Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Anne-Mette Nielsen Ina Thomsen Aase Povlsen Anja Jørgensen Lene Kvist Mette F. Lyng Peter Nørrevang (PH) (JN) (KG) (BT) (AN) (IT) (AP) (AJ) (LK) (ML) (PN) Formand Aalborg Kommune FOA Aalborg FOA Brønderslev SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, direktør SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef Statsaut. Revisor, Deloitte Fraværende: Karina Nygaard Birthe Andersen Jørgen R. Henriksen (KN) (BA) (JH) SOSU Nord, ressourcechef KKR Region Nordjylland, næstformand Distribueret til: Medlemmer SOSU Nords revisor SOSU Nords hjemmeside SOSU Nords Intranet Referent: Tina Vejergang (TV) SOSU Nord, ledelsessekretær Referat: 1. Godkendelse af referat fra møde den 13. december 2013 Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. TIVE_ Side 1 af 8

2 Ressourcer 2. Regnskab 2013 v/mette Lyng og Peter Nørrevang a. Årsrapport 2013 b. Årsresultat 2013 a. Statsaut. Revisor Peter Nørrevang, Deloitte, gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet (bilag 2.0 og 2.1) og svarer på spørgsmål b. Årsresultat 2013 (bilag 2.2, 2.3 og 2.4) gennemgås ikke på mødet, men der er mulighed for at stille spørgsmål Bilag 2.0_Årsrapport 2013 (udleveres også på mødet) Bilag 2.1_Revisionsprotokollat 2013 (udleveres også på mødet) Bilag 2.2_Aktivitetsopgørelse 2013 Bilag 2.3_Resultat 2013 Bilag 2.4_Noter til resultat 2013 Bilag 2.5_Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 Til beslutning. PN gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat for 2013 i overordnede træk. Samtidig fremhævede han at SOSU Nord har en yderst fornuftig økonomistyring hvilket ligeledes afspejler sig i årets resultat og næste års budget. Bestyrelsen godkendte enstemmigt årsregnskab og revisionsprotokollat, og begge dokumenter blev underskrevet af deltagerne på mødet. Marked 3. Gennemgang og godkendelse af SOSU Nords strategiindsatser for 2014-(2015) v/anja Jørgensen Ledelsen har på baggrund af diverse analyser, evaluering af året 2013 og dialogmøder i 2013 udarbejdet en oversigt over de strategiske indsatser for året 2014-(2015). Der er skabt en rød tråd fra indsatsplanen til både handlingsplan for øget gennemførsel til Undervisningsministeriet samt til mini handlingsplaner for alle teams. Bilag 3.1_SOSU Nords strategiske indsatser for TIVE_ Side 2 af 8

3 Bilag 3.2_Kompetencestrategi _udkast 22. januar 2014 Til godkendelse. AJ introducerede deltagerne til bilag 3.1, som er første udgave af sin slags. Dokumentet beskriver delmål inden for hovedområderne ressourcer, marked og organisation. AJ refererede til og kommenterede SOSU Nords udkast til kompetencestrategi, bilag 3.2, som er en forudsætning for at skolen kan hjemsøge midler til kompetenceudvikling. Deltagerne var yderst tilfredse med de beskrevne initiativer og afgav deres uforbeholdne accept til at SOSU Nords ledelse kan arbejde videre med de beskrevne strategiske indsatsområder. Ligeledes blev udkast til kompetencestrategi godkendt uden kommentarer. 4. Gennemgang og godkendelse af indsatser i skolens handleplan for øget gennemførsel til Undervisningsministeriet 2014 v/lene Kvist SOSU Nord skal igen i år indsende handleplan for øget gennemførsel (HØG) til Undervisningsministeriet. Indsatserne i handleplanen bygger på de taltendenser som SOSU Nord, dels har fået tilsendt fra ministeriet, dels de tal skolen selv har indsamlet i løbet af Taltendenserne og således baggrunden for valg af indsatser i HØG vil blive gennemgået. Bilag 4.1_Handleplan for øget gennemførsel 2014 Til godkendelse. Formålet med HØG er at beskrive specifikke indsatser fra skolens side for at reducere frafald af elever på SOSU uddannelserne. LK fremhævede at SOSU Nord har grund til at være stolte over skolens frafaldstal hvor tendensen for 2013 så ud som følger: Meget lavt frafald på social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) på 3% samt uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) på 4% Mindre stigning i frafald på grundforløb (GF) og status quo på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) Som følge heraf, skærper SOSU Nord sit indsatsfokus på GF og SSH i 2014 (primære årsager til frafald er uændrede: Fravær, fortrudt uddannelse, personlige forhold, sygdom, opsigelse af ansættende myndighed). TIVE_ Side 3 af 8

4 Bestyrelsens medlemmer godkendte SOSU Nords udkast til HØG Dokumentet blev underskrevet af formanden, og LK sørger for at indsende handlingsplanen til Undervisningsministeriet. 5. Orientering om indholdet i EUD-reformen og SOSU Nords forberedelser v/lene Kvist Kort præsentation af: a. De store linjer i EUD-reformen b. RKV-forsøgsprojektet i Hjørring c. RKV-samarbejde med andre SOSU skoler d. Undervisningsdagen på SOSU Nord ændres til ca. kl pr. 1. august 2014 Til orientering. Ad pkt. a Eftersom EUD-reformen er yderst omfattende og stadig består af mange ubekendte faktorer, blev det besluttet ikke at bruge tid på gennemgang heraf. Indhold og konsekvenser er beskrevet i vedhæftede præsentation. Ad pkt. b Omkring RKV, nævnte LK kort at SOSU Nord arbejder på at igangsætte et pilotprojekt på SOSU Nords Vendsyssel afdeling. Der skal udvikles på RKV-metoderne og gennemføres RKV som grundlag for individuelle uddannelsesplaner på et udvalgt optag (januar 2015) for at opnå erfaringer i forhold til implementering af EUD-reformen. Ad pkt. c LK opdaterede deltagerne på samarbejdet omkring RKV med andre SOSU-skoler, der har til formål at udveksle erfaringer og forberede skolen til 1. august 2015 hvor RKV bliver et krav som led i EUDreformen. Ad pkt. d LK nævnte at pga. kravene bl.a. i form af reform og lov 409 vil SOSU Nord ændrer undervisningsdagen pr. 1. august 2014 ca. kl Organisation 6. Godkendelse af endeligt udkast til implementering af lov 409 v/anja Jørgensen Ledelsen har på baggrund af gennemførelse af procesplan for dialog om OK13 udarbejdet skrivelsen om principper for fordeling af opgaver og ressourcer ved SOSU Nord. Skrivelsen er gennemgået på MIO mødet den 12. marts 2014, og blev på dette møde godkendt til videre behandling i bestyrelsen. TIVE_ Side 4 af 8

5 Bilag 6.1_Principper for fordeling af opgaver og ressourcer ved SOSU Nord 14. marts 2014 Bilag 6.2_Tillæg kvalitet i kerneydelsen tillæg til principper for fordeling af opgaver og ressourcer Til godkendelse. AJ orienterede om rammebeskrivelsen for fordeling af opgaver og ressourcer (bilag 6.1) og fremhævede at dokumentet har været præsenteret for og er blevet godkendt af SOSU Nords SU- /arbejdsmiljøudvalg (MIO). Næste skridt er således implementering. Deltagerne drøftede overordnet omfanget og indholdet i bilag 6.1, og BT roste skolen for at inddrage både A- og B-siden i denne proces da følelsen af ejerskab er en uhyre vigtig forudsætning for succes. Som alt andet nyt, pointerede PH at implementering af nye forretningsgange og ændring af gamle vaner tager tid, og PH opfordrede derfor skolen til at væbne sig med tålmodig og stole på processen. Bilag 6.1 og 6.2 blev godkendt af bestyrelsen. 7. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2013 v/anja Jørgensen Hensigten af er at drøfte hvordan arbejdet i bestyrelsen er forløbet i 2013 mht. a. Dagsorden b. Bilag c. Arbejdsform d. Indhold i møderne e. Referat Formålet er at konstatere hvad der fungerer godt og at få justeret hvor det bliver påpeget. PH indledte med at nævne at 2013 har været et år med meget fokus på byggerierne i Aalborg og Hjørring hvilket derfor også har fyldt en del på dagsordenen for bestyrelsesmøderne. Generelt stor tilfredshed med den måde, som bestyrelsesarbejdet er foregået på. Temadagene i december 2013 blev fremhævet både fra bestyrelsens og medarbejdernes side som et yderst konstruktivt og positivt initiativ, der er bidragende til at skabe god dialog og afmystificere bestyrelsens arbejde. Forbedringsforslag: KG opfordrede til en mere uddybende sagsfremstilling i dagsordenen for at begrænse mængden af ofte omfangsrige bilag. Derudover nævnte KG at han er meget glad for at være medlem af SOSU Nords bestyrelse, men opfordrede samtidig til løbende at vurdere hvad bestyrelsen bruger sin tid på. Endelig nævnte KG at temadagene var en yderst positivt oplevelse, men opfordrede til at programmet til sådanne arrangementer ikke bliver alt for stramt. TIVE_ Side 5 af 8

6 AJ oplyste at opfølgning på temadagene i december 2013 er planlagt til 19. juni 2014 hvor SOSU Nords bestyrelse og MIO-udvalg skal arbejde videre med skolens værdier m.m. Deltagerne er indkaldt til mødet og nærmere information følger når tiden nærmer sig. 8. Opsamling på medlemmer i den kommende ny bestyrelse v/poul Hedemann a. Godkendelse af selvsupplerende (personligt udpegede) medlemmer b. Indstilling om ændringer i forretningsorden Udleveres på mødet. Til godkendelse. Ad pkt. a PH runddelte oversigt over forslag til SOSU Nords nye bestyrelse pr. 1. maj Den opdaterede oversigt indeholdt navne på nyudpegede medlemmer fra de respektive indstillingsberettigede instanser samt forslag om at supplere bestyrelsen med et ekstra selvsupplerende medlem. PH bad medlemmerne om deres holdning til formandskabets indstilling til SOSU Nords nye bestyrelse. Alle accepterede forslaget, og det konstituerende bestyrelsesmøde den 7. maj 2014 er planlagt som en festlig begivenhed hvor der tages afsked med gamle medlemmer inden den nye bestyrelse efterfølgende konstituerer sig. Ad pkt. b På vegne af formandskabet, foreslog PH at SOSU Nords forretningsorden for bestyrelsesarbejde ændres således at formandskabet fremover består af en formand og to næstformænd. Medlemmerne accepterede forslaget, og det blev besluttet at forretningsorden konsekvensrettes og godkendes på bestyrelsesmødet den 7. maj Status på flytningen og fusionen m.m. v/anja Jørgensen Kort gennemgang af status på: a. Kantinesamarbejdet med Aalborg Handelsskole b. Indflytningsplanen c. Veje til nyt image Til orientering. TIVE_ Side 6 af 8

7 Ad pkt. a AJ orienterede om analyse gennemført af Horesta, der indeholder tre potentielle modeller for kantinedriften på den nye skole samt anbefaling/vejledning fra Horesta. På baggrund heraf, er SOSU Nord og VUC fortsat i dialog med Aalborg Handelsskole, der har stor erfaring med rentabel kantinedrift i Aalborg centrum. I første omgang er samarbejdet centreret omkring vidensdeling samt indkøb og menuplan. Medlemmerne udtrykte deres tilfredshed med de beskrevne tiltag og henstillede til at SOSU Nord arbejder videre med samarbejdsmodellen med Aalborg Handelsskole. Ad pkt. b AJ meddelte at indflytning i de nye lokaler i Aalborg sker i perioden Alle medarbejdere holdes løbende orienteret om flytteprocessen på SOSU Nords intranet. Når fraflytningen er realiseret på de enkelte lokationer, påbegyndes rømning og istandsættelse inden overdragelse. Ad pkt. c AJ opdaterede medlemmerne omkring arbejdet med fusionsprocessen ( arvesølvet ), og fremhævede at denne proces kobles sammen med kommunikationsprocessen og processen med henblik på at revidere skolens værdier/image (to sidstnævnte tiltag går i luften på temadagen den 19. juni 2014). Målet er at SOSU Nord kan præsentere sit nye image internt og eksternt ved udgangen af 2014/primo Meddelelser a. Ressourceregnskab 2013 v/anja Jørgensen b. Personaleændringer december 2013 marts 2014 v/anja Jørgensen c. Orientering om sygefravær v/anja Jørgensen d. Orientering om nye krav til ligestilling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse v/poul Hedemann Bilag 10.1_Ressourceregnskab 2013 Bilag 10.2_Personaleomsætning 4. kvartal 2013 Bilag 10.3_Sygefravær 4. kvartal 2014 Ad pkt. a AJ nævnte for deltagerne at en mindre folder på nuværende tidspunkt er i trykken og derfor bliver udleveret på mødet den 7. maj Ad pkt. b AJ gennemgik kort bilag 10.2, og der var ingen kommentarer fra bestyrelsens side. Ad pkt. c Bilag 10.3 blev gennemgået og kommenteret: Der er tendens til at længerevarende sygefravær (over 14 dage) er stigende samt at korte forløb bliver til længerevarende sygdomsforløb. TIVE_ Side 7 af 8

8 IT roste skolen for dens professionelle beredskab når først skaden er sket og opfordrede derfor SOSU Nord til fremadrette at fokusere mere på forebyggelse end helbredelse. AJ fremhævede at skolen er ved at igangsætte flere initiativer med henblik på at klarlægge de enkelte årsager til sygefravær. Formålet er at kunne tilpasse og målrette SOSU Nords måde at forebygge arbejdsrelateret sygdomsforløb. 11. Eventuelt Mødet sluttede kl hvor formanden takkede deltagerne for deres fremmøde. TIVE_ Side 8 af 8

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S DELTAGELSESFORMULAR - INNOVATIONSPRISERNE Den 15. juni 2012 Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274 Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere