HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 Sag 182/2011 (1. afdeling) Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard (advokat Ulrik Christrup) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Klaus Kastrup-Larsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 27. januar 2010 og af Vestre Landsrets 2. afdeling den 8. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Oliver Talevski. Påstande mv. Appellanten, Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Topdanmark Forsikring A/S, skal betale kr. med procesrente fra den 18. januar Topdanmark Forsikring A/S har påstået, at landsrettens dom stadfæstes, og at forsikringsselskabet frifindes for appellantens betalingskrav. Rostrup Maskinforretning har opfyldt landsrettens dom og således yderligere betalt i alt kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring. Rostrup Maskinforretning har herefter til opfyldelse af byrettens og landsrettens dom i alt betalt ,57 kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring.

2 - 2 - Rostrup Maskinforretning kræver det nævnte beløb på kr. tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet angår følgende poster, som Topdanmark Forsikring har betalt til sin forsikringstager, Urtekram A/S, i anledning af branden i august 2006 på Urtekrams ejendom: kr. vedrørende Urtekrams driftstab/mistet fortjeneste kr. vedrørende Urtekrams udgift til revisor i forbindelse med opgørelsen af erstatningskravet for driftstab. Tilbagebetalingskravet angår endvidere kr. svarende til Urtekrams selvrisiko. Topdanmark Forsikring har efter aftale med Urtekram rejst krav om erstatning af dette beløb. Supplerende sagsfremstilling Entrepriseaftalen Urtekram som bygherre og Myhlenberg ved Søren Vangsted Vest A/S som hovedentreprenør indgik i 2006 en aftale om hovedentreprise vedrørende opførelsen af en tilbygning på Urtekrams ejendom. Det fremgår af pkt. 4 i aftalen, at Dansk Byggeris Standardforbehold af marts 2001 skulle gælde, og i pkt. 7 var det fastsat, at bygherren tegner brand- og stormskadeforsikring iht. AB 92, 8, stk. 1. I pkt. 4 i standardforbehold af marts 2001 vedrørende bygge- og anlægsarbejder hedder det: Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92, 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring. 8, stk. 1, i AB 92 har følgende ordlyd: 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entre-

3 - 3 - prenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Forsikringen Urtekram havde tegnet en All risk-forsikring for Industri hos Topdanmark Forsikring. Det fremgår af forsikringspolicen, at der gjaldt en selvrisiko på kr. for enhver skade. Den erklæring fra Forsikring & Pension, der blev indhentet til brug for landsrettens behandling af sagen, er dateret den 16. juni Skaden Den 20. oktober 2006 udarbejdede statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen fra Deloitte en opgørelse over det driftstab, som Urtekram havde lidt i anledning af branden. Det hedder i opgørelsen bl.a.: 1.1. Opgave Efter aftale med skadelidte har vi foretaget en endelig opgørelse af driftstabet i forbindelse med ovennævnte brandskade. Opgørelsen dækker perioden fra til Selskabet vurderer, at skadespåvirkningen har været begrænset efter , hvorfor det vurderes, at skadespåvirkningen ophørte ultimo september Driftstab Selskabet Urtekram A/S var den udsat for en brand i deres lagerhal. Branden blev antændt af gnister fra en vinkelsliber i forbindelse med noget bygningsarbejde. Branden forårsagede store røgskader på dele af færdigvarelageret og råvarelageret. I forbindelse med rengøringen var selskabet nødsaget til at flytte deres lagerbeholdning til lejede lokaler på forskellige lokaliteter. Dele af lageret var endvidere så medtaget, at dette måtte helt eller delvist kasseres. Den store røgskade på lageret medførte, at alle varer på både pluk- og råvarelageret skulle flyttes og gennemgåes for at vurdere, hvorvidt de var påvirket af røgen eller ej. Dette var et meget omfattende arbejde, som blandt andet betød, at produktion og leverancer ikke blev gennemført. Samtidig blev alle rum samt produktionsudstyr, der havde været påvirket af røgskaden, rengjort. Som følge af den manglende mulighed for at levere blev der oparbejdet en ekstraordinær stor ordrebeholdning, som først var på rimeligt normalt niveau med udgangen af september Der forelå begrænsede resterende ordrer, som dog ikke vurderer at have væsentlig indflydelse på det opgjorte skadeskrav.

4 - 4 - Baseret på ovenstående hændelsesforløb vurderes selskabets driftstab derved at bestå af tabt omsætning primært ved at selskabet i en periode ikke var i stand til at levere varer Tabt omsætning Urtekram A/S producerer en række forskellige produkter indenfor nonfood og fødevarer. Salget af disse produkter kan opdeles på 3 segmenter: Segmentet centralleveringer er salg af såvel nonfood og fødevarer til de store supermarkedskæder som Coop, Dansk Supermarked mv. Her leveres der efter et minimumslagerprincip, hvilket betyder, at supermarkederne afgiver bestilling til selskabet, når deres lagerbeholdning når et på forhånd fastsat niveau. Det er vurderet, at dette segment ikke i væsentligt omfang har været påvirket af branden, da kunderne har haft et minimumslager i skadesperioden og derved har kunnet absorberer fra de manglende leverancer. Segmentet decentralleveringer er salg af såvel nonfood og fødevarer til direkte levering til supermarkeder og butikker. Her leveres der ikke efter et minimumslagerprincip, men derimod efter behov. I dette segment henvender kunderne sig, når de mangler varer og vil have dem leveret fra dag til dag. Det er dette segment, der har været påvirket af branden, da selskabet ikke har kunnet imødekomme dele af disse leverancer i skadesperioden. Kunderne har som følge heraf enten fået leverancer fra andre leverandører i skadesperioden, eller har de ikke kunnet imødekomme deres kunders behov og derved realiseret tabt omsætning i detailleddet. Det sidste segment er eksport af nonfood til kunder uden for norden. Selskabets Nonfood produktlinie har forud for skaden været igennem en fornyelse, hvor både kvaliteten af emballage og indhold er blevet væsentligt forbedret. Dette har medført, at salget har været meget lavt i den første del af året i forhold til det oprindeligt budgetterede, da kunderne har ventet på de nye produkter, som ventes klar i efteråret Selskabet har derfor vurderet, at salget i dette segment ikke i væsentligt omfang har været påvirket i skadesperioden. Som anført ovenfor vurderede selskabet, at salg og produktion i al væsentlighed var normaliseret ultimo september Som følge heraf omfatter skadesperioden ifølge dette skadeskrav perioden Forventet omsætning i skadeperioden For at kunne opgøre den tabte omsætning i skadesperioden har vi foretaget en analyse af selskabets realiserede omsætning sammenholdt med den budgetterede omsætning 7 ½ måned forud for branden. Der henvises til bilag 5 for de underliggende data for analysen. Da målopfyldelsen andrager 118 %, jf. ovenstående konkluderes det, at selskabets budgetterede omsætning for perioden til tillagt 18 % kan anvendes til at opgøre den forventede omsætning i skadesperioden. I henhold til selskabets budget andrager den forventede omsætning i perioden i alt t.kr. Der henvises til bilag 4 for oprindelige budgettal og bilagene 6 og 7 for den endelige opgørelse af den forventede omsætning i

5 - 5 - denne periode. Med 18 % tillagt som følge af den historiske målopfyldelse kan den forventede omsætning opgøres til t.kr Fastlæggelse af forventet dækningsgrad I forbindelse med fastlæggelse af dækningsgrad for skadesperioden har vi foretaget en analyse af den realiserede dækningsgrad 7 måneder forud for skaden. Til analysen skal bemærkes: Analysen baserede sig på selskabets månedsrapportering for juli Som anført i bilag 3 kan dækningsbidraget fra selskabets salgssystem ikke umiddelbart anvendes til opgørelse af den absolutte forventede dækningsgrad i skadesperioden. Analysen omfatter selskabets tre kundegrupper. Som følge af forskellige pris- og omkostningsstrukturer for de enkelte kundegrupper varierer dækningsgraden for de enkelte kundegrupper. I bilag 3 er forskellene illustreret. Det fremgår heraf, at dækningsgraden for de enkelte kundegrupper er opgjort til: Centralleveringer: % Decentralleveringer: % Nonfood eksport uden for Norden: % Den samlede dækningsgrad varierer mellem %. Trods bilag 3 ikke umiddelbart kan anvendes til opgørelse af den absolutte værdi af den relevante dækningsgrad, kan informationerne i bilaget dog give en indikation af dækningsgradernes indbyrdes forhold. Af ovenstående fremgår, at dækningsgraden for decentralleveringerne ligger 2-4 procentpoint over det totale gennemsnit. Det betyder, at den til skadeskravet relevante dækningsgrad vil være undervurderet, såfremt et gennemsnit for de tre kundegrupper anvendes. For at anvende månedsrapporteringerne til analysen skal der foretages korrektion for afgivne kontantrabatter, jævnfør bilag 3. Selskabets ledelse har oplyst, at kontantrabatter pr. ultimo juli 2006 androg 990 t.kr. Den foretagne analyse af dækningsgraden, baseret på månedsrapporteringerne, kan således opgøres til 26,7 %. Som anført ovenfor antages dækningsgraden for decentralleveringerne at ligge over gennemsnittet for de tre kundegrupper. Som følge heraf har vi foretaget en mindre oprunding af den korrigerede dækningsgrad, som således i opgørelsen af skadeskravet andrager 28 % Opgørelse af tabt dækningbidrag På baggrund af ovenstående opgørelse vurderes selskabet at have tabt dækningsbidrag for kr. som følge af omsætningsnedgang i forbindelse med branden.

6 - 6 - Der henvises til bilag 7 for opgørelse af den faktiske omsætning i perioden I opgørelsen var honoraret til Bo Brinch-Iversen fastsat til kr. Efter det oplyste har Bo Brinch-Iversen for sin assistance med opgørelsen af driftstabet i alt modtaget kr. i honorar. På vegne af Topdanmark Forsikring udarbejdede statsautoriseret revisor Svend Gerlif et notat om driftstabet. Urtekrams mistede dækningsbidrag for perioden fra branden i august 2006 indtil udgangen af september 2006 er i notatet opgjort til kr. på grundlag af en dækningsgrad på 27 %. Den 8. december 2006 blev der afholdt et møde mellem Urtekram og Topdanmark Forsikring. I mødereferatet af 12. december 2006, der er udarbejdet af Poul Erik Madsen, hedder det bl.a.: Mødedeltagere Lars Børresen Direktør, Urtekram A/S LB Jan Rathcke Regnskabs- og IT-chef, Urtekram A/S JR Steen Kjærgaard Logistikchef, Urtekram A/S SK Bent Mygind Forsikringsmægler, Willis I/S BM Mette Gade Jensen Forsikringsmægler, Willis I/S MGJ Bo Brinch-Iversen Statsautoriseret Revisor, Deloitte BBI Poul Erik Madsen Skadekonsulent, Topdanmark Forsikring a/s PEM Svend Gerlif Statsautoriseret Revisor SG Til kostpriser var de skadede varer opgjort til henholdsvis kr ,66 for handelsvarer og kr ,05 for egne producerede varer. Før mødet var der modtaget nye lister, hvor færdigvarer af egen produktion var tillagt avance med kr ,75, således at kravet var på kr ,46. PEM havde udarbejdet en analyse, der viste, at avancetillægget udgjorde 105 %. Dette skulle i så fald betyde, at dækningsbidraget ville være godt 50 %. Niveauet i årsrapporten var knap 30. JB[R] indrømmede, at de opførte salgspriser var listepriser, fra hvilke der skulle gå forhandlerrabatter m.v. Efter en drøftelse heraf og på basis af resultatet i første halvår, enedes vi om, at der var et gennemsnitlig dækningsbidrag på varer af egen produktion på 35 %. Med en kostpris på kr ,05 kunne vi så beregne salgsprisen til kr ,62 og avancetillægget til kr ,57

7 - 7 - JR oplyste på SG s forespørgsel om, hvor sikker lagerregistreringen var, at der hvert kvartal blev fysisk checket udvalgte varegrupper, og endvidere blev der checket af revisionen i forbindelse med årsafslutningen. Eventuelle rettelser blev foretaget løbende, og det drejede sig kun om promiller. PEM havde i øvrigt ved et tidligere besøg stikprøvevis checket priser. Herefter kunne vareskaden godkendes med kr ,28. PEM gjorde opmærksom på, at da der ikke kunne dækkes mere end det faktiske tab, skulle avancetillægget modregnes i driftstabet. Dette gav anledning til nogen debat, men man var ikke afvisende herfor. Det var dog opfattelsen, at der ikke, som følge af den korte periode driftstabet var opgjort over, ville være rimeligt at modregne hele avancen, da omsætningehastigheden på varerne var noget længere. Baseret på LB og SK s oplysninger skønnedes det, at ca. 60 % af varerne var nonfood, og at disse havde en omsætningstid på 4 måneder. De 40 %, der var fødevarer, havde en omsætningshastighed på 2-3 måneder. Efter forhandling enedes vi om at 35 % af avancetillægget eller kr blev modregnet i vareopgørelsen. Driftstabet var opgjort af Deloitte i redegørelsen af 20 oktober 2006 til kr Opgørelsen var baseret på en udvalgt kundegruppe, som ledelsen havde skønnet alene måtte bære forsinkelserne. I efterfølgende notat fra SG var, på basis af totalomsætningen, nået frem til et tab på kr SG og PEM var herefter enige om at godkende kravet. Poul Erik Madsen har udarbejdet et notat af 9. oktober Det hedder heri bl.a.: Ad 1 Driftstab i den beregnede periode (16/8-30/9) er på kr. Heri indgår de ,00 kr for avance på varer af egen tilvirkning, som er udbetalt i løsøreskaden. Den resterende del af avancen på mistede varer af egen tilvirkning hører til perioden efter den 30/9. Dette beløb ( ,57 kr) er udbetalt i løsøreskaden Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Lars Børresen, Svend Gerlif og Poul Erik Madsen. Der er endvidere afgivet forklaring af Bo Brinch-Iversen. Lars Børresen har forklaret bl.a., at han fortsat er direktør for Urtekram. Urtekram foretog efter branden sortering af alle varerne på færdigvarelageret, herunder de varer, som Urtekram selv havde ompakket. Medarbejderne gik systematisk igennem hele varelageret og vurderede,

8 - 8 - om varerne kunne bevares. Der blev ikke foretaget ompakning af varerne. Alle færdigvarer blev ozonbehandlet, hvilket foretoges i en container, hvorved sodlugten blev fjernet. Færdigvarelageret bestod af indkøbte varer og egne tilvirkede varer. Erstatningen for manglende avance på færdigvarer indeholdt både indkøbte og egne tilvirkede varer. Forsikringsmægleren bad Deloitte, som var Urtekrams revisionsselskab, om at udarbejde opgørelse over driftstabet. Revisor Bo Brinch-Iversen var ikke Urtekrams faste revisor, og Urtekram havde ikke tidligere benyttet Bo Brinch-Iversen. Bo Brinch-Iversen anvendte faste modeller for udregning af driftstabet. Det var ubehageligt, da der ikke blev taget højde for vækstsituationen, selv om der var sæsonudsving. Den anvendte model gav ikke erstatning for det fulde tab, da branden var i august måned, og man beregnede stigningen i omsætningen ud fra tal før august. I revisorens opgørelse er der kalkuleret med en omsætning, der var 18 % højere end budgetteret. Der var en større omsætning i andet halvår. Den anvendte matematiske model forudsætter, at budgettet tog højde for omsætningsstigningen, hvilket den ikke gjorde. I de tidligere år havde der været en stigning på %, hvilket der er taget højde for i budgettet. Eftersom Urtekram var i en udvikling med stigning i omsætningen, er det hans overbevisning, at der i beregningen ikke er taget tilstrækkeligt højde herfor, idet omsætningsstigningen ville være mere end 18 %. Såfremt revisoren havde efterspurgt reviderede budgetter vedrørende omsætning i andet halvår, ville Urtekram have estimeret omsætningen højere. Urtekram gav udtryk for utilfredshed over for såvel Topdanmark Forsikring som Bo Brinch-Iversen, der henviste til, at der var anvendt en sædvanlig beregningsmodel i henhold til policen. Udgiften til revisoren blev dækket af Topdanmark Forsikring. Det var nødvendigt for Urtekram at antage revisorbistand, idet den interne økonomichef ikke havde erfaringsgrundlag til at udarbejde en sådan opgørelse. Alt regnskabsmateriale blev stillet til rådighed for Bo Brinch-Iversen. Supermarkederne forlanger, at en vare ved leveringen har en holdbarhed på minimum 75 % af varens samlede holdbarhed. Typisk har Urtekrams varer en holdbarhed på et år. Supermarkederne forlanger endvidere, at varerne ikke må være ældre end tidligere leverede varer. Dette blev et problem i forbindelse med ozonbehandlingen af varerne, idet supermarkederne afviste

9 - 9 - senere leverancer. Urtekram har en gennemsnitlig gennemløbstid på 3 måneder, men varerne kan godt blive solgt hurtigere. Han har ikke tidligere set Svend Gerlifs notat vedrørende driftstabet. Mistet avance ved egne tilvirkede varer dækker, at der er udbetalt erstatning for fortjenesten ved selv at tilvirke varen. Det mistede dækningsbidrag dækker over den fortjeneste, man opnår, fra varen er færdigtilvirket, til den bliver videresolgt. Det mistede dækningsbidrag er således en fortsættelse af den mistede avance. Bo Brinch-Iversens opgørelse havde ikke noget at gøre med løsøreskaden/vareskaden. Det var taksator Poul Erik Madsen, der foretog den opgørelse. For de varer, der allerede befandt sig på lageret, er der udbetalt erstatning for avancen samt råvareprisen. Svend Gerlif har forklaret bl.a., at Urtekram foretrak en hurtig opgørelse for at få sagen sluttet, hvorfor der kun blev modtaget regningsmateriale til og med den 30. september Der har muligvis været et større tab, som ville have kunnet opgøres efterfølgende. I forbindelse med opgørelsen af driftstabet er der modtaget regnskabsmateriale fra august og september I det modtagne månedsregnskab, som er lagt til grund for beregningen, er det realiserede beløb blevet sammenholdt med budgettet. I de to måneder er der forskel i negativ retning mellem det realiserede dækningsbidrag og det budgetterede dækningsbidrag, hvorfor tabet kan have været større. Dette indgår dog ikke i beregningen. Sædvanligvis ville en normalperiode for udregning af tab være mellem et halvt til et år. Der kan være senere følgeskade i form af tab af kunder, som er blevet svigtet gennem manglende vareleverancer, og som derfor skifter leverandør. Urtekram gjorde en stor indsats for at imødegå skadevirkningerne og få skaden begrænset. Virksomheden var i fremgang, men han har ikke haft mulighed for at sammenligne budgettet for året før med det realiserede tal. Det notat, han har udarbejdet, er en kontrolberegning, der er udført efter modtagelse af Bo Brinch-Iversens opgørelse. I notatet blev der anvendt totaltal fra månedsbalancen, som er den samlede opgørelse for omsætningen i hele virksomheden. Afvigelsen i forhold til Bo Brinch- Iversens opgørelse var så beskeden, at det ikke gav anledning til, at der blev protesteret mod Bo Brinch-Iversens opgørelse. Bo Brinch-Iversen havde i sin opgørelse gjort som foreskrevet

10 i forsikringsbetingelserne og derved lavet en eksakt beregning ud fra de berørte kundegrupper, som normalt aftog de beskadigede varer. Dette er en mere præcis metode. Han har i sit notat medtaget mistet avance for egne tilvirkede varer. Det er således en samlet opgørelse, hvor man ikke har foretaget en opdeling af handelsvarer og egne tilvirkede varer. Reglerne for opgørelse findes i forsikringsbetingelserne for løsøre. Løsøreopgørelsen har ikke noget med driftstabsopgørelsen at gøre. Handelsvarer og råvarer erstattedes til den genanskaffelsespris, varerne havde på brandtidspunktet, og der medtoges ikke avance. Opgørelsen af tilvirkede varer og halvfabrikata indeholdt avance. Opgørelsen er uafhængig af driftstabsopgørelsen. På mødet i december 2006 blev det besluttet at fratrække kr. i driftstabserstatningsopgørelsen for egne tilvirkede varer, idet det fremgår af forsikringsaftaleloven, at der ikke må opnås gevinst ved skade. Når en opgørelse strækker sig over 12 måneder modregnes hele avancen, men da der i dette tilfælde har været en kort opgørelsesperiode, blev der modregnet i forhold til varens omsætningshastighed. Der blev foretaget en vurdering af, hvor mange af de egne tilvirkede varer der kunne have været solgt inden for 1½ måned, hvilket blev vurderet til 35 % baseret på omsætningshastigheden på de mistede varer. Den opgjorte avance, som ikke er modregnet, er løsøretab. Driftstabs- og løsøreopgørelse er forskellig og kunne have været på to adskilte policer. I forsikringsbetingelserne er der modeller for beregning af opgørelsen. Det faktiske tab kan ofte være større end beregnet ud fra disse modeller. I denne sag er det hans vurdering, at der kan være erstattet for lidt i forhold til virksomhedens reelle driftstab. Poul Erik Madsen har forklaret bl.a., at han rekvirerede Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Han er nu pensioneret. Han har udarbejdet notatet af 9. oktober Opgørelsen i notatet består af tre kolonner delt op i henholdsvis bygning, løsøre og driftstab. Kolonnen vedrørende driftstab indeholder en opgørelse over alle de udgifter, der har været afholdt for at beskytte virksomhedens drift, eksempelvis leje af lokaler til opbevaring af varelager, ekstra transport i forbindelse hermed osv.

11 På mødet i december 2006 blev Bo Brinch-Iversens opgørelse over driftstabet godkendt, selv om driftstabet er opgjort til et lidt højere beløb end i Svend Gerlifs notat. Bo Brinch-Iversens opgørelse er blevet nøje gennemarbejdet. Svend Gerlifs notat er en overslagsberegning, som blot kontrollerer og bekræfter, at Bo Brinch-Iversens opgørelse er korrekt. Han valgte at trække kr. fra det opgjorte driftstab på kr., der angår perioden efter branden den 15. august 2006 til udgangen af september Efter 1½ måned var virksomheden tilbage i egne bygninger og ønskede at få opgjort driftstabet. I opgørelsen over løsøreerstatningen indgår avancen på egne tilvirkede varer. De kr. udgør den forholdsmæssige andel af den udbetalte erstatning af egne tilvirkede varer i den beregnede driftstabsperiode på 1½ måned. Beløbet blev fratrukket for at undgå, at Urtekram fik dobbelt erstatning for den periode, som opgørelsen af driftstabet angår. Hele mandskabet hos Urtekram var beskæftiget med at redde varerne mv. efter branden, hvorfor det ikke var praktisk muligt at foretage genfremstilling. Teoretisk set ville man kunne nå at genfremstille varerne og dermed indhente den tabte avance, men den teoretiske mulighed foreligger dog ikke ved fødevarefremstilling. Urtekram har oplyst, at det ikke ville kunne nås at genfremstille varerne. Bo Brinch-Iversen har forklaret bl.a., at han er uddannet statsautoriseret revisor. Han er ikke længere ansat ved Deloitte, men var det i Urtekram bestilte en rapport ved Deloitte om opgørelse af driftstabet. Han blev antaget til at lave opgørelsen. Han kendte ikke Urtekram forinden. Han var specialist i skadesopgørelser. Opgørelsen over driftstabet havde intet med løsøreskaden at gøre. Urtekram havde ikke på forhånd fastlagt, hvilken periode driftstabsopgørelsen skulle vedrøre. Hans rapport vedrørende driftstabet dækker perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september Det normale ville være at udarbejde en foreløbig opgørelse, hvorefter der laves en endelig opgørelse, når det endelig tab kan opgøres på det tidspunkt, hvor forretningen igen kører normalt. Urtekram vurderede, at da skadesperioden var så kort, var det ikke nødvendigt at udarbejde en foreløbig opgørelse. Hans rapport er derfor endelig. Urtekram vurderede, at der kun ville være et begrænset tab efter september Dette er en kort skadesperiode, men skadeeffekten viser sig hurtigt ved decentrale leveringer. Det efterfølgende tab vil derefter være begrænset. Når en sådan rapport bliver udarbejdet, er det normalt med en løbende kontakt mellem virk-

12 somheden og revisoren, således at virksomheden har mulighed for at få indført korrektioner, før rapporten færdiggøres. Urtekram har haft mulighed for at se rapporten, inden den blev endeligt frigivet, og havde ingen bemærkninger hertil. I perioden op til branden var der en reel omsætning på 118 % i forhold til den budgetterede omsætning. Dækningsgraden er en beregning af forholdet mellem dækningsbidraget og omsætningen, og denne beregning foretages ved, at man ser på indtjeningens sammensætning. Visse vareområder var ikke påvirket af branden. Beregningen blev foretaget med udgangspunkt i salgsstatistikkerne for at se indtjening fordelt på varegrupperne. Ifølge policen skal opgørelsen foretages med udgangspunkt i regnskabstal. Da de decentrale leveringer har højere dækningsgrad, er der taget højde for dette i beregningen. Den totalt realiserede dækningsgrad pr. juli 2006 oprundet til 28 % er en nogenlunde retvisende procentsats. Alle opgørelser i rapporten er vedrørende egne tilvirkede varer samt færdigkøbte varer. Når der bliver udarbejdet en rapport som den foreliggende, bliver der ikke lavet en decideret revision, men revisoren kontrollerer til en vis grad oplysningerne. Oplysningerne stammer fra virksomheden selv. På mødet den 8. december 2006 blev det besluttet at fratrække kr. i driftstabsopgørelsen vedrørende erstatning for avance for egne tilvirkede varer. Princippet er, at der enten indregnes avance ved løsøreopgørelsen eller ved driftstabsopgørelsen, således at man undgår dobbelt dækning for den opgjorte periode. Den udarbejdede rapport er udtryk for virksomhedens samlede mistede fortjeneste for så vidt angår færdigvarer og egne tilvirkede varer i den omhandlede periode. Højesterets begrundelse og resultat Problemstillingen Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard har anerkendt erstatningsansvaret i anledning af branden i august 2006 på Urtekram A/S s ejendom og opfyldt byrettens og landsrettens dom. Virksomheden har udbetalt i alt ,57 kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring A/S, hvor Urtekram var forsikret. Beløbet angår Topdanmark Forsikrings regreskrav efter udbetaling af erstatning til Urtekram og herudover erstatning af

13 Urtekrams selvrisiko efter forsikringspolicen på kr. Erstatningskravet vedrørende selvrisikoen har Topdanmark Forsikring efter aftale med Urtekram indtalt under sagen. Det er Rostrup Maskinforretnings opfattelse, at virksomheden ikke er forpligtet til at betale erstatning for driftstab/mistet fortjeneste svarende til det beløb, Topdanmark Forsikring har udbetalt til Urtekram. Rostrup Maskinforretning finder endvidere, at virksomheden ikke er forpligtet til at dække udgiften til revisorbistand fra statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen, og at Urtekram ikke har krav på at få erstattet selvrisikoen. Sagen for Højesteret angår, om Rostrup Maskinforretning har krav på tilbagebetaling af i alt kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 vedrørende de nævnte poster. Erstatning for driftstab/mistet fortjeneste Topdanmark Forsikring har betalt erstatning til Urtekram for driftstab i perioden fra den 16. august 2006 til udgangen af september 2006 med kr. I beløbet indgår også mistet fortjeneste for egne tilvirkede varer i den nævnte periode. Topdanmark Forsikring har endvidere betalt erstatning til Urtekram med kr. vedrørende Urtekrams mistede fortjeneste på egne tilvirkede varer for perioden efter den 30. september Det er Rostrup Maskinforretnings opfattelse, at Topdanmark Forsikring ikke har godtgjort, at Urtekrams driftstab/mistet fortjeneste udgør mere end kr. Rostrup Maskinforretning kræver derfor tilbagebetaling af kr. Højesteret tiltræder efter bevisførelsen, at Urtekrams driftstab for perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september 2006 er fastsat til kr. i overensstemmelse med opgørelsen af 20. oktober 2006 fra statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen. Urtekrams fortjeneste på egne tilvirkede varer for perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september 2006 indgår som nævnt i opgørelsen af driftstabet for denne periode. Efter bevisførelsen, herunder referatet af mødet den 8. december 2006, tiltræder Højesteret, at Urtekram har lidt et avancetab på egne tilvirkede varer for så vidt angår perioden efter den 30. september 2006, og at dette tab er fastsat til kr. Rostrup Maskinforretning har herefter ikke krav på tilbagebetaling af kr.

14 Spørgsmålet om erstatning af udgiften til revisor Det fremgår af forklaringen fra Urtekrams direktør Lars Børresen, at det var nødvendigt for Urtekram at antage revisorbistand, idet Urtekrams økonomichef ikke havde den fornødne erfaring til at udarbejde en opgørelse over driftstabet i anledning af branden. Højesteret tiltræder af de grunde, landsretten har anført, at udgiften til Bo Brinch-Iversens revisorbistand på kr. er medtaget i Topdanmark Forsikrings regreskrav. Rostrup Maskinforretning kan derfor ikke kræve dette beløb tilbagebetalt. Spørgsmålet om erstatning vedrørende selvrisikoen Efter bevisførelsen, herunder udtalelsen fra Forsikring & Pension af 16. juni 2010, lægger Højesteret til grund, at det er sædvanligt, at en erhvervsvirksomheds brandforsikring indeholder en selvrisiko af den foreliggende størrelse. Herefter og af de grunde, landsretten i øvrigt har anført, tiltræder Højesteret, at Urtekram kan kræve selvrisikoen på kr. erstattet. Rostrup Maskinforretning har således heller ikke krav på tilbagebetaling af dette beløb. Konklusion Højesteret stadfæster landsrettens dom, og Topdanmark Forsikring frifindes dermed for Rostrup Maskinforretnings krav om tilbagebetaling. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes, og Topdanmark Forsikring A/S frifindes for det krav om betaling af kr. med procesrente fra den 18. januar 2007, som Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard har rejst. I sagsomkostninger for Højesteret skal Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard betale kr. til Topdanmark Forsikring A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere