Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte Etzerodt (DE), elevrepræsentant Kristoffer Homann Kitlen (3.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg (BT) samt vicerektor Thomas Svane Christensen (TC). Revisor Peter Nørrevang deltog under pkt. 3. Afbud fra: Hanne Christensen og Camilla Strømgaard Bak (2.d). Dagsorden: Formanden startede mødet med at kvittere bestyrelsen for et godt strategiseminar i februar, der giver gode fornemmelser i forhold til det fremtidige arbejde. Formanden takkede alle for en god indsats i processen og understregede, at vi har fået udarbejdet et godt notat til at arbejde videre med. 1. Godkendelse af dagsorden. Formanden foreslog et yderligere punkt under Siden sidst vedr. en henvendelse fra departementet til landets bestyrelser og rektor foreslog to yderligere punkter under Siden sidst vedr. skolens kantinebestyrer og indvielsen af en ny diskgolf-bane. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. Referatet fra sidste ordinære møde blev underskrevet og det opsamlende referat fra strategiseminaret i Løgstør blev underskrevet. Formanden spurgte DE til invitationen vedr. besøget på BG for en dag. DE har været travlt optaget af studierejse, men vender tilbage til formanden i foråret. Der blev desuden spurgt til afviklingen af jubilæumsfonden, hvilket DE, rektor og Kristoffer bekræftede, at der snarligt vil være en afklaring på. 3. Fremlæggelse, godkendelse og underskrift af årsrapport for BT og revisor deltager. Revisor Peter Nørrevang startede med at fremlægge regnskabet, der viser et beskedent overskud i finansåret 2014, og satte det i denne forbindelse i relation til de seneste års resultater. Gymnasiet betegnes overordnet som en velpolstret organisation, når der skeles til såvel soliditet som den likvide situation, hvor nedgang i indtægter pga. lavere årselevtal i 2014 modsvares af tilsvarende faldende udgifter. Revisor hæftede sig således ved, at omkostningerne ikke synes at udvikle sig uhensigtsmæssigt. Næstformanden hæftede sig ved den faldende fuldførelsesprocent i årsrapporten, hvilket der skal være opmærksomhed omkring.

2 Renoveringen af kantinearealet og udeområderne har været den mest markante aktivitet i forhold til regnskabet. Revisor bemærkede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en buffer i likviditeten, hvilket BG opfylder til trods for, at der er sket en nedgang i likviditeten pga. selvfinansiering af renoveringen. Peter Nørrevang vil gerne i løbet af foråret demonstrere en risikomodel for gymnasier, som han har arbejdet på at udvikle. Dette var der interesse for i bestyrelsen. Herefter gennemgik Peter Nørrevang revisionsprotokollatet, hvor der ikke kunne konstateres markante bemærkninger. Økonomistyringen betegnes af revisor som omkostningsbevidst og produktiv. Dette gav anledning til en dialog om begreberne produktivitet og effektivitet, når vi taler om drift af en ungdomsuddannelse. Peter Nørrevang kunne ud fra sine statistikker berette, at vi i regional sammenligning ligger over gennemsnittet på såvel indtægter som omkostninger pr. årselev, hvilket der er flere fornuftige forklaringer på. Bestyrelsen gav i forbindelse med behandlingen af dette punkt Thomas Svane bemyndigelse til at signere årsrapporten til ministeriet. Bestyrelsen underskrev herefter regnskabet og revisionsprotokollat, og formanden og rektor underskrev årsrapporten for Efter strategiseminaret Konklusioner fra internt møde med lærerkollegiet og workshop med elever, medarbejdere, ledelsesrepræsentanter og Enrico Kaarsberg (bilag) Rektor orienterede om den del af processen efter strategiseminaret, der har fokuseret på værdiarbejdet og markedsføringen af BG. Et andet spor omhandler kompetenceudviklingsplanen, men denne behandles separat. Resultatet fra strategiseminaret er blevet præsenteret for medarbejderne med fokus på de værdier, der blev vedtaget, og fremlæggelsen blev modtaget positivt. Derefter har der været afholdt en workshop II med Enrico Kaarsberg og den interne følgegruppe, hvor der er sket nogle enkelte præciseringer og justeringer: Det naturlige rekrutteringsområde er blevet omskrevet en smule, og én af trædestenene vedr. udbygningen af de faglige retninger er blevet fjernet. Ift. værdierne, så var der en stor genkendelighed blandt medarbejderne, hvilket vidner om en god korrelation mellem bestyrelsens og medarbejdernes syn på skolen. På workshop II er værdien Udsyn blevet endeligt tilføjet, idet den lå som bobler fra strategiseminaret. Værdierne skal nu renskrives, således at de kan bruges operationelt. Rektor påpegede, at der vil være nogle udgifter forbundet med et øget strategisk fokus på implementeringen af værdisættet, hvilket bestyrelsen havde forståelse for. Formanden påpegede en fejl i procentregningen i strategiplanen i forhold til de kvantitative mål og desuden ville han forvente, at kommunen blev skrevet ind i det lokale samarbejde. Formanden side 2 af 5

3 mindede desuden om, at den positive omtale, der fremgår af strategiplanen, ikke må udvikle sig til en sovepude, men give anledning til at fortsætte det gode arbejde. Formandskabet udbad sig i denne forbindelse, at der bliver lavet delbudgetter på de strategiske indsatsområder, der således kan sættes i forhold til det samlede budget for markedsføring. Formanden kunne godt tænke sig, at samarbejde indgik i værdibegreberne ift. det lokale erhvervsliv, kommunen etc. og der var enighed om, at dette kunne fungere som en tilføjelse under nogle af de eksisterende værdier, hvor især viden der kan bruges ville være oplagt. Bestyrelsens videre skridt med udgangspunkt i konklusioner fra strategiseminaret, eventuelle input fra lærerkollegiet og workshoppen. Ledelsen renskriver strategidokumentet og opstiller handlingsplaner i den kommende periode, hvor ledelsen fortsætter samarbejdet med Nordjyske Medier i tråd med den aftale, der tidligere er indgået og den forståelse, der er indgået med bestyrelsen om det videre arbejde med profileringen af BG. Formanden foreslog i denne forbindelse en profilavis eller lignende, der kunne runddeles med lokalaviser i området. 5. Siden sidst Elevtilmeldinger til næste skoleår Rektor redegjorde for, at vi på nuværende tidspunkt har 100 stx-elever og 47 hf-elever tilmeldt. Heraf skal 2 stx ere og 6 hf ere til optagelsesprøve. Dette er en markant fremgang på hfområdet, der tyder på, at vores indsatsområder har fungeret. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på overførsel af elever fra andre gymnasier, men der kan blive tale om nogle få flytninger. Der har været ændringer i optagelsesbekendtgørelsen, hvilket kunne tale for lidt flere flytninger, end vi har set de seneste par år, men det er usikkert. Målet er, at vi får fyldt de kommende 4 stx-klasser og 2 hf-klasser op. Vi skal i denne forbindelse være opmærksomme på, at der har været små årgange i de seneste to årgange på folkeskolerne i Brønderslev og omegn. Vibeke Gamst spurgte til profilen for vores nye HF-ansøgere. Jørgen Dyrskjødt spurgte til samarbejde med folkeskolerne, hvor der skal findes nye løsninger, når regionsprojekterne udløber i Ledelsen har snarligt møde med skolelederne for at drøfte fortsættelsen af det gode og nødvendige samarbejde i fremtiden. Mulighederne for et samarbejde ift. lektiehjælp med Hedegaardsskolen blev præsenteret som en mulighed. Renoveringen - orientering om udviklingen siden strategiseminaret Rektor fortalte om progressionen i vores samarbejde med pengeinstitutter og dialogen med arkitekterne. Vi har brugt ressourcerne på at få finansieringen i orden, idet der indgik en servitut, der juridisk skulle afklares. Status er dog nu, at der er en afklaring ift. lånetilbud (inkl. lånebeløb) og arkitekterne går derfor videre med projektet. Bestyrelsen må gerne tænke videre om inputs ift. virksomheder, der kan byde på licitationen. Bestyrelsen understregede i denne side 3 af 5

4 forbindelse, at det er vigtigt, at det er rektor, der styrer kommunikationsprocessen under arbejdet med renoveringsplanerne. Formandskabet har bemyndigelse fra bestyrelsen til at optage lånet, når omstændighederne vurderes favorable. Orientering om SRP- og SSO-karakterer februar 2015 TC orienterede bestyrelsen om evalueringen af de større skriftlige opgaver på både STX og HF, der netop er overstået. Vi havde iværksat nye initiativer ift. såvel vejledning som tilstedeværelse op til skriveperioderne, og indsatserne på især HF vurderes at have haft en positiv effekt. Der spores således en markant fremgang i HF ernes eksamensgennemsnit på SRO, og STX ernes gennemsnit ligger stadigt fornuftigt. Det fine resultat gav anledning til en drøftelse vedr. STX-elevernes tilstedeværelse i skriveperioden, hvor Kristoffer mente, at det ville kunne hjælpe nogle elever, men at der samtidigt er en stor andel af STX erne, der klarer sig glimrende på egen hånd. DE fortalte om erfaringer fra Paderup Gymnasium. Der arbejdes med at udvikle og forbedre konceptet til næste års skrivefase. Departementets henvendelse til formanden Formanden og næstformanden har været til møde i departementet, og der er efterfølgende kommet en skrivelse ud til bestyrelsesformændene. Fokus for departementschefens skrivelse er: Elevernes læring og trivsel skal være i centrum. Der vil derfor blive lavet work-shops på regionalt niveau, således at bestyrelserne vil have mulighed for at udveksle kompetencer og best-practice på tværs. Der vil yderligere blive etableret et forum for godt bestyrelsesarbejde, og i denne forbindelse blive oprettet velkomstpakker til nye bestyrelsesmedlemmer i fremtiden. DE og Bg har været på en lignende konference for bestyrelsesmedlemmer, hvor budskabet var det samme, og PK rapporterede samme oplevelse fra de fire toplederkonferencer, der har været afholdt. Ny forpagter af kantinen Rektor præsenterede bestyrelsen for skolens planer med kantinen, efter at vores nuværende bestyrer, Thomas Sletten, har besluttet at opsige sin kontrakt. Vi har således indgået en aftale med Erik Secher, der i forvejen driver kantine på Mariagerfjord Gymnasium, Aalborg Katedralskole; Aalborghus Gymnasium og Hasseris Gymnasium. Det har været afgørende for vores valg at finde en udbyder, der har erfaring med kantinedrift og vil kunne forventes at udvise stabilitet i en årrække. Der vil være nogle opstartsomkostninger, som sætter Secher i stand til at starte produktionen af fødevarer på stedet, og som noget nyt vil der fremover være en daglig bestyrer af kantinen, således at der ville kunne være åbent hele dagen. Bestyrelsen er indforstået med de opstartsomkostninger, der kan være i denne fase. Indvielse af diskgolf-bane m. NIH side 4 af 5

5 Der har været indvielse af diskgolf-banen tirsdag d. 15. marts. Banen er lavet i samarbejde med NIH og et godt eksempel på de fordele, de to institutioner kan have af hinanden. 6. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse. Intet til dette punkt 7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. Intet til dette punkt 8. Eventuelt Næstformanden spurgte til den aktuelle dagsorden vedr. radikalisering af unge mennesker. Rektor svarede, at vi har et godt beredskab i det daglige, og Kristoffer bekræftede denne opfattelse. Emnet betragtes dog som vigtigt og skal også have et tilstrækkeligt fokus i fremtiden. Ref: TC side 5 af 5

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere