Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer"

Transkript

1 Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund Tilsætning af»visse andre stoffer«, dvs. andre næringsstoffer end vitaminer og mineraler, til fødevarer, herunder kosttilskud, har hidtil været administreret i henhold til bekendtgørelsen om tilsætninger mv. til fødevarer (herefter tilsætningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer (herefter bekendtgørelsen) forenkler administrationen af tilsætningen af disse stoffer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. august 2011 og afløser fra denne dato de relevante bestemmelser i tilsætningsbekendtgørelsen, herunder 14-16, bilag 3 (supplerende egenkontrolbestemmelser) og dele af bilag 7 (Positivlisten), for så vidt angår visse andre stoffer. Vejledningen retter sig til virksomheder, der ønsker at markedsføre fødevarer eller kosttilskud, der er tilsat visse andre stoffer. Vejledningen retter sig desuden til fødevareregionerne, der kontrollerer, at disse stoffer er tilsat i overensstemmelse med lovgivningen. 2. Hvad er nyt med bekendtgørelsen? Vejledningen beskriver, hvordan bekendtgørelsen bør anvendes. Administrationen af tilsætningen af visse andre stoffer til fødevarer er blevet forenklet med bekendtgørelsen. Følgende er nyt: De tilsætninger, som Fødevarestyrelsen allerede har vurderet og fundet sikre, er opført i bekendtgørelsens bilag 1 opgjort på stof samt maksimalt tilladt mængde i tilladte produktkategorier. Tilsætningerne kan anvendes af alle virksomheder uden forudgående sagsbehandling i Fødevarestyrelsen. Der er nu en definition med en fast grænse for, hvornår et ekstrakt er så opkoncentreret, at det anses for et stof, der er omfattet af bekendtgørelsen. 3. Gensidig anerkendelse - gælder bekendtgørelsen så? Princippet om gensidig anerkendelse finder kun anvendelse på områder, hvor der ikke er harmoniserede EU-regler. Reglerne om gensidig anerkendelse findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 764/2008 1). Princippet indebærer, at et EU-land - som udgangspunkt - ikke kan forbyde eller begrænse markedsføringen af et produkt, der allerede er lovligt markedsført i et andet EUland. Dette gælder, uanset om produktet ikke overholder de nationale regler, der gælder i de lande, hvor produktet efterfølgende markedsføres. Da der ikke er harmoniserede EU-regler for tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, herunder kosttilskud, gælder de nationale regler i det land, hvor produktet markedsføres. I Danmark gælder bekendtgørelsen. En fødevare (identisk indhold og påtænkt anvendelse), der er lovligt markedsført i et andet EU-land, skal desuagtet overholde bekendtgørelsen, dvs. i givet fald skal tilsætninger uden for bilag 1 anmeldes og stoffer, der ikke er i bilag 1, skal godkendes. I forbindelse med behandlingen af anmeldelsen eller ansøgningen kan Fødevarestyrelsen udstede forbud eller påbyde anden begrænsning af markedsføringen af et produkt, uanset at produktet er lovligt markedsført i et andet EU-land. Det er dog en forudsætning, at Fødevarestyrelsen kan dokumentere, at den påtænkte afgørelse er berettiget ud fra f.eks. hensynet til beskyttelsen af menneskers sundhed, er egnede til at sikre, at det tilstræbte formål kan opfyldes ved afgørelsen, og at afgørelsen ikke går videre end nødvendigt. I modsat fald vil fødevaren blive tilladt også i Danmark. 4. Virksomhedernes ansvar Tilsætninger af stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsen, er allerede vurderet og fundet sikre. For øvrige ingredienser og ekstrakter, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen, gælder enten anden specifik lovgivning eller de generelle bestemmelser i fødevareforordningen, herunder, at det er forbudt at markedsføre farlige fødevarer, og at det er virksomhedslederens ansvar at sikre sig, at den relevante lovgivning overholdes 2). Virksomheden skal kunne dokumentere, at fødevaren er sikker. Der henvises til Fødevarestyrelsens vejledning om sikkerhedsvurdering af kosttilskud. 5. Anden lovgivning, der regulerer det enkelte stof 5.1. Novel food, fødevaretilsætningsstoffer m.m. Hvis der er anden specifik lovgivning for det pågældende stof, gælder denne. Brugen af ingredienser og ekstrakter, inklusive planteekstrakter, der er»novel food«, reguleres af novel food lovgivningen. Hvis et stof er omfattet af lovgivningen om fødevaretilsætningsstoffer og tilsættes med et teknologisk formål, f.eks. som farvestof,

2 Page 2 of 6 reguleres brugen af stoffet af farvestoflovgivningen. Tilsvarende skal andre kategorier af tilsætningsstoffer, der tilsættes med teknologisk formål, overholde den relevante lovgivning. F.eks. gælder de begrænsninger for brug af arabisk gummi, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1, ikke for vine, der er omfattet af forordningerne 1234/2007, 479/2008 og 606/2009 (markedsordningen). 5.2 Stoffer, der tilsættes med ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål Bekendtgørelsen bliver kun relevant, hvis et stof tilsættes med ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål alene, eller både ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål samt et andet formål, f.eks. teknologisk. Maksimumsgrænserne i bekendtgørelsens bilag 1 gælder for det samlede indhold i fødevaren, dvs. naturligt og tilsat uanset kilden (alle formål). Hvis der f.eks. tilsættes både lycopen, der er novel food, og lycopen fra tomat, jf. specifikation E160d, må den samlede mængde af lycopen i den pågældende fødevare ikke overstige maksimumsgrænsen i bekendtgørelsens bilag 1. For eksempel er maksimumsgrænsen for lutein i aromatiserede drikkevarer i bekendtgørelsen fastsat i forhold til den i EU godkendte maksimumsværdi for lutein som farvestof. Værdien er baseret på en sikkerhedsvurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Denne maksimumsværdi må derfor ikke overskrides, hverken når stoffet anvendes som farvestof, eller når det er tilsat med ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål. 6. Droger og ekstrakter, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen Droger af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Drogelisten 3), som er vejledende, kan som hidtil anvendes. Af hensyn til afgrænsningen mellem planteingredienser, planteekstrakter og stoffer, der udvindes af planter, fremgår det udtrykkeligt af bekendtgørelsen, at denne ikke regulerer brugen af friske planter (frisk, tørret, hakket, skåret eller pulveriseret form) eller planteekstrakter, der alene er fremkommet ved overhældning med kogende vand (en infus). Eksempel 1 En droge tørres, og der sker ved tørringsprocessen en opkoncentrering af stoffer inde i drogen. Uanset, at der ved tørringsprocessen er sket en opkoncentrering af stofferne i drogen, regulerer bekendtgørelsen ikke brugen af tørrede planter. Eksempel 2 En infus foretages ved at overhælde en tørret droge med kogende vand (svarer til en kop urtete). De stoffer, der findes i den væske, der fremkommer, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 7. Stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af stoffer, som ikke er vitaminer og mineraler, og som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Det kan f.eks. være aminosyrer, stoffer udvundet af planter og dyr samt stoffer som f.eks. taurin. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for aromaer og fødevaretilsætningsstoffer, som udover at være tilsat som aroma eller fødevaretilsætningsstof også har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Det kan f.eks. være koffein, som kan tilsættes både på grund af smagen (aroma) og virkningen (fysiologisk virkning). Hvis et stof eller ekstrakt ikke er novel food, skal det vurderes, om det er omfattet af bekendtgørelsen. Der er to muligheder: Stoffet eller ekstraktet er omfattet af definitionen på et stof (renhed på minimum 50 % eller opkoncentreret 40 gange eller mere): Bekendtgørelsen finder anvendelse (se dog hele definitionen af et stof i 2). Stoffet eller ekstraktet er ikke omfattet af definitionen (renhed på minimum 50 % eller opkoncentreret 40 gange eller mere): Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse. Nogle ekstrakter, der indeholder et specifikt stof, kan derfor være omfattet af bekendtgørelsen, mens andre ekstrakter, der indeholder det samme stof i en lavere renhedsgrad eller opkoncentrering, ikke er det. Kun de ekstrakter, der opfylder bekendtgørelsens definition, skal overholde bestemmelserne i bekendtgørelsen, herunder specifikationen. De mindre opkoncentrerede ekstrakter må dog gerne overholde specifikationen. Dette kan være relevant for bl.a. EPA og DHA, der findes i fiskeolie. De nedennævnte eksempler med ekstrakter fremstillet ud fra æble og pære er til illustration af fortolkningen af definitionen på et stof og ikke en indikation på, at de pågældende ekstrakter ikke er novel food. 7.1 Renhed på minimum 50 % Når et bestemt stof har en renhed på minimum 50 % i et ekstrakt, er stoffet omfattet af bekendtgørelsen. Forskellige isomerer af samme stof, f.eks. konjugeret linolsyre (CLA), betragtes som ét stof ved vurderingen af, om stoffet er omfattet af bekendtgørelsen. Eksempel 3 Der laves et ekstrakt af æble. Ekstraktet består af 50 % af stof X. Tilsætning af stof X er omfattet af bekendtgørelsen, når det tilsættes et kosttilskud eller en fødevare.

3 Page 3 of 6 Eksempel 4 To ekstrakter, der er fremstillet ud fra henholdsvis æble og pære, tilsættes en fødevare eller et kosttilskud. Stoffet X findes i æbleekstraktet (renhed 60 %, opkoncentreret under 40 gange) og i pæreekstraktet (renhed 40 %, opkoncentreret under 40 gange). Stoffet X fra æbleekstraktet er omfattet af bekendtgørelsen. Stoffet X fra pæreekstraktet er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da renheden kun er 40 %. Det er dog den samlede mængde af stof X i produktet (»uanset kilden«), der skal overholde anvendelsesbetingelserne i bilag 1, herunder maksimumsgrænsen. Eksempel 5 To ekstrakter, der er fremstillet ud fra henholdsvis æble og pære, tilsættes en fødevare eller et kosttilskud. Stoffet X findes i æbleekstraktet (renhed 40 %, opkoncentreret under 40 gange) og i pæreekstraktet (renhed 45 %, opkoncentreret under 40 gange). Stoffet X er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da ingen af de to ekstrakter overstiger 50 % renhed af stof X, og da stoffet X er opkoncentreret under 40 gange i begge ekstrakter. Den maksimalt tilladte værdi for stoffet X, som eventuelt allerede findes i bilag 1 i bekendtgørelsen, er ikke relevant i dette tilfælde (fordi stoffet X i dette tilfælde ikke er omfattet af bekendtgørelsen). Virksomheden skal derimod være opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar til enhver tid at kunne dokumentere, at produktet er sikkert at indtage. Eksempel 6 Et æbleekstrakt indeholder stofferne Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5, der er beslægtede stoffer (men ikke identiske eller isomerer), der f.eks. har en sammenlignelig effekt i kroppen. Renheden af de enkelte stoffer i æbleekstraktet er følgende: Y1 = 15 %, Y2 = 5 %, Y3 = 15 %, Y4 = 55 % og Y5 = 5 %. I dette tilfælde er kun stoffet Y4 omfattet af bekendtgørelsen. Hvis stofferne Y1, Y2, Y3 og Y5 har betydning for sikkerheden af anvendelsen af Y4, vil Fødevarestyrelsen på baggrund af vurderingen fra DTU Fødevareinstituttet kunne fastsætte særlige anvendelsesbetingelser for disse stoffer, når de anvendes sammen med Y4. Eksempel 7 Et æbleekstrakt indeholder stofferne Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5, der er beslægtede stoffer (men ikke identiske stoffer eller isomerer), der f.eks. har en sammenlignelig effekt i kroppen. Renheden af de enkelte stoffer i æbleekstraktet er følgende Y1 = 15 %, Y2 = 5 %, Y3 = 25 %, Y4 = 45 % og Y5 = 5 %. Ingen af stofferne Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5 er omfattet af bekendtgørelsen. Dette gælder også, selv om summen af Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5 udgør mere end 50 % i det ekstrakt, der tilsættes. De 50 % svarer til definitionen på et stof. Eksempel 8 Et æbleekstrakt indeholder isomererne Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5 af stoffet Y. Renheden af de enkelte isomerer i æbleekstraktet er følgende: Y1 = 15 %, Y 2 = 5 %, Y 3 = 25 %, Y 4 = 45 % og Y 5 = 5 %. Summen af Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5 udgør mere end 50 % af det ekstrakt, der tilsættes. Isomererne Y1, Y2, Y3, Y4 og Y5 anses for ét stof, der er omfattet af bekendtgørelsen. Forskellen på eksempel 7 og eksempel 8 er følgende: I eksempel 7 er stofferne Y1-Y5 ikke isomerer, og stofferne vurderes derfor enkeltvist. I eksempel 8 er Y1-Y5 isomerer, der vurderes samlet under ét. 7.2 Opkoncentreret 40 gange eller mere Når et stof er opkoncentreret 40 gange eller mere ud fra udgangsmaterialet, er det omfattet af bekendtgørelsen. Det er underordnet, om udgangsmaterialet er en tørret eller en frisk droge. Det vigtige er, at der er sket en selektion af et bestemt stof ved en proces, der ikke alene involverer tørring eller overhældning med kogende vand. Eksempel 9 Der laves et ekstrakt af tørret æble. Tørret æble indeholder 20 mg af stoffet X pr. 100 g. Ekstraktet indeholder 800 mg af stof X pr. 100 g. Stof X er således opkoncentreret 40 gange ud fra udgangsmaterialet og er derfor omfattet af bekendtgørelsen. Eksempel 10 Der laves et ekstrakt af frisk æble. Frisk æble indeholder 2,4 mg af stof X pr. 100 g. Ekstraktet indeholder 96 mg af stoffet X pr. 100 g. Stof X er opkoncentreret 40 gange ud fra udgangsmaterialet og er derfor omfattet af bekendtgørelsen. Eksempel 11 Et teknologisk tilsætningsstof, der overholder en allerede gældende specifikation i Positivlisten, tilsættes en fødevare eller et kosttilskud for udover den teknologiske virkning også at opnå en ernæringsmæssig eller fysiologisk effekt. Hvis renheden i henhold til specifikationen er 50 % eller derover, er stoffet omfattet af bekendtgørelsen. Hvis minimumsniveauet for renhed i henhold til specifikationen er mindre end 50 %, er det nødvendigt at se på, om stoffet er opkoncentreret 40 gange eller mere ud fra udgangsmaterialet. Det er virksomhedens ansvar, at et stof, der anmeldes til Fødevarestyrelsen, eller for hvilke der ansøges om godkendelse, reelt er omfattet af definitionen. Fødevarestyrelsen foretager ingen selvstændig afklaring af, om et teknologisk tilsætningsstof er opkoncentreret 40 gange eller mere under fremstillingsprocessen.

4 Page 4 of 6 8. Anvendelse af tilsætningerne i bilag 1 Bilag 1 indeholder de tilsætninger, som DTU Fødevareinstituttet hidtil har vurderet og fundet sikre på de anførte anvendelsesbetingelser. Bilag 1 er dermed ikke en endelig, udtømmende liste over aktuelle eller hypotetiske tilsætninger, hvor der er fastsat en maksimumsværdi i forhold til en øvre sikkerhedsgrænse, dvs. at tilsætninger i større mængder udgør en sundhedsrisiko. Bilag 1 vil derimod kunne udvides på grundlag af nye vurderinger. Disse iværksættes ikke af Fødevarestyrelsen af egen drift, men vil blive foretaget efter konkrete anmeldelser eller ansøgninger fra virksomheder, der ønsker andre tilsætninger end dem, der er i bilag 1. Det er derfor også ansøgervirksomheden, der skal dokumentere, at tilsætningen på de anmeldte eller ansøgte anvendelsesbetingelser er sikker. Tilsætningerne i bilag 1 kan umiddelbart bruges i de nævnte fødevarekategorier uden forudgående sagsbehandling i Fødevarestyrelsen. For fødevarer, der kun indeholder tilsætninger, der er omfattet af bilag 1 (stof, mængde og produktgrupper), er det eneste virksomheden skal gøre i forhold til bekendtgørelsen - at indsende oplysninger om den mærkning, der anvendes på produktet, senest samtidig med markedsføring af fødevarevaren i Danmark. Se også pkt. 13. Formuleringen»Vil skulle fastsættes«i bilag 1 betyder, at der hidtil ikke været foretaget vurderinger for den pågældende fødevarekategori. Der er derfor endnu ikke fastsat en værdi, der umiddelbart kan anvendes. Der vil først blive indsat en værdi for en sikker tilsætning, når en sådan måtte blive fastsat efter en anmeldelse fra en virksomhed. Se også pkt. 9. Tilsætninger i bilag 1 vil også kunne fjernes, hvis ny viden dokumenterer, at en tilsætning ikke er sikker, eller et stof, der er i bilag 1, optages i berigelsesforordningen 4) - enten bilag III, del A (forbudte stoffer), eller del B (stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger). 9. Anmeldelse af tilsætninger i større mængder eller i andre fødevarekategorier Virksomheder, der ønsker at tilsætte stoffer, der allerede er i bilag 1, i enten større mængder eller til andre fødevarekategorier, skal anmelde tilsætningen til Fødevarestyrelsen. Det er virksomhedens ansvar at sikre sig, at stoffer, der anmeldes til Fødevarestyrelsen, ikke er novel food. Det svarer til den anmeldelsesprocedure, som hidtil har været brugt for tilsætninger af stoffer, der allerede er på Positivlisten. Proceduren er, at virksomheden indsender forskellige oplysninger til Fødevarestyrelsen. Se også bekendtgørelsens bilag 3, afsnit I. Tilsætningen skal anmeldes senest 6 måneder, før produktet skal markedsføres i Danmark. Fødevarestyrelsen foretager på baggrund af en konkret risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet en vurdering af, om tilsætningen er sikker. I givet fald accepteres tilsætningen. Fødevarestyrelsen sender efterfølgende et brev til virksomheden, hvor dette bekræftes. Når 6 måneders fristen er udløbet, eller når virksomheden modtager bekræftelsen fra Fødevarestyrelsen, må produktet markedsføres. Fristen er dog kun 3 måneder, hvis virksomheden ved anmeldelsen har indsendt data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land. Fødevarestyrelsen opdaterer derefter bilag 1 i bekendtgørelsen, så snart som det er muligt. Andre virksomheder vil herefter også kunne anvende stoffet med de ændrede anvendelsesbetingelser (det pågældende stof i større mængder og/eller i flere fødevarekategorier). Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at den anmeldte tilsætning ikke er sikker, sender Fødevarestyrelsen et skriftligt forbud til virksomheden. De almindelige forvaltningsregler, herunder partshøring forud for en afgørelse, hvor anmelder ikke får fuldt medhold, skal følges. 10. Særligt om aminosyrer En række aminosyrer har hidtil været i Positivlisten (kategorien»næringsstoffer«) med tilhørende specifikationer med krav til identitet og renhedskriterier. Disse er overført fra Positivlisten til bekendtgørelsens bilag 2 (specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder). Nogle af disse aminosyrer har været sikkerhedsmæssigt vurderet i forhold til den anmeldte mængde og står derfor også i bilag 1. En virksomhed, der ønsker at anvende disse aminosyrer på andre betingelser (dvs. i større mængder eller i andre fødevarekategorier), skal anmelde tilsætningen forud for markedsføringen af den konkrete fødevare. Se også pkt. 9. De aminosyrer, der kun står i bilag 2 (men ikke i bilag 1), skal anmeldes forud for markedsføringen af den konkrete fødevare, der er tilsat aminosyren, idet disse aminosyrer endnu ikke har været sikkerhedsmæssigt vurderet i kosttilskud eller nærmere bestemte fødevarekategorier. Se også pkt. 9. Tilsætning af aminosyrer, der hverken er i bilag 1 eller bilag 2, følger den mere omfattende procedure med ansøgning om godkendelse af selve aminosyren. Se også pkt Godkendelse af nye stoffer, der ikke er i bilag 1 Stoffer, der endnu ikke er godkendt af Fødevarestyrelsen, skal sikkerhedsmæssigt vurderes og godkendes af Fødevarestyrelsen, før de lovligt må anvendes i fødevarer. Dette svarer til den hidtidige procedure. Det er virksomhedens ansvar at sikre sig, at stoffer, der søges godkendt, ikke er novel food. Proceduren er, at den virksomhed, der ønsker at tilsætte det pågældende stof, skal indsende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde visse oplysninger og bilægges forskelligt materiale, herunder en specifikation og analysemetode for stoffet, en beskrivelse af fremstillingsprocessen samt toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet. Se også bekendtgørelsens bilag 3, afsnit II.

5 Page 5 of 6 Fødevarestyrelsen vil derefter fremsende materialet til DTU Fødevareinstituttet, som vurderer, om stoffet er sikkert til den anvendelse, der er beskrevet i ansøgningen. Hvis dette er tilfældet, godkendes stoffet. Fødevarestyrelsen sender en godkendelse til ansøger, hvorefter der udarbejdes en specifikation med krav til identitet og renhed. Endelig opdateres bekendtgørelsen med stoffet og de godkendte anvendelsesbetingelser (bilag 1) og specifikationen (bilag 2). Hvis anvendelsen vurderes ikke at være sikker, giver Fødevarestyrelsen afslag på ansøgningen. Fødevarestyrelsen skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Denne frist er dog kun 3 måneder, hvis de data, som ansøger har indsendt, allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land. Hvis stoffet allerede er lovligt markedsført i et eller flere andre EU-lande, indgår dette i Fødevarestyrelsens behandling af godkendelsessagen. 12. Udarbejdelse af nye specifikationer Når der udarbejdes specifikationer, vil Fødevarestyrelsen tilstræbe, at disse er så brede som muligt, så de vil kunne anvendes i så mange fremtidige tilfælde som muligt inden for rammerne af det, der er sikkerhedsmæssigt godkendt. Eksempel 12 Der anmeldes et stof med en renhed på 60 %. DTU Fødevareinstituttet udarbejder en specifikation, hvori der bl.a. stilles krav til stoffets renhed. For at gøre specifikationen så bred som muligt, vil Fødevarestyrelsen konkret vurdere, om renheden i specifikationen kan fastsættes til»minimum 50 %«. Dette vil bl.a. afhænge af det udgangsmateriale, som stoffet er fremstillet fra. Eksempel 13 Der anmeldes et stof, der er opkoncentreret 40 gange i forhold til udgangsmaterialet. Stoffet har en renhed på 20 %. Renhedskravet i specifikationen fastsættes til minimum 20 %, dvs. specifikationen rummer alle renere opkoncentreringer foretaget med samme udgangsmateriale og samme ekstraktionsmiddel m.v. 13. Notifikation af fødevarens mærkning Den mærkning, som skal anvendes på en fødevare med tilsætninger (stof, mængde og fødevarekategori), der er omfattet af bilag 1, skal notificeres til Fødevarestyrelsen. Et eksemplar af den anvendte mærkning eventuelt i form af oplysningerne i mærkningen - skal indsendes til Fødevarestyrelsen (Ernæringskontoret) senest samtidig med markedsføringen af fødevaren. Efterfølgende ændringer i den anvendte mærkning og tilbagetrækning af fødevaren fra markedet, herunder hvis det ikke længere markedsføres i Danmark, skal også meddeles til Fødevarestyrelsen (Ernæringskontoret). Kravet om indsendelse af mærkning gælder ikke for kosttilskud, da dette allerede er et krav i henhold til kosttilskudsbekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen har brug for oplysningerne til afrapportering til Kommissionen om brugen af visse andre stoffer på det danske marked. 14. Analyse og analysemetoder 14.1 Analysemetoder ved kontrol af specifikationskravene De analysemetoder, der skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene, er angivet i bekendtgørelsens bilag 2. Nyere versioner af analysemetoderne kan også anvendes Analysemetoder ved virksomhedens analyser af fødevaren Virksomheden skal kunne dokumentere den på mærkningen angivne mængde af det tilsatte stof. Virksomheden skal derfor sikre, at der udtages prøver til analytisk kontrol. Se også bekendtgørelsens bilag 4. De analysemetoder, der anvendes, bør være anerkendte og akkrediterede metoder. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at de anvendte analysemetoder er internationalt anerkendte eller kan accepteres af Fødevarestyrelsen. Der er tolerancegrænser på % for det enkelte stof. Hvis der tilsættes de maksimale mængder i henhold til bilag 1, må maksimumsgrænserne dog ikke overskrides, dvs. stoffet må alene forekomme i produktet i en mængde svarende til 100 %, eksklusive analyseusikkerhed. 15. Opdatering af bekendtgørelsens bilag Fødevarestyrelsen vil opdatere bekendtgørelsens bilag, når nye anmeldelser er vurderet og fundet sikre, og/eller der er udarbejdet specifikationer for nye stoffer, der er godkendt. 16. Mærkning af tilsatte stoffer Fødevarer med tilsatte stoffer skal mærkes i henhold til mærkningsbekendtgørelsen 5). Der henvises særligt til 24, hvorefter færdigpakkede fødevarer, der er tilsat et tilsætningsstof i form af et næringsstof, skal mærkes med oplysning om det samlede indhold af det pågældende næringsstof efter tilsætningen. Denne oplysning skal gives adskilt fra og som supplement til ingredienslisten, f.eks. i en næringsdeklaration. Fødevarestyrelsen, den 22. august 2011 Anette Flensborg

6 Page 6 of 6 Officielle noter 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF. 2) Artikel 14, jf. artikel 17, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. 3) Drogelisten. Vurdering af planter, svampe og dele heraf anvendt i kosttilskud og urtete. DTU Fødevareinstituttet. 4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 5) Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer, med senere ændringer.

UDKAST. Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

UDKAST. Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer UDKAST Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer 5. oktober 2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer UDKAST Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. XX af dd/mm/åååå Indhold 1. Indledning... 3 1.1 De danske regler om berigelse... 3 1.2 Hvem er vejledningen

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Høringsnotat til udkast til kosttilskudsbekendtgørelse og -vejledning

Høringsnotat til udkast til kosttilskudsbekendtgørelse og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2017-27-31-00296 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til kosttilskudsbekendtgørelse og -vejledning Bekendtgørelse om kosttilskud og vejledning om kosttilskud blev i

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Problemstilling To bekendtgørelser om berigelse blev i udkast sendt i høring den 9. april 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 8. maj 2017.

Problemstilling To bekendtgørelser om berigelse blev i udkast sendt i høring den 9. april 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 8. maj 2017. NOTAT Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2017-27-31-00342/2017-27-31-00343 Ref. ANNCH Dato: 30-05-2018 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser Problemstilling To bekendtgørelser om berigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1281 af 29/11/2017 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-249 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 549 af 28/05/2018 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00343 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud 1. INDLEDNING Dette dokument

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli

Læs mere

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål og målgruppe... 4 1.3. Vejledningens opbygning og lovgivning... 4 2. Lovgivning... 4 2.1. Lægemidler...

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1342 af 28/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00412 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Kapitel 3 Administration, straf og ikrafttræden Bilag 1 Generelle tilladelser Bilag 2 Specifikationer

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Indhold Hvilke regler findes på området Hvad er novel food Godkendelsesproces for novel food Lidt

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed Nye Fødevarer Sundhed og fødevaresikkerhed Indledning Definition En ny fødevare eller novel food er en fødevare eller fødevareingrediens, som ikke eller stort set ikke blev anvendt som fødevarer i EU før

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-221-02063/Dep sagsnr: 24109 Den 31. januar 2014 FVM 229 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00737/Dep. sagsnr. 9614 Den 31. marts 2011 FVM 885 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. februar 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk) 16.3.2016 L 70/27 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/376 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af 2 -O-fucosyllactose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om kosttilskud

Vejledning om kosttilskud VEJ nr 9050 af 08/02/2013 Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: 2013-27-2301-01209 Senere ændringer til forskriften VEJ nr 9702 af 05/07/2016 Vejledning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

VEJ nr af 13/12/2017. Vejledning om kosttilskud

VEJ nr af 13/12/2017. Vejledning om kosttilskud VEJ nr. 10213 af 13/12/2017 Vejledning om kosttilskud Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 6 2.1 Fødevareforordningen... 6 2.2 Kosttilskudsdirektivet... 7 2.3 Lægemidler,

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-010696/Dep.sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 961 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 96 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 96 Offentligt Europaudvalget 2017-18 EUU Alm.del Bilag 96 Offentligt NOTAT 29 Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2017-29-22-02299 Ref. MECH Dato: 02-11-2017 Notat til Folketingets Europaudvalg og til Folketingets Miljø-

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 3781 Den 25. juli 2011 ELRA/JETJ/KIRT/GMKJ/LIGR FVM 920 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1341 af 28/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00413 Senere ændringer

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g).

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g). 19.7.2018 DA L 183/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1018 af 18. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae) som

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag til Kommissionens beslutning om tilladelse til markedsføring

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 89/36 Den Europæiske Unions Tidende 25.3.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 298/2014 af 21. marts 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Vejledning. om kosttilskud

Vejledning. om kosttilskud Vejledning om kosttilskud September 2005 Opdateret 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT...3 BAGGRUND...3 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE...3 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...3 ANVENDELSESOMRÅDE, 1...3 AD 1...4

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Regler for dyrkning og anvendelse af tang. 30. Oktober 2013

Regler for dyrkning og anvendelse af tang. 30. Oktober 2013 Regler for dyrkning og anvendelse af tang Disposition Hvilke regler er relevante? Hvad skal virksomhederne gøre? Hvad gør Fødevarestyrelsen? Relevante regler om: Fødevaresikkerhed og ansvar mv. Hygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2016 DA L 232/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015 22. årgang nr. 3 29. april 2015 Mærkning m.v. af fødevarer Ny bekendtgørelse Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer. Der er tale om en lille

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 816/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 30.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 135/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Vejledning om mærkning af naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand

Vejledning om mærkning af naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand VEJ nr 9105 af 10/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: 2007-20-23-02191 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om mærkning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UDKAST. Vejledning om kosttilskud

UDKAST. Vejledning om kosttilskud UDKAST Vejledning om kosttilskud 6. september 2017 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 6 2.1 Fødevareforordningen... 6 2.2 Kosttilskudsdirektivet... 7 2.3 Lægemidler, dopingmidler

Læs mere