Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision"

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. juni 2011 behandlet Aalborg Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at forskningsdækningen af fagene inden for intern og eksternt regnskab vurderes at være usikker. Ligeledes finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at der er usikkerhed om en del af uddannelsens tilrettelæggeres placering i de relevante forskningsmiljøer, ligesom det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at de studerende kan have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Desuden bemærker Akkrediteringsrådet, at der inden for fagområdet eksternt regnskab ikke synes at være tilstrækkeligt grundlag for sikring af forskningsbasering. I forlængelse heraf bemærker Akkrediteringsrådet, at der inden for Regnskabsfagene på nuværende tidspunkt er usikkerhed om dybden af det til uddannelsen hørende forskningsmiljø. Universitetet er blevet givet en frist på 1 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist har universitetet indsendt dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat, har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet 7. juli 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon E-post CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Akkrediteringsrådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Akkrediteringens varighed er sat til 2 år med henblik på at vurdere, hvorvidt AAU har fået opbygget et forskningsmiljø inden for eksternt regnskab og revision. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven).

2 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 2 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. revideret udgave, januar 2009 Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev den 25. september 2009 godkendt på baggrund af Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse af 15. september vedrørende takst, titel, uddannelsens normerede studietid samt eventuel fastsættelse af maksimumrammen, jf. universitetslovens 3, stk Den kortere varighed på 2 år betyder, at uddannelsen skal akkrediteres igen efter 2 år. Akkrediteringen er gældende til og med 30. juni 2013, jf. 7, stk. 2 i akkrediteringsloven. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). 3 Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven).

3 Kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Genakkreditering opfølgning på betinget positiv akkreditering,

4 Genakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering... 7 Indstilling for kandidatuddannelsen... 8 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret... 9 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø

6 Indledning Den supplerende akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af den supplerende akkrediteringsrapport, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Den supplerende akkrediteringsrapport har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. revideret udgave, januar Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen 4

7 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for uddannelsens fagområde Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for uddannelsens fagområde Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet består af: Kernefaglig ekspert Professor, Hans Robert Schwencke, Institutt for regnskap revision og jus, BI Handelshøyskolen, Oslo Aftagerrepræsentant Statsautorisret revisor, Jens Frederiksen, Jens Frederiksen Rådgivning ApS Studerende Stud.oecon., Claus Bjørn-Diderichsen, Aarhus Universitet Datoer i sagsbehandlingen Supplerende dokumentationsrapport modtaget Efter aftale med universitetet er den supplerende dokumentationsrapport modtaget d. 1. april Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 4. maj modtaget supplerende dokumentation om de forskere fra CBS som er omfattet af samarbejdsaftalen mellem AAU og CBS. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 26. april 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 17. maj 2011 Høringssvar modtaget 31. maj 2011 Sagsbehandling afsluttet 6. juni 2011 Bemærkninger På besøget deltog ledelsen, studerende og VIP/DVIP fra Aalborg Universitet. Ved genakkrediteringen af kandidatuddannelsen i revision anvendes Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. revideret udgave, januar Der tages hensyn til forhold, der er bortfaldet i gældende vejledning eller bedømmes med en lavere overligger. For sådanne forhold anvendes den gældende vejledning. Ved genakkreditering træffer Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. 5

8 I vurderingen af kriterium 3 indgår kun målepunkt (sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer og de forskningsområder, som er knyttet til uddannelsen). Aalborg Universitet har således ikke skulle dokumentere sammenhængen mellem fagelementernes læringsmål og de overordnede mål for viden, færdigheder og kompetencer i uddannelsens kompetenceprofil (Målepunkt 3.2.1) eller hvordan uddannelsen via fag, kurser, projekter mv. giver de studerende viden om fagområdets videnskabelige teorier, erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og teorier samt færdigheder i at anvende videnskabelige metoder (Målepunkt 3.3.1). Disse målepunkter blev vurderet tilfredsstillende i forbindelse med den oprindelige akkreditering i 2009 og indgår derfor ikke i genakkrediteringen af uddannelsen. I vurderingen af kriterium 5 indgår kun målepunkt (hvordan forskningsmiljøerne er koblet til uddannelsen). Aalborg Universitet har således ikke skulle dokumentere målepunkt (det internationale forskningssamarbejde, som forskningsmiljøet bag uddannelsen deltager i). Dette målepunkt blev vurderet tilfredsstillende i forbindelse med den oprindelige akkreditering i 2009 og indgår derfor ikke i genakkrediteringen af uddannelsen. 6

9 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2009 Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at forskningsdækningen af fagene inden for intern og eksternt regnskab vurderes at være usikker. Ligeledes finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at der er usikkerhed om en del af uddannelsens tilrettelæggeres placering i de relevante forskningsmiljøer, ligesom det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at de studerende kan have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Desuden bemærker Akkrediteringsrådet, at der inden for fagområdet eksternt regnskab ikke synes at være tilstrækkeligt grundlag for sikring af forskningsbasering. I forlængelse heraf bemærker Akkrediteringsrådet, at der inden for Regnskabsfagene på nuværende tidspunkt er usikkerhed om dybden af det til uddannelsen hørende forskningsmiljø. 7

10 Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i revision på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Aalborg Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Copenhagen Business School for perioden 1. april september 2014, som sikrer forskningsbaseret undervisning inden for eksternt regnskab og revision. Samtidig skal samarbejdsaftalen understøtte Aalborg Universitets opbygning af et forskningsmiljø på disse områder på universitet. Til grund for den positive akkreditering ligger desuden, at Aalborg Universitet har budgetteret med de nødvendige ressourcer til at kunne udvikle de faglige miljøer inden for eksternt regnskab og revision i Aalborg. ACE Denmark indstiller til Akkrediteringsrådet, at kandidatuddannelsen i revision på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering med en varighed på 2 år. Den kortere varighed på 2 år betyder, at uddannelsen skal akkrediteres igen i foråret 2013, særligt med henblik på at vurdere, om det er lykkedes Aalborg Universitet at opbygge et forskningsmiljø inden for eksternt regnskab og revision, bl.a. gennem rekruttering, jf. universitets plan. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om Uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) Resumé af kriterievurderingerne Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 8

11 Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Vurdering ved akkreditering i 2009 Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2009 Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at forskningsdækningen af fagene inden for intern og eksternt regnskab vurderes at være usikker. Vurdering ved genakkreditering i 2011 Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2011 Universitetet har udarbejdet en oversigt over sammenhængen mellem fagelementer og forskningsområder for 2010, som er gengivet nedenfor. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 4) 9

12 Det fremgår af oversigten, at fagansvaret for skatteret og erhvervsret, som tilsammen udgør 35 ECTS-point af uddannelsens fagelementer, varetages af VIP er fra Aalborg Universitet, som forsker inden for relevante forskningsområder. Undervisning og fagansvar for internt regnskab (8 ECTS-point) varetages af to eksterne forskere fra CBS, som også varetog undervisningen i internt regnskab i forbindelse med den oprindelige akkreditering i Aalborg Universitet har gennem de seneste år styrket forskningsmiljøet inden for økonomistyring, der udover HA og cand.merc.-uddannelsen i økonomistyring også vil kunne sikre understøttelsen af kandidatuddannelsen i revision (Supplerende dokumentationsrapport, s. 9). Det fremgik af møderne med ledelsen og underviserne, at forskningsmiljøet inden for økonomistyring aktuelt ikke varetager undervisningen inden for internt regnskab, men på længere sigt vil kunne gøre det. Fagansvaret for eksternt regnskab (12 ECTS-point) har siden juni 2009 været varetaget af Peder Fredslund Møller, som er professor på Aalborg Universitet. Studieleder Lars Kiertzner, som hidtil har varetaget fagansvaret og en del af undervisningen i revision (20 ECTS-point), opsagde sin stilling på Aalborg Universitet ved udgangen af Aalborg Universitet har d. 31. marts 2011 indgået en samarbejdsaftale med CBS, som kan sikre forskningsbaseret undervisning i eksternt regnskab og revision: Aftalen omfatter, at CBS gennemfører undervisning samt varetager det faglige ansvar for fagområderne eksternt regnskab og revision, herunder godkendelse af læringsmål og implementering af disse. CBS understøtter endvidere opbygning af forskningsmiljøer på AAU inden for eksternt regnskab og revision, herunder vejledning for ph.d.-studerende på disse områder indskrevet ved Den samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ved AAU. I det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt af begge aftalens parter, kan det aftales, at CBS også på anden vis understøtter opbygningen af forskningsmiljøerne. Det fremgår endvidere af aftalen, at CBS har personaleansvaret for det fagansvarlige videnskabelige personale fra CBS. (Bilag 4) Det fremgår videre, at AAU har personaleansvaret for de ikke forskningsforpligtede undervisere på de to fagområder (eksternt regnskab og revision), mens CBS vurderer og godkender disses faglige kvalifikationer. (Bilag 4) På besøget uddybede ledelsen, at eksternt regnskab og revision vil have tilknyttet 4 fagansvarlige fra CBS, som vil levere ca. 100 konfrontationstimer til uddannelsen samt vejlede specialestuderende. Aalborg Universitet har eftersendt navnene på de fire CBS-forskere som supplerende dokumentation d. 4. maj 2011: Lektor Kim Klarskov Jeppesen Lektor Thomas Riise Johansen Lektor Ole Sørensen Lektor Jesper Banghøj Det fremgår af deres forskningsprofiler på CBS hjemmeside, at de alle er ansat ved Institut for Regnskab og Revision på CBS, hvor de forsker og underviser inden for eksternt regnskab og revision. Samarbejdsaftalen med CBS er indgået d. 31. marts 2011 og dækker perioden 1. april september 2014 og kan opsiges med et halvt års varsel (Bilag 4). Formålet med aftalen med CBS er at sikre en forskningsdækning af fagene eksternt regnskab og revision på kort og lang sigt. På kort sigt ved at fagansvaret er placeret hos aktive forskere ved Institut for Revision og Regnskab, CBS. På det mellemlange og længere sigt ved, at der med aftalen og Aalborg Universitets stillingsprioritering er skabt grundlag for rekruttering af VIP inden for det samlede spektrum af stillingskategorier. Denne rekrutteringsindsats iværksættes under forudsætning af en positiv akkreditering. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 9) I 2011/12 har universitetet budgetteret med ansættelsen af 1 professor og 2 lektorer/adjunkter samt 2 ph.d.- stipendiater i eksternt regnskab/revision (Supplerende dokumentationsrapport, s. 2). Akkrediteringspanelet konstaterer, at rekrutteringen iværksættes under forudsætning af en positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet konstaterer, at det fremgik af universitetets høringssvar til den oprindelige akkrediteringsrapport i 2009, at der var et genrationsskifte og en nyrekruttering i gang inden for eksternt regnskab. Således havde universitetet på daværende tidspunkt et professorat, subsidiært lektorat, i eksternt 10

13 regnskab i opslag samt et ph.d. stipendium inden for eksternt regnskab til genopslag. (Høringssvar d. 6. juli 2009) Ifølge universitetet er det vanskeligt at rekruttere og fastholde videnskabelige medarbejdere til uddannelsen, da de er efterspurgte i revisions-branchen, hvor lønniveauet ligger væsentligt højere. Dette blev også bekræftet på møderne med ledelsen og underviserne. Det fremgår af den supplerende dokumentationsrapport fra 2011, at muligheden for at rekruttere via ph.d.-forløb derfor er et afgørende element i en samlet rekrutteringsindsats inden for disse fag. (ibid.) Inden for de sidste to år har der været ansat en ph.d.-studerende, som det ifølge ledelsen ikke er lykkedes at fastholde, da vedkommende har fundet ansættelse i revisionsbranchen. Af mødet med de studerende fremgik det, at de kun i begrænset omfang bliver gjort opmærksomme på muligheden for at blive ph.d.-studerende. Ledelsen tilkendegav, at der fremover vil være større fokus på at rekruttere ph.d.-studerende. Det fremgår af den supplerende dokumentationsrapport, at aftalen med CBS om forskningsunderstøtning og en intensiveret rekrutteringsstrategi gør, at der er grund til at forvente en større succesrate fremover. I samme retning trækker også tilsagn fra revisorerhvervet om at støtte aktivt op om rekrutteringsbestræbelserne. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 2) Af vedlagt støtteerklæring fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) fremgår det at FSR og revisionsbranchen vil: medvirke til, at der opbygges en forskningsbase på Aalborg Universitet inden for området. Branchens bidrag kan i denne sammenhæng være at skabe rum for, at ph.d. studerende får tilknytning til virksomheder inden for branchen og på denne måde arbejder med forskningsproblemstiller, som henter deres empiri og praktiske cases fra branchen. (Bilag 1, s.2) På baggrund af ovenstående konstaterer akkrediteringspanelet, at en del af undervisningen i uddannelsens fagelementer vedr. internt og eksternt regnskab og revision vil blive varetaget af eksterne forskere fra CBS, idet 40 ECTS-point af uddannelsens fagelementer samlet set kan blive varetaget af CBS-forskerne. Hertil kommer, at CBS-forskerne også i nogen grad vil skulle varetage vejledningen af specialer (30 ECTS-point) på uddannelsen. Akkrediteringspanelet konstaterer, at der ikke er et forskningsmiljø inden for eksternt regnskab og revision på Aalborg Universitet. Det samlede forskningsmiljø på Aalborg Universitet inden for eksternt regnskab og revision vurderes aktuelt at bestå af en professor i eksternt regnskab på deltid. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at forskningsmiljøet indenfor eksternt regnskab og revision på Aalborg Universitet er reduceret med én lektor og én ph.d. siden Akkrediteringspanelet anerkender vanskelighederne med at rekruttere forskere til uddannelsen og vurderer derfor, at samarbejdsaftalen med CBS giver mulighed for at understøtte forskningsbaseringen af undervisningen inden for eksternt regnskab og revision, mens der finder en nyrekruttering sted. Akkrediteringspanelet vurderer således, at de fire forskere fra CBS vil kunne varetage undervisningen inden for eksternt regnskab og revision og derfor vil kunne levere forskningsbaseret undervisning inden for disse fagområder. Akkrediteringspanelet bemærker samtidig, at aftalen med CBS bør understøttes af mere konkrete aftaler og planer om ressourceindsats, tidsplan, fysisk tilstedeværelse mv. Det vurderes imidlertid kritisk, at samarbejdsaftalen med CBS kan opsiges med et halvt års varighed med de konsekvenser det vil have for forskningsbaseringen af undervisningen. Akkrediteringspanelet bemærker desuden kritisk, at samarbejdsaftalen er indgået sent, dagen før den udskudte frist for afleveringen af dokumentationsmaterialet. Akkrediteringspanelet vurderer, at samarbejdsaftalens mål om at opbygge et forskningsmiljø i eksternt regnskab og revision understøttes af, at Aalborg Universitet har budgetteret med ansættelsen af 1 professor, 2 lektorer og 2 ph.d.-studerende. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at rekrutteringsindsatsen siden 2009 ikke har givet resultater. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at der først meget sent er etableret en dialog med revisionsbranchen med henblik på at rekruttere forskere til uddannelsen. Det bemærkes desuden kritisk, at de studerendes kun i begrænset omfang informeres om muligheden for at blive ph.d.-studerende. Hvad angår internt regnskab vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsområdet varetages af forskere fra CBS, og at det styrkede forskningsmiljø inden for økonomistyring på Aalborg Universitet desuden vil kunne understøtte undervisningen i internt regnskab. 11

14 Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dog vurderes det jf. indstillingen, at der på baggrund af panelets vurderinger og bemærkninger ovenfor er behov for at akkreditere uddannelsen igen om 2 år. Jf. bemærkningerne under sagsbehandlingen er målepunkterne og tidligere behandlet i forbindelse med den oprindelige akkreditering i 2009 og indgår derfor ikke i genakkrediteringen. Dokumentation Supplerende dokumentationsrapport, s. 3-4 Bilag 1: Henvendelser fra revisorbranchen samt Spar Nord Bilag 4: Aftale mellem CBS og AAU Høringssvar til den oprindelige akkrediteringsrapport af 6. juli 2009 Supplerende dokumentation modtaget d. 4. maj

15 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Vurdering ved akkreditering i 2009 Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2009 Ligeledes finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at der er usikkerhed om en del af uddannelsens tilrettelæggeres placering i de relevante forskningsmiljøer, ligesom det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at de studerende kan have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Desuden bemærker Akkrediteringsrådet, at der inden for fagområdet eksternt regnskab ikke synes at være tilstrækkeligt grundlag for sikring af forskningsbasering. Vurdering ved genakkreditering i 2011 Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2011 Det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af revisorkandidatuddannelsen påhviler studieleder John Engsig, der afløser lektor Lars Kiertzner. Tilrettelæggelsen af de juridiske fag: skatteret og erhvervsret, varetages af forskere, der er aktive inden for områderne, hvilket fremgår af deres publikationslister (Bilag 3). Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen med CBS vil det være således, at for revision og eksternt regnskab vil uddannelsen i Aalborg i praksis blive tilrettelagt i de relevante miljøer på CBS. Det betyder, at den fagudvikling, der sker her, umiddelbart vil medføre tilsvarende forandringer i uddannelsen i Aalborg. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 5) Det fremgik af mødet med ledelsen, at samarbejdsaftalen med CBS vil medføre enkelte ændringer i studieordningen med hensyn til de fag som varetages af CBS. Akkrediteringspanelet konstaterer, at fagansvaret for internt regnskab er placeret hos to forskere fra CBS. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at den formelle tilrettelæggelse af uddannelsen er placeret hos studielederen på Aalborg Universitet. Samtidig vurderer akkrediteringspanelet, at samarbejdsaftalen med CBS betyder, at indtil et forskningsmiljø inden for eksternt regnskab og revision er opbygget på Aalborg Universitet ligger den reelle tilrettelæggelse af disse fagelementer på CBS. Forholdet mellem VIP og DVIP som underviste på uddannelsen i 2009 er angivet i personer og årsværk i tabellen nedenfor: Cand.merc.aud. VIP VIP årsværk DVIP DVIP årsværk VIP/DVIP-ratio ,16 13 (*) 0,95 1,22 (*) Heraf 2 med fast VIP-ansættelse på CBS (Supplerende dokumentationsrapport, s. 5) VIP/DVIP-ratioen ligger således under hovedområdet på landsplan, som var 1,54 i 2009, men ikke mere end 25 % under hovedområdet. 13

16 Forholdet mellem studerende og VIP er angivet nedenfor: Cand.merc.aud Studerende VIP Stud/VIP STÅ VIP årsværks STÅ/VIP årsværk ratio ,30 1, (Supplerende dokumentationsrapport, s. 6; ACE Denmarks beregning) Som det fremgår, er der 30 studerende pr. VIP ansat ved Aalborg Universitet, beregnet i årsværk er der 101 studerende pr. VIP. Det fremgik af besøget, at hovedparten af de studerende reelt studerer på deltid, hvilket også fremgår af antallet af STÅ, som viser, at en gennemsnitsstuderende består 0,5 STÅ. Af mødet med ledelsen fremgik det, at anslået 2/3 af de studerende følger uddannelsen på deltid, fordi de er ansat i revisionsbranchen sideløbende med, de går på uddannelsen. I forbindelse med den oprindelige akkreditering i 2009 var der 31 studerende pr. VIP tilknyttet uddannelsen. Akkrediteringspanelet konstaterer jf. kriterium 3, at der allerede dengang var planer for rekruttering til uddannelsen, men at det pga. rekrutteringsvanskeligheder ikke er lykkedes at rekruttere forskere til uddannelsen i perioden De studerende gav på mødet udtryk for, tilfredshed med at benyttes som en del af kontakten til underviserne, herunder de eksterne undervisere, såvel ordinære DVIP som underviserne fra CBS. Ifølge de studerede er underviserne generelt gode til at svare hurtigt tilbage på deres spørgsmål, men e- mailkommunikationen opleves i mindre grad hensigtsmæssig, hvad angår behovet for eksemplificeringer af faglige problemstillinger. De to forskere fra CBS, som underviser på internt regnskab, er til stede en hel dag ad gangen og er ifølge de studerende velvillige til at svare på spørgsmål i forlængelse af deres forelæsninger. De studerende gav udtryk for, at de kun kendte studerende, der havde skrevet speciale inden for skattejura og at dette muligvis kunne hænge sammen med, at de studerende vælger specialeemner ud fra de undervisere, der er tilgængelige på Aalborg Universitet. Denne problemstilling blev bekræftet på mødet med ledelsen. I forhold til de studerendes mulighed for kontakt til underviserne betonede ledelsen, at der fremover vil blive stillet kontorer til rådighed på Aalborg Universitet for CBS-forskerne i eksternt regnskab og revision, hvor de kan kontaktes direkte af de studerende. Yderligere blev det oplyst, at det er planen, at underviserne fra CBS skal opholde sig på AAU i flere dage ad gangen i flere omgange i løbet af året. Af universitetets høringssvar af 31. maj 2011 fremgår: Vejleders tilgængelighed er utvivlsomt en vigtig parameter i forbindelse med de studerendes valg af specialeemne, og det er derfor også et opmærksomhedspunkt i forbindelse med samarbejdsaftalen med CBS. Det fremgår videre af høringssvaret: En konkret opgørelse af de seneste 3 års specialer fordelt på hovedområder viser, at ud af i alt 124 specialer blev 52 skrevet inden for skatteret, 40 inden for revision, 24 inden for eksternt regnskab, 6 inden for erhvervsret og 2 inden for internt regnskab. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at de studerende i forbindelse med forskellige faglige aktiviteter udover selve undervisningen (f.eks. seminarer, gæsteforelæsninger og workshops) får mulighed for at møde de forskningsaktive undervisere fra CBS og miljøerne i Aalborg (herunder miljøerne inden for jura og økonomistyring). (Supplerende dokumentationsrapport, s. 10) Akkrediteringspanelet konstaterer på baggrund af ovenstående, at samarbejdsaftalen med CBS vil forøge andelen af DVIP på uddannelsen, idet VIP fra CBS tæller som DVIP på Aalborg Universitet. Akkrediteringspanelet vurderer imidlertid, at samarbejdsaftalen med CBS gør det muligt, at de studerende kan have en tæt kontakt til aktive forskere fra CBS. Faglige aktiviteter og it-løsninger vurderes i nogen grad at understøtte kontakten mellem studerende og aktive forskere. I den supplerende dokumentationsrapport har universitetet angivet den omtrentlige procentuelle fordeling af undervisningen mellem VIP og DVIP, herunder VIP ansat på CBS. 14

17 (Supplerende dokumentationsrapport, s. 6) I Erhvervsret, hvor DVIP andelen er høj, sikres forskningsbaseringen, ved at fagansvaret er placeret hos en professor, som godkender pensum og de involverede eksterne undervisere. Skatteret dækkes af en lektor med involvering af 3 erfarne DVIP fra tre forskellige grene inden for praksisfeltet. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 6) Ved internt regnskab er VIP andelen anført med 100 %, fordi de pågældende undervisere er henholdsvis en professor og en lektor ved CBS. Akkrediteringspanelet konstaterer, at der reelt er tale om forskningsaktive DVIP. Akkrediteringspanelet konstaterer dog, at det styrkede forskningsmiljø vedrørende internt regnskab på Aalborg Universitet endnu ikke er involveret i uddannelsen. Hvad angår eksternt regnskab har faget været varetaget af en professor på deltid og tre DVIP, som er statsautoriserede revisorer. (Ibid.) I revision er VIP andelen høj, fordi tidligere studieleder, lektor Lars Kiertzner, hidtil har varetaget hovedparten af undervisningen sammen med en professor fra juridisk institut. Hertil kommer 2 DVIP og statsautoriserede revisorer, som varetager undervisningen, og fra 2011 vil endnu en statsautoriseret revisor og ph.d. være tilknyttet undervisningen. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 7) På besøget gav de studerende udtryk for, at de generelt var tilfredse med den udstrakte brug af DVIP i undervisningen, idet DVIP erne inddrager eksempler fra praksis, som de studerende værdsætter. Imidlertid tilkendegav de studerende, at der kunne være overlap mellem DVIP ernes undervisning, og at der derfor var et behov for større koordination af undervisningen DVIP erne imellem. Akkrediteringspanelet vurderer, at DVIP andelen er høj i internt og eksternt regnskab og fremover også vil være det i revision, om end der er tale om aktive forskere. Dog vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsbaseringen inden for regnskabsfagene og revision sikres gennem samarbejdsaftalen med CBS. I erhvervsret og skatteret, hvor DVIP andelen også er høj, vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsbaseringen sikres ved at fagansvaret er placeret hos VIP er. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at inddragelsen af kvalificerede praktikere i nogen grad kan kompensere for brugen af fastansatte forskere, i lyset af at der er tale om en uddannelse, der i forholdsvis høj grad er rettet mod revisorprofessionen. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dog vurderes det jf. indstillingen, at der på baggrund af panelets vurderinger og bemærkninger ovenfor er behov for at akkreditere uddannelsen igen om 2 år. Dokumentation Supplerende dokumentationsrapport, s. 4-7 Bilag 3: Publikationslister for undervisere Høringssvar af 31. maj

18 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Vurdering ved akkreditering i 2009 Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2009 I forlængelse heraf bemærker Akkrediteringsrådet, at der inden for Regnskabsfagene på nuværende tidspunkt er usikkerhed om dybden af det til uddannelsen hørende forskningsmiljø. Vurdering ved genakkreditering i 2011 Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2011 Kandidatuddannelsen i revision er forankret på to institutter: Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut. Aftalen med CBS betyder, at uddannelsen også får en forskningskobling til Institut for Regnskab og Revision ved CBS. De centrale forskningsaktiviteter inden for de erhvervsjuridiske områder omfatter bl.a. selskabsret, konkurs-, insolvens- og rekonstruktionsret, voldgiftsaftaler, erstatningsret, finansieringsret samt skatteret. Hertil kommer den del af revisionsforskningen, der vedrører revisors ansvar samt den retlige regulering af revisors virksomhed. Instituttet dækker i forhold til kandidatuddannelsen i revision erhvervsret, herunder selskabsret, insolvensret og finansieringsret, samt skatteret. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 8) Opgørelsen over forskningspublikationer nedenfor dækker 4 VIP fra Juridisk Institut (jf. Bilag 3), som ifølge universitets høringssvar har en undervisningsmæssig tilknytning til og relevans for cand.merc.aud.-studiet.. (Høringssvar af 31. maj 2011) (Dokumentationsrapport, s. 9) Institut for Økonomi og Ledelse dækker forskning og undervisning indenfor erhvervsøkonomi, herunder international virksomhedsøkonomi, organisation og strategi, økonomistyring, eksternt regnskabsvæsen, revision, marketing, entrepreneurship samt innovationsøkonomi, og erhvervsudvikling. Nedenfor fremgår opgørelsen over forskningspublikationer for de 7 VIP fra Institut for Økonomi og Ledelse (jf. Bilag 3), som 16

19 ifølge universitetets høringssvar har en undervisningsmæssig tilknytning til og relevans for cand.merc.audstudiet. (Høringssvar af 31. maj 2011) (Dokumentationsrapport, s. 9) Det fremgår imidlertid af den supplerende dokumentationsrapport, at forskningsmiljøet som er direkte knyttet til uddannelsen aktuelt er mindre end det, som er beskrevet i tabellerne ovenfor. En professor på deltid udgør aktuelt det samlede forskningsmiljø på Aalborg Universitet, som er direkte tilknyttet uddannelsen inden for regnskabs- og revisionsfagene. Hertil kommer et styrket forskningsmiljø inden for internt regnskab/økonomistyring bestående af 9 VIP (jf. forskningsgruppens hjemmeside), som vil kunne varetage undervisningen i internt regnskab, men som aktuelt varetages af 2 forskere fra CBS. Jf. kriterium 3 betyder samarbejdsaftalen med CBS, at eksternt regnskab og revision varetages af 4 forskere fra CBS. På det mellemlange og længere sigt er der med Aalborg Universitets stillingsprioritering skabt budgetmæssig forudsætning for rekruttering af 1 professorat i eksternt regnskab/revision, 2 lektorater/adjunkter i eksternt regnskab/revision samt 2 ph.d.-stipendier indenfor eksternt regnskab og revision. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at den hidtidige rekrutteringsindsats ikke har givet resultater. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af publikationslisterne for de to institutter, at der er tale om aktive forskningsmiljøer. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at det styrkede forskningsmiljø inden for økonomistyring og rekrutteringsplanerne inden for eksternt regnskab og revision kan sikre kvaliteten og styrken af de til uddannelsen direkte hørende forskningsmiljøer. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dog vurderes det jf. indstillingen, at der på baggrund af panelets vurderinger og bemærkninger ovenfor er behov for at akkreditere uddannelsen igen om 2 år. Jf. bemærkningerne under sagsbehandlingen er målepunkt tidligere behandlet i forbindelse med den oprindelige akkreditering i 2009 og indgår derfor ikke i genakkrediteringen. Dokumentation Supplerende dokumentationsrapport, s. 7-9 Bilag 3: Publikationsliste Høringssvar af 31. maj

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredytig byudvikling. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Aalborg Universitet 14/007338 September

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere