EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn"

Transkript

1 EldrivEn motorcykel, barn ElEktrisk motorsykkel, barn sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille EldrEvEt motorcykel, børn Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 EldrivEn motorcykel, barn varning! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. Detta fordon ska monteras av en vuxen. Läs manualen noga innan ditt barn får åka på fordonet. Manualen innehåller viktig information för montering och körning samt viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara manualen för framtida bruk. För att undvika risken för kvävning ska allt plastemballage från förpackningen kasseras omedelbart efter att motorcykeln har monterats. produkt- och batterispecifikation 1. Barnets ålder: 3 5 år. 2. Barnets vikt: max. 25 kg. 3. Fordonets vikt: 4,1 kg. 4. Hastighet: 1,8 2,5 km/h 5. Mått: 620 x 410 x 420 mm. 6. Strömkälla: Uppladdningsbart, plomberat bly-syrabatteri 7. Laddningstid: Ladda alltid batteriet 8 10 timmar innan produkten används första gången. Ladda inte längre än 20 timmar åt gången. 8. Ineffekt, laddare: A/C 230 V 9. Ineffekt, batteri: DC 7,5 V/350 ma varning! Denna motorcykel ska inte användas i trafiken. Körning ska ske under tillsyn av vuxen. Använd alltid skyddsutrusning. avsedd användning Denna motorcykel är endast avsedd för ett barn som väger under 25 kg. Det är en risk att köra MC; använd alltid godkänd skyddsutrustning såsom småbarnshjälm, knä/armbågsskydd och skor vid körning. Lämpliga miiljöer för körning är väl upplysta trottoarer, gångvägar och lekplatser på säkert avstånd från trafik, pooler, bassänger och andra vattensamlingar. Underlaget ska vara torrt och plant, fritt från lera eller sand. Motorcykeln ger en möjlighet att växla mellan fram och back. Växla aldrig när fordonet är i rörelse. Stanna alltid innan växling sker. varning! Risk för kvävning! Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år Biltema Nordic Services AB 2

3 motorcykelns delar Bakre stötfångare Bakhjul Kaross Bakhjulsaxel Axelbult Styre Bakhjul Bricka Gaffelskydd Front Växellåda Mutter M8 Täcklock Navdel Framhjulsaxel Bricka Navdel Täcklock Framhjul Distansring nr del antal nr del antal 1 Framhjulsaxel 1 11 Gaffelskydd 2 2 Täcklock 4 12 Stötfångare 1 3 Axelbult 1 13 Mutter M8 1 4 Bricka 6 14 Distansring 2 5 Front 1 15 Framhjul 1 6 Styre 1 16 Säkring 1 7 Hylsa 1 17 Bakhjul 2 8 Bakhjulsaxel 1 18 Skruv PA 3 x Navdel 4 19 Kaross 1 10 Växellåda Biltema Nordic Services AB

4 montering navdel (9) på axeln. Tryck axeln genom hjulet. När axeln gått igenom hjulet, lägg en navdel, distansring och bricka på axeln. För axeln vidare genom gaffelröret, fäst ett täcklock på axeländen med hjälp av hylsan och en hammare (medföljer ej). Hjul (17) Navdel (9) Bricka (4) 1. Fäst ett täcklock (8) på bakhjulsaxeln (1) med hjälp av hylsan (7) och en hammare (medföljer ej). Lägg en bricka (4), navdel (9) och bakhjul (17) på bakhjulsaxeln. För sedan in axeln i axelhålet på karossen (19). 4. Linjera styret och tryck in axelbulten (3) genom framhjulsmonteringen. Fäst med mutter M8, och dra åt den hårt. köra motorcykeln 2. Lägg på växellådan (10), det andra bakhjulet (17), en navdel (9) och bricka (4) på bakhjulsaxeln. Fäst ett täcklock (2) på axeln med hjälp av hylsan och en hammare (medföljer ej). 1. Kontrollera att batteriet är fulladdat och att motorns stickpropp är ansluten till batteriets anslutning. 2. Köra framåt: Sätt strömbrytaren för växeln på F och tryck på gaspedalen. Motorcykel rör sig framåt. 3. Backa: För att stanna motorcykeln, ta bort foten från gaspedalen. När fordonet har stannat, sätt strömbrytaren på B och tryck på gaspedalen. Fordonet backar nu. OBS! Växla inte mellan fram och back medan fordonet rör sig! 4. Stickpropparna för att batteriladdning är placerade under motorcykeln. Dra ut batteristickproppen ur motoranslutningen. Anslut den röda stickproppen på laddaren till batterianslutningen. Anslut sedan laddaren till ett nätuttag. När batteriet är fulladdat dra ut laddarens stickkontakt och anslut batteriets stickkontakt till motorns anslutning igen. 3. Fäst gaffelskydden (11) på styret (6). Fäst ett täcklock (2) på framhjulsaxeln (1) med hjälp av hylsan (7) och en hammare (medföljer ej). Placera framhjulet (15) mellan gaffelrören. För in axeln genom gaffelrörens bas, lägg sedan på en bricka (4), distansring (14) och Biltema Nordic Services AB 4 Fordonets stickkontakt Batteriets stickkontakt Laddarens stickkontakt

5 var FörsiktiG vid laddning Batteriet sitter under sadeln. Laddaren är inte en leksak. Låt inte barn leka med den och låt dem inte ladda batteriet. Sätt strömbrytaren på OFF (läget mellan F och B ) innan batteriet ska laddas. Innan motorcykeln används första gången ska batteriet laddas 8 10 timmar. Ladda dock inte batteriet mer än 20 timmar för att undvika att laddaren överhettas. Det är normalt att laddaren känns varm under laddningen. Om laddaren känns extremt varm, avsluta laddningen, dra ut stickproppen ur nättuttaget och kontrollera batteriet och laddaren. Laddaren ska endast användas i en torr miljö. Kontrollera vid varje laddning att laddaren, batteriet och anslutningarna däremellan inte är slitna eller skadade. Om detta är fallet, använd varken batteriet eller laddaren förrän det slitna eller skadade delen har bytts ut. överspänningsskyddet Motorcykeln är utrustad med ett inbyggt termiskt överspänningsskydd. Skyddet är en självåterställande säkerhetsfunktion som automatiskt löser ut och slår av strömmen till motorcykeln om den blir överbelastad eller om körförhållandena blir alltför besvärliga. När skyddet har löst ut återställer det sig automatiskt efter ca. 25 sekunder och föraren kan då köra fordonet igen. Ladda batteriet helt innan det ska förvaras. Ladda det därefter var 3:e månad så håller det längre. varning! Brandrisk. Koppla inte förbi säkringen. När säkringen byts ut, se till att den nya säkringen har rätt amperetal. rengöring Rengör motorcykeln endast med en fuktig trasa. Sänk aldrig ner den i vatten och spruta aldrig vatten på den med en slang el. dyl. FElsökninG 1. om motorcykeln inte rör sig a. kontrollera att batterikablarna är korrekt anslutna. b. ladda batteriet, vid behov. c. kontrollera säkringen och byt ut den om den har smält. 2. om motorcyklen rullar långsamt a. ladda batteriet. 3. om batteriet inte kan laddas a. batteriet eller laddaren kan vara skadade. Byt ut, vid behov. Smält säker batteridrift Använd endast batteriet och laddaren som medföljer produkten. Anslut inte batteriets terminaler på samma gång. Detta leder till kortslutning. Kortslut aldrig batteriets terminaler och ändra inte på det elektriska systemet. Ändringar kan resultera i brand och allvarliga skador. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier. Ta ut batteriet om motorcykeln inte ska användas under en längre tid. Kassera batteriet på ett säkert sätt. Kasta inte batteriet i eld, eftersom de då kan explodera eller läcka. När ett uttagbart, laddningsbart batteri används ska det laddas under uppsikt av en vuxen Biltema Nordic Services AB

6 ElEktrisk motorsykkel, barn advarsel! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. Dette kjøretøyet skal monteres av en voksen. Les bruksanvisningen nøye før du lar barnet kjøre på kjøretøyet. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon for montering og kjøring og også viktige sikkerhetsinstruksjoner. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. For å unngå risikoen for kvelning, kasser all plastemballasje fra forpakningen umiddelbart etter at motorsykkelen er montert. produkt- og batterispesifikasjon 1. Barnets alder: 3 5 år. 2. Barnets vekt: maks. 25 kg. 3. Kjøretøyets vekt: 4,1 kg. 4. Hastighet: 1,8 2,5 km/h 5. Mål: 620 x 410 x 420 mm. 6. Strømkilde: Oppladbart, plombert bly-syrebatteri 7. Ladetid: Lad alltid batteriet 8 10 timer før produktet brukes for første gang. Lad ikke lenger enn 20 timer om gangen. 8. Inneffekt, lader: A/C 230 V 9. Inneffekt, batteri: DC 7,5 V/350 ma advarsel! Denne motorsykkelen skal ikke brukes i trafikken. Kjøring skal skje under tilsyn av en voksen. Bruk alltid beskyttelsesutstyr. tiltenkt bruk Denne motorsykkelen er kun beregnet for ett barn som veier under 25 kg. Det er en risiko å kjøre MC; bruk alltid godkjent beskyttelsesutstyr så som småbarnshjelm, kne-/albubeskyttere og sko ved kjøring. Egnede omgivelser for kjøring er godt opplyste fortau, gangveier og lekeplasser på sikker avstand fra trafikk, bassenger og andre vannansamlinger. Underlaget skal være tørt og plant, fritt for gjørme og sand. Motorsykkelen gir mulighet for å veksle mellom kjøring forover og bakover. Veksle aldri kjøreretning når kjøretøyet er i bevegelse. Stans alltid før veksling. advarsel! Risiko for kvelning! Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år Biltema Nordic Services AB 6

7 motorsykkelens deler Bakre støtfanger Bakhjul Karosseri Bakhjulsaksel Akselbolt Styre Bakhjul Skive Gaffelbeskytter Front Girkasse Mutter M8 Dekklokk Navdel Forhjulsaksel Skive Navdel Dekklokk Forhjul Avstandsring nr del antall nr del antall 1 Forhjulsaksel 1 11 Gaffelbeskytter 2 2 Dekklokk 4 12 Støtfanger 1 3 Akselbolt 1 13 Mutter M8 1 4 Skive 6 14 Avstandsring 2 5 Front 1 15 Forhjul 1 6 Styre 1 16 Sikring 1 7 Hylse 1 17 Bakhjul 2 8 Bakhjulsaksel 1 18 Skrue PA 3 x Navdel 4 19 Karosseri 1 10 Girkasse Biltema Nordic Services AB

8 montering felrørenes base, legg deretter en skive (4), avstandsring (14) og navdel (9) på akselen. Trykk akselen gjennom hjulet. Når akselen går gjennom hjulet, legg en navdel, avstandsring og skive på akselen. Før akselen videre gjennom gaffelrøret, og fest et dekklokk på akselenden ved hjelp av hylsen og en hammer (medfølger ikke). Hjul (17) Navdel (9) Skive (4) 1. Fest et dekklokk (8) på bakhjulsakselen (1) ved hjelp av hylsen (7) og en hammer (medfølger ikke). Legg en skive (4), navdel (9) og bakhjul (17) på bakhjulsakselen. Stikk deretter akselen inn i akselhullet på karosseriet (19). 4. Rett inn styret og trykk akselbolten (3) inn gjennom forhjulsmonteringen. Fest med mutter M8, og stram hardt. 2. Legg girkassen (10), det andre bakhjulet (17), en navdel (9) og skive (4) på bakhjulsakselen. Fest et dekklokk (2) på akselen ved hjelp av hylsen og en hammer (medfølger ikke). kjøre motorsykkelen 1. Kontroller at batteriet er fulladet, og at motorens støpsel er koblet til batteriets tilkobling. 2. Kjøre forover: Sett bryteren for giret på F, og trykk på gasspedalen. Motorsykkel beveger seg forover. 3. Rygge: For å stanse motorsykkelen, ta foten bort fra gasspedalen. Når kjøretøyet har stanset, sett bryteren på B og trykk på gasspedalen. Nå rygger kjøretøyet. OBS! Veksle ikke mellom kjøreretningene mens kjøretøyet er i bevegelse! 4. Støpslene for batterilading er plassert under motorsykkelen. Dra batteristøpselet ut av motortilkoblingen. Koble det røde støpselet på laderen til batteritilkoblingen. Koble deretter laderen til et strømuttak. Når batteriet er fulladet, trekk ut laderens støpsel, og koble batteriets støpsel til motorens tilkobling igjen. Kjøretøyets støpsel Batteriets støpsel 3. Fest gaffelbeskytteren (11) på styret (6). Fest et dekklokk (2) på forhjulsakselen (1) ved hjelp av hylsen (7) og en hammer (medfølger ikke). Plasser forhjulet (15) mellom gaffelrørene. Stikk akselen inn gjennom gaf Biltema Nordic Services AB 8 Laderens støpsel

9 vær ForsiktiG ved lading Batteriet sitter under setet. Laderen er ikke et leketøy. La ikke barn leke med den, og la ikke barn lade batteriet. Sett strømbryteren på OFF (posisjonen mellom F og B ) før batteriet skal lades. Før motorsykkelen brukes for første gang, skal batteriet lades i 8 10 timer. Lad ikke batteriet i mer enn 20 timer for å unngå at laderen overopphetes. Det er normalt at laderen blir varm under lading. Om laderen skulle bli ekstremt varm, avslutt ladingen, trekk støpselet ut av strømuttaket, og kontroller batteri og lader. Laderen skal kun brukes i et tørt miljø. Kontroller ved hver lading at lader, batteri og tilkoblingene mellom disse ikke er slitt eller skadet. Skulle dette være tilfellet, bruk verken batteri eller lader før den slitte eller skadde delen har blitt skiftet ut. overspenningsvern Motorsykkelen er utstyrt med et innebygd termisk overspenningsvern. Vernet er en sikkerhetsfunksjon med automatisk tilbakestiling som automatisk løser ut og slår av strømmen til motorsykkelen dersom den skulle bli overbelastet, eller dersom kjøreforholdene blir altfor besværlige. Når vernet har løst ut, tilbakestilles det automatisk etter ca. 25 sekunder, og føreren kan da kjøre kjøretøyet igjen. Lad batteriet helt opp før det legges bort for oppbevaring. Lad det deretter hver 3. måned, så holder det lenger. advarsel! Brannrisiko. Koble ikke forbi sikringen. Når sikringen skiftes ut, se til at den nye sikringen har riktig amperetall. rengjøring Rengjør motorsykkelen kun med en fuktig klut. Senk den aldri ned i vann, og sprøyt aldri vann på den med en slange e.l. FEilsøkinG 1. om motorsykkelen ikke beveger seg: a. Kontroller at batterikablene er korrekt tilkoblet. b. Lad batteriet ved behov. c. Kontroller sikringen, og skift den ut om den har smeltet. 2. om motorsykkelen ruller sakte: a. Lad batteriet. 3. om batteriet ikke kan lades: a. Batteri eller lader kan være skadet. Skift ut ved behov. Smeltet sikker batteridrift Bruk kun batteriet og laderen som medfølger produktet. Foreta ikke tilkobling av batteriets terminaler på samme gang. Dette fører til kortslutning. Kortslutt aldri batteriets terminaler, og endre ikke på det elektriske systemet. Endringer kan resultere i brann og alvorlige skader. Bland ikke gamle og nye batterier eller ulike typer batterier. Ta ut batteriet dersom motorsykkelen ikke skal brukes på en god stund. Kasser batteriet på en sikker måte. Kast ikke batteriet i åpen ild, fordi det da kan eksplodere eller lekke. Når et uttakbart, oppladbart batteri brukes, skal det lades under tilsyn av en voksen Biltema Nordic Services AB

10 sähkökäyttöinen moottoripyörä, lapsille varoitus! Sisältää pieniä teräviä osia. Aikuisen on koottava moottoripyörä. Aikuisen on koottava tämä ajoneuvo. Lue käyttöohje perusteellisesti ennen kuin lapsi ajaa ajoneuvolla. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja kokoamisesta, ajamisesta ja turvallisuudesta. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Kaikki pakkauksen sisältämät muovipussit on hävitettävä heti kun moottoripyörä on koottu, jotta tukehtumisen vaara vältetään. tuotteen ja akun tekniset tiedot 1. Lapsen ikä: 3 5 vuotta. 2. Lapsen paino: enintään 25 kg 3. Ajoneuvon paino: 4,1 kg 4. Nopeus: 1,8 2,5 km/h 5. Mitat: 620 x 410 x 420 mm 6. Virtalähde: ladattava suljettu lyijy-happoakku 7. Latausaika: Lataa akkua 8 10 tuntia ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. Älä lataa pidempään kuin 20 tuntia kerrallaan. 8. Laturin virransyöttö: 230 voltin tasavirta 9. Akun jännite: DC 7,5 V / 350 ma varoitus! Tätä moottoripyörää ei saa käyttää liikenteen seassa. Aikuisen on valvottava ajamista. Käytä aina suojavarusteita. käyttötarkoitus Tämä moottoripyörä on tarkoitettu ainoastaan yhden alle 25 kg painavan lapsen käyttöön. Moottoripyörällä ajaminen aiheuttaa vaaran. Hyväksyttyjä suojavarusteita on käytettävä aina, kuten pienten lasten kypärää, polvi- ja kyynärsuojia ja jalkineita. Moottoripyörä soveltuu ajamiseen hyvin valaistuilla jalkakäytävillä, kävelyteillä ja leikkipaikoilla riittävän kaukana liikenteestä, uima- ja muista altaista sekä vesistöistä. Ajoalustan täytyy olla puhdas, tasainen sekä vapaa esimerkiksi savesta ja hiekasta. Moottoripyörässä on yksi vaihde eteen- ja taaksepäin. Vaihdetta ei saa vaihtaa, kun moottoripyörä liikkuu. Pysäytä moottoripyörä aina ennen vaihteen vaihtamista. varoitus! Tukehtumisvaara! Sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille Biltema Nordic Services AB 10

11 moottoripyörän osat Takapuskuri Takapyörä Kori Takapyörän akseli Akselipultti Ohjaustanko Takapyörä Aluslevy Haarukan suojus Etuosa Vaihteisto Mutteri M8 Peitekansi Keskiö Etupyörän akseli Aluslevy Keskiö Peitekansi Etupyörä Välirengas nro osa määrä nro osa määrä 1 Etupyörän akseli 1 11 Haarukan suojus 2 2 Peitekansi 4 12 Puskuri 1 3 Akselipultti 1 13 Mutteri M8 1 4 Aluslevy 6 14 Välirengas 2 5 Etuosa 1 15 Etupyörä 1 6 Ohjaustanko 1 16 Sulake 1 7 Hylsy 1 17 Takapyörä 2 8 Takapyörän akseli 1 18 Ruuvi PA 3 x Keskiö 4 19 Kori 1 10 Vaihteisto Biltema Nordic Services AB

12 kokoaminen välirengas (14) ja keskiö (9). Paina akseli pyörän läpi. Kun akseli on mennyt pyörän läpi, kiinnitä akseliin keskiö, välirengas ja aluslevy. Työnnä akseli haarukkaputken läpi. Kiinnitä akselin päähän peitekansi hylsyn avulla käyttämällä vasaraa (ei mukana). Pyörä (17) Keskiö (9) Aluslevy (4) 1. Kiinnitä peitekansi (8) takapyörien akseliin (1) hylsyn (7) avulla käyttämällä vasaraa (ei mukana). Kiinnitä aluslevy (4), keskiö (9) ja takapyörä (19) takapyörien akseliin. Työnnä akseli sille varattuun aukkoon korissa (19). 2. Kiinnitä vaihteisto (10), toinen takapyörä (17), keskiö (9) ja aluslevy (4) takapyörien akseliin. Kiinnitä peitekansi (2) akseliin hylsyn avulla käyttämällä vasaraa (ei mukana). 4. Suorista ohjaustanko. Paina akselipultti (3) etupyörän läpi. Kiinnitä M8-mutterilla ja kiristä tiukaksi. moottoripyörällä ajaminen 1. Tarkista, että akku on ladattu täyteen ja että moottorin liitin on yhdistetty akun liitäntään. 2. Ajaminen eteenpäin: Aseta vaihteiston virtakatkaisin F-asentoon ja paina kaasupoljinta. Moottoripyörä liikkuu eteenpäin. 3. Peruuttaminen: Voit pysäyttää moottorpyörän nostamalla jalan kaasupolkimelta. Kun moottoripyörä on pysähtynyt, aseta virtakatkaisin B-asentoon ja paina kaasupoljinta. Nyt moottoripyörä peruuttaa. HUOMIO! Eteenpäinajamis- ja peruutusvaihteen välillä ei saa vaihtaa, kun moottoripyörä liikkuu. 4. Akun lataamisliitin sijaitsee moottoripyörän alla. Irrota liitin moottorin liitännästä. Yhdistä laturin punainen liitin akun liitäntään. Yhdistä laturin pistoke sähköpistorasiaan. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturin liitin ja yhdistä akun liitin moottorin liitäntään. 3. Kiinnitä haarukan suojus (11) ohjaustankoon (6). Kiinnitä peitekansi (2) etupyörän akseliin (1) hylsyn (7) avulla käyttämällä vasaraa (ei mukana). Aseta etupyörä (15) haarukkaputkien väliin. Työnnä akseli haarukkaputkien alaosan läpi. Kiinnitä akseliin aluslevy (4), Biltema Nordic Services AB 12 Moottoripyörän liitin Akun liitin Laturin liitin

13 toimi varovaisesti, kun akkua ladataan Akku sijaitsee satulan alla. Laturi ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä tai ladata akkua. Ennen akun lataamista aseta vaihteiston virtakatkaisin OFF-asentoon F- ja B-asentojen välille. Akkua on ladattava 8 10 tuntia ennen moottoripyörän käyttämistä ensimmäistä kertaa. Älä anna akun latautua pidempään kuin 20 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene. Laturi voi kuumentua lataamisen aikana. Se on täysin normaalia. Jos laturi tuntuu epätavallisen kuumalta, lopeta lataaminen, irrota pistoke pistorasiasta sekä tarkista akku ja laturi. Laturia saa käyttää vain kuivassa paikassa. Tarkista aina ennen lataamista, että laturi, akku tai liitännät eivät ole kuluneet. Jos ne ovat kuluneet, älä käytä akkua tai laturia ennen kuin kuluneet osat on vaihdettu uusiin. ylijännitesuojaus Moottoripyörä on suojattu ylikuumenemista vastaan. Suojaus on itsepalautuva turvatoiminto, joka laukeaa automaattisesti ja katkaisee sähkönsyötön moottoriin, jos se ylikuormittuu tai moottoripyörällä ajetaan liian vaikeissa olosuhteissa. Jos suojaus laukeaa, se palautuu automaattisesti noin 25 sekunnin kuluttua, jolloin ajamista voi jatkaa. varoitus! Tulipalovaara. Sulaketta ei saa ohittaa. Kun vaihdat sulakkeen, varmista, että uudella sulakkeella on sama ampeeriarvo kuin vanhalla. puhdistaminen Puhdista moottoripyörä vain kostealla liinalla. Älä upota sitä veteen. Älä ruiskuta sen päälle vettä esimerkiksi letkusta. vianetsintä 1 Jos moottoripyörä ei liiku a. tarkista, että akun johdot on yhdistetty oikein b. lataa akku tarvittaessa c. tarkista sulake ja vaihda se, jos se on palanut. 2. Jos moottoripyörä liikkuu epätavallisen hitaasti a. lataa akku. 3. Jos akkua ei voi ladata a. akku tai laturi voi olla vaurioitunut. Vaihda tarvittaessa. Palanut sulake akun käyttäminen turvallisesti Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua ja laturia. Älä yhdistä akun liittimiä toisiinsa. Muutoin aiheutuu oikosulku. Älä oikosulje akun napoja, äläkä tee muutoksia sähköjärjestelmään. Muutoin voi aiheutua tulipalo ja vakavia vahinkoja. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja. Jos moottoripyörä on pitkään käyttämättä, poista akku siitä. Hävitä akku turvallisella tavalla. Akkua ei saa heittää tuleen. Muutoin se voi räjähtää tai alkaa vuotaa. Akun saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Lataa akku täyteen ennen sen ottamista käyttöön. Lataa akku tämän jälkeen kolmen kuukauden välein, jotta se kestää pidempään Biltema Nordic Services AB

14 EldrEvEt motorcykel, børn advarsel! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. Dette køretøj skal monteres af en voksen. Læs manualen omhyggeligt, inden barnet får lov til at bruge køretøjet. Manualen indeholder vigtige oplysninger om montering og kørsel og vigtige sikkerhedsinstruktioner. Gem manualen til fremtidig brug. Undgå faren for kvælning ved at kassere al plastemballage fra indpakningen straks efter at motorcyklen er monteret. produkt- og batterispecifikationer 1. Barnets alder: 3 5 år. 2. Barnets vægt: maks. 25 kg. 3. Køretøjets vægt: 4,1 kg. 4. Hastighed: 1,8-2,5 km/t 5. Mål: 620 x 410 x 420 mm. 6. Strømkilde: Genopladeligt, plomberet blysyrebatteri. 7. Ladetid: Oplad altid batteriet 8 10 timer, inden produktet bruges første gang. Oplad ikke mere end 20 timer ad gangen. 8. Indgangseffekt, oplader: A/C 230 V 9. Indgangseffekt, batteri: DC 7,5 V/350 ma advarsel! Denne motorcykel må ikke anvendes i trafikken. Kørsel skal ske under opsyn af en voksen person. Brug altid beskyttelsesudstyr. beregnet brug Denne motorcykel er kun beregnet til et barn, der vejer under 25 kg. Det er forbundet med risiko at køre på motorcykel. Brug altid godkendt beskyttelsesudstyr som børnehjelm, knæ-/albuebeskyttere og sko under kørslen. Velegnede områder til kørsel er oplyste fortove, gangstier og legepladser på sikker afstand af trafik, svømmebassiner, bassiner og andre vandområder. Underlaget skal være tørt og plant, frit for ler eller sand. Motorcyklen giver mulighed for at skifte mellem kørsel frem og tilbage. Skift aldrig kørselsretning, når køretøjet bevæger sig. Stop altid inden skift af kørselsretning. advarsel! Risiko for kvælning! Indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år Biltema Nordic Services AB 14

15 motorcykelns dele Bagerste kofanger Baghjul Karosseri Baghjulsaksel Akselbolt Styr Baghjul Skive Gaffelbeskytter Front Gearkasse Møtrik M8 Hætte Navdel Forhjulsaksel Navdel Skive Hætte Forhjul Afstandsring nr del antal nr del antal 1 Forhjulsaksel 1 11 Gaffelbeskytter 2 2 Hætte 4 12 Kofanger 1 3 Akselbolt 1 13 Møtrik M8 1 4 Skive 6 14 Afstandsring 2 5 Front 1 15 Forhjul 1 6 Styr 1 16 Sikring 1 7 Muffe 1 17 Baghjul 2 8 Baghjulsaksel 1 18 Skrue PA 3 x Navdel 4 19 Karosseri 1 10 Gearkasse Biltema Nordic Services AB

16 montering afstandsring (14) og navdel (9) på akslen. Tryk akslen gennem hjulet. Når akslen er kommet igennem hjulet, lægges en navdel, afstandsring og skive på akslen. Stik akslen videre gennem gaffelrøret og sæt en hætte fast på akslens ende ved hjælp af muffen og en hammer (medfølger ikke). Hjul (17) Navdel (9) Skive (4) 1. Sæt en hætte (2) fast på baghjulsakslen (8) ved hjælp af muffen (7) og en hammer (medfølger ikke). Sæt en skive (4), navdel (9) og baghjul (17) på baghjulsakslen. Sæt derefter akslen ind i akselhullet på karosseriet (19). 4. Ret styret til og tryk akselbolten (3) gennem forhjulsmonteringen. Gør den fast med møtrik M8, og spænd den hårdt til. 2. Sæt gearkassen (10), det andet baghjul (17), en navdel (9) og skive (4) på baghjulsakslen. Sæt en hætte (2) fast på akslen ved hjælp af muffen og en hammer (medfølger ikke). at køre motorcykelen 1. Kontroller, at batteriet er fuldt opladet, og at motorens stik er sluttet til batteriets tilslutning. 2. Køre fremad: Sæt kontakten til gearet på F og tryk på gaspedalen. Motorcyklen bevæger sig fremad. 3. Baglæns: Motorcyklen standses ved at fjerne foden fra gaspedalen. Når køretøjet er standset, sættes afbryderen på B og der trykkes på gaspedalen. Køretøjet bakker nu. OBS! Skift ikke gear mellem frem og tilbage, medens køretøjet bevæger sig! 4. Stikkene til batteriopladning er placeret under motorcyklen. Tag batteriets stik ud af motortilslutningen. Slut det røde stik på opladeren til batteritilslutningen. Tilslut derefter opladeren til en stikkontakt. Når batteriet er fuldt opladet, trækkes opladerens stik ud, og batteriets stik sluttes igen til motorens tilslutning. 3. Sæt gaffelbeskyttelsen (11) fast på styret (6). Sæt en hætte (2) fast på forhjulsakslen (1) ved hjælp af muffen (7) og en hammer (medfølger ikke). Placer forhjulet (15) mellem gaffelrørene. Stik akslen gennem gaffelrørets base, læg derefter en skive (4), Biltema Nordic Services AB 16 Køretøjets stik Batteriets stik Opladerens stik

17 vær ForsiGtiG under opladning Batteriet sidder under sadlen. Opladeren er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med den og lad dem ikke oplade batteriet. Sæt afbryderen på OFF (positionen mellem F og B ), inden batteriet skal oplades. Batteriet skal oplades 8 10 timer, inden motorcyklen bruges første gang. Lad dog ikke batteriet op i mere end 20 timer for at undgå overophedning af opladeren. Det er normalt, at opladeren bliver lidt varm under opladningen. Hvis opladeren bliver ekstremt varm, skal opladningen afsluttes, træk stikket ud af stikkontakten og kontroller batteri og oplader. Opladeren må kun anvendes i tørre omgivelser. Mellem hver opladning skal du kontrollere, at opladeren, batteriet og tilslutningerne imellem dem ikke er slidte eller i stykker. Hvis det er tilfældet, må du hverken bruge batteriet eller opladeren, før de slidte eller beskadigede dele er skiftet ud. overspændingssikringen Motorcyklen er udstyret med en indbygget, termisk overspændingssikring. Sikringen er en selvgenoprettende sikkerhedsfunktion, som automatisk udløses og slukker for strømmen til motorcyklen, hvis den overbelastes, eller hvis køresituationen bliver alt for besværlig. Når sikringen er udløst, nulstiller den automatisk efter ca. 25 sekunder, og køretøjet kan igen køre. Lad batteriet helt op, inden opbevaring. Lad derefter op hver 3. måned, så holder det længere. advarsel! Risiko for brand. Forbind ikke uden om sikringen. Når sikringen udskiftes, skal den nye sikring have det rigtige amperetal. rengøring Rengør kun motorcyklen med en fugtig klud. Sænk den aldrig ned i vand og sprøjt aldrig vand på den med en slange eller lignende. FEJlFindinG 1. hvis motorcyklen ikke bevæger sig. a. kontroller, at batterikablerne er korrekt tilsluttet. b. oplad batteriet, hvis det er nødvendigt. c. kontroller sikringen og udskift den, hvis den er sprunget. 2. hvis motorcyklen kører langsomt a. lad batteriet op. 3. hvis batteriet ikke kan oplades. a. batteriet eller opladeren kan være beskadiget. Udskift efter behov. Sprunget sikring sikker batteridrift Brug kun batteriet og opladeren, som følger med produktet. Lad ikke batteriets poler komme i kontakt med hinanden. Det forårsager kortslutning. Kortslut ikke batteriet, og lav ikke om på det elektriske system. Ændringer kan resultere i brand eller alvorlige skader. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier. Tag batterierne ud, hvis motorcyklen ikke skal bruges i en længere periode. Bortskaf batteriet på en sikker måde. Smid aldrig batteriet på åben ild, da det kan eksplodere eller lække. Når et udtageligt, genopladeligt batteri anvendes, skal det oplades under opsyn af en voksen Biltema Nordic Services AB

18

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

ELDRIVEN MOTORCYKEL ELEKTRISK MOTORSYKKEL SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOOTTORIPYÖRÄ ELDREVET MOTORCYKEL

ELDRIVEN MOTORCYKEL ELEKTRISK MOTORSYKKEL SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOOTTORIPYÖRÄ ELDREVET MOTORCYKEL ELDRIVEN MOTORCYKEL barn ELEKTRISK MOTORSYKKEL barn SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOOTTORIPYÖRÄ lapsille ELDREVET MOTORCYKEL børn Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required.

Lotus F1. Assembly Manual & User s Guide WARNING: WARNING: Contains small parts, sharp points and sharp edges. Adult assembly required. CHILDREN S PRODUCTS Battery Operated Ride-On Art. 26-9901 Vehicle Assembly Manual & User s Guide Lotus F1 RIDE ON F1 LOTUS CAR Item No.: KL-9003 WARNING: To reduce the risk of injury, adult supervision

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB ELDRIVEN FYRHJULING Läs noga igenom manualen innan fyrhjulingen används.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog 2008 Biltema Nordic Services AB SE Trehjuling med dragkrok VARNING Trehjulingen får bara användas

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Starthjälp 12 V, laddbar Starthjelp 12 V, oppladbar Apukäynnistin, 12 V, ladattava Starthjælp 12 V, kan oplades

Starthjälp 12 V, laddbar Starthjelp 12 V, oppladbar Apukäynnistin, 12 V, ladattava Starthjælp 12 V, kan oplades Starthjälp 12 V, laddbar Starthjelp 12 V, oppladbar Apukäynnistin, 12 V, ladattava Starthjælp 12 V, kan oplades 2009 Biltema Nordic Services AB SE Starthjälp 12 V, laddbar ALLMÄNT Uppladdningsbar batteri-backup,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 27304 RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI FJERNSTYRET BIL Brugsanvisning FJERNSTYRT BIL Bruksanvisning FJÄRRSTYRD BIL Bruksanvisning KAUKO-OHJATTAVA AUTO Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 44-226 Manual.indd 2012-10-5, 08.56.03 Art. 44-226 Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 1 2012-10-05 Biltema Nordic Services AB Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

LITIUMBATTERI LITIUMAKKU

LITIUMBATTERI LITIUMAKKU LITIUMBATTERI LITIUMAKKU Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47 32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn Lastvagn Sykkelhenger Peräkärry Lastvogn 2008 Biltema Nordic Services AB Lastvagn Montera lastvagnen 1. Kontrollera att alla delar finns med i kartongen. Läs monteringsanvisning och bruksanvisning innan

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Togbanesett. Togbanesæt

Togbanesett. Togbanesæt Tågbaneset Togbanesett Junaratasarja Togbanesæt 1 Tågbaneset Innehåll Följande delar ingår i tågbanan: Lok med lampa... 1 Vagn... 3 Stationsplattform................. 2 Sektion med strömanslutning.......

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE 17-372_manual.indd 2011-10-25, 17.29.49 Art. 17-372 AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Luftbädd med elpump. Luftmadras med elektrisk pumpe. Ilmapatja, jossa sähköpumppu

Luftbädd med elpump. Luftmadras med elektrisk pumpe. Ilmapatja, jossa sähköpumppu Luftbädd med elpump Luftmadrass med elektrisk pumpe Ilmapatja, jossa sähköpumppu Luftmadras med elektrisk pumpe Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Inbyggd elpump till luftbädd Art 14-312 220-240

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV

RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV 37-752 Manual_2013.indd 2013-09-3, 08.48.16 RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

KicKbiKe Sport 8" SparKeSyKKel Sport 8"

KicKbiKe Sport 8 SparKeSyKKel Sport 8 45-966 manual.indd 2013-01-29, 08.42.19 Art. 45-966 KicKbiKe Sport 8" SparKeSyKKel Sport 8" EN71-3 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Art. 45-124. Autorata. Formula/Formel GP. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 45-124. Autorata. Formula/Formel GP. 2008 Biltema Nordic Services AB Bilbana Bilbane Autorata Racerbane Formula/Formel GP SE Bilbana Formula GP Introduktion Läs noga igenom manualen innan bilbanan monteras och används. Att gå igenom följande instruktioner tillsammans med

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

12V. Corral T-REX FISC0401G23. Model Number IGOR0002 DA FI NO SV BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

12V. Corral T-REX FISC0401G23. Model Number IGOR0002 DA FI NO SV BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 12V FISC0401G23 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DA FI NO SV Corral T-REX Model Number IGOR0002 1 2 3 A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 R 1 19 20 21 B A 22 23 24 C B 25

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV Max 500 W 230 V IP54 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar:

Læs mere