Besvigelser i små virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvigelser i små virksomheder"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juli 2013 Antal anslag: Antal normalsider: 77 Besvigelser i små virksomheder Hvordan revisor skal forholde sig under revisionen Udarbejdet af: Vejleder: Anni Haraszuk Censor

2 1 S i d e

3 Executive summary The motive to pursue fraud has increased during the financial crisis, as our private economy has become strained more than ever. Although in the media we often hear about fraud committed in large companies, there is no doubt that it also takes place in small businesses. It has been discussed whether the standard ISA is suitable for small businesses as, by comparison, there are a greater number of targets in proportion to business size. It has been interesting to examine how auditors in small companies should organize their review to minimize the risk of material misstatement in the financial statements due to fraud. Answering the above problem is mainly based on a series of interviews of three auditors, a professor of history in the Fraud Squad, an attorney with experience in insolvency and restructuring as well as a special consultant from the police department of economic crime. The result of this thesis concludes that it is often management engaged in fraud in small businesses. Furthermore the most frequently exercised fraud is to obtain personal gain - and mainly in the form of misappropriation of assets. Certain elements of ISA which is auditing standard on the auditor's responsibilities relating to fraud in audits of financial statements - may seem extensive. In essence, it seems standard but adequate in relation to the audit of small businesses and it is found that it cannot be dispensed with. Small businesses are different from large companies in several areas, and there will be differences in how auditors should focus their attention during the audit. In addition to monitoring ISA 240, the auditor is required to perform the audit in accordance with good audit practice and according to the declaration notice. In order to cover the risk of significant errors in the financial statements due to fraud, the auditor should so organize its audits of small businesses in accordance with ISA 240, with a particular focus on the following: Management motive, opportunity and rationalization to commit fraud Separation of duties or lack thereof The Internal Controls of the company Legislation which management may incur criminal or civil liability The auditor's ability to confront the customer by any indications of fraud 2 S i d e

4 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Forord Indledning Problemformulering Afgrænsning Kandidatafhandlingens opbygning Kandidatafhandlingens bidrag til fagområdet Forkortelser og definitioner Teori- og metodevalg Afhandlingens metodiske tilgang Metodevalg og undersøgelsesdesign Dataindsamling Kildekritik Afhandlingens teoretiske tilgang Regnskabsklasser ISA er Revisionsrisikomodellen Besvigelsesteorien Risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau Besvigelser generelt Definition af besvigelser Revisionsmæssig definition på besvigelser (ISA 240) Juridisk definition på besvigelser Den praksisbaserede definition på besvigelser Erklæringsbekendtgørelsen Besvigelsesmodellen Årsagen til at besvigelser opstår Besvigelsestrekanten Delkonklusion S i d e

5 4 Besvigelser i små virksomheder Karakteristika for små virksomheder Karakteristika for besvigelser i små virksomheder Gerningsmanden Besvigelsestyper Konkrete eksempler på besvigelser i små virksomheder Delkonklusion Revisors revisionshandlinger til afdækning af risikoen for besvigelser i små virksomheder Ansvarsfordeling virksomhedens ansvar Ansvarsfordeling revisors ansvar Revisors overordnede forpligtelser Revisors forpligtelser i forhold til besvigelser Revisors revisionshandlinger ISA Professionel skepsis Drøftelser i opgaveteamet Forespørgsler, herunder ledelsens tilkendegivelse af deres ansvar Risikovurderingshandlinger Risici for besvigelser på regnskabs- og revisionsmålsniveau Usædvanlige/uventede transaktioner, herunder substanshandlinger Uforudsigelighed i revisionen Afsluttende arbejder Opsamling på ISA Konkrete eksempler Revisors revisionshandlinger yderligere Delkonklusion Konklusion Perspektivering Kilde- og litteraturfortegnelse...79 Bilag 1 Mail fra Danmarks statistik...82 Bilag 2 Mail fra FSR...83 Bilag 3 Interview med Lars Bo Langsted...84 Bilag 4 Interview med Jesper Seehausen...89 Bilag 5 Interview med Ole Borch...94 Bilag 6 Interview med Niels Olin Andersen Bilag 7 Interview med Nikolas Niss Bilag 8 Interview med Bjarne Aalbæk S i d e

6 1 Indledning 1.1 Forord Nærværende kandidatafhandling er udarbejdet som et led i gennemførelsen af cand.merc.aud.-uddannelsen på Copenhagen Business School. Kandidatafhandlingen er skrevet som det afsluttende element på studiet. Formålet med kandidatafhandlingen er at udarbejde en afhandling, som viser min evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks problemstilling i henhold til uddannelsens studieordning 1. Afhandlingen henvender sig primært til revisorer og andre personer med interesse indenfor revision og regnskab, herunder især besvigelser i små virksomheder. Det forudsættes, at den enkelte interessent har en vis regnskabsmæssig tilgang til emnet, hvorfor visse begreber og terminologier, der anvendes i afhandlingen, og som efter forfatterens opfattelse vil være kendt af læser, derfor ikke vil blive uddybet. God læselyst. 1 Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.), 36 5 S i d e

7 1.2 Indledning Danskernes incitament for at udøve økonomisk kriminalitet er øget under den finansielle krise, idet vores privatøkonomi nu er presset mere end nogensinde før 2. Det betyder naturligvis også, at der er stadig større fokus på besvigelser begået i de danske virksomheder, blandt andet i medierne, som har øget deres fokus på besvigelsessager såsom Gate Gourmet 3 og Lundbeck/Novo Nordisk 4. Selvom det ofte er de store virksomheder, som løber med mediernes opmærksomhed, er der ingen tvivl om, at der også begås økonomisk kriminalitet i de små- og mellemstore virksomheder. Det er sager som poståbningssagen 5 og Willy Strubesagen 6 tydelige eksempler på. Revisionsbranchen har ligeledes rettet blikket mod besvigelser, dvs. risikoen for væsentlige fejl i regnskabet som følge af besvigelser. Dette ses i kraft af, at revisors revisionshandlinger de seneste år er blevet mere målrettet besvigelser, men også idet der bliver udbudt flere og flere kurser for revisorer omkring besvigelser generelt, revisors ansvar for så vidt angår besvigelser m.v. Denne øgede fokus må alt andet lige være for at ruste den enkelte revisor til bedre at håndtere risikoen for væsentlige fejl i regnskabet som følge af besvigelser. Det er ikke revisors opgave at revidere mod besvigelser, men da revisor erklærer sig om, at et givent regnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. statusdagen, skriver vi således under på, at regnskabet er uden væsentlige fejl. Væsentlige fejl kan ligeledes være fejl som følge af besvigelser, hvorfor revisor altså erklærer sig om, at regnskabet ikke er væsentlig påvirket af besvigelser 7. Revisor må således have risikoen for besvigelser med i sine overvejelser i tilrettelæggelse af sin revision. På baggrund af dette er der blandt andet udarbejdet en revisionsstandard, som udelukkende omhandler revisors afdækning af besvigelser, nemlig ISA 240. Det tyder på, at ISA 240, som er den primære revisionsstandard for revisors afdækning af besvigelser, ligesom så mange af de øvrige revisionsstandarder, ikke er målrettet små virksomheder. I skrivende stund har Folketinget netop vedtaget Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 8, der blandt andet omhandler en forenkling af revisionspligten. Overordnet set medfører denne lovændring, at små virksomheder kan lade revisionen udføre efter en ny erklæringsstandard den såkaldte udvidede gennemgang. Den udvidede gennemgang er et alternativ til revision baseret på den nuværende ISRE 2400 om review af års- 2 EPN.dk (2011: s. 1) 3 Kristensen (2012: s. 1) 4 Ritzau (2013: s. 1) 5 U H 6 Moe (2001: s. 1) 7 ISA 240 (2009: afsnit 5) 8 Lov nr af 18/12/2012 Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (2012) 6 S i d e

8 regnskaber 9. Gennemgang efter denne nye standard vil kunne forsyne de pågældende årsregnskaber med en erklæring med en øget grad af sikkerhed i forhold til review-erklæringen, hvor revisor erklærer sig med en begrænset grad af sikkerhed 10. Dette tyder alt andet lige på, at der har været bred enighed om, at flere af de gældende revisionsstandarder er for omfattende for små selskaber. Revisors afdækning af væsentlige fejl i regnskabet som følge af besvigelser samt problematikken omkring omfanget af de gældende revisionsstandarder er to emner, som jeg finder både aktuelle og interessante at undersøge. Jeg har således valgt at basere nærværende kandidatafhandling på en kombination af de to emner; Jeg vil altså fokusere på revisors ageren i små virksomheder for så vidt angår besvigelser, herunder anvendelsen af ISA Munch (2012: s ) 10 Dette afsnit er skrevet ud fra Munch (2012: s ) 7 S i d e

9 1.3 Problemformulering Med udgangspunkt i indledningen vil jeg med afhandlingen analysere og konkludere på følgende hovedproblemstilling: Hvordan bør revisor i små virksomheder tilrettelægge sin revision for at afdække risikoen for væsentlige fejl i regnskabet som følge af besvigelser? Jeg har valgt at dekomponere hovedproblemstillingen i følgende underspørgsmål for at kunne give en så grundig besvarelse af ovenstående som muligt. Spørgsmålene vil blive besvaret i kronologisk rækkefølge. Hvad er besvigelser? Hvilke typer af besvigelser forekommer typisk i små virksomheder? Hvilke revisionshandlinger skal revisor udføre til afdækning af risikoen for besvigelser og hvorledes er disse anvendelige i små virksomheder? 1.4 Afgrænsning Det anses for nødvendigt at foretage en afgrænsning af emnet for at indsnævre problemstillingen mest muligt. Afgrænsningen er valgt således, at der holdes fokus på de i problemformuleringen opsatte spørgsmål, men således at læser samtidig kan danne sig et overblik over relaterede områder, som ikke vil blive omtalt i denne afhandling. Først og fremmest vil afhandlingen udelukkende fokusere på virksomheder, hvor der aflægges et revideret årsregnskab, dvs. ved erklæringsopgaver med høj grad af sikkerhed. Jeg vil således ikke komme nærmere ind på review-erklæringer, og ej heller vil jeg inddrage den nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang 11. I forhold til problemstillingen ønsker jeg derfor udelukkende at fokusere på virksomheder omfattet af revision. Internationale forhold vil ikke blive inddraget i denne kandidatafhandling, da afhandlingen er skrevet under forudsætning af, at den enkelte virksomhed er omfattet af dansk lovgivning. Internationale forhold vil derfor kun blive inddraget i det omfang, det anses for nødvendigt for afhandlingens problemstilling. 11 Munch (2012: s ) 8 S i d e

10 Når der i afhandlingen omtales små virksomheder, dækker det over klasse B-virksomheder, da det er min overbevisning, at det er vedrørende disse selskaber, at det kan være svært at leve op til de revisionsstandarder, der foreligger, herunder ISA 240. Jeg afgrænser mig således fra de øvrige regnskabsklasser, dvs. klasse A, C og D. Revisionsprocessen består som udgangspunkt af 3 faser; planlægning, udførelse og rapportering 12. I nærværende afhandling afgrænses der fra sidste del af revisionsprocessen, altså rapporteringen. Det skyldes, at jeg ikke finder det relevant til brug for besvarelse af afhandlingens problemformulering. I afhandlingen henvises der flere gange til besvigelser, der medfører væsentlig fejlinformation i regnskabet. I henhold til ISA 320 er der tale om væsentlig fejlinformation, når fejlinformationen med rimelighed kan forventes enten enkeltvis eller tilsammen at påvirke de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af regnskabet 13. Denne væsentlighedsbetragtning vil ikke blive omtalt yderligere i afhandlingen, da det vil fjerne fokus fra den egentlige problemstilling. 12 n/revision_(planl%c3%a6gning,_udf%c3%b8relse_og_rapportering) 13 ISA 320 (2009: afsnit 2) 9 S i d e

11 1.5 Kandidatafhandlingens opbygning Jeg finder afhandlingen læsevenlig og logisk opbygget ved at anvende følgende opgavestruktur: Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Teori og metodevalg Kapitel 3 delspørgsmål 1 Definition af besvigelser Besvigelsesmodellen Besvigelsestrekanten Kapitel 4 Karakteristika for små virksomheder Besvigelser i små virksomheder herunder konkrete eksempler Delspørgsmål 2 Kapitel 5 delspørgsmål 3 Revisors revisionshandlinger til afdækning af risikoen for besvigelser Anvendelighed af revisors revisionshandlinger til afdækning af risikoen for besvigelser i små virksomheder Kapitel 6 Konklusion Kapitel 7 Perspektivering Figur 1 Opgavestruktur Kilde: Egen tilvirkning 10 S i d e

12 Indledning I kapitel 1 introduceres kandidatafhandlingens emne. Afhandlingens problemformulering og afgrænsning er ligeledes at finde i dette kapitel. Indledningsvist vil emnet således blive præsenteret, herunder hvilken problemstilling, der med denne afhandling, søges svar på. Teori og metodevalg I kapitel 2 redegøres for den metode, som anvendes til besvarelse af afhandlingens problemstilling. Ligeledes beskrives via hvilken teori, problemstillingen besvares ud fra. Kapitel 2 kan således blive betragtet som et udvidet grundlag for forståelsen af den teori, der inddrages i de efterfølgende kapitler. Besvigelser generelt I kapitel 3 defineres besvigelsesbegrebet. Baggrunden for dette er, at introducere læser for begrebet herunder for at vise, at der findes flere forskellige definitioner af begrebet. I kapitlet inddrages endvidere besvigelsestrekanten. Besvigelser i små virksomheder I kapital 4 redegøres for, hvad der karakteriserer små virksomheder. Endvidere redegøres for karakteristika af de besvigelser som opstår i de små virksomheder, herunder hvem der typisk er gerningsmanden. På baggrund af interviews, redegøres der ligeledes for en række konkrete eksempler på besvigelser i små virksomheder. Revisors revisionshandlinger til afdækning af risikoen for besvigelser i små virksomheder I kapitel 5 findes afhandlingens primære analysedel. Der vil i dette kapitel blive redegjort for revisors revisionshandlinger til afdækning af risikoen for besvigelser. Anvendelsen af disse revisionshandlinger i små virksomheder vil herefter blive analyseret, herunder om der er særlige ting ved små virksomheder, som revisor skal være opmærksom på. Konklusion I kapitel 6 afsluttes afhandlingen med en hovedkonklusion, hvor der konkluderes i henhold til afhandlingens problemformulering. For at bevare den røde tråd således at de opstillede spørgsmål i problemformulering besvares, har jeg valgt at lave delkonklusion i de enkelte kapitler. Perspektivering I kapitel 7 findes afhandlingens perspektivering. Denne perspektivering bærer præg af, at der er tale om forfatterens subjektive tilgang til emnet. 11 S i d e

13 1.6 Kandidatafhandlingens bidrag til fagområdet I dette kapitel vil jeg, i forhold til problemformuleringen, understrege, hvorfor netop nærværende afhandling bidrager med noget nyt til fagområdet. Som bekendt er der skrevet rigtig mange afhandlinger omkring fænomenet besvigelser og i øvrigt med mange forskellige tilgange til emnet. Denne afhandling bidrager med noget unikt, idet der i altovervejende grad fokuseres på små virksomheder. I den forbindelse opstår problematikken omkring revisors revisionshandlinger, og om hvorvidt disse er anvendelige på små virksomheder. Efter alt at dømme er der ikke skrevet andre afhandlinger med denne tilgangsvinkel, hvilket derfor bidrager med noget nyt til fagområdet. 1.7 Forkortelser og definitioner Nedenfor ses relevante forkortelser anvendt i afhandlingen. ACFE FSR IAASB IFAC ISA Strfl Association of Certified Fraud Examiners Foreningen af Statsautoriserede Revisorer danske revisorer International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants International Standard on Auditing Straffeloven 12 S i d e

14 2 Teori- og metodevalg 2.1 Afhandlingens metodiske tilgang I nærværende kapitel argumenteres for den metodiske tilgang til løsning af afhandlingens problemstilling Metodevalg og undersøgelsesdesign Ovenstående problemformulering lægger op til en kombination af den deduktive og den induktive fremgangsmetode. Den deduktive metode anvendes i behandlingen af teorien, herunder besvigelsestrekanten, mens den induktive metode anvendes til behandling af empirien 14. Afhandlingens undersøgelsesdesign tager afsæt i et survey-studie 15. Formålet er at være forklarende 16 og forstående 17 overfor den enkelte interessent ved at definere besvigelser samt undersøge, hvilke typer besvigelser der opstår i små virksomheder. Endvidere anses afhandlingen for at være problemløsende og normativ 18, da jeg med afhandlingen vil søge svar på, hvordan revisor bør tilrettelægge sin revision i små virksomheder for bedst muligt at afdække risikoen for væsentlige fejl i regnskabet som følge af besvigelser. Den metodiske tilgang til løsning af afhandlingens problemstilling er baseret på en teoretisk og empirisk undersøgelse. Jeg tager først og fremmest udgangspunkt i teorien omkring besvigelser, herunder besvigelsestrekanten, hvorefter jeg inddrager empiri for at give en praktisk tilgang til emnet. Endvidere inddrages empiri som følge af, at der kun i begrænset omfang findes data omkring besvigelser i små virksomheder. Den empiriske del af afhandlingen baseres på en række interviews, hvor jeg blandt andet vil interviewe revisorer, en advokat og et par eksperter indenfor området. Jeg inddrager endvidere empiri i form af konkrete eksempler for at gøre afhandlingen mere håndgribelig jeg har således foretaget en kvalitativ undersøgelse Dataindsamling Indsamling af datamateriale og litteratur er afsluttet 1. april Materiale udgivet herefter, og med relation til afhandlingen, vil derfor ikke blive inddraget i afhandlingen. 14 Andersen (2009: s. 35) 15 Andersen (2009: s. 114) 16 Andersen (2009: s. 23) 17 Andersen (2009: s. 23) 18 Andersen (2009: s. 24) 13 S i d e

15 Det har været vanskeligt at indhente talmæssig data omkring besvigelser hovedsageligt fordi afhandlingen udelukkende fokuserer på små virksomheder. Jeg har kontaktet Danmarks Statistik 19, som kunne oplyse, at der ikke foreligger nogen oplysninger decideret om besvigelser, jf. bilag 1. Danmarks Statistik oplyser, at der er foretaget en undersøgelse omkring anmeldte forbrydelser opdelt efter overtrædelsesarten, herunder eksempelvis bedrageri og dokumentfalsk 20. Da det ikke fremgår, om overtrædelsen er sket i et ansættelsesforhold eller ej, finder jeg ikke denne undersøgelse brugbar i henhold til besvarelse af opgavens problemformulering. Jeg har ligeledes rettet henvendelse til FSR Danske Revisorer 21. Formålet med denne henvendelse var at indhente materiale omkring emnet, herunder materiale der redegør for, hvilke besvigelsestyper der oftest forekommer i små virksomheder. Desværre var det ikke noget, som foreningen kunne hjælpe med, jf. bilag 2. Jeg vil i stedet spørge de førnævnte interviewpersoner om deres erfaring indenfor besvigelser i små virksomheder, og på den måde forhåbentlig kunne drage nogle paralleller mellem de afgivne svar. Ligeledes vil jeg gøre brug af en række artikler skrevet af Joseph T. Wells, som omhandler hans erfaringer omkring besvigelser. Primære data Afhandlingens empiri vil hovedsageligt være baseret på primære, kvalitative data i form af interviews 22. Primære data er kendetegnet ved, at det er forfatteren selv, som har indsamlet dataene 23. De til afhandlingen indhentede interviews vil blive foretaget og bearbejdet specielt til brug for denne afhandling. Jeg har valgt at foretage interviews for at belyse afhandlingens problemstilling bedst muligt. Jeg vil afholde seks delvist strukturerede, personlige interviews. Jeg vil med denne interviewform få mulighed for på forhånd at opbygge interviewet, men hvor der samtidig er mulighed for at stille uddybende spørgsmål undervejs i interviewet 24. Der vil være en grad af standardisering i en del af interviewsene, idet flere af interviewpersonerne vil blive stillet de samme spørgsmål. Dette vil blive gjort i situationer, hvor det anses for værende relevant og for at øge validiteten af de pågældende interviews 25 - jo flere holdningstilkendegivelser, der indhentes om det samme emne, jo bedre kan disse tilkendegivelser bidrage til besvarelse af afhandlingens problemformulering. 19 Bilag Bilag 2 22 Andersen (2009: s. 152) 23 Andersen (2009: s. 151) 24 Andersen (2009: s. 169) 25 Andersen (2009: s. 83) 14 S i d e

16 Formålet med de foretagne interviews er som udgangspunkt at få en holdningstilkendegivelse fra de interviewede personer til brug for besvarelse af afhandlingens problemformulering. Interviewpersonerne er bevidst udvalgt på baggrund af deres erhvervserfaring og/eller stilling, idet de arbejder med besvigelser til daglig og/eller er i kontakt med emnet på anden vis. Jeg vil betragte flere af personerne som eksperter indenfor deres arbejdsområde. De interviewede personer er følgende: Lars Bo Langsted, professor ved Aalborg Universitet (bilag 3) Jesper Seehausen, seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. hos Beierholm (bilag 4) Ole Borch, advokat og partner i Bech-Bruun (bilag 5) Niels Olin Andersen, statsautoriseret revisor og partner i Reviplan A/S (bilag 6) Nikolas Niss, specialkonsulent hos politiet (bilag 7) Bjarne Aalbæk, registreret revisor og partner i Actis Revisorer samt Faglig Afdeling A/S(bilag 8) Forud for hvert interview har den interviewede part givet udtryk for, at jeg må nævne dem ved navn i afhandlingen. Endvidere vil hvert af de vedlagte interviews blive godkendt af den interviewede person i den form, som interviewet foreligger i denne afhandling. Sekundære data Udover primære data vil jeg i afhandlingen ligeledes gøre brug af sekundære data 26, idet jeg har indsamlet materiale og data fra litteraturen, herunder artikler, bøger, revisionsstandarder, love m.v. Der er hovedsageligt anvendt kvalitative data Kildekritik Jeg har vurderet de anvendte kilder i afhandlingen for deres validitet, herunder deres objektivitet og dermed pålidelighed. Størstedelen af kilderne, udover de foretagne interviews, er love og revisionsstandarder (ISA er). Disse kilder anses for at være både objektive og valide. Ved interviews opnår man en forståelse for interviewpersonens subjektive holdning til et givent emne i dette tilfælde besvigelser. Jeg vil interviewe et repræsentativt udsnit af emnets interessenter for at belyse afhandlingens problemstilling fra forskellige vinkler. Da de afgivne svar er meningsbestemte, er der intet rigtigt svar på de stillede spørgsmål jeg forventer dog at kunne se en enighed/sammenhæng i de afgivne svar. Jeg vil i afhandlingen anvende artikler trykt i forskellige medier, hvorfor de i højere eller mindre grad kan være præget af forfatterens holdninger. Dette er imødekommet ved, at jeg forholder mig kritisk til det indsamlede materiale. De pågældende medier, herunder INSPI og 26 Andersen (2009: s. 151) 27 Andersen (2009: s. 27) 15 S i d e

17 Journal of Accountancy, anses for at være seriøse medier, hvorfor disse artikler betragtes som pålidelige data. Forfatteren Joseph T. Wells, hvis bøger og artikler vil blive anvendt flittigt i denne afhandling, er en anerkendt forfatter indenfor faget. Han har arbejdet som efterforsker i FBI i mange år samt stiftet ACFE 28. Han har en stor viden om emnet, hvorfor hans udgivelser også anses for pålidelige data. Jeg er af den opfattelse, at de i afhandlingen anvendte kilder er med til at skabe en valid og objektiv besvarelse af afhandlingens problemformulering. For anvendte kilder henvises til afhandlingens fortegnelse over anvendt litteratur. Kildehenvisningerne er angivet som fodnote på de respektive sider. Som revisor kan jeg ikke frasige mig at have nogle forudindtagede holdninger omkring problemstillingen. Dette kan virke begrænsende i min objektive tilgang til emnet og bevirke, at jeg fokuserer på det, jeg forventer, uden at være åben for andre resultater. Jeg vil dog forsøge at undgå dette bedst muligt. 2.2 Afhandlingens teoretiske tilgang I nærværende kapitel diskuteres den teoretiske tilgang til løsning af afhandlingens problemstilling. Min baggrundsviden i denne afhandling stammer primært fra cand.merc.aud. uddannelsesforløbet, herunder især fra pensum i faget revision samt valgfaget besvigelser. Herudover har jeg 7 års erhvervserfaring som revisor, hvor jeg hovedsageligt har beskæftiget mig med små virksomheder Regnskabsklasser Afhandlingens titel lyder Besvigelser i små virksomheder hvordan revisor skal forholde sig under revisionen. Ved små virksomheder forstås virksomheder i regnskabsklasse B. I årsregnskabslovens 7 inddeles samtlige virksomheder i 4 regnskabsklasser: Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Virksomheder omfattet af loven, men har ikke pligt til at aflægge årsrapport Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder S i d e

18 Opdelingen i regnskabsklasserne sker ud fra virksomhedens balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal ansatte ISA er Størstedelen af de godkendte revisorer i Danmark er medlem af FSR eller FRR, som er to danske brancheorganisationer. FSR og FRR er medlem af IFAC, som er en international brancheorganisation. En uafhængig organisation under IFAC, kaldet IAASB, udsteder internationale revisionsstandarder altså ISA er. Som medlem af FSR og FRR er man derfor forpligtet til at følge de til enhver tid gældende ISA er, idet det er et krav for ethvert medlem af IFAC 30. Revisor skal således først og fremmest tilrettelægge deres revision med udgangspunkt i de internationale revisionsstandarder. Jeg vil i afhandlingen henvise til en række af disse standarder, idet de er afgørende for besvarelse af afhandlingens problemformulering. Der vil hovedsageligt blive henvist til ISA 240, da denne specifikt omhandler besvigelser. Jeg vil inddrage øvrige standarder, hvor det findes relevant Revisionsrisikomodellen Risikoen for væsentlige fejl i regnskabet betegnes revisionsrisikoen 31. Denne revisionsrisiko opdeles i tre forskellige kategorier, jf. revisionsrisikomodellen nedenfor: Revisionsrisiko = Iboende risiko X Kontrolrisiko X Opdagelsesrisiko Figur 2 Revisionsrisikomodellen Kilde: Egen tilvirkning ud fra Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt (2010: s. 79) samt ISA 200 (2009: afsnit 13) Iboende risiko Kontrolrisiko Opdagelsesrisiko Risikoen for at fejl opstår Risikoen for at fejl ikke opdages og rettes af klientens interne kontroller Risikoen for at revisor ikke opdager fejlen Den iboende risiko samt kontrolrisikoen kan revisor ikke påvirke det er den risiko, som er forbundet med den enkelte kunde. Revisor kan gennem sin revision påvirke opdagelsesrisikoen. Denne opdeling af risici vil blive berørt i afhandlingen, da det kan bidrage til besvarelse af 29 LBK nr. 323 Bekendtgørelse om årsregnskabsloven (2011: 7) 30 IFAC Statement of Membership Obligations (2012: s. 6) 31 Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt (2010: s. 79) 17 S i d e

19 afhandlingens problemformulering. I afhandlingen diskuteres blandt andet, hvorledes revisor skal forholde sig til den iboende risiko samt kontrolrisikoen i den enkelte virksomhed. Ligeledes vil det i afhandlingen blive diskuteret, hvorledes revisor kan påvirke opdagelsesrisikoen Besvigelsesteorien Der vil i afhandlingen blive analyseret ud fra den teoretiske model besvigelsestrekanten, som er udviklet af kriminologen Donald Cressey 32. Denne figur har til formål at forklare årsagen til, at besvigelser opstår, hvorfor den anses for relevant til besvarelse af afhandlingens problemformulering Risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau I ISA 240 står skrevet, at revisor skal vurdere risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabs- og revisionsmålsniveau. Det er derfor relevant at skelne mellem disse begreber. Ved risici på regnskabsniveau forstås risici, der gennemgribende vedrører regnskabet som helhed og muligvis påvirker mange revisionsmål 33. Ved risici på revisionsmålsniveau forstås risici indenfor hvert af de for virksomheden relevante revisionsmål. Overvejelser omkring dette bidrager til fastlæggelse af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere handlinger, der er nødvendige for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ISA 315 (2009: afsnit A105) 34 ISA 315 (2009: afsnit A109) 18 S i d e

20 3 Besvigelser generelt Dette kapitel har til formål at redegøre for besvigelser generelt. Således vil læser få et grundlæggende kendskab til emnet forud for afhandlingens analyse. Begrebet vil blive søgt defineret ud fra såvel den revisionsmæssige, den juridiske som den praksis baserede indgangsvinkel. Herudover vil der i kapitlet blive redegjort for besvigelsestrekanten. 3.1 Definition af besvigelser Revisionsmæssig definition på besvigelser (ISA 240) En besvigelse kan ifølge ISA 240 defineres som: En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel 35 Besvigelser adskiller sig fra fejl ved, at der foreligger en bagvedliggende, bevidst handling. Der skelnes således mellem, om handlingen er bevidst eller ej. Ligeledes er det relevant, at revisor alene fokuserer på besvigelser, som fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet 36. Det skal dog siges, at såfremt revisor konstaterer besvigelser i virksomheden, skal disse bringes til rette ledelsesniveau, uanset om der er tale om væsentlige eller uvæsentlige forhold 37. Der findes mange forskellige former for besvigelser, men i henhold til ISA 240 opdeles besvigelser i to kategorier; regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver 38. Regnskabsmanipulation 39 Regnskabsmanipulation foreligger, når en eller flere personer tilsigtet forbedrer, forringer eller forfalsker en virksomheds regnskab for at vildlede den enkelte regnskabsbruger. Formålet med denne form for besvigelse vil som udgangspunkt være overfor omverdenen at lade virksomhedens økonomiske situation fremstå enten bedre eller ringere, end hvad virkeligheden er. Det kan være for at leve op til markedets forventninger eller for at oppuste indtjeningen, så virksomheden fremstår bedre overfor kreditgivere eller overfor ledelsen, såfremt en given medarbejder er resultataflønnet. Det kan også være for at minimere indtjeningen og derved skatten. Regnskabsmanipulation kan blandt andet foregå på følgende måder: 35 ISA 240 (2009: afsnit 11) 36 ISA 240 (2009: afsnit 3) 37 ISA 240 (2009: afsnit 60) 38 ISA 240 (2009: afsnit 3) 39 Dette afsnit er skrevet på baggrund af ISA 240 (2009: afsnit A2-A4) 19 S i d e

21 Ved at manipulere, forfalske eller ændre bogføringen og/eller den underliggende dokumentation, som danner grundlag for regnskabet. Ved bevidst forkert at præsentere eller helt udelade begivenheder eller anden betydelig information i regnskabet. Ved bevidst at anvende forkert regnskabspraksis. Virksomhedens daglige ledelse vil ofte være involveret i denne form for besvigelse. Det skyldes, at det som udgangspunkt vil kræve en tilsidesættelse af virksomhedens interne kontroller for at kunne gennemføre en given manipulation af regnskabet. Misbrug af aktiver 40 Misbrug af aktiver kan defineres som tyveri af virksomhedens aktiver altså såvel kontanter som andre værdier. Denne form for besvigelse kan ske på mange tænkelige måder såsom: Underslæb, herunder misbrug af debitors indbetalinger. Tyveri af immaterielle rettigheder eller fysiske aktiver, eksempelvis fra varelageret. Privat benyttelse af virksomhedens aktiver. Ved at lade virksomheden betale for varer og tjenesteydelser, som ikke er modtaget, for derved at overføre pengene til egen bankkonto. Misbrug af aktiver begås ofte af virksomhedens medarbejdere og for relativt små og uvæsentlige beløb. Den daglige ledelse kan dog også være involveret i denne form for besvigelse, hvilket gjorde sig gældende i Gate Gourmet-sagen, hvor direktør Amanda Jacobsen i den grad misbrugte selskabets aktiver. Hun overførte blandt andet selskabets penge til egen bankkonto 41. På trods af at der ofte er tale om uvæsentlige beløb, vil misbrug af aktiver stadig være i revisors interesse, idet flere uvæsentlige transaktioner sammenlagt nemt kan være væsentlige Juridisk definition på besvigelser I ISA 240 står skrevet 42 : Skønt besvigelser er et bredt juridisk begreb Denne sætning virker malplaceret, idet besvigelser er et revisionsmæssigt og ikke et juridisk begreb 43. Begrebet er ikke omtalt i den juridiske verden, hvor man i stedet taler om økonomi- 40 Dette afsnit er skrevet på baggrund af ISA 240 (2009: afsnit A5) 41 Kristensen (2012: s. 1) 42 ISA 240 (2009: afsnit 3) 43 Bilag 3, interview med Lars Bo Langsted 20 S i d e

22 ske forbrydelser 44 eller formueforbrydelser 45. Økonomisk kriminalitet er en paraplybetegnelse, som dækker over straffelovens kapitel 28 om formueforbrydelser 46, herunder følgende: Tyveri, jf. strfl 276 Ulovlig omgang med hittegods, jf. strfl 277 Underslæb, jf. strfl 278 Bedrageri, jf. strfl 279 Mandatsvig, jf. strfl 280 Skyldnersvig, jf. strfl 283 Skattesvig, jf. strfl 289 Da begrebet besvigelser ikke er nævnt i straffeloven, betyder det, at besvigelser i sig selv altså ikke er strafbare. Det er derimod den underliggende svigagtige handling, der er strafbar. Begreberne besvigelser og økonomisk kriminalitet er altså ikke helt entydige. De overlapper hinanden delvist i kraft af, at de i ISA 240 oplistede eksempler på misbrug af aktiver ligeledes kan kategoriseres som værende økonomiske forbrydelser i henhold til straffelovens kapitel 28. Specialkonsulent Nikolas Niss, som er ansat ved politiet, udtaler følgende omkring begrebet besvigelser: Besvigelser, som det beskrives i ISA 240, minder mere om det, man i straffelovens 279 beskriver som værende bedrageri. Når vi i politiet omtaler økonomisk kriminalitet, er dette en paraplybetegnelse, der dækker over hele straffelovens kapitel 28 om formueforbrydelser, der dækker over bedrageri, mandatsvig, underslæb etc. 47 Alt andet lige dækker økonomisk kriminalitet således over mere, end hvad definitionen i ISA 240 dækker over man kan sige, at besvigelser er en delmængde af begrebet økonomisk kriminalitet. Som nævnt i kapitel fokuserer ISA 240 udelukkende på de besvigelser, der medfører fejlinformation i regnskabet af væsentlig karakter. Straffeloven derimod omtaler ikke noget om væsentlighed. Som udgangspunkt må alle former for økonomiske forbrydelser således anses for værende relevante. Dette bekræftes endvidere ved følgende udtalelse: 44 BEK nr Bekendtgørelse om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne (2012: 2, stk. 1) 45 LBK nr Bekendtgørelse om straffeloven (2012: kapitel 28) 46 Bilag 7, interview med Nikolas Niss 47 Bilag 7, interview med Nikolas Niss 21 S i d e

23 Inden for politiet og i arbejdet med økonomisk kriminalitet arbejder vi ikke med et væsentlighedsniveau som man kender det fra revisionsbranchen ( ). Der kan derfor være tale om internetbedrageri for DKK 500 eller skattesvig for DKK 100 mio. det gør ikke nogen forskel i vurderingen af, om sagen skal efterforskes 48 Med udgangspunkt i dette kapitel er det nærliggende at definere besvigelser set med juridiske øjne hvorfor det altså kaldes økonomisk kriminalitet som værende følgende: En overtrædelse af lovgivningen, der medfører en økonomisk fordel uanset beløbsstørrelse Den praksisbaserede definition på besvigelser I forløbet med udarbejdelsen af denne kandidatafhandling har jeg interviewet en række fagfolk, herunder tre revisorer, en professor med fortid i Bagmandspolitiet, en advokat med arbejdsområder indenfor insolvens og rekonstruktioner samt en specialkonsulent fra politiets afdeling for økonomisk kriminalitet. De har alle givet deres bud på, hvordan besvigelser kan defineres. Det interessante ved at tale med folk som har en form for tilknytning til emnet, men med forskellige baggrund er, at de qua deres erhvervserfaring må forventes at have hver sin holdning til emnet. De interviewede parters svar på spørgsmålet, om hvordan de vil definere besvigelser, er følgende: Det vil jeg ikke på anden måde end den, som fremgår af ISA 240, netop fordi besvigelser ikke er et juridisk udtryk. Omvendt kan man sige, at revisorer også taler om besvigelser, når de taler om afrapportering af kriminelle handlinger, og hvis de gør det, bliver begrebet straks meget bredere, og så bliver det næsten parallelt med økonomisk kriminalitet. Altså forbrydelser begået i forbindelse med tilsyneladende lovlig erhvervsvirksomhed 50 Jeg vil definere det på samme måde, som man gør i ISA 240, der drejer sig om tilsigtet fejlinformation i et regnskab (...). Hvis man definerer det meget bredt som overtrædelse af lovgivningen, kan du tage alle de tusindvis af sager, hvor der foreligger et ulovligt aktionærlån. Det er i princippet også misbrug af selskabets midler Bilag 7, interview med Nikolas Niss 49 Defineret af afhandlingens forfatter 50 Bilag 3, interview med Lars Bo Langsted 51 Bilag 4, interview med Jesper Seeahausen 22 S i d e

24 Man kan snyde, og man kan lave svig på rigtig mange forskellige områder. Problemstillingen er, når man i en virksomhed beslutter sig til ikke at følge dydens smalle spor, men bevæger sig ud på lastens brede landevej 52 Bevidst disponering, som har det formål at reducere indtægtssiden i virksomheden og/eller påføre virksomheden omkostninger/risici med det formål at begunstige ejer eller dennes nærmeste 53 Økonomisk kriminalitet i sin enkle form handler om at opnå en økonomisk gevinst, som man ikke rettelig har lov til 54 Det er et godt spørgsmål, for jeg tror, at alle mennesker har en holdning til, hvad besvigelser er. Jeg ser en besvigelse som en person, der med vilje gør noget forkert/ulovligt for at opnå en økonomisk fordel. Min mavefornemmelse siger også, at det skal være en personlig, økonomisk fordel, hvor andre måske vil være ude i, at det også kunne være kun en økonomisk fordel eller bare en fordel i form af, at et regnskab bliver anderledes/bedre, end det burde have været for at opnå nogle fordele på selskabets vegne. Der er selvfølgelig også en masse gråzoner 55 Som det fremgår af ovenstående udtalelser, er der flere forskellige tolkninger af begrebet besvigelser. Nogle af de interviewede parter mener, at ISA 240 dækker betegnelsen meget godt, mens andre mener, at det er mere end som så. Det tyder alt andet lige på, at folks opfattelse af begrebet besvigelser i overvejende grad dækker over mere, end hvad der står skrevet i ISA 240. Dog dækker det ikke helt over så meget, som økonomisk kriminalitet dækker over. Det er illustreret i besvigelsesmodellen i kapitel på næste side Erklæringsbekendtgørelsen Besvigelser er defineret og omtalt i ISA 240, hvorfor man kunne mene, at det i forhold til en revision burde være nok at følge de krav og anbefalinger, som står skrevet i denne ISA. Det er dog ikke nok, for så længe man som revisor erklærer sig med sikkerhed, er man omfattet af erklæringsbekendtgørelsen 56. Erklæringsbekendtgørelsen påpeger, at revisor skal give supplerende oplysninger om forhold, hvor ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller 52 Bilag 5, interview med Ole Borch 53 Bilag 6, interview med Niels Olin Andersen 54 Bilag 7, interview med Nikolas Niss 55 Bilag 8, interview med Bjarne Aalbæk 56 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (2009: s. 4) 23 S i d e

25 medarbejdere 57. Revisor skal endvidere altid give oplysning om overtrædelse af blandt andet straffelovens kapitel 28, bogføringsloven samt selskabsloven. Dette kan være et problem for den enkelte revisor, da det alt andet lige indebærer, at revisor således skal have indsigt i straffeloven samt alle andre love, hvor en overtrædelse kan medføre erstatnings- og strafansvar for ledelsen. Erklæringsbekendtgørelsen adskiller sig således fra ISA 240 ved, at revisor kun skal reagere på forhold, hvor ledelsen kan ifalde ansvar. Til gengæld dækker erklæringsbekendtgørelsen bredere end ISA 240, da den blandt andet også dækker over straffelovens kapital 28, bogføringsloven og selskabsloven 58. Derudover betragtes alle forhold, hvor ledelsen kan ifalde ansvar for væsentlige med undtagelse af bagatelagtige forhold Besvigelsesmodellen Som opsamling på dette kapitel omkring definitionen af besvigelser er nedenstående illustration udarbejdet. Modellen giver læser mulighed for bedre at kunne danne sig et overblik over de overordnede definitioner af begrebet besvigelser; den revisionsmæssige definition og den juridiske definition. Jeg har ligeledes forsøgt at illustrere den praksisbaserede definition, som i henhold til ovenstående vurderes at være en mellemting mellem de to overordnede definitioner. Endelig har jeg indsat definitionen i henhold til erklæringsbekendtgørelsen, idet revisor skal efterleve denne under enhver revision. 57 BEK nr. 668 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (2008: 7) 58 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (2009: s. 27) 59 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (2009: s. 27) 24 S i d e

26 Figur 3 Besvigelsesmodellen Kilde: Egen tilvirkning Af modellen fremgår det, at der er indikation på, at definitionen af besvigelser i henhold til ISA 240 og den definition, som de praktiserende revisorer arbejder efter, ikke helt stemmer overens. Der er flere typer af kriminelle handlinger, som er med i den praksisbaserede definition, men som ikke er med i definitionen i henhold til ISA 240. Det gælder blandt andet de lovovertrædelser, som ikke søges skjult ved vildledning, eksempelvis ulovlige kapitalejerlån. Disse forsøges ikke nødvendigvis holdt skjult af virksomhedens ledelse. Ovenstående model viser, at en nøjagtig definition af besvigelser kan være svær at redegøre for i praksis især fordi forskellige revisorer som oftest vil fortolke love, standarder mv. forskelligt. I modellen har jeg med en tyk sort ramme markeret den del af definitionerne, som er relevant for revisor, idet det er disse besvigelsesformer, som revisor skal være opmærksom på under en given revision. 25 S i d e

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Revision 1 Placering Type og sprog Omfang og forventning Deltagere Deltagerforudsætninger Læringsmål Revision Indhold

Revision 1 Placering Type og sprog Omfang og forventning Deltagere Deltagerforudsætninger Læringsmål Revision Indhold Revision 1 5 ECTS Fagansvarlig: Hans Henrik Berthing Placering 1. semester Type og sprog Obligatorisk Dansk Omfang og forventning Undervisning: ca. 50 timer Forberedelse: Du må normalt regne med at skulle

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Opgaveløser: Christina Nielsen 5179-116 Vejleder: Torben Rasmussen Opdagelse og forebyggelse af besvigelse svigelser

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Udvidet gennemgang. Institut for økonomi. Cand. merc. aud. Kandidatafhandling. August Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998

Udvidet gennemgang. Institut for økonomi. Cand. merc. aud. Kandidatafhandling. August Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998 Institut for økonomi Cand. merc. aud. Kandidatafhandling August 2013 Udvidet gennemgang Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998 Vejleder: Torben Rasmussen Business & Social Sciences, Aarhus Universitet

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber IFAC Board September 2014 International standard om revision () Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14.

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14. R -sag nr. 1351 B.5,B.6,B.11.3,B.14. Til brug for en retssag er udvalget blevet anmodet om at besvare et spørgetema om god revisionsskik i forbindelse med revision af en årsrapport for 2007 for et aktieselskab.

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

H Trier Holding ApS Stidalsmarken Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 8. februar december 2016

H Trier Holding ApS Stidalsmarken Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 8. februar december 2016 Stidalsmarken 9 8600 Silkeborg CVR-nr: 37 44 43 75 ÅRSRAPPORT 8. februar - 31. december 2016 (1. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15/2 2017 Dirigent Hanne Trier INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Revisoransvar ved besvigelser

Revisoransvar ved besvigelser School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet Cand. Merc. Aud studiet Kandidatafhandling Revisoransvar ved besvigelser - Analyse af forventningskløft mellem revisor og interessenter Udarbejdet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Revisionsplanlægning i recessionsperioder

Revisionsplanlægning i recessionsperioder Cand.merc.aud-studiet Copenhagen Business School Kandidatafhandling Revisionsplanlægning i recessionsperioder Helle Nielsen, CPR-nr. 250380 Carina Rosenørn Maglenfeldt, CPR-nr. 251082 Afhandlingen er afleveret

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere