Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform"

Transkript

1 DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne af gymnasiereformen og de øgede optagelseskrav på de videregående uddannelser, samt hvorvidt der er behov for opstramninger og justeringer af gymnasiereformen. Gymnasiereformen har som andre nyskabelser en del børnesygdomme, som der løbende er blevet rettet op på. Det tager tid at køre en så stor reform på plads, og DI har derfor også været tilbageholdende med kritik af reformen. Men med dette skoleår er de første elever i gymnasiet startet på 3. og sidste år, hvor de har valgt de endelige fagniveauer. Først nu kan konsekvenserne af reformen ses for de studerendes fagvalg. Behov for en fordobling i naturfag Det var et vigtigt mål med reformen, at flere unge skulle vælge naturfag. Og reformen er til dels lykkedes. Der har været en lille stigning i antallet af unge, der har valgt naturfagene. Men desværre vil antallet af studenter med naturvidenskabelig retning hverken i år eller de kommende år matche behovet for flere ingeniører, naturfagsuddannede lærere m.fl. DI's analyser viser, at der er behov for, at andelen af gymnasieelever med de naturvidenskabelige fag forøges. Gymnasiereformen understøtter med andre ord ikke tilstrækkeligt behovet for flere unge med naturvidenskabelig baggrund. Sagsnr.:

2 2. Hvorfor fokus på naturvidenskabelige uddannelser i gymnasiet? Tekniske og naturvidenskabeligt uddannede skaber væksten Skærpede adgangskrav på universiteterne Faggrupper med tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, som f.eks. ingeniører er en afgørende motor for væksten i dansk erhvervsliv. Analysen "Flere og bedre ingeniører" fra 2005, som UVM, VTU, IDA og DI står bag, viser imidlertid, at der vil mangle op mod ingeniører i Men hvis vi skal lykkes med at uddanne flere ingeniører kræver det, at flere gymnasieelever får de nødvendige kompetencer i gymnasiet, der sikrer, at de kan søge ind på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Fra 2008 sker en skærpelse af adgangskravene til en række af de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige universitetsuddannelser. Det er en vigtig udvikling for at højne det faglige niveau og reducere frafaldet på universitetsuddannelserne. Skærpelsen sker primært i kraft af de ændring, der blev gennemført i optagelsesbekendtgørelserne i 2005, men som først indføres i Samtidig har flere undersøgelser vist, at gymnasieelever - der vælger naturvidenskabelige fag i gymnasiet - har en højere optagelsesprocent på de videregående uddannelser, og at de studerende får en højere livsløn. 1 Det er også nødvendigt, at studenterne opnår en naturvidenskabelig dannelse gennem deres gymnasiale uddannelse, ligesom de får den almene kulturelle dannelse gennem de obligatoriske fag som bl.a. dansk og historie. 3. Hvordan er det gået med de naturvidenskabelige fag efter den nye gymnasiereform? Afskaffelse af matematisk linje og sproglig Obligatoriske fag og op til 5 valgfrie Med reformen af det almene gymnasium blev opdelingen i en sproglig og matematisk linje ophævet. Eleverne fik et fælles grundforløb på ½ år med en efterfølgende specialisering på studieretninger. Tilsvarende struktur blev indført for højere teknisk eksamen (htx) og højere handelseksamen (hhx). Med gymnasiereformen blev der skabt et alment gymnasium (stx) med en basis af 13 obligatoriske fag og op til 5 valgfrie fag og fagniveauer. Den enkelte elev kan gennem disse valg få i alt 16 fag eller hæve niveauerne i obligatoriske fag. Det sker ved valg af studieretning på 1. år samt ved valg af fag og niveauer på 2. og 3. år. Fagene spænder fra C (det laveste niveau) til A (det højeste niveau). Alle skal have mindst 4 fag 1 "Overgangen fra hhx og htx til videregående uddannelse", Danmarksevalueringsinstitut 2001 og AKF Nyt nr. 2. juni 2007, Helene Skyt Nielsen, "Opskriften på en fed løncheck". 2

3 på A-niveau, normalt 3 fag på B-niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Figur 1: Oversigt over obligatoriske fag i gymnasiet A B C 2 Kilde: Undervisningsministeriet Styrkelse af naturvidenskab i bredden Men også behov for at styrke naturfag i dybden Som det fremgår af figur 1, er det obligatorisk, at alle gymnasieelever får matematik og fysik på C-niveau. Desuden skal alle have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau og et andet på C-niveau. Det betyder, at der er sket en forøgelse af minimumniveauet på de naturvidenskabelige fag - ved at alle får fysik på min. C-niveau samt et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Hertil kommer, at alle elever på første semester gennemgår et grundforløb i naturvidenskab. Det er en positiv effekt af gymnasiereformen, at der er sket denne obligatoriske styrkelse af de naturvidenskabelige fag i bredden. Men det er også vigtigt, at der sker en styrkelse af de naturvidenskabelige fag i dybden gennem elevernes valg af fag og fagniveauer. Eleverne har i alt typisk 5 valg muligheder, som de kan bruge på at øge niveauet på de obligatoriske fag eller på at vælge nogle helt nye fag. Samlet set har det resulteret i følgende valg af naturvidenskabelige fag i gymnasiet (se tabel 1) Figuren illustrer en elev, der tager 2. sprog som fortsættersprog Ellers skal 2. sprog være på A-niveau. Grundforløbets blokke kan ikke illustreres grafisk i figuren 3

4 Tabel 1: Valg af naturvidenskabelige fag og matematik i det almene gymnasium i pct. Fag Niveau Prognose 2008 Biologi A Biologi B Biologi C Fysik A Fysik B Fysik C Kemi A Kemi B Kemi C Naturgeografi B Naturgeografi C Matematik A Matematik B Matematik 3 C Kilde: Undervisningsministeriet, UNI-C "Analyse af studenter 2008 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx)", juni 2007 Det er de naturvidenskabelige fag biologi, kemi og naturgeografi, der er blevet styrket i dybden. Fysik er blevet svækket i dybden, da færre vælger Fysik på B-niveau. Dermed fortsætter den svækkelse af fysik, der har været siden 80'erne, og som gymnasiereformen ikke har rettet op på. For matematik er der lidt færre, der har det på A-niveau (5 pct.) -point tilbagegang), men flere har det på B-niveau (11 pct. -point stigning) - således at det samlede billede stort set er uændret. Billedet er derfor ikke entydigt positivt. 4. Valgfag på Htx Stx er den største af de gymnasiale uddannelser med studenter i Højere teknisk eksamen (htx) med over studenter i 2006 er dog også en vigtig fødekilde til de videregående tekniske uddannelser. Og det glædelige er, at søgningen til htx er i vækst. Htx har matematik, kemi og fysik på B-niveau som obligatoriske fag. Yderligere er de naturvidenskabelige og tekniske fag: Biologi C-niveau, Teknik A-niveau og Teknologi B- niveau obligatoriske fag. 3 De sproglige studenter fik Matematik C som led i naturfagsundervisningen. 4

5 Htx en vigtig fødekilde til naturvidenskabelige uddannelser Med gymnasiereformen er de naturvidenskabelige fag på htx blevet styrket. Htx-eleverne er derfor i stigende grad en fødekæde til de tekniske uddannelser. Tidligere undersøgelser har vist, at 12 pct. af htx studenterne efterfølgende søger ind på civilingeniøringeniøruddannelserne og 19 pct. på diplomingeniøruddannelsen. Yderligere søger 9 pct. ind på de lange naturvidenskabelige uddannelser. 4 Htx eleverne udgjorde dog kun 8 pct. af studenterne fra stx, htx og hhx i 2006, og er derfor kun en af fødekilderne til tekniske, natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Stx udgjorde 67 pct. af studenterne på de gymnasiale uddannelser, og er derfor en potentiel vigtig fødekilde For at få det fulde overblik over betydningen af stx, hhx, htx elevernes valg af naturvidenskabelige fag, er det nødvendigt at undersøge, hvilke kombinationer af naturvidenskabelige fag eleverne har og sammenholde det med optagelseskravene på de videregående uddannelser Status for adgangskravene til de videregående uddannelser Skærpede adgangskravet for at reducere frafaldet Matematik A, samt kemi og fysik på minimum B-niveau Fra 2008 sker der en skærpelse af adgangskravene på de videregående uddannelser for at højne det faglige niveau og sikre et mindre frafald på uddannelsen. I dag falder knap 1/3 af de studerende på universiteterne fra. Det skyldes bl.a., at mange studerende ikke har de nødvendige faglige kvalifikationer, når de begynder på deres universitetsuddannelse. De øgede adgangskrav i de naturvidenskabelige fag findes primært på de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Her er der primært krav om Matematik på A evt. B-niveau, samt krav om Fysik og Kemi på 4 Danmarks Evalueringsinstitut "Overgang fra hhx og htx til videregående uddannelse" Hf er også interessant, især som indgang til mellemlange videregående uddannelser, bl.a. sundhedsuddannelser. På hf er matematik obligatorisk på C-niveau, og ca. 20 pct. vælger B-niveau. Desuden er kemi, biologi og geografi obligatorisk på C-niveau. Hf indgår ikke i analysen i notatet, da der ikke er udarbejdet en statistik over fagfordelingen på uddannelsen. Og indgår hf heller ikke i den officielle analyse af studenter årgang 2008 udarbejdet af UNI-C for Undervisningsministeriet. Hf'erne er ikke er en vigtig fødekilde til de lange videregående naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser og mellemlange tekniske uddannelser omfattet af adgangskrav i de naturvidenskabelige fag. F.eks. var det kun 2 pct. af de optagne på DTU i 2007, der var hf'ere. Og på lægestudiet på Københavns universitet var det kun 4 pct. af de optagne i 2007, der var hf'ere. 5

6 A eller B-niveau. Men også på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske fag er der krav om Matematik på enten A eller B-niveau. 6 På de øvrige uddannelser er en stor del af adgangskravene dækket via de obligatoriske fag i gymnasiet. 7 Yderligere er der på nogle uddannelser specifikke adgangskrav om f.eks. minimum en karakter på 8 8 i de enkelte fag. Fordobling i antallet af studiepladser der kræver naturvidenskabelige fag og matematik Ud fra antallet af optagne på universiteterne i 2007 vil der - med en antagelse om samme antal studiepladser og optagne i 2008 som i være 511 studiepladser, der kræver Matematik og Fysik på A-niveau eller Matematik og Kemi på A- niveau. Desuden vil der i alt være studiepladser, der kræver Matematik på A-niveau og Fysik eller Kemi på A/Bniveau. I forhold til 2007 er der tale om næsten en fordobling af uddannelsespladser, der kræver denne fagkombination. Og studiepladser vil kræve Matematik A, Fysik B og Kemi C. Tabel 2: Antallet af studiepladser på de lange videregående uddannelser, der kræver naturvidenskabelige fag og matematik Antal LVU studiepladser med kombinationskravet Fremskrivning 2008 Matematik A og Fysik A eller Matematik A og Kemi A 511 Matematik A og Fysik og Kemi på A/B-niveau Matematik A og Fysik B og Kemi C Matematik på A eller B niveau Kilde: KOT og DI beregninger 6 På de samfundsvidenskabelige fag er de områdespecifikke adgangskrav dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag/historie/idehistorie eller samtidshistorie på B-niveau. Derudover er der typisk uddannelsesspecifikke adgangskrav om matematik på B- niveau. 7 På de humanistiske uddannelser er der få adgangskrav ud over basisfagene i det almene gymnasium. F.eks. er der krav om dansk på A- niveau, engelsk på B-niveau, historie, idehistorie eller samtidshistorie på B-niveau og et sprogfag mere på B-niveau (fortsættersprog) eller A- niveau (begyndersprog) obligatorisk for alle. Dog er der specifikke adgangskrav til sprogkundskaber f.eks. i fransk, hvis den studerende skal læse fransk på universitetet. På nogle sprogfag f.eks. arabisk kan indgangskravet dog tilfredsstilles ved, at den studerende læser op til indgangsniveauet efter, at de er optaget på studiet. Det gælder også græsk og latin på teologistudiet. 8 I notatet henvises til karakterer efter den gamle skala. 6

7 Det er desuden på disse uddannelsesområder, at der er stor mangel på arbejdskraft - f.eks. ingeniører og dataloger. Derfor vil der forhåbentlig i de kommende år ske endnu en forøgelse i søgningen til disse uddannelser. Hvis f.eks. optaget på ingeniøruddannelserne skal øges for at imødegå den potentielle ingeniørmangel, så skal optaget i de kommende år øges med ca I 2008 og de kommende år må man derfor forvente, at der vil være endnu flere studiepladser på universiteterne, der kræver fagkombinationen Matematik A og Fysik og Kemi på min. B-niveau. På de samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser (dog ikke antropologi og jura) er der krav om matematik på A eller B-niveau på over studiepladser. Det betyder, at der er over studiepladser på de lange videregående uddannelser, der har krav om Matematik på A eller B-niveau. Også på MVU er der øgede adgangskrav Det er dog ikke kun på de lange videregående uddannelser, der er krav om, at de studerende har haft matematik og naturvidenskabelige fag. Også på mellemlange videregående uddannelser som f.eks. diplomingeniøruddannelserne er der krav om, at ansøgerne har haft matematik, fysik eller kemi, hvis adgangseksamenen er en gymnasial eksamen. Tabel 3 viser, at 112 studiepladser (primært diplomingeniøruddannelsen) havde krav om Matematik A og Fysik og Kemi på A/B-niveau, og yderligere var der studiepladser, der havde krav om Matematik A og Fysik B og Kemi C. Andre MVU'er som radiograf, bioanalytiker og "Value Chain Management" har også krav om Matematik på mindst B- niveau. Det betyder, at over studiepladser på MVU havde krav om Matematik på min. B-niveau, når den adgangsgivende eksamen var en gymnasial eksamen Beregningen er foretaget ud fra, at der på 12 år skal optages flere studenter for at dække ingeniørmanglen alene med danske kandidater. Der er indregnet et frafald på uddannelsen på 30 pct. samt at ca. 10 pct. efterfølgende søger arbejde i udlandet. 10 På mange af de mellemlange videregående uddannelserne kan studerende uden gymnasialuddannelse også optages, men så kræves der andre forudsætninger. F.eks. på ingeniøruddannelserne, hvor faglærte via et adgangskursus bestående af bl.a. Matematik A, fysik B og kemi C kan optages. 7

8 Tabel 3: Antallet af studiepladser på MVU, der kræver naturvidenskabelige fag og matematik (uden læreruddannelsen) Antal MVU studiepladser med kombinationskravet Fremskrivning 2008 Matematik A samt Fysik og Kemi på A/B-niveau 112 Matematik A og Fysik B og Kemi C Matematik A eller B Kilde: KOT og DI beregninger Yderligere er der på andre MVU'er f.eks. læreruddannelsen mere specielle krav, der ikke er inkluderet i ovenstående tabel. De fremtidige lærere, der skal have liniefag i matematik, fysik/kemi og natur/teknik, skal minimum have de adgangsgivende fag på B-niveau og de skal have minimum 8 i karakter i faget 11. Hvis f.eks. halvdelen af de optagne på læreruddannelsen vælger at have matematik som liniefag betyder det, at der skal være ca yderligere studenter med Matematik på B-niveau. Tilsvarende betyder adgangskravene til liniefagene fysik/kemi og natur/teknik en forøgelse i kravet til studenter med naturvidenskabelige fag. Samlet er der derfor over studiepladser, der kræver, at den studerende har matematik på minimum B-niveau uden, at der er indregnet det meroptag, der gerne skulle være på de mange af de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser i fremtiden. For både LVU og MVU uddannelserne er der typisk oftere krav om fysik på B-niveau end Kemi på B-niveau. Der er derfor betydeligt stigende krav til de studerendes naturvidenskabelige og matematiske fag i gymnasiet. Spørgsmålet er, hvordan disse studiepladser matcher studenternes sammensætning af valgfag? 11 Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer til linie fagene Fysik/kemi og natur/teknik er: Teknikfag A byggeri og energi, Biologi B, Fysik B, Kemi B, naturgeografi B, teknologi B. Adgangsgivende gymnasiale fag og niveau til liniefagene i matematik er: Matematik B 8

9 6. Sammenhængen mellem adgangskravene på de videregående uddannelser og studenternes valgfag Af tabel 4 er der ud fra 3.g'ernes valg af fag udarbejdet en fremskrivning af, hvad studenterårgang 2008 vil have af afsluttende fag og niveauer. Heri indgår både stx, hhx og htx studenter. Tabel 4: Antal Stx, hhx og htx elever med forskellige fagkombinationer Fremskrivning 2008 Årgang i alt Matematik A og Fysik A Matematik A og Kemi A Matematik A sammen med Fysik og Kemi på A/B Matematik A og Fysik A og Kemi A Kilde: Undervisningsministeriet, UNI-C "Analyse af studenter 2008 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx)", juni 2007 samt DI beregninger Af tabel 4 fremgår, at der vil være studerende, der forventes at have fagkombinationen Matematik A og Fysik A. Og 1.434, der forventes at have Matematik A og Kemi A. Det antal overgår studiepladser med disse adgangskrav. Yderligere vil der være studenter, der har Matematik A og Fysik og Kemi på min. B-niveau 12. Det er også flere, end der er studiepladser på universiteterne med krav om denne fagkombination har desuden min. Matematik på B- niveau 13. En række af de studerende vil dog ikke opfylde de specifikke krav om f.eks. min. 8 i karakter i matematik. 12 På stx er det 22 pct. af studenterne, der forventes at have denne fagkombination i Hf studenterne indgår som tidligere nævnt ikke i analysen, da der ikke er en statistik på dette område. Undervisningsministeriet forventer, at ca hf'er vil have matematik på B-niveau. 9

10 Af stx studenterne er der nu 75 pct., der har minimum Matematik på B-niveau. Da kun 6 pct. af stx studenterne har en klar sproglig profil med 3 fremmedsprog, er der rum for yderligere forhøjelse af andelen af stx studenter med matematik på min. B-niveau. "Tabsfaktoren" Man bør desuden være opmærksom på, at det ikke er alle studenter, der benytter deres gymnasiale uddannelse til at læse videre, og det er heller ikke alle studenter, der vil søge ind på universitetsuddannelser, der stiller deres fagkombinationer som adgangskrav F.eks. viste en undersøgelse af studenterårgangen 1991, at der 10 år efter afsluttet gymnasium kun var 43 pct. af de matematiske piger, der læste videre på en lang videregående uddannelse og 53 pct. af de matematiske drenge 14. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2001 viser, at 48 pct. af de matematiske studenter og 24 pct. af htx'erne har påbegyndt en universitetsuddannelse 5 år efter deres afsluttede eksamen. 15 Yderligere er der en række af de matematiske studenter, der læser videre på samfundsvidenskabelige og humanistiske universitetsuddannelser. Dette er yderligere et tab, set ud fra behovet på de sundheds-, naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Figur 2: Hvilke uddannelser søgte de matematiske studenter i 2006? 25,0 20,0 14,4 15,0 12,5 11,511,3 8,8 10,0 5,0 0,3 0,0 Naturvidenskab Tekniske uddannelser Samfundsvidenskab Humanistiske fag med sprog Merkantile Teologi Sundhedsvidenskab mm 17,8 6,8 2,8 0,8 1,4 0,4 1,2 Journalist Folkeskolelærer Pædagog Arkitek/ design mm Bibliotekar Socialrådgiver Kilde. KOT 2006 og DI beregninger Hvor gik studenterne hen? En afdækning af hvilke uddannelsesvalg studenterne fra det almene gymnasium traf fra , Danmarks statistik m.fl. 15 Danmarks Evalueringsinstitut "Overgang fra hhx og htx til videregående uddannelse 16 Tabellen summere ikke til 100 pct., da f.eks. KVU uddannelserne ikke er medtaget. 10

11 For hhx elever var der af studenterårgangen 1993 kun lidt over 20 pct. 17, der efterfølgende havde søgte ind på en uddannelse, der fra 2008 ville kræve matematik på B-niveau 18. Der er således mange af hhx studenterne, der ikke bruger matematik kompetencerne i deres hhx-eksamen på optagelse på videregående uddannelser, der kræver disse matematikkompetencer. 19 Der er med andre ord behov for mange flere studenter, der har de adgangsgivende kombinationer end antallet af studiepladser. Yderligere er der behov for at stimulere flere til at benytte deres faglige kompetencer til relevante videregående uddannelser. Behov for flere med naturvidenskabelige fag på højt niveau I de kommende år er der derfor behov for mange flere studenter med den adgangsgivende kombination Matematik A og Fysik og Kemi på enten A eller B niveau. Den glædelige stigning i andelen frem til 2008 er ikke tilstrækkelig. 20 Kravet om Matematik B på hovedparten af de lange videregående uddannelser bør desuden føre til overvejelser om at gøre Matematik B til obligatorisk fag på stx for alle, undtagen elever, der har valgt en klar sproglig profil, med mange sprogfag på A-niveau. 7. Andre behov for justeringer i gymnasiereformen? Færre har 3 fremmedsprog Flere har to fremmedsprog på A-niveau Opgørelsen over de studerendes valg af valgfag i gymnasiet fra Undervisningsministeriet viser desuden, at andelen af studenter med 3 fremmedsprog er faldet fra 41 pct. til 6 pct. Til gengæld forventes andelen af studenter, der har to fremmedsprog på A-niveau at stige fra 13 pct. i 2006 til 32 pct. i En del af dem, der har et sprogfag på A-niveau, har det dog som begyndersprog i gymnasiet, således at deres niveau naturligvis ikke bliver så højt som fortsættersprog på A- niveau. Men sammenlignet med før reformen, er niveauet i 17 Undersøgelsen er foretaget 5 år efter afsluttet eksamen 18 Overgang til fra hhx og htx til videregående uddannelse. 14 pct. har søgt økonomi på handelshøjskolen og 9 pct. samfundsvidenskab. 19 Undervisningsministeriet oplyser, at dette tal er steget siden. 20 For studenterårgangene har andelen af elever med denne fagkombination været højst 15 pct. For studenterårgang 2008, der som nævnt er den første efter gymnasiereformen, er prognosen for 2008, at andelen bliver på 22 pct. 11

12 begyndersprog styrket som konsekvens af, at der nu kræves A-niveau. Alle elever i stx skal have to fremmedsprog, men som følge af at kun få vælger det tredje fremmedsprog, falder andelen af elever, der har tysk, fransk og latin. Det glædelige er dog, at der er flere elever, der har engelsk på højt niveau (59 pct. mod tidligere 49 pct.). "Vinderfagene" Samfundsfag vokser yderligere Opgørelser over valgfagene i gymnasiet viser desuden, at det er fagene dramatik, idræt, italiensk, mediefag, samfundsfag, kemi, naturgeografi og biologi, der er de store "vindere" i forbindelse med gymnasiereformen. Da det kun er kemi af "vinderfagene", der er adgangsgivende basisfag til de videregående uddannelser, er denne vækst uheldig. For Samfundsfag viser prognosen for 2008, at 55 pct. af stx studenterne har Samfundsfag på A eller B-niveau (mod tidligere 38 pct. i 2006). Da adgangskrav til de samfundsvidenskabelige uddannelser kan opfyldes gennem andre fag, der er obligatoriske på uddannelserne 21 er der ud fra dette perspektiv alt for mange, der vælger samfundsfag på A- og B- niveau på stx. 8. Hvad er der allerede gjort? I forbindelse med gymnasiereformen blev der nedsat en følgegruppe, der kommer med anbefalinger til justeringer i reformen. Mange af disse anbefalinger er allerede gennemført. Gymnasiereformens første årgang af elever blev udsat for en række "børnesygdomme". En del gymnasier anvendte en række forskellige og delvist eksotiske navne på studieretningerne. En del skoler benyttede også direkte misvisende navne, f.eks. studieretninger med navnet nanoteknologi, der ikke indeholdt de nødvendige adgangsgivende fag til at blive optaget på nanoteknologi på universitetet. Disse forhold er der strammet op på med kravet om, at navnene på studieretninger skal være retvisende. Obligatorisk naturvidenskabelig studieretning Yderligere skal alle stx- og htx-elever tilbydes en studieretning med fagene Matematik A i kombination med Kemi og Fysik på A eller B-niveau. Men ikke nødvendigvis med alle fagene på egen skole. 21 Historie på stx, og samtidshistorie på hhx 12

13 9. DI's anbefalinger Der bør reduceres i valgmulighederne. Erfaringer viser, at gymnasierne og eleverne gennem valgfag og udbud af studieretninger har benyttet den øgede valgfrihed på stx til at udbyde studieretninger/vælge fag, der ikke kvalificerer til videre studier. Gymnasiet er studieforberedende. De fag eleverne vælger på højt niveau i gymnasiet bør derfor være studieforberedende. Derfor bør der i første omgang foretages justeringer af gymnasiereformen således at de unge ledes hen til at vælge fag kombinationer de kan bruges i deres videre uddannelsesforløb. 10. Mulighed for sommersupplering via GSK Øget behov for sommersupplering Pga. de særlige problemer for den første årgang på gymnasiereformen med at leve op til adgangskravene på de videregående uddannelser er der behov for, at der er ekstra fokus på mulighed for sommersupplering via gymnasial supplering (GSK). Tanker om et 4. g, som har været fremført i debatten, må ses som en falliterklæring for gymnasiereformen. Det er nødvendigt, at der på alle studier er mulighed for at søge om optagelse selv om den studerende mangler et fagniveau, der kan læses op i sommerferien, samt at der laves en særlig GSK indsats i sommeren Hvis den studerende mangler mange fag og fag på A-niveau, vil sommersupplering imidlertid ikke kunne løse problemet. Derfor kan det være nødvendigt allerede nu at overveje, om der er behov for at gøre noget særligt for den årgang, der bliver studenter i

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser. Undervisningsministeriet

Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser. Undervisningsministeriet Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser Undervisningsministeriet Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser Undervisningsministeriet Pointe 1: Det er især studenter fra hf og stx, som

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere