VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober

2 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18. marts 2006). 1.2 STIFTELSESDATO: Den 10. oktober HJEMSTED: Aalborg Kommune. 1.4 MEDLEMSKAB: Tegnsprogsforeningen er medlem af Danske Døves Landsforbund (DDL). 2. FORMÅL: 2.1 Tegnsprogsforeningens formål og virkeområde er at samle døve i Nordjylland, og på alle områder være dem til gavn kulturelt, socialt og erhvervsmæssigt. 2.2 Formålsparagraffen skal være i overensstemmelse med DDL's formålsparagraf. 3. MEDLEMSKAB, KONTINGENTER. MEDLEMMER: 3.1 Som aktive medlemmer af de tilsluttede foreninger kan optages enhver, der kan tilslutte sig Danske Døves Landsforbunds formålsparagraf. 3.2 Hørende medlemmer af bestyrelsen må ikke være i flertal. Hørende medlemmer kan ikke modtage legater, der kun kan tildeles døve. STØTTEMEDLEMMER: 3.3 Som støttemedlemmer kan optages organisationer eller institutioner. ÆRESMEDLEMMER: 3.4 Æresmedlemmer og hædertegnsmodtagere kan udnævnes efter enstemmig vedtagelse af den samlede bestyrelse. KONTINGENTER: 3.5 Indskud og kontingenter fastsættes af Danske Døves Landsforbunds landsmøde. 3.6 Kontingent for støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen. 3.7 Medlemmer, der er 6 måneder i restance med deres kontingent, kan slettes af foreningen, med mindre bestyrelsen giver længere henstand. 3.8 Et medlem, der er slettet for restance, kan atter optages mod at betale skyldigt kontingent samt nyt indskud. 3.9 Fraflytning eller udmeldelse skal meddeles skriftligt til kassereren inden 1. januar eller 1, juli Æresmedlemmer og hæderstegnmodtagere er kontingentfrie hos Aalborg Tegnsprogsforening. 2

3 4. GENERALFORSAMLINGEN: 4.1 Kun generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, kan give, ophæve og forandre vedtægterne. INDKALDELSE: 4.2 Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest den 1. april. 4.3 Ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal indkaldelse af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på en af følgende måder: a) Skriftlig meddelelse til hvert medlem b) Opslag i foreningens lokaler 4.4 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. DAGSORDEN: a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen b. Feriehytten 3. Orientering om arbejdsplan for tilkommende tid. 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse a. Tegnsprogsforeningen b. Feriehytten 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 6. Fastsættelse af kontingenter. f 7. Valg af bestyrelse a. Formand..(hvert år) b. Sekretær..(ulige år) c. Kasserer.. ( lige år) d. 1 repræsentant... (ulige år) e. 1 repræsentant... ( lige år) f. 2 suppleanter... (hvert år) 8. a. Valg af administrator til Feriehytten. (vælges hvert år) b. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten (vælges ulige år) c. Valg af rengøringsleder til Feriehytten (vælges lige år) d. Bestyrelsen udpeger efter generalforsamlingen to medlemmer fra bestyrelsen til feriehytteudvalget (udpeges hvert år) 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år). Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 3

4 STEMMERET OG DELTAGERE: 4.6 Kun medlemmer af Aalborg Tegnsprogsforening har stemmeret. Medlemmer over 18 år er valgbare til foreningens bestyrelse og udvalg. 4.7 Der kan ikke gives skriftlig fuldmagt til at stemme for andre medlemmer, der udebliver fra generalforsamlingen. 4.8 Støttemedlemmer og medlemmer tilmeldt andre foreninger under Danske Døves Landsforbund har taleret ved generalforsamlinger, men ikke stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse og udvalg. 4.9 Medlemmer, som ikke har betalt kontingent for indeværende år, har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen Hvis en person, der er på valg til en bestyrelsespost, ikke er til stede, kan bestyrelsen indhente en fuldmagt fra den pågældende. Fuldmagten skal udleveres til dirigenten, som undersøger, om den er gyldig med angivelse af dato og underskrift. AFSTEMNING: 4.11 På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer Stemmelighed ved personvalg: Der foretages en ny afstemning. Hvis der stadige er stemmelighed, foretages lodtrækning Stemmelighed ved forslag: Forslaget bortfalder Afstemning foretages ved håndsoprækning eller på den måde dirigenten finder det hen sigtmæssigt, - skriftligt når et medlem anmoder herom Skriftlig afstemning skal dog finde sted ved personvalg Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger, der er stridende mod de for Danske Døves Landsforbunds vedtægter og landsmøde beslutninger, så længe foreningen er tilsluttet landsforbundet. PROTOKOL: 4.17 Ved generalforsamlingen føres der en protokol, der skal godkendes og underskrives af dirigenten senest 1 måned efter generalforsamlingen. Årsregnskab underskrives af dirigenten under generalforsamlingen Protokollen er offentligt tilgængelig og skal udleveres til et medlem, som ønsker at få en kopi af protokollen. 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 navngivne og aktive medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsforslag / emner. 4

5 5.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel og senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget skriftlig forlangende herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget den skriftlige forlangende. 5.3 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling, der blev ophævet. Indkaldelsen skal foregå skriftligt og skal være medlemmer i hænde senest 1 uge før den ekstraordinær generalforsamlings afholdelses. 6. BESTYRELSEN: 6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en sekretær, en kasserer og 4 repræsentanter, der alle vælges på generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter 4 pkt a Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt de 4 repræsentanter. 6.2 Genvalg kan finde sted. 6.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder foreningens virksomhed i henhold til foreningens vedtægter og er ansvarlige efter dansk rets almindelig regler. 6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen herunder formanden/næstformanden er til stede. 6.5 I tilfælde af formandens frafald varetages formandens funktioner af næstformanden. 6.6 Bestyrelsesmedlemmer, der under varetagelse af deres hverv, får kendskab til medlemmersforhold, har tavshedspligt herom. Bryder et bestyrelsesmedlem sin tavshedspligt eller handler helt i strid mod foreningens vedtægter, må vedkommende udgå, og stedfortræderen indtræder i stedet. 6.7 Bestyrelsen nedsætter udvalg, der er vigtige for Tegnsprogsforeningen (se 7.) 6.8 Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for udvalgene og hvilken godtgørelse der skal ydes for deltagelse i møder og for administrativt arbejde. 6.9 Bestyrelsen afgør hvem, der skal repræsentere foreningen i landsmødet samt antallet af stemmer for hvert delegeret Bestyrelsen har bemyndigelse til at foretage eventuel ansættelse af medhjælp på kontoret af såvel kortere som længere varighed Beslutninger træffes ved simpel majoritet. Står stemmerne lige, udgør formandens stemme udslaget. I særlige tilfælde kan mødets leder bestemme, at beslutninger skal træffes ved kvalificeret majoritet Formanden kalder bestyrelsen til møder Såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen skriftligt forlanger det, skal mødet indkaldes Hvis formanden afgår, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny formand Afgår næstformanden, sekretæren eller kassereren i utide, må bestyrelsen supplere posten efter bedste skøn og 1. suppleant ind træder indtil førstkommende ordinære generalforsamling. I tilfælde af at suppleringen ikke lader sig gennemføre, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. 5

6 En person, der er sat i karantæne, kan ikke have sæde i bestyrelsen Der bør være et nært samarbejde mellem Aalborg Tegnsprogsforening og klubberne omkring brug af lokaler og Feriehytten samt program-tilrettelægning. TEGNINGSRET: 6.17 Foreningen tegnes af det samlede forretningsudvalg. En advokat eller en statsautoriseret revisor kan spørges til råds først. 7. FORRETNINGSUDVALGET: 7.1 Den valgte bestyrelse nedsætter på sit konstituerende møde et forretningsudvalg bestående af formanden, sekretæren og kassereren. 7.2 Forretningsudvalget har ansvaret for foreningens daglige virksomhed såvel administration som økonomi. 7.3 Forretningsudvalget behandler alle sager af større betydning herunder hastesager og står til ansvar overfor den samlede bestyrelse. Forretningsudvalget holder møder så ofte, som det skønnes nødvendigt. UDVALGENE: 7.4 Bestyrelsen udpeger lederne og udvalgsmedlemmerne på det første bestyrelsesmøde (se også 6.7) og evt. nedsætter 1 eller nogle underudvalg i de respektive udvalg, hvis det skønnes nødvendig. 7.5 Udvalgene holder møde så ofte de kan og laver programmer, arrangementer, underholdninger og m.v. 8. FERIEHYTTEN. 8.1 Foreningen ejer et feriehjem Feriehytten, matr. Nr. 67 ms og 67 nn, Hune By og Sogn. Adresse: Spadserevej 1, 9492 Blokhus. Feriehyttens formål: a. Udlejning til ferieophold. b. Sammenkomster i sommerhalvår. 8.2 Til feriehytteudvalget vælger generalforsamlingen en administrator (vælges hvert år), en vedligeholdelsesleder (vælges ulige år), en rengøringsleder (vælges lige år). Bestyrelsen udpeger efter generalforsamlingen to medlemmer fra bestyrelsen til udvalget (udpeges hvert år). Bestyrelsen kan ansætte yderligere mandskab til udlejning og daglig drift. Udvalgets funktions er fra 1. maj til 30. april. 8.3 Feriehytteudvalget fastsætter sin forretningsorden, som skal godkendes af Tegnsprogsforeningens bestyrelse senest den 15. april. 8.4 Feriehyttens regnskab skal forelægges for udvalget og bestyrelsen halvårligt. Feriehytten skal afgive sit årlige regnskab til tegnsprogsforeningens revisor senest den 20. januar. 8.5 Feriehyttens salg eller pantsætning kræver beslutning truffet af Tegnsprogsforeningens generalforsamling med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 6

7 9. REGNSKABSÅR OG REVISION: 9.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 9.2 Kassereren sørger for at føre regnskab over indtægter og udgifter og afgiver regnskaberne senest den 20. januar til foreningens revisor, som skal have sit arbejde tilendebragt senest den 4. februar. 9.3 Foreningens revisor vælges hvert år af generalforsamlingen. 10 KARANTÆNE: 10.1 Vedrørende sager om eksklusion og karantæne henvises der til Dansk Døves Landsforbunds vedtægter Bestyrelsen kan tildele det enkelte medlem en tidsbegrænset karantæne som følge af medlemmets utilbørlige opførsel. 11 OPLØSNING: 11.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemme her herfor på 2 ordinære generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum Foreningens værdier kan aldrig deles mellem medlemmerne og opbevares hos Dansk Døves Landsforbund i 10 år. Hvis det ikke inden 10 år lykkes at oprette en ny døveforening i området, overtages værdierne af Landsforbundet. 12. VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDEN: 12.1 Hvor disse vedtægter intet foreskriver, må bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen træffe beslutning efter bedste skøn Disse vedtægter er vedtaget på ordinære generalforsamling den 16. marts 2013 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen Vedtægterne er gældende, indtil nye vedtægter eller ændringer til nærværende vedtægter vedtages af en senere generalforsamling. Bekræftet den 16. marts 2013 Asger Bergmann Dirigent 7

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere