Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus"

Transkript

1 Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

2 Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i samarbejde med selskaberne Cardif Forsikring og Cardif Livsforsikring. Følgende er en kortfattet information om Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus. Hvis du ønsker fuldstændige forsikringsbetingelser, beder vi dig downloade dem på Swedbanks hjemmeside, eller kontakte Swedbanks kundeservice på tlf Mulighed for at vælge efter behov Swedbank tilbyder fire forsikringer, som du kan vælge alt efter, hvilket behov samt lån og kredit du har. Swedbank Kreditsikring og Kreditsikring Plus Swedbank Lånesikring og Lånesikring Plus Billån Boliglån Energilån* Forbrugslån Swedbank Hypotek Boligkredit Kassekredit * Det er kun muligt at tegne Lånesikring Plus til Energilån Ovenstående låne- og kreditbegreber refererer til: Billån Billån og Miljøbillån Boliglån Boliglån, Prioritetslån, Andelsboliglån Boligkredit Boligkredit, Prioritetskredit, Andelsboligkredit, Miljøkredit Det samlede begreb for Billån, Boliglån, Energilån, Forbrugslån og Swedbank Hypotek er lån. Det samlede begreb for Boligkredit og Kassekredit er kredit. Hvad dækker forsikringen Kreditsikring og Lånesikring Dødsfald og varigt erhvervsevnetab Kreditsikring Plus og Lånesikring Plus Dødsfald, varigt erhvervsevnetab, fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed. Du kan ikke indsætte en begunstiget og udbetalingen sker direkte til Swedbank og krediteres kontoen for det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen. Dækning ved dødsfald og varigt erhvervsevnetab: Ved dødsfald og varigt erhvervsevnetab, som følge af ulykke eller sygdom udbetales et beløb som svarer til restgælden samt påløbne renter på det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen. Dog op til et maksimalt beløb svarende til: Maksimal erstatning Forbrugslån og Kassekredit Billån og Energilån Boliglån Swedbank Hypotek og Boligkredit kr kr kr kr. Dækning ved fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed: Ved lån erstattes et beløb, som svarer til de månedlige ydelser, som du betaler til Swedbank for det lån der er tilknyttet forsikringen. Ved kredit erstattes et beløb som svarer til de månedlige renter som du betaler til Swedbank for den kredit der er tilknyttet forsikringen. Kvalificeringsperiode Forsikringsdækningen for fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed træder henholdsvis i kraft tidligst 90 og 120 dage efter din indtræden i gruppeforsikringen (kvalificeringsperioden), således at fuldt tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed skal være indtruffet efter denne periode. Karensperiode Ved fuldt tab af erhvervsevne udbetales der ingen erstatning for de første 30 dage (karensperioden). Ved ufrivillig arbejdsløshed udbetales der ingen erstatning for de første 60 dage (karensperioden). Herefter udbetales der erstatning med et beløb, som svarer til 1/30 af den månedlige erstatning/ renter, for hver dag som det fulde tab af erhvervsevne eller ufrivillige arbejdsløshed varer, og som falder inden for forsikringsperioden.

3 Maksimal erstatning og erstatningsperioder Maksimal månedlig erstatning Erstatningsperiode pr. godkendt skade Maksimal erstatningsperiode Lån og kredit kr. 12 måneder 24 måneder Hvem kan tegne en forsikring? Swedbank Kreditsikring og Kreditsikring Plus kan tegnes af en eller to personer med en Boligkredit eller en Kassekredit hos Swedbank. Swedbank Lånesikring og Lånesikring Plus kan tegnes af en eller to personer med et Billån, Boliglån, Energilån, Forbrugslån eller et Swedbank Hypotek hos Swedbank. Er forsikringen tegnet af to personer, udbetales halvdelen af den månedlige ydelse/renter eller det tilbagestående låne- eller kreditbeløb samt påløbne renter. For at blive en del af gruppeforsikringen er det en betingelse, at du ved forsikringens ikrafttræden: har et lån eller en kredit hos Swedbank, er fyldt 18 år men ikke 60 år, et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) eller Sverige er fuldt erhvervsdygtig*, Hvis du ved forsikringens etablering ikke har et fuldtidsarbejde eller ikke er selvstændig erhvervs-drivende, så er det en forudsætning for at få ret til erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, at du forinden din første dag med ufrivillige arbejdsløshed har haft et fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder *En person er fuldt erhvervsdygtig, hvis han/hun kan udføre sit sædvanlige arbejde uden begrænsninger, og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom og/eller ulykkestilfælde. Samtidigt forudsættes det, at vedkommende ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejde med såkaldt løntilskud iht. sociallovgivningen pga. psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, og som heller ikke har modtaget erstatning for sygdom og/eller ulykkestilfælde i mere end 14 dage i træk den seneste 3-måneders periode. Hvad koster det? Forsikringsgebyret beregnes ud fra en fast procentsats af det forsikrede låne- eller kreditbeløb. Swedbank Kreditsikring 0,0785% pr. måned for Boligkredit. 0,0289% pr. måned for Kassekredit. Lånesikring 0,0251% pr. måned for Billån og Forbrugslån. 0,0541% pr. måned for Boliglån og Swedbank Hypotek.

4 Lånesikring Plus og Kreditsikring Plus 0,1594% pr. måned for Billån, Energilån, Forbrugslån og Kassekredit. 0,0867% pr. måned for Boliglån, Swedbank Hypotek og Boligkredit. Forsikringsgebyr Forsikringsgebyret skal betales månedsvis bagud og faktureres sammen med din månedlige ydelse/ renter til dit lån eller kredit. Der skal betales forsikringsgebyr, i den periode, hvor der udbetales forsikringserstatning. Stempelafgift Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, indbetaler stempelafgift til SKAT i henhold til stempelafgiftslovens 70. Hvad gælder i forhold til provision? Swedbank modtager provision. Du kan få mere information hos Swedbank. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft, den dag hvor Swedbank har modtaget en underskrevet ansøgning, eller den dag Swedbank har indgået en aftale med dig i telefonen, om at indtræde i gruppeforsikringen. En forudsætning for at få bevilget forsikringen er desuden, at lånet eller kreditten er blevet bevilget og udbetalt. Forsikringsaftalen gælder for en måned ad gangen (forsikringsperioden). Forsikringsaftalen forlænges automatisk hver måned. Hvornår ophører forsikringen? Forsikringen ophører, den dag hvor lånet eller kreditten ophører, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, fylder 60 år, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, opnår erstatning pga. varigt erhvervsevnetab, du, eller hvis forsikringen gælder for to personer begge, afgår ved døden, forsikringsaftalen ophører som følge af Swedbanks eller Cardifs opsigelse eller gruppeaftalen ophører. Er I to personer omfattet af forsikringen og fylder en af jer 60 år eller afgår ved døden, er den anden person fortsat omfattet af forsikringen. Eksempler på hvad forsikringen ikke omfatter For samtlige undtagelser henviser vi til de fuldstændige forsikringsbetingelser. Fælles undtagelse ved dødsfald, varigt erhvervsevnetab og fuldt tab af erhvervsevne Der udbetales ingen erstatning, hvis dødsfaldet eller erhvervesnetabet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer, som: viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegning af forsikringen), eller følger af disse gener eller du i et eller flere tilfælde har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge i løbet af de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens ikrafttræden. Undtagelser ved dødsfald Selvmord, hvis forsikringen ikke har været gældende uafbrudt i et år. Hvis maksimal erstatning for varigt erhvervsevnetab er udbetalt. Hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer, som direkte eller indirekte kan henføres til aids eller hiv, medmindre den sikrede har pådraget sig en sådan sygdom, smitte eller skade eller sådanne symptomer under medicinsk behandling, og at de ikke kan henføres til stofmisbrug eller seksuelt overførte sygdomme Undtagelser ved varigt erhvervsevnetab Der udbetales ingen erstatning ved varigt erhvervsevnetab, hvis du opnår erstatning pga. fuldt tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed. Undtagelser ved fuldt tab af erhvervsevne Hvis du opnår erstatning pga. ufrivillig arbejdsløshed, varigt erhvervsevnetab eller ikke opgiver det fornødne bevis for, at der foreligger fuldt tab af erhvervsevne Selvforskyldt legemsbeskadigelse Sygdom, smitte, skade eller symptomer som

5 direkte eller indirekte kan henføres til aids eller hiv, medmindre du har pådraget sig en sådan sygdom, smitte eller skade eller sådanne symptomer under medicinsk behandling, og at de ikke kan henføres til stofmisbrug eller seksuelt overførte sygdomme Undtagelser ved ufrivillig arbejdsløshed Hvis du modtager erstatning pga. fuldt tab af erhvervsevne efter varigt erhvervsevnetab Ved tegningen af forsikringen havde kendskab til en forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at der forelå risiko for arbejdsløshed Forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed ikke har haft et fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder, Mister dit arbejde pga. tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lignende forhold Har udført arbejde, som har været tidsbestemt, midlertidigt, sæsonbestemt eller på nogen anden måde har været tidsbegrænset eller Frivilligt har accepteret arbejdsløsheden, eller undlader at søge ny beskæftigelse Fortrydelsesret og opsigelse Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af bekræftelse af aftalens indgåelse ved skriftlig henvendelse til Swedbank. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen skal ske skriftligt til: Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Att.: Forsikring Ændring af forsikringsbetingelser Cardif har ret til at ændre forsikringsbetingelserne samt forsikringsgebyret ved afslutningen af en forsikringsperiode. Ændringer skal meddeles forsikrede skriftligt mindst en måned inden aftaleperiodens afslutning. Henvendelse ved krav om erstatning Du eller ved dødsfald, dødsboet, skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til Cardif. Cardif c/o Crawford & Company Denmark Vestergade 2A, 3 sal, 1456 København K Skadesanmeldelsesblanketter kan rekvireres hos Swedbank på eller du kan kontakte Swedbanks kundeservice på tlf., Hvor skal du henvende dig ved klager? I tilfælde af utilfredshed med Swedbank kan du kontakte Swedbanks kundeservice på tlf., eller henvende dig skriftlig til: Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, Att.: Forsikring I tilfælde af utilfredshed med Cardifs beslutninger om forhold ved forsikringen kan du henvende dig til: Cardifs Klagenævn Hvis du ikke er tilfreds med Cardifs service kan du skriftligt henvende dig til Cardifs klagenævn. Cardifs Klagenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige Cardifs Skadenævn Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning angående en skade kan du få sagen revurderet af Cardifs Skadenævn. Cardifs Skadenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige Hvis du ikke er tilfreds efter at den endelige beslutning i klagespørgsmålet er taget af Cardif, findes der flere muligheder for at få din sag revurderet. at forelægge sagen for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V. Klageskema kan rekvireres på eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring på tlf.nr , eller at rejse sag ved de almindelige danske domstole.

6 Behandling af personoplysninger Oplysninger, der gives til Cardif eller til selskaber i Cardif koncernen samt disses samarbejdspartnere, vil blive brugt af selskabet, for at selskabet kan udføre de afgivne ordrer og leve op til de indgåede forsikringsaftaler samt overholde de forpligtelser, som følger af loven eller andre bestemmelser. Behandling af personoplysninger er underlagt svensk lov. Cardif Livförsäkring AB og Cardif Försäkring AB er ansvarlig for personoplysningerne i henhold til deres respektive behandling af personoplysninger. Visse følsomme personoplysninger, såsom sygdomsinformation og oplysninger om heldbredstilstand, kan indhentes fra bl.a. dig som er forsikret samt sygehuset, og behandles i forbindelse med en risikobedømmelse og skadehåndtering. Du er indforstået med, at sådanne oplysninger nødvendigvis kan indhentes og behandles for at aftalen er gyldig og i kraft. Du skal være opmærksom på, at ved evt. skadestilfælde er det nødvendigt for Cardif at have dit skriftlige samtykke, for at kunne vurdere din ret til erstatning.

7 Personoplysninger vil desuden kunne blive brugt i forbindelse med markedsføring i overensstemmelse med markedsføringsloven, markeds - og kundeanalyser, statistik, forretningsudvikling samt produkt- og metodeudvikling. Cardif og Swedbank har ret til at indhente og behandle de oplysninger, som er nødvendige, for at selskaberne kan opfylde deres forpligtelse iht. den til enhver tid gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning og anden økonomisk kriminalitet. Den ansvarlige for personoplysningerne vil kunne samkøre personoplysningerne med andre registre med det formål at ajourføre registrene. Dette kan blandt andet ske internt, men også eksternt i forbindelse med adresseopdateringer samt forebyggelse af hvidvaskning og for at forhindre terrorismefinansiering. Personoplysningerne vil til de angivne formål kunne udleveres til selskaber inden for den koncern, som forsikringsgiveren tilhører, og til andre selskaber inden for EU- og EØS-området, som selskaber i denne koncern samarbejder med. Cardif eller Swedbank kan telefonisk båndoptage eller på anden måde dokumentere den enkeltes kommunikation med selskabet. Al behandling af personoplysninger vil ske med stor forsigtighed med henblik på at beskytte den enkeltes personlige integritet. Personoplysningerne vil derfor udelukkende være tilgængelige for personer, som har behov for at have adgang til oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde. Oplysningerne vil endvidere udelukkende blive gjort tilgængelige i den udstrækning, som er nødvendigt til ovenstående formål. Hvis du ønsker information om behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at ændre dine oplysninger, skal du henvende dig til skriftlig Cardif. Du kan også orientere Cardif skriftligt, at du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring angående nye forsikringsprodukter og tjenester. er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Forsikringsgiver for øvrige dækninger er Cardif Försäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige, reg.nr , hvis erhvervsmæssige hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed. Cardif Försäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Cardif og Swedbank har indgået en gruppeaftale, som indebærer, at långiver, Swedbank, er forsikringstager og grupperepræsentant. Grupperepræsentant og forsikringsagent er dermed Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, CVR-nr , hvis erhvervsmæssige hovedaktivitet er at drive bankvirksomhed. Hvilken lov gælder for aftalen? Forsikringsaftalen er omfattet af forsikringsbetingelserne samt af forsikringsaftaleloven og dansk ret anvendes på forsikringsaftalen. I forbindelse med behandling af personoplysninger, er denne behandling underlagt svensk lov. Hvem er tilsynsmyndighed? Ansvarlig tilsynsmyndighed for Cardif Livförsäkring AB og Cardif Försäkring AB er den svenske Finansinspektionen. Swedbank er under tilsyn af Finanstilsynet og den svenske Finansinspektionen. Kommunikationen Aftalebetingelser og informationsmateriale fra forsikringsgiveren og forsikringsselskabet bliver udarbejdet på dansk. Kommunikation med kunder sker på dansk. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Swedbanks kundeservice på tlf Forsikringsgiver og forsikringsadministrator Forsikringsgiver for dækning ved dødsfald er Cardif Livförsäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige reg.nr , hvis erhvervsmæssige hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed. Cardif Livförsäkring AB

8 Adresse: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf: E-post: Web: Adresse: Cardif Forsikring Postboks 117 DK-0900 København C Tlf:

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere