Revisor og revision m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisor og revision m.v."

Transkript

1 Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv

3 Jesper Seehausen Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Jesper Seehausen Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forord Forord Forord Denne fremstilling omhandler revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv. Formålet med fremstillingen er således at foretage en analyse af revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv. Fremstillingen er især skrevet til revisorer samt advokater, jurister og erhvervsjurister, herunder revisor-, jura- og erhvervsjurastuderende, men alle med interesse for revisor- og revisionsret samt selskabsret er velkomne. Fremstillingen er udarbejdet i perioden juli 2013-maj 2014 i forbindelse med: Min ansættelse som seniorkonsulent i revision, erklæringer og selskabsret i Faglig udviklingsafdeling hos Beierholm Min ansættelse som ekstern lektor i revision, erklæringer og selskabsret på Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut ved Aalborg Universitet Mit masterstudium (LL.M.) i selskabsret på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet Jeg vil i den forbindelse gerne takke følgende personer: Statsaut. revisor Anders Bisgaard, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm for altid at give tid og rum til faglig og personlig udvikling samt for mange gode faglige drøftelser Professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet for i flere sammenhænge at opmuntre mig til yderligere at dyrke samspillet mellem revisor- og revisionsretten samt selskabsretten, der netop er emnet for denne fremstilling Lektor, cand.jur. Noe Munck, Juridisk Institut, Aarhus Universitet for kyndig og engageret vejledning Professor, dr.jur. Erik Werlauff, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet for at være en stor faglig inspirator og for altid at kunne se potentialet hos andre. 5

6 Forord Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke min familie. Min dejlige kone, Susanne, som jeg elsker meget højt. Og selvfølgelig min to sønner, Adam og Carl, der mere end noget andet er, hvad det hele handler om. Tak fordi I er, som I er, og tak fordi jeg må være med på rejsen. Der er kun undtagelsesvist taget hensyn til materiale fremkommet efter den 1. januar SL er væsentligt ændret med lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af selskabsloven m.v. 1 Hovedparten af denne ændringslov er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, jf. Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr af 15. november I fremstillingen antages det, at hele ændringsloven er trådt i kraft, for på den måde at fremtidssikre fremstillingen mest muligt. Det fremgår modsætningsvist af Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse, hvilke dele af ændringsloven der endnu ikke er trådt i kraft. Aalborg, maj 2014 Jesper Seehausen 1. Lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af SL, LEV, ÅRL og CVR-loven (indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af LEV m.v.). 2. Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr af 15. november 2013 om delvis ikrafttræden af lov om ændring af SL, LEV, ÅRL og CVR-loven (indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af LEV m.v.). 6

7 Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Forord... 5 Kapitel 1. Indledning Fremstillingens emne og baggrund Afgrænsningen af fremstillingen Metodiske overvejelser Fremstillingens opbygning Kapitel 2. Den retlige regulering af revisor og revision m.v Dansk regulering Fællesskabsretlig regulering International regulering Er det nødvendigt at sondre mellem virksomheder, herunder selskaber, af forskellig størrelse? Kapitel 3. Er revisor et egentligt selskabsorgan? De»almindelige«selskabsorganer Revisionsudvalg (revisionskomiteer) Er revisor et egentligt selskabsorgan? Kapitel 4. Revisionspligt og valg af revisor Revisionspligt Valg og afsættelse af revisor Revisors til- og fratræden Minoritetsrevisor Granskning Kapitel 5. Revisors rettigheder og pligter Revisors ansvar og opgaver Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant God revisorskik

8 Indholdsoversigt 5.4. Revisors uafhængighed Revisors tavshedspligt Revisors generelle selskabsretlige rettigheder og pligter Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter som minoritetsrevisor Kapitel 6. Revisors skriftlige kommunikation med regnskabsbrugerne, ledelsen og myndighederne Revisors skriftlige kommunikation med regnskabsbrugerne Revisors skriftlige kommunikation med ledelsen Revisors skriftlige kommunikation med myndighederne Kapitel 7. Revisors rolle i relation til generalforsamlingen Generalforsamlingens instruktionsbeføjelse over for revisor Revisors rolle i relation til indkaldelse af generalforsamlingen Revisors ret og pligt til at være til stede på generalforsamlingen Revisors ret og pligt til at tage ordet og besvare spørgsmål på generalforsamlingen Revisors anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten »Formaliaerklæringer«særskilte erklæringer til generalforsamlingen om manglende overholdelse af visse selskabsretlige formalia Kapitel 8. Revisors rolle i relation til ledelsen Ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor God selskabsledelse samt samarbejdet mellem ledelsen og revisor Ledelsens instruktionsbeføjelse over for revisor Revisors rolle i relation til indkaldelse af det øverste ledelsesorgan Revisors ret og pligt til at deltage i møder i det øverste ledelsesorgan Revisors adgang til oplysninger m.v Revisionsprotokollen Revisors rolle i relation til et evt. revisionsudvalg (revisionskomite)

9 Indholdsoversigt Kapitel 9. Revisors selskabsretlige erklæringer m.v Revisors selskabsretlige erklæringer revisors medvirken ved selskabsretlige transaktioner Skønsmandsvurderinger forkøbsret samt indløsningsret og - pligt Kapitel 10. Revisors rolle som vurderingsmand Valg af revisor som vurderingsmand Revisors ansvar og opgaver som vurderingsmand Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter som vurderingsmand Kapitel 11. Revisors rolle som granskningsmand Valg af revisor som granskningsmand Revisors ansvar og opgaver som granskningsmand Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter som granskningsmand Bilag Bilag 1. Eksempler på revisionspåtegninger på årsrapporter Bilag 2. Eksempler på erklæringer om udvidet gennemgang på årsrapporter Bilag 3. Eksempler på reviewerklæring på en årsrapport Bilag 4. Eksempler på erklæring om assistance med opstilling af finansielle oplysninger på en årsrapport Forkortelser Standarder og udtalelser Litteratur Domme og afgørelser Stikordsregister

10

11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... Kapitel 1. Indledning Fremstillingens emne og baggrund Revisor- og revisionsretten som retsområde Den eksisterende litteratur om revisor- og revisionsretten Den eksisterende selskabsretlige litteratur Afgrænsningen af fremstillingen Selskabsformer Typer af revisorer Regulering og andre retskilder Tidsmæssig afgrænsning Ansvar og ansvarsformer Øvrig afgrænsning Metodiske overvejelser Fremstillingens opbygning Kapitel 2. Den retlige regulering af revisor og revision m.v Dansk regulering Revisorloven »Revisorbekendtgørelser« Erhvervsstyrelsens (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsens) vejledninger Internationale standarder om revision (ISA) m.v FSR danske revisorers Revisionstekniske Udvalgs udtalelser om revision m.v Etiske regler for revisorer (retningslinjer for revisors etiske adfærd) Selskabsloven, årsregnskabsloven og anden særlovgivning

12 Praksis Andre retskilder Fællesskabsretlig regulering direktiv EU-Kommissionens henstillinger Grønbogen samt EU-Kommissionens direktiv- og forordningsforslag International regulering Er det nødvendigt at sondre mellem virksomheder, herunder selskaber, af forskellig størrelse? Kapitel 3. Er revisor et egentligt selskabsorgan? De»almindelige«selskabsorganer Generalforsamlingen Ledelsen direktionen og den evt. bestyrelse eller det evt. tilsynsråd Repræsentantskaber Sammenfatning Revisionsudvalg (revisionskomiteer) Er revisor et egentligt selskabsorgan? Kapitel 4. Revisionspligt og valg af revisor Revisionspligt Regnskabspligt og årsregnskabslovens fire regnskabsklasser Revisionspligt Fravalg af revision Generelt »Holdingvirksomheder«, herunder»holdingselskaber« Overtrædelser af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen Væsentlige fejl eller mangler konstateret ved undersøgelse af årsrapporten Udvidet gennemgang som alternativ til revision Generelt »Holdingvirksomheder«, herunder»holdingselskaber« Overtrædelser af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen

13 Væsentlige fejl eller mangler konstateret ved undersøgelse af årsrapporten Hvilke dokumenter er omfattet af revisionspligten? Sammenfatning Valg og afsættelse af revisor Valg af revisor Afsættelse af revisor Revisors til- og fratræden Revisors tiltræden Revisors fratræden Minoritetsrevisor Granskning Kapitel 5. Revisors rettigheder og pligter Revisors ansvar og opgaver Revision Udvidet gennemgang Review Assistance med opstilling af finansielle oplysninger, herunder årsregnskaber Sammenfatning Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant God revisorskik Revisors uafhængighed Revisors tavshedspligt Revisors generelle selskabsretlige rettigheder og pligter Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter som minoritetsrevisor Kapitel 6. Revisors skriftlige kommunikation med regnskabsbrugerne, ledelsen og myndighederne Revisors skriftlige kommunikation med regnskabsbrugerne Revisionspåtegninger på årsrapporter Generelt om revisionspåtegninger »Blanke«revisionspåtegninger revisionspåtegninger uden forbehold og supplerende oplysninger Forbehold i revisionspåtegninger Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger

14 Udtalelse om ledelsesberetningen i revisionspåtegninger Andre erklæringer på årsrapporter Erklæringer om udvidet gennemgang Generelt om erklæringer vedrørende udvidet gennemgang »Blanke«erklæringer om udvidet gennemgang erklæringer om udvidet gennemgang uden forbehold og supplerende oplysninger Forbehold i erklæringer om udvidet gennemgang Supplerende oplysninger i erklæringer om udvidet gennemgang Udtalelse om ledelsesberetningen i erklæringer om udvidet gennemgang Reviewerklæringer Generelt om reviewerklæringer »Blanke«reviewerklæringer reviewerklæringer uden forbehold og supplerende oplysninger Forbehold i reviewerklæringer Supplerende oplysninger i reviewerklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen i reviewerklæringer? Erklæringer om assistance med opstilling af finansielle oplysninger, herunder årsregnskaber

15 Generelt om erklæringer vedrørende assistance med opstilling af finansielle oplysninger, herunder årsregnskaber Kan revisor tage forbehold i en erklæring om assistance med opstilling af finansielle oplysninger, herunder et årsregnskab? Kan revisor give supplerende oplysninger i en erklæring om assistance med opstilling af finansielle oplysninger, herunder et årsregnskab? Sammenfatning Revisors skriftlige kommunikation med ledelsen Revisionsprotokollen Generelt om revisionsprotokollen Typer af revisionsprotokollater Adgang til revisionsprotokollen Anden skriftlig kommunikation fra revisor til ledelsen Skriftlig kommunikation fra ledelsen til revisor Generelt om kommunikation mellem revisor og ledelsen Ledelsens regnskabserklæring Andre skriftlige udtalelser fra ledelsen, herunder forespørgsler til ledelsen Revisors skriftlige kommunikation med myndighederne Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, herunder supplerende oplysninger om ledelsesansvar Revisors rapportering til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Revisors rapportering om økonomiske forbrydelser Revisors rapportering om hvidvask eller finansiering af terrorisme

16 Kapitel 7. Revisors rolle i relation til generalforsamlingen Generalforsamlingens instruktionsbeføjelse over for revisor Revisors rolle i relation til indkaldelse af generalforsamlingen Revisors ret og pligt til at være til stede på generalforsamlingen Revisors ret og pligt til at tage ordet og besvare spørgsmål på generalforsamlingen Revisors anbefaling til generalforsamlingen om ikke at godkende årsrapporten »Formaliaerklæringer«særskilte erklæringer til generalforsamlingen om manglende overholdelse af visse selskabsretlige formalia Kapitel 8. Revisors rolle i relation til ledelsen Ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor God selskabsledelse samt samarbejdet mellem ledelsen og revisor Ledelsens instruktionsbeføjelse over for revisor Revisors rolle i relation til indkaldelse af det øverste ledelsesorgan Revisors ret og pligt til at deltage i møder i det øverste ledelsesorgan Revisors adgang til oplysninger m.v Revisionsprotokollen Revisors rolle i relation til et evt. revisionsudvalg (revisionskomite) Kapitel 9. Revisors selskabsretlige erklæringer m.v Revisors selskabsretlige erklæringer revisors medvirken ved selskabsretlige transaktioner Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter i relation til revisors selskabsretlige erklæringer Generelt om revisors selskabsretlige erklæringer FSR danske revisorers Revisionstekniske Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer vedrørende selskabsretlige forhold, de relevante erklæringsstandarder og erklæringsbekendtgørelsen ISRS 4410 erklæringer om assistance med opstilling af finansielle oplysninger

17 Revisionspligt eller ej? Revision eller udvidet gennemgang? Generelt om de forskellige typer af selskabsretlige erklæringer Vurderingsberetninger Selskabslovens 38»vurderingsberetninger«fra det centrale ledelsesorgan Erklæringer om revision eller udvidet gennemgang af åbnings-, overtagelses-, overdragelses- eller omdannelsesbalancer Erklæringer om det centrale ledelsesorgans beretning Erklæringer om revision, udvidet gennemgang eller review af mellembalancer Generelt Udlodning af ekstraordinært udbytte Fusion, spaltning eller omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab Erklæringer om revision eller udvidet gennemgang af afsluttende likvidationsregnskaber Erklæringer om, at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet lån m.v. i strid med reglerne om selvfinansiering og»kapitalejerlån«, ved genoptagelse (genoptagelseserklæringer) Erklæringer om revision, udvidet gennemgang eller review af fusions- eller spaltningsregnskaber Vurderingsmandsudtalelser om den påtænkte fusion, spaltning eller omdannelse, herunder en evt. fusions-, spaltnings- eller omdannelsesplan Vurderingsmandserklæringer om kreditorernes stilling (kreditorerklæringer ) Erklæringer om, at kapitalen er til stede, ved omregistrering af et iværksætterselskab til et egentligt anpartsselskab (omregistreringserklæringer)

18 De enkelte selskabsretlige transaktioner Stiftelse Generelt Kontant stiftelse Stiftelse ved indskud af andre værdier end kontanter Vurderingsberetning Åbningsbalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)) Generelt Vurderingsberetning Overtagelsesbalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Kapitalforhøjelse Generelt Årsrapporten for sidste regnskabsår skal ikke behandles på samme generalforsamling Kontant kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelse ved indskud af andre værdier end kontanter Vurderingsberetning Overtagelsesbalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Udstedelse af udbyttegivende gældsbreve Kapitalafgang Generelt Udlodning af udbytte Generelt

19 Udlodning af ordinært udbytte Generelt Kontant udlodning af ordinært udbytte Udlodning af ordinært udbytte i andre værdier end kontanter Udlodning af ekstraordinært udbytte Generelt Mellembalance, evt. med reviewerklæring Kontant udlodning af ekstraordinært udbytte Udlodning af ekstraordinært udbytte i andre værdier end kontanter Kapitalnedsættelse Generelt Årsrapporten skal ikke behandles på samme generalforsamling Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse med udbetaling til kapitalejere ved udlodning af kontanter Kapitalnedsættelse med udbetaling til kapitalejere ved udlodning af andre værdier end kontanter Vurderingsberetning Overdragelsesbalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation

20 Opløsning Generelt Opløsning ved erklæring fra kapitalejere (betalingserklæring)) Likvidation Generelt Årsrapporter for selskaber i likvidation Udlodning af udbytte under likvidation Udlodning af likvidationsprovenu Afsluttende likvidationsregnskab Revisionsprotokollat vedrørende afsluttende likvidationsregnskab og fratrædelse Tvangsopløsning Generelt Årsrapporter for selskaber under tvangsopløsning Tvangsopløsning ved skifteretten Tvangsopløsning ved domstolene Genoptagelse Generelt Genoptagelse ved likvidation Genoptagelse ved tvangsopløsning Fusion Generelt Fusionsregnskab, evt. med erklæring om revision, udvidet gennemgang eller review Mellembalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderingsberetning

21 Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, herunder en evt. fusionsplan Vurderingsmandserklæring om kreditorerne stilling (kreditorerklæring) Spaltning Generelt Spaltningsregnskab, evt. med erklæring om revision, udvidet gennemgang eller review Mellembalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderingsberetning Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte spaltning, herunder en evt. spaltningsplan Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Omdannelse Generelt Omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab Generelt Vurderingsberetning Omdannelsesbalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Omdannelse af et aktieselskab til et anpartsselskab Andre omdannelsesformer Generelt om partnerselskaber Omdannelse af et aktieselskab til et partnerselskab Omdannelse af et partnerselskab til et aktieselskab Generelt Vurderingsberetning

22 Omdannelsesbalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab Generelt om andelsselskaber Generelt om omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab Mellembalance, evt. med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderingsberetning Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte omdannelse, herunder en evt. omdannelsesplan Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Omregistrering af et iværksætterselskab til et egentligt anpartsselskab Generelt Vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede (omregistreringserklæring) Skønsmandsvurderinger forkøbsret samt indløsningsret og -pligt Generelt Forkøbsret i forbindelse med overgang af kapitalandele Indløsningsret og -pligt i forbindelse med vedtægtsbestemt indløsning eller tvangsindløsning Vedtægtsbestemt indløsning Tvangsindløsning Indløsningsret i forbindelse med vedtægtsændringer Kapitel 10. Revisors rolle som vurderingsmand Valg af revisor som vurderingsmand Revisors ansvar og opgaver som vurderingsmand Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter som vurderingsmand

23 Kapitel 11. Revisors rolle som granskningsmand Valg af revisor som granskningsmand Revisors ansvar og opgaver som granskningsmand Revisors selskabsretlige rettigheder og pligter som granskningsmand Bilag... Bilag 1. Eksempler på revisionspåtegninger på årsrapporter Bilag 2. Eksempler på erklæringer om udvidet gennemgang på årsrapporter Bilag 3. Eksempler på reviewerklæring på en årsrapport Bilag 4. Eksempler på erklæring om assistance med opstilling af finansielle oplysninger på en årsrapport Forkortelser... Standarder og udtalelser... Litteratur... Domme og afgørelser... Stikordsregister... 23

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere