April Sundhedsstrategi Endelig version, doknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12"

Transkript

1 April 2012 Sundhedsstrategi Endelig version, doknr

2 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme retning, har kommunen siden 2006 haft en sundhedspolitik. Det overordnede mål for arbejdet med sundhed i Høje-Taastrup Kommune er at forbedre folkesundheden. Vi skal styrke arbejdet med at skabe rammer for et sundt liv for den enkelte og grupper af borgere, og understøtte at man kan tage vare på eget helbred. Vi vil arbejde på, at mindske ulighed i sundhed, og iværksætte målrettede forebyggende og sundhedsfremmende initiativer for forskellige grupper af borgere. Sundhed er et tværgående anliggende, og det sunde valg skal være det lette valg. Sundhedsindsatser skal være tilrettelagt med udgangspunkt i vores viden om, hvilke indsatser der virker. Der skal investeres langsigtet i forebyggelse og sundhedsfremme. Så vidt det er muligt integreres sundhed i alle dele af kommunens aktiviteter. Kommunen når på forskellig vis i sine funktioner ud til mange borgere, og er derfor med til at påvirke hverdagslivet. Sundhed skal tænkes ind i kommunens kerneopgaver, så kommunens betjening af borgerne også fremmer sundheden. Det er vigtigt, at indsatsen på sundhedsområdet baseres på dialog med borgere og samarbejdspartnere. Sundhedspolitikken favner bredt. Den har 11 temaer, som spænder fra sunde vaner hos raske såvel som kronisk syge borgere, til temaer om et sundt arbejdsliv med godt arbejdsmiljø bl.a. uden stress og ulykker. Derudover har den fokus på miljøet omkring borgerne, f.eks. ved at forhindre forurening, sikre adgang til naturområder og styrke sociale netværk borgerne imellem. I en tid med stigende udgifter til velfærdsydelserne og begrænsede ressourcer, er det nødvendigt at prioritere og målrette den kommunale indsats for at forbedre folkesundheden. Der skal samtidig gøres en indsats for at skabe sammenhæng på tværs af kommunen. En sundhedsstrategi skal være retningsgivende for indsatser, der fremmer borgernes sundhed. Selv om vi alle samarbejder, kan vi ikke gøre det hele på en gang. Mange undersøgelser viser, at indsatser på nogle områder hurtigere giver positive resultater på folkesundheden. Ud af disse områder, er der valgt 6 temaer for Sundhedsstrategi I Danmark har man på landsplan udarbejdet sundhedsprofiler siden En sundhedsprofil viser, hvilke grupper af borgere, som har usund livsstil og forringet helbred, og hvad de fejler. I Høje-Taastrup Kommune startede vi i 2006 med at måle borgernes egen opfattelse af deres sundhedstilstand. Seneste sundhedsprofil blev udført i, og den næste kommer i 2014, idet undersøgelsen gentages hvert 4 år. Da de samme områder er målt i 2006 og, og måles igen i 2014, kan resultaterne bruges til at vise kommunens udvikling på sundhedsområdet. På denne måde kan resultaterne bruges til at sætte mål for, hvad vi vil opnå med sundhedsstrategien. Udover Sundhedspolitikken, skal sundhedsstrategien understøtte politikker og strategier i Kommunen som Idræts- og Bevægelsespolitikken, Mad - og Måltidspolitikken, Seniorpolitikken, Integrationspolitikken, Rygepolitikken og Udviklingsstrategien. Et aktivt liv er et af temaerne i kommunens udviklingsstrategi. Udviklingsstrategiens vision er, at Høje-Taastrup Kommune skal skabe rammerne for, at borgerne forbliver sunde og raske længst muligt og kan bevare deres livskvalitet og engagement. Dermed understøtter indholdet i sundhedsstrategien kommunens udviklingsstrategi. Ud over, at strategiens indsatsområder og aktiviteter overvejende er valgt ud fra, hvor der kan opnås resultater og på anbefalinger fra eksperter, har arbejdsprocessen med strategien været tilrettelagt på en sådan måde, at en bred vifte af kommunens borgere og interesseorganisationer, har haft mulighed for at give deres mening til kende. Desuden har 2

3 relevante fagcentre været inviteret ind i arbejdsprocessen, bl.a. med forslag til relevante indsatsområder og aktiviteter. Den nye sundhedsstrategi skal i perioden sikre, at vi på tværs i Høje-Taastrup Kommune alle arbejder i samme retning, og understøtter de indsatser der gøres for at sikre, at borgerne kan leve så sunde liv som muligt. og aktiviteter vil i fremtiden som minimum blive revideret hvert 4. år, når der kommer en ny sundhedsprofil. Næste periode bliver Økonomi Sundhedsstrategiens indsatser forudsættes prioriteret inden for den samlede ramme. Mange af indsatsområderne og aktiviteterne i perioden indebærer at samle, koordinere og igangsætte allerede eksisterende aktiviteter eller revidere organisation eller sørge for bedre information. for strategien Målgruppen for sundhedsstrategien er som udgangspunkt borgere i Høje-Taastrup Kommune. For hver tema i strategien er der udvalgt nogle primære målgrupper på grundlag af sundhedsprofilen, og hvor der kan opnås de største resultater for at fremme folkesundheden. For perioden spænder målgrupperne vidt, og repræsenterer større eller mindre grupper af befolkningen som helhed. Målgruppen er mænd, børn og deres forældre, unge, gravide, samt borgere med en kort uddannelse og borgere, der ikke cykler eller går til arbejde. Derudover udgør medarbejderne på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser en målgruppe i sundhedsstrategien. Formål med strategien Sundhedsstrategien skal hjælpe med at fokusere på de vigtigste temaer fra sundhedspolitikken anvende de sundhedspolitiske målsætninger og sikre målrettede aktiviteter være konkret i arbejdet med indsatsområder og aktiviteter på sundhedsområdet styre indsatsen, så den løbende justeres og kvaliteten fastholdes skabe synlighed og gennemskuelighed for borgere, samarbejdsparter og de fagprofessionelle Hvad vil vi opnå med kommunens sundhedsindsats? Høje-Taastrup Kommune ønsker at få sundheden frem i hverdagen, og skabe rammer for, at borgerne kan og vil leve sundt, hele livet. Når man overordnet skal måle sundhed opgøres, hvor lang tid den enkelte borger kan forvente at leve i gennemsnit. I 2007 levede borgerne i Høje-Taastrup Kommune i gennemsnit 76,7 år. Den gennemsnitlige levealder for en dansker var 78,5 år. Det vil sige, at en borger i Høje-Taastrup levede 1 år 10 måneder kortere end danskerne som gennemsnit. Der er store samfundsmæssige udgifter forbundet med syge borgere. Ud over den enkeltes velbefindende, er udgifterne i sig selv en god begrundelse for at sætte ind med sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger. De store udfordringer for folkesundheden er livsstilssygdomme, som langt hen ad vejen kan forebygges ved en målrettet sundhedsindsats. Kommunen ønsker som minimum at opnå følgende resultater af den sundhedsfaglige indsats: en stigning i middellevetiden for borgerne en stigning i antallet af borgere med godt selvvurderet helbred et fald i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser at udligne ulighed i sundhed 3

4 Temaerne i sundhedsstrategien Der kan være mange årsager til, at man bliver syg. Forskning viser, at usund livsstil er årsag til en stor andel af livsstilssygdommene. Usunde vaner bidrager ikke kun til, at man bliver syg, men påvirker også selve sygdomsforløbet. Sundhedsprofilen for Høje-Taastrup Kommune viser, at kun hver 10. borger følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger inden for områderne rygning, alkohol, fysisk aktivitet og kost. Det er væsentligt færre end i resten af Hovedstadsregionen. Over halvdelen af borgerne har én eller flere kroniske sygdomme og blandt disse borgere, er der desuden en høj andel med en usund livsstil. For eksempel ryger halvdelen af borgerne med lungesygdommen KOL. En stor andel af Høje-Taastrup Kommunes borgere har en kort uddannelse, og blandt dem er der mange, der ryger dagligt, er fysisk inaktive, spiser usundt og er overvægtige. Undersøgelser viser, der er social ulighed i sundhed. Dvs. at der er flere borgere med en kort uddannelse, der har en usund livsstil end borgere med en høj uddannelse. Borgere med en kort uddannelse er samtidig mere sårbare overfor følgevirkningerne af usund livsstil. Den enkelte borgers sociale netværk har indflydelse på sundheden. Personer med gode relationer bliver ikke så let syge, og de kommer sig hurtigere ved sygdom. Der er også mindre risiko for at dø tidligt blandt borgere, der har et godt netværk. Sundhedsprofilen for Høje Taastrup Kommune viser, at hver 20. borger føler sig ensom. De 6 temaer i sundhedsstrategien er: Røg på vej ud, Mindre forbrug af alkohol, Bevægelse i hverdagen, Sund kost gavner helbredet, Netværk og fællesskab øger trygheden og Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom. Disse temaer er valgt, fordi man i dag ved, at de har stor indflydelse på folkesundheden. Hvert tema er inddelt i succeskriterier, strategiske mål, målgrupper, indsatsområder og aktiviteter. Målene for de aktiviteter, som umiddelbart skal iværksættes i 2012, er baseret på resultaterne fra sundhedsprofilen. Resultaterne viser, at der kunne være gode muligheder for at en målrettet indsats her ville kunne styre sundhedsudviklingen i kommunen i den rigtige retning. Det forventes næste sundhedsprofil, som foreligger i 2014, at kunne vise. 4

5 1. Røg på vej ud Succeskriterium Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for, at andelen af borgere der ryger dagligt falder. Borgere der ryger dagligt Regions- gennemsnit HTK måling HTK mål % 22 % (8.000) 17 % (6.200) Nedbringe antallet af borgere, som ryger dagligt Forebygge rygestart hos unge Reducere passiv rygning særligt blandt borgere i hjem med børn Flere medarbejdere på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser bliver røgfri i arbejdstiden Unge Forældre Borgere med en kort uddannelse Medarbejdere på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser Målrettede tilbud om rygeafvænning til forskellige grupper af borgere Etablere tiltag som sikrer, at flest mulige unge ikke begynder med at ryge Øge fokus på kommunens medarbejdere som det gode eksempel, når de i arbejdsmæssige sammenhænge møder borgerne Etablere proaktive rygestopkurser, der tiltrækker udvalgte målgrupper f.eks. opsøgende indsats for rekruttering af deltagere, tilbud om fysisk aktivitet, opfordring fra kommunens medarbejdere Udvikle indsats for forebyggelse af rygestart og tilbud om rygestop for unge Udbrede information om rygeafvænning til alle relevante institutioner i kommunen Motivere forældre til rygeophør ved sundhedsplejens hjemmebesøg Etablere samarbejde med relevante ungdomsuddannelser om røgfri skoletid Indlede drøftelser med relevante samarbejdsparter om røgfri skoletid, røgfri arbejdstid på kommunens egne arbejdspladser og røgfrie dagplejehjem 5

6 2. Mindre forbrug af alkohol Succeskriterium Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for, at andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd falder. Borgere med risikabel alkoholadfærd Regions- gennemsnit HTK måling HTK mål % 24 % (8.400) 19 % (6.650) Reducere andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd Forebygge flest mulige skader som følge af alkohol Udskyde unges alkoholdebut Høje-Taastrup Kommune går foran som det gode eksempel på alkoholområdet Mænd Unge Gravide Forældre Borgere med en kort uddannelse Medarbejdere på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser Information om alkohols skadevirkninger Tilbud om rådgivning og alkoholbehandling Fremme en hensigtsmæssig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser Udvikle tilbud med dialog og information om alkohol målrettet gravide og forældre med spædbørn, samt forældre med børn i daginstitutioner og skoler Udbrede oplysning om alkohols skadevirkninger på skoler og ungdomsuddannelser via sundhedsplejen og afholdelse af events ifbm. nationale kampagner Etablere samarbejde med relevante ungdomsuddannelser for at begrænse de unges indtag af alkohol på uddannelsesstederne Etablere kompetenceudvikling med fokus på at motivere borgerne til behandling og ansvarlig brug af alkohol 6

7 3. Bevægelse ind i hverdagen Succeskriterium Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for, at andelen af borgere, der er fysisk inaktive falder. Borgere der fysisk inaktive Regions- gennemsnit HTK måling HTK mål % 41 % (14.800) 36 % (13.000) Øget fokus på bevægelse i hverdagen Øge andelen af borgere, der dagligt er fysisk aktive Børn Borgere med en kort uddannelse Borgere, som hverken cykler eller går til arbejde Indretning af boligområder, trafikken, de rekreative områder, arbejdspladser etc. således, at de i højere grad inviterer til bevægelse Bedre udnyttelse af kommunens haller og sale Udnyttelse af muligheder for bevægelse i det offentlige rum, f.eks. sikre tiltag der opfordrer til aktiv transport til og fra skole, uddannelse og arbejde Kompetenceudvikling af medarbejdere i at anvende fysisk aktivitet i deres arbejde med borgerne Øget samarbejde med foreninger om at udvikle og etablere aktiviteter, der motiverer til bevægelse Bred borgeroplysning om fordele ved fysisk aktivitet Synliggøre mulighederne for bevægelse bl.a. ved at forbedre anvisning af cykelstier og annoncering på kommunens hjemmeside og lokalavisen Udvikle nye aktiviteter og modeller for aktiv transport f.eks. gåbussen til skole Inkludere bevægelse i arbejdet med borgere f.eks. i sundhedsplejens forældreuddannelse, i daginstitutioner og i jobcentret Fastholde og videreudvikle struktur i skoledagen, så den indbyder til fysisk aktivitet mindst 1 time dagligt Udvide tilbuddet i Økobasen, som er et aktivitets- og legeområde i Hakkemosen, til at omfatte flere aktiviteter med bevægelse Styrke samarbejdet med foreningerne og udvikle innovative aktiviteter som f.eks. babyfodbold og samtidig fysisk aktivitet til forældre Etablere forsøgsprojekter med mere idræt på tværs af kommunens daginstitutioner og idrætsforeninger Oprette hjertestier i samarbejde med Hjerteforeningen Afholde events for at udbrede viden om anbefalingerne om fysisk aktivitet Understøtte arbejdet med Idræts- og Bevægelsespolitikken 7

8 4. Sund kost gavner helbredet Succeskriterier Høje-Taastrup Kommune arbejder for, at andelen af borgere med usunde kostvaner falder, samt at andelen af borgere, der er moderat til svært overvægtige ligeledes falder. Borgere med usunde kostvaner og overvægtige Regions- gennemsnit HTK måling HTK mål 2014 Usunde kostvaner 10% 13 % (4.600) 8 % (2.850) Overvægtige 42% 51 % (18.500) 46 % (16.700) Øge fokus på sund kost og sunde rammer for måltidet, så andelen af borgere med sunde kostvaner øges Mænd Børn og deres forældre Unge Borgere med en kort uddannelse Skabe sunde rammer for indtagelse af mad og andre fødevarer Øge fokus på sunde fødevarer og udfasning af usunde fødevarer på kommunens egne arbejdspladser, uddannelsessteder, i idrætshaller og foreninger Sikre professionelle og opdaterede medarbejdere, som arbejder med ernæring Øge borgernes viden om sund kost Målrette samarbejde med skoler om produktion af sund mad, som laves af børnene og sælges i skolekantinen Revidere mad - og måltidspolitikken Udvide mad- og måltidspolitikken til at gælde for alle kommunens arbejdspladser, og understøtte implementeringen af politikken Udbrede kendskabet til den kommunale frokostordning for børnehavebørn Udbrede kendskabet til steder, hvor borgerne kan købe mad produceret af kommunen Tilbyde opdatering/uddannelse til det køkkenfaglige personale på institutionsområdet Etablere tilbud om kostvejledning til overvægtige borgere bl.a. gravide Tilbyde forældreuddannelse med fokus på kost og motion 8

9 5. Netværk og fællesskab øger trygheden Succeskriterium Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for, at borgerne oplever at have mulighed for at være aktive, ydende og indgå i fællesskaber i lokalsamfundet. Borgere som ikke har nogen at tale med og/eller er ufrivilligt alene Regions- gennemsnit HTK måling HTK mål 2014 Ikke nogen at tale med 4 % 5 % (1.875) 4 % (1.500) Ufrivilligt alene 6 % 6 % (2.250) 5 % (1.875) Understøtte at alle borgere kender til, hvilke muligheder, der er for at indgå i et fællesskab. Øget samarbejde med frivillige -, bolig-, kultur og fritidsorganisationer om at styrke mulighederne for samvær og fællesskab. Borgere i Høje-Taastrup Kommune Understøtte det frivillige sociale arbejde Udbrede kendskabet til de netværkstilbud, der findes i kommunen Sikre boligområderne udnytter og styrker mulighederne for samvær og fællesskab Sikre samarbejde mellem kommunen og frivillige, kultur- og fritidsorganisationer Udbrede kendskabet til netværkskabende tilbud rundt om i kommunen via. medarbejdernes kontakt med borgerne Etablere forsøgsordning, hvor borgere med funktionsnedsættelse og unge borgere, der føler sig ensomme er besøgsvenner med ældre Fortsat udvikle netværksskabende tilbud f.eks. i projekterne Sundhed i Gadehavegård, Familiens Hus og forældreuddannelsen En god start sammen Samarbejde med de boligsociale helhedsplaner om at udvikle netværksskabende aktiviteter Udvide muligheder for, at borgere kan lære at bruge IT som kommunikationsform i kontakten med andre Etablere tilbud om fællesspisning i beboerhuse Udvide fritidspasordningen til et klippekort, hvor borgere kan besøge/prøve mere end én forening Udvikle samarbejdsprojekter med Frivilligcentret 9

10 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom Succeskriterium Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for, at andelen af borgere med kronisk sygdom, som har en usund livsstil falder. Sundhedsstrategien fokuserer på, hvordan borgere i Høje-Taastrup Kommune kan understøttes til en sundere livsstil. Det betyder, at borgerne ikke ryger, har et fornuftig forhold til alkohol, er fysisk aktive og spiser sundt. Indsatsen for en bedre livsstil inkluderer alle borgere, også borgere med kronisk sygdom. Derfor bidrager tema 1-5 samlet set til at opnå succeskriteriet for dette tema. Forbedre den almene sundhed for borgere med en kronisk sygdom Sikre målrettede kommunale behandlings- og rehabiliteringsforløb for borgere med en kronisk sygdom Sikre høj kvalitet i rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer Borgere med kronisk sygdom i Høje-Taastrup Kommune Målrettet rehabiliteringsindsats Styrke det nære sundhedsvæsen og samarbejde med civilsamfundet Forebygge uhensigtsmæssige sygehusindlæggelser og genindlæggelse Patientuddannelse til borgere med en kronisk sygdom Særligt fokus på borgere med anden etnisk baggrund Styrke medicinhåndteringen i samarbejdet ml. praktiserende læger, hospitalerne og kommunen Sikre relevant kompetenceudvikling for medarbejdere Udvikle målrettet information om kommunens tilbud om rehabiliterings og behandlingsforløb Videreudvikle tilbud om patientskole til bl.a. borgere med KOL og type 2 diabetes Sikre relevante sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk Sikre borgerne mulighed, støtte og motivation til at blive så selvhjulpen som muligt i daglige gøremål Øge fokus på at styrke borgerens håndtering af sygdom i tilbud om genoptræning. Etablere et system, hvor borgeren ved tilmelding til kommunens tilbud forpligter sig til at deltage Videreudvikle samarbejdet i Kommunalt Lægeligt Udvalg Etablere f.eks. monitorering i hjemmet via computer Sikre optimal brug af kommunens sygeplejeklinikker Etablere et akut rehabiliteringsteam Styrke samarbejdet mellem jobcenteret og Espens Vænge med henblik på at styrke borgerens beskæftigelsesmuligheder Etablere og udvikle et kommunalt undervisningsteam ift. relevante kroniske sygdomme Styrke indsatsen omkring kronisk syge børn i dagplejen Etablere formelt samarbejde med patientforeningerne med fokus på fælles aktiviteter og information Sikre anvendelse af PEM (Personlig Elektronisk medicinprofil) i samarbejde med praktiserende læger og hospital med specielt fokus på medicinhåndtering 10

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Sundhed på tværs. 27. februar 2014

Sundhed på tværs. 27. februar 2014 Sundhed på tværs 27. februar 2014 Program I 10.00-10.45 Morgenmad og netværk 10.45-10.50 Velkomst Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune kl. 10.00 morgenmad Del I: Udvikling af sundhedspolitikker udfordringer

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 Handlingsplan Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 November 2012 1 Baggrund Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2015. I tillæg til Sundhedspolitik 2012-2015 har i samarbejde

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere