Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal. Ankenævnet afsluttede sager i Det er 110 sager færre end året før. Det lavere antal klager må utvivlsomt tilskrives selskabernes stadig mere intensive bestræbelser på at undgå klager. Selskaberne er blevet bedre til at vurdere klagesager og formår at tage mange sager af bordet, inden det udvikler sig til en klage i Ankenævnet. Tidligere blev de samme sager først taget af bordet, efter at klagen var indbragt for Ankenævnet. Dette kan ses af tabellen på side 8, hvoraf fremgår, at de sekretariatsbehandlede sager er faldet med 50% over tid. Det faldende antal klager giver derfor slet ikke den lettelse i sekretariatets arbejde, som man skulle tro, idet sager, der skal gennemgå nævnsbe handling, stadig er stort. Det har som bebudet på sidste årsmøde ikke været muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden, da sekretariatet i 2010 havde flere juridiske med arbej dere på barsel. Hertil kommer, at der i 2010 skulle udarbejdes nye vedtægter, der opfyldte betingelserne i den nye Lov om Forbrugerklager. Loven har medført et betydeligt merarbejde for sekretariatet, idet afgørelser, der går den erhvervsdrivende imod, skal forkyndes for selskaberne i det omfang, selskaberne ikke har givet afkald på kald og varsel, hvilket mange selskaber ikke ønsker eller glemmer at tage stilling til. En gennemgang af de modtagne klager viser ikke nævneværdige forskyd ninger mellem de enkelte forsikringsbrancher. Dog skal anføres, at antallet af klager over ejerskifteforsikring er faldet med næsten 25 %. Til gengæld er klager over arbejdsløshedsforsikringer steget med over 50 %, og klager over kritisk sygdom med næsten 40 %. Hvis der ses på resultatet af klagerne, er resultatet nøjagtig det samme som sidste år. 26,8 % af klagerne fik noget ud af at klage. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker i anonymiseret form på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves de ud valgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2010-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 36 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbru ge re vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 29/ af Økonomi- og Erhvervs ministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 31/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Frem til den 29/ beroede godkendelsen på Vedtægter - 9. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et for sik rings sel skab og en forsikrings tager ved rørende dennes for sik ringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men enhver af parterne kan ind bringe sagen for domstolene. For forsikringsselskabernes ved kom men de er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt næv nets sekre ta riat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juri diske med lemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævns med lem mer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dom mere. De stif tende organisationer udpeger nævnets med lem mer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næst for mænd. Nævnets formand er høje ste retsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højeste rets dommer Poul Sørensen og højesteretsdommer Jacques Hermann er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2010 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Rådsmedlem Bodil Jensen (til 10/4 2010) Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen (til 28/3 2010) Fru Karin Ladegaard Fru Nina Rahbek (fra 28/3 2010) Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2010 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Underdirektør, advokat Jesper Hjetting (fra 1/4 2010) Kvalitetskonsulent, cand.jur. Niklas Jeppesen Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup (til 1/4 2010) Underdirektør Per S. Poulsen Direktør Anne Mette Toftegaard Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagspecialist Lasse A. Andersen Kontorchef Lisbeth Kuld Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange (til 31/ ) Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad (fra 1/ ) Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Fagkonsulent, cand. jur. Pierre Eskildsen Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Fagkonsulent Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 5

7 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Sektionschef Irene Roslyng Rejseforsikring: Skadechef Dorte Frederiksen (fra 1/1 2010) Privattekniker Dan Juul Kvalitetskonsulent, cand. jur. Lene Bangshøi Olesen (fra 1/ ) Kvalitetskonsulent Karina Madsen (fra 1/ / ) Underdirektør Jørgen Pedersen Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild (til 31/ ) Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadeleder Pia Wange (til 31/ ) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat føl gende: Direktør, cand. jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels Fuldmægtig, cand. jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand. jur. Lise Skovgaard Christiansen Fuldmægtig, cand. jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand. jur. Kristine Hedegaard Fuldmægtig, cand. jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Anne-Marie Tegldal Erhvervs PhD Anne Rubin Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud. jur. Christina Fischer Stud. jur. Asger Holst-Jensen Stud. jur. Louise Juul Nielsen Kontorbud Sylvi Hansen 6 Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab.

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2010 I 2010 blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2010: Antal Antal Ultimo 2009 var under behandling i sekretariatet (1.150) Udsat fra nævnsmøder 30 (19) I alt ultimo (1.169) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.135) Antal sager til behandling i 2010 i alt (3.304) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 377 (412) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af vedtægternes 7, stk. 6, jf. 11 og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.568) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 1 (1) mens der udsattes 24 (30) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.599) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.293) +) de 24 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (3.304) Med udgangen af året 2010 var der således uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 224 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 9. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 157 sager, der blev afsluttet i december måned 2010, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 18 11,5 4-6 måneder måneder 14 8, måneder 52 33, måneder 55 35,0 efter 12 måneder 18 11,5 Dette er ensbetydende med, at 20,4 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2009 var tallet 50,9 %. 53,5 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2009 var tallet 92,0 %. 88,5 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I 2009 var tallet 96,6 %. 2. Oversigt over de i 2010 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2010 Afsluttet 2009 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,0 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 176 8, , ,7 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,0 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 17 0,8 16 0,9 25 1,3 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 9 0,4 7 0,4 3 0,2 Syge- og ulykkesforsikring , , ,5 Arbejdsmarkedspension 108 5,2 80 4,3 97 4,9 Livs- og pensionsforsikring , , ,8 Retshjælpsforsikring 80 3,8 93 5,0 92 4,6 Ansvarsforsikring 19 0,9 18 0,9 30 1,5 Rejseforsikring 118 5, , ,4 Ejerskifteforsikring 201 9, , ,2 Kritisk sygdom 100 4,8 75 4,0 69 3,5 Totalforsikring 42 2,0 28 1,5 35 1,7 Arbejdsløshedsforsikring 49 2,3 30 1,6 19 1,0 Diverse 1 0, ,1 Ingen 38 1,8 34 1,8 32 1,6 I alt , , ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 65 4,4 75 4,8 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 78 5,2 76 4,8 Klager medhold , ,1 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 78 5,5 76 5,2 Klager medhold , ,3 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 29 14, ,7 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 8 4,0 14 6,4 Klager medhold 19 9, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 18 9,1 13 6,0 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 40 25, ,6 Selskab medhold 86 54, ,6 Klager/selskab delvis medhold 5 3,2 3 1,8 Klager medhold 15 9,5 10 5,8 Afvist af nævnet ved kendelse 11 7,0 9 5,2 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 14, ,2 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 12 4,1 5 1,6 Klager medhold 29 10,0 21 6,6 Afvist af nævnet ved kendelse 9 3,1 14 4,4 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 6,3 4 16,0 Selskab medhold 11 68, ,0 Klager/selskab delvis medhold 1 6,3 3 12,0 Klager medhold 2 12,5 3 12,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 6,3 5 20,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 2 28,6 1 33,3 Selskab medhold 4 57,1 2 66,7 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 14,3 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt 7 100, ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 83 28, ,2 Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 4 1,4 2 0,7 Klager medhold 34 11,9 28 9,8 Afvist af nævnet ved kendelse 6 2,1 10 3,4 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 17 21, ,3 Selskab medhold 49 61, ,2 Klager/selskab delvis medhold 7 8,7 3 3,1 Klager medhold 5 6,3 8 8,3 Afvist af nævnet ved kendelse 2 2,5 4 4,1 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 40 17, ,4 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 14 6,0 10 5,1 Klager medhold 27 11, ,8 Afvist af nævnet ved kendelse 3 1,3 3 1,5 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 20 21, ,7 Selskab medhold 66 71, ,2 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold 7 7, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse ,1 I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 44, ,7 Selskab medhold 9 50, ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 5,6 4 13,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 17 16, ,5 Selskab medhold 71 66, ,6 Klager/selskab delvis medhold 5 4,7 8 6,3 Klager medhold 12 11, ,8 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,9 1 0,8 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 17 7, ,1 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 18 8,3 24 9,2 Klager medhold 21 9,7 21 8,0 Afvist af nævnet ved kendelse 13 6,0 15 5,7 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 7 9,3 6 8,7 Selskab medhold 63 84, ,8 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 5, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,4 - - I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 6 21, ,4 Selskab medhold 12 42, ,3 Klager/selskab delvis medhold 1 3,6 3 8,6 Klager medhold 9 32,1 9 25,7 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 14 46,7 6 31,6 Selskab medhold 9 30,0 9 47,4 Klager/selskab delvis medhold 3 10,0 - - Klager medhold 4 13,3 4 21,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse ,0 Selskab medhold Klager/selskab delvis medhold Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt ,0 Alle afsluttede Heraf uden branche Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2010, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 514 sager, svarende til 27,5 % af sagerne. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 30,0 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 23,9 %. Tallene kan dog ikke tages til indtægt for, at udsigten til, at klager kan få medhold i nævnet, er så meget større, når der anvendes repræsentation, men må snarere ses som den»filtereffekt«, som repræsentanten udøver ved sit fravalg af sager, der på forhånd må anses for ikke-bæredygtige. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 20, i nævnets vedtægter. Dog kan der blive tale om at pålægge et selskab at betale advokatomkostninger, hvis selskabets sagsbehandling, inden sagens indbringelse for nævnet, har givet anledning hertil a. Dissens ved nævnsafgørelser I 2010 blev der afgivet dissens i 15 sager svarende til 1,0 % af de nævnsafgjorte sager.

16 7. Resultatet af de sager, som sekretariatet behandlede: A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,4 34 1,7 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,9 11 0,6 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,6 18 0,9 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 16 0,9 10 0,5 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse 180 9, ,8 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 20 1,0 35 1,8 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 3 0,2 5 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 16 0,9 11 0,6 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 30 1,6 22 1,1 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 51 2,7 36 1,8 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 8 0,4 16 0,8 I alt sekretariatsbehandlede , ,8 + nævnsbehandlede , ,2 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 1 sag uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 377 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 8 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt % riatet Afvist ,2 Selskab medhold ,0 Klager/selskab delvis medhold ,2 Klager medhold ,1 Forligt ,5 Andet ,0 I alt ,0 8 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 78 4,5 76 4,2 Klager medhold , ,3 Forligt , ,3 Andet 112 6, ,2 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 26,8 % af tilfældene, hvor sag en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2009: 26,8 %. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2009 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller af - sen delsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller del vis har givet en forsik ringstager medhold. I påkommende til fælde orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2010 skete dette i 19 tilfælde. Sekretariatet følger løbende det»endelige«resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 41 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2010 er i alt afsagt kendelser, heraf 8.587, hvor kla ge ren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 721 eller 8,4 %. Af de 721 var 694 afsluttet ved udgangen af 2010, medens 27 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , , ,1 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 694 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal % Antal i alt 2010 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,9 8 Forlig (mest ½ - ½)* 42 6,1 1 Selskab medhold 79 11,4 1 Klager opgav sagen ,6 4 I alt , * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold.

20 Af de 516 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 437 sager, svarende til 84,7 %. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 79 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,3 %. Status på anfægtede sager i 2010: I 2010 anfægtede selskaberne 19 sager. 3 sager er indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. 2 sager er genoptaget og skal derfor heller ikke gengives. De øvrige 14 sager er følgende: PFA Pension Arbejdsmarkedspension Spørgsmål om erhvervsevnetab ved sygdom uden objektive tegn. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat PFA Pension Firmapension Spørgsmål om vurdering af erhvervsevnetab. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Thisted Forsikring g/s Årsrejseforsikring - Hjemkaldelse Spørgsmål om mors sygdom er akut. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance Alm. Brand Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål om dykkersyge er dækket på en ulykkesforsikring, der er udvidet til at dække under dykning Topdanmark Forsikring A/S Individuel Livsforsikring Spørgsmål om sikrede har krav på en tilvænningsperiode, når selskabet standser invaliderente og præmiefritagelse. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance AP Pension Arbejdsmarkedspension Spørgsmål om midlertidigt erhvervsevnetab. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat. 19

21 Runa Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål om dækning for veteranbil. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Danica Pension Firmapension Spørgsmål om klager var bundet af tilbud om et markedsrenteprodukt. Selskabet har efterfølgende annulleret aftalen og tilbagebetalt præmien PFA Pension Individuel pension Spørgsmål om erhvervsevnetabsvurdering. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Skandia Forsikring A/S Sygeforsikring Spørgsmål om visse undersøgelser er dækket af sygeforsikringen. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance AP Pension Gruppelivsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetabsvurdering. Sagen er ifølge klager overgivet til juridisk afdeling i hans fagforening PFA Pension Gruppelivsforsikring Spørgsmål om krav er for sent fremsat. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Spørgsmål om de anmeldte forhold er anført i tilstandsrapport og om fundamentsforhold konkret udgør en skade. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat E.N. Forsikring Arbejdsløshedsforsikring Spørgsmål om det er selskabet eller Arbejdsløshedskassen, der kan reducere dagpengene ved overkompensation. Klager har opgivet sagen. Endeligt afgjorte sager i 2010: Som nævnt i skemaet på side 17 blev 14 sager endeligt afgjort i 2010, dog kun 4 ved endelig dom. 3 af disse sager omtales nedenfor: 20 Kendelse nr af 17. maj 2005 Ulykkesforsikring

22 Forsikringstageren, der havde Income-Protection -forsikring i ACE Insu rance S.A.-N.V., klagede ved sin advokat over selskabets afvisning af at anerkende de psykiske følger efter to overgreb som dæknings beret tigende. Klageren - en lærer født i blev den 1/ udsat for et voldeligt overgreb fra en elev. Klageren blev slået i hovedet, på højre arm og i ribbenene og var efter overfaldet sygemeldt nogle uger. Skaden blev anmeldt til selskabet ved skadeanmeldelse dateret 25/ Den 13/ blev klageren af en anden elev udsat for trusler om anvendelse af vold af samme karakter, som var foregået under første episode. Klageren blev herefter varigt sygemeldt og opsagt fra sin stilling ved udgangen af oktober 2001, og han fik senere tilkendt førtidspension. Af erklæring af 15/ fra speciallæge i psykiatri fremgik bl.a.: Konklusion [Klageren] er en 60-årig mand, der tidligere har været psykisk rask og en kompetent og handlekraftig lærer for adfærdsvanskelige elever indtil han den 1. november 1999 blev udsat for et voldeligt overfald af en elev. Han reagerede umiddelbart med depressive og anxiøse symptomer, men kom i arbejde efter nogle uger igen. Nogle måneder senere blev traumet reaktiveret af en anden elev, der truede med at gøre som den første. Dette førte til genopblussen af symptomerne, som har persisteret siden. Der har været tale om symptomer på F43.1 Posttraumatisk belast ningsreaktion (Reactio tarda e traumate gravi) i form af ubehag ved situationer, der minder om traumet, undgåelsesadfærd, søvnbesvær og koncentrationsbesvær. Dette har efterhånden ført til en kronificering af tilstanden i form af social isolationstendes, tomheds- eller håbløs heds følelse, kronisk anspændthed og fremmedgjorthed, hvilket er i over ensstemmelse med kriterierne for F62.0 Personlighedsændring efter katastrofeoplevelse (Mutatio personalitatis persistens post trauma catas trophieum). Tilstande må tilskrives at være en følge af de traumatiske hændelser den 1. november Arbejdsskadestyrelsen vurderede klagerens tab af erhvervsevne til 65 %. Selskabet advokat meddelte herefter i brev af 25/ til klageren afslag med følgende begrundelse: Det er min opfattelse, at selve det fysiske overfald er omfattet af ulykkesdefinitionen. Overfaldet, der efter det oplyste, medførte mindre varig mén (tennisalbue), men den væsentligste skade er den psykiske skade. Den psykiske skade er ikke en følge af beskadigelse af hjernen. Det konstaterede erhvervsevnetab er således ikke en følge af legems beskadigelse, men må snarere kvalificeres som værende en psykisk reaktion på den truende og voldelige opførsel. Den udløsende faktor ved erhvervsevnetabet er således ikke en legemsbeskadigelse, men derimod en psykisk beskadigelse. Som følge heraf er det konstaterede erhvervsevnetab ikke dækket af den tegnede forsikring. 21

23 I den forbindelse skal det endvidere fremhæves, at De efter det fysiske overfald den 1. november 1999 var i stand til at genoptage Deres arbejde ca. 7 uger senere, og der synes ikke i materialet at foreligge støtte for, at De efter arbejdets genoptagelse ikke var fuldt arbejdsdygtig. Den hændelse der udløser det konkrete erhvervsevnetab, indtræder den 26. september 2000, hvor De blev udsat for verbale trusler uden fysisk voldsanvendelse. Disse trusler kan hvor ubehagelige de end måtte være - ikke kvalificeres som værende en legems beskadigelse og følgelig ikke omfattet af den forsikringsretlige definition af en ulykke. Også af denne grund afvises forsikringsdækning. Endvidere gjorde selskabet gældende, at kravet var forældet. Klagerens advokat gjorde over for nævnet gældende, at selskabet skulle anerkende skaden som dækningsberettigende. Advokaten anførte i klagebrevet af 21/4 2004: Det gøres heroverfor gældende fra klagerens side, at han var udsat for et voldeligt overgreb, hvorefter han var på skadestue, blev sygemeldt og efterfølgende har haft en varig skade i form af en tennisalbue. Dette har medført posttraumatisk belastningssyndrom, som blev reaktiveret under det andet overfald og siden har haft et kronisk forløb. Klagerens advokat bestred, at kravet var forældet. Selskabets advokat sammenfattede i brev af 6/ selskabets stilling således: 1. Sagen er forældet. 2. Måtte det antages, at sagen ikke er forældet, så er der ingen dækning for den psykiske skade, som forsikringstager har pådraget sig, idet der ikke i henhold til forsikringsbetingelserne dækkes psykiske skader. 3. Måtte Ankenævnet vælge at fortolke ulykkesdefinitionen bredt, og anerkende de psykiske følger efter overfald nr. 1, hvorunder der blev udøvet lettere fysisk vold, så gøres det gældende, at de to overfald skal betragtes som to separate hændelser, uanset at der - ubestridt - må antages at være en vis årsagssammenhæng mellem overfald nr. 1 og den kraftige psykiske reaktion på overfald nr. 2. Overfald nr. 1, hvorunder der blev udøvet lettere vold, medførte ikke erhvervsevnetab på 50% eller derover. Erhvervsevnetabet skyldes alene overfald nr. 2, hvilket overfald var et verbalt overfald. Om betydningen af den forudgående hændelse kan henvises til Højesterets dom i UfR H, i hvilken afgørelse Højesteret fastslog, at det ikke kan tillægges betydning, at skadelidte som følge af tidligere læsioner var særlig sårbar, uanset at dette antageligvis forværrede følgerne af en senere skade. Som følge heraf henførte Højesteret det konstaterede erhvervsevnetab til skade nr. 2 og ikke til nr

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 7-2960/2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V Afsagt k e n d e l s e: Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1283 Offentligt. or Forsikring

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1283 Offentligt. or Forsikring Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1283 Offentligt or Forsikring TNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri.

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri. Den 5. august 2015 blev i sag nr. 87771: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere