Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen, Leif Mosegaard, John Frederiksen, Finn Rosgaard, Anne-Mette Thorøe (referent). Lars Bøttern, Lea Randeris Kragh, Kirstine Aalborg Ad 1: Dagsorden godkendt (bilag 1) Ad 2: Referatet godkendt og underskrevet (bilag 2) Ad 3: Årsregnskab (bilag 3a og 3b) Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Ændringer i regnskabspraksis: Grænsen for nyanskaffelser forhøjet fra til Dette påvirker årets resultat negativt. Afskrivningsperiode på bygninger forlænget. Bygninger erhvervet før 1. januar 2011: 30 år og nybyggeri og bygningstilgang efter 1. januar 2011: 50 år. Resultat: Aktiviteten uforandret i forhold til Udgifter på bygningsdrift, finansielle omkostninger mv. har gjort at overskuddet for 2011 er mindre end for (Hvilke tre faktorer blev omtalt). Balance: anlægsaktiver uforandret. Tilgodehavender næsten uforandret. Solid likviditet. Heri ligger god buffer til fremtidige udgifter. Dog er likviditeten et øjebliksbillede. Der ligger forudbetaling til ministeriet, som ikke er medregnet. Den reelle likviditet er således mindre. Enighed om at god likviditet er et sundt parameter for en institution. Skolen har en solid egenkapital. Driftsakitivitet giver overskud på ca 1,7 mill for Overskud i forhold til afskrivninger og opsparing giver et overskud på , hvilket betragtes som en god situation. Personaleomkostninger uforandrede. Resultat sammenholdt med budget: Større overskud end forventet.

2 Bedre søgetal har haft indflydelse på afvigelsen fra budgettet. Samtidig har der været større udgifter til lærerlønninger. Nøgletal: Stigning i antal årsværk til lærere. Sygemelding i skoleåret giver skævt billede af forholdet mellem elevtal og lærerårsværk pga. et længerevarende sygdomsforløb. Benchmarking: I sammenligning med andre institutioner er VGT speciel, fordi skolen tilbyder så mange uddannelser. Endelig balancerer skolen mellem to størrelsesgrupper, hvor man vil være den største i grupperingen af små skoler og den mindste i grupperingen af mellemstore skole. VUC giver en pæn indtægt pr. kursist. Hvis skolen alene havde stx-elever, ville den ikke få udkantstillæg. Det er derfor hf/vuc der bringer VGT i en gunstig situation. Gennemførelsesprocenter: VGT ligger både i hf og stx på landsgennemsnittet. Skolen har i år brugt mange ressourcer på at fastholde elever og kursister. Med det store ansøgertal vil der også fremadrettet være behov for at bruge ressourcer på fastholdelse. Gennemførselsprocenter: Ny måde at udregne procenten på: Antal elever på 1. tælledag minus elever der går til andre gymnasiale uddannelser plus dem vi får fra andre gymnasiale uddannelser. Det betyder, at gennemførselsprocenten for 2011 reelt set er lidt højere end de tal, der fremgår af årsrapporten. Revisionsprotokol: Der er ikke bemærkninger til årsrapporten. Det anbefales, at der fremadrettet kvitteres for godkendelse af lærernes årsopgørelser og årsplaner. Mosegaard anførte, at bemærkninger og kommentarer til årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen. Der var på mødet enighed om at tilføje følgende kommentarer til revisionens bemærkninger til årsrapporten for Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 23. marts godkendt den forelagte årsrapport og herunder revisionens bemærkninger med følgende kommentar til punkt 34 og 35 i revisionsprotokollatet: Bestyrelsen opfordrer alle parter VGT s administration og ledelse samt revisionen om at forsøge at påvirke Silkeborg Data til at rette deres system, således en optimal funktionsadskillelse og dermed optimal intern kontrol på lønområdet kan gennemføres.

3 Bestyrelsen opfordrer til, at Silkeborg Data får rettet på systemfejl i forbindelse med funktionsadskillelse. Andet: Der udtrykkes ønske om, at årsrapporten næste år udsendes mindst en uge før bestyrelsesmødet, så bestyrelsens medlemmer har bedre tid til gennemlæsning af rapporten. Ad 4: Ad 5: Intet nyt fra revisor. Orientering fra hf/vuc Der er gennemført evaluering af det første halve år i det nye hf. Kursisterne udtrykker tilfredshed med den nye undervisningstilrettelæggelse. Blandt lærerne har der været udtrykt bekymring for, om kursisterne når det, de skal og bliver rustet tilstrækkeligt til eksamen. Der har i den forbindelse været afholdt konstruktivt møde mellem ledelsen og tr. Det lektiefri bibeholdes på 1.hf. På 2. hf indføres lektietime i dansk, engelsk og ks. I valgfag kan man give lektier for. På VUC fastholdes fagudbuddet fra i år. Der er blevet udarbejdet brochure med informationer om Ringkøbing/Tarm VUC. Der rettes henvendelse til Jobcenteret for at gøre opmærksom på VUC som et tilbud til ledige i kommunen. Ad 6: Tilmeldingstal: VGT placerer sig med nogen af de bedste søgetal i regionen både på stx og hf. Der afholdes møde i fordelingsudvalget efter påske, hvor VGT forventer at beholde alle ansøgere til stx og hf. Dette skyldes bl.a., at VGT s geografiske placering gør det vanskeligt at flytte elever til og fra skolen. Forespørgsel ang. hvor de mange elever kommer fra: Tilgangen rent geografisk kommer typisk fra kommunen. VGT har således fået elever og kursister, som tidligere år har søgt de andre ungdomsuddannelser. Søgetallet måske også påvirket af, at flere fravælger 10. klasse på efterskole. Drøftelse af holdoprettelse og oprettelse af studieretninger: Det er ledelsens holdning, at skolen skal bestræbe sig på at imødekomme så mange studieretningsønsker som muligt. I forhold til de fysiske rammer arbejdes der med at skaffe plads til alle elever og kursister. Inddragelse af pedelboligen til VUC er inde i planerne, ligesom forskudt spisefrikvarter kunne være en mulighed. Lærerne inddrages i disse overvejelser.

4 På forespørgsel ang. ekstraudgift til en ekstra klasse oplyste John Frederiksen, at den max vil være 3 mill. kr. Til forespørgsel ang. forpligtelser til oprettelse af studieretninger blev det oplyst, at skolen kun har forpligtelse til at oprette valghold (min. 7 elever). I forsøg på at fastholde elever på naturvidenskabelige studieretninger, oprettes grundforløbshold bestående af elever, der har valgt disse studieretninger. Ledelsens indstilling til bestyrelsen ang. holdoprettelse og oprettelse af studieretningslinjer med oprettelse af 6 grundforløbsklasser og 7 studieretninger + 3 hf-klasser godkendt af bestyrelsen. Ad 7: Licitation 2012 Den hvide skolebygnings facade ud mod Skolegade renoveres. Halvmur v. Skolegade fjernes, så der bliver plads til cykelparkering. Der opføres en ny garage ud mod Skolegade.(materielbygning). Ombygningen beløber sig til ca. 1,6 mill. kr. Der søges dispensation til opførsel af bygning udenfor byggefeltet. Kommunen forventes at se med velvilje på ansøgningen. Overvejelse hvorvidt facaden på administrationsbygningen også skal renoveres. Prisen på en sådan renovering er pt. ukendt. Bestyrelsen opfordrer til, at udgiften til en sådan renovering undersøges. Desuden undersøges det, hvorvidt en ny licitation er nødvendig. Bestyrelsen giver formanden fuldmagt til at godkende renoveringen, såfremt man kan finde en fornuftig pris. Bestyrelsen får en orientering inden renoveringen sættes i gang. Drøftelse af parkeringsproblemer: Der er problemer med at få parkering også på pladsen foran kirken. Parkeringsområde i midtbyen blev nævnt som en mulighed. Det blev drøftet, hvorvidt man skal rette henvendelse til kommunen. Parkeringsproblemet overvejes nøjere i den kommende tid. Ad 8 5-års aflevering Afleveringen har været en meget langstrakt proces med mange involverede fra Skanska. Der resterer to punkter: 1. Toiletter v. pedelkontor: VGT mener, at nogle rør er lagt forkert, hvilket forårsager oversvømmelser. Skanska uenig i dette. VGT betaler undersøgelse af årsager. Skanska betaler, hvis VGT har ret i deres antagelser om byggefejl.

5 2. Gulvet i kantinen: Fugerne mellem fliserne smuldrer. Forskellige løsningsmodeller er forsøgt, men intet har virket, og fugerne smuldrer fortsat. Skanska tilbyder kompensation på , som senere er øget til kr. Bestyrelsen mener, at omkostninger ved en om-fugning skal undersøges, før man indgår forlig med Skanska. Ad års jubilæum 7. september: Festligholdelse af fødselsdagen med bl.a. Anders Agger som festtaler. Musiklærere laver indslag baseret på sentenser fra skolens elever og kursister. Fødselsdagsreception for gæster og lærere. Fødselsdagsløb/aktiviteter for eleverne på Kokkenborg med bl.a. geocaching. Fest for eleverne om aftenen. Skolen medsponsor på et godt orkester. Tidligere elever får også invitation til arrangementet. Evt. afsluttes aftenen med fyrværkeri Jubilæumsaktiviteter i øvrigt: Der er iværksat plakatkonkurrence i forbindelse med jubilæet. Det overvejes, hvordan lokalområdet inddrages i festlighederne. Festmiddag eller frokost for alle ansatte med ægtefæller. Der arbejdes med ét lørdagsarrangement, hvor interesserede borgere inviteres til at komme på skolen. Ad 10 Siden sidst/nyt fra Bestyrelsesformanden: Der har været afholdt generalforsamling i G BF. Referatet rundsendes så snart det foreligger. Bestyrelsesmedlemmer: Ingen bemærkninger Medarbejdere: Overenskomsten underskrevet. Drøftelser mellem tr og ledelse begynder snarest. Der udtrykkes glæde over det store ansøgertal, selvom det skaber udfordringer i forhold til rekruttering af nye lærere. Det oplyses, at der skal ansættes ca. 12 nye lærere. Tidligere elever kontaktes med henblik på at få dem til at hænge plakater op på uddannelsesinstitutionerne.

6 Forespørgsel ang. aktiviteter i forhold til at tiltrække nye lærere. Der arbejdes på at lave informationsmateriale om kommunen ( bolig-muligheder, ægtefællejob, daginstitutioner mv.)ansøgere kobles med fastansatte lærere, som udover at præsentere skolen også vil kunne fortælle om hverdagen i Vestjylland. Elever: Der afholdes Kræft-løb på skolen fredag d. 30. marts. Rektor: Samarbejdet med Tarm Idrætscenter i forbindelse med forpagtning af kantinen er opsagt. Der er indgået ny forpagtningsaftale med Kurt Bøndergaard fra næste skolegår. Der har været vandskade igen. Det forsøges i øjeblikket at få et ansvar placeret. Der foregår taksameter-diskussion mellem handelsskolen og stx. I 2007 lavede UVM analyse af økonomiske vilkår for gymnasiale uddannelser. Det blev konstateret, at der faktisk blev lavet en udligningsordning til fordel for hhx. Ungdomsuddannelsesledere i Skjern og Tarm har været på studietur til CPH West. Ad 11 Videregivelse af information til medarbejdere og andre Alle informationer kan videregives. Ad 12 Evt. Næste møde fastsat til den 24. maj.

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere