27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden"

Transkript

1 Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels Andreasen (NA) Finn Jelstrup (FJ) Simon Christensen (SC) Jan Skotte Jacobsen (JSJ) 27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen Referent: Jan Skotte Jacobsen Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen John Olesen er på valg Thomas Puggaard er på valg Jan Skotte Jacobsen er på valg Peter Thøgersen er på valg Kim Bo Nielsen er på valg Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Jens Møldrup er på valg John Mørch er på valg Intern revisor Suppleant til intern revisor 8. Eventuelt Side 1 af 8

2 Formand Palle Frank bød velkommen. Ad. 1. Valg af dirigent John Mørch blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt, at dagsordenen var efter vedtægterne, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ad. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsen aflagde beretning ved PF: Konstituering Efter generalforsamlingen 2012 konstituerede bestyrelsen sig som følger: - Palle Frank, formand - John Olesen, kasserer - Finn Jelstrup, kortadministrator - Jan Skotte Jacobsen, protokolfører - Niels Andreasen, teknisk rådgiver - Simon Christensen, kontaktudvalg mv. - Thomas Puggaard, vandværkspasser Administration Granly Vandværk skal indberette årets udpumpede vandmængde pr , så for at få det mest nøjagtige forbrug, både af hensyn til beregning af svind samt udarbejdelse af regnskabet for 2012, var aflæsningsperioden ved årsskiftet kortere end sidste gang. ( ). Indberetningerne var trods den kortere indberetningstid tilfredsstillende, ud af 585 indberetninger var det kun nødvendigt for kassereren at sætte sig i forbindelse med 59 forbrugere. Værkets rene vandpris er fortsat ekskl. moms 4,00 kr/m3. Det er faktisk mindre end det koster os at fremstille og levere vandet. Med de renoveringsprojekter vi har i gang samt i tankerne, burde vi sætte prisen pr. m3 op med 0,90 kr., men da der stadig er penge på kontoen til vedligeholdelse og drift bibeholder vi prisen, vi må jo heller ikke oparbejde et for stort overskud jfr. lovgivningen. Desuden er vand en forudsætning for livet og derfor bør man ikke kunne tjene penge på vand. Vi har dog jfr. en bestyrelsesbeslutning for nogle år siden hævet den årlige faste afgift med 50,00 kr. til 850,00 kr. Til nævnte takster kommer diverse skatter og afgifter: Vandplan åbent land/grundvand, afgift af ledningsført vand, kloakafgift og ikke at forglemme moms. Der er fra myndighedernes side beordret stigning på 0,10 kr/m3 på vandplan grundvand og 0,23 kr/m3 på afgift af ledningsført vand, så alt i alt er der en afgift til stat og kommune Side 2 af 8

3 på 40,48 kr., hvorefter forbrugerens samlede pris bliver 52,98 kr. pr m3 ved et forbrug på 100 m3.. Til sammenligning er vi stadig 2,57 kr. billigere end Aalborg vand pr. m3. Vedligeholdelse/drift Der har igen siden sidste generalforsamling været enkelte driftsforstyrrelser, dog ikke så mange som forrige år. Af de alvorligere kan nævnes: - Urbakken/Regnar Juelsvej, sprængt hovedledning, søndag morgen, arbejdet afsluttet søndag sidst på dagen - Hovedledning på Hellevangen 64, gravemaskine. - Påkørt brandhane på Solhøjsvej i forbindelse med snerydning, entreprenørs forsikring dækker. Af mindre ting: - lækage ved anboring (stophane) på Regnar Juelsvej - 4 tilfælde af utætte jordledninger - 1 tilfælde af utæt vandledning under hus Vandspild Ved sidste generalforsamling kunne jeg fortælle, at vandspildet for første gang i mange år var under 10 %, hvilket betød, at vi ikke skulle betale strafafgift til staten, men desværre har de udslip vi har haft i det forgangne år samt de skjulte lækager der findes rundt omkring igen betydet, at vi er over den magiske grænse på 10 % og derfor igen skal betale afgift til staten. Derfor kan jeg kun henstille til jer som forbrugere og medejere af vandværket om at være opmærksom på utætheder og straks melde dem til formand eller kasserer, eller hvis vi ikke kan træffes, så til GUG VVS Teknik, men hvem vi har aftale. Det er i øvrigt ikke kun vandværket som må hæfte for vandspild, det er der også enkelte forbrugere der må. I det forløbne år er der nogle, der har fået sig en overraskelse ved den årlige aflæsning, et merforbrug, der skyldes utætheder i varmeveksler, varmtvandsbeholdere mv., så jeg kan kun henstille til jer, at I jævnligt holder kontrol med jeres forbrug, så overraskelser undgås. Drift i øvrigt I 2012 blev vandværkets eltavler termofotograferet for at sikre, at der ikke var større varmeudvikling end der måtte være (risiko for udvikling af brand). Der var intet at bemærke. Termofotograferingen blev bl.a.foretaget af forsikringsmæssige grunde, fordi selvrisikoen på en skade ellers ville stige til 5 X det nuværende beløb. Side 3 af 8

4 Termofotograferingen skal fremover foretages hvert andet år. FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) arbejder dog på at få forlænget perioden til 5 år. Der er udarbejdet en beredskabsplan, så der ligger faste rammer for hvad der skal gøres og af hvem i tilfælde af større lækager, forurening, brand eller sabotage. Der er 20. marts 2013, af Aalborg kommune, godkendt et nyt regulativ for Granly Vandværk a.m.b.a. Regulativet er sendt i høring fra 3. april med frist for indsigelse 4 uger fra nævnte dato. I høringsperioden er regulativet tilgængeligt på Regulativet giver de lovgivningsmæssige retningslinjer for både ansvar, pligter og rettigheder for hhv. vandforsyningen, i dette tilfælde Granly Vandværk a.m.b.a., og de tilsluttede grundejere/forbrugere. Regulativet ligger her i lokalet til dem der ønsker det og det offentliggøres også på vores hjemmeside når høringsfristen er overstået. Ny lovgivning har desuden betydet, at vandværker nu sammenlignes med fødevarevirksomheder, så derfor skal vores vandværkspasser i 2013 gennemføre et hygiejnekursus. Alle vandværker skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet. Aalborg kommune har det overordnede ansvar for udarbejdelsen og der vil i løbet af komme et udspil med retningslinjer fra kommunen. Granly Vandværk bliver i planen opfattet som byvandværk. Det har den betydning, at der ikke er en decideret beskyttelseszone på 25 m rundt om vores boringer, men at hele kildepladsområdet, med en radius på 300 m rundt om boringerne betragtes som et sårbart område, hvor det anbefales at bruge så lidt gødning og sprøjtemidler (helst ingen) som muligt for at beskytte grundvandet. Som et led i planerne skal der bl.a. udsendes information til grundejerne om grundvandsansvarlig vedligeholdelse på private grunde, ligesom der planlægges en kampagne om pesticidfri by. Der kommer, som sagt, et udspil fra Aalborg kommune i løbet af Kortadministratoren har også haft travlt. Han repræsenterer vandværket i LER (LedningsEjerRegistret), og har i 2012 svaret på 51 graveforespørgsler og i stk. Arbejdsopgaver 2012 Der er udskiftet ca. 200 vandmålere på hhv. Granbakken, Granlyvej, Bøgebakken, Egebakken, Bavnevangen, Pinjehøj, Regnar Juels Vej, Urbakken, Ådalsvej, Vissevej, Fælledvej, Borger Alle og Tuevej. I den forbindelse har det også været nødvendigt at udskifte enkelte stophaner. Side 4 af 8

5 Granly Vandværks forsyningsområde er lidt af et kludetæppe. Vi forsyner bl.a. næsten hele den gamle parcelforening Granly, parcelforeningen Ernasminde, noget af Beatesmindevej, Mosebrinken, hele Solhøjsvej, Skovlykke, og det gamle Gug (Ådalsvej, Fælledvej, Tuevej, lidt af Gugvej og et par ejendomme på Sønder Tranders Vej). Ved en gennemgang af forsyningsområdet med henblik på fremtidige renoveringer har vi opdaget, at nogle af vore forsyningsledninger er meget uhensigtsmæssigt placeret f.eks. på privat grund, uden at de i sin er blevet tinglyst. Det prøver vi at rette op på, de steder hvor det er muligt, uden for store gener for grundejerne. Vi vil gerne have tinglyst ledningerne, men der hvor det ikke kan lade sig gøre, vil vi omlægge ledningerne når økonomien tillader det. Der er bl.a. sket en omlægning af forsyningsledningen på strækningen Hellevangen grundet, at den gamle ledning lå ca. 3 meter inde i forhaverne på de nævnte ejendomme. Stikledningen til TDC bygningen på Hellevangen er flyttet fra Agervangen til Hellevangen. Der er som før nævnt endnu nogle hængepartier, som vi håber at få løst. På selve vandværket har vi udført tætning af en kældervæg, omlægning af en regnvandsledning og lagt flis på grunden. Omkostningerne ved ovennævnte arbejder kommer under regnskabet. Vandkvalitet Der er i 2012 gennemført de obligatoriske vandprøver hos hhv. forbrugere og på vandværket, de har alle været tilfredsstillende. Resultatet af prøverne kan altid findes på vores hjemmeside Arbejdsopgaver Udskiftning af vandmålere på Agervangen, Cedervænget, Dyssebakken, Elmesvinget, Fyrrehøj, Grantoften, Hellevangen, Landlystvej, Lykkegårdsvej, Mosebrinken, Niels Dahls Alle, Beatesmindevej, Sohngårdsholmsvej, Sønder Tranders Vej og Gugvej. Med de udskiftninger har vi så udskiftet samtlige vandmålere i vort forsyningsområde og vi skal ikke påbegynde ny udskiftning før i Vandtrykket i den nederste del af Gug er for højt, så derfor påtænker vi at flytte trykreduceringsventilen på Hellevangen ned på Beatesmindevej og samtidig omlægge forsyningen til en del af Hellevangen, Regnar Juels Vej og Urbakken, så den foregår ad Hellevangen og ikke ad Dyssebakken. Det har den konsekvens, at forsyningsledningen afbrydes for enden af Dyssebakken, så den ledning der går gennem Dyssebakken 9 og Hellevangen 16 afbrydes. Side 5 af 8

6 Samarbejdspartnere Vi har i det forløbne år haft et glimrende og tilfredsstillende samarbejde med: - Gug VVS Teknik ved Jan Antonsen - Entreprenør Jørgen Pedersen - FDF Gug, som sørger for omdeling af breve mv. - Thvilum tegneservice som vores kortadministrator samarbejder med - Microwa som holder vores regnskabsdatabase ajour - Aalborg forsyning - Sidst men ikke mindst vore forbrugere, som har udvist stor tålmodighed ved de driftsforstyrrelser der har været i det forgangne år. Afholdte møder Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 regnskabsmøde samt generalforsamling. Herefter var der følgende spørgsmål til beretningen: - Spm. Hvis f.eks. en entreprenør er skyld i en lækage, hvordan opgør man da vandspildet og hvem betaler? PF redegjorde for brug af tabeller for udslip ved forskellige ledningsdimensioner, samt at værkets pumpekapacitet er m3/h, afhængigt af hvilken pumpe der er i drift. Ved det store uheld på Solhøjsvej (påkørsel af en brandhane jf. beretningen) blev der sendt en regning til skadevolderen svarende til 60 m3 vand. - Spm. Kan der være okker i vandet? En forbruger har konstateret, at hvis noget vand får lov til at tørre ud i et glas, så kan han se en brunfarvet belægning på glasset. PF svarede, at der ikke er okker i vandet. Hvis der er en farvet belægning, så er det sandsynligvis rust, som kommer fra forbrugerens egen installation. Værkets ledninger er væsentligst af plast og eternit, som ikke afgiver rust. - Spm. Hvordan er vandets nitratindhold? PF svarede, at nitratindholdet ved sidste prøve var 33 mg/l, dvs. væsentligt under grænseværdien på 50 mg/l Beretningen blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse John Olesen gennemgik i detaljer regnskab og status. Regnskab og status fremgår af årsrapport 2012 for Granly Vandværk a.m.b.a. fra revisionsfirma Ole Dahl. (Udleveret til deltagerne) Side 6 af 8

7 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad. 4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering John Olesen gennemgik budgettet. (Udleveret til deltagerne) Herefter var der enkelte spørgsmål til budgettet: - Spm. Udgifter til advokathonorar er sat op med kr ? PF: Der vil være øgede udgifter i forbindelse med tinglysninger. - Spm. Udgifter til kontorartikler og tryksager er sat op med kr ? JO: Vi afventer en eventuel regning på anskaffelse af kortmateriale. - Spm. Udgifter til reparation af værket er sat ned med Er der afsat penge til en (påtrængt) forskønnelse af vandværket og omgivelser? PF: Nedsættelsen dækker over, at der sidste år blev brugt en del penge på vedligeholdelse af bygningen jf. beretningen. De udgifter vil vi ikke have i Vi er opmærksomme på, at der er en del planter, der er gået ud, og som skal udskiftes. Der kan komme andre ting på tale, måske en vandkunst? Ad. 5. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter John Olesen blev genvalgt som kasserer Thomas Puggaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlem Jan Skotte Jacobsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem Peter Thøgersen blev genvalgt som 1. bestyrelsessuppleant. Kim Bo Nielsen blev genvalgt som 2. bestyrelsessuppleant Ad. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Jens Møldrup blev genvalgt som intern revisor John Mørch blev genvalgt som suppleant til intern revisor Side 7 af 8

8 Ad. 8. Eventuelt De fremmødte blev spurgt, om de var tilfredse med valget af Vejgaardhallen i stedet for Park Hotel. Der var almindelig tilfredshed, idet en enkelt dog sagde at busforbindelserne var lidt besværlige, mens andre var meget glade for de gode parkeringsforhold. Palle Frank takkede dirigenten og takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Generalforsamlingen slut kl Aalborg, den: Palle Frank John Olesen Thomas Puggaard Finn Jelstrup Niels Andreasen Simon Christensen Jan Skotte Jacobsen Side 8 af 8

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere