HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 Sag 182/2011 (1. afdeling) Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard (advokat Ulrik Christrup) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Klaus Kastrup-Larsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 27. januar 2010 og af Vestre Landsrets 2. afdeling den 8. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Oliver Talevski. Påstande mv. Appellanten, Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Topdanmark Forsikring A/S, skal betale kr. med procesrente fra den 18. januar Topdanmark Forsikring A/S har påstået, at landsrettens dom stadfæstes, og at forsikringsselskabet frifindes for appellantens betalingskrav. Rostrup Maskinforretning har opfyldt landsrettens dom og således yderligere betalt i alt kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring. Rostrup Maskinforretning har herefter til opfyldelse af byrettens og landsrettens dom i alt betalt ,57 kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring.

2 - 2 - Rostrup Maskinforretning kræver det nævnte beløb på kr. tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet angår følgende poster, som Topdanmark Forsikring har betalt til sin forsikringstager, Urtekram A/S, i anledning af branden i august 2006 på Urtekrams ejendom: kr. vedrørende Urtekrams driftstab/mistet fortjeneste kr. vedrørende Urtekrams udgift til revisor i forbindelse med opgørelsen af erstatningskravet for driftstab. Tilbagebetalingskravet angår endvidere kr. svarende til Urtekrams selvrisiko. Topdanmark Forsikring har efter aftale med Urtekram rejst krav om erstatning af dette beløb. Supplerende sagsfremstilling Entrepriseaftalen Urtekram som bygherre og Myhlenberg ved Søren Vangsted Vest A/S som hovedentreprenør indgik i 2006 en aftale om hovedentreprise vedrørende opførelsen af en tilbygning på Urtekrams ejendom. Det fremgår af pkt. 4 i aftalen, at Dansk Byggeris Standardforbehold af marts 2001 skulle gælde, og i pkt. 7 var det fastsat, at bygherren tegner brand- og stormskadeforsikring iht. AB 92, 8, stk. 1. I pkt. 4 i standardforbehold af marts 2001 vedrørende bygge- og anlægsarbejder hedder det: Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92, 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring. 8, stk. 1, i AB 92 har følgende ordlyd: 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entre-

3 - 3 - prenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Forsikringen Urtekram havde tegnet en All risk-forsikring for Industri hos Topdanmark Forsikring. Det fremgår af forsikringspolicen, at der gjaldt en selvrisiko på kr. for enhver skade. Den erklæring fra Forsikring & Pension, der blev indhentet til brug for landsrettens behandling af sagen, er dateret den 16. juni Skaden Den 20. oktober 2006 udarbejdede statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen fra Deloitte en opgørelse over det driftstab, som Urtekram havde lidt i anledning af branden. Det hedder i opgørelsen bl.a.: 1.1. Opgave Efter aftale med skadelidte har vi foretaget en endelig opgørelse af driftstabet i forbindelse med ovennævnte brandskade. Opgørelsen dækker perioden fra til Selskabet vurderer, at skadespåvirkningen har været begrænset efter , hvorfor det vurderes, at skadespåvirkningen ophørte ultimo september Driftstab Selskabet Urtekram A/S var den udsat for en brand i deres lagerhal. Branden blev antændt af gnister fra en vinkelsliber i forbindelse med noget bygningsarbejde. Branden forårsagede store røgskader på dele af færdigvarelageret og råvarelageret. I forbindelse med rengøringen var selskabet nødsaget til at flytte deres lagerbeholdning til lejede lokaler på forskellige lokaliteter. Dele af lageret var endvidere så medtaget, at dette måtte helt eller delvist kasseres. Den store røgskade på lageret medførte, at alle varer på både pluk- og råvarelageret skulle flyttes og gennemgåes for at vurdere, hvorvidt de var påvirket af røgen eller ej. Dette var et meget omfattende arbejde, som blandt andet betød, at produktion og leverancer ikke blev gennemført. Samtidig blev alle rum samt produktionsudstyr, der havde været påvirket af røgskaden, rengjort. Som følge af den manglende mulighed for at levere blev der oparbejdet en ekstraordinær stor ordrebeholdning, som først var på rimeligt normalt niveau med udgangen af september Der forelå begrænsede resterende ordrer, som dog ikke vurderer at have væsentlig indflydelse på det opgjorte skadeskrav.

4 - 4 - Baseret på ovenstående hændelsesforløb vurderes selskabets driftstab derved at bestå af tabt omsætning primært ved at selskabet i en periode ikke var i stand til at levere varer Tabt omsætning Urtekram A/S producerer en række forskellige produkter indenfor nonfood og fødevarer. Salget af disse produkter kan opdeles på 3 segmenter: Segmentet centralleveringer er salg af såvel nonfood og fødevarer til de store supermarkedskæder som Coop, Dansk Supermarked mv. Her leveres der efter et minimumslagerprincip, hvilket betyder, at supermarkederne afgiver bestilling til selskabet, når deres lagerbeholdning når et på forhånd fastsat niveau. Det er vurderet, at dette segment ikke i væsentligt omfang har været påvirket af branden, da kunderne har haft et minimumslager i skadesperioden og derved har kunnet absorberer fra de manglende leverancer. Segmentet decentralleveringer er salg af såvel nonfood og fødevarer til direkte levering til supermarkeder og butikker. Her leveres der ikke efter et minimumslagerprincip, men derimod efter behov. I dette segment henvender kunderne sig, når de mangler varer og vil have dem leveret fra dag til dag. Det er dette segment, der har været påvirket af branden, da selskabet ikke har kunnet imødekomme dele af disse leverancer i skadesperioden. Kunderne har som følge heraf enten fået leverancer fra andre leverandører i skadesperioden, eller har de ikke kunnet imødekomme deres kunders behov og derved realiseret tabt omsætning i detailleddet. Det sidste segment er eksport af nonfood til kunder uden for norden. Selskabets Nonfood produktlinie har forud for skaden været igennem en fornyelse, hvor både kvaliteten af emballage og indhold er blevet væsentligt forbedret. Dette har medført, at salget har været meget lavt i den første del af året i forhold til det oprindeligt budgetterede, da kunderne har ventet på de nye produkter, som ventes klar i efteråret Selskabet har derfor vurderet, at salget i dette segment ikke i væsentligt omfang har været påvirket i skadesperioden. Som anført ovenfor vurderede selskabet, at salg og produktion i al væsentlighed var normaliseret ultimo september Som følge heraf omfatter skadesperioden ifølge dette skadeskrav perioden Forventet omsætning i skadeperioden For at kunne opgøre den tabte omsætning i skadesperioden har vi foretaget en analyse af selskabets realiserede omsætning sammenholdt med den budgetterede omsætning 7 ½ måned forud for branden. Der henvises til bilag 5 for de underliggende data for analysen. Da målopfyldelsen andrager 118 %, jf. ovenstående konkluderes det, at selskabets budgetterede omsætning for perioden til tillagt 18 % kan anvendes til at opgøre den forventede omsætning i skadesperioden. I henhold til selskabets budget andrager den forventede omsætning i perioden i alt t.kr. Der henvises til bilag 4 for oprindelige budgettal og bilagene 6 og 7 for den endelige opgørelse af den forventede omsætning i

5 - 5 - denne periode. Med 18 % tillagt som følge af den historiske målopfyldelse kan den forventede omsætning opgøres til t.kr Fastlæggelse af forventet dækningsgrad I forbindelse med fastlæggelse af dækningsgrad for skadesperioden har vi foretaget en analyse af den realiserede dækningsgrad 7 måneder forud for skaden. Til analysen skal bemærkes: Analysen baserede sig på selskabets månedsrapportering for juli Som anført i bilag 3 kan dækningsbidraget fra selskabets salgssystem ikke umiddelbart anvendes til opgørelse af den absolutte forventede dækningsgrad i skadesperioden. Analysen omfatter selskabets tre kundegrupper. Som følge af forskellige pris- og omkostningsstrukturer for de enkelte kundegrupper varierer dækningsgraden for de enkelte kundegrupper. I bilag 3 er forskellene illustreret. Det fremgår heraf, at dækningsgraden for de enkelte kundegrupper er opgjort til: Centralleveringer: % Decentralleveringer: % Nonfood eksport uden for Norden: % Den samlede dækningsgrad varierer mellem %. Trods bilag 3 ikke umiddelbart kan anvendes til opgørelse af den absolutte værdi af den relevante dækningsgrad, kan informationerne i bilaget dog give en indikation af dækningsgradernes indbyrdes forhold. Af ovenstående fremgår, at dækningsgraden for decentralleveringerne ligger 2-4 procentpoint over det totale gennemsnit. Det betyder, at den til skadeskravet relevante dækningsgrad vil være undervurderet, såfremt et gennemsnit for de tre kundegrupper anvendes. For at anvende månedsrapporteringerne til analysen skal der foretages korrektion for afgivne kontantrabatter, jævnfør bilag 3. Selskabets ledelse har oplyst, at kontantrabatter pr. ultimo juli 2006 androg 990 t.kr. Den foretagne analyse af dækningsgraden, baseret på månedsrapporteringerne, kan således opgøres til 26,7 %. Som anført ovenfor antages dækningsgraden for decentralleveringerne at ligge over gennemsnittet for de tre kundegrupper. Som følge heraf har vi foretaget en mindre oprunding af den korrigerede dækningsgrad, som således i opgørelsen af skadeskravet andrager 28 % Opgørelse af tabt dækningbidrag På baggrund af ovenstående opgørelse vurderes selskabet at have tabt dækningsbidrag for kr. som følge af omsætningsnedgang i forbindelse med branden.

6 - 6 - Der henvises til bilag 7 for opgørelse af den faktiske omsætning i perioden I opgørelsen var honoraret til Bo Brinch-Iversen fastsat til kr. Efter det oplyste har Bo Brinch-Iversen for sin assistance med opgørelsen af driftstabet i alt modtaget kr. i honorar. På vegne af Topdanmark Forsikring udarbejdede statsautoriseret revisor Svend Gerlif et notat om driftstabet. Urtekrams mistede dækningsbidrag for perioden fra branden i august 2006 indtil udgangen af september 2006 er i notatet opgjort til kr. på grundlag af en dækningsgrad på 27 %. Den 8. december 2006 blev der afholdt et møde mellem Urtekram og Topdanmark Forsikring. I mødereferatet af 12. december 2006, der er udarbejdet af Poul Erik Madsen, hedder det bl.a.: Mødedeltagere Lars Børresen Direktør, Urtekram A/S LB Jan Rathcke Regnskabs- og IT-chef, Urtekram A/S JR Steen Kjærgaard Logistikchef, Urtekram A/S SK Bent Mygind Forsikringsmægler, Willis I/S BM Mette Gade Jensen Forsikringsmægler, Willis I/S MGJ Bo Brinch-Iversen Statsautoriseret Revisor, Deloitte BBI Poul Erik Madsen Skadekonsulent, Topdanmark Forsikring a/s PEM Svend Gerlif Statsautoriseret Revisor SG Til kostpriser var de skadede varer opgjort til henholdsvis kr ,66 for handelsvarer og kr ,05 for egne producerede varer. Før mødet var der modtaget nye lister, hvor færdigvarer af egen produktion var tillagt avance med kr ,75, således at kravet var på kr ,46. PEM havde udarbejdet en analyse, der viste, at avancetillægget udgjorde 105 %. Dette skulle i så fald betyde, at dækningsbidraget ville være godt 50 %. Niveauet i årsrapporten var knap 30. JB[R] indrømmede, at de opførte salgspriser var listepriser, fra hvilke der skulle gå forhandlerrabatter m.v. Efter en drøftelse heraf og på basis af resultatet i første halvår, enedes vi om, at der var et gennemsnitlig dækningsbidrag på varer af egen produktion på 35 %. Med en kostpris på kr ,05 kunne vi så beregne salgsprisen til kr ,62 og avancetillægget til kr ,57

7 - 7 - JR oplyste på SG s forespørgsel om, hvor sikker lagerregistreringen var, at der hvert kvartal blev fysisk checket udvalgte varegrupper, og endvidere blev der checket af revisionen i forbindelse med årsafslutningen. Eventuelle rettelser blev foretaget løbende, og det drejede sig kun om promiller. PEM havde i øvrigt ved et tidligere besøg stikprøvevis checket priser. Herefter kunne vareskaden godkendes med kr ,28. PEM gjorde opmærksom på, at da der ikke kunne dækkes mere end det faktiske tab, skulle avancetillægget modregnes i driftstabet. Dette gav anledning til nogen debat, men man var ikke afvisende herfor. Det var dog opfattelsen, at der ikke, som følge af den korte periode driftstabet var opgjort over, ville være rimeligt at modregne hele avancen, da omsætningehastigheden på varerne var noget længere. Baseret på LB og SK s oplysninger skønnedes det, at ca. 60 % af varerne var nonfood, og at disse havde en omsætningstid på 4 måneder. De 40 %, der var fødevarer, havde en omsætningshastighed på 2-3 måneder. Efter forhandling enedes vi om at 35 % af avancetillægget eller kr blev modregnet i vareopgørelsen. Driftstabet var opgjort af Deloitte i redegørelsen af 20 oktober 2006 til kr Opgørelsen var baseret på en udvalgt kundegruppe, som ledelsen havde skønnet alene måtte bære forsinkelserne. I efterfølgende notat fra SG var, på basis af totalomsætningen, nået frem til et tab på kr SG og PEM var herefter enige om at godkende kravet. Poul Erik Madsen har udarbejdet et notat af 9. oktober Det hedder heri bl.a.: Ad 1 Driftstab i den beregnede periode (16/8-30/9) er på kr. Heri indgår de ,00 kr for avance på varer af egen tilvirkning, som er udbetalt i løsøreskaden. Den resterende del af avancen på mistede varer af egen tilvirkning hører til perioden efter den 30/9. Dette beløb ( ,57 kr) er udbetalt i løsøreskaden Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Lars Børresen, Svend Gerlif og Poul Erik Madsen. Der er endvidere afgivet forklaring af Bo Brinch-Iversen. Lars Børresen har forklaret bl.a., at han fortsat er direktør for Urtekram. Urtekram foretog efter branden sortering af alle varerne på færdigvarelageret, herunder de varer, som Urtekram selv havde ompakket. Medarbejderne gik systematisk igennem hele varelageret og vurderede,

8 - 8 - om varerne kunne bevares. Der blev ikke foretaget ompakning af varerne. Alle færdigvarer blev ozonbehandlet, hvilket foretoges i en container, hvorved sodlugten blev fjernet. Færdigvarelageret bestod af indkøbte varer og egne tilvirkede varer. Erstatningen for manglende avance på færdigvarer indeholdt både indkøbte og egne tilvirkede varer. Forsikringsmægleren bad Deloitte, som var Urtekrams revisionsselskab, om at udarbejde opgørelse over driftstabet. Revisor Bo Brinch-Iversen var ikke Urtekrams faste revisor, og Urtekram havde ikke tidligere benyttet Bo Brinch-Iversen. Bo Brinch-Iversen anvendte faste modeller for udregning af driftstabet. Det var ubehageligt, da der ikke blev taget højde for vækstsituationen, selv om der var sæsonudsving. Den anvendte model gav ikke erstatning for det fulde tab, da branden var i august måned, og man beregnede stigningen i omsætningen ud fra tal før august. I revisorens opgørelse er der kalkuleret med en omsætning, der var 18 % højere end budgetteret. Der var en større omsætning i andet halvår. Den anvendte matematiske model forudsætter, at budgettet tog højde for omsætningsstigningen, hvilket den ikke gjorde. I de tidligere år havde der været en stigning på %, hvilket der er taget højde for i budgettet. Eftersom Urtekram var i en udvikling med stigning i omsætningen, er det hans overbevisning, at der i beregningen ikke er taget tilstrækkeligt højde herfor, idet omsætningsstigningen ville være mere end 18 %. Såfremt revisoren havde efterspurgt reviderede budgetter vedrørende omsætning i andet halvår, ville Urtekram have estimeret omsætningen højere. Urtekram gav udtryk for utilfredshed over for såvel Topdanmark Forsikring som Bo Brinch-Iversen, der henviste til, at der var anvendt en sædvanlig beregningsmodel i henhold til policen. Udgiften til revisoren blev dækket af Topdanmark Forsikring. Det var nødvendigt for Urtekram at antage revisorbistand, idet den interne økonomichef ikke havde erfaringsgrundlag til at udarbejde en sådan opgørelse. Alt regnskabsmateriale blev stillet til rådighed for Bo Brinch-Iversen. Supermarkederne forlanger, at en vare ved leveringen har en holdbarhed på minimum 75 % af varens samlede holdbarhed. Typisk har Urtekrams varer en holdbarhed på et år. Supermarkederne forlanger endvidere, at varerne ikke må være ældre end tidligere leverede varer. Dette blev et problem i forbindelse med ozonbehandlingen af varerne, idet supermarkederne afviste

9 - 9 - senere leverancer. Urtekram har en gennemsnitlig gennemløbstid på 3 måneder, men varerne kan godt blive solgt hurtigere. Han har ikke tidligere set Svend Gerlifs notat vedrørende driftstabet. Mistet avance ved egne tilvirkede varer dækker, at der er udbetalt erstatning for fortjenesten ved selv at tilvirke varen. Det mistede dækningsbidrag dækker over den fortjeneste, man opnår, fra varen er færdigtilvirket, til den bliver videresolgt. Det mistede dækningsbidrag er således en fortsættelse af den mistede avance. Bo Brinch-Iversens opgørelse havde ikke noget at gøre med løsøreskaden/vareskaden. Det var taksator Poul Erik Madsen, der foretog den opgørelse. For de varer, der allerede befandt sig på lageret, er der udbetalt erstatning for avancen samt råvareprisen. Svend Gerlif har forklaret bl.a., at Urtekram foretrak en hurtig opgørelse for at få sagen sluttet, hvorfor der kun blev modtaget regningsmateriale til og med den 30. september Der har muligvis været et større tab, som ville have kunnet opgøres efterfølgende. I forbindelse med opgørelsen af driftstabet er der modtaget regnskabsmateriale fra august og september I det modtagne månedsregnskab, som er lagt til grund for beregningen, er det realiserede beløb blevet sammenholdt med budgettet. I de to måneder er der forskel i negativ retning mellem det realiserede dækningsbidrag og det budgetterede dækningsbidrag, hvorfor tabet kan have været større. Dette indgår dog ikke i beregningen. Sædvanligvis ville en normalperiode for udregning af tab være mellem et halvt til et år. Der kan være senere følgeskade i form af tab af kunder, som er blevet svigtet gennem manglende vareleverancer, og som derfor skifter leverandør. Urtekram gjorde en stor indsats for at imødegå skadevirkningerne og få skaden begrænset. Virksomheden var i fremgang, men han har ikke haft mulighed for at sammenligne budgettet for året før med det realiserede tal. Det notat, han har udarbejdet, er en kontrolberegning, der er udført efter modtagelse af Bo Brinch-Iversens opgørelse. I notatet blev der anvendt totaltal fra månedsbalancen, som er den samlede opgørelse for omsætningen i hele virksomheden. Afvigelsen i forhold til Bo Brinch- Iversens opgørelse var så beskeden, at det ikke gav anledning til, at der blev protesteret mod Bo Brinch-Iversens opgørelse. Bo Brinch-Iversen havde i sin opgørelse gjort som foreskrevet

10 i forsikringsbetingelserne og derved lavet en eksakt beregning ud fra de berørte kundegrupper, som normalt aftog de beskadigede varer. Dette er en mere præcis metode. Han har i sit notat medtaget mistet avance for egne tilvirkede varer. Det er således en samlet opgørelse, hvor man ikke har foretaget en opdeling af handelsvarer og egne tilvirkede varer. Reglerne for opgørelse findes i forsikringsbetingelserne for løsøre. Løsøreopgørelsen har ikke noget med driftstabsopgørelsen at gøre. Handelsvarer og råvarer erstattedes til den genanskaffelsespris, varerne havde på brandtidspunktet, og der medtoges ikke avance. Opgørelsen af tilvirkede varer og halvfabrikata indeholdt avance. Opgørelsen er uafhængig af driftstabsopgørelsen. På mødet i december 2006 blev det besluttet at fratrække kr. i driftstabserstatningsopgørelsen for egne tilvirkede varer, idet det fremgår af forsikringsaftaleloven, at der ikke må opnås gevinst ved skade. Når en opgørelse strækker sig over 12 måneder modregnes hele avancen, men da der i dette tilfælde har været en kort opgørelsesperiode, blev der modregnet i forhold til varens omsætningshastighed. Der blev foretaget en vurdering af, hvor mange af de egne tilvirkede varer der kunne have været solgt inden for 1½ måned, hvilket blev vurderet til 35 % baseret på omsætningshastigheden på de mistede varer. Den opgjorte avance, som ikke er modregnet, er løsøretab. Driftstabs- og løsøreopgørelse er forskellig og kunne have været på to adskilte policer. I forsikringsbetingelserne er der modeller for beregning af opgørelsen. Det faktiske tab kan ofte være større end beregnet ud fra disse modeller. I denne sag er det hans vurdering, at der kan være erstattet for lidt i forhold til virksomhedens reelle driftstab. Poul Erik Madsen har forklaret bl.a., at han rekvirerede Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Han er nu pensioneret. Han har udarbejdet notatet af 9. oktober Opgørelsen i notatet består af tre kolonner delt op i henholdsvis bygning, løsøre og driftstab. Kolonnen vedrørende driftstab indeholder en opgørelse over alle de udgifter, der har været afholdt for at beskytte virksomhedens drift, eksempelvis leje af lokaler til opbevaring af varelager, ekstra transport i forbindelse hermed osv.

11 På mødet i december 2006 blev Bo Brinch-Iversens opgørelse over driftstabet godkendt, selv om driftstabet er opgjort til et lidt højere beløb end i Svend Gerlifs notat. Bo Brinch-Iversens opgørelse er blevet nøje gennemarbejdet. Svend Gerlifs notat er en overslagsberegning, som blot kontrollerer og bekræfter, at Bo Brinch-Iversens opgørelse er korrekt. Han valgte at trække kr. fra det opgjorte driftstab på kr., der angår perioden efter branden den 15. august 2006 til udgangen af september Efter 1½ måned var virksomheden tilbage i egne bygninger og ønskede at få opgjort driftstabet. I opgørelsen over løsøreerstatningen indgår avancen på egne tilvirkede varer. De kr. udgør den forholdsmæssige andel af den udbetalte erstatning af egne tilvirkede varer i den beregnede driftstabsperiode på 1½ måned. Beløbet blev fratrukket for at undgå, at Urtekram fik dobbelt erstatning for den periode, som opgørelsen af driftstabet angår. Hele mandskabet hos Urtekram var beskæftiget med at redde varerne mv. efter branden, hvorfor det ikke var praktisk muligt at foretage genfremstilling. Teoretisk set ville man kunne nå at genfremstille varerne og dermed indhente den tabte avance, men den teoretiske mulighed foreligger dog ikke ved fødevarefremstilling. Urtekram har oplyst, at det ikke ville kunne nås at genfremstille varerne. Bo Brinch-Iversen har forklaret bl.a., at han er uddannet statsautoriseret revisor. Han er ikke længere ansat ved Deloitte, men var det i Urtekram bestilte en rapport ved Deloitte om opgørelse af driftstabet. Han blev antaget til at lave opgørelsen. Han kendte ikke Urtekram forinden. Han var specialist i skadesopgørelser. Opgørelsen over driftstabet havde intet med løsøreskaden at gøre. Urtekram havde ikke på forhånd fastlagt, hvilken periode driftstabsopgørelsen skulle vedrøre. Hans rapport vedrørende driftstabet dækker perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september Det normale ville være at udarbejde en foreløbig opgørelse, hvorefter der laves en endelig opgørelse, når det endelig tab kan opgøres på det tidspunkt, hvor forretningen igen kører normalt. Urtekram vurderede, at da skadesperioden var så kort, var det ikke nødvendigt at udarbejde en foreløbig opgørelse. Hans rapport er derfor endelig. Urtekram vurderede, at der kun ville være et begrænset tab efter september Dette er en kort skadesperiode, men skadeeffekten viser sig hurtigt ved decentrale leveringer. Det efterfølgende tab vil derefter være begrænset. Når en sådan rapport bliver udarbejdet, er det normalt med en løbende kontakt mellem virk-

12 somheden og revisoren, således at virksomheden har mulighed for at få indført korrektioner, før rapporten færdiggøres. Urtekram har haft mulighed for at se rapporten, inden den blev endeligt frigivet, og havde ingen bemærkninger hertil. I perioden op til branden var der en reel omsætning på 118 % i forhold til den budgetterede omsætning. Dækningsgraden er en beregning af forholdet mellem dækningsbidraget og omsætningen, og denne beregning foretages ved, at man ser på indtjeningens sammensætning. Visse vareområder var ikke påvirket af branden. Beregningen blev foretaget med udgangspunkt i salgsstatistikkerne for at se indtjening fordelt på varegrupperne. Ifølge policen skal opgørelsen foretages med udgangspunkt i regnskabstal. Da de decentrale leveringer har højere dækningsgrad, er der taget højde for dette i beregningen. Den totalt realiserede dækningsgrad pr. juli 2006 oprundet til 28 % er en nogenlunde retvisende procentsats. Alle opgørelser i rapporten er vedrørende egne tilvirkede varer samt færdigkøbte varer. Når der bliver udarbejdet en rapport som den foreliggende, bliver der ikke lavet en decideret revision, men revisoren kontrollerer til en vis grad oplysningerne. Oplysningerne stammer fra virksomheden selv. På mødet den 8. december 2006 blev det besluttet at fratrække kr. i driftstabsopgørelsen vedrørende erstatning for avance for egne tilvirkede varer. Princippet er, at der enten indregnes avance ved løsøreopgørelsen eller ved driftstabsopgørelsen, således at man undgår dobbelt dækning for den opgjorte periode. Den udarbejdede rapport er udtryk for virksomhedens samlede mistede fortjeneste for så vidt angår færdigvarer og egne tilvirkede varer i den omhandlede periode. Højesterets begrundelse og resultat Problemstillingen Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard har anerkendt erstatningsansvaret i anledning af branden i august 2006 på Urtekram A/S s ejendom og opfyldt byrettens og landsrettens dom. Virksomheden har udbetalt i alt ,57 kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring A/S, hvor Urtekram var forsikret. Beløbet angår Topdanmark Forsikrings regreskrav efter udbetaling af erstatning til Urtekram og herudover erstatning af

13 Urtekrams selvrisiko efter forsikringspolicen på kr. Erstatningskravet vedrørende selvrisikoen har Topdanmark Forsikring efter aftale med Urtekram indtalt under sagen. Det er Rostrup Maskinforretnings opfattelse, at virksomheden ikke er forpligtet til at betale erstatning for driftstab/mistet fortjeneste svarende til det beløb, Topdanmark Forsikring har udbetalt til Urtekram. Rostrup Maskinforretning finder endvidere, at virksomheden ikke er forpligtet til at dække udgiften til revisorbistand fra statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen, og at Urtekram ikke har krav på at få erstattet selvrisikoen. Sagen for Højesteret angår, om Rostrup Maskinforretning har krav på tilbagebetaling af i alt kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 vedrørende de nævnte poster. Erstatning for driftstab/mistet fortjeneste Topdanmark Forsikring har betalt erstatning til Urtekram for driftstab i perioden fra den 16. august 2006 til udgangen af september 2006 med kr. I beløbet indgår også mistet fortjeneste for egne tilvirkede varer i den nævnte periode. Topdanmark Forsikring har endvidere betalt erstatning til Urtekram med kr. vedrørende Urtekrams mistede fortjeneste på egne tilvirkede varer for perioden efter den 30. september Det er Rostrup Maskinforretnings opfattelse, at Topdanmark Forsikring ikke har godtgjort, at Urtekrams driftstab/mistet fortjeneste udgør mere end kr. Rostrup Maskinforretning kræver derfor tilbagebetaling af kr. Højesteret tiltræder efter bevisførelsen, at Urtekrams driftstab for perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september 2006 er fastsat til kr. i overensstemmelse med opgørelsen af 20. oktober 2006 fra statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen. Urtekrams fortjeneste på egne tilvirkede varer for perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september 2006 indgår som nævnt i opgørelsen af driftstabet for denne periode. Efter bevisførelsen, herunder referatet af mødet den 8. december 2006, tiltræder Højesteret, at Urtekram har lidt et avancetab på egne tilvirkede varer for så vidt angår perioden efter den 30. september 2006, og at dette tab er fastsat til kr. Rostrup Maskinforretning har herefter ikke krav på tilbagebetaling af kr.

14 Spørgsmålet om erstatning af udgiften til revisor Det fremgår af forklaringen fra Urtekrams direktør Lars Børresen, at det var nødvendigt for Urtekram at antage revisorbistand, idet Urtekrams økonomichef ikke havde den fornødne erfaring til at udarbejde en opgørelse over driftstabet i anledning af branden. Højesteret tiltræder af de grunde, landsretten har anført, at udgiften til Bo Brinch-Iversens revisorbistand på kr. er medtaget i Topdanmark Forsikrings regreskrav. Rostrup Maskinforretning kan derfor ikke kræve dette beløb tilbagebetalt. Spørgsmålet om erstatning vedrørende selvrisikoen Efter bevisførelsen, herunder udtalelsen fra Forsikring & Pension af 16. juni 2010, lægger Højesteret til grund, at det er sædvanligt, at en erhvervsvirksomheds brandforsikring indeholder en selvrisiko af den foreliggende størrelse. Herefter og af de grunde, landsretten i øvrigt har anført, tiltræder Højesteret, at Urtekram kan kræve selvrisikoen på kr. erstattet. Rostrup Maskinforretning har således heller ikke krav på tilbagebetaling af dette beløb. Konklusion Højesteret stadfæster landsrettens dom, og Topdanmark Forsikring frifindes dermed for Rostrup Maskinforretnings krav om tilbagebetaling. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes, og Topdanmark Forsikring A/S frifindes for det krav om betaling af kr. med procesrente fra den 18. januar 2007, som Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard har rejst. I sagsomkostninger for Højesteret skal Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard betale kr. til Topdanmark Forsikring A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere