Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal. Ankenævnet afsluttede sager i Det er 110 sager færre end året før. Det lavere antal klager må utvivlsomt tilskrives selskabernes stadig mere intensive bestræbelser på at undgå klager. Selskaberne er blevet bedre til at vurdere klagesager og formår at tage mange sager af bordet, inden det udvikler sig til en klage i Ankenævnet. Tidligere blev de samme sager først taget af bordet, efter at klagen var indbragt for Ankenævnet. Dette kan ses af tabellen på side 8, hvoraf fremgår, at de sekretariatsbehandlede sager er faldet med 50% over tid. Det faldende antal klager giver derfor slet ikke den lettelse i sekretariatets arbejde, som man skulle tro, idet sager, der skal gennemgå nævnsbe handling, stadig er stort. Det har som bebudet på sidste årsmøde ikke været muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden, da sekretariatet i 2010 havde flere juridiske med arbej dere på barsel. Hertil kommer, at der i 2010 skulle udarbejdes nye vedtægter, der opfyldte betingelserne i den nye Lov om Forbrugerklager. Loven har medført et betydeligt merarbejde for sekretariatet, idet afgørelser, der går den erhvervsdrivende imod, skal forkyndes for selskaberne i det omfang, selskaberne ikke har givet afkald på kald og varsel, hvilket mange selskaber ikke ønsker eller glemmer at tage stilling til. En gennemgang af de modtagne klager viser ikke nævneværdige forskyd ninger mellem de enkelte forsikringsbrancher. Dog skal anføres, at antallet af klager over ejerskifteforsikring er faldet med næsten 25 %. Til gengæld er klager over arbejdsløshedsforsikringer steget med over 50 %, og klager over kritisk sygdom med næsten 40 %. Hvis der ses på resultatet af klagerne, er resultatet nøjagtig det samme som sidste år. 26,8 % af klagerne fik noget ud af at klage. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker i anonymiseret form på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves de ud valgte kendelser, ligesom det er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af disse sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2010-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 36 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbru ge re vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 29/ af Økonomi- og Erhvervs ministeriet godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager. Godkendelsen har virkning frem til den 31/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 10, som de stiftende organisationer har vedtaget. Frem til den 29/ beroede godkendelsen på Vedtægter - 9. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et for sik rings sel skab og en forsikrings tager ved rørende dennes for sik ringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men enhver af parterne kan ind bringe sagen for domstolene. For forsikringsselskabernes ved kom men de er det dog en betingelse, at de inden 30 dage efter forkyndelse eller afsendelse af nævnets afgørelse har meddelt næv nets sekre ta riat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 8, stk. 2, i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juri diske med lemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævns med lem mer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være dom mere. De stif tende organisationer udpeger nævnets med lem mer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næst for mænd. Nævnets formand er høje ste retsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Højeste rets dommer Poul Sørensen og højesteretsdommer Jacques Hermann er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2010 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Jurist Mads Mølgaard Braüner Jurist Tina Dhanda Generelle medlemmer: Advokat Helle Hjorth Bentz Rådsmedlem Hans Daugaard Rådsmedlem Bodil Jensen (til 10/4 2010) Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen (til 28/3 2010) Fru Karin Ladegaard Fru Nina Rahbek (fra 28/3 2010) Cand.merc. Susan Hulbæk Strandberg Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2010 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz Underdirektør, advokat Jesper Hjetting (fra 1/4 2010) Kvalitetskonsulent, cand.jur. Niklas Jeppesen Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup (til 1/4 2010) Underdirektør Per S. Poulsen Direktør Anne Mette Toftegaard Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Ekspeditionssekretær Birgit Hedstrøm Kontorchef Henrik Müllertz Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Fagspecialist Lasse A. Andersen Kontorchef Lisbeth Kuld Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange (til 31/ ) Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Byggeskadeforsikring Kvalitetskonsulent, cand.jur. Allan Mathias Wad (fra 1/ ) Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Fagkonsulent, cand. jur. Pierre Eskildsen Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Fagkonsulent Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Juridisk konsulent Poul Andreassen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Birgitte Frank Uggerhøj Chefjurist Anne-Mette Worch 5

7 Arbejdsmarkedspension: Forsikringsdirektør Joan Alsing Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen Sektionschef Irene Roslyng Rejseforsikring: Skadechef Dorte Frederiksen (fra 1/1 2010) Privattekniker Dan Juul Kvalitetskonsulent, cand. jur. Lene Bangshøi Olesen (fra 1/ ) Kvalitetskonsulent Karina Madsen (fra 1/ / ) Underdirektør Jørgen Pedersen Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild (til 31/ ) Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Jannie Dyring Afdelingsleder Hans Lehmann Advokat Karina Løkkegård Advokat Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Skadeleder Pia Wange (til 31/ ) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat føl gende: Direktør, cand. jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels Fuldmægtig, cand. jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand. jur. Lise Skovgaard Christiansen Fuldmægtig, cand. jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand. jur. Kristine Hedegaard Fuldmægtig, cand. jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand. jur. Anne-Marie Tegldal Erhvervs PhD Anne Rubin Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Anne-Grethe Beier Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud. jur. Christina Fischer Stud. jur. Asger Holst-Jensen Stud. jur. Louise Juul Nielsen Kontorbud Sylvi Hansen 6 Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab.

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2010 I 2010 blev der registreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2010: Antal Antal Ultimo 2009 var under behandling i sekretariatet (1.150) Udsat fra nævnsmøder 30 (19) I alt ultimo (1.169) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.135) Antal sager til behandling i 2010 i alt (3.304) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 377 (412) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af vedtægternes 7, stk. 6, jf. 11 og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (1.568) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 1 (1) mens der udsattes 24 (30) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.599) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.293) +) de 24 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (3.304) Med udgangen af året 2010 var der således uafsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til årets begyndelse på 224 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * * * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 9. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 157 sager, der blev afsluttet i december måned 2010, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 18 11,5 4-6 måneder måneder 14 8, måneder 52 33, måneder 55 35,0 efter 12 måneder 18 11,5 Dette er ensbetydende med, at 20,4 % af sagerne var afsluttet inden for 8 måneder. I 2009 var tallet 50,9 %. 53,5 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måneder. I 2009 var tallet 92,0 %. 88,5 % af sagerne var afsluttet inden for 12 måneder. I 2009 var tallet 96,6 %. 2. Oversigt over de i 2010 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2010 Afsluttet 2009 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) , , ,0 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 176 8, , ,7 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,0 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 17 0,8 16 0,9 25 1,3 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 9 0,4 7 0,4 3 0,2 Syge- og ulykkesforsikring , , ,5 Arbejdsmarkedspension 108 5,2 80 4,3 97 4,9 Livs- og pensionsforsikring , , ,8 Retshjælpsforsikring 80 3,8 93 5,0 92 4,6 Ansvarsforsikring 19 0,9 18 0,9 30 1,5 Rejseforsikring 118 5, , ,4 Ejerskifteforsikring 201 9, , ,2 Kritisk sygdom 100 4,8 75 4,0 69 3,5 Totalforsikring 42 2,0 28 1,5 35 1,7 Arbejdsløshedsforsikring 49 2,3 30 1,6 19 1,0 Diverse 1 0, ,1 Ingen 38 1,8 34 1,8 32 1,6 I alt , , ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 65 4,4 75 4,8 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 78 5,2 76 4,8 Klager medhold , ,1 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,5 Klager/selskab delvis medhold 78 5,5 76 5,2 Klager medhold , ,3 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 29 14, ,7 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 8 4,0 14 6,4 Klager medhold 19 9, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 18 9,1 13 6,0 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 40 25, ,6 Selskab medhold 86 54, ,6 Klager/selskab delvis medhold 5 3,2 3 1,8 Klager medhold 15 9,5 10 5,8 Afvist af nævnet ved kendelse 11 7,0 9 5,2 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 14, ,2 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 12 4,1 5 1,6 Klager medhold 29 10,0 21 6,6 Afvist af nævnet ved kendelse 9 3,1 14 4,4 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 1 6,3 4 16,0 Selskab medhold 11 68, ,0 Klager/selskab delvis medhold 1 6,3 3 12,0 Klager medhold 2 12,5 3 12,0 Afvist af nævnet ved kendelse 1 6,3 5 20,0 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 2 28,6 1 33,3 Selskab medhold 4 57,1 2 66,7 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 14,3 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt 7 100, ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 83 28, ,2 Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 4 1,4 2 0,7 Klager medhold 34 11,9 28 9,8 Afvist af nævnet ved kendelse 6 2,1 10 3,4 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 17 21, ,3 Selskab medhold 49 61, ,2 Klager/selskab delvis medhold 7 8,7 3 3,1 Klager medhold 5 6,3 8 8,3 Afvist af nævnet ved kendelse 2 2,5 4 4,1 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 40 17, ,4 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 14 6,0 10 5,1 Klager medhold 27 11, ,8 Afvist af nævnet ved kendelse 3 1,3 3 1,5 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 20 21, ,7 Selskab medhold 66 71, ,2 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold 7 7, ,9 Afvist af nævnet ved kendelse ,1 I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 44, ,7 Selskab medhold 9 50, ,0 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 1 5,6 4 13,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 17 16, ,5 Selskab medhold 71 66, ,6 Klager/selskab delvis medhold 5 4,7 8 6,3 Klager medhold 12 11, ,8 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,9 1 0,8 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 17 7, ,1 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 18 8,3 24 9,2 Klager medhold 21 9,7 21 8,0 Afvist af nævnet ved kendelse 13 6,0 15 5,7 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 7 9,3 6 8,7 Selskab medhold 63 84, ,8 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 5, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,4 - - I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 6 21, ,4 Selskab medhold 12 42, ,3 Klager/selskab delvis medhold 1 3,6 3 8,6 Klager medhold 9 32,1 9 25,7 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 14 46,7 6 31,6 Selskab medhold 9 30,0 9 47,4 Klager/selskab delvis medhold 3 10,0 - - Klager medhold 4 13,3 4 21,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse ,0 Selskab medhold Klager/selskab delvis medhold Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt ,0 Alle afsluttede Heraf uden branche Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2010, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 514 sager, svarende til 27,5 % af sagerne. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 30,0 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 23,9 %. Tallene kan dog ikke tages til indtægt for, at udsigten til, at klager kan få medhold i nævnet, er så meget større, når der anvendes repræsentation, men må snarere ses som den»filtereffekt«, som repræsentanten udøver ved sit fravalg af sager, der på forhånd må anses for ikke-bæredygtige. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 20, i nævnets vedtægter. Dog kan der blive tale om at pålægge et selskab at betale advokatomkostninger, hvis selskabets sagsbehandling, inden sagens indbringelse for nævnet, har givet anledning hertil a. Dissens ved nævnsafgørelser I 2010 blev der afgivet dissens i 15 sager svarende til 1,0 % af de nævnsafgjorte sager.

16 7. Resultatet af de sager, som sekretariatet behandlede: A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,4 34 1,7 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,9 11 0,6 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,6 18 0,9 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 16 0,9 10 0,5 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse 180 9, ,8 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 20 1,0 35 1,8 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 3 0,2 5 0,2 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 16 0,9 11 0,6 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 30 1,6 22 1,1 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 51 2,7 36 1,8 K. Klager accepterer selskabets afgørelse L. Andet 8 0,4 16 0,8 I alt sekretariatsbehandlede , ,8 + nævnsbehandlede , ,2 I alt afsluttede , ,0 Punkt L indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 1 sag uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 377 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 8 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt % riatet Afvist ,2 Selskab medhold ,0 Klager/selskab delvis medhold ,2 Klager medhold ,1 Forligt ,5 Andet ,0 I alt ,0 8 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 78 4,5 76 4,2 Klager medhold , ,3 Forligt , ,3 Andet 112 6, ,2 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 26,8 % af tilfældene, hvor sag en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2009: 26,8 %. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2009 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan - i de første 30 dage efter forkyndelse eller af - sen delsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller del vis har givet en forsik ringstager medhold. I påkommende til fælde orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. I 2010 skete dette i 19 tilfælde. Sekretariatet følger løbende det»endelige«resultat af de anfægtede sager, jf. nedennævnte skemaer. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 41 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2010 er i alt afsagt kendelser, heraf 8.587, hvor kla ge ren har fået helt eller delvis medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 721 eller 8,4 %. Af de 721 var 694 afsluttet ved udgangen af 2010, medens 27 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men der er grund til at tro, at det er få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , , , , ,1 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 694 afsluttede og anfægtede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal % Antal i alt 2010 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,9 8 Forlig (mest ½ - ½)* 42 6,1 1 Selskab medhold 79 11,4 1 Klager opgav sagen ,6 4 I alt , * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold.

20 Af de 516 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvis medhold igen i de 437 sager, svarende til 84,7 %. Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 79 af de sager, der blev ført videre, svarende til 15,3 %. Status på anfægtede sager i 2010: I 2010 anfægtede selskaberne 19 sager. 3 sager er indbragt for retten og må derfor ikke gengives, jf. 18 i nævnets vedtægter. 2 sager er genoptaget og skal derfor heller ikke gengives. De øvrige 14 sager er følgende: PFA Pension Arbejdsmarkedspension Spørgsmål om erhvervsevnetab ved sygdom uden objektive tegn. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat PFA Pension Firmapension Spørgsmål om vurdering af erhvervsevnetab. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Thisted Forsikring g/s Årsrejseforsikring - Hjemkaldelse Spørgsmål om mors sygdom er akut. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance Alm. Brand Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål om dykkersyge er dækket på en ulykkesforsikring, der er udvidet til at dække under dykning Topdanmark Forsikring A/S Individuel Livsforsikring Spørgsmål om sikrede har krav på en tilvænningsperiode, når selskabet standser invaliderente og præmiefritagelse. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance AP Pension Arbejdsmarkedspension Spørgsmål om midlertidigt erhvervsevnetab. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat. 19

21 Runa Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål om dækning for veteranbil. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Danica Pension Firmapension Spørgsmål om klager var bundet af tilbud om et markedsrenteprodukt. Selskabet har efterfølgende annulleret aftalen og tilbagebetalt præmien PFA Pension Individuel pension Spørgsmål om erhvervsevnetabsvurdering. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Skandia Forsikring A/S Sygeforsikring Spørgsmål om visse undersøgelser er dækket af sygeforsikringen. Selskabet har efterfølgende betalt pr. kulance AP Pension Gruppelivsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetabsvurdering. Sagen er ifølge klager overgivet til juridisk afdeling i hans fagforening PFA Pension Gruppelivsforsikring Spørgsmål om krav er for sent fremsat. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Spørgsmål om de anmeldte forhold er anført i tilstandsrapport og om fundamentsforhold konkret udgør en skade. Sagen er ifølge klager overgivet til advokat E.N. Forsikring Arbejdsløshedsforsikring Spørgsmål om det er selskabet eller Arbejdsløshedskassen, der kan reducere dagpengene ved overkompensation. Klager har opgivet sagen. Endeligt afgjorte sager i 2010: Som nævnt i skemaet på side 17 blev 14 sager endeligt afgjort i 2010, dog kun 4 ved endelig dom. 3 af disse sager omtales nedenfor: 20 Kendelse nr af 17. maj 2005 Ulykkesforsikring

22 Forsikringstageren, der havde Income-Protection -forsikring i ACE Insu rance S.A.-N.V., klagede ved sin advokat over selskabets afvisning af at anerkende de psykiske følger efter to overgreb som dæknings beret tigende. Klageren - en lærer født i blev den 1/ udsat for et voldeligt overgreb fra en elev. Klageren blev slået i hovedet, på højre arm og i ribbenene og var efter overfaldet sygemeldt nogle uger. Skaden blev anmeldt til selskabet ved skadeanmeldelse dateret 25/ Den 13/ blev klageren af en anden elev udsat for trusler om anvendelse af vold af samme karakter, som var foregået under første episode. Klageren blev herefter varigt sygemeldt og opsagt fra sin stilling ved udgangen af oktober 2001, og han fik senere tilkendt førtidspension. Af erklæring af 15/ fra speciallæge i psykiatri fremgik bl.a.: Konklusion [Klageren] er en 60-årig mand, der tidligere har været psykisk rask og en kompetent og handlekraftig lærer for adfærdsvanskelige elever indtil han den 1. november 1999 blev udsat for et voldeligt overfald af en elev. Han reagerede umiddelbart med depressive og anxiøse symptomer, men kom i arbejde efter nogle uger igen. Nogle måneder senere blev traumet reaktiveret af en anden elev, der truede med at gøre som den første. Dette førte til genopblussen af symptomerne, som har persisteret siden. Der har været tale om symptomer på F43.1 Posttraumatisk belast ningsreaktion (Reactio tarda e traumate gravi) i form af ubehag ved situationer, der minder om traumet, undgåelsesadfærd, søvnbesvær og koncentrationsbesvær. Dette har efterhånden ført til en kronificering af tilstanden i form af social isolationstendes, tomheds- eller håbløs heds følelse, kronisk anspændthed og fremmedgjorthed, hvilket er i over ensstemmelse med kriterierne for F62.0 Personlighedsændring efter katastrofeoplevelse (Mutatio personalitatis persistens post trauma catas trophieum). Tilstande må tilskrives at være en følge af de traumatiske hændelser den 1. november Arbejdsskadestyrelsen vurderede klagerens tab af erhvervsevne til 65 %. Selskabet advokat meddelte herefter i brev af 25/ til klageren afslag med følgende begrundelse: Det er min opfattelse, at selve det fysiske overfald er omfattet af ulykkesdefinitionen. Overfaldet, der efter det oplyste, medførte mindre varig mén (tennisalbue), men den væsentligste skade er den psykiske skade. Den psykiske skade er ikke en følge af beskadigelse af hjernen. Det konstaterede erhvervsevnetab er således ikke en følge af legems beskadigelse, men må snarere kvalificeres som værende en psykisk reaktion på den truende og voldelige opførsel. Den udløsende faktor ved erhvervsevnetabet er således ikke en legemsbeskadigelse, men derimod en psykisk beskadigelse. Som følge heraf er det konstaterede erhvervsevnetab ikke dækket af den tegnede forsikring. 21

23 I den forbindelse skal det endvidere fremhæves, at De efter det fysiske overfald den 1. november 1999 var i stand til at genoptage Deres arbejde ca. 7 uger senere, og der synes ikke i materialet at foreligge støtte for, at De efter arbejdets genoptagelse ikke var fuldt arbejdsdygtig. Den hændelse der udløser det konkrete erhvervsevnetab, indtræder den 26. september 2000, hvor De blev udsat for verbale trusler uden fysisk voldsanvendelse. Disse trusler kan hvor ubehagelige de end måtte være - ikke kvalificeres som værende en legems beskadigelse og følgelig ikke omfattet af den forsikringsretlige definition af en ulykke. Også af denne grund afvises forsikringsdækning. Endvidere gjorde selskabet gældende, at kravet var forældet. Klagerens advokat gjorde over for nævnet gældende, at selskabet skulle anerkende skaden som dækningsberettigende. Advokaten anførte i klagebrevet af 21/4 2004: Det gøres heroverfor gældende fra klagerens side, at han var udsat for et voldeligt overgreb, hvorefter han var på skadestue, blev sygemeldt og efterfølgende har haft en varig skade i form af en tennisalbue. Dette har medført posttraumatisk belastningssyndrom, som blev reaktiveret under det andet overfald og siden har haft et kronisk forløb. Klagerens advokat bestred, at kravet var forældet. Selskabets advokat sammenfattede i brev af 6/ selskabets stilling således: 1. Sagen er forældet. 2. Måtte det antages, at sagen ikke er forældet, så er der ingen dækning for den psykiske skade, som forsikringstager har pådraget sig, idet der ikke i henhold til forsikringsbetingelserne dækkes psykiske skader. 3. Måtte Ankenævnet vælge at fortolke ulykkesdefinitionen bredt, og anerkende de psykiske følger efter overfald nr. 1, hvorunder der blev udøvet lettere fysisk vold, så gøres det gældende, at de to overfald skal betragtes som to separate hændelser, uanset at der - ubestridt - må antages at være en vis årsagssammenhæng mellem overfald nr. 1 og den kraftige psykiske reaktion på overfald nr. 2. Overfald nr. 1, hvorunder der blev udøvet lettere vold, medførte ikke erhvervsevnetab på 50% eller derover. Erhvervsevnetabet skyldes alene overfald nr. 2, hvilket overfald var et verbalt overfald. Om betydningen af den forudgående hændelse kan henvises til Højesterets dom i UfR H, i hvilken afgørelse Højesteret fastslog, at det ikke kan tillægges betydning, at skadelidte som følge af tidligere læsioner var særlig sårbar, uanset at dette antageligvis forværrede følgerne af en senere skade. Som følge heraf henførte Højesteret det konstaterede erhvervsevnetab til skade nr. 2 og ikke til nr

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 Sag 103/2010 (1. afdeling) A (advokat Joan Vollertsen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I tidligere instans

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere