Spildevandsplan Tillæg nr. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9"

Transkript

1 Spildevandsplan Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 14/6156 September 2014

2 Spildevandsplan Spildevandsplan og dette tillæg er planlægningsgrundlag for gennemførelsen af en forbedret spildevandsrensning i områder i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl samt Jordrup Skov. Områderne er vist som kort 57, 58, 59 og 60 i spildevandsplanen. Projektgrundlaget for den forbedrede spildevandsrensning udgøres primært af spildevandsplanens forudsætninger, som angivet i spildevandsplan afsnit Spildevandsplanen med tilhørende spildevandsplantillæg kan ses på kommunens hjemmeside Høring og vedtagelse Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 7. maj 2014 til den 2. juli I høringsperioden er der indkommet indsigelser og bemærkninger fra ejerne af 28 ejendomme. Indsigelserne er gennemgået og vurderet af Kolding Kommune i samarbejde med Kolding Spildevand A/S, og størstedelen af indsigelserne er imødekommet. Tillægget med de foreslåede ændringer i forhold til det fremlagte forslag til tillæg er forelagt Kolding Byråd, som har vedtaget det endelige spildevandsplantillæg den 29. september Baggrund For at leve op til lovens krav om forbedring af kvaliteten i vandløb, søer og fjorde er det nødvendigt at rense spildevandet fra ejendomme i det åbne land i store dele af Kolding Kommune. I Kolding Kommunes spildevandsplan er der udpeget områder, hvor der skal ske en skærpet rensning af husspildevand fra ejendomme i oplande, som afvander til vandløb, søer og fjorde, hvor målsætningen ikke er opfyldt. Spildevandsudledningen fra disse ejendomme udgør en belastning med organisk stof, kvælstof og/eller fosfor til recipienten. De ejendomme, der ligger i et udpeget område skal etablere en yderligere rensning af deres husspildevand. I hele indsatsområdet er der krav om fosforrensning (OP- rensekrav), da alle ejendomme ligger i oplandet til Kolding Inderfjord, hvor fosfor er et problem. Kortet i bilag 1 viser, hvilke områder, der er omfattet af et krav om forbedret rensning af spildevand (rensekravsområder). Hvis der ikke opnås frivillige aftaler med grundejerne og lodsejerne, er Kolding Kommune indstillet på at ekspropriere berørte arealer dels i form af

3 arealerhvervelse og dels i form af servitutpålæg vedrørende nødvendige ledningstracé. Berørte ejendomme Tillægget omfatter 317 ejendomme, hvor der skal iværksættes en forbedret spildevandsrensning. Den forbedrede spildevandsrensning vil ske enten ved en kloakering eller en lokal spildevandsløsning. Kloakering 259 ejendomme bliver tilsluttet kloak (markeret med rød prik på kortbilagene bagest i tillægget). Kloakeringsprincippet vil blive et tryksat system med en pumpestation for hver ejendom. Der føres strøm fra ejendommens elmåler ud til pumpebrønden. Pumpen tilsluttes sin egen sikringsgruppe, så strømmen i resten af huset ikke påvirkes, hvis der opstår fejl på spildevandspumpen. Kloakledningen vil enten blive anlagt ved nedpløjning eller som en styret underboring. Der kloakeres kun for boligens sanitære spildevand, mens tagvand og overfladevand fortsat skal afledes lokalt på ejendom. Tilslutning af spildevand fra den enkelte ejendom til pumpestationen skal ske senest 6 måneder efter, at muligheden foreligger. Dette vil blive meddelt i et særskilt brev til hver ejendom. Nogle ejendomme vil blive berørt både af kloakeringen samt af etableringen af den tryksatte spildevandsledning, hvor de skal lægge jord til. Derudover er der arealer, som udelukkende skal lægge jord til kloakledningernes beliggehed. Lokal spildevandsløsning 41 ejendomme skal selv stå for etablering af en forbedret spildevandsrensning. Ejendommene skal lave en lokal spildevandsløsning, der opfylder rensekravet for området (markeret med blå prik på kortbilagene). Ved en lokal løsning vil Kolding Kommune meddele et påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendommen. Der gives samtidig en mulighed for at indgå et kontraktligt medlemskab med Kolding Spildevand A/S, der så vil stå for den nødvendige rensning af spildevandet. Fristen for efterkommelse af påbuddet vil være omkring 12 måneder, hvor ejendommens nye spildevandsanlæg skal være etableret, taget i brug samt fungere.

4 Tagvand og overfladevand skal fortsat afledes lokalt på ejendommene. Eksisterende godkende spildevandsløsninger I området er der 17 ejendomme, som har eksisterende godkendte spildevandsanlæg af nyere dato og som opfylder rensekravet for området. 14 af ejendommene ligger tæt på den planlagte kloakledning, men vil få mulighed for dispensation fra tidspunktet for tilslutning til kloak, så længe deres lokale spildevandsanlæg fungerer miljømæssigt forsvarligt og i øvrigt lever op til rensekravet for området (ejendommene er markeret med gul prik i kortbilagene). De øvrige 3 ejendomme med godkendte spildevandsanlæg ligger udenfor kloakprojektets område og opfylder allerede det rensekrav, der ellers ville være givet påbud om. Disse ejendomme vil derfor ikke få et påbud, så længe deres spildevandsanlæg fungerer miljømæssigt forsvarligt og i øvrigt lever op til rensekravet for området (ejendommene er markeret med grøn prik i kortbilagene). Bilag 2 indeholder er en alfabetisk liste over berørte adresser og indsats. Bilag 3 indeholder en liste over berørte arealer, der skal lægge jord til kloakledningen. Økonomi ved kloakering Tilslutningsbidrag Ved kloakering skal ejendommene betale et tilslutningsbidrag pr. boligenhed på ,00 kr. (2014-priser inklusiv moms). Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter Danmarks Statistiks udarbejdede prisindeks, og det præcise beløb på tilslutningsbidraget kendes derfor ikke endnu, men det vil være i den angivne størrelsesorden. For erhvervsejendomme og for blandede bolig- og erhvervsejendomme i landzone afhænger tilslutningsbidraget af etagearealet af de bygninger, der har spildevandsafledning. Tilslutningsbidraget vil blive opkrævet på ejendommen, når projektet er færdigt, og den enkelte ejendom har mulighed for tilslutning til pumpestationen. Stikledning på egen grund Udover tilslutningsbidraget er der for ejendommen udgifter til ledningsarbejder og stikledning på egen grund samt sløjfning af eksisterende bundfældningstank. Alle afløb inde fra ejendommen skal tilsluttes den ny pumpebrønd, og der skal anlægges en rensebrønd mellem ejendommens kloakledninger og pumpebrønden. Septiktanken skal tømmes og sløjfes, og gamle kloakledninger skal fjernes eller proppes effektivt af for at undgå problemer med rotter.

5 Årligt vandafledningsbidrag Efter tilslutning skal der betales et fast stikbidrag på 593,75 kr. årligt og vandafledningsbidrag efter gældende takst, som er 37,25 kr. pr. kubikmeter forbrugt vand (begge 2014-priser inklusiv moms). Hvis ejendommen ikke har vandmåler, vil vandforbruget blive sat til 170 kubikmeter pr. år. El til pumpebrønden Hver ejendom godtgøres årligt med 200,- kr. for elforbrug til drift af pumpebrønden. Økonomi ved lokal løsning Etablering af eget anlæg Ejendomme med en lokal spildevandsløsning skal selv afholde alle udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af de samlede nødvendige renseforanstaltninger. Udgifterne vil variere i forhold til valg af renseløsning. Såfremt den eksisterende bundfældningstank ikke kan anvendes i forbindelse med det nye spildevandsanlæg, skal den tømmes og sløjfes, og gamle kloakledninger skal fjernes eller proppes effektivt af for at undgå problemer med rotter. Kontraktligt medlemskab Ejendomme, der står til en lokal spildevandsløsning, vil blive tilbudt et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Ved et kontraktligt medlemskab står Kolding Spildevand A/S for etablering og drift af et minirenseanlæg på ejendommen - mod at ejendommen betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. El-udgifter til drift af pumpen i minirenseanlægget afholdes af ejendommen, da det er ejendommen, der ejer minirenseanlægget. Her gælder ligeledes, at udgifter til ledningsarbejde og bundfældningstank, der ligger før minirenseanlægget, afholdes af ejendommen. Alle takster kan ses på Kolding Spildevand s hjemmeside Tidsplan Nedenstående er den forventede tidsplan for hele processen omkring udmøntningen af spildevandsplantillægget. Tidsplanen er kun vejledende, og der kan således komme forskydninger - særligt i forhold til anlægsarbejderne. Planlægning for alle ejendomme Forslag til spildevandsplantillæg i høring: 7. maj - 2. juli 2014 Informationsmøde: 13. maj 2014 Informationsmøde: 22. maj 2014 Frist for at komme med bemærkninger: 2. juli 2014 Politisk vedtagelse af spildevandsplantillæg: 29. september 2014

6 Ejendomme, der skal kloakeres Lodsejeraftaler: Uhre - Vrå - Lejrskov december januar 2015 Ferup Skov februar - april 2015 Knudsbøl - Jordrup skov maj - juli 2015 Jordrup - Kirsbøl juli - september 2015 Anlægsarbejder : Uhre - Vrå - Lejrskov februar - april 2015 Ferup Skov april - juli 2015 Knudsbøl - Jordrup skov juni - september 2015 Jordrup - Kirsbøl september - november 2015 Tinglysning og erstatningsopgørelser: Uhre - Vrå - Lejrskov maj - juni 2015 Ferup Skov juli - august 2015 Knudsbøl - Jordrup skov september - oktober 2015 Jordrup - Kirsbøl december januar 2016 Mulighed for tilslutning til kloak: Uhre - Vrå - Lejrskov maj 2015 Ferup Skov juli 2015 Knudsbøl - Jordrup skov september 2015 Jordrup - Kirsbøl december 2015 Frist for tilslutning til kloak: Uhre - Vrå - Lejrskov november 2015 Ferup Skov januar 2016 Knudsbøl - Jordrup skov marts 2016 Jordrup - Kirsbøl juni 2016 Ejendomme, der skal lave en lokal renseløsning Kommunen sender varsler om påbud ud: februar 2015 Frist for etablering af eget spildevandsanlæg: februar 2016

7 Bilag 1 Rensekravsområder

8 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Agersbølvej Jordrup 59 Lokal løsning Agersbølvej Jordrup 57 Kloak Bergsmindevej Jordrup 57 Lokal løsning Bergsmindevej Jordrup 57 Lokal løsning Brunkær Jordrup 57 Dispensation fra kloak Brunkær Jordrup 57 Kloak Brunkær Jordrup 57 Kloak Brunkær Jordrup 57 Kloak Brunkær Jordrup 57 Kloak Brunkær Jordrup 57 Kloak Brunkær Jordrup 59 Lokal løsning Brunkær Jordrup 59 Kloak Brunkær Jordrup 59 Kloak Bækkelundvej Jordrup 59 Kloak Bækkelundvej Jordrup 59 Kloak Bækkelundvej Jordrup 59 Lokal løsning Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Kloak Bølling Skovvej Jordrup 60 Lokal løsning Bøllingvej Jordrup 60 Kloak Bøllingvej Jordrup 60 Kloak Bøllingvej Jordrup 60 Kloak Bøllingvej Jordrup 60 Kloak Bøllingvej Jordrup 60 Dispensation fra kloak Bøllingvej Jordrup 60 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholt Skovvej Jordrup 59 Kloak Egholtvej Lunderskov 59 Kloak Egholtvej Lunderskov 59 Kloak Egholtvej Lunderskov 59 Godkendt anlæg Elkærholmvej Lunderskov 58 Kloak

9 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Elkærholmvej Lunderskov 58 Kloak Elkærholmvej Lunderskov 58 Kloak Elkærholmvej Lunderskov 58 Kloak Elkærholmvej Lunderskov 58 Kloak Elkærholmvej Lunderskov 58 Kloak Elkærholmvej Lunderskov 58 Kloak Elkærholmvej Lunderskov 58 Dispensation fra kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Dispensation fra kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej 58B 6064 Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 59 Lokal løsning Fynslundvej Jordrup 57 Kloak Fynslundvej Jordrup 59 Kloak Fynslundvej Jordrup 59 Kloak Fynslundvej Jordrup 59 Kloak Fynslundvej Jordrup 59 Lokal løsning Fynslundvej Jordrup 59 Kloak Fynslundvej Jordrup 59 Lokal løsning Fynslundvej Jordrup 59 Kloak Fynslundvej Jordrup 59 Kloak Fæsteholt Lunderskov 58 Kloak Fæsteholt Lunderskov 58 Kloak Fæsteholt Lunderskov 58 Kloak Fæsteholt Lunderskov 58 Kloak Fæsteholt Lunderskov 58 Lokal løsning

10 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Fæsteholt Lunderskov 58 Lokal løsning Fæsteholt Lunderskov 58 Kloak Fæsteholt Lunderskov 58 Kloak Fæsteholt Jordrup 57 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager 18A 6640 Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Harager Lunderskov 58 Kloak Havkrogen Jordrup 59 Kloak Havkrogen 1A 6064 Jordrup 59 Kloak Havkrogen 1B 6064 Jordrup 59 Kloak Havkrogen Jordrup 59 Kloak Havkrogen Jordrup 59 Lokal løsning Havkrogen Jordrup 59 Lokal løsning Havkrogen Jordrup 59 Lokal løsning Havkrogen Jordrup 59 Kloak Havkrogen Jordrup 59 Kloak Havkrogen Jordrup 59 Kloak Herredsvejen Lunderskov 57 Lokal løsning Herredsvejen Lunderskov 57 Lokal løsning Hovedgaden Jordrup 59 Lokal løsning Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Lokal løsning Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak

11 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hovmosevej Jordrup 60 Kloak Hundsholtvej Jordrup 59 Kloak Hundsholtvej Jordrup 59 Godkendt anlæg Hustedvej Jordrup 60 Kloak Hustedvej Jordrup 60 Kloak Hustedvej Jordrup 60 Lokal løsning Hustedvej Jordrup 60 Kloak Hustedvej Jordrup 60 Kloak Hustedvej Jordrup 60 Dispensation fra kloak Hustedvej Jordrup 60 Kloak Hustedvej Jordrup 60 Lokal løsning Hustedvej Jordrup 60 Kloak Hønsemosen Jordrup 59 Kloak Hønsemosen Jordrup 59 Kloak Hønsemosen Jordrup 59 Kloak Hønsemosen Jordrup 59 Kloak Hønsemosen Jordrup 59 Lokal løsning Hønsemosen Jordrup 59 Kloak Jordrupvej Egtved 58 Kloak Jordrupvej Lunderskov 58 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Dispensation fra kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Dispensation fra kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Dispensation fra kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Kirsbølvej Jordrup 59 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Lokal løsning Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak

12 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Lokal løsning Knudsbølvej Jordrup 60 Lokal løsning Knudsbølvej Jordrup 60 Dispensation fra kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Dispensation fra kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Lokal løsning Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Knudsbølvej Jordrup 60 Lokal løsning Knudsbølvej Jordrup 60 Kloak Kærvej Jordrup 59 Kloak Kærvej Jordrup 59 Kloak Kærvej Jordrup 59 Kloak Kærvej Jordrup 59 Kloak Kærvej Jordrup 59 Lokal løsning Lejrskov Kirkevej Lunderskov 57 Kloak Lejrskov Kirkevej Lunderskov 57 Kloak Lejrskov Kirkevej Lunderskov 57 Kloak Lejrskov Kirkevej Lunderskov 57 Lokal løsning Lejrskov Kirkevej Lunderskov 57 Lokal løsning Lejrskov Kirkevej Lunderskov 57 Lokal løsning Lejrskovvej Jordrup 57 Kloak Lejrskovvej Jordrup 57 Kloak Lejrskovvej Jordrup 57 Dispensation fra kloak Lejrskovvej Jordrup 57 Kloak Lejrskovvej Jordrup 57 Kloak Lejrskovvej Jordrup 57 Kloak Lejrskovvej Jordrup 57 Kloak Nyhavevej Jordrup 57 Kloak Nyhavevej Jordrup 57 Kloak Nyhavevej Jordrup 57 Kloak Nyhavevej Jordrup 57 Kloak Nyhavevej Jordrup 57 Kloak Nyhavevej Jordrup 57 Kloak Nyhavevej Lunderskov 57 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak

13 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nyvang Lunderskov 58 Kloak Nørremarksvej Jordrup 59 Kloak Nørremarksvej Jordrup 59 Kloak Nørremarksvej Jordrup 59 Kloak Nørremarksvej Jordrup 59 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge 30B 6640 Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Lokal løsning Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 57 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Risbøge Lunderskov 58 Kloak Skovvejen Jordrup 60 Kloak Skovvejen Jordrup 59 Kloak Skovvejen Jordrup 60 Kloak Skovvejen Jordrup 60 Kloak Skovvejen Jordrup 60 Kloak Skovvejen Jordrup 60 Kloak Skovvejen Jordrup 60 Dispensation fra kloak Skovvejen Jordrup 60 Kloak Skovvejen Jordrup 58 Kloak Skovvejen Jordrup 60 Kloak

14 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Skovvejen Lunderskov 58 Kloak Skovvejen Lunderskov 58 Kloak Skovvejen Lunderskov 58 Kloak Skærsøvej Jordrup 60 Kloak Skærsøvej Jordrup 60 Kloak Skærsøvej Jordrup 60 Kloak Skærsøvej Jordrup 60 Kloak Skærsøvej Jordrup 60 Kloak Sparkærvej Egtved 60 Kloak Sparkærvej Egtved 60 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Kloak Storedamvej Lunderskov 58 Lokal løsning Tanggårdvej Lunderskov 57 Lokal løsning Uhre Skovvej Jordrup 59 Lokal løsning Uhre Skovvej Jordrup 59 Lokal løsning Uhre Skovvej Jordrup 59 Lokal løsning Uhre Skovvej Jordrup 58 Lokal løsning Uhre Skovvej Jordrup 58 Kloak Uhre Skovvej Jordrup 58 Kloak Uhre Skovvej Jordrup 58 Kloak Uhre Skovvej Jordrup 58 Kloak Uhre Skovvej Jordrup 58 Dispensation fra kloak Uhre Skovvej Jordrup 58 Kloak Uhre Skovvej Jordrup 58 Kloak Uhre Skovvej Jordrup 58 Godkendt anlæg Uhre Skovvej Jordrup 58 Lokal løsning Uhrevej Jordrup 57 Kloak Uhrevej Jordrup 57 Kloak Uhrevej Jordrup 57 Kloak Uhrevej Jordrup 57 Kloak Uhrevej Jordrup 57 Lokal løsning Uhrevej Jordrup 57 Kloak Uhrevej Jordrup 57 Kloak Uhrevej Jordrup 57 Kloak Uhrevej Jordrup 57 Dispensation fra kloak Uhrevej Jordrup 57 Kloak Vangevej Jordrup 57 Kloak

15 Bilag 2 Liste over berørte ejendomme med planlagt indsats EJDNR VEJNAVN NR BY OMRÅDE INDSATS Vangevej Jordrup 57 Kloak Vangevej Jordrup 57 Kloak Vestermarksvej Jordrup 59 Kloak Vestermarksvej Jordrup 59 Kloak Vestermarksvej Jordrup 59 Kloak Vestermarksvej Jordrup 59 Kloak Vestermarksvej Jordrup 59 Lokal løsning Vestermarksvej Jordrup 59 Kloak Vestermarksvej Jordrup 59 Lokal løsning

16 Bilag 3 Liste over arealer, der skal lægge jord til kloakledningen EJDNR EJERLAV MATRNR Jordrup By, Jordrup 6z Knudsbøl By, Jordrup 12n Knudsbøl By, Jordrup 12c Jordrup By, Jordrup 18c Jordrup By, Jordrup 13d Lejrskov By, Lejrskov 5i Lejrskov By, Lejrskov 1ø Lejrskov By, Lejrskov 4ae Lejrskov By, Lejrskov 4ai Lejrskov By, Lejrskov 10d Lejrskov By, Lejrskov 3v Lejrskov By, Lejrskov 3o Lejrskov By, Lejrskov 5ad Lejrskov By, Lejrskov 16h Lejrskov By, Lejrskov 16i Lejrskov By, Lejrskov 19e Lejrskov By, Lejrskov 17d Lejrskov By, Lejrskov 22b Lejrskov By, Lejrskov 33d Lejrskov By, Lejrskov 20e Lejrskov By, Lejrskov 33i Uhre By, Lejrskov 5u Lejrskov By, Lejrskov 4g Lejrskov By, Lejrskov 4z Lejrskov By, Lejrskov 25e Uhre By, Lejrskov 2f Egholt By, Lejrskov 12i Egholt By, Lejrskov 12m Egholt By, Lejrskov 11l Egholt By, Lejrskov 14b Egholt By, Lejrskov 19f Egholt By, Lejrskov 14p Egholt By, Lejrskov 16c Egholt By, Lejrskov 19c Egholt By, Lejrskov 26d Ferup By, Lejrskov 33b Ferup By, Lejrskov 10s Uhre By, Lejrskov 4s Uhre By, Lejrskov 3h Uhre By, Lejrskov 8b Uhre By, Lejrskov 5d Uhre By, Lejrskov 5k Vrå By, Lejrskov 6e Uhre By, Lejrskov 7b Vrå By, Lejrskov 9f

17 Bilag 3 Liste over arealer, der skal lægge jord til kloakledningen EJDNR EJERLAV MATRNR Højrup By, Lejrskov 6g Højrup By, Lejrskov 9r Højrup By, Lejrskov 4b Lejrskov By, Lejrskov 3y Vrå By, Lejrskov 3s Vrå By, Lejrskov 3l Vrå By, Lejrskov 9g Højrup By, Lejrskov 1a Højrup By, Lejrskov 2h Ferup By, Lejrskov 2h Ferup By, Lejrskov 3d Ferup By, Lejrskov 6i Ferup By, Lejrskov 1n Ferup By, Lejrskov 9g Ferup By, Lejrskov 6d Ferup By, Lejrskov 6t Ferup By, Lejrskov 2d Ferup By, Lejrskov 1r Ferup By, Lejrskov 4e Ferup By, Lejrskov 9a Ferup By, Lejrskov 8ah Ferup By, Lejrskov 4k Ferup By, Lejrskov 8ak Ferup By, Lejrskov 4o Ferup By, Lejrskov 9t Ferup By, Lejrskov 6q Ferup By, Lejrskov 8ab Ferup By, Lejrskov 8af Ferup By, Lejrskov 8ad Ferup By, Lejrskov 12p Ferup By, Lejrskov 5l Ferup By, Lejrskov 5q Ferup By, Lejrskov 7p Ferup By, Lejrskov 32a Ferup By, Lejrskov 12g Uhre By, Lejrskov 12d Jordrup By, Jordrup 10g Jordrup By, Jordrup 10h Jordrup By, Jordrup 17d Egholt By, Lejrskov 4a Jordrup By, Jordrup 19b Jordrup By, Jordrup 14c Jordrup By, Jordrup 6t Jordrup By, Jordrup 42b

18 Bilag 3 Liste over arealer, der skal lægge jord til kloakledningen EJDNR EJERLAV MATRNR Jordrup By, Jordrup 1c Jordrup By, Jordrup 5e Jordrup By, Jordrup 11f Jordrup By, Jordrup 4c Jordrup By, Jordrup 25c Jordrup By, Jordrup 13b Knudsbøl By, Jordrup 1o Knudsbøl By, Jordrup 9c Knudsbøl By, Jordrup 3n Knudsbøl By, Jordrup 14e Jordrup By, Jordrup 11as Knudsbøl By, Jordrup 4g Knudsbøl By, Jordrup 5n Knudsbøl By, Jordrup 11d Knudsbøl By, Jordrup 4d Knudsbøl By, Jordrup 4e Knudsbøl By, Jordrup 12m Jordrup By, Jordrup 7a Jordrup By, Jordrup 40a Jordrup By, Jordrup 9h Jordrup By, Jordrup 21a Jordrup By, Jordrup 21f Ferup By, Lejrskov Jordrup By, Jordrup 48a Knudsbøl By, Jordrup Ferup By, Lejrskov 56a Højrup By, Lejrskov Uhre By, Lejrskov 18a Uhre By, Lejrskov 18b Vrå By, Lejrskov Lejrskov By, Lejrskov 21h Lejrskov By, Lejrskov 21g Uhre By, Lejrskov 2i Egholt By, Lejrskov 4c Egholt By, Lejrskov 11g Jordrup By, Jordrup 11ar Jordrup By, Jordrup 26a Jordrup By, Jordrup 18b Jordrup By, Jordrup 8m Ferup By, Lejrskov 10r V. Nebel By, V. Nebel 6a V. Nebel By, V. Nebel V. Nebel By, V. Nebel 76a V. Nebel By, V. Nebel 6t

19 Bilag 3 Liste over arealer, der skal lægge jord til kloakledningen EJDNR EJERLAV MATRNR Ferup By, Lejrskov 9s Jordrup By, Jordrup 34c V. Nebel By, V. Nebel 20a V. Nebel By, V. Nebel Ferup By, Lejrskov 9d Ferup By, Lejrskov 12o Bilag 4 Liste over berørte vejareler ELAVSNAVN MATRNR - VEJ Egholt By, Lejrskov 7000f Egholt By, Lejrskov 7000b Ferup By, Lejrskov 7000b Ferup By, Lejrskov 7000a Højrup By, Lejrskov 7000a Højrup By, Lejrskov 7000b Jordrup By, Jordrup 7000d Jordrup By, Jordrup 7000e Jordrup By, Jordrup 7000f Knudsbøl By, Jordrup 7000b Knudsbøl By, Jordrup 7000c Knudsbøl By, Jordrup 7000a Lejrskov By, Lejrskov 7000h Lejrskov By, Lejrskov 7000t Lejrskov By, Lejrskov 7000f Lejrskov By, Lejrskov 7000s Lejrskov By, Lejrskov 7000l Lejrskov By, Lejrskov 7000e Uhre By, Lejrskov 7000b V. Nebel By, V. Nebel 7000a Vrå By, Lejrskov 7000b

20

21 Bilag 3 Liste over arealer, der skal lægge jord til kloakledningen

22 Bilag 3 Liste over arealer, der skal lægge jord til kloakledningen

23 Bilag 3 Liste over arealer, der skal lægge jord til kloakledningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 7

Spildevandsplan Tillæg nr. 7 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 7 Spildevandsrensning i det åbne land ved Svanemosen, Hylkedal, Gelballe Skov, Ejstrup-Harte, Lunderskov og Ødis Kroge By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 2 Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd-fovslet og Åstorp-Vejstruprød By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand April 2013 Spildevandsplan Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand Spildevandsplan 2007 201 Forslag Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest By- og Udviklingsforvaltningen Natur & vand Dato 26. maj 2010 Sagsnr. 09/1146 Løbenr. 48607/10 Sagsbehandler Birgitte Braae Andresen

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 6

Spildevandsplan Tillæg nr. 6 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 6 Etablering af ny spildevandsledning til overpumpning af spildevand fra Lunderskov- til Vamdrup renseanlæg By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Oktober 2013

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Hvorfor skal spildevandet renses? Og hvordan?

Hvorfor skal spildevandet renses? Og hvordan? Hvorfor skal spildevandet renses? Og hvordan? Informationsmøde 30. oktober 2012 Kloakering i det åbne i Hedensted Kommune 2012-2013 Program 1. Velkomst, præsentation og baggrund v/else Hansen, Hedensted

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 21 By- og Udviklingsforvaltningen Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan 1333-61 Sagsnr. 15/15549 September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kloakering. Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune

Kloakering. Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune Kloakering Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune Aftenens program Velkomst og præsentation Hvorfor skal spildevand renses Gennemgang af projektet Udførelsen Aftaler og

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013 Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Dagens program: Velkomst og indledning, ved direktør Jesper Koziara, Stevns Forsyning Præsentation af projektgruppe

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Borgermøde om kloakering af område i Juelsminde. Spildevandsplan i høring

Borgermøde om kloakering af område i Juelsminde. Spildevandsplan i høring Borgermøde om kloakering af område i Juelsminde Spildevandsplan i høring Deltager Lene Nielsen, Hedensted Kommune Anders Reuss, Hedensted Kommune Camilla Torp, Hedensted Spildevand CT1 Per Nørmark, Hedensted

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Godkendt den 19. december 2016 Forslag til tillæg har været

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. juni Natur og Miljø

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. juni Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. juni 2008 Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009 til offentlig fremlæggelse. Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere