Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter"

Transkript

1 Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar Nordjysk Kampsportscenter har til formål, at udbrede kendskabet til kampsport, samt skabe mulighed for dyrkelse og opnåelse af færdighed inden for dette område. Medlemskab af organisation 2. Foreningen er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) gennem DGI Nord og er undergivet dennes love og bestemmelser. Stk. 2 Stk. 5. Stk. 6. Foreningen er medlem af Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) og er undergivet dennes love og bestemmelser. Foreningen er medlem af World Elite Black Belt Society (WEBBS) gennem WEBBS Danmark. Foreningen er medlem af Dansk Aikido Forbund. Foreningen er medlem af Shooters MMA. Foreningen er medlem af Danish MuayThai Federation (DMF) Indmeldelse og udmeldelse samt forholdet til medlemmer 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver person der ved skriftlig indmeldelse vedkender sig nærværende vedtægter samt kan overholde de for dojo en fastsatte regler (DOJO KUN). Optagelse af umyndige medlemmer i foreningen kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Personen kan enten optages som aktivt medlem eller som passiv. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Ved udmeldelse midt i en periode kan medlemmet ikke forlange tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent for den resterende periode. Cheftræneren fastlægger krav for deltagelse i de værende hold, herunder alderskrav. I tvivlstilfælde vurderer cheftræner egnethed og tager stilling til evt. dispensationer. opnåelse af færdigheder heri. 1

2 Stk. 5. Som æresmedlem kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at udnævne en person som har ydet et mangeårigt virke til stor betydning for klubben, har opnået et højt niveau indenfor sin sport. Æresmedlemmer er Kontingentfri og har samme rettigheder som aktive seniormedlemmer. Kontingent mm. 4. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingentet kan dog, hvis foreningens økonomi ændres radikalt, reguleres efter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Kasserer fastlægger procedurer for kontingentbetaling, herunder betalingsfrist. Kontingentet opkræves som udgangspunkt månedsvis forud for de aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet som udgangspunkt helårsvis forud. Ved optagelse midt i en periode, betales der forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af perioden. Såfremt et medlem kommer i restance med sit kontingent eller andre pligtige ydelser til klubben i over 3 måneder fra opkrævningen, kan det af kassereren, med 8 dages skriftlig varsel, suspenderes fra alle sine medlemsrettigheder og kan først genoptages, når det skyldige beløb for hele den mellemliggende periode er betalt. Restancer udover 6 måneder medfører eksklusion. Eksklusion 5. Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer når: 1) Når særlige forhold giver anledning dertil. 2) Vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter. 3) Eller særlige forhold giver anledning hertil. a. Herunder utilbørlig omgang med klubbens faciliteter og effekter (kan medføre erstatningsansvar) og dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller mod dens ånd. Vedkommende kan kræve at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende generalforsamling, hvor det skal optages på dagsordenen som særskilt punkt. Vedkommende kan kræve at generalforsamlingens afholdelse finder sted senest en uge efter den meddelte eksklusion. Vedkommende har adgang til generalforsamlingen og ret til at fremlægge sine synspunkter. Eksklusion kræver kvalificeret flertal, 2/3 stemmer. Stemmeret på forsamlinger 6. Kun aktive seniormedlemmer, forældre/værger til juniormedlemmer og æresmedlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamlinger, og dette skal ske ved personligt fremmøde. Passive medlemmer, har ret til at overvære generalforsamlingerne, og har i den udstrækning dirigenten skønner muligt, taleret. opnåelse af færdigheder heri. 2

3 Medlemmets rettigheder og pligter 7. Medlemmet har ret til at benytte klubbens faciliteter, når denne er åben, samt at deltage i træninger, der ledes af instruktører, på de tider, der er angivet for vedkommendes hold. Stk. 2 Medlemmet skal værne om klubben og dens materiel. 8. Træningen i foreningen foregår normalt under ledelse af en eller flere instruktører. Det enkelte medlem har ansvaret for opståede skader, der er pådraget i forbindelse med træningen. Dette kan træner eller forening ikke drages til ansvar for. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser. Foreningens forhold udadtil, daglige ledelse samt bestyrelsen 9. Foreningen tegnes af formanden som sammen med den bestyrelsen varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af foreningen. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen består af fem medlemmer, jf. 13 stk. 3 nr. 9 litra a, b og c, som indtager følgende poster: Formand Næstformand Kasserer 2 frit valgte bestyrelsesmedlemmer Stk. 5. Stk. 6. Bestyrelsens formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen dog således, at der i lige år foretages valg til formandsposten og i ulige år foretages valg til kassererposten, jf. 13 stk. 3 nr. 9 litra a og b. De frit valgte bestyrelsesposter vælges for 1 år ad gangen jf. 13 stk. 3 nr. 9 litra c. Genvalg kan finde sted. Kandidaterne skal være personlig myndige. Der skal være min. 1 repræsentant fra hver aktivitet i bestyrelsen. Formanden repræsenterer til daglig klubben udadtil bl.a. over for offentlige myndigheder. Formanden sørger for at orientere medlemmer og bestyrelse om al aktuel og relevant nyt. Kassereren fører klubbens regnskab på lovlig og forsvarlig vis, og sørger for, at klubben indfrier sine økonomiske forpligtigelser til tiden. Kassereren er ansvarlig over for de fastlagte budgetter. Et af de frit valgte bestyrelsesmedlemmer fører referat over bestyrelsesmøderne. Et af de frit valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i formandens sted ved dennes forfald. opnåelse af færdigheder heri. 3

4 Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk Bliver en bestyrelsespost ledig i utide, indtræder suppleanten, hvorefter bestyrelsen om rokerer og konstituerer sig. Dette har gyldighed frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge de er prioriterede. Bliver mere end 2 poster ledige i en periode, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor ny bestyrelse vælges. Bestyrelsen træder sammen senest 14 dage efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Ved konstitueringen fastsættes desuden bestyrelsens forretningsorden. Denne skal bl.a. indeholde følgende punkter: a) Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. B) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre eller flere medlemmer er tilstede. C) Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fører referat over sine møder og referatet skal godkendes på det følgende bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem kan på forlangende få anført synspunkter til referat. Bestyrelsen fastlægger et budget for klubbens økonomiske drift. Budgettet er offentligt for klubbens medlemmer. Bestyrelsesmøderne er som hovedregel åbne, dog kan bestyrelsen begære dørene lukkede. Bestyrelsens medlemmer er kontingentfri. Hver aktivitet har en revisor, der er ansvarlig for dokumentation af deres forbrug af aktivitets tilskuddet. Ved økonomiske dispositioner over 500 DKR kræves underskrift af såvel formand som kasserer. Mindre dispositioner kan dog foretages uden formand og kasserers underskrift. Til køb/salg eller pantsættelse af fast ejendom samt indgåelse af lejemål af permanent karakter kræves, at der ligger en generalforsamlingsbeslutning til grund. Ligeledes skal der ligge en generalforsamlingsbeslutning til grund for optagelse af lån, samt køb/salg af løsøre med betydelig indflydelse på foreningens økonomi. I alle tilfælde forestår bestyrelsen de nødvendige forhandlinger. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. opnåelse af færdigheder heri. 4

5 Træningsmæssig ledelse 11. Bestyrelsen udpeger en cheftræner for hver aktivitet i klubben (normalt højest graduerede). I samarbejde med disse træffes aftale om træningstider. Chefinstruktør indstiller egnet medlem til instruktørstatus, og bestyrelsen indsamler relevante oplysninger og godkender vedkommende Cheftrænerne fastlægger træningen i samarbejde med de øvrige instruktører, og afklarer i tvivlstilfælde træningsmæssige spørgsmål. Instruktører er kontingentfri. Generalforsamlingen 12. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig, jf. dog 19. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal, jf. dog 5 stk. 3, 18 samt 19 stk. 1. Der føres referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigent og bestyrelse. Stemmeberettigede medlemmer kan på forlangende få synspunkter ført til referat. 13. Den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år i februar måned. Den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningens lokaler. Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i foreningens lokaler, samt ved uddeling til interesserede medlemmer. opnåelse af færdigheder heri. 5

6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år. 4. Beretning fra kassereren og fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent 6. Orientering om tænkt hovedlinje for foreningens virke i det kommende år 7. Behandling af ændringsforslag til vedtægterne 8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg af bestyrelse der skal omfatte følgende poster: a. formand (periode 2 år, valg i lige år) b. Næstformand (periode 1 år) c. kasserer (periode 2 år, valg i ulige år) d. 2 frit valgte bestyrelsesmedlemmer (periode 1 år) e. 2 prioriterede suppleanter til bestyrelse (periode 1 år) f. 1 revisor (periode 1 år), samt 1 suppleant (periode 1 år) 10. Eventuelt. Kan punkterne 1-9 under 13 stk. 3. ikke godkendes skal afholdelse af ekstraordinær generalforsamling finde sted. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter skriftlig anmodning, underskrevet af mindst 25 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og med anført begrundelse til bestyrelsen. Bestyrelsen er pligtig til, inden en måned efter modtagelse af begæringen, at afholde ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med offentliggørelse af dagsorden i fuld ordlyd og med mindst 14 dages varsel. Der gælder samme regler for en ekstraordinær generalforsamling som for en ordinær, hvilket også omfatter 13 stk. 2. Dog omfatter dagsordenen som udgangspunkt kun punkterne 1, 2, 7, 8 og 10. Yderligere punkter skal være meddelt i indkaldelsen. Regnskab og formue 15. Klubbens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Kassereren fører på bestyrelsens vegne et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på overskuelig måde. Kassereren opstiller årsregnskab, indeholdende driftsregnskab samt status, senest d. 14. januar. Kassereren sørger for, at regnskabet revideres af revisorerne således, at det senest 8 dage før ordinær generalforsamling ligger til gennemsyn for klubbens medlemmer med revisors påtegning. opnåelse af færdigheder heri. 6

7 Stk. 5. Stk. 6. Revision 16. Stk. 5. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen beslutter andet, anbringes i et anerkendt pengeinstitut til den bedst mulige forrentning. Bestyrelsen udarbejder endvidere et budget for de forskellige aktiviteter til at afholde løbende udgifter i forbindelse med træning og kurser. Disse budgetter administreres af chefinstruktøren for den enkelte aktivitet. Større indkøb af træningsudstyr koordineres med kassereren med henblik på at forbygge dobbeltindkøb mellem aktiviteterne. På den ordinære generalforsamling vælges, for et år af gangen, 1 kritisk revisor og 1 suppleant, jf. 13, stk. 3 nr. 9 litra e. Disse skal være personligt myndige. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren skal endvidere tage stilling til om de dispositioner der fortages i årets løb, er i overensstemmelse med vedtægterne, generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger, samt at de er rimelige og forsvarlige. Revisoren har ret til at afholde uanmeldt revision. Bestyrelsen er derudover berettiget til at ansætte en lønnet, statsautoriseret revisor. Beslutninger og afstemninger 17. Følgende flertalsformer benyttes i disse vedtægter: almindeligt flertal, kvalificeret flertal og quorum. a) Almindeligt flertal vil sige mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, dog her eksklusiv de blanke stemmer. Denne flertalsform anvendes, hvor intet andet er forskrevet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, mens der ved personvalg trækkes lod. b) Kvalificeret flertal, hvilket vil sige mere end 50 % af de gyldige stemmer (mere end almindeligt flertal). F.eks. 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for, eller f.eks. 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for. Her tæller blanke stemmer også med, som gyldige stemmer. opnåelse af færdigheder heri. 7

8 c) Quorum er en særlig stram afstemningsregel. I visse tilfælde kan det fremgå af vedtægterne, at en forsamling kun er beslutningsdygtig, når et vist antal af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede og deltager i afstemningen. F.eks. at ¾ af samtlige medlemmer stemmer for en beslutning. Hvis eksempelvis kun halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede er forsamlingen ikke beslutningsdygtig. Formen anvendes ved generalforsamlingen jf. 9 stk. 1 og af bestyrelsen jf. 5 stk. 3. Dirigenten vælger afstemningsformen dog således, at hvis blot et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. Dirigenten vælger afstemningsmetode og sikrer sig, at denne overholder den i vedtægterne fastsatte flertalsform. Vedtægtsændringer 18. Forandring af nærværende vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Foreningens opløsning 19. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings vedtagelse kræves ¾ majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer. Opnås dette flertal blandt de fremmødte, men således at det stadig ikke er tilstrækkeligt til beslutningens godkendelse, indkaldes til en ny generalforsamling, mindst 1 måned og højest 3 måneder efter den første, hvor beslutningen kan træffes med mindst ¾ majoritet blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Bestemmelse om afvikling af visse af klubbens forpligtigelser, samt salg af ejendele og lignende i tilfælde af afvikling og opløsning, tages dog ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ikke realiseret materiel Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg til almene idrætslige formål. opnåelse af færdigheder heri. 8

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere