Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne."

Transkript

1 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af Navnet ændret fra Aalborg Rugbyklub til Aalborg Rugbyklub Lynet i Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse. Klubhusets adresse er Johannesmindevej 41, 9000 Aalborg. 2. FORMÅL Klubbens formål er, at give medlemmerne lejlighed til at dyrke rugby under bedst mulige forhold. 3. VEDTÆGTER Klubbens medlemmer er til enhver tid underkastet Aalborg Rugbyklubs vedtægter, samt love og vedtægter for Dansk Rugby Union (DRU) og Danmarks Idræts Forbund (DIF), samt Internationale Rugbysammenslutninger, hvor DRU er medlem. 4. MEDLEMMER Alle kan optages som medlemmer, aktive som passive, for så vidt man ikke er slettet på grund af restance fra en anden forening, eller har en ærekrænkende sag med samme. Optagelse og udmeldelse skal ske skriftligt. For medlemmer der ikke er myndige, skal forældremyndighedens indehaver godkende optagelsen skriftligt. Ungdomsmedlemmer: 0-17 år. Seniormedlemmer: 18 - og opefter. 5. KONTINGENT. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud halvårlig, første gang 1/4 anden gang 1/10. Hvis kontingentet ikke opkræves, er det medlemmets pligt selv at indbetale det skyldige beløb. Alle medlemmer er pligtige til at tilmelde sig Betalings Service, såfremt dette ikke er sket ved den anden kontingentopkrævning efter indmeldelsen, opkræves der administrationsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. 6. RESTANCE Kontingentrestance over tre måneder kan medføre, efter fornødent varsel, slettelse af klubben. Intet medlem kan personligt modtage tilskud fra klubben, såfremt dette medlem er i restance til klubben. Et slettet medlem kan kun optages på ny ved indbetaling af skyldig restance. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren, og kan ikke ske såfremt der er kontingentrestance. 7. KARANTÆNE OG EKSKLUSION Medlemmer der overtræder klubbens vedtægter og bestemmelser, kan efter bestyrelsens beslutning udelukkes i kortere eller længere tid fra træning og kampe. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, såsom modarbejdelse af klubbens interesser og formål, nedsættende eller ærekrænkende udtalelser til pressen eller udenforstående om klubbens og/eller dens ledelse. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 4/7eller 1 over halvdelen af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

2 Vedkommende skal - inden bestyrelsen træffer sin afgørelse - have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling, her har vedkommende medlem krav på at få meddelelsen herom senest tre døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet på denne har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det, efter forslag fra mindst 2/3 af klubbens medlemmer, vedtages på en generalforsamling. 8. GENERALFORSAMLING Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeberettigede er alle der er fyldt 15 år på dagen for generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Regnskab og budget skal fremlægges i klubhuset senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Det tilstræbes, at bestyrelsens eventuelle forslag fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ingen personer har stemme- eller taleret, hvis han/hun er i kontingentrestance 9. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Dagsordenen for den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne senest 14. dage før generalforsamlingen, og den skal indeholde følgende: 1) Valg af dirigent. 2) Generalforsamlingens stemmetal fastslås. 3) Formandens beretning. 4) Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag. 6) Valg til bestyrelse - lige år : Formand, sekretær og b medlem ulige år : Kasserer hvert år : Sportschef, B-U formand, Seniorformand Ikke medlem af bestyrelsen: hvert år : informationsansvarlig. 7) Valg til diverse udvalg jvf ) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9) Evt.

3 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE 12. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal findes udenfor bestyrelsens rækker, til at lede mødet. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåder. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Dog undtaget herfor er ændringer af klubbens vedtægter, der kræver 2/3 stemmeflertal. Ligeledes er 7 og 18 gældende. Således blot èn af de fremmødte ønsker det, skal en afstemning foretages skriftligt. 11. REGNSKAB OG REVISION. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal specificeres i driftsregnskab og status, som fremlægges i klubhuset til gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen. Revisorerne gennemgår regnskabet kritisk og konstatere beholdningens tilstedeværelse. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere klubbens bøger, bilag og formue. Kassereren fremlægger regnskabet for bestyrelsen med begge revisorernes underskrifter, og herefter forelægges regnskabet for den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal underskrives af kassereren og 2 revisorer. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af et flertal i bestyrelsen, eller mindst 1/4 af klubbens medlemmer. Indkaldelse skal ske skriftligt indenfor 14 dage efter kravets fremsættelse, og med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen. 13. BESTYRELSEN. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, formand, kasserer, sekretær, b-medlem, sportschef, B-U formand, og seniorformand. Formand sekretær, b-medlem og kasserer vælges enkeltvis på den ordinære generalforsamling, hver for sig for en periode på 2 år jvf. 9. Sportschef, B-U formand og seniorformand er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og ansvarlige for de stående og de af bestyrelsen nedsatte udvalg. Bestyrelsen kan udskifte menige medlemmer af de valgte udvalg, dog kræves 4/7 enighed i bestyrelsen. Hvis der ikke vælges en fuldtallig bestyrelse på generalforsamlingen, skal der nedsættes et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer, der skal lede klubben, indtil der på en ekstraordinær generalforsamling vælges en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Hvervet som kasserer, kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.

4 Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 14. FORRETNINGSUDVALG. Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sportslig leder. Forretningsudvalget træffer afgørelser i alle sager, der ikke kan afvente en bestyrelsesbeslutning. Sådanne afgørelser skal straks meddeles den øvrige bestyrelse. 15. UDVALG. Generalforsamlingen vælger to medlem til ungdomsudvalget. Bestyrelsen konstituerer selv de nødvendige udvalg. Valg af to medlemmer til seniorudvalget. som består af seniorformand, to på generalforsamlingen valgt medlem, samt af mindst træner og holdkaptajn. Valg af to medlemmer til B-U udvalget. Suppleanter til bestyrelsen er det først valgte medlem af seniorudvalget samt det først valgte medlem af B-U udvalget. Valg af klubinspektør. Valg af sponsorudvalg på to personer. Valg af Denmark Sevens international udvalg på to personer. 16. TEGNING. Aalborg Rugbyklub, LYNET tegnes af formanden og kassereren. Optagelse af lån samt køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, må kun finde sted efter en bestyrelsesbeslutning. 17. AFDELINGER. Generalforsamlingen opretter de fornødne afdelinger og beslutter de dertil knyttede retningslinier. 18. OPLØSNING. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst ½ af klubbens medlemmer er tilstede. Beslutning om opløsning af foreningen kræver mindst 3/4's flertal. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal - uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. I tilfælde af klubbens opløsning, skal alle aktiver og passiver, når evt. gæld er indfriet, overgå til Dansk Rugby Union. Kursivtekst er revideret iht. generalforsamlingen 2009

5

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere