SÁTTMÁLI MILLUM FÍGGJARMÁLASTÝRIÐ OG FARMAKONOMFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÁTTMÁLI MILLUM FÍGGJARMÁLASTÝRIÐ OG FARMAKONOMFORENINGEN"

Transkript

1 SÁTTMÁLI MILLUM FÍGGJARMÁLASTÝRIÐ OG FARMAKONOMFORENINGEN 1 Ansættelse Stk. 1. Denne overenskomst omfatter farmakonomer og defektricer ansat i det færøske apotekervæsen. Stk. 2. Apoteket er forpligtet til kun at antage eller beskæftige farmakonomer/defektricer, der er medlem af Farmakonomforeningen. Medlemspligten omfatter ikke apotekerens ægtefælle, der gør tjeneste på apoteket. Stk. 3. Til arbejde i apotekets skranke, receptur eller laboratorier kan der, bortset fra farmaceuter, kun beskæftiges farmakonomer/defektricer til udførelse af de i Bilag 1 til overenskomsten anførte arbejdsopgaver. Stk. 4. Når særlige forhold gør sig gældende, kan Farmakonomforeningen dispensere for medlemspligten. Stk. 5. Enhver ansættelse under denne overenskomst skal ske skriftligt og med anførelse af det ugentlige eller månedlige timetal. Farmakonomen/defektricen får et eksemplar af ansættelsesbeviset. Stk. 6. Apoteket orienterer Farmakonomforeningen om enhver ansættelse af en farmakonom/defektrice. Stk. 7. Ansættelsen sker enten i fast stilling eller som vikar. Ansættelse som vikar kan kun finde sted i indtil 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Tidsbegrænset ansættelse i længere tid end tre måneder skal finde sted efter reglerne for fast ansættelse. 2 Løn Stk. 1. Farmakonomer i fuld tid aflønnes i henhold til løntavler i Bilag2. Defektricers aflønning fremgår af stk. 8. Stk. 2. For Farmakonomerne indbetales der 12% pensionsbidrag til Pensionskassen for farmakonomer således, at de 4% er egetbidrag og 8% er arbejdsgiverbidrag, jf. løntavler i Bilag2. Stk. 3. Inden lønnen, jf. stk. 8, udbetales til defektricer fratrækkes 5% af skalalønnen til pensionsformål. Stk. 4. Der ydes et kvalifikations- og ansvarstillæg på kr. pr. måned til den systemansvarlige farmakonom og kr. om måneden i tillæg for undervisning af elever. Stk. 5. Hvis der i overenskomstperioden oprettes nye stillingskategorier, fx med ledelsesansvar eller administrativt ansvar, optager parterne forhandling om klassificering/tillæg.

2 Stk. 6. Lønnen udbetales den sidste arbejdsdag i hver måned. Stk. 7. Løn er ifølge løntavlen for farmakonomer, jf. Bilag2. Indplaceringen sker i skalatrinene således: 1. april april april For farmakonomer, som ansættes første gang 1. april 2000 eller senere er skalatrinene dog således: 1. april april Hvert trin udgør 2 år. Ved overgang til ny skala placeres farmakonomerne på nærmeste højere trin, og deres anciennitet regnes fra Stk. 8. Defektricer i fuld tid aflønnes med: 1. april 1999: ,25 kr. om måneden, medregnet 5% i pensionsbidrag. 1. april 2000: ,08 kr. om måneden, medregnet 5% i pensionsbidrag. 1. april 2001: ,11 kr. om måneden, medregnet 5% i pensionsbidrag 3 Anciennitet Stk. 1. Famakonomer ansat forud for 1. juni 1991 optjener fuld anciennitet uanset tjenestetid. Stk. 2. Farmakonomer ansat 1. juni 1991 eller senere optjener fuld anciennitet regnet fra uddannelsestidspunktet. For perioder uden beskæftigelse inden for faget ydes max. 10 års anciennitet. Stk. 3. En farmakonom, der tidligere har været defektrice, tillægges ancienniteten optjent som defektrice. Stk. 4. Apoteket beregner anciennitet og udleverer på begæring ved ansættelsens ophør en anciennitetsopgørelse til farmakonomen/defektricen. 4. Arbejdstid Stk. 1. Den fulde arbejdstid er 40 timer pr. uge inklusive en daglig frokostpause på ½ times varighed. Stk. 2. Den ugentlige arbejdstids placering skal fremgå af et arbejdsskema, hvori timerne, i gennemsnit over en skemaperiode på højst 6 uger, svarer til ansættelsestimerne. Ændringer i skemaet meddeles mindst 4 uger før. Stk. 3. Såfremt farmakonomen/defektricen ønsker det, skal skemaet tilrettelægges således, at den daglige tjeneste er på mindst 3 timer.

3 Stk. 4. Farmakonomer/defektricer kan ikke pålægges delt tjeneste og kan kun pålægges een aftentjeneste om ugen (tjeneste til efter kl ). Stk. 5. Skemalagt tjeneste kan lægges: a. Fra kl til kl på ugens fem første hverdage og til kl på lørdage. b. For tjeneste fra kl til kl ugens fem første hverdage er timelønnen 125% eller tilsvarende frihed. c. For tjeneste uden for a. og b. de fem første hverdage er timelønnen 150% eller tilsvarende frihed. d. For tjeneste på lørdage efter kl og på søndage er timelønnen 175% eller tilsvarende frihed. Stk. 6. Tjeneste på søgnehelligdage samt på nytårsdag, 1. påskedag, 1. pinsedag, juleaften, 1. juledag, 2. juledag og grundlovsdag fra kl samt nytårsaften fra kl er timelønnen 200% eller tilsvarende frihed. Timelønnen den 28. juli fra kl , den 29. juli (Ólavsøkuaftan/Ólavsøkudag) og den 25. april (Flagdag) er 200% eller tilsvarende frihed. Stk. 7. Der ydes erstatningsfridag, som svarer til farmakonomens/defektricens eller farmakonomelevens gennemsnitlige arbejdsdag, såfremt der falder en skemalagt fridag på Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Dog ikke hvis man har faste fridage, og den skemalagte fridag altid falder på pågældende ugedag. Bemærkninger: Erstatningsfridagens længde beregnes således: Eget timetal pr. uge x 8 timer (dagsnorm) 40 timer Faste fridage defineres som: Hvis medarbejder f.eks. altid har fri torsdag, gives ikke erstatningsfri for skærtorsdag og andre søgnehelligdage der falder på torsdag. "Altid" defineres som en periode på mindst et år. Stk. 8. Famakonomer/defektricer har ret til et ugentligt fridøgn. Yderligere fritid gives så vidt muligt samlet. Stk. 9. Såfremt en farmakonom/defektrice efter mindst 4½ times forudgående tjeneste fortsætter tjenesten ud over kl og indtil tidligst kl , har farmakonomen/defektricen ret til ½ times spisepause i arbejdstiden. Pausen ydes efter kl Stk. 10. Dagpenge er gældende for farmakonomer/defektricer i overensstemmelse med tjenestemands-overenskomsten. Stk. 11. I tilfælde af skiftende arbejdssteder, som ikke er aftalt ved ansættelsen, medregnes transporttid mellem hovedarbejdssted og andre arbejdssteder som arbejdstid. Transport godtgøres ifølge takster for offentlige ansatte.

4 5 Overarbejde Stk. 1. Overarbejde er aftalt/pålagt tjeneste uden for den enkelte farmakonoms/defektrices arbejdsskema. Stk. 2. Overarbejde inden for det i 4., stk. 5. a. nævnte tidsrum betales med 150% timeløn eller tilsvarende frihed. Stk. 3. Overarbejde inden for det i 4., stk. 5. b., c. og d. nævnte tidsrum betales med 200% timeløn eller tilsvarende frihed. Stk. 4. Der kan ikke træffes fast aftale om overarbejde. Stk. 5. Overarbejde, der honoreres med frihed, kan kræves afviklet inden for 3 måneder efter overtidstjenesten er udført. Herefter kan farmakonomen/defektricen kræve overtidstimeløn udbetalt. Stk. 6. Såfremt farmakonomen/defektricen ønsker det, kan det, i stedet for overarbejde, efter aftale med den enkelte aftales, at der arbejdes time for time mod, at farmakonomen/defektricen selv vælger, hvornår timerne afspadseres. Stk. 7. Farmakonomer/defektricer er pligtig at påtage sig overarbejde, når forholdene på apoteket gør det påkrævet. Overarbejdet skal så vidt muligt varsles dagen før. 6 Tilkaldevagt Stk. 1. De farmakonomer/defektricer, der deltager i tilkaldevagt, honoreres efter følgende regler under tilkaldevagten. Honoraret skal beregnes ud fra bruttoløn og er pensionsgivende: Mandag til fredag kl : 50% af normaltimelønnen eller ½ times frihed for hver times tilkaldevagt. Mandag til fredag kl ,00: 25% af normaltimelønnen eller 1/4 times frihed for hver times tilkaldevagt. Lørdag kl : 75% af normaltimelønnen eller 3/4 times frihed for hver times tilkaldevagt. Lørdag kl : 50% af normaltimelønnen eller ½ times frihed for hver times tilkaldevagt. Søndag kl : 75% af normaltimelønnen eller 3/4 times frihed for hver times tilkaldevagt. Søndag kl : 50% af normaltimelønnen eller ½ times frihed for hver times tilkaldevagt. 7 Tjenestedragt Farmakonomer/defektricer har fri tjenestedragt, og ved mindst 6 måneders ansættelse

5 frit arbejdsfodtøj. Ved beskæftigelse i apotekets laboratorier (produktion) stilles der frit fodtøj til rådighed uanset ansættelsens varighed. 8 Elevundervisning Den tid, som en farmakonom/defektrice, efter aftale med apoteket, bruger til forberedelse til elevundervisning og til undervisning, indgår i arbejdstiden. 9 Ferie Stk. 1. Farmakonomer/defektricer er omfattet af den færøske ferielov, og har herunder krav på et ferietillæg på 1,5% af lønnen indtjent i det foregående optjeningsår. Ferieoptjeningsåret er kalenderåret. Stk. 2. En farmakonom, der efter afsluttet eksamen tiltræder en stilling som farmakonom, er berettiget til sædvanlig løn under ferie optjent som farmakonomelev. Eventuelle feriepenge optjent som farmakonomelev modregnes i lønnen. 10 Sygdom Stk. 1. Sygdom er lovligt fravær. Sygefravær skal omgående meddeles apoteket. Stk. 2. Farmakonomer/defektricer og farmakonomelever har i forbindelse med pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn ret til tjenestefri med løn en dag i forbindelse med barnets sygdom. 11 Barsel og adoption Stk. 1. En farmakonom/defektrice og farmakonomelev, der på grund af graviditet er fraværende fra sit arbejde, har ret til 24 ugers fravær med løn regnet fra fødselstidspunktet. Såfremt farmakonomen/defektricen, farmakonomeleven føler sig uarbejdsdygtig, kan hun påbegynde orloven tidligst 8 uger før forventet fødsel, dog højst 24 uger i alt. Såfremt farmakonomen/defektricen, farmakonomeleven af læge er erklæret uarbejdsdygtig på grund af graviditeten, har hun ret til sygefravær med sædvanlig løn indtil orloven påbegyndes ved fødslen. Stk. 2. Efter udløbet af den betalte orlovsperiode har farmakonomen/defektricen ret til yderligere fravær i indtil 6 uger uden løn. Hun kan desuden søge om yderligere fravær i indtil 5 måneder uden løn, og uden tab af anciennitet. Stk. 3. En mandlig farmakonom/defektrice og farmakonomelev kan i forbindelse med fødsel få fri uden løn i 4 uger uden tab af anciennitet. Stk. 4. En kvindelig farmakonom/defektrice og farmakonomelev kan få fri i alt 24 uger med løn i forbindelse med adoption. En mandlig farmakonom/defektrice og

6 farmakonomelev kan ved adoption få fri uden løn i 4 uger uden tab af anciennitet. 12 Tjenestefri Stk. 1. Farmakonomer/defektricer kan efter aftale med apoteket for et år ad gangen få tjenestefri uden løn, men med bevarelse af løn- og opsigelsesanciennitet. Stk. 2. Til efteruddannelse, udvikling, udstationering m.v. som skønnes at være til apotekets fordel, kan i særlige tilfælde bevilges helt eller delvis tjenestefri med fuld eller nedsat løn. Stk. 3. Farmakonomer/defektricer har ret til 10 omsorgsdage årligt uden løn til pasning af nære pårørende. Stk. 4. Farmakonomer, defektricer og farmakonomelever har ret til 3 ekstra fridage med løn pr. år. Stk. 5. Den af farmakonomer/defektricer valgte delegerede har ret til 1 uges tjenestefri med løn i forbindelse med Farmakonomforeningens delegeretmøde. Den delegerede er omfattet af stk. 10. og 12. i Regler for Tillidsrepræsentanter. 13 Opsigelse Stk. 1. Fastansatte farmakonomer/defektricer kan kun opsige deres stillinger med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. Stk. 2. Opsigelsesvarslet er fra apotekets side: a. 1 måned til fratræden inden for de første 6 måneder efter ansættelsen, derefter b. 3 måneder til fratræden inden 3. års udløb, derefter c. 4 måneder til fratræden inden 6. års udløb, derefter d. 5 måneder til fratræden inden 9. års udløb, derefter e. 6 måneder. Stk. 3. Vikaransættelse kan opsiges med 14 dages varsel fra både farmakonomens/defektricens og apotekets side. Stk. 4. Opsigelse skal meddeles skriftligt senest den sidste i en måned og således, at fratrædelsen kan ske med det overenskomstmæssige varsel inden periodens udløb. Stk. 5. Apoteket orienterer Farmakonomforeningen om enhver fratrædelse. Stk. 6. a. Såfremt en farmakonom/defektrice, der har været uafbrudt ansat i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal apoteket ved fratrædelsen udrede et beløb, svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. b. Bestemmelsen i a. finder ikke anvendelse, såfremt farmakonomen/defektricen ved fratrædelsen vil få pension fra arbejdsgiveren eller folkepension.

7 c. Bestemmelsen i a. finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. Stk. 7. Enhver opsigelse, der efter Farmakonomforeningens vurdering ikke kan ses for rimeligt begrundet i farmakonomens/defektricens forhold, kan af foreningen inden en måned efter opsigelsens modtagelse kræves behandlet på et møde mellem ansættelsesmyndigheden og Farmakonomforeningen. Stk. 8. Såfremt parterne ikke på dette møde når til enighed, kan sagen inden 1 måned begæres behandlet i et afskedigelsesnævn, hvor ansættelsesmyndigheden og Farmakonomforeningen hver udpeger 2 medlemmer og i fællesskab udpeger en upartisk opmand. Kan nævnsmedlemmerne ikke enes om valg af opmand, skal de i fællesskab anmode Sorenskriveren (dommeren) om at udpege opmanden. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv reglerne for sagens behandling og har herunder ret til at afhøre parter og vidner. Stk. 9. Afskedigelsesnævnets afgørelse, som skal foreligge senest 1 måned efter, at sagen er påbegyndt i nævnet, skal sendes til ansættelsesmyndigheden og Farmakonomforeningen. Nævnet fastsætter i fællesskab, hvem der skal afholde udgifter i forbindelse med sagens behandling. 14 Kurser m.v. Stk. 1. Enhver farmakonom/defektrice har ret til, efter aftale med apoteket, for apotekets regning en gang om året at deltage i et efteruddannelseskursus, jf. det årlige kursusprogram fra Pharmakon a/s, såfremt farmakonomen/defektricen kan opnå optagelse på det ønskede kursus. Stk. 2. Når kurser, der er til fordel for apoteket, falder på lørdage, søndage eller faste fridage, ydes der erstatningsfridage for disse, dog max. 8 timer pr. kursusdag. 15 Efterindtægt Ved en farmakonoms/defektrices død tilkommer, der dennes ægtefælle eller børn under 18 år efterindtægt svarende til opsigelsesvarslet - mindst 3 måneder og højst 6 måneder. 16 Teknologi Stk. 1. Ved afgørende ændringer i arbejdsgange eller i administration eller hvis der tages ny teknologi i brug, skal farmakonomer/defektricer have besked herom i god tid forinden, for at få mulighed for at være med i tilrettelæggelsen. Stk. 2. Såfremt ændringerne medfører behov for efteruddannelse skal farmakonomer/defektricer have mulighed herfor således, at de kan påtage sig arbejdet. 17 Farmakonomelever Stk. 1. Farmakonomelevers løn, jf. Bilag 2, beregnes som: 1. år: 64% af begyndelsesgrundlønnen på laveste trin for farmakonomer 2. år: 75% af begyndelsesgrundlønnen på laveste trin for farmakonomer

8 3. år: 87% af begyndelsesgrundlønnen på laveste trin for farmakonomer Stk. 2. Farmakonomelever har ret til en uges tjenestefri med løn til studier forud for afsluttende eksamen i 3. uddannelsesår. Stk Arbejdstid og 5 Overtid gælder også for farmakonomelever, der dog kun undtagelsesvis kan pålægges overarbejde. Stk. 4 Ved barsel og adoption henvises til 11 og til Normalkontrakten. Stk Tjenestedragt gælder også for farmakonomelever. Stk. 6. 9, stk. 1. om særlig feriegodtgørelse gælder også for farmakonomelever. Stk. 7. Ved farmakonomelevers uddannelsesophold i Danmark ydes der i friweekends under opholdet færøske dagpenge i overensstemmelse med tjenestemandsoverenskomsten. Stk. 8. Ved udstationering, hvor eleven selv betaler kost og logi, refunderes udgifterne ifølge de til enhver tid gældende regler ved tjenesterejser for offentlige ansatte på Færøerne, jf. aftale mellem landsstyret og tjenestemandsforeningen. Stk. 9. Farmakonomuddannelsen består på apoteket dels af praktisk oplæring og dels af regelmæssig teoretisk undervisning, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 9. juni 1997 om uddannelse af farmakonomer samt Uddannelsesordningen. 18 Faglig voldgift Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelse af overenskomsten og brud på denne skal, dersom uoverensstemmelsen ikke kan bilægges gennem forhandling mellem Fíggjarmálastýrið og Farmakonomforeningen, endeligt afgøres ved faglig voldgift. Til voldgiftsretten udpeger hver af parterne en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene i forening vælger en upartisk opmand. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af opmand skal de i fællesskab anmode Sorenskriveren (dommeren) om at udpege opmanden. Stk. 2. Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for sagens behandling. Møde i voldgiftsretten indkaldes så vidt muligt til afholdelse senest 14 dage efter, at en af parterne har begæret mødet afholdt. Voldgiftsretten træffer ved sin kendelse tillige afgørelse om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne. Stk. 3. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for begge parter. Stk.4. Vægring fra en af parternes side ved at efterleve de voldgiftsretslige regler kan af modparten indbringes for retten. 19 Gyldighed Overenskomsten træder i kraft den 1. april 1999 og kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel, dog tidligst til udgangen af marts 2002.

9 Protokolat Farmakonomforeningen er positiv overfor indgåelse af en hovedaftale og er indstillet på forhandling af en hovedaftale i overenskomstperioden med udgangspunkt i et oplæg fra Fíggjarmálastýrinum. Tórshavn/København, den. Fíggjamálastýrið Farmakonomforeningen Bilag 1 Farmakonomers og defektricers arbejdsområder (eksempler): Farmakonom Defektrice Skranke Modtage recepter + + Udlevere receptmedicin + + Ekspedition af lægemidler m.v. + + Information af lægemidler m.v. + + EDB-rutiner + + Organisering af arbejde + + Receptur Receptekspedition + + Receptekspeditionskontrol + + Forsendelse* + + EDB-rutiner + + Organisering af arbejdet + + Administration Varebestilling, lagerstyring + + Fordeling af hjemkomne varer* + + Returnering af varer + + Udløbskartotek + + Regnskab med euforiserende stoffer, finsprit m.v. + + EDB-rutiner + + Organisering af arbejdet + + Undervisning m.v. Undervisning, vejledning og instruktion + + Produktion Fremstilling af lægemidler m.v.* + + Påfyldning * + + Proces- og papirkontrol + + Destruktion af lægemidler + + Organisering af arbejdet + + De med * mærkede funktioner må ikke-apoteksfaglærte medvirke ved udførelsen af under ansvar af apoteksfaglært personale. Bilag 2

10 Lønartalva 1.apríl 1999 Lønartalva 1. apríl 2000 Lønartalva 1.apríl 2001 PROTOKOLLAT Opsigelse Graviditet og fravær på grund af barsel/adoption kan ikke være begrundelse eller kriterium for opsigelsen. Samarbejdsaftale På alle offentlige institutioner etableres et samarbejdsudvalg, hvor der skal sidde repræsentanter for ledelsen, tillidsrepræsentanter og suppleanter. Samarbejdsudvalget skal have indsigt i alle sager, der vedrører institutionen, og afgørelser må ikke træffes, førend udvalget har afgivet sin indstilling. Til at udrede regler for samarbejdsudvalgets virke nedsættes en arbejdsgruppe, der består af 2 repræsentanter for fagforeningerne og 2 fra Fíggjarmálastýrinum. Indtil gruppen har udarbejdet reglerne for samarbejdsudvalget, gælder følgende i forbindelse med opsigelser: Farmakonomforeningen skal informeres om opsigelser og begrundelsen herfor, og opsigelsen effektueres ikke, førend foreningen har haft den til udtalelse. Udtalelsen skal foreligge inden 2 uger fra modtagelse. NOTAT TIL OVERENSKOMSTEN Sygdom Det henstilles, at der ved sygdom og barselsfravær eller andet lovligt forfald, ansættes en vikar. Ved sygefravær i længere tid (mindst 5 mdr.) drøftes mellem Farmakonomforeningen og apoteket farmakonomens/defektricens mulighed for tilbagevenden til arbejdet. De oplysninger, der er nødvendige for at vurdere sagen, indhentes hos farmakonomen/defektricen. I tilfælde af opsigelse har farmakonomen/defektricen sine fulde rettigheder i henhold til overenskomstens 13. Tryghed i ansættelsen Ved omlægninger - fx i apotekets produktion - bør de frigjorte farmakonomer/defektricer tilbydes beskæftigelse andet sted i apoteket.

11 Regler for Tillidsrepræsentanter Stk. 1. På apoteker, hvor der er ansat mindst 3 farmakonomer/defektricer vælges en tillidsrepræsentant. Stk. 2. Som tillidsrepræsentant kan kun vælges en, som er fuldtidsansat og som har arbejdet på vedkommende apoteket i mindst 1 år. Undtagelse kan dog gøres såfremt særlige omstændigheder nødvendiggøre dette. Stk. 3. Farmakonomelever kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. Stk. 4. Valget har ikke gyldighed, førend det er godkendt af Farmakonomforeningen og meddelt apoteksledelsen. Denne meddelelse skal gives senest 14 dage efter valget. Stk. 5. Umiddelbart efter valg af tillidsrepræsentanter vælger tillidsrepræsentanterne i blandt sig en fællestillidsrepræsentant. Valget skal anmeldes Farmakonomforeningen, der orienterer apotekerne og Landsapotekeren. Stk. 6. Tillidsrepræsentanten skal arbejde for, at der er det bedst mulige samarbejde mellem de ansatte og ledelsen. Stk. 7. Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til at forhandle alle sager, som er fremlagt af Farmakonomforeningen, med apoteksledelsen. Såfremt tillidsrepræsentanten ikke er tilfreds med ledelsens afgørelse skal sagen forelægges Farmakonomforeningen. Stk. 8. Tillidsrepræsentanten skal - i samråd med apoteksledelsen - i arbejdstiden have mulighed for at tage sig af sager, som vedrører tjeneste/og eller arbejdsforholdene på apoteket - dog således at størst mulig gene undgås. Stk. 9. Fællestillidsrepræsentanten kan ikke varetage spørgsmål, der normalt varetages af den enkelte tillidsrepræsentant på dennes arbejdssted. Fællestillidsrepræsentanten repræsenterer medlemmerne i spørgsmål, der vedrører alle, og spørgsmål der drøftes centralt. Stk. 10. Tillidsrepræsentanter har ret til 3 gange om året at mødes for at drøfte fælles anliggender. Der ydes tjenestefri med løn til mødet samt nødvendig transporttid. Stk. 11. Hvis tillidsrepræsentanten søger om at komme på tillidsrepræsentantkursus skal apoteket behandle en sådan ansøgning med velvillighed. Stk. 12. Opsigelse af en tillidsrepræsentant kan kun ske, når der foreligger tvingende årsager og kun efter forhandling mellem Fíggjarmálastýrið og Farmakonomforeningens. Bestemmelsen gælder i 2 år efter fratrædelse som tillidsrepræsentant.

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002 SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002 1 Ansættelse Stk. 1. Denne overenskomst omfatter farmakonomer og defektricer ansat i det færøske apotekervæsen. Stk. 2. Apoteket er forpligtet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere