Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus"

Transkript

1 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

2 Indhold 1 Indledning Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver Hovedområde Komposition/Sangskrivning Støttefag Projekter/årsprojekt Seminar og Workshop Valgfag Entreprenørskab Kandidatprojekt Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

3 1 Indledning Indhold og muligheder Kandidatuddannelsen i musik, RYTMISK KOMPONIST/SANGSKRIVER (Aarhus) er en 2- årig uddannelse, hvor den studerende bygger oven på den viden og de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet på bacheloruddannelsen. Med udgangspunkt i sit eget musikerskab specialiserer den studerende sig i enten rytmisk komposition ELLER sangskrivning. Uddannelsen danner afsæt for egne valg i forhold til en fremtidig kunstnerisk karriere. Kandidateksamen kan også danne baggrund for videre studier på solistklassen eller Ph.d. niveau. Uddannelsens opbygning Hovedområde : Uddannelsens fokus er den studerendes udvikling som komponist/sangskriver og kunstner - i form af en selvstændig og personlig kunstnerisk profil. Der arbejdes med kompetencer, færdigheder og viden, der understøtter og udvikler en kreativ og reflekterende tilgang. Der er stor selvstændighed i uddannelsen, idet der kan vælges mellem en bred vifte af valgfag, seminarer, workshops, projekter og undervisningsformer. Entreprenørskab, som afsluttes efter tredje semester, giver den studerende de relevante redskaber til at kunne forvalte sine kunstneriske og formidlingsmæssige ambitioner gennem bl.a. selvledelse og iværksætter-færdigheder. Kandidatuddannelsen som rytmisk komponist/sangskriver afsluttes med kandidatprojektet, der defineres af den studerende med udgangspunkt i dennes kunstneriske profil. Projektet fungerer som den studerendes endelige specialisering. Fagene i uddannelsen er delt op i områderne: Hovedområde: fag, hvor den studerende studerer komposition/sangskrivning, samt fag, seminarer, workshops og projekter, der understøtter dette. Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende fordyber sig i rollen som iværksætter, leder af dynamiske processer og desuden får udbygget redskaberne til karrierehåndtering. Kandidatprojekt: Foruden selve projektudarbejdelsen og den tilknyttede vejledning undervises i fag, der forbereder den studerende på det afsluttende projektarbejde. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

4 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver ECTS-planche: Kandidat i musik, 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem Sum Rytmisk Komponist/Sangskriver Hovedområde: Komposition/Sangskrivning Støttefag Projekter/årsprojekt Seminar og workshop eller valgfag Entreprenørskab Kandidatprojekt TOTAL Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

5 2.1 Hovedområde Komposition/Sangskrivning Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Kan udtrykke sig kunstnerisk på et højt niveau Besidder specialiseret viden om internationalt anerkendt kunstnerisk og kompositions- eller sangskrivningsteknisk praksis, repertoire, metoder og teori Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk videreudvikling Mestrer kunstneriske og kompositions- eller sangskrivningstekniske færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan vurdere og vælge blandt kunstneriske udtryksformer samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg Kan varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i udviklingen og udfoldelsen af et kompositionsvirke i en globaliseret verden Kan selvstændigt igangsætte, realisere og formidle egne værker og indgå i tværfagligt samarbejde. Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Den studerende vælger specialisering i komposition eller sangskrivning. Undervisningen omfatter udvikling af den studerendes personlige musikalske udtryk og tekniske færdigheder gennem arbejde med: Egne kompositioner/sange Kreativitet og kreative processer Forskellige kompositions-/sangskrivningsteknikker For studerende med specialisering i sangskrivning lægges der også vægt på tekstskrivning og sammenhængen mellem musik og tekst. Obligatorisk deltagelse i konservatorieaktiviteter: Konservatoriet arrangerer løbende projekter og særlige seminarer, hvor den studerende skal deltage. Deltagelse i disse indgår i ECTS-normeringen af faget. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

6 Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning, holdundervisning og workshops. Der vælges en hovedlærer mindst 2 semestre ad gangen. Derudover er der timer til gæstelærere, holdundervisning, workshops m.m. Tidsmæssig placering semester. På et opstartsmøde med fagets tovholder inden studiestart træffes der beslutning om: hovedlærer, andre lærere, støttefag, projekt og seminarer/valgfag. Der placeres et evaluerings-/planlægningsmøde med tovholderen før hvert semester. Omfang 51 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Efter 2. semester: Førsteårs prøve Eksamensindhold: Senest 1. maj afleverer den studerende en præsentation af 2-4 værker/sange (skrevet i studietiden med samlet varighed af max. 30 minutter), som vil danne udgangspunkt for vurderingen. Præsentationen skal indeholde lydgengivelse af værkerne/sangene, samt relevante bilag ( partiturer, tekster, beskrivelser mm.) og kan være inden for forskellige medier (hjemmeside/port folie, cd-katalog, bogform etc.). Præsentationsformen aftales med tovholderen og præsentationen afleveres til denne. I alle tilfælde afleveres en skriftlig guide til, hvordan censorerne skal benytte det udarbejdede materiale. Eksamensform: Den studerende gennemgår mundtligt værkerne/sangene ud fra tekniske, æstetiske og indholdsmæssige overvejelser refleksion over egen praksis og udviklingsmuligheder Varighed: Den studerendes præsentation:30 min. Samtale: 20 minutter Votering og kommentar:10 min. I alt 60 minutter Censur og bedømmelse: Intern censur (vejleder og intern censor). Bestået/ikke-bestået samt kort mundtlig udtalelse. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, uddannelsens samlede læringsmål for hovedområdet forventes at kunne opfyldes i løbet af de to studieår. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

7 Efter 4. semester Præsentation og koncert med egne værker/sange og samtale. Eksamensform: Senest 15. maj udarbejder den studerende en samlet præsentation af sin komponist-/sangskrivningsvirksomhed og værker/sange (med størst vægt på værker/sange skrevet i studietiden). Der angives 3-5 vigtige værker/sange (samlet varighed max. 45 minutter), som vil danne udgangspunkt for vurderingen. Præsentationen kan indeholde partiturer, lydeksempler, tekster, beskrivelser mm. og kan være inden for forskellige medier (hjemmeside/port folie, cd-katalog, bogform etc.). I alle tilfælde afleveres en skriftlig guide til, hvordan censorerne skal benytte det udarbejdede materiale. Den studerende sammensætter og gennemfører et koncertprogram af 45 minutters varighed bestående af egne værker/sange (primært komponeret i studietiden). I en efterfølgende samtale har censorerne lejlighed til at stille spørgsmål til den studerende vedrørende koncerten og værkerne i det hele taget. Den studerende har mulighed for at begynde samtalen med et kortere oplæg (max. 10 minutter). Samtalens varighed: 30 min. Der kan være repertoiresammenfald mellem eksamenskoncerten og kandidatprojektet. Samlet varighed inkl. votering: 105 minutter. Censur og bedømmelse Ekstern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

8 2.1.2 Støttefag Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk videreudvikling Mestrer konkrete/tekniske færdigheder inden for felter, som er relevante for kompositions-/sangskrivningsfaget og for den studerendes kunstneriske udvikling Kan tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Fagets indhold defineres af den studerende i samråd med tovholderen og læreren. Der lægges vægt på, at faget understøtter den studerendes kunstneriske udvikling ved at fokusere på relevante emner. Det kan fx være: arrangement, hørelære, teori, instrumentation, klaver eller guitar. Undervisningens tilrettelæggelse Soloundervisning/vejledning eller evt. samlæsning med studerende på relevante hold. Tidsmæssig placering Semester. Omfang: 12 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

9 2.1.3 Projekter/årsprojekt Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget Kan udtrykke sig kunstnerisk på et højt niveau Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk videreudvikling Mestrer relevante kompositoriske og tekniske færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan vurdere og vælge blandt kunstneriske udtryksformer samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg Kan varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i udviklingen og udfoldelsen af et musikerskab i en globaliseret verden Kan selvstændigt igangsætte, realisere og formidle egne værker og indgå i tværfagligt samarbejde. Kan formulere og udarbejde et sammenhængende projekt og gennemføre dette i alle faser fra idé til virkeliggørelse Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Indhold Projekterne skal indeholde en kunstnerisk dimension, en iværksættende dimension samt relevante overvejelser og skriftlig refleksion vedrørende projektet. Undervisnings- og arbejdsformer Den studerende vælger i samråd med studielederen et stort (6 ECTS over semester) eller to mindre projekter (3 ECTS hver, ét hvert semester). Der kan frit vælges inden for A og B: A. At deltage i et fællesprojekt, hvor vedkommende spiller en stor rolle som komponist, arrangør, orkesterleder, entreprenør eller andet. Den studerendes arbejde skal indeholde forberedelse til, deltagelse i og evaluering af projektet. Forud for projektet ansøges studielederen og projektlederen om godkendelse af en projektbeskrivelse indeholdende projektets titel, beskrivelse af projektets idé og arbejdsform samt ønske om vejleder(e). Der er knyttet vejledning til projektet. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

10 B. At formulere, gennemføre og evaluere et projekt i form af et soloprojekt, som den studerende selvstændigt er ansvarlig for ELLER et gruppeprojekt, hvor den studerende går sammen med en eller flere medstuderende. Forud for projektet ansøges studieleder om godkendelse af en projektbeskrivelse indeholdende projektets titel, beskrivelse af projektets idé, arbejdsform og fremlæggelsesform samt ønske om vejleder(e). Der er knyttet vejledning til projektet. Tidsmæssig placering Semester. Omfang: 6 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Den studerende afleverer senest 1. maj kl. 12 på portfolio eller CD/DVD (i 3 eksemplarer) med optagelse(r) af projektet/projekterne samt en rapport (min. 4 sider pr. projekt ekskl. bilag). Rapporten skal indeholde: Formål, beskrivelse af processen (forberedelse og deltagelse både kunstnerisk og hvad angår iværksætter-aspektet) samt evaluering. Relevante bilag i form af noder eller andet vedlægges. I gruppeprojekter skal det klart fremgå, hvilken del, den studerende er ansvarlig for. Eksamensform: Ved fremlæggelsen fremviser (live eller med video-/lydeksempler) og redegør den studerende for projektet/projekterne. Varighed max. 20 minutter. Den studerende besvarer desuden spørgsmål fra censorerne (ca. 10 minutter). Censur og bedømmelse: Intern censur (vejleder og intern censor). Bestået/ikke-bestået samt kort skriftlig udtalelse. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

11 2.1.4 Seminar og Workshop Obligatorisk for studerende med specialisering i rytmisk komposition. Valgmulighed for studerende med specialisering i rytmisk sangskrivning. Læringsmål At den studerende ved afslutning af fagene: Kan varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. Besidder specialiseret viden om internationalt anerkendt kunstnerisk og kompositionsteknisk praksis, repertoire, metoder og teori. Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk videreudvikling. Indhold På seminarer præsenterer og diskuterer de studerende, lærerne og evt. inviterede gæster deres ideer og projekter. Seminarerne kan også anvendes til oplæg eller debat om tekniske eller teoretiske emner. I workshopform afprøver de studerende deres kompositoriske ideer i praksis med medstuderende eller evt. eksternt ensemble. Lærerne rådfører sig løbende med de studerende angående fremtidige emner og/eller gæster. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen i seminar afvikles som fællestimer med én af hovedfagslærerne som ordstyrer/oplægsholder. Undervisningen i workshop afvikles som fællestimer med lærere og indkaldte medstuderende. Tidsmæssig placering semester. Omfang 12 ECTS. Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

12 2.1.5 Valgfag For studerende med specialisering i rytmisk sangskrivning Den studerende kan vælge at deltage på et eksisterende hold ud fra kataloget over supplerende hovedfag i et semester uden det pædagogiske/formidlingsmæssige element ELLER oprette selvstændigt hold sammen med min. 3 medstuderende. Læringsmål Der aftales i hvert tilfælde, hvilke af læringsmålene i det pågældende fag, der forventes opfyldt. Indhold Der aftales i hvert tilfælde hvilken del af indholdet i det pågældende fag, der forventes at blive arbejdet med. Undervisnings- og arbejdsformer På et allerede oprettet hold (fra kataloget over supplerende hovedfag) er det fagets undervisnings- og arbejdsformer, der gælder. Hvis der oprettes et selvstændigt hold, aftales der med læreren/lærerne, hvilke undervisnings- og arbejdsformer, der skal anvendes. Tidsmæssig placering Semester. Omfang: 12 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Attest med bedømmelsen godkendt/ikke godkendt. Attesten bekræfter, at læringsmålene vurderes opfyldt på et niveau, der som minimum svarer til bestået, samt at gældende regler for fremmøde er overholdt. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

13 2.2 Entreprenørskab Læringsmål At den studerende ved afslutning af undervisningsforløbet Entreprenørskab: Besidder specialiseret viden om musikbranchen og kulturlivet i en international sammenhæng Kan forsta og reflektere over professionel praksis og komplekse relationer mellem musikbranchens aktører Behersker programlægning og kommunikation med henblik pa beskæftigelse inden for musiklivet Kan vurdere udfordringer og problemstillinger i relation til egen karriere samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede karrierevalg Kan varetage formidling af egen profil samt diskussion af professionelle problemstillinger i forhold til fagfæller, publikum og medieaktører Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til musikbranchen og kulturlivet i en globaliseret verden Kan selvstændigt igangsætte og lede forskellige professionelle sammenhænge samt tværfagligt samarbejde Kan selvstændigt tage ansvar for egne kreative udviklingspotentialer i professionel karrieresammenhæng Indhold Undervisningen på de enkelte semestre omfatter blandt andet: 1. semester: - Karriereplan - Individuel research - Selv-ledelse - Kommunikation - Økonomi - Musik og samfund 2. semester: - Forretningsplan - Salg - Markedsføring - Arbejdsfællesskaber og samarbejde med andre aktører i musiklivet - Idé-udvikling - Projektdesign 3. semester: - Projektledelse. - Individuel- og gruppevejledning. - Virkeliggørelse af projekt. - Karriereplan Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

14 Obligatoriske opgaver For at bestå hvert semester er det en forudsætning at den studerende afleverer en online læringsportfolio indeholdende de opgaver/det arbejde, der er foregået i løbet af semestret. Underviseren meddeler ved undervisningsforløbets start, hvilken onlineplatform der skal anvendes. Det er en forudsætning for at bestå semesteret at opgaverne afleveres og godkendes af underviseren. Alle opgaver skal relatere teori og/eller metode til praksis. 1. semester: Udarbejdelse af Karriereplan med inddragelse af perspektiver fra Interview med professionel person efter eget valg. 2. semester: Udarbejdelse af forretningsplan for projekt. 3. semester: Eksamensopgave Omfanget af skriftlige opgaver på 1. og 2. semester: 3-5 sider. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning, seminarer og individuel vejledning. Omfang 9 ECTS Tidsmæssig placering semester Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i eksamensopgaven. Varighed: 20 minutter Votering: 10 minutter Eksamensopgaven skal afleveres online og består af 2 dele. En gennemarbejdet og professionelt udseende præsentationsportfolio/hjemmeside En projektopgave/et læringsportfolio. Omfang: 5-7 sider eller tilsvarende videomateriale/tilgængeligt portfolio-indhold. Opgaven skal indeholde refleksion over entrepreneuriel praksiserfaring og relatere til 2-3 temaer fra fagets kerneområder med tilhørende litteratur (teori og/eller metode). Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter. Bedømmelsen skal afspejle i hvilket omfang fagets læringsma l er opna et. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

15 2.3 Kandidatprojekt Læringsmål: At den studerende efter afslutning af kandidatprojektet: Besidder specialiseret viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde Kan forstå og reflektere over egen praksis og specialiseret metodevalg i relation til projektet Mestrer relevante metoder, redskaber og udtryksformer i skabende, udøvende og/eller pædagogisk virksomhed Selvstændigt og kritisk kan identificere projektrelevant viden samt vurdere, opstille og vælge blandt projektrelaterede løsningsmodeller Over for fagfæller og ikke-specialister kan varetage formidling og diskussion af projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til projektarbejde Selvstændigt kan opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå kritisk og professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder Selvstændigt kan tage ansvar for egne læringsbehov og udviklingspotentialer i relation til projektarbejde samt opstille og disponere en realistisk tidsplan Indhold Kandidatprojektet vælges og udarbejdes selvstændigt af den studerende, og skal rumme flg. elementer: Minimum én af følgende dimensioner: En kunstnerisk, udøvende, pædagogisk eller en teoretisk dimension. En formidlingsmæssig dimension. En skriftlig refleksion. Omfang: sider. Der kan repertoiremæssigt være sammenfald mellem 4. semesters HI-koncert og kandidatprojektet. Undervisnings- og arbejdsformer Individuelt, på storhold og i studiegrupper. Hovedprojektet udarbejdes i løbet af 3. og 4. semester. Der ydes individuel projektvejledning af hovedvejleder og evt. ekstern vejleder. Projektet forberedes desuden på storhold i Kandidatprojekt Fællesfag. I Kandidatprojekt Fællesfag undervises i projektstyring, metodebevidsthed, litteratursøgning, interviewteknik mv. og gives introduktion til forskellige forskningsmetoder. I forløbet inddrages de studerendes egne projekter som case-studies i relevant omfang. Den studerende udarbejder sin egen projektplan som led i denne undervisning. Terminer 1. april, 2. semester Den studerende indsender til projektkoordinator en foreløbig titel og en skitse til indholdet samt evt. en prioriteret ansøgning om hovedvejleder. Primo september, 3. semester Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

16 Den studerende præsenteres i Kandidatprojekt Fællesfag for kandidatprojektets omfang, form, forventninger/ muligheder og forberedes på udarbejdelsen af første projektbeskrivelse. Der dannes studiegrupper à 3-4 studerende. Gruppen mødes minimum tre gange i løbet af projektperioden. Rapport over disse møder indgår som bilag i den skriftlige aflevering. 1. november, 3. semester Første projektbeskrivelse indsendes til bedømmelse hos projektkoordinator. Denne indeholder beskrivelse af det påtænkte kandidatprojekts titel, arbejdsform, planer for projektets realisering samt afsluttende fremlæggelsesform. 1. februar, 4. semester Den studerende udarbejder i samarbejde med hovedvejleder endelig projektbeskrivelse, som danner grundlag for resten af arbejdet med og bedømmelsen af projektet. Denne projektbeskrivelse er bindende i forhold til den skriftlige projektaflevering. 1. april, 4. semester Den skriftlige refleksion (incl. materiale som censorerne forventes at kende ved fremlæggelsen) afleveres. Særligt vedrørende den skriftlige refleksion: I den skriftlige refleksion gør den studerende bl.a. rede for Projektets valgte optik. Hvilke afgrænsninger er draget med hvilke begrundelser? Projektets målgruppe. Hvem vil jeg nå ud til? Identificering og beskrivelse af disse, samt vurdering af i hvilket omfang disse er inddraget i projektarbejdet. Musiklivsforankring. Hvem kan jeg trække på? Hvor og hvordan tænkes projektet placeret i det lokale/nationale/ internationale musikliv, herunder vurdering af/opsøgende virksomhed i forhold til interessenter. Traditioner. En redegørelse for hvilken kunstnerisk/pædagogisk/opførelsespraktisk osv. tradition, projektet skriver sig ind i. Herunder angivelse af relevant litteratur, ment i bred forstand som bøger, artikler, tv-udsendelser, interviews, fonogrammer, hjemmesider og lignende. Desuden skal den skriftlige refleksion indeholde Litteraturliste Abstract Kort opsummering (max. ½ side) af projektet på engelsk. Bilag Som bilag vedlægges relevant materiale, herunder den endelige projektbeskrivelse og referater fra studiegruppemøder. Ultimo maj, 4. semester Fremlæggelsen af projektafleveringen. Se evaluering og eksamensbestemmelser Tidsmæssig placering semester. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

17 Omfang: 30 ECTS Evaluering og eksamensbestemmelser Eksamensform: A: Fremlæggelse (30 minutter) Afhængigt af projektets beskaffenhed kan fremlæggelsen tage form som: Koncert med indlagt mundtlig formidling Pædagogisk situation med særlig vinkel fra projektet Foredrag B: Samtale med censorpanel (10 minutter) Varighed af fremlæggelse og samtale 40 min. Varighed af eksamen inklusiv votering 60 min. Censur og bedømmelse. Ekstern censur. Karakter samt en skriftlig udtalelse. Bedømmelsen skal afspejle i hvilken grad, læringsmålene er opfyldt. Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2014 1 Indhold

Læs mere

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) RYTMISK MUSIK, SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver... 4 2.1 Hovedområde...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2013 1 Indhold

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG SAMTIDSMUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2014

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK KLAVER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: August 2015 1 1 Indledning... 3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt af rektor den 21. december 2011 Version August 2014 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 9. juni 2017 Version: Juni 2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK KORLEDELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 7. oktober 2011 Version: August 2015 1 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje Klassisk Orkester Aarhus Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK SANG OG MUSIKDRAMATIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje INSTRUMENTALFAG OG ENSEMBLELEDELSE Aarhus Gældende fra 2011 Indhold Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version:

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

STUDIEORDNINGER FOR KANDIDATUDDANNELSERNE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNINGER FOR KANDIDATUDDANNELSERNE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNINGER FOR KANDIDATUDDANNELSERNE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Revideret november 2009 sfortegnelse 1-faglig kandidat, Elektronisk Komposition... 3 1. Uddannelsens

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

STUDIEORDNING KANDIDATUDDANNELSEN 1-FAGLIG MUSIKER, ORKESTERINSTRUMENT, KLASSISK GUITAR

STUDIEORDNING KANDIDATUDDANNELSEN 1-FAGLIG MUSIKER, ORKESTERINSTRUMENT, KLASSISK GUITAR STUDIEORDNING KANDIDATUDDANNELSEN 1-FAGLIG MUSIKER, ORKESTERINSTRUMENT, KLASSISK GUITAR DJM Studieordningen senest ændret den 1.10.09 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011. Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje HØRELÆRE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: August 2015 1 1 Indledning... 3

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: August 2015 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning BMus (sangskrivning) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KIRKEMUSIK Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KIRKEMUSIK Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KIRKEMUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere