CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August 2010. 1. maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 4 August 2010 Planlagt til næste nummer (man har en mening...!): * En historie om Ærøfærgerne, med særlig henblik på den planlagte forestående omlægning til egentligt kommunalt selskab. * Et interview med en mangeårig hovmester om kostens udvikling til søs. * En økonomisk analyse af skrift fra Danmarks Rederiforening, vedrørende erhvervsklyngers betydning for samfundet (jvf. lederen i dette nummer). ITF-kongres i Mexico City 4/8-13/8. Se siderne og 31. MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART 1. maj 2010 Fælledparken 8. juni 2010

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Fredag Telefon: Fax: R E D A K T I O N E N Formand Ole Philipsen Sekret.ch. John Ibsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Fag. kons. Kirsten Østergaard Bogholder Barno Jensen Kontorelev Mohni Bambara adresser: Se hjemmeside Hjemmeside: Søværnets Konstabelforening: Formand Bjarne K.-Petersen Forretningsf. Bjarne M. Olsen Inform.medarb. Anja Poulsen adresser: - : CO-Søfart DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Susanne Holmbl fax Mail A-kasse: 2 af dette nummer sluttet den 8. august 2010 Næste nummer: afleveres postvæsenet ca. 15. oktober på nettet (www.co-sea.dk) d. 10. oktober. Stof til oktober-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 24/9-2010, eller efter aftale. I N D H O L D Leder... 3 Faglige sager og noter... 4 ITF-kongres i Mexico Danske Skibslister og Ulykkesstatistik. 16 MS-internt Månedens foto DSRF-internt Sundbusserne Mexico City Mad skal være varieret og velsmagende 32 Sømandskongens livret Luksusbiksemad Campingtilbud fra Hasle TJM-forsikringer DSRF's sommerhus Månedens citat og Albert Engström Bagsiden Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eks. kontrolleret FMK/DF ISSN:

3 L E D E R AGURKETID OG NYHEDER Når ferietiden indhenter Danmark, starter også avisernes agurketid. Tiden hvor de tyndeste historier bliver overskriftstof som der brygges på i dagevis. Historier som på andre tidspunkter ville være hensat til side 15 i avisen og glemt efter en dag. I år har to kvindelige politikeres mødeaktivitet og ægtefælles skatteforhold, reddet de store overskrifter for de ikke ferieramte journalister og holdt nyhedsstrømmen oven vande. Agurketiden er også tidspunktet, hvor interessegrupper søsætter artikler og historier med det håb, at de vil blive mere omtalt og bragt i flere medier end de ellers ville være blevet, eller deres validitet berettiger til. Danmarks Rederiforening udsendte 20. juli et arbejdspapir på 86 sider, med den videnskabelige titel Economic Significance of Maritime Clusters. Samtidig fik en kontorchef fra rederiforeningen optaget et indlæg på side 2 i Børsen ( Synspunkt ), hvor i den første skynding 10% af alle erhvervsaktive var tilknyttet søfarten, direkte eller indirekte (senere ændret til at det var 10% af den danske produktionsværdi som var tilknyttet søfarten). Konklusionen kunne man finde længere nede i indlægget. Det er faktisk ligegyldigt om der er danske søfarende tilbage i den danske handelsflåde. Klyngeeffekten af hele erhvervet gør, at søfart er vidunderligt for Danmark, og de massive subsidier betaler sig lykkeligt hjem. Vi er så nogle skeptikere som mener, at den danske maritime følgeindustri nok fortsat vil klare sig glimrende, uanset om de danske rederier lever videre på statens subsidie-krykker eller ej. Hvis DIS og tonnageskatteordningen skal retfærdiggøres, må det forudsætte et væsentligt element af dansk beskæftigelse i søfarten. Rapporten fra rederiforeningen fik ikke gennemslagskraft i pressen udover synspunkt i Børsen, hvilket vi bl.a. kan takke de to politikere for. Men det videnskabelige dokument skal nok blive brugt i mange sammenhænge fremover. En rigtig god nyhed i vores verden er det til gengæld, at de første hovmestre har gennemført omskolingen til styrmand, og at alle bestod sommerens eksamen. Enkelte stopper nu og søger job som styrmand, mens de fleste læser videre så de kan få skibsførerrettigheder. En rigtig dårlig nyhed er det at disse hovmestre, sammen med mange kollegaer og skibsassistenter, vil blive tvunget til at finde arbejde på land eller tage en anden uddannelse - alene fordi de er danskere. AOP 3

4 v/ole Strandberg pr. 8/ Overenskomstsituationen Officersforhandlingerne Der er intet sket siden sidste fagblad blev færdigredigeret. Næste møde om den fastlåste situation er nu aftalt til den 19. august. Bilfærgerne DAS-aftalerne: Er nu endelig på vej til at blive trykt og udgivet. DIS-aftalerne: Der strides stadig om elementer i omregningssystemet. Grundlæggende set er aftalerne indgået, men der udestår stadig tekniske forhold som fortsat kan trække i langdrag. F.eks. blev der i 2007 indgået en aftale om omlægning af beregningsog udbetalingssystemet for kostpenge, som Bilfærgernes Rederiforening først på nuværende tidspunkt har bragt ind i arbejdet med omregningen. Scandlines: Rederiet har udbetalt kroner a conto i efterreguleringer for lønperioden efter 1. marts, i forbindelse med lønudbetalingen i juli. Scandlines har kun DIS-skibe. FAGLIGE SAGER OG NOTER Marts-overenskomster En del særoverenskomster med udløb 1. marts er stadig ikke fornyede og oplagt på hjemmesiden. Baggrunden er i vid udstrækning ferietiden, småtterier og lignende. Vi håber snart de alle bliver bragt på plads. OleS Danbor To medlemmer tog efter ønske fra rederiet med på hjemsejladsen af en rig. De sejlede på individuelle kontrakter, som med en meget kort tidsfrist var aftalt med foreningen. Efter hjemkomst fik medlemmerne ikke den hyre, som de efter den individuelle kontrakt havde krav på. Efter foreningen havde forklaret sit syn på sagen, er Danbor enige i, at lønnen skal beregnes forfra. JI DFDS - DSRF Et polsk medlem blev opsagt som uduelig. Medlemmet henvendte sig til foreningen, der overfor rederiet har gjort det klart at man ikke kan være uduelig, når man har arbejdet for rederiet gennem en længere årrække, og har modtaget gentagne forfremmelser. 4

5 Efter vores opfattelse, skyldes opsigelsen snarere et hold af ledere ombord, som efter vores erfaring har meget travlt med at vise ledelsen i land, at man kan rydde op. At man så fyrer folk i et væk, og ganske uden saglige begrundelser, lader til at være et mindre onde, når bare man virker effektiv. JI BHT - besætningsfastsættelse 3F har klaget over en ny besætningsfastsættelse for "Povl Anker", og modsat traditionen, fik søfartsstyrelsen en næse, idet 3F fik medhold i klagen. Vi har endnu ikke modtaget den skriftlige kendelse og vender tilbage med flere detaljer i næste nummer. JI Esvagt Metal Søfart Et medlem ansat i Esvagt rettede henvendelse til foreningen i forbindelse med afregning af ferie og fridøgn. Foreningen mener ikke at overenskomsten er overholdt i perioden det drejer sig om. På et efterfølgende positivt møde mellem rederi og forening, gav rederiet foreningen delvis medhold. Der vil blive korrigeret fridøgn for medlemmet efter nærmere aftale mellem rederi og forening. Ligeledes vil ESVAGT overveje at ændre optjeningen på lønsedlerne til at inkludere ferie osv. i fremtiden, da der kommer stadig flere henvendelser om samme emne. APMM - Metal Søfart Et medlem henvendte sig, efter anmodning om beregning af forkortsejlads, da en skibsassistent blev sygeafmønstret, og da hans afløser ikke dukkede op. Skibsledelsen var af den holdning, at da afløseren var ukrainer, var det alene dennes løn, som skulle deles. Efter rådgivning herfra, kontaktede medlemmet rederiet, som straks erkendte, at det naturligvis var lønudgiften til en dansk skibsassistent der skulle deles. JI DSRF En række kokke ansat i Esvagt kontaktede foreningen, da de pludselig kun fik udbetalt 27 løndage af månedens 30 dage. Dette skyldes overgang fra Sømændenes Forbunds overenskomst til Dansk Sø- Restaurations Forenings overenskomst i Pga. overenskomstskiftet i 2009, og efterfølgende feriekortsafregning på daværende tidspunkt, har medlemmerne således ikke optjent ret til fuld løn, da ferie er inkluderet i tørnen og dermed i lønnen. Til dækning af de manglende løndage skal feriekortet indløses. KØJ 5

6 Fjordline Personligt tillæg - opsigelse Et medlem har kontaktet foreningen, da et personligt tillæg var opsagt med en måneds varsel. Foreningen kontaktede rederiet og meddelte, at personlige tillæg skal opsiges med det personlige opsigelsesvarsel. Rederiet har efterfølgende opsagt tillægget med korrekt varsel. DFDS - Metal Søfart Et fastansat medlem, der er blevet overtallig i forbindelse med skift til udenlandsk besætning på et DFDS-skib, er blevet tilbudt en afløserstilling på et andet skib. Medarbejderen er siden sygemeldt, så sagen afventer medlemmets raskmelding. KØJ Uskikket til udkig Sygdom og afskedigelse - SML 16 Et medlem, som har været sygemeldt i længere tid er blevet afskediget efter SML s 16. Rederiet skriver i afskedigelsen at medarbejderen har krav på 16 ugers sygehyre fra første sygedag at regne. Det er SML s 29 som foreskriver hvor lang tids sygehyre der skal beregnes, under forudsætning af fortsat sygdom. I den konkrete situation havde rederiet antaget at en forventet kommende ændring til 29 allerede var trådt i kraft, hvorefter der skal beregnes sygehyre i 16 uger fra første sygedag at regne. Det er imidlertid endnu ikke besluttet hvornår denne ændring træder i kraft, og som loven er i dag, skal der beregnes sygehyre i 2 måneder - efter fratrædelsen. Når 16 er anvendt er fratrædelsen samme dag som afsked meddeles (ophævelse af kontrakten på grund af langvarig sygdom). KØJ I sidste nummer af fagbladet fortalte vi om et medlem der var blevet uskikket til udkig, efter en øjenlægeundersøgelse i forbindelse med fornyelse af sundhedsbevis. Det viste sig at medlemmet, som har sejlet siden 1971, har et dovent øje som aldrig har virket, men til trods herfor, har medlemmet fået fornyet sit sundhedsbevis utallige gange. Da uskikket til udkig betyder at medlemmet ikke kan gå udkig på broen, og heller ikke må gå maskinvagt og dermed er truet på sit job, har foreningen anket sagen i Ankenævnet for Søfartsforhold. Foreningen kan nu oplyse, at medlemmet har fået dispensation til udkig og maskintjeneste. Dispensationen er givet idet medlemmet opfylder kravene til synsstyrken på begge øjne samtidigt, samt det faktum, at medlemmet har haft sit mangeårige virke til søs. Dispensationen vil dog blive ophævet såfremt medlemmets syn forringes i henhold til en nærmere fastsat værdi. KØJ 6

7 A2Sea - individuelle kontrakter I sagen, hvor rederiet har udstedt individuelle kontrakter til ansatte under vores overenskomst, blev der den 11. juni afholdt organisationsmøde mellem Metal Søfart, A2Sea og Rederiforeningen for Mindre Skibe. med Rederiforeningen af I forbindelse med skiftet er vi ikke blevet informeret af rederiet, som blot i en kort mail har meddelt de ansatte at deres ansættelsesforhold ændres pga. skiftet. Det kan de efter vores mening ikke gøre, da overenskomsten fra Danmarks Rederiforening gælder indtil udløb, hvilket først er i Udover spørgsmålet om overenskomstmæssigt tilhørsforhold, er der også uenighed om beregning af fridøgn og evt. kontanterstatning af disse. CP Forlænget hjemme - askesky I et større dansk rederi har de ansatte været ude for en væsentlig udvidet hjemmeperiode grundet den islandske askesky og visum-problemer. Da parterne ikke nåede til enighed enedes man om at suspendere mødet indtil begge parter havde haft lejlighed til at indsamle yderligere dokumentation. Organisationsmødet blev herefter genoptaget den 8. juli, hvor det dog heller ikke lykkedes at nå til enighed. Metal Søfart har taget forbehold for at videreføre sagen i det fagretlige system. CP Skift af rederiforening Et rederi er midt under nogle Metal Søfart medlemmers udmønstring i Det Indiske Ocean skiftet fra Danmarks Rederiforening til Rederiforeningen af Metal Søfart har overenskomst for maskinister med Danmarks Rederiforening, men ikke Vi er i øjeblikket i dialog med rederiet om en form for kompensation, så de ansatte ikke selv skal betale for hjemmeperioden. CP Opsigelse - Metal Søfart Et Metal Søfart medlem er blevet opsagt af et rederi i offshore-branchen. Opsigelsen er sket pga. af manglende evner, hvilket medlemmet er uenig i. Medlemmet har tidligere modtaget en advarsel for det samme. Også her var medlemmet uenig med rederiet og kontaktede også dengang CO-Søfart. Vi prøver pt. at komme til bunds i sagen og er der tale om uberettiget opsigelse, vil sagen blive forfulgt fagretligt. CP 7

8 Egoisten konkurs? Endnu et medlem er kommet i klemme i den danske restaurationsverden, som åbenbart har trange kår for tiden. Dennegang drejer det sig om den københavnske café Egoisten, som har opsagt en kok og efterfølgende undladt at betale løn i opsigelsesperioden. Sagen kompliceres af, at restaurationen kort inden opsigelsen skiftede navn til Kongens, samt at der tilsyneladende ikke findes et korrekt cvr-nummer til restaurationen. Hvis vi skal erklære arbejdsgiveren konkurs, har vi brug for det korrekte cvr-nummer. Vi har flere gange prøvet at kontakte ejeren, men indtil videre uden held. CP Afsked ved sygdom Sømandslovens 16 - causeri om sømandsloven Dom Sø- og Handelsretten 2. juli 2010 Terminologi Sømandslovens skelner i ansættelsesretslig henseende mellem forskellige ansættelsesformer. Man kan have en tidsubestemt eller en tidsbestemt kontrakt, man kan være skibsansat eller rederiansat og det har også betydning om man er ansat som officer eller menig. Groft sagt handler den første del af loven om menige søfarendes skibsansættelse, derefter kommer nogle paragraffer om rederiansættelse og endelig kommer særlige funktionærlignende bestemmelser for officerer. Der er dog ingen entydig paragrafmæssig opdeling, og de regler som gælder for skibsansættelse gælder principielt alle, medmindre andet følger af paragrafferne om rederiansættelse eller officersansættelse. Lovens tekster skal altid læses i sammenhæng med overenskomstaftaler, som i en lang række henseender kan fravige eller supplere sømandslovens enkelte paragraffer. Man kan mene at hele opbygningen af sømandsloven i mange henseender er forældet. For det første anvendes den klassiske ansættelsesform, skibsansættelse, stort set ikke mere når det gælder danske søfarende, og for udenlandske søfarende er der for det meste tale om en hybrid mellem skibsansættelse og rederiansættelse. Herudover er der megen fortidig tankegang involveret i den ansættelsesretslige sondring mellem officerer og menige. Endelig kan man påpege at sømandsloven aldrig har været særlig gennemskuelig i sin anvendelse når det gælder færgefart. Den grundlæggende forskel på en skibsansættelse og en rederiansættelse er, at den skibsansatte principielt er ansat på et konkret skib på ubestemt tid, indtil han vælger at opsige tjenesten efter lovens 5, 6 eller 7, eller han afskediges af mere odiøse grunde. Den rederiansatte derimod sejler i et tørnmønster hvor ansættelsesforholdet til rederiet også består i hjemmeperioder, og hvor vedkommende kan skiftes fra skib til skib i rederiets flåde. 16 Lovens 16 giver skibsføreren/rederiet adgang til at ophæve hyrekontrakten 8

9 ( bortvisning med øjeblikkelig virkning), når sømanden på grund af sygdom eller legemsskade for længere tid er uskikket til at udføre sit arbejde. Efter lovens 44 undtages skibsofficerer udtrykkeligt for at være omfattet af 16, og det følger af 44, at sygdom eller legemsskade er lovligt forfald, med nogle helt ekstraordinære undtagelsestilfælde som er knyttet til svigssituationer. En skibsofficer kan i disse situationer alene opsiges med det varsel som følger af ansættelseskontrakten, eller med 3 måneders varsel efter SML s 37 hvis ikke andet er aftalt. Lovens 16 er i nyere tid ikke set anvendt for danske søfarende før på det allerseneste, hvor vi i CO-Søfart har oplevet to tilfælde. I det første tilfælde blev der indgået et konkret forlig - som ikke involverede gensidig fælles forståelse af at 16 kunne bringes i anvendelse. Det har været foreningens klare opfattelse, at den pågældende paragraf kun kunne anvendes i forbindelse med en klassisk skibsansættelse under udmønstring, hvor skibsføreren var nødsaget til at ophæve hyrekontrakten for en menig, som iøvrigt var ansat på et bestemt skib normalt på ubestemt tid. Det er også den opfattelse man bibringes af de kortfattede kommentarer i seneste kommenterede udgave af sømandsloven af Jesper Dyre Jespersen. Nu har en meget beklagelig dom fra Søog Handelsretten imidlertid vendt op og ned på det hele. Sø- og Handelsrettens dom af 2. juli 2010 Den pågældende sag har været anlagt som civilt søgsmål af processuelle grunde, men reelt været ført af Sømændenes Forbund på vegne af et medlem. Modparten var Rederiforeningen for mindre Skibe. Der er tale om en skibsassistent som rederiansættes i et rederi november Han udsættes for en arbejdsulykke 4. august 2007 og sygemeldes efterfølgende. Ifølge en lægeerklæring af 5. december 2007 vil han yderligere være sygemeldt i 3 måneder. Rederiet vælger nu at afskedige assistenten med dags varsel efter SML 16, og med betaling af sygehyre i 2 efterfølgende måneder iht SML s 29. Sø- og Handelsretten giver utvetydigt rederiet medhold i retten til sådan afskedigelse og skriver i kendelsen: På denne baggrund og under hensyn til den nære sammenhæng mellem sømandslovens 16 og 29 må det således antages, at rederen kan afskedige også rederiansatte, når betingelserne i 16 er opfyldt, og uden hensyn til, om den ansattes uarbejdsdygtighed som følge af sygdom indtræder under tjeneste på et skib, eller dette ikke er tilfældet. Baggrunden der henvises til er ordlyden af bestemmelserne i 29 og 35, samt de lovmæssige forarbejder til 35. Sø- og Handelsretten konstaterer afslutningsvis, at rederiet forud har givet sømanden medhold i et krav på forlængelse 9

10 af sygehyreperioden fra 2 til 3 måneder, på baggrund af en passus i overenskomsten med Sømændenes Forbund. A.O. Bache Når sømandsloven giver os hovedpine, hviler vi os ofte mod biblen på området. A.O. Baches Sømandsloven af 1952 som blev udgivet i I Baches kommentarer til den pågældende tekst, som den fandtes i 52-loven (den nuværende stammer fra 1973), finder man ikke omtale af særlige forhold som gælder for rederiansatte. Imidlertid er al tekst om ophævelse af kontrakten som følge af langvarig sygdom, rettet imod den situation at sømanden er ombord - eller på vej til at komme ombord. Der er ingen tekst som omhandler en rederiansat som afvikler ferie og frihed i en hjemmeperiode. Rederiansættelsesbegrebet fandtes heller ikke i 1952-loven, men blev først indført i 1973-loven. På Baches tid fandtes til gengæld rederiansættelse som overenskomst- eller aftalebegreb. Overenskomster Det er vigtigt at være opmærksom på, at den enkelte overenskomst kan have bestemmelser som tilsidesætter den mulige brug af SML s 16. Det er foreningens opfattelse at enhver bestemmelse som hjemler adgang til sygehyre, må tilsidesætte bestemmelsen, fordi en sygehyrebestemmelse må forudsætte at sygdom er lovligt forfald (jvf. SML s bestemmelser for officerer). Hver bestemmelse må dog vurderes konkret. Sømandsloven ændres i de kommende år Det er også vigtigt at være opmærksom på, at sømandsloven på en række områder ændres i de kommende år, hvor den såkaldte superkonvention forventes implementeret i loven. Blandt de her involverede paragraffer som ændres er SML s 29, hvor de 2 måneder ændres til 16 uger, og hvor reglerne om fra hvilket tidspunkt sygehyren beregnes fra, samtidig ændres. Afsluttende bemærkninger Retstilstanden er nu som beskrevet i dommen fra Sø- og Handelsretten, om vi kan lide det eller ej, og det er ganske ny fortolkning for os alle. Vi tvivler ikke på at der nu er mulighed for, at der vil gå inflation i anvendelsen af bestemmelsen, og hvert enkelt tilfælde hvor den anvendes, må bedømmes konkret. På arbejdsmarkedet generelt antages det, at der findes en uskreven regel om at sygdom er lovligt forfald. Men hvor langt det gælder i byretten hvis ikke det kan finde støtte i en aftaletekst eller områdelov vides ikke. For søfarende gælder det tilsyneladende kun for officerer som en generel regel. Til gengæld har de søfarende en retsbeskyttelse på krav om sygehyre efter lovens 29, som ikke findes på det øvrige arbejdsmarked. Dommen vil blive fintænkt med henblik på muligheden for at videreføre den ved Højesteret. Men det er muligvis en kamp som er Cervantes og Don Quixote værdig. 10

11 For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at bestemmelsen i 16 allerede fandtes i Søloven i 1892 og blev indføjet i Sømandsloven af 1923 hvor de ansættelsesretslige bestemmelser fra Søloven blev overført til Sømandsloven. Det er en gammel knag som der altså pludselig er pustet nyt liv i. OleS Dagpengeloven - karantæne På det seneste har vi oplevet lidt af et boom i antal sager som vedrører dagpengelovens karantæneregler. Vi finder det derfor relevant at gentage en gylden regel i forbindelse med fratrædelse af et job. Kontakt CO-Søfart og forhør dig om du er i risiko for at få tildelt en dagpengekarantæne på 3 uger, på grund af regelsættet om såkaldt selvforskyldt ledighed - før du indleverer en opsigelse, eller hvis du er opsagt af arbejdsgiveren, før du indleverer papirer til a-kassen. En sådan henvendelse koster ikke noget, - den giver ingen garanti mod karantæne, men den kan være med til at sikre at du ikke på grund af ukendskab til reglerne, om man så må sige, vikler dig selv i en lovfælde. Herunder gengives nogle hovedpunkter omkring selvforskyldt ledighed : Egen opsigelse * Som udgangspunkt vil egen opsigelse altid medføre karantæne. Vigtige undtagelser er: * En søfarende kan opsige sit arbejde uden at få karantæne, hvis det sker med henvisning til sømandslovens 7. Det er en særlig undtagelsesregel for søfarende som man ikke behøver at forstå nærmere. Det grundlæggende er, at man har en vis anciennitet i jobbet (12 eller 6 måneder), og at man opsiger sit arbejde med det varsel som overenskomsten foreskriver. * Hvis man af medicinske grunde er nød til at stoppe med arbejdet. * Herudover findes en række mere eller mindre komplicerede regler som er beskrevet i Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, kapitel 4, Arbejdsgiverens opsigelse Som udgangspunkt er det altid odiøst og karantænegivende, hvis arbejdsgiveren ophæver ansættelsesforholdet ved opsigelse eller afsked/bortvisning. Medmindre grunden er angivet til at være mangel på arbejde, nedskæringer og lignende. Hvis arbejdsgiveren angiver samarbejdsvanskeligheder - eller noget tilsvarende - som begrundelse, er der imidlertid altid gode muligheder for at undgå karantæne. Det gælder så længe det ikke kan dokumenteres at samarbejdsvanskeligheder overvejende kan tillægges medlemmets adfærd. Samarbejde går jo begge veje, og såfremt der ikke fremlægges yderligere oplysninger i sagen, er det ikke godtgjort at det overvejende er medlemmets egen skyld. Kontakt foreningen. Karantæne er udstedt Også når en karantæne er udstedt uden forudgående kontakt til foreningen, kan der være grund til at drøfte beslutningen med foreningen, med henblik på en eventuel anke af karantænen. OleS 11

12 ITF-KONGRES I MEXICO 4/8-13/ Den Internationale Transportarbejder Føderation (ITF) afholder i skrivende stund kongres i Mexico City. Kongressen afholdes hvert 4. år, og er stedet hvor ITF s 654 medlemsorganisationer fra 148 lande mødes. Her træffes de beslutninger og fastlægges de mål, som ITF skal arbejde for i de kommende 4 år. ITF repræsenterer via sine medlemsorganisationer mere end 4,6 millioner transportarbejdere world wide. ITF dækker alle områder inden for transport og er opdelt i sektioner: jernbane, civile fly, landtransport, fiskeri, havnearbejdere, turisme, flodsejlads og ikke mindst søfart. Fra Danmark deltager der repræsentanter fra HK, 3F, Dansk Metal, Cabin Union Denmark, Maskinmestrenes Forening, Søfartens Ledere & Dansk Sø-Restaurations Forening/CO-Søfart. For os som søfartsorganisationer er det nok vigtigste emne som skal behandles på denne kongres, gennemførelsen og vedtagelsen af den nye Mexico-politik, som har været i støbeskeen siden sidste kongres. Mexico-politikken fastsætter: * for skibe under bekvemmelighedsflag (FoC): Det fastslås at det er fagforeningerne i rederens hjemland der har overenskomstretten, men alle ITF-medlemsorganisationer er forpligtet til at arbejde for at overenskomstdække FoC-skibe. Hvis f.eks. en tysk fagforening opnår overenskomst for et FoC-skib, som ejes af en dansk reder, skal de tyske fagforeninger inden for et år overdrage overenskomsten til enten ITF, eller den relevante danske ITF-organsation. Samtidig er de faglige organisationer i rederens hjemland, forpligtet til at oprette et samarbejde med den relevante ITFfagforening i de søfarendes hjemland. Ingen overenskomster må indgås under de niveauer som er aftalt via ITF og den internationale rederorganisation IBF. * for skibe i såkaldt 2. register (f.eks. Dansk Internationalt Skibsregister DIS)): Det fastslås at det altid er den nationale fagforening som har overenskomstretten for skibe registreret i 2. registre (DIS, NIS o.s.v.). Ingen må indgå overenskomster uden tilladelse fra de nationale fagforeninger. Dog opfordres de nationale 12

13 fagforeninger til, hvor det er muligt eller ønskværdigt, at indgå i et samarbejde med ITF-fagforeninger i de søfarendes hjemlande. Når disse nye tiltag er vedtaget af kongressen, vil det være det grundlag som ITF s faglige organisationer i søfarten fremover skal operere efter. Alle de danske søfartsorganisationer har arbejdet sammen om, og støtter op om, den nye Mexico-politik. Den hidtil gældende politik på området var vedtaget i Delhi i 1998 og blev kaldt Oslo til Delhi-politikken. Denne politik havde som overordnet mål at FoC-skibe skulle tvinges tilbage til nationalflaget og 2.-registre som DIS skulle afskaffes. Herudover havde denne politik ikke nogen bestemmelser om, at fagforeninger fra de søfarendes hjemlande skulle inddrages. (se iøvrigt ITF-kronologi på de følgende sider) Fair Practice Committee På kongressen skal der også vælges medlemmer til Fair Practice Committee (FPC), som er det organ som forestår ITF s søfartspolitikker, og imellem kongresserne har ansvaret for at alle organisationer overholder de vedtagne beslutninger, herunder om Mexico-politikken og FoC-kampagnen. Herudover kontrollerer FPC ITF s Velfærdsfond som dækker 70% af pengestrømmen i ITF. Denne komite har ialt 50 medlemmer fra søfart og 50 fra havnearbejderne, som vælges blandt alle involverede organisationer. Danmark har 2 pladser i FPC, en for søfarten og en for havnearbejderne. Disse poster bestrides i skrivende stund af Jan Villadsen fra 3F og undertegnede fra DSRF. Det forventes at vi begge genvælges. Ole Philipsen Møde i søfarts-sektionen 5/8. På banneret ses til venstre kongressens logo. 13

14 Den følgende kronologi er særligt udarbejdet som et bilag til en oversættelse af et skrift af Malte Segersted, som blev præsenteret og diskuteret på et NTF-møde i København februar OleS ITF og FoC-politikken ITF oprettes. Første udflagning af 2 amerikanske skibe. Første ILO-behandling af spørgsmålet om FoC. Årskonference. Udflagning centralt emne må der ske noget. Årskonference i Århus. ITF bør presse amerikanske organisationer til mere aktiv deltagelse. ITF-kongres hvor alle er enige om at aktionere. Politik-komiteen FPC etableres med deltagelse af såvel søfarende som havnearbejdere. ITF s verdens-boykot mod FoC. Fik ikke stor betydning. ILO anbefalinger 107 og 108, samt resolution 109 (øge søsikkerhed, forhindre søfarendes arbejde på bekvemmelighedsskibe, og regler om minimallønninger) ITF kongres i Oslo. Beslutninger om iværksættelse af FoC-kampagne. Beslutninger om aktioner mod Panama- og Hondurasflaget pr. 1/ Årskonference i Helsingfors. Officiel udtalelse stilet til ITF beklager at Panama-aktioner er sat i bero. ITF s søfartssektion mødes i Amsterdam. Irritationer over vedtagne Panama-aktioner ikke bliver til noget på grund af politisk fixfax. Nu Højesteretsdom USA kendte aktioner mod FoC-skibe ulovlige. Årskonference i Göteborg. Debat om vilkårsforskelle i forskellige lande. ITF s kongres i Wien. Ultimatum fra Sverige og Finland. Enten samarbejder alle berørte forbund, eller kampagnen afblæses. Arbejdet med at udarbejde Standard-aftalen indledes. ITF s velfærdsfond stiftes og de første inspektører ansættes. 14

15 FPC godkender standard-aftale. 1. maj intensivering af den nordiske kampagne. ITF kongres i Madrid. Kampagnen skal ikke bare handle om tilbageflagning, men også om anstændige ansættelsesvilkår. Legitimering af TCC-aftaler. Isle of Man registeret oprettes. NIS oprettes. DIS oprettes. ITF kongres i Florens. Udtalelse som beklager at standardaftaler fortrænges af TCC-aftaler af indbyrdes ulige karakter. Finsk parallelregister oprettes, Ikke åbent og kun for udenrigsfart. Finske kollektivaftaler FPC-møde i Miami hvor Athenpolitikken diskuteres. ITF s fortolkninger reviderer oprindelige beslutninger, således at politikken nu kun omfatter færgetrafik (senere igen revideret til atter at omfatte fragtskibe, dog ikke world-wide tankfart). ITF kongres i Delhi. Nugældende retningslinier for kampagnen. Oslo to Delhi -dokumentet. Punkt 227 i dokumentet: ITF modsætter sig FoCsystemet, og der bør findes en ægte forbindelse.... Punkt 232: ITF erkender medlemsforbundenes ret til at aktionere mod alle skibe uanset flag, for at etablere normer som kan godtages af ITF. Punkt 195: Kritisk udtalelse om medlemsforbundene som mister størrelse og ITF som vokser på baggrund af afgiftssystemet NTF-konference i Stockholm hvor politik-dokument Nordisk søfartspolitik vedrørende passagertrafik, vedtages. ITF kongres i Geneve. Athen-politikken vedtages på møde i Athen. Herunder om beskyttelse af Europa mod social dumping FPC-møde. Statement On Flags of Convenience. Kræver genoplivelse af Standardaftalen i forbindelse med aktioner. Standard-aftalen = Den "dyre". 1-årig aftale for et enkelt skib. Lønniveau er industrilandes. TCC-aftale = Total Crew Cost. Aftale på relativt lavt niveau for et helt rederi. 15

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere