VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts Ref.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref."

Transkript

1 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1

2 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken med at formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2012, som han håbede vil forløbe på en god og saglig måde. Medlemstal: pr. dd 340 heraf 9 Passive og 3 Æresmedlemmer. Der var fremmødt: 84 medlemmer, heraf 76 stemmeberettigede, samt mange ægtefæller/partnere, i alt var vi mere end 100 fremmødte. Det er med sorg, at vi kan meddele, at 2 medlemmer er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Karen Margrethe Sørensen, død den. 15. oktober Birthe Nielsen, død den. 28. oktober Generalforsamlingen ærede deres minde med 1. min. stilhed. Dagsorden punkt 1 - Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Annette Valentin ikke andre forslag, så hun blev valgt. Iflg. 7 i vedtægterne skal generalforsamlingen være indkaldt 1 måned før afholdelsen. Opslag i klubhuset d. 21. februar Udsendt via mail og brev d. 21. februar Annette kunne herved fastslå, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Annette gennemgik derefter dagsordenen og gav ordet til formanden. Dagsorden punkt 2 - Bestyrelsens beretning v/formand Bent Blankensteiner. Beretning for 2011/12 Aalborg/Nørresundby Fritidshavne (ANF). ANF.s formål er drift, vedligehold, udbygning samt udleje af fritidshavnene Marina Fjordparken, Skudehavnen, Vestre Baadehavn samt Nordre Bådehavn til Aalborg Sejlklub Vestre Baadelaug Sejlklubben Limfjorden Nørresundby Sejlklub Fiskeklyngen. Fritidshavne i ANFs område ejes af Aalborg kommune. VB bidrog i 2011 til ANF med 833 tusind kroner plus moms. Mere herom under regnskabsfremlægggelsen. 2

3 ANF blev etableret i 1992 med en brugsaftale fra Aalborg Kommune på 20 år. Med virkning fra 1. januar er der nu indgået en ny brugsaftale med Aalborg Kommune på 30 år. Det har været et travlt år I ANF udover de planlagte opgaver, har der været projekt med oprydning på landpladser, primært i Skudehavnen og Vestre Bådehavn. Med bortskaffelse/destruktion/bortauktionering af uidentificerede bådstativer, bådvogne og både. Der har endvidere været arbejdet med den nye brugsaftale samt ændring af vedtægter og havnereglementet. Administrationen har hjemtaget en del af rådgivningsopgaverne, det har givet en væsentlig besparelse. Alle større arbejder bliver nu udbudt i licitation, det har udmøntet sig i besparelser i forhold til budgettet, da det er lykkedes os at få nogle billige priser på mange af projekterne. Administration og bestyrelse har som tidligere år fulgt den planlagte forbedring og vedligeholdelse af havnenes faciliteter, som er beskrevet i 10 års Investerings- og vedligeholdelsesplan , ligesom vi har bestræbt os på at opfylde de opståede behov og ønsker, som er fremsat af klubberne i årets løb. Årets resultat blev et større overskud end budgetteret. Afvigelsen skyldes ekstraordinært positive resultater fra de finansielle poster samt tilsvarende besparelser på flere af årets større forbedringsprojekter. Endelig er enkelte projekter, planlagt i 2011, udskudt til Ud over løbende driftsomkostninger og vedligeholdelsesarbejder, der er afholdt over driftsbudgettet, er der i 2011 udført følgende større arbejder i de enkelte havne (komplet aktivitetsliste kan ses på hjemmesiden): Oversigt over større ANF-betalt arbejder i vores havne i 2011: Skudehavnen Uddybning af indsejling Uddybning omkring Fiskeklyngen og VB Bro 7 3

4 Montering af Y-bomme på VB Bro 7 vestside Forlængelse af bølgeværn med 12 meter Rensning af broer påbegyndt Vestre Bådehavn Hovedrenovering af VB Bro 3, nye el-standere monteret Bølgeværn renoveret Uddybning af indsejling Nordmole samt øst- og sydboldværk renoveret Rensning af broer påbegyndt Fælles Affaldscontainere udskiftet til vippecontainere Vi har i år afsluttet udskiftningen af forældede el-installationer og elstandere på alle landpladserne (ekskl. Nørresundby) og indført betalingsel på landpladserne så alle kan købe det strøm de ønsker. Det næste elprojekt vil være betalingsstandere og up-to-date installationer på vandpladserne. Dette arbejde implementeres løbende og om nogle år vil der formentlig være betalings-el i hele ANFs område. Vedrørende de konstaterede angreb af pæleorm på Bro 6 i Marina Fjordpark følger vi fortsat udviklingen og kan med lettelse konstatere, at angrebet ikke er blevet forværret siden den tilsvarende undersøgelse i Det er med en vis uro vi følger disse angreb som, hvis der sker yderligere forværring, kan det medføre meget voldsomme omkostninger. Der udføres årlige dykkerundersøgelser på de udsatte områder. I bestræbelserne på at opnå størst mulighed åbenhed om ANF s aktiviteter, kan oplysninger og aktiviteter løbende følges på ANF s hjemmeside (der er link hertil fra vores egen side) 4

5 Og nu lidt om vores egen klub: Også 2011 har været et rigtig godt år for Vestre Baadelaug. Årets overskud blev kroner, hvilket er kroner bedre end budgetteret. Antallet af aktive medlemmer har gennem året varieret mellem 340 og 380. Ønskelige forbedringer i SKH. Dette har resulteret i en ny bom, Kold og varmt vand i Sekskanten samt sejl over terrasserne. Sommeren 2011 går ikke over i historien som den bedste i historien, og dette kan blandt andet ses på antallet af gæstesejlere. Der klages generelt rundt omkring om nedgang, men i VB slap vi da nogenlunde igennem sæsonen, som det også fremgår af vores regnskab. I september måtte vi desværre sige farvel til vores havnefoged Henrik Nielsen, og vi besluttede ikke at ansætte en ny før til foråret. Vedrørende bygningsprojektet af bad/toilet i Skudehavnen kunne vi endelig påbegynde projektet December/januar Og det ser ud til, at både tidsplanen og budgettet vil holde, så vi skulle være færdig til 1 maj. På grund af klubbens sunde økonomi kan det nu til gengæld fuldt ud finansieres via klubbens likvide beholdninger. Og der skal også lyde en stor tak til vores 6 medlemmer i byggeudvalget, som har lavet et stort stykke arbejde. Tak for Det. Årets største enkeltinvestering har været køb og installation af klubbens første betalingsautomat i Vestre Baadehavn. Den er købt og drives i 50/50 partnerskab med Sejlklubben Limfjorden. En tilsvarende automat er bestilt til SKH og vil blive installeret i den nye B/T bygning. Anvendes i første omgang af medlemmerne til tankning af vinterstrøm og vil i den kommende sæson tillige blive anvendt af gæstesejlere til betaling af havneafgift. Ud over at lette administrationen forventes det, at automaterne vil øge gæsteindtægter samt reducere omkostninger til provision til opkræveren. 5

6 Der kommer i 2012 flere elektroniske låsesystemer(kort) til de resterende døre, også til Christianshåb og masteskur. Hefter er det slut med nøgler. Det er med glæde, at vi igen har kunnet konstatere høj deltagelse i flere af klubbens arrangementer. Derfor skal der også lyde en stor tak og ros til aktivitetsudvalget og til de frivillige, Processen med at søge en havnefoged er slut, der var rigtige mange der har søgt job som havnefoged i VB. Valget faldt på Per Jensen han starter den 1 april. Han vil presenter sig under evt. I VBH er i skrivende stund Bro 1 ved at blive udskiftet, dette skulle være tilendebragt først i april, og det er selvfølgelig med nye elstandere, vandinstallationer m.v. Og der er indkøbt nye og forbedrede vimpler/standere. Så nu kan man ikke se, om du er ind/udgående. Dog vil de gamle standere blive opbrugt, før vi påbegynder udleveringen af de nye. Som jeg sagde sidste år, gror træerne ikke ind i himlen, så for at vi kan blive ved med at have en god økonomi, er vi nødt til at hjælpe hinanden (som vi også har gjort) med bl.a. at huske at vende skiltet, når vi sejler, tage godt imod gæstesejlere, bruge strøm på broerne med omtanke, samt ikke mindst behandle vores grej, bygninger m.v. som var det dit eget! Ønsker alle en formidabel 2012 sæson med masse af godt vejr. På bestyrelsens vegne. Bent Blankensteiner, formand Der blev stillet spørgsmål til ophøret af samarbejdet med Hans Henrik Nielsen. Dårlig information derom blev afvist med, at det blev bekendtgjort ved opslag relevante steder, samt udlagt på hjemmesiden umiddelbart efter samarbejdet var ophørt. Ophøret af samarbejdet er en personsag og som sådan en personlig sag mellem Henrik og Bestyrelsen. Beretningen blev herefter godkendt. 6

7 Dagsorden punkt 3 Fremlæggelse af regnskab. Som noget nyt fremlagdes regnskabet til GF pr. projektorskærm. Peter H. kunne berette, at regnskabet er godkendt af såvel interne som ekstern revisor, samt at han selv havde opstillet regnskab og budget. PH gennemgik regnskab og budget i store træk. (vedhæftet som bilag i klubhusversionerne. Mener årets resultat er yderst tilfredsstillende, når man tager den omfattende krise i betragtning. Sammenligningsgrundlaget 2010 indeholdt jo en stor indtjening pga. Tallshiprace. Andre klubber er væsentlig hårdere ramt økonomisk. Annette takkede for gennemgangen og satte regnskab og budget til debat. Der blev fremsat spørgsmål om, hvorfor der var tale om et review af regnskabet fra ekstern revisor s side. At ekstern revisor kun opnår begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og at et review giver mindre sikkerhed end en revision. Svaret var økonomi. Et review er væsentlig billigere end en revision, og VB har valgt denne måde sammen med 2 på GF valgte interne revisorer til at forestå opgaven, for at spare lauget for en større økonomisk udgift. Igen i år spørgsmål til overskud på kollektiv ansvarsforsikring. (9 t.kr.). Det er i år kun opstillet som overskud en anden måde at dokumentere det på end tidligere. Overskuddet er stadigvæk en følge af, at vi på forhånd skal skønne, hvor mange der tegner forsikringen sammenholdt med, hvad vi i april årligt afregner for forsikringen. Vi kan også risikere, at det giver underskud, hvis for få tegner forsikringen. Spørgsmål til note 5. bestyrelseshonorar. Er på dagsordenen senere. Mener det er forkert at kalde det honorar kørsel og telefon vederlag er mere rigtigt og spiseligt. Er taget til efterretning. Herefter blev regnskab for 2011 samt budget for 2012 godkendt ved håndsoprækning. Dagsorden punkt 4 - Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. Dagsorden punkt 5 Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår kontingent samt indskud i 2013 hævet til hver 800 kr. dvs. en stigning på 100 kr. PH begrunder dette med, at kassen på det nærmeste bliver drænet helt med de store investeringer, der er planlagt i (Budgetteret underskud på knap 7

8 850 t.kr.) Samtidig skal vi forvente en større udgift ifm. 100års jubilæum i Der følger en kort diskussion, hvorefter forslaget sættes til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget vedtages med stort flertal. Dvs. kontingent for 2013 er 800 kr. Indskud i 2013 ligeledes 800 kr. Dagsorden punkt 6 Fastsættelse af vederlag Bestyrelsen foreslår uændret. Diskussion om fri bådplads. Hvad koster det VB i kr./øre. Forslag om, at det fremover konkret fremgår af regnskabet. Tages til efterretning. VB revisor konstaterer, at udgiften til den samlede bestyrelse inkl. kasserer er meget lav i forhold til, hvis vi skulle have en kasserer ansat. GF vedtager uændret vederlag. Dagsorden punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Bent Blankensteiner Formand, skal iflg. 12 vælges ved særskilt afstemning. BB ønsker at genopstille ingen modkandidater, så BB genvælges. På valg er: Ole Espensen modtager genvalg. Solveig Holm Lundtoft modtager genvalg. Salen blev spurgt om der var andre kandidater 1 ny stiller op: Inge Lysdal Larsen Der blev foretaget skriftlig afstemning mellem de 3 kandidater til de 2 poster, og resultatet blev genvalg til OE mens Inge blev valgt ind til fordel for Solveig. Som suppleanter til bestyrelsen var der genvalg til 1. suppleant Johnny Iversen og 2. suppleant Bent Thygesen. JI var ikke tilstede, men havde på forhånd givet tilsagn om at genopstille. Det betyder, at bestyrelsen herefter består af Formand Bent Blankensteiner, Kasserer Peter Hinrup, Ole Espensen, Casper H. Jensen, Lars C. Corfixen samt Inge Lysdal Larsen. 1. Suppleant Johnny Iversen samt 2. Bent Thygesen. Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde d. 2. april

9 Dagsorden punkt 8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Revisor Lars H. Knudsen Revisor Uffe Toft Lars genopstiller og blev genvalgt, Uffe genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Yves Kristensen, som blev valgt uden modkandidater. Claus Johansen genopstiller som revisorsuppleant og blev genvalgt. Dagsorden punkt 9 Valg af udvalg Bestående Aktivitetsudvalg: Johnny Iversen, Bent Thygesen, Hans Henrik Nielsen. Nyvalgt Aktivitetsudvalg: Johnny Iversen, Bent Thygesen, Per Jensen (Ny havnefoged) Dagsorden punkt 10 Eventuelt. Ny havnefoged: Præsentation af ny havnefoged under stemmeoptælling. Hedder Per Jensen og er ansat som havnefoged i VB pr. 1. april. Har tidligere arbejdet som selvstændig hovedsageligt med montering af inventar. Har ingen kendskab til arbejdet i havn udover alm. interesse for både. Håber på medlemmernes vejledende hjælp til at udføre arbejdet. Glæder sig til at tage udfordringen op. Kritik af manglen på eludtag i den yderste ende af sporristen. For langt til eludtag og for få af dem. PH: ANF er klar over, at der er tyndt besatte områder. Disse skal klarlægges før der opsættes flere elstandere, hvilket der er afsat penge til. Forslag om fusion med SL en sag vi ikke ønsker at bruge mere tid på for nuværende. Et tilstedeværende SL medlem mener heller ikke tiden er inde til det. Forslag om genindmeldelse til Frihavnsordning. Kan ikke behandles under evt. skal indsendes som forslag til generalforsamlingen. Tvivl om indkøb af betalingsstandere er rentabelt. Efter bestyrelsens bedste overbevisning vil det minimere administrationen mht gæstesejlere samt adm. Ifm. køb af strøm. Havnefogeden skal kun kontrollere, om der er betalt gæsteleje, og hans provision bliver mindre. På kvitteringsstrips til gæstesejlere fremgår det tydeligt, hvad de har betalt for, hver dag har en farve, og pladsens størrelse har et bogstav. Medlemmer opfordres til at give besked, hvis der opdages snyd. Ny revideret Husorden. OE fremlægger ny revideret husorden til ophæng i begge klubhuse. Væsentligste ændring er begrænsning på det antal ikke sejlende gæster, et medlem uanmeldt må medtage i klubhuse/terrasser. 9

10 - Forslag om ophæng af relevante telefonnumre på opslagstavle. Taget til efterretning. - Regler for rengøring af 6-kant. Følger regler om rengøring af klubhuset. Udføres dog af havnefogeden. Omlægning af prioriteringlån i Klubhuset. PH orienterer om, at det planlægges at omlægge lånet. Er pt. ved at hjemtage tilbud. Renten er faldet betragteligt siden lånet blev taget, men der omlægges kun, hvis det skønnes forsvarligt. PH opfordrer medlemmerne til at gå ind på VB`s hjemmeside. Bliver opdateret løbende og flere gange om ugen. - Forslag om PC med internetadgang til medlemsbrug i klubhuset. Undersøges om praktisk muligt. - Forslag om adgang til trådløst internet i havnen. en gammel diskussion, som atter afvises med den store investering det koster pga. at havnene er omfattet af statens terrorsikring. - Forslag om forum på hjemmesiden for medlemmer (rejser mv.) findes allerede må gå igennem PH. - Forslag om, at medlemmers PC automatisk får et vink om, at VB hj.siden er opdateret. Et andet medlem mener, at det må være op til det enkelte medlem at holde sig orienteret. Ellers bliver mailboxene jo bare overfyldte, og så forsvinder beskeden jo bare i mængden. PH opfordrer medlemmer til at give besked om div. ændringer i personalia. Vigtigt at medlemslisten er ført ajour mht. tlf.nr., adresse, mailadr.mv. Fartøjsinspektør CHJ orienterer om gule sedler på ubrugte stativer. Vigtigt at medlemmer sørger for, at stativer er behørigt mærket når bådene er kommet i vandet. Har man kendskab til navnet på ejeren af et stativ mærket med gul seddel, må man meget gerne give CHJ besked derom. Stativer mærket med gul seddel vil blive fjernet over sommeren. Forslag om indkøb af mikrofon og højtalere til brug ved GF. Svært for dem der sidder længst væk at høre hvad der bliver sagt. Bestyrelsen beklager, den vi har strejkede. Tager det til efterretning. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 10

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere