HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 Sag 182/2011 (1. afdeling) Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard (advokat Ulrik Christrup) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Klaus Kastrup-Larsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 27. januar 2010 og af Vestre Landsrets 2. afdeling den 8. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Oliver Talevski. Påstande mv. Appellanten, Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Topdanmark Forsikring A/S, skal betale kr. med procesrente fra den 18. januar Topdanmark Forsikring A/S har påstået, at landsrettens dom stadfæstes, og at forsikringsselskabet frifindes for appellantens betalingskrav. Rostrup Maskinforretning har opfyldt landsrettens dom og således yderligere betalt i alt kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring. Rostrup Maskinforretning har herefter til opfyldelse af byrettens og landsrettens dom i alt betalt ,57 kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring.

2 - 2 - Rostrup Maskinforretning kræver det nævnte beløb på kr. tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet angår følgende poster, som Topdanmark Forsikring har betalt til sin forsikringstager, Urtekram A/S, i anledning af branden i august 2006 på Urtekrams ejendom: kr. vedrørende Urtekrams driftstab/mistet fortjeneste kr. vedrørende Urtekrams udgift til revisor i forbindelse med opgørelsen af erstatningskravet for driftstab. Tilbagebetalingskravet angår endvidere kr. svarende til Urtekrams selvrisiko. Topdanmark Forsikring har efter aftale med Urtekram rejst krav om erstatning af dette beløb. Supplerende sagsfremstilling Entrepriseaftalen Urtekram som bygherre og Myhlenberg ved Søren Vangsted Vest A/S som hovedentreprenør indgik i 2006 en aftale om hovedentreprise vedrørende opførelsen af en tilbygning på Urtekrams ejendom. Det fremgår af pkt. 4 i aftalen, at Dansk Byggeris Standardforbehold af marts 2001 skulle gælde, og i pkt. 7 var det fastsat, at bygherren tegner brand- og stormskadeforsikring iht. AB 92, 8, stk. 1. I pkt. 4 i standardforbehold af marts 2001 vedrørende bygge- og anlægsarbejder hedder det: Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92, 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring. 8, stk. 1, i AB 92 har følgende ordlyd: 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entre-

3 - 3 - prenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Forsikringen Urtekram havde tegnet en All risk-forsikring for Industri hos Topdanmark Forsikring. Det fremgår af forsikringspolicen, at der gjaldt en selvrisiko på kr. for enhver skade. Den erklæring fra Forsikring & Pension, der blev indhentet til brug for landsrettens behandling af sagen, er dateret den 16. juni Skaden Den 20. oktober 2006 udarbejdede statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen fra Deloitte en opgørelse over det driftstab, som Urtekram havde lidt i anledning af branden. Det hedder i opgørelsen bl.a.: 1.1. Opgave Efter aftale med skadelidte har vi foretaget en endelig opgørelse af driftstabet i forbindelse med ovennævnte brandskade. Opgørelsen dækker perioden fra til Selskabet vurderer, at skadespåvirkningen har været begrænset efter , hvorfor det vurderes, at skadespåvirkningen ophørte ultimo september Driftstab Selskabet Urtekram A/S var den udsat for en brand i deres lagerhal. Branden blev antændt af gnister fra en vinkelsliber i forbindelse med noget bygningsarbejde. Branden forårsagede store røgskader på dele af færdigvarelageret og råvarelageret. I forbindelse med rengøringen var selskabet nødsaget til at flytte deres lagerbeholdning til lejede lokaler på forskellige lokaliteter. Dele af lageret var endvidere så medtaget, at dette måtte helt eller delvist kasseres. Den store røgskade på lageret medførte, at alle varer på både pluk- og råvarelageret skulle flyttes og gennemgåes for at vurdere, hvorvidt de var påvirket af røgen eller ej. Dette var et meget omfattende arbejde, som blandt andet betød, at produktion og leverancer ikke blev gennemført. Samtidig blev alle rum samt produktionsudstyr, der havde været påvirket af røgskaden, rengjort. Som følge af den manglende mulighed for at levere blev der oparbejdet en ekstraordinær stor ordrebeholdning, som først var på rimeligt normalt niveau med udgangen af september Der forelå begrænsede resterende ordrer, som dog ikke vurderer at have væsentlig indflydelse på det opgjorte skadeskrav.

4 - 4 - Baseret på ovenstående hændelsesforløb vurderes selskabets driftstab derved at bestå af tabt omsætning primært ved at selskabet i en periode ikke var i stand til at levere varer Tabt omsætning Urtekram A/S producerer en række forskellige produkter indenfor nonfood og fødevarer. Salget af disse produkter kan opdeles på 3 segmenter: Segmentet centralleveringer er salg af såvel nonfood og fødevarer til de store supermarkedskæder som Coop, Dansk Supermarked mv. Her leveres der efter et minimumslagerprincip, hvilket betyder, at supermarkederne afgiver bestilling til selskabet, når deres lagerbeholdning når et på forhånd fastsat niveau. Det er vurderet, at dette segment ikke i væsentligt omfang har været påvirket af branden, da kunderne har haft et minimumslager i skadesperioden og derved har kunnet absorberer fra de manglende leverancer. Segmentet decentralleveringer er salg af såvel nonfood og fødevarer til direkte levering til supermarkeder og butikker. Her leveres der ikke efter et minimumslagerprincip, men derimod efter behov. I dette segment henvender kunderne sig, når de mangler varer og vil have dem leveret fra dag til dag. Det er dette segment, der har været påvirket af branden, da selskabet ikke har kunnet imødekomme dele af disse leverancer i skadesperioden. Kunderne har som følge heraf enten fået leverancer fra andre leverandører i skadesperioden, eller har de ikke kunnet imødekomme deres kunders behov og derved realiseret tabt omsætning i detailleddet. Det sidste segment er eksport af nonfood til kunder uden for norden. Selskabets Nonfood produktlinie har forud for skaden været igennem en fornyelse, hvor både kvaliteten af emballage og indhold er blevet væsentligt forbedret. Dette har medført, at salget har været meget lavt i den første del af året i forhold til det oprindeligt budgetterede, da kunderne har ventet på de nye produkter, som ventes klar i efteråret Selskabet har derfor vurderet, at salget i dette segment ikke i væsentligt omfang har været påvirket i skadesperioden. Som anført ovenfor vurderede selskabet, at salg og produktion i al væsentlighed var normaliseret ultimo september Som følge heraf omfatter skadesperioden ifølge dette skadeskrav perioden Forventet omsætning i skadeperioden For at kunne opgøre den tabte omsætning i skadesperioden har vi foretaget en analyse af selskabets realiserede omsætning sammenholdt med den budgetterede omsætning 7 ½ måned forud for branden. Der henvises til bilag 5 for de underliggende data for analysen. Da målopfyldelsen andrager 118 %, jf. ovenstående konkluderes det, at selskabets budgetterede omsætning for perioden til tillagt 18 % kan anvendes til at opgøre den forventede omsætning i skadesperioden. I henhold til selskabets budget andrager den forventede omsætning i perioden i alt t.kr. Der henvises til bilag 4 for oprindelige budgettal og bilagene 6 og 7 for den endelige opgørelse af den forventede omsætning i

5 - 5 - denne periode. Med 18 % tillagt som følge af den historiske målopfyldelse kan den forventede omsætning opgøres til t.kr Fastlæggelse af forventet dækningsgrad I forbindelse med fastlæggelse af dækningsgrad for skadesperioden har vi foretaget en analyse af den realiserede dækningsgrad 7 måneder forud for skaden. Til analysen skal bemærkes: Analysen baserede sig på selskabets månedsrapportering for juli Som anført i bilag 3 kan dækningsbidraget fra selskabets salgssystem ikke umiddelbart anvendes til opgørelse af den absolutte forventede dækningsgrad i skadesperioden. Analysen omfatter selskabets tre kundegrupper. Som følge af forskellige pris- og omkostningsstrukturer for de enkelte kundegrupper varierer dækningsgraden for de enkelte kundegrupper. I bilag 3 er forskellene illustreret. Det fremgår heraf, at dækningsgraden for de enkelte kundegrupper er opgjort til: Centralleveringer: % Decentralleveringer: % Nonfood eksport uden for Norden: % Den samlede dækningsgrad varierer mellem %. Trods bilag 3 ikke umiddelbart kan anvendes til opgørelse af den absolutte værdi af den relevante dækningsgrad, kan informationerne i bilaget dog give en indikation af dækningsgradernes indbyrdes forhold. Af ovenstående fremgår, at dækningsgraden for decentralleveringerne ligger 2-4 procentpoint over det totale gennemsnit. Det betyder, at den til skadeskravet relevante dækningsgrad vil være undervurderet, såfremt et gennemsnit for de tre kundegrupper anvendes. For at anvende månedsrapporteringerne til analysen skal der foretages korrektion for afgivne kontantrabatter, jævnfør bilag 3. Selskabets ledelse har oplyst, at kontantrabatter pr. ultimo juli 2006 androg 990 t.kr. Den foretagne analyse af dækningsgraden, baseret på månedsrapporteringerne, kan således opgøres til 26,7 %. Som anført ovenfor antages dækningsgraden for decentralleveringerne at ligge over gennemsnittet for de tre kundegrupper. Som følge heraf har vi foretaget en mindre oprunding af den korrigerede dækningsgrad, som således i opgørelsen af skadeskravet andrager 28 % Opgørelse af tabt dækningbidrag På baggrund af ovenstående opgørelse vurderes selskabet at have tabt dækningsbidrag for kr. som følge af omsætningsnedgang i forbindelse med branden.

6 - 6 - Der henvises til bilag 7 for opgørelse af den faktiske omsætning i perioden I opgørelsen var honoraret til Bo Brinch-Iversen fastsat til kr. Efter det oplyste har Bo Brinch-Iversen for sin assistance med opgørelsen af driftstabet i alt modtaget kr. i honorar. På vegne af Topdanmark Forsikring udarbejdede statsautoriseret revisor Svend Gerlif et notat om driftstabet. Urtekrams mistede dækningsbidrag for perioden fra branden i august 2006 indtil udgangen af september 2006 er i notatet opgjort til kr. på grundlag af en dækningsgrad på 27 %. Den 8. december 2006 blev der afholdt et møde mellem Urtekram og Topdanmark Forsikring. I mødereferatet af 12. december 2006, der er udarbejdet af Poul Erik Madsen, hedder det bl.a.: Mødedeltagere Lars Børresen Direktør, Urtekram A/S LB Jan Rathcke Regnskabs- og IT-chef, Urtekram A/S JR Steen Kjærgaard Logistikchef, Urtekram A/S SK Bent Mygind Forsikringsmægler, Willis I/S BM Mette Gade Jensen Forsikringsmægler, Willis I/S MGJ Bo Brinch-Iversen Statsautoriseret Revisor, Deloitte BBI Poul Erik Madsen Skadekonsulent, Topdanmark Forsikring a/s PEM Svend Gerlif Statsautoriseret Revisor SG Til kostpriser var de skadede varer opgjort til henholdsvis kr ,66 for handelsvarer og kr ,05 for egne producerede varer. Før mødet var der modtaget nye lister, hvor færdigvarer af egen produktion var tillagt avance med kr ,75, således at kravet var på kr ,46. PEM havde udarbejdet en analyse, der viste, at avancetillægget udgjorde 105 %. Dette skulle i så fald betyde, at dækningsbidraget ville være godt 50 %. Niveauet i årsrapporten var knap 30. JB[R] indrømmede, at de opførte salgspriser var listepriser, fra hvilke der skulle gå forhandlerrabatter m.v. Efter en drøftelse heraf og på basis af resultatet i første halvår, enedes vi om, at der var et gennemsnitlig dækningsbidrag på varer af egen produktion på 35 %. Med en kostpris på kr ,05 kunne vi så beregne salgsprisen til kr ,62 og avancetillægget til kr ,57

7 - 7 - JR oplyste på SG s forespørgsel om, hvor sikker lagerregistreringen var, at der hvert kvartal blev fysisk checket udvalgte varegrupper, og endvidere blev der checket af revisionen i forbindelse med årsafslutningen. Eventuelle rettelser blev foretaget løbende, og det drejede sig kun om promiller. PEM havde i øvrigt ved et tidligere besøg stikprøvevis checket priser. Herefter kunne vareskaden godkendes med kr ,28. PEM gjorde opmærksom på, at da der ikke kunne dækkes mere end det faktiske tab, skulle avancetillægget modregnes i driftstabet. Dette gav anledning til nogen debat, men man var ikke afvisende herfor. Det var dog opfattelsen, at der ikke, som følge af den korte periode driftstabet var opgjort over, ville være rimeligt at modregne hele avancen, da omsætningehastigheden på varerne var noget længere. Baseret på LB og SK s oplysninger skønnedes det, at ca. 60 % af varerne var nonfood, og at disse havde en omsætningstid på 4 måneder. De 40 %, der var fødevarer, havde en omsætningshastighed på 2-3 måneder. Efter forhandling enedes vi om at 35 % af avancetillægget eller kr blev modregnet i vareopgørelsen. Driftstabet var opgjort af Deloitte i redegørelsen af 20 oktober 2006 til kr Opgørelsen var baseret på en udvalgt kundegruppe, som ledelsen havde skønnet alene måtte bære forsinkelserne. I efterfølgende notat fra SG var, på basis af totalomsætningen, nået frem til et tab på kr SG og PEM var herefter enige om at godkende kravet. Poul Erik Madsen har udarbejdet et notat af 9. oktober Det hedder heri bl.a.: Ad 1 Driftstab i den beregnede periode (16/8-30/9) er på kr. Heri indgår de ,00 kr for avance på varer af egen tilvirkning, som er udbetalt i løsøreskaden. Den resterende del af avancen på mistede varer af egen tilvirkning hører til perioden efter den 30/9. Dette beløb ( ,57 kr) er udbetalt i løsøreskaden Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Lars Børresen, Svend Gerlif og Poul Erik Madsen. Der er endvidere afgivet forklaring af Bo Brinch-Iversen. Lars Børresen har forklaret bl.a., at han fortsat er direktør for Urtekram. Urtekram foretog efter branden sortering af alle varerne på færdigvarelageret, herunder de varer, som Urtekram selv havde ompakket. Medarbejderne gik systematisk igennem hele varelageret og vurderede,

8 - 8 - om varerne kunne bevares. Der blev ikke foretaget ompakning af varerne. Alle færdigvarer blev ozonbehandlet, hvilket foretoges i en container, hvorved sodlugten blev fjernet. Færdigvarelageret bestod af indkøbte varer og egne tilvirkede varer. Erstatningen for manglende avance på færdigvarer indeholdt både indkøbte og egne tilvirkede varer. Forsikringsmægleren bad Deloitte, som var Urtekrams revisionsselskab, om at udarbejde opgørelse over driftstabet. Revisor Bo Brinch-Iversen var ikke Urtekrams faste revisor, og Urtekram havde ikke tidligere benyttet Bo Brinch-Iversen. Bo Brinch-Iversen anvendte faste modeller for udregning af driftstabet. Det var ubehageligt, da der ikke blev taget højde for vækstsituationen, selv om der var sæsonudsving. Den anvendte model gav ikke erstatning for det fulde tab, da branden var i august måned, og man beregnede stigningen i omsætningen ud fra tal før august. I revisorens opgørelse er der kalkuleret med en omsætning, der var 18 % højere end budgetteret. Der var en større omsætning i andet halvår. Den anvendte matematiske model forudsætter, at budgettet tog højde for omsætningsstigningen, hvilket den ikke gjorde. I de tidligere år havde der været en stigning på %, hvilket der er taget højde for i budgettet. Eftersom Urtekram var i en udvikling med stigning i omsætningen, er det hans overbevisning, at der i beregningen ikke er taget tilstrækkeligt højde herfor, idet omsætningsstigningen ville være mere end 18 %. Såfremt revisoren havde efterspurgt reviderede budgetter vedrørende omsætning i andet halvår, ville Urtekram have estimeret omsætningen højere. Urtekram gav udtryk for utilfredshed over for såvel Topdanmark Forsikring som Bo Brinch-Iversen, der henviste til, at der var anvendt en sædvanlig beregningsmodel i henhold til policen. Udgiften til revisoren blev dækket af Topdanmark Forsikring. Det var nødvendigt for Urtekram at antage revisorbistand, idet den interne økonomichef ikke havde erfaringsgrundlag til at udarbejde en sådan opgørelse. Alt regnskabsmateriale blev stillet til rådighed for Bo Brinch-Iversen. Supermarkederne forlanger, at en vare ved leveringen har en holdbarhed på minimum 75 % af varens samlede holdbarhed. Typisk har Urtekrams varer en holdbarhed på et år. Supermarkederne forlanger endvidere, at varerne ikke må være ældre end tidligere leverede varer. Dette blev et problem i forbindelse med ozonbehandlingen af varerne, idet supermarkederne afviste

9 - 9 - senere leverancer. Urtekram har en gennemsnitlig gennemløbstid på 3 måneder, men varerne kan godt blive solgt hurtigere. Han har ikke tidligere set Svend Gerlifs notat vedrørende driftstabet. Mistet avance ved egne tilvirkede varer dækker, at der er udbetalt erstatning for fortjenesten ved selv at tilvirke varen. Det mistede dækningsbidrag dækker over den fortjeneste, man opnår, fra varen er færdigtilvirket, til den bliver videresolgt. Det mistede dækningsbidrag er således en fortsættelse af den mistede avance. Bo Brinch-Iversens opgørelse havde ikke noget at gøre med løsøreskaden/vareskaden. Det var taksator Poul Erik Madsen, der foretog den opgørelse. For de varer, der allerede befandt sig på lageret, er der udbetalt erstatning for avancen samt råvareprisen. Svend Gerlif har forklaret bl.a., at Urtekram foretrak en hurtig opgørelse for at få sagen sluttet, hvorfor der kun blev modtaget regningsmateriale til og med den 30. september Der har muligvis været et større tab, som ville have kunnet opgøres efterfølgende. I forbindelse med opgørelsen af driftstabet er der modtaget regnskabsmateriale fra august og september I det modtagne månedsregnskab, som er lagt til grund for beregningen, er det realiserede beløb blevet sammenholdt med budgettet. I de to måneder er der forskel i negativ retning mellem det realiserede dækningsbidrag og det budgetterede dækningsbidrag, hvorfor tabet kan have været større. Dette indgår dog ikke i beregningen. Sædvanligvis ville en normalperiode for udregning af tab være mellem et halvt til et år. Der kan være senere følgeskade i form af tab af kunder, som er blevet svigtet gennem manglende vareleverancer, og som derfor skifter leverandør. Urtekram gjorde en stor indsats for at imødegå skadevirkningerne og få skaden begrænset. Virksomheden var i fremgang, men han har ikke haft mulighed for at sammenligne budgettet for året før med det realiserede tal. Det notat, han har udarbejdet, er en kontrolberegning, der er udført efter modtagelse af Bo Brinch-Iversens opgørelse. I notatet blev der anvendt totaltal fra månedsbalancen, som er den samlede opgørelse for omsætningen i hele virksomheden. Afvigelsen i forhold til Bo Brinch- Iversens opgørelse var så beskeden, at det ikke gav anledning til, at der blev protesteret mod Bo Brinch-Iversens opgørelse. Bo Brinch-Iversen havde i sin opgørelse gjort som foreskrevet

10 i forsikringsbetingelserne og derved lavet en eksakt beregning ud fra de berørte kundegrupper, som normalt aftog de beskadigede varer. Dette er en mere præcis metode. Han har i sit notat medtaget mistet avance for egne tilvirkede varer. Det er således en samlet opgørelse, hvor man ikke har foretaget en opdeling af handelsvarer og egne tilvirkede varer. Reglerne for opgørelse findes i forsikringsbetingelserne for løsøre. Løsøreopgørelsen har ikke noget med driftstabsopgørelsen at gøre. Handelsvarer og råvarer erstattedes til den genanskaffelsespris, varerne havde på brandtidspunktet, og der medtoges ikke avance. Opgørelsen af tilvirkede varer og halvfabrikata indeholdt avance. Opgørelsen er uafhængig af driftstabsopgørelsen. På mødet i december 2006 blev det besluttet at fratrække kr. i driftstabserstatningsopgørelsen for egne tilvirkede varer, idet det fremgår af forsikringsaftaleloven, at der ikke må opnås gevinst ved skade. Når en opgørelse strækker sig over 12 måneder modregnes hele avancen, men da der i dette tilfælde har været en kort opgørelsesperiode, blev der modregnet i forhold til varens omsætningshastighed. Der blev foretaget en vurdering af, hvor mange af de egne tilvirkede varer der kunne have været solgt inden for 1½ måned, hvilket blev vurderet til 35 % baseret på omsætningshastigheden på de mistede varer. Den opgjorte avance, som ikke er modregnet, er løsøretab. Driftstabs- og løsøreopgørelse er forskellig og kunne have været på to adskilte policer. I forsikringsbetingelserne er der modeller for beregning af opgørelsen. Det faktiske tab kan ofte være større end beregnet ud fra disse modeller. I denne sag er det hans vurdering, at der kan være erstattet for lidt i forhold til virksomhedens reelle driftstab. Poul Erik Madsen har forklaret bl.a., at han rekvirerede Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Han er nu pensioneret. Han har udarbejdet notatet af 9. oktober Opgørelsen i notatet består af tre kolonner delt op i henholdsvis bygning, løsøre og driftstab. Kolonnen vedrørende driftstab indeholder en opgørelse over alle de udgifter, der har været afholdt for at beskytte virksomhedens drift, eksempelvis leje af lokaler til opbevaring af varelager, ekstra transport i forbindelse hermed osv.

11 På mødet i december 2006 blev Bo Brinch-Iversens opgørelse over driftstabet godkendt, selv om driftstabet er opgjort til et lidt højere beløb end i Svend Gerlifs notat. Bo Brinch-Iversens opgørelse er blevet nøje gennemarbejdet. Svend Gerlifs notat er en overslagsberegning, som blot kontrollerer og bekræfter, at Bo Brinch-Iversens opgørelse er korrekt. Han valgte at trække kr. fra det opgjorte driftstab på kr., der angår perioden efter branden den 15. august 2006 til udgangen af september Efter 1½ måned var virksomheden tilbage i egne bygninger og ønskede at få opgjort driftstabet. I opgørelsen over løsøreerstatningen indgår avancen på egne tilvirkede varer. De kr. udgør den forholdsmæssige andel af den udbetalte erstatning af egne tilvirkede varer i den beregnede driftstabsperiode på 1½ måned. Beløbet blev fratrukket for at undgå, at Urtekram fik dobbelt erstatning for den periode, som opgørelsen af driftstabet angår. Hele mandskabet hos Urtekram var beskæftiget med at redde varerne mv. efter branden, hvorfor det ikke var praktisk muligt at foretage genfremstilling. Teoretisk set ville man kunne nå at genfremstille varerne og dermed indhente den tabte avance, men den teoretiske mulighed foreligger dog ikke ved fødevarefremstilling. Urtekram har oplyst, at det ikke ville kunne nås at genfremstille varerne. Bo Brinch-Iversen har forklaret bl.a., at han er uddannet statsautoriseret revisor. Han er ikke længere ansat ved Deloitte, men var det i Urtekram bestilte en rapport ved Deloitte om opgørelse af driftstabet. Han blev antaget til at lave opgørelsen. Han kendte ikke Urtekram forinden. Han var specialist i skadesopgørelser. Opgørelsen over driftstabet havde intet med løsøreskaden at gøre. Urtekram havde ikke på forhånd fastlagt, hvilken periode driftstabsopgørelsen skulle vedrøre. Hans rapport vedrørende driftstabet dækker perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september Det normale ville være at udarbejde en foreløbig opgørelse, hvorefter der laves en endelig opgørelse, når det endelig tab kan opgøres på det tidspunkt, hvor forretningen igen kører normalt. Urtekram vurderede, at da skadesperioden var så kort, var det ikke nødvendigt at udarbejde en foreløbig opgørelse. Hans rapport er derfor endelig. Urtekram vurderede, at der kun ville være et begrænset tab efter september Dette er en kort skadesperiode, men skadeeffekten viser sig hurtigt ved decentrale leveringer. Det efterfølgende tab vil derefter være begrænset. Når en sådan rapport bliver udarbejdet, er det normalt med en løbende kontakt mellem virk-

12 somheden og revisoren, således at virksomheden har mulighed for at få indført korrektioner, før rapporten færdiggøres. Urtekram har haft mulighed for at se rapporten, inden den blev endeligt frigivet, og havde ingen bemærkninger hertil. I perioden op til branden var der en reel omsætning på 118 % i forhold til den budgetterede omsætning. Dækningsgraden er en beregning af forholdet mellem dækningsbidraget og omsætningen, og denne beregning foretages ved, at man ser på indtjeningens sammensætning. Visse vareområder var ikke påvirket af branden. Beregningen blev foretaget med udgangspunkt i salgsstatistikkerne for at se indtjening fordelt på varegrupperne. Ifølge policen skal opgørelsen foretages med udgangspunkt i regnskabstal. Da de decentrale leveringer har højere dækningsgrad, er der taget højde for dette i beregningen. Den totalt realiserede dækningsgrad pr. juli 2006 oprundet til 28 % er en nogenlunde retvisende procentsats. Alle opgørelser i rapporten er vedrørende egne tilvirkede varer samt færdigkøbte varer. Når der bliver udarbejdet en rapport som den foreliggende, bliver der ikke lavet en decideret revision, men revisoren kontrollerer til en vis grad oplysningerne. Oplysningerne stammer fra virksomheden selv. På mødet den 8. december 2006 blev det besluttet at fratrække kr. i driftstabsopgørelsen vedrørende erstatning for avance for egne tilvirkede varer. Princippet er, at der enten indregnes avance ved løsøreopgørelsen eller ved driftstabsopgørelsen, således at man undgår dobbelt dækning for den opgjorte periode. Den udarbejdede rapport er udtryk for virksomhedens samlede mistede fortjeneste for så vidt angår færdigvarer og egne tilvirkede varer i den omhandlede periode. Højesterets begrundelse og resultat Problemstillingen Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard har anerkendt erstatningsansvaret i anledning af branden i august 2006 på Urtekram A/S s ejendom og opfyldt byrettens og landsrettens dom. Virksomheden har udbetalt i alt ,57 kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 til Topdanmark Forsikring A/S, hvor Urtekram var forsikret. Beløbet angår Topdanmark Forsikrings regreskrav efter udbetaling af erstatning til Urtekram og herudover erstatning af

13 Urtekrams selvrisiko efter forsikringspolicen på kr. Erstatningskravet vedrørende selvrisikoen har Topdanmark Forsikring efter aftale med Urtekram indtalt under sagen. Det er Rostrup Maskinforretnings opfattelse, at virksomheden ikke er forpligtet til at betale erstatning for driftstab/mistet fortjeneste svarende til det beløb, Topdanmark Forsikring har udbetalt til Urtekram. Rostrup Maskinforretning finder endvidere, at virksomheden ikke er forpligtet til at dække udgiften til revisorbistand fra statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen, og at Urtekram ikke har krav på at få erstattet selvrisikoen. Sagen for Højesteret angår, om Rostrup Maskinforretning har krav på tilbagebetaling af i alt kr. med procesrente fra den 18. januar 2007 vedrørende de nævnte poster. Erstatning for driftstab/mistet fortjeneste Topdanmark Forsikring har betalt erstatning til Urtekram for driftstab i perioden fra den 16. august 2006 til udgangen af september 2006 med kr. I beløbet indgår også mistet fortjeneste for egne tilvirkede varer i den nævnte periode. Topdanmark Forsikring har endvidere betalt erstatning til Urtekram med kr. vedrørende Urtekrams mistede fortjeneste på egne tilvirkede varer for perioden efter den 30. september Det er Rostrup Maskinforretnings opfattelse, at Topdanmark Forsikring ikke har godtgjort, at Urtekrams driftstab/mistet fortjeneste udgør mere end kr. Rostrup Maskinforretning kræver derfor tilbagebetaling af kr. Højesteret tiltræder efter bevisførelsen, at Urtekrams driftstab for perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september 2006 er fastsat til kr. i overensstemmelse med opgørelsen af 20. oktober 2006 fra statsautoriseret revisor Bo Brinch-Iversen. Urtekrams fortjeneste på egne tilvirkede varer for perioden fra den 16. august 2006 til den 30. september 2006 indgår som nævnt i opgørelsen af driftstabet for denne periode. Efter bevisførelsen, herunder referatet af mødet den 8. december 2006, tiltræder Højesteret, at Urtekram har lidt et avancetab på egne tilvirkede varer for så vidt angår perioden efter den 30. september 2006, og at dette tab er fastsat til kr. Rostrup Maskinforretning har herefter ikke krav på tilbagebetaling af kr.

14 Spørgsmålet om erstatning af udgiften til revisor Det fremgår af forklaringen fra Urtekrams direktør Lars Børresen, at det var nødvendigt for Urtekram at antage revisorbistand, idet Urtekrams økonomichef ikke havde den fornødne erfaring til at udarbejde en opgørelse over driftstabet i anledning af branden. Højesteret tiltræder af de grunde, landsretten har anført, at udgiften til Bo Brinch-Iversens revisorbistand på kr. er medtaget i Topdanmark Forsikrings regreskrav. Rostrup Maskinforretning kan derfor ikke kræve dette beløb tilbagebetalt. Spørgsmålet om erstatning vedrørende selvrisikoen Efter bevisførelsen, herunder udtalelsen fra Forsikring & Pension af 16. juni 2010, lægger Højesteret til grund, at det er sædvanligt, at en erhvervsvirksomheds brandforsikring indeholder en selvrisiko af den foreliggende størrelse. Herefter og af de grunde, landsretten i øvrigt har anført, tiltræder Højesteret, at Urtekram kan kræve selvrisikoen på kr. erstattet. Rostrup Maskinforretning har således heller ikke krav på tilbagebetaling af dette beløb. Konklusion Højesteret stadfæster landsrettens dom, og Topdanmark Forsikring frifindes dermed for Rostrup Maskinforretnings krav om tilbagebetaling. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes, og Topdanmark Forsikring A/S frifindes for det krav om betaling af kr. med procesrente fra den 18. januar 2007, som Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard har rejst. I sagsomkostninger for Højesteret skal Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard betale kr. til Topdanmark Forsikring A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 Sag 304/2009 (1. afdeling) Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Micha A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere