Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1"

Transkript

1 Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet Turnusakkreditering

2 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 6 Indstilling for kandidatuddannelsen... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 6 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen... 7 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil... 8 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 9 Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for det matematiske og forsikringsmatematiske fagområder Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for matematiske og forsikringsmatematiske fagområder Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik består af: Kernefaglig ekspert Professor Erik Bølviken, Institut for statistik og forsikring, Oslo Universitet Aftagerrepræsentant Investor Relations Direktør, Ulrik Andersson, Tryg Studerende Zaki Kragh, kemistuderende, Københavns Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. januar 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 24. februar Modtaget supplerende dokumentation vedrørende sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer og de specifikke forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen. - Modtaget supplerende dokumentation vedrørende sammenhængen mellem de enkelte fagelementers læringsmål og uddannelsens samlede kompetenceprofil. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 15. marts 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 13. maj 2011 Høringssvar modtaget - Sagsbehandling afsluttet - 5

6 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Resumé af kriterievurderingerne Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 6

7 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted København Sprog Bacheloruddannelsen udbydes på dansk. Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk. Hovedområde Naturvidenskab Bachelor- og kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Bachelor, optagelsestal for de seneste tre år Antal studerende optaget Antal studerende på uddannelsen Antal fuldførte grader Antal tilvalgsstuderende på uddannelsen Kandidat, optagelsestal for de seneste tre år Antal studerende optaget Antal studerende på uddannelsen Antal fuldførte grader Antal tilvalgsstuderende på uddannelsen Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 7

8 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Læringsmål for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik: En bachelor i forsikringsmatematik har kompetencer til at formulere og diskutere forsikringstekniske spørgsmål i en matematisk ramme, afgøre om et foreliggende argument er stringent eller heuristisk, udvikle bevisskitser til egentlige matematiske beviser, afgrænse matematiske discipliner i forhold til hinanden, men også kunne forholde sig til deres indbyrdes sammenhæng, identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, udvælge metoder til analyse og løsning af forsikringsmatematiske spørgsmål og til at reflektere over deres brug, formidle og kommunikere forsikringsmatematiske spørgsmål og problemstillinger, indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel forsikringsmatematisktilgang. En bachelor i forsikringsmatematik har færdigheder i at læse og forstå matematisk og statistisk faglitteratur på dansk og engelsk, anvende matematisk formelsprog, specielt til beskrivelse af forsikringstekniske problemstillinger, benytte moderne informationsteknologi til matematiske og statistiske formål, gennemføre statistiske analyser, redegøre mundtligt og skriftligt for matematiske ræsonnementer, anvende en række grundlæggende beregningstekniske metoder, anvende IT på forsikringsmatematiske problemer. En bachelor i forsikringsmatematik har viden om: matematisk analyse, lineær algebra, målteori, sandsynlighedsregning på målteoretisk grundlag, generel statistisk teori på målteoretisk grundlag, den lineære normale statistiske model, økonomi, jura, regnskabsteknik, livsforsikringsmatematik, skadeforsikringsmatematik. 8

9 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Læringsmål for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik: En kandidat i forsikringsmatematik opnår kompetence til at kunne: Strukturere en undersøgelse af åbne forsikringsmatematisk spørgsmål i såvel livs- som skadesforsikringsmatematik Videreudvikle og tilpasse sandsynlighedsteoretiske og statistiske modeller til konkrete problemer Gennemføre selvstændig, stringent bevisførelse Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. En kandidat i forsikringsmatematik opnår færdigheder til at kunne: Læse og forstå forsikringsmatematisk og statistisk originallitteratur Formidle og kommunikere forsikringsmatematiske spørgsmål og problemstillinger på videnskabeligt grundlag Redegøre mundtligt og skriftligt for undersøgelser af åbne forsikringsmatematiske problemer En kandidat i forsikringsmatematik har viden om: udvalgte forskningsaktive områder inden for livs- og skadesforsikringsmatematik. om metoder til analyse og løsning af forsikringsmatematiske spørgsmål 9

10 Bacheloruddannelsens struktur Bachelorfagpakken i forsikringsmatematik er på 150 ECTS-point samt en valgfri del på 30 ECTS-point på mindst bachelorniveau, jf. den fagspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik 3 og 5(bilag 7). Den normerede studieplan for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik fremgår af studieordningens 5: 10

11 Kandidatuddannelsens struktur Kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik består af konstituerende fagelementer på 105 ECTS-point inklusive specialet og 15 ECTS-point valgfrie fagelementer. Den generelle profil inden for faget består ifølge studieordningen for kandidatuddannelsen for forsikringsmatematik 5 (bilag 8) af: 11

12 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet har i 2008 nedsat fem brancheorienterede paneler, som har til opgave at yde rådgivning på tværs af fakultetets uddannelser. Aftagerpanelerne er ifølge dokumentationsrapporten ledelsesmæssigt forankret hos prodekanen for uddannelse, der udpeger medlemmerne i samråd med prodekanen for forskning og formanden for de siddende paneler, jf. dokumentationsrapporten, s. 3; bilag 1. De fem aftagerpaneler er organiseret med aftagerrepræsentanter inden for følgende fem brancher: - Aftagerpanel for Miljø og Energi - Aftagerpanel for Sundhed og Medicin - Aftagerpanel for It og Finans - Aftagerpanel for Uddannelse og Formidling samt - Aftagerpanel for Forarbejdning og Fremstilling Det aftagerpanel, der dækker uddannelserne i forsikringsmatematik er IT og Finans. Ifølge fakultetets kommissorium for aftagerpaneler er det hensigten, at aftagerpanelerne mødes 2-4 gange om året (222.science.ku.dk/fakultet/organisation/udvalg/aftagerpaneler/kommissorium_aftagerpaneler.pdf/). Af dokumentationsrapportens side 3 fremgår det, at mødeaktiviteten siden 2009 har været begrænset til to fællesmøder for alle aftagerpanelerne samt et individuelt møde for de enkelte aftagerpaneler i I forbindelse med sidstnævnte har uddannelserne i forsikringsmatematik været genstand for en nøjere præsentation for IT og Finans den 27. januar 2010, jf. bilag 4. Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen indgår i dialog med et for uddannelserne relevant aftagerpanel. Imidlertid vurderer akkrediteringspanelet, at denne dialog kun i nogen grad kan betegnes som løbende, idet mødeaktiviteten med aftagerpanelet har været begrænset særligt set i lyset af ovennævnt målsætninger for mødefrekvensen. Af dokumentationsrapporten s.3-4 fremgår det blandt andet videre, at aftagerpanelerne rådgiver dekanen om de enkelte studieretningers optag på baggrund af beskæftigelsestal og tilgængelige analyser af beskæftigelsestal og tilgængelige analyser af beskæftigelsesudsigterne for de enkelte fag og at Erfaringerne fra dialogmøderne med aftagerpanelerne indgår i studienævnets arbejde med udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. På uddannelsesbesøget den 15. marts 2011 tilkendegav uddannelsens ledelse at den nuværende konstruktion for så vidt angår dialogen med aftagerpanelet ikke opleves som optimal. Ledelsen forklarede i den forbindelse, at idet aftagerpanelet er fagligt bredt sammensat(de studerende bliver afsat bredt), er der i panelet vanskeligheder med at opnå en fælles faglig identitet, og at der er således behov for at foretage justeringer hen imod en mere fagnær og systematisk dialog. Akkrediteringspanelet vurderer, at det på baggrund af dokumentationsrapporten samt det oplyste på uddannelsesbesøget er uklart, hvilke konkrete tilbagemeldinger institutionen har fået fra aftagerpanelet og hvorle- 12

13 des disse tilbagemeldinger efterfølgende er blevet anvendt til sikring og udvikling af bachelor- og kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik. Udover den etablerede kontakt til aftagerpanelet indgår institutionen ifølge dokumentationsrapporten s.4 også i dialog med censorkorpset i matematik, Forsikring & Pension, Alumneforeningen Kubulus og Den Danske Aktuarforening(DDA). For så vidt angår dialogen med aktuarforeningen fremgår det af dokumentationsrapporten, at repræsentanter for IMF (Institut for matematiske fag) mødes 3 gange årligt med det dertil indrettede kontaktudvalg under DDA. I dette forum diskuteres alle aspekter af studiet, herunder studieordning, kurser og den relevante forskergruppes bemanding m.v. Af dokumentationsrapporten fremgår, at flere af foreningens anbefalinger om eksempelvis fokus på numeriske metoder og beregningsaspekter m.v. er blevet fulgt. Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen samlet set på tilfredsstillende vis indgår i dialog med aftagere, ligesom det også vurderes, at dialogen bliver anvendt til sikring og udvikling af forsikringsmatematikuddannelsernes relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Det fremgår blandt andet af dokumentationsrapporten s. 5, at instituttet indgår i en løbende og frekvent uformel kontakt med dimittender i en bred vifte af faglige sammenhænge, fx i Den Danske Aktuarforening. Instituttetes dialog foregår via den relevante forskergruppe Mathematics and Statistics in Insurance and Economics (MSMIE), hvori instituttet er repræsenteret. Videre fremgår, at fakultetet i foråret 2010 som led i opfølgningen på tidligere undersøgelser foretog en spørgeskemaundersøgelse af kandidater fra SCIENCE, der dimitterede i perioden 1. oktober 2004 til 1. oktober Knapt 1800 dimittender ud af 2900 (62 %) deltog i undersøgelsen. I den forbindelse fremgår, at undersøgelsen omfattede 59 dimittender i forsikringsmatematik og heraf responderede 29 personer på undersøgelsen. Ifølge dokumentationsrapporten indikerede undersøgelsen en udbredt tilfredshed med uddannelsens elementer og den måde, hvorpå den har forberedt kandidaterne til et virke som aktuar. Undersøgelsens resultater har endnu ikke givet anledning til korrektioner i studieordninger og kursusudbud, hvilket begrundes i det forhold, at dimittendundersøgelsen er forholdsvis ny. Det er dog instituttets hensigt, at følge op på dimittendundersøgelsens resultater bl.a. via en målrettet dialog med dimittender om hvordan uddannelsen kan udvikles yderligere ved den planlagte Alumneaften den 11. januar 2011, jf. dokumentationsrapporten, s. 5. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at institutionen indgår i en løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at institutionen anvender dialogen med uddannelsens dimittender til sikring og udvikling af uddannelsens indhold. Beskæftigelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Af dokumentationsrapporten fremgår, at der i perioden 1/ til 30/ var registeret 74 personer, som fik en bachelorgrad i forsikringsmatematik, og at alle 74 bachelorer efterfølgende blev indskrevet på en kandidatuddannelse på KU. Derudover er der i dokumentationsrapporten henvist til nedenstående tabel om beskæftigelsestal for alle bachelorer på henholdsvis matematik, fysik, kemi og datalogi. I yderste kolonne fremgår tallene for bachelorer på Københavns Universitet. Tallene er udarbejdet af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Styrelsens beregningsmetode gør det ikke muligt at isolere tallene for universitetets bachelorer i forsikringsmatematik. 13

14 Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen har sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig på samme niveau som øvrige dimittender fra det naturvidenskabelige hovedområde. Gælder kun for kandidatuddannelsen Institutionen har i dokumentationsrapporten s. 7 redegjort for dimittendernes beskæftigelsessituation ved at henvise til nøgletal fra UBST, jf. nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen har beskæftigelsen for dimittender fra gruppen matematik/fysik/kemi/datalogi fra Københavns Universitet konstant ligget højere end beskæftigelsen for dimittender fra samme hovedområde på landsplan i perioden Akkrediteringspanelet er i forbindelse med ovenstående beskæftigelsestal opmærksomt på, at beskæftigelsesaktiviteten ikke er opgjort isoleret for kandidater i forsikringsmatematik. Endvidere bemærker akkrediteringspanelet, at institutionen i dokumentationsrapporten alene har henvist til beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede frem for ledighedsfrekvensen. Akkrediteringspanelet kan på baggrund af nøgletal fra UBST (jf. dog konstatere, at ledighedsfrekvensen for nyuddannede dimittender fra gruppen matematik/fysik/kemi/datalogi fra Københavns Universitet i perioden er lavere end ledighedsfrekvensen for nyuddannede fra det naturvidenskabelige hovedområde på landsplan i den tilsvarende periode. Ovenstående redegørelse for beskæftigelsessituationen for dimittender i forsikringsmatematik suppleres i dokumentationsrapporten med oplysning om resultatet af dimittendundersøgelsen, hvoraf det blandt andet fremgår, at alle 29 deltagende respondenter i undersøgelsen er i beskæftigelse. Det fremgår blandt andet videre af undersøgelsen, at ca. 90 procent af de responderende dimittender er beskæftiget inden for pengeinstitut- og finansvirksomhed, og at 26 respondenter oplyser, at deres jobfunktion ligger inde for uddannelsens traditionelle fagområde, og 16 angiver aktuar som deres jobfunktion, jf. dokumentationsrapporten, s. 6-7 og bilag 5. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen har sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig på samme niveau som øvrige dimittender fra det naturviden- 14

15 skabelige hovedområde. Videre vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 3-7 Bilag nr. 1: Medlemsliste aftagerpaneler Bilag nr. 4: Mødeindkaldelse IT og Finans af 27. januar 2010 Bilag nr. 5: Dimittendundersøgelse for SCIENCE 2010, Forsikringsmatematik. 15

16 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Af dokumentationsrapporten s. 8 fremgår det, at de kurser, der af studieordningerne fastsættes som obligatoriske eller eksplicit nævnte valgfag falder inden for følgende fem kategorier: analyse matematik-økonomi forsikringsvidenskab sandsynlighedsregning og statistik almene kurser (dvs. kurser med fundamentalt matematikfagligt indhold eller kurser der bibringer de studerende tilstødende kompetencer som f.eks. videnskabsteori) Sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer og de forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen beskrives i dokumentationsrapporten herefter ved en redegørelse for hvilke forskergrupper, der er ansvarlige for afholdelse af kurser inden for de fem hovedkategorier. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at kurser i forsikringsmatematisk kernestof alene forestås af forskere i den særligt relevante forskergruppe Mathematics and Statistics in Insurance and Economics (MSMIE), jf. dokumentationsrapport, s. 8-9 og supplerende dokumentation modtaget d. 24. februar Denne redegørelse er sammenfattet i nedenstående tabel: Kursuskategori Ansvarlig forsker/forskningsgruppe Forskningsgruppens medlemmer Analyse Geometric analysis and mathematical physics (GAMP) Professor, Christian Berg Adjunkt, Jacob Stordal Christiansen Professor, Bergfinnur Durhuus Professor, Gerd Grubb Lektor, Jens Hugger Lektor, Hans Plesner Jakobsen Adjunkt, Enno Lenzmann Professor, Jesper Lützen Lektor, Morten Risager Professor, Henrik Schlichtkrull Professor, Jan Philip Solovej Noncommutative geometry (NCG) Professor, Søren Eilers Lektor, Niels Grønbæk Professor, Uffe Haagerup Lektor, Magdalena Musat Professor, Ryszard Nest Professor, Mikael Rørdam 16

17 Matematik-Økonomi og forsikring Sandsynlighedsregning/statistik Mathematics and Statistics in Insurance and Economics(MSMIE) Topology (TOP) Statistics and Probability Theory (SPT) Lektor, Jeffrey F. Collamore Adjunkt, Louise Kallehauge Professor, Thomas V. Mikosch Professor, Jostein Paulsen Lektor, Jesper Lund Pedersen Professor, Rolf Paulsen Professor, Mogens Steffensen Professor, Jesper Grodal Professor, Ib Madsen Lektor, Jesper Michael Møller Professor, Erik Kjær Pedersen Professor, Nathalie Wahl Lektor, Susanne Ditlevsen Lektor, Ernst Hansen Lektor, Niels Richard Hansen Professor, Martin Jacobsen Lektor, Søren Tolver Jensen Adjunkt, Anders Rønn-Nielsen Lektor, Helle Sørensen Professor, Michael Sørensen Hvad angår den sidste kursuskategori; almene kurser, fremgår det af dokumentationsrapporten s. 9-10, at disse ikke bemandes af en fast forskergruppe, men af hele instituttets stab i rotation. Videre fremgår det, at de specifikke kurser inden for kategorien almene kurser bemandes med særligt kompetente forskere som ankerpersoner i samarbejde med øvrige enheder ved universitetet som følger: o Videnskabsteori: Videnskabelig assistent Mikkel Willum Johansen + Center for the Philosophy of Nature and Science Studies o Fagets historie: Professor Jesper Lützen o o Numeriske metoder: Lektor Jens Hugger + Datalogisk Institut Didaktik: Lektor Emeritus Kjeld Bagger Laursen + Institut for Naturvidenskabernes Didaktik, jf. dokumentationsrapporten, s Det er på baggrund af institutionens redegørelse akkrediteringspanelets vurdering, at der er sammenhæng mellem uddannelsens fagområder og de forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen. Forskningens samvirke med praksis Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten s.9, at Den Danske Aktuarforening har indflydelse på uddannelsens forløb og design gennem bidrag til konkrete kursuselementer og bachelorprojektet. Universitet har endvidere redegjort for øvrige virkemidler, der støtter praksisfeltet, herunder blandt andet, at medlemmer af forskergruppen er medlemmer af diverse udvalg og komiteer, der diskuterer og former fremtidens solvens- og regnskabsmiljøer, og at engagementerne dér tjener til at gøre forskningen mere markedsnær. Endvidere fremgår, at repræsentanter fra industrien yder specialevejledning, og videre er der eksempler på samfinansierede fællesprojekter med industrien. Disse projekter (ACTULUS og HIPERFIT) omhandler blandt andet udviklingen af en softwarebaseret platform til risikoanalyse og udvikling af computerprogrammer til brug og udvikling af metoder for finansiel modelering, jf. dokumentationsrapporten side 9 og 15. Det fremgår videre af dokumentationsrapporten s. 9, at uddannelsen i forsikringsmatematik er en professionsuddannelse, der retter sig mod et virke som aktuar. Universitetet vurderer således, at uddannelsen per definition er praksisrettet. Kandidatgraden i forsikringsmatematik giver endvidere efter et begrænset efteruddannelsesforløb mulighed for fuldt medlemskab af både den Danske Aktuarforening og den Internationale 17

18 Aktuarforening, hvorimod i de fleste andre lande, kan der først opnås aktuarcertificering gennem omfattende prøveaflæggelse efter dimittering. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Af dokumentationsrapporten s. 9 fremgår blandt andet, at bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik er underlagt fakultetets fælles bachelorstudienævn, mens den forsikringsmatematiske kandidatuddannelse er underlagt fakultetets fælles kandidatstudienævn. Disse nævn har ifølge dokumentationsrapporten det overordnede ansvar for sammen med prodekanen for undervisning at tilrettelægge uddannelserne. Om det overordnede ansvar for uddannelsens tilrettelæggelse fremgår blandt andet videre herom: Det øverste ansvar for den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen påhviler i fællesskab studieleder, lektor Ernst Hansen og viceinstitutleder for undervisning (VILU), professor Søren Eilers efter en praksis, der tilsiger studielederen det ledende ansvar for at studieordninger og øvrige regler overholdes, og viceinstitutlederen det ledende ansvar for kvaliteten i afholdelsen af individuelle kursuselementer., jf. dokumentationsrapporten s. 11. Endvidere oplyser universitetet, at instituttets undervisningsudvalg diskuterer alle aspekter af uddannelsen med særlig fokus på kvalitetssikring af kursusudbud, studenterfaciliteter og lignende. Tilrettelæggelsen af forsikringsmatematikuddannelsen sker desuden i løbende samarbejde med forskergruppen MSMIE(Mathematics and Statistics in Insurance and Economics), og med de andre tilknyttede forskergrupper, jf. tabellen tidligere ovenfor. Sammenfattende er følgende personer henholdsvis tilrettelæggere (med formelt ansvar) og ressourcepersoner for uddannelsen: Tilrettelæggere: Lektor Ernst Hansen, studieleder Professor Søren Eilers, viceinstitutleder for undervisning Ressourcepersoner: Lektor Susanne Ditlevsen, forskergruppeleder for Statistics and Probability Theory Professor Bergfinnur Durhuus, forskergruppeleder for Geomatric Analysis and Mathematical Physics Lektor Ernst Hansen, Studieleder Professor Ryszard Nest, forskergruppeleder for Non-Commutative Geometry Professor Rolf Poulsen, tilknyttet forskningsgruppen Math and Stat. in Insurance and Economics med særligt ansvar for matematik-økonomi Professor Mogens Steffensen, forskergruppeleder for Math and Stat. in Insurance and Economics. Det er på baggrund af dokumentationsrapporten samt vedlagte CV er for uddannelsernes tilrettelæggere og ressourcepersoner (bilag 20) akkrediteringspanelets vurdering, at uddannelserne i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, som aktivt forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. 18

19 VIP/DVIP-ratio Universitetet bemærker, at mange af instituttets kurser bliver udbudt til flere af instituttets uddannelser m.v. ved det Naturvidenskabelige Fakultet, og at dette forhold gør det vanskeligt at bestemme, hvilken andel af instituttets undervisningsårsværk, der er tilknyttet til en bestemt uddannelse herunder til uddannelsernes i forsikringsmatematik, jf. dokumentationsrapporten s. 10. Universitetet har derfor udarbejdet en tabel på baggrund af en skønsmæssig vurdering af fordelingen af undervisningskapacitet pr. studerende. Universitetet oplyser i dokumentationsrapporten s. 10, at der i det akademiske år 2009/2010 var tilknyttet 72 fuldtidsansatte med undervisningsansvar, heraf 39 fastsansatte(professorer, lektorer, adjunkter), 13 postdocs og 20 ph.d.-studerende. Instituttet rådede i alt over 27,3 undervisningsårsværk i perioden. Gælder kun for bacheloruddannelsen Den samlede VIP/DVIP-ratio for de specifikke forsikringsmatematiske kurser på bachelordelen er 2 (0,4/0,2). Til sammenligning er ratioen gennemsnitligt 7,22 for hovedområdet Teknisk videnskab/naturvidenskab på landsplan i perioden Uddannelsens VIP/DVIP-ratio er således mere end under 25 % i forhold til det relevante landsgennemsnit. For så vidt angår VIP-tallet (0,4) anfører universitetet blandt andet at det bør dog noteres, at de øvrige 10 obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik alle er bemandet ved VIP. Disse kurser er: Introduktion til matematik, Introduktion til økonomi, Lineær algebra, Sandsynlighedsregning og statistik, Analyse og Operationsanalyse 1, Introduktion til numerisk analyse, Mål og integralteori, Stokastiske processer, Statistik 1+2 og Videnskabsteori for matematiske fag. VIP erne for disse kurser indgår alene i ratioen for bacheloruddannelsen i de matematiske fag, jf. figuren ovenfor. Indregnes disse i rationen[for forsikringsmatematik] er ratioen ifølge universitetet mindst 17., jf. dokumentationsrapporten s. 11. For så vidt angår DVIP-tallet (0,2) anfører universitetet, at det forholdsvis høje DVIP-andel af undervisere på forsikringsmatematik skyldes Aktuarforeningens krav om, at cand.act. er har kurant indsigt i lovgivningsmæssige og regnskabstekniske forhold og branchens bidrag til praksisretning af bachelorprojekterne er en decideret hjørnesten i designet af bacheloruddannelsen[ ] Bidraget gennem DVIP vurderes således at være et styrkepunkt for bacheloruddannelsen., jf. dokumentationsrapporten s. 11. Akkrediteringspanelet har til det fremkomne VIP-tal noteret, at tallet er beregnet alene på baggrund af de særlige forsikringsmatematiske kurser på uddannelsen(grundlæggende skadeforsikringsmatematik, Forsik- 19

20 ring og jura, Regnskab og jura, Grundlæggende livsforsikringsmatematik og bachelorprojektet). Inddrages de VIP er, som er tilknyttet de andre ti obligatoriske kurser på uddannelsen opnås et væsentligt højere VIP-tal, jf. ovenfor. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende undervises i tilstrækkelig grad af VIP er. I forhold til DVIP vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet har redegjort for årsagen til brugen af DVIP erne, og vurderer i øvrigt, at den undervisning, der varetages af eksterne undervisere fra erhvervslivet m.v., er relevant for uddannelsen og dens erhvervssigte. Gælder kun for kandidatuddannelsen VIP-tallet er for kandidatuddannelsen skønsmæssigt fastlagt til 1.8 årsværk. Det fremgår af dokumentationsrapporten s. 11, at DVIP alene bidrager med specialevejledning på kandidatdelen, hvilket dog ikke er forekommet i den aktuelle tælleperiode. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende undervises af VIP er. Akkrediteringspanelet bemærker, at der ikke er tilknyttet DVIP er til undervisning på uddannelsens kandidatdel. Antal studerende pr. VIP Gælder kun for bacheloruddannelsen VIP STUD Ratio Årsværk 0,4 11,5 28,75 Antal ,8 Ifølge dokumentationsrapporten s var der pr. 1/ ressourceudløsende studerende på bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik. I samme år blev der anvendt 17 VIP-årsværk. Dette resulterer i en STUD/VIP-ratio på henholdsvis 2,8 (opgjort i antal studerende pr. VIP) og 28,75 opgjort i årsværk med en STÅ-indberetning opgjort til 11,5 studenterårsværk, som sammenfattet i skemaet ovenfor. Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at de studerende på bacheloruddannelsen i de matematiske fag har mulighed for at have en tæt kontakt til uddannelsens tilknyttede VIP er. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere positivt, at de studerende på besøget gav udtryk for, at de generelt oplever at have en tæt kontakt til uddannelsens undervisere. Gælder kun for kandidatuddannelsen VIP STUD Ratio Årsværk 8 38,38 21,3 Antal ,8 Det er ligeledes akkrediteringspanelets vurdering, at de studerende på kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik har mulighed for at have en tæt kontakt til uddannelsens tilknyttede VIP er. Således fremgår det af dokumentationsrapporten s. 11, at der pr. 1/ var 94 ressourceudløsende studerende på kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik. I samme år blev der anvendt 8 VIP-årsværk. Dette resulterer i en STUD/VIP-ratio på henholdsvis 11,8 (opgjort i antal studerende pr. VIP) og 21,3 opgjort i årsværk med en STÅ indberetning opgjort til 38,38 studenterårsværk, jf. dokumentationsrapporten s. 12. Akkrediteringspanelet bemærker videre, at også de studerende på kandidatdelen gav udtryk for, at de generelt oplever at have en tæt kontakt til uddannelsens undervisere. Videre noterer panelet, at både underviserne og de studerende kunne give flere eksempler på, at undervisernes forskning på forskellig vis løbende inddrages i forbindelse med undervisning og vejledning på kandidatuddannelsen. 20

21 Forskningsmiljøets kvalitet Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at de forskningsmiljøer, som er knyttet til udannelsen er af høj kvalitet. Vurderingen bygger på universitetets opgørelse over de centrale forskningsmiljøers forskningspublikationer i perioden , jf. tabellen nedenfor, jf. dokumentationsrapporten, s Af opgørelsen fremgår det, at forskningsmiljøerne bag uddannelserne i forsikringsmatematik er aktivt publicerende, og at et væsentligt antal af forskningspublikationerne er publiceret i tidsskrifter på niveau 2. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere positivt, at VIP er ved Institut for Matematiske Fag ifølge dokumentationsrapporten s. 16 samlet set indehaver 36 redaktørposter ved internationale fagtidsskrifter. Videre bemærker akkrediteringspanelet positivt, at dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet i 2009 udpegede en Scientific Advisory Group for Institut for Matematiske Fag bestående af tre ledende internationale eksperter, som havde til opgave at udarbejde en rapport om instituttets faglige tilstand, jf. dokumentationsrapporten, s. 15. Af denne rapport fremgår det, at uddannelsens tilknyttede forskningsmiljøer generelt er meget dynamiske og stærke, jf. dokumentationsrapport, s. 15; bilag 23. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 21

22 Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapporten, s Bilag 20: CV for nøgleundervisere Bilag 23: Scientific Advisory Group Report 2009 Supplerende dokumentation d. 24. februar modtaget supplerende dokumentation vedr. sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og de specifikke forskningsområder, der er knyttet til uddannelsen. 22

23 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Gælder kun for bacheloruddannelsen Ifølge den fagspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik 3 (bilag 7) giver en færdiggjort bacheloruddannelse i forsikringsmatematik ret til betegnelsen BSc i forsikringsmatematik / BSc in Actuarial Mathematics, jf. bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 12, stk. 3 (uddannelsesbekendtgørelsen). Ifølge studieordningens 1, stk. 1 er det blandt andet den overordnede målsætning med bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik at bibringe den studerende en sådan viden og indsigt i det matematiske grundlag for forsikringshvervet, at vedkommende fremover kan arbejde selvstændigt og fagligt forsvarligt inden for faget og følge med i dette teoriområdes videre udvikling. Det er et mål, at der skal være mulighed for at specialisere sig i livs- og skadeforsikringsmatematik, stokastiske processer, risikostyring, finansieringsteori og statistisk analyse. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at uddannelsens hovedvægt ligger inden for det naturvidenskabelige hovedområde, og at uddannelsens faglige profil stemmer overens med indholdet i uddannelsens titel, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 12 stk. 3. Gælder kun for kandidatuddannelsen Af studieordningen for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (bilag 8) fremgår det af 1, at Kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik leder frem til en kandidatgrad i forsikringsmatematik med betegnelsen cand.act. i matematik. På engelsk Master of Science (MSc) in Actuarial Mathematics. Af uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1, kapitel 4, som indeholder uddannelser inden for de naturvidenskabelige område fremgår blandt andet følgende om indholdet af cand.act., jf. nærmere kapitel 4.1: - Kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik har til formål at kvalificere den studerende til at anvende matematiske modeller til at analysere økonomisk risiko i forbindelse med forsikring. - Kandidatuddannelsen består af moduler fra et bredt studium af emner fra forsikringsmatematik eller fra beslægtede, relevante områder. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at kandidatuddannelsens hovedvægt ligger inden for det naturvidenskabelige hovedområde, og at uddannelsens faglige profil stemmer overens med titlen cand.act., jf. uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1, kapitel

24 Niveau Gælder kun for bacheloruddannelsen Det er akkrediteringspanelets vurdering, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil samlet set lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen, som er sammenfattet i tabellen nedenfor. BA-uddannelsen i forsikringsmatematik, KU Kompetencer Færdigheder Viden Kompetenceprofil for BA-uddannelsen i forsikringsmatematik ved KU En bachelor i forsikringsmatematik har kompetencer til at formulere og diskutere forsikringstekniske spørgsmål i en matematisk ramme, afgøre om et foreliggende argument er stringent eller heuristisk, udvikle bevisskitser til egentlige matematiske beviser, afgrænse matematiske discipliner i forhold til hinanden, men også kunne forholde sig til deres indbyrdes sammenhæng, identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, udvælge metoder til analyse og løsning af forsikringsmatematiske spørgsmål og til at reflektere over deres brug, formidle og kommunikere forsikringsmatematiske spørgsmål og problemstillinger, indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel forsikringsmatematisk tilgang. En bachelor i forsikringsmatematik har færdigheder i at læse og forstå matematisk og statistisk faglitteratur på dansk og engelsk, anvende matematisk formelsprog, specielt til beskrivelse af forsikringstekniske problemstillinger, benytte moderne informationsteknologi til matematiske og statistiske formål, gennemføre statistiske analyser, redegøre mundtligt og skriftligt for matematiske ræsonnementer, anvende en række grundlæggende beregningstekniske metoder, anvende IT på forsikringsmatematiske problemer. En bachelor i forsikringsmatematik har viden om matematisk analyse, lineær algebra, målteori, sandsynlighedsregning på målteoretisk grundlag, generel statistisk teori på målteoretisk grundlag, den lineære normale statistiske model, økonomi, jura, regnskabsteknik, livsforsikringsmatematik, skadeforsikringsmatematik. Kvalifikationsrammens bestemmelser (BA) Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikkespecialister eller samarbejdspartnere og brugere. Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder. Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis. 24

25 Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil samlet set lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen, som er sammenfattet i tabellen nedenfor. KA-uddannelsen i forsikringsmatematik, KU Kompetencer Færdigheder Viden Kompetenceprofil for KA-uddannelsen i forsikringsmatematik ved KU En kandidat i forsikringsmatematik opnår kompetence til at kunne: Strukturere en undersøgelse af åbne forsikringsmatematisk spørgsmål i såvel livs- som skadesforsikringsmatematik Videreudvikle og tilpasse sandsynlighedsteoretiske og statistiske modeller til konkrete problemer Gennemføre selvstændig, stringent bevisførelse Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. En kandidat i forsikringsmatematik opnår færdigheder til at kunne: Læse og forstå forsikringsmatematisk og statistisk originallitteratur Formidle og kommunikere forsikringsmatematiske spørgsmål og problemstillinger på videnskabeligt grundlag Redegøre mundtligt og skriftligt for undersøgelser af åbne forsikringsmatematiske problemer En kandidat i forsikringsmatematik har gennem kurser og projektarbejde tilegnet sig viden på højt niveau inden for udvalgte forskningsaktive områder inden for livs- og skadesforsikringsmatematik. En kandidat i forsikringsmatematik kan på et videnskabeligt niveau reflektere over metoder til analyse og løsning af forsikringsmatematiske spørgsmål. Kvalifikationsrammens bestemmelser (KA) Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.. Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne. Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister. Skal inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde. Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 25

26 Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag nr. 7: Den fagspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik Bilag nr. 8: Studieordningen for kandidatuddannelse i forsikringsmatematik 26

27 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Det fremgår af dokumentationsrapporten s. 19, at adgangskravet til bacheloruddannelsen i de matematiske fag er en gymnasial adgangsgivende eksamen eller tilsvarende med matematik og dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau, jf. adgangsbekendtgørelsens bilag 1, nr. 4. Disse adgangskrav udnyttes ifølge institutionen oplagt fra første dag på studiet, hvor der bygges direkte oven på den gymnasiale matematikundervisning, jf. dokumentationsrapporten, s. 19. Som eksempel på dette noterer akkrediteringspanelet, at der på uddannelsens første år er placeret et introducerende matematikkursus ( MatIntro ), der ifølge kursusbeskrivelsen eksplicit forudsætter, at den studerende har matematik på A-niveau (bilag 20). Dette bekræftedes endvidere af mødet med de studerende på besøgsdagen, hvoraf flere tilkendegav, at særligt Matintro bygger direkte ovenpå deres matematiske adgangsgrundlag fra gymnasiet og giver de studerende mulighed for at få samlet op på matematisk gymnasiestof. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapporten, at der er sammenhæng mellem uddannelsens adgangskrav og bacheloruddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Bacheloruddannelsens overordnede struktur fremgår af dokumentationsrapporten s De enkelte kursusbeskrivelser af de obligatoriske fag fremgår af bilag

28 I det akademiske år 2009/10 blev følgende valgfrie kurser udbudt på uddannelsens to sidste semestre. Udbuddet varierer fra år til år. - Emner i large deviations og finansiering - Finansiel dataanalyse med anvendelser i risikostyring - Large Deviatins - Ekstremværditeori - Asset-Liability management for pensionskasser Det fremgår af dokumentationsrapporten s. 20, at bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ifølge universitetet er karakteriseret ved en meget stramt styret progression. Det gælder ikke mindst et analyseforløb, der er fælles for matematikfagene. Det består af: MatIntro Analyse 0-Analyse 1-Analyse 2-Mål og integralteori. Der er et tilsvarende stærkt progressionsforløb i sandsynlighedsregning og statistik: Sandsynlighedsregning og statistik- Stokastiske processer - Statistik 1-Statistik 2. I den supplerende dokumentation af 24. februar 2011har universitetet nærmere redegjort for sammenhængen mellem de enkelte fagelementers læringsmål og bacheloruddannelsens samlede kompetenceprofil. Eksempelvis er der redegjort for den nærmere sammenhæng mellem målbeskrivelserne for kurserne Skade 2 og Liv 2 jf. den supplerende dokumentation, s. 3 og 4. Det fremgår, at ved afslutningen af eksempelvis kurset Skade 2 kan det blandt andet forventes, at den studerende kan opstille nye risikomodeller med forskellige effekter: forsinkelse ved rapportering af skaderne eller ved deres betaling, stokastisk rente, sammenlægning af porteføljer til opfyldelse af kompetenceprofilens indhold om kompetence til at udvælge metoder til analyse og løsning af forsikringsmatematiske spørgsmål og til at reflektere over deres brug, jf. kompetenceprofilen for bacheloruddannelsen gengivet s. 20 Det er på baggrund af dokumentationsrapporten, den supplerende dokumentation og en gennemgang af kursusbeskrivelserne akkrediteringspanelets vurdering, at der er sammenhæng og faglig progression fra uddannelsens første til sidste semester. Frafald Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af institutionens opgørelse af frafald for perioden (jf. tabellen nedenfor), at frafaldet på uddannelsens første år generelt er højere end førsteårsfrafaldet på hovedområdet på landsplan (landsgennemsnittet for TEK/NAT er for 2009: 15 %; 2008: 16 %; 2007: 18 %). Særligt bemærker akkrediteringspanelet, at frafaldet i 2008 var mere end 33 % højere end på hovedområdet på landsplan. Akkrediteringspanelet bemærker imidlertid positivt, at Institut for Matematiske Fag i 2008 har gennemført en kvalitativ undersøgelse af studieoplevelsen hos en række frafaldne førsteårsstuderende for herved at identificere mulige årsager til det høje frafald (jf. bilag 23). Af denne undersøgelse fremgår det bl.a. at det høje frafald ifølge flere af undersøgelsens informanter skyldes, at studiet opleves som svært, specielt fra 2. blok og frem grundet de mange teoritunge fag, og at uddannelsens perspektiv ikke er særligt klart (bilag 23). Endvidere har institutionen på baggrund af undersøgelsen identificeret tre tidspunkter i studiet, hvor frafaldet i særlig grad finder sted: a) Inden for de første 14 dage på studiet 28

29 b) Mellem første og anden blok på første studieår c) I sommerferien mellem første og andet studieår Undersøgelsen drejede sig om studerende i ren matematik, men kan ifølge universitetet også anvendes for forsikringsmatematik eftersom førsteårsforløbet for de to studier i høj grad var ens på det tidspunkt, jf. dokumentationsrapporten s. 21. Frafaldet på de rene matematiske fag er større end på forsikringsmatematik. Ifølge dokumentationsrapporten har instituttet videre gennemført en række tiltag, som har til formål at reducere det høje frafald på uddannelsen(erne). Således fremgår det af dokumentationsrapporten s. 22, at instituttet ved et gennemsyn af sine rekrutterings- og informationsaktiviteter eksempelvis har søgt ( ) at mindske frafaldet af type a) ved tydeligere at kommunikere om uddannelsens natur og dermed søge at tiltrække studerende der er bedre rustet til og motiveret for et matematikstudium, dels gennem sit rekrutteringsmateriale (http://www.science.ku.dk/uddannelser/bachelor/matematik/), gennem en meget brugt besøgsordning for gymnasier, og på nationalt plan i en fælleskampagne med øvrige universiteter der udbyder matematiske uddannelser. Ifølge institutionen er der med den nye studieordning fra 2010 herudover taget hånd om en række af de strukturelle forhold ved studiet, der påpeges som problematiske i frafaldsrapporten: Det gælder primært indførelsen af de faste fagkombinationer med nabofagene. En studerende, der følger en af disse fagkombinationer, vil givetvis være lige så hårdt spændt for som de monofaglige studerende, der indgik i undersøgelsen, men abstraktionsniveauet vil have en meget naturligere udvikling, og anvendelsesperspektivet vil indgå på en anderledes naturlig måde, jf. dokumentationsrapporten, s. 25. Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen har redegjort tilstrækkeligt for eventuelle årsager til frafaldet og tiltag i forhold til at reducere dette. Endvidere bemærker akkrediteringspanelet positivt, at førsteårsfrafaldet i den senest opgjorte periode fra har været faldende. Prøveformer Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil. Af dokumentationsrapporten s. 23 fremgår det, at den overvejende prøveform på bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik er løbende evaluering. Denne evalueringsform er kendetegnet ved at en række skriftlige aktiviteter undervejs i et kursusforløb (eventuelt i kombination med en større afsluttende aktivitet) sammenvægtes til èn karakter. Det grundlæggende formål med at anvende denne prøveform er ifølge institutionen at De løbende skriftlige aktiviteter er velegnede til at afprøve tilegnelsen af de tekniske detaljer, der er så væsentlig en komponent af matematik, ligesom de udgør en velegnet platform for arbejdet med relevant computersoftware, jf. dokumentationsrapporten, s. 23. Dog fremgår det også af dokumentationsrapporten, at ca. 25 % af bachelorkurserne afsluttes med en traditionel skriftlig eksamen og andre 25 % afsluttes med en mundtlig eksamen. Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil? Det er på baggrund af ovenstående vurderingspunkter (adgangskrav, faglig progression, sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt uddannelsens prøveformer) akkrediteringspanelets vurdering, at det samlet set er sandsynliggjort, at de studerende på bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i uddannelsens kompetenceprofil. Gælder kun for kandidatuddannelsen Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Adgangskravet til kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik fremgår af studieordningens 4 (bilag 8). Adgangskravene er en bachelorgrad i forsikringsmatematik eller en bachelorgrad i andet naturvidenskabeligt fag forudsat, at denne bacheloruddannelse indeholder tilstrækkeligt meget matematik, statistik og forsikringsmatematik: 29

30 - matematisk analyse, inkl. målteori(mindst 22,5 ECTS) - lineær algebra(mindst 7,5 ECTS) - livsforsikringsmatematik (mindst 7,5 ECTS) - skadeforsikringsmatematik(mindst 7,5 ECTS) - statistik på målteroretsik grundlag(mindst 15 ECTS) Derudover gælder, at studerende med en ikke nordisk bachelorgrad skal kunne dokumentere tilstrækkelige engelskkundskaber. I den forbindelse bemærker akkrediteringspanelet, at der fra 2011 tillige er et krav om engelsk på B-niveau for ansøgere med en nordisk gymnasial uddannelse, hvilket begrundes i det forhold at kandidatuddannelsen udbydes på engelsk, jf. studieordningens 4, stk. 5 (jf. bilag 8). Det fremgår af dokumentationsrapporten s. 19, at universitetet vurderer, at det er vanskeligt at opnå de påkrævede faglige kvalifikationer, medmindre ansøgeren har en bachelorgrad i en af matematikfagene og i den forbindelse har udnyttet valgfriheden fuldt ud. Det fremgår videre af dokumentationsrapporten, at det obligatoriske forløb på kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik bygger direkte oven på optagelseskravene med tre successive kurser i livsforsikringsmatematik, tre successive kurser i skadeforsikringsmatematik, to kurser i målteoretisk sandsynlighedsregning og i øvrigt med statistik som en integreret komponent i de fleste kurser. Det er akkrediteringspanelet vurdering, at der er sammenhæng mellem adgangsgrundlaget og kandidatuddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Af dokumentationsrapporten s. 21 fremgår et eksempel på et studieforløb på kandidatuddannelsen: Det fremgår af dokumentationsrapporten, at forsikringsmatematik er blandt de matematiske kandidatuddannelser der, ifølge universitetet er karakteriseret ved et meget stramt styret forløb med en markant faglig progression i et forløb i livsforsikring: Stokastiske processer i livsforsikring (LivStok) Kontinuert tids finansiering (FintKont) - Emner i livsforsikring (Liv 2) og et forløb i skadeforsikring: Skade2- Stokastiske processer i skadeforsikring (SkadeStok) Kvantitativ risikostyring (QRM), jf. uddybende i kursusbeskrivelserne jf. bilag 19 og uddybende om sammenhæng i læringsmål og -indhold mellem fagene i den supplerende dokumentation af 24. februar 2011, s Det er på baggrund af dokumentationsrapporten samt en gennemgang af kursusbeskrivelserne og den supplerende dokumentation akkrediteringspanelet vurdering, at der er faglig progression fra uddannelsens første til sidste semester. Prøveformer Det fremgår af dokumentationsrapportens s. 23, at der på kandidatstudiet i forsikringsmatematik er en nogenlunde ligelig fordeling mellem kurser med mundtlige eksamener(4 blandt af de obligatoriske 8). Enkelte kurser har dog løbende evaluering(1 ud af de 8 obligatoriske og flere blandt de valgfrie kurser). 30

31 Det er akkrediteringspanelets vurdering, at den ovenfor prøveformer udprøver centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil.. Frafald Universitetet har i dokumentationsrapporten s. 22 redegjort for frafald på kandidatuddannelsen i perioden , jf. tabellen nedenfor. Frafaldet er for beregningsåret 2008 højere end frafaldet på hovedområdet på landsplan (landsgennemsnittet for TEK/NAT er for 2009: 15 %; 2008: 7 %; 2007: 7 %). Akkrediteringspanelet er i forbindelse med ovenstående opgørelse opmærksomt på, at der er tale om et lille antal studerende(mellem 4 og 18 studerende pr. årgang), således at små udsving procentvis er forholdsvis store, og det derfor akkrediteringspanelets vurdering, at frafaldet på uddannelsen generelt ikke er for højt, selvom frafaldet på kandidatuddannelsen, for de studerende der har påbegyndt kandidatuddannelsen i 2005, isoleret set er over 33 % højere end hovedområdet på landsplan. Akkrediteringspanelet bemærker i den forbindelse, at der ikke har været registeret frafald for beregningsåret Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Det er på baggrund af ovenstående vurderingspunkter (adgangskrav, faglig progression, sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt uddannelsens prøveformer) akkrediteringspanelets vurdering, at det samlet set er sandsynliggjort, at de studerende på kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i uddannelsens kompetenceprofil. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen på uddannelserne, og at institutionen har fokus på undervisernes pædagogiske kompetencer særligt i forbindelse med rekruttering. Således fremgår det af dokumentationsrapporten s. 23, at Det Naturvidenskabelige Fakultet som led i udviklingen af pædagogiske kompetencer i 2008/9 eksempelvis har fastlagt, at alle adjunkter skal følge adjunktpædagogikum, og at der gennemføres pædagogiske kurser rettet mod instruktorer samt tematiske emnekurser vedrørende specialevejledning og e-learning. Videre fremgår det, at centrale aktiviteter ved Det Naturvidenskabelige Fakultet i 2009 inden for udvikling af undervisningsformer er: - Gennemførsel af 9 institutbaserede udviklingsprojekter med afsæt i pædagogiske temaer, der identificeres i forbindelse med de systematiske undervisningsevalueringer (der er afsat 700 konsulenttimer til understøttelse af institutternes udviklingsarbejde i 2009). - Udgivelse af nyhedsbreve, didaktiske vejledninger ("Didaktips") og afholdelse af seminarrækker med inspiration til ny pædagogik i undervisningen - Implementering af et nyt fælles learning management system i 2009 for alle uddannelser (Absalon). Akkrediteringspanelet er herudover opmærksomt på, at de undervisere, der underviser på engelsk, tilbydes sproglig kompetenceudvikling i regi af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Det Humanistiske Fakultet, jf. dokumentationsrapportens s. 24. Akkrediteringspanelet bemærker i forlængelse heraf 31

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forsikringsmatematik

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Kontaktperson Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Den

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i biokemi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i journalistik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet. Udkast

Akkrediteringsrapport. Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet. Udkast Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet Udkast Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematik-økonomi Forår 2009 ACE Denmark

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioinformatik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere