Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer"

Transkript

1 Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og de bedes blive præsenteret af De som har forslået dem. Alle betalende medlemmer af foreningen har en stemme ved hvert forslag. Forældre til børn, som er betalende medlemmer, har også stemmeret. BEMÆRK at punkterne kan diskuteres før de skal til afstemning. Forslag 1. 4 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til floorball, blandt andet ved afholdelse af træning, kampe, stævner og kurser, samt at deltage i bydelens aktiviteter med opvisning. Endvidere skal foreningen via idræt og andent kulturelt virke fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Desuden støtter foreningen op om værestedet i Tornhøjhallen som et mødested for foreninger med fokus på børn og unge. Vi vil være med til at fremme idrætsligt, kulturelt og socialt indhold for de unge. 4 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til floorball, blandt andet ved afholdelse af træning, kampe, stævner og kurser, samt at deltage i bydelens aktiviteter. Endvidere skal foreningen via idræt og andet kulturelt virke fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Desuden støtter foreningen op om Tornhøj - Sport og Motion (TSM) i Tornhøj Idrætscenter som et mødested for foreninger med fokus på børn og unge. Vi vil være med til at fremme idrætsligt, kulturelt og socialt indhold for unge. Forslag 2. 5 Organisation Foreningen skal tilstræbe medlemskab i et landsdækkende specialidrætsforbund samt DGI. 5 Organisation Foreningen skal tilstræbe medlemskab i Dansk Floorball Union samt DIF og DGI. Forslag : Enhver der vedkender sig foreningens vedtægter, kan efter henvendelse til bestyrelsen, optages som fuldværdigt medlem.

2 7-2 : Trænere og ledere skal betale passivt kontingent. 7-3 : Foreningens ledelse kan nægte medlemskab i foreningen. Nægtelse skal godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker dette. 7-4 : Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 7-1: Enhver der vedkender sig foreningens vedtægter kan, efter henvendelse til bestyrelsen, optages som fuldgyldigt medlem. 7-2: Foreningens bestyrelse kan nægte medlemskab i foreningen. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker dette. 7-3: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Der skal foreligge en skriftlig begrundelse for en eventuel udelukkelse. Forslag 4. (Jonas Nielsen & Jonathan Bruun) Indførelse af nyt punkt i vedtægterne (Hvert punkt skal godkendes for sig selv): 8 Trænere 8-1: Det tilstræbes at alle hold i foreningen har tilknyttet 1 cheftræner og 1 assistenttræner med ansvaret for kvaliteten af træning og strukturering omkring kampe for det respektive hold. 8-2: Det daglige samarbejde vedligeholdes mellem bestyrelsesmedlem med det givne ansvarsområde og trænerne. Der skal senest en måned efter et samarbejde er etableret, fremligge en af bestyrelsen udarbejdet tidsbestemt kontrakt. Trænerne har fra modtagne tidspunkt 7 dage til at underskrive kontrakten, eller komme med indsigt, hvorefter et nyt forslag skal fremlægges senest efter yderligere 7 dage. 8-3: Trænere anskues som passive medlemmer af foreningen og betaler kontingent herefter. Hvis personen samtidig spiller for samme eller et andet hold i foreningen, skal yderligere kontingent forhold fremgå af kontrakten. 8-4: Trænere for foreningens sportsligt stærkeste hold, hvor der forekommer et lavere rangerende hold inden for samme målgruppe, er beslutningsdygtige omkring hvilke spillere der ønskes deltagelse af på holdet. Trænere for andre hold er forpligtet til at tilgodese i et breddeperspektiv.

3 8-5: Når kontrakten er underskrevet er trænerne forpligtet til deres hold efter kontraktens opstillede arbejdsbeskrivelse. 8-6: Hvis foreningen forpligter sig økonomisk til en træner, skal det fremgå tydeligt af kontrakten under hvilke forhold, og hvad der forestår hvis kontrakten må ophøre før tid. Hvis der ikke fremgår nævneværdige økonomiske forpligtigelser skal kontrakten anskues som værende proforma, og trænerne kan dermed kun anskues som værende moralsk forpligtet. Hvis disse forslag vedtages, vil de resterende vedtægtstal blive ændret i numerisk orden. Forslag : Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestryrelsen skal bestå af 5 medlemmer, og skal indeholde 1 formand og 1 kasserer. Bestyrelsen supplerer sig selv. Forslag 1: (Jonas Nielsen & Jonathan Bruun) 10-2: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af 8 medlemmer og skal, udover 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær, have fordelt ansvarsområderne: Ungdomsansvarlig, 1. herreansvarlig, 2. herreansvarlig, dameansvarlig, sponsoransvarlig, PRansvarlig, dommeransvarlig, hjemmebaneansvarlig. Bestyrelsen supplerer sig selv. - I tilfælde hvor bestyrelsesposter ikke optimalt kan fordeles internt i bestyrelsen eller at det ikke er fordelagtigt, kan ansvarområdet afgives til et menigt medlem af foreningen, såfrem at bestyrelsen vedtager dette ved afstemning på bestyrelsesmøde. - Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at nedsætte et udvalg svarende til deres respektive ansvarsområde. Alle personer i udvalg skal være medlem af foreningen. Den ansvarshavende bestyrelsesmedlem skal herefter anskues som formand for det respektive udvalg. Forslag 2: (Stefan Sinnavar) 10-2: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af op til 8 medlemmer - dog mindst 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og skal have valgt 1 formand og 1 kassere.

4 Ungdomsansvarlig, 1. herreansvarlig, 2. herreansvarlig, dameansvarlig, sponsoransvarlig, PRansvarlig, dommeransvarlig, hjemmebaneansvarlig kan fremgå som retningslinjer for driften af klubben. Desuden skal en specificering af ansvarsområderne udarbejdes. Bestyrelsen supplerer sig selv. - I tilfælde hvor bestyrelsesposter ikke optimalt kan fordeles internt i bestyrelsen eller at det ikke er fordelagtigt, kan ansvarområdet afgives til et menigt medlem af foreningen, såfrem at bestyrelsen vedtager dette ved afstemning på bestyrelsesmøde. - Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at nedsætte et udvalg svarende til deres respektive ansvarsområde. Alle personer i udvalg skal være medlem af foreningen. Den ansvarshavende bestyrelsesmedlem skal herefter anskues som formand for det respektive udvalg. Forslag : Foreningen ledes af foreningens ledelse, som imellem de ordinære generalforsamlinger står til ansvar over for foreningens bestyrelse. Foreningens ledelse består af foreningens formand, kasserer samt én leder valgt af og fra bestyrelsen. Jonas: Har ikke været praksis længe, men burde måske for effektivitetens skyld genindføres. Zlatko: Synes denne skal skrottes, da bestyrelses reformen vil underminere en daglig ledelse. Forslag : Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en sekretær, og et medlem der skal varetage formandens opgaver ved dennes forfald. Bestyrelsen skal mødes mindst 1 gang i kvartalet. 10-3: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem der skal varetage formandens opgaver ved dennes forfald. Bestyrelsen skal mødes fysisk mindst 1 gang i kvartalet. - Der skal på foreningens hjemmeside offentliggøres referater fra samtidlige bestyrelses- og udvalgsmøder senest 7 dage efter disse har været afholdt.

5 Forslag : Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsemøde afholdes når mindst 3 bestyrelsemedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsesmøde styres via en dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens konstituerede medlemmer er tilstede. Spørgsmål / forslag fra medlemmer der ønskes behandlet af bestyrelsen indsendes skriftligt med underskrift. Bestyrelsen har pligt til at behandle alle indkomne medlemsspørgsmål / forslag- 10-4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsesmøde styres via en dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens konstituerede medlemmer inklusiv bestyrelsens formand er tilstede. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. - Der skal ved samtlige bestyrelsesmøder være indberetninger om hvad der er forekommet siden sidste bestyrelsesmøde fra samtlige ansvarsområder. Hvis et ansvarshavende bestyrelsesmedlem ikke har mulighed for at deltage fysisk, skal denne forud for bestyrelsesmødet afgive en skriftlig indberetning om dennes respektive ansvarsområder til den resterende bestyrelse. Spørgsmål / forslag fra medlemmer der ønskes behandlet af bestyrelsen indsendes skriftligt. Bestyrelsen har pligt til at behandle alle indkomne spørgsmål / forslag. Forslag : Bestyrelsen fastsætter foreningens medlemskontingent, omfattende størrelse samt kriterier.

6 10-5: Bestyrelsen fastsætter foreningens medlemskontingenter, omfattende størrelse samt kriterier. - Medlemskontingenter revideres 1 gang årligt forud for sæsonstart om sommeren Små justeringer i vedtægterne: : Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig ved brev, mail eller SMS til samtlige medlemmer. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 30 og maksimum 45 dages varsel. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde følgende: Dato, tid, sted og dagsorden. Indkomne forslag tilsendes samtlige medlemmer 10 dage før generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har ret til at fremsende forslag til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse. 9-2: Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig ved brev, mail, Facebook eller SMS til samtlige medlemmer. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 30 og maksimum 45 dages varsel. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde følgende: Dato, tid, sted og dagsorden. Indkomne forslag tilsendes samtlige medlemmer 10 dage før generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har ret til at fremsende forslag til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse : Samtlige medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har taleret ved generalforsamlingen.

7 Samtlige medlemmer der har opnået myndighesalder (18 år) har stemmeret. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 30 dage. Det tilkommer hvert stemmeberettiget medlem én stemme. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlige nærværelse. Afstemningen kan kun finde sted på de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse. 9-3: Samtlige medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har taleret ved generalforsamlingen. Samtlige medlemmer der har opnået myndighedsalder (18 år) har stemmeret. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 30 dage. Det tilkommer hvert stemmeberettiget medlem én stemme. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde. Afstemningen kan kun finde sted på de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse : Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingens dirigent må ikke samtidigt være valgt til nogen tillidspost. Ordinær generalforsamling skal afvikles efter følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Aflæggelse af beretning 3 Diskussion og vedtagelse af beretning 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab 5 Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab 6 Behandling af indkomne forslag 7 Valg af bestyrelse, 1 formand, 1 kasserer og 3 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for et år. 8 Valg af revisor 9 Eventuelt 9-5:

8 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingens dirigent må ikke samtidigt være valgt til nogen tillidspost. Ordinær generalforsamling skal afvikles efter følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Aflæggelse af beretning 3 Diskussion og vedtagelse af beretning 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab 5 Diskussion af og vedtagelse af det reviderede regnskab 6 Behandling af indkomne forslag 7 Valg af bestyrelse, 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 5 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for et år. 8 Valg af revisor 9 Eventuelt

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere