Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6"

Transkript

1 2013

2 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance pr. 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 28 Påtegninger Ledelsespåtegning 30 Den uafhængige revisors erklæringer 31

3 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Øster Uttrup Vej Aalborg CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: Aalborg Telefon: Hjemmeside: adresse: Bestyrelsen Kurt T. Nielsen, formand Dansk Metal Aalborg Torben Nørgaard Christensen, næstformand Dansk Industri Frede A. Hansen HORESTA (Dansk Erhverv) Allan Winfeld TIB Nordjylland Jens Anthon Røjen Dansk Byggeri Keld Ramlov TEKNIQ Jens Kristian Andersen Dansk El-Forbund, Nordjylland Bo Christensen 3F, Hotel og Restaurant, Aalborg Anna Kirsten Olesen Aalborg Kommune Martin Filt Repræsentant for skolens lærere Holger Rendbæk Repræsentant for skolens administrative og tekniske personale Kenneth Willander Elevrepræsentant Anders Greve Volden Elevrepræsentant Daglig ledelse Direktør Michael Johansson Uddannelsesdirektør Keld Skovsgård Ressourcedirektør Lotte Stenstrop Institutionens formål Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbud omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for det tekniske område og landbrugsog jordbrugs-området samt den gymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (HTX). Bankforbindelse Danske Bank Revision PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionspartnerselskab Skelagervej 1A, 9000 Aalborg

4 3 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen Mission skaber viden og hele mennesker gennem pædagogiske læreprocesser, der altid har fokus på aktiv involvering fra elever og kursister. er en innovativ, udfordrende og troværdig institution i forhold til interessenter. understøtter og udfordrer erhvervslivet med kvalifikationer og kompetencer. Vision vil være et særligt attraktivt læringssted for medarbejdere, elever og virksomheder. vil have et udviklende og innovativt læringsmiljø, der bygger på åbenhed, livsglæde og tillid. vil være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner inden for skolens kerneydelser og kendt for kvalitet, innovation og faglighed. Skolens hovedopgave/-aktiviteter s hovedaktiviteter består af følgende uddannelsesområder: Ungdomsuddannelserne (EUD, HTX, EUX m.v.) Skolepraktik Voksenuddannelserne (Åben uddannelse, Arbejdsmarkedskurser) Indtægtsdækket virksomhed Projekter Desuden indgår TCAA i forskellige samarbejder og projekter med andre undervisningsinstitutioner og virksomheder. er værtsinstitution for 2 administrative fællesskaber indenfor henholdsvis IT og indkøb.

5 4 Ledelsesberetning Årets faglige resultater Hovedtal på EUD og HTX Antal beståede svendeprøver på EUD Færdiggjorte grundforløb på EUD Antal HTX-studenter Særlige fokusområder EUX uddannelserne: Interessen omkring EUX uddannelserne er stigende og 9 uddannelsesretninger på Tech Aalborg har igangværende elever på EUX. Der har været god søgning til informationsaftener og åbent hus. Herunder er en oversigt over grundforløbsoptaget august Efter introperioden på 14 dage var 115 elever aktive på EUX. Ca. 20 elever er siden starten skiftet til de ordinære grundforløb, men det reelle frafald uden omvalg er betydeligt mindre end på de ordinære forløb. Eux grundforløb EUX Mekaniker EUX - Murer EUX - Tømrer EUX - VVS EUX - Industritekniker EUX - Smed EUX - Elektriker EUX - Data I alt Endelig tilmeldte den Igangværende den Udover disse elever, er ca. 100 elever i gang med hovedforløb og uddannelsesaftaler med virksomheder. Virksomhederne udtrykker stor tilfredshed med EUX eleverne. DM i Skills I 2013 deltog i DM skills for tredje gang, denne gang i Aarhus. I alt 12 elever deltog og vandt danmarksmesterskabet på tre uddannelser: - Ditte vandt titlen som Danmarks bedste kosmetiker - Martin vandt som Danmarks bedste klejnsmed - Jens vandt på uddannelsen Grafisk tekniker Gennem hele 2013 blev der trænet frem til Skills 2014 i Aalborg. Gennem skolemesterskaber og regionsmesterskaber kvalificerede 10 elever sig til deltagelse i Skills Af disse vandt 4 guldmedaljer ved de efterfølgende mesterskaber i januar 2014.

6 5 Ledelsesberetning Globalisering Skolen kan igen i 2013 konstatere gode faglige resultater og kvantitativ fremgang i forhold til globalisering. Kurven for elevernes brug af den AUB-finansierede ordning med mulighed for Praktik i Udlandet (PIU) er fortsat i stigning. I årets løb deltog i alt 53 lærlinge i kortere og længere praktikforløb i udlandet mod 37 året før. Samtidig holder de seneste års tendens med at ca. halvdelen af disse er udstationeret af deres danske mester. Parallelt med disse danskfinansierede PIU-aktiviteter har skolen haft 49 EUD-elever på såvel grundsom hovedforløb på mobilitetsophold af 3 til 12 ugers varighed i erhvervsvirksomheder rundt om i Europa med støtte fra EU s Leonardo-program. Og endelig har flere hundrede elever (både EUD og HTX) været på helt korte praktikophold og studieture i udlandet. Samlet set har knap 500 af s elever på denne måde opnået et praktisk, internationalt element i deres uddannelse i Særlige aktiviteter i samarbejde med UU For at tiltrække flere motiverede og afklarede elever, har udviklet forskellige nye aktiviteter for grundskoleelever. En del af disse aktiviteter er afprøvet i 2013: - Talentklasser for Nørresundbys 7. klasser på 2 colleger og 2 studieretninger på HTX - Særlig oplevelses-brobygning for 6. klasser i Gandrup og Nørresundby - Valgfagsundervisning for klasse med Kongerslev og Herningvej skole Disse tiltag er resultat af s samarbejde med grundskoler i Ny Nordisk Skole, og aktiviteterne vil blive videreudviklet de kommende år.

7 6 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultater Hoved- og nøgletal TDKK Resultatopgørelse Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Nøgletal Overskudsgrad (%) 0,8% 1,1% 0,9% -1,2% 0,5% Likviditetsgrad (%) 34,6% 45,6% 50,7% 101,8% 98,0% Soliditetsgrad (%) 46,2% 45,7% 43,9% 45,2% 44,5% Finansieringsgrad (%) 31,3% 34,2% 36,1% 36,4% 38,3%

8 7 Ledelsesberetning Årselevtal Grundforløb Hovedforløb HTX Skolepraktik Intro og brobygning MVU/KVU uddannelser I alt ordinære uddannelser Åben uddannelse AMU IDV I alt øvrige uddannelser I alt Årselever gennemført for andre* Årselever udlagt til andre* Kostafdeling Total * Grundforløb og hovedforløb EUD og HTX Årets resultat s driftsresultat for regnskabsåret 2013 udviser et overskud på 3,4 mio. kr., hvilket er et fald på 1,2 mio. kr. i forhold til Årets resultat er lidt lavere end det budgetterede resultat for 2013, der lød på 4,3 mio. kr. Det samlede antal årselever på ordinære uddannelser, øvrige aktiviteter og skolehjem i alt i 2013 udgør 3.845, hvilket er en stigning på 27 årselever i forhold til Der henvises til oversigt over årselevudviklingen under hoved- og nøgletal. Skolens samlede likvide beholdning (inkl. finansielle omsætningsaktiver og driftskredit) ultimo 2013 udgør 21,8 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til ultimo 2012 på 13,7 mio. kr. Ændringen skyldes dels finansiering af de foretagne investeringer i bygninger og undervisningsudstyr med egne midler og dels den almindelige gældsafvikling i henhold til afdragsprofil. Skolens ledelse anser driftsresultat og likviditet for tilfredsstillende.

9 8 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Strategi 2015 Skolens ledelse arbejder med en ny strategi fra 2015 og fremefter. Arbejdet med denne strategi er igangsat ultimo 2013, hvor de overordnede målsætninger er godkendt af skolens bestyrelse. Strategien arbejder med en ny vision samt nye strategiske mål og målsætninger. Sideløbende hermed arbejder skolen med projekt "Ny uddannelseskultur på ". Projektets formål er: - at skabe en stærk, stolt og markant uddannelsesinstitution, som skiller sig tydeligt og positivt ud i forhold til andre erhvervsskoler - at tiltrække en større andel af nuværende og kommende generationer, som vælger som et aktivt tilvalg - at uddanne og danne fagligt kompetente, udviklingsorienterede og reflekterende faglærte, som kan bidrage på arbejdsmarkedet og i samfundet Budget 2014 s budget for 2014 udviser et resultat på 4,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 1%. s forventninger til det samlede antal årselever vedrørende de ordinære elever (incl. Skolepraktik) i 2014 udgør 3.551, hvilket er en stigning på 204 årselever sammenlignet med regnskab Efteruddannelsen er budgetlagt på samme niveau som realiseret i Som en del af et nyt organisationsgrundlag for blev der i 2013 etableret en projektorganisation. Der er i budgettet for 2014 afsat midler til understøttelse af strategiske tværgående projekter og udviklingsindsatser. Der er i budgettet for i lighed med tidligere år - indlagt et finansielt beredskab på 4,3 mio. kr. til imødegåelse af usikkerheder, herunder ændringer i de lovgivningsmæssige forudsætninger, ændring af mix i omsætningen, selvrisiko på statens selvforsikringsordning og ændring i renteniveau. Investeringer er i 2014 budgetlagt til 25,2 mio. kr., heraf 18,5 mio. kr. i bygningsinvesteringer. Likviditeten forventes fortsat positiv i 2014, men på et lavere niveau end i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

10 9 Målrapportering Målrapportering er en redegørelse og afrapportering omhandlende fastsatte mål af Undervisningsministeriet. De fastsatte mål vedrører resultatkrav. For 2013 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultater og om udvikling på følgende områder: Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - grundforløb Uddannelse Grundforløb Tilgang * Dyr, planter og natur Prodution og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Tilgang i alt Antal årselever i året ** Dyr, planter og natur Prodution og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Antal årselever i året i alt Frafald efter 6 måneder *** Dyr, planter og natur Prodution og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Frafald efter 6 måneder i alt 2009 (08/09) 2010 (09/10) 2011 (10/11) 2012 (11/12) 2013 (12/13) * Det antal elever, der er tilmeldt grundforløb - fratrukket "ej påbegyndte", opgjort pr. kalenderår. Beregnet på træk fra EASY-A Z425. Tallene er ikke direkte sammenlignelige med tal oplyst i årsregnskab 2012, da disse er opgjort pr skoleår ** Opgjort pr. kalenderår i overensstemmelse med indberetning *** UNI-Cs statistik - "Frafald uden omvalg", opgjort pr. skoleår

11 10 Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - hovedforløb Uddannelse Hovedforløb Tilgang * Dyr, planter og natur Prodution og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Tilgang i alt Antal årselever i året ** Dyr, planter og natur Prodution og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Antal årselever i året i alt Frafald efter 6 måneder *** Dyr, planter og natur Prodution og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Frafald efter 6 måneder i alt 2009 (08/09) 2010 (09/10) 2011 (10/11) 2012 (11/12) 2013 (12/13) * UNI-C's statistik pr. skoleår ** Opgjort pr. kalenderår i overensstemmelse med indberetning *** UNI-Cs statistik - "Frafald uden omvalg", opgjort pr. skoleår

12 11 Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser Htx mv. * Ikke medtaget pga. fejl i statistikken 2007/08 * 2008/ / / /12 65 Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser Uddannelse Erhvervsgymnasiale uddannelser Antal årselever i året * * Opgjort pr. kalenderår i overensstemmelse med indberetning Opgørelse af anden aktivitet Årselever AMU Åben uddannelse Anden aktivitet Aktivitet udført på andre institutioners godkendelse Årselever Erhvervsuddannelser AMU-uddannelser Ikke opgjort Aktivitet udført af andre på institutionens godkendelse Årselever Erhvervsuddannelser AMU-uddannelser Ikke opgjort Antal uddannelsesaftaler Optagne, indgåede og afbrudte aftaler Antal optagne på hovedforløb i året * Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler * Det antal elever, der er tilmeldt hovedforløb i kalenderåret, inkl. "ej påbegyndte", fratrukket dobbeltgængere. Beregnet på træk fra EASY-A Z425 ** Er ikke sammenlignelige med opgørelse i årsrapport fra 2012 grundet ny opgørelsesmetode

13 12 Antal elever med uddannelsesaftale ultimo året Antal elever m/ praktikpladsaftaler ultimo * * Beregnet på træk fra EASY-P Kommentarer til målopfyldelsen Det overordnede politiske mål er at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Tech College Aalborgs arbejde med denne målsætning er generelt koordineret ud fra skolens Handlingsplan for øget gennemførelse, som findes på skolens hjemmeside. Her har gennem årene arbejdet med et mangfoldigt udviklingsprojekt-katalog i et fastholdelses- og gennemførelsesøjemed. I udviklingen i frafald uden omvalg over en årrække ses en positiv tendens. Både på såvel hovedforløb som grundforløb er frafaldet faldet siden sidste skoleår, og skolen ligger generelt på niveau med landsgennemsnittet, hvilket fremgår af nedenstående graf. En positiv udvikling i frafaldstallene anser som en positiv udvikling i et fastholdelsesperspektiv.

14 13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2013 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

15 14 Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses i en note. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på enkelte segmenter.

16 15 Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. af anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Administrative fællesskaber, værtsinstitution Kostafdeling Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på medgåede timer eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

17 16 Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 Bygningsinstallationer mv. Særlige installationer Udstyr og inventar Indretning af lejede lokaler år 50 år år år 3-15 år over lejeperiode På bygninger anvendes en scrapværdi svarende til grundværdien. Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK excl. moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver, der omfatter deposita vedr. lejemål måles til kostpris.

18 17 Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Der foretages nedskrivning på ukurante varer. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Landbrugsbeholdninger er værdiansat til normalhandelsværdier. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fraflytningsforpligtelser i forbindelse med fraflytning af lejemål mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når skolen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af skolens ressourcer. Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet senere end et år fra balancedagen, måles til nutidsværdi af de forventede betalinger. Finansielle gældsforpligtelser For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

19 18 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som afog nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.

20 19 Resultatopgørelse 1. januar december Note kr. t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Resultatdisponering Overført til næste år

21 20 Aktiver Note kr. t.kr. Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger Udstyr og inventar Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

22 21 Passiver Note kr. t.kr. Egenkapital pr Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hensat fraflytningsforpligtelse på lejemål Hensatte forpligtelser Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med UVM Leverandør af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Gæld til pengeinstitutter 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17 Andre forpligtelser 18 Eventualforpligtelser Kontraktlige forpligtelser Lejeforpligtelser Leasingforpligtelser for operationel leasing

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere