Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter"

Transkript

1 Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve og udbrede kendskabet til karate og karaterelateret kampkunst - dels som sport og dels som selvforsvar. Denne udbredelse skal ske indenfor de af loven fastsatte rammer. 3. Medlemskab af organisation Foreningen er medlem af Dansk Karate Forbund, som er optaget i Dansk Idræts Forbund (DIF). Foreningen medlem af stilartsforbundet Wado Danmark (WDK). Foreningen er dertil medlem af Dansk Arbejderidræt (DAI). Lokalt er Foreningen medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA). Foreningen og dens medlemmer er undergivet disse organisationers love og bestemmelser. 4. Optagelse af medlemmer Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 15 år. Som aktivt eller passivt medlem af juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 6 år til og med 14 år. Stk. 1: Optagelse af umyndige medlemmer af Foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Stk. 2: Der kan i særlige tilfælde udpeges æresmedlemmer. Dette sker i givet fald på Foreningens ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer kan vederlagsfrit benytte klubbens træningsfaciliteter. Æresmedlemskaber bortfalder, hvis æresmedlemmet er medlem af eller på anden vis repræsenterer andre foreninger eller klubber, som bestyrelsen skønner, kan give anledning til interessekonflikter. Stk. 3: Passive medlemmer udpeges af klubbens bestyrelse. Ophævelse af passive medlemmer sorterer ikke under vedtægternes 7 om eksklusion af medlemmer. Stk. 4: Familie til såvel junior som seniormedlem kan optages med et familiemedlemskab. Familiemedlemskab kræver almindelig indmeldelse. Familiemedlemskab giver adgang til alle klubbens faciliteter. 5. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til Kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med Foreningen afvikles. Der ydes ikke refusion af betalt kontingent. 6. Kontingent Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt, hhv. i januar og i juli måned og skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Side 1 af 5 2. maj 2012

2 Stk. 1: Kontingent og kontingentformer fastlægges og besluttes på generalforsamlingen. Stk. 2: Arbejde som instruktør eller leder i én kontingentperiode giver såvel den indeværende som den følgende kontingentperiode fri. Stk. 3: Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Et medlem kan dertil ikke stå i restance i mere end én kontingentperiode. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til Foreningen. 7. Eksklusion Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for Foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser eller ikke overholder de til enhver tid gældende vedtægter for Foreningen. Stk. 1: Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Og vedkommende kan kræve at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende generalforsamling. Stk. 2: Et medlem kan endvidere ekskluderes, når det efter forslag af mindst 1/3 af Foreningens medlemmer vedtages på en generalforsamling. Stk. 3: I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne, og krav på og ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Stk. 4: Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 8. Den ordinære generalforsamling Generalforsamlingen har, med de begrænsninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender. Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned. Varslingen skal ske senest 3 uger før afholdelsen ved enten en skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved opslag i Foreningens lokaler. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før afholdelsen på samme måde. Stk. 2: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Forslagene skal optages på dagsordenen. Stk. 3: Stemmeret har alle aktive senior medlemmer, der har været medlem af Foreningen i de seneste 3 måneder før afholdelsen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Side 2 af 5 2. maj 2012

3 Stk. 4: Æresmedlemmer, støttemedlemmer og passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. 9. Dagsordenen Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet, budget for nye år 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 6. Valg af Formand (vælges på lige årstal) 7. Valg af Kasserer (vælges på ulige årstal) 8. Valg af den øvrige bestyrelse 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af 1 Revisor samt 1 revisor-suppleant 11. Valg af Udvalg 12. Eventuelt 10. Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Stk. 1: Generalforsamlingens beslutninger om valg til bestyrelse træffes ved simpelt flertal. Stk. 2: Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, såfremt 1 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen begærer dette. Stk. 3: Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 11. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Dertil skal bestyrelsen indkalde til en sådan, såfremt mindst 1/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal denne generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat for overfor bestyrelsen. Begæringen skal indeholde oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Stk. 1: Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i 8, stk. 1. Side 3 af 5 2. maj 2012

4 12. Foreningens ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer: Formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 1: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvor henholdsvis Formand og Kasserer vælges for en 2-årig periode, sådan at Formanden er på valg i lige år, og Kassereren i ulige år. Menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Stk. 2: Der foretages kun kampvalg, hvis der er foreslået flere kandidater end de årlige ledige poster. Afstemningen bestemmes ved simpelt flertal. Genvalg kan finde sted. Stk. 3: Til bestyrelsen vælges tillige 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. For disse gælder samme regler som i stk. 1 og stk. 2. Stk. 4: Alle bestyrelseshverv er ulønnede. Dog oppebærer bestyrelsens medlemmer vederlagsfrit medlemskab af Foreningen. Stk. 5: Ejer eller udlejer af lokaler, hvori Foreningen har sine aktiviteter, kan ikke vælges til Foreningens bestyrelse eller udvalg. 13. Regnskab Regnskabsåret er 1.1 til Efter regnskabsårets afslutning revideres regnskabet af den valgte revisor. Eventuelle revisionsbemærkninger påføres regnskabet. Stk. 1: Foreningens midler skal anbringes i bank, sparekasse eller værdipapirer efter bestyrelsens bestemmelser. 14. Repræsentation Foreningen tegnes af Formanden eller Kassereren i fællesskab med et menigt medlem af bestyrelsen. Dog har Formanden og Kassereren økonomisk dispositionsret i et omfang af op til kr Stk. 1: Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af Foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene Foreningen hæfter med den respektive formue. Bestyrelsens medlemmer har ikke krav på nogen del af Foreningens formue eller udbytte af nogen art. 15. Vedtægtsændringer Ændringer af Foreningens vedtægter kan kun ske på Foreningens ordinære generalforsamling. Ændringsforslag varsles senest 8 dage før afholdelsen, og på samme måde som i 8, stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Side 4 af 5 2. maj 2012

5 16. Opløsning af Foreningen Foreningens ophævelse kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Ophævelsen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af Foreningens medlemmer er til stede, og 3/4 af disse stemmer for. Stk. 1: I tilfælde af ophævelse af Foreningen tilfalder alle aktiver, herunder arkiver, protokoller og inventar m.m. til Aalborg Kommune, Fritidsforvaltningen. Ovenstående vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamlingen: Aalborg, den 2. maj 2012 under dirigent Ole Birger Hansen Bestyrelsen Side 5 af 5 2. maj 2012

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere