Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat"

Transkript

1 Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen 3. Aflæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 6. Beretning og reviderede regnskaber for fonde og institutioner under stadsgildet 7. Valg af stadsgildeledelse 8. Valg af suppleanter for stadsgildeledelsen 9. Valg af revisorer samt suppleanter for disse 10. Valg til bestyrelser og laug 11. Eventuelt, og herunder evt. økonomisk koordinering Sct. Georgs Gilderne i Danmark Aalborg Stadsgilde Referat Ad.1 Som dirigent valgtes Robert Madsen 10. Gilde, og som protokolfører valgtes stadsgildekansler Klaus Cordes Dirigenten konstaterede at stadsgildetinget var rettidigt indvarslet og dermed lovligt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplystre, at der var afbud fra såvel Løgstør- som Fjerritslev-gildet Ad.2 Inden aflæggelse af beretning blev de gildebrødre mindet, der siden sidste stadsgildeting var gået bort: Ketty Okkels, Else Pedersen, 2. gilde Dorte Lis Jensen og Inge Solveig Rex, 6. gilde Ebbe Hansen, Kay Kjær Petersen og Henning Deleuran, 7. gilde Finn Qvist, 8. gilde og Oda Fischer, 9.gilde Stadsgildekansler Klaus Cordes Vestre Allé Støvring Tlf post.tdcadsl.dk Stadsgildets beretning vedrører tiden maj 2010 april Pr. 31. marts 2011 er vi 298 gildebrødre. Pr. samme dato sidste år var vi 310. Ledelsesmøder. Der er afholdt 8 ledelsesmøder i stadsgildeledelsen Der er afholdt 2 gildemestermøder samt et ekstraordinært gildemestermøde og 1 stadsgilderådsmøde Møderne har været afholdt i en positiv ånd tak for det. Stadsgildemesteren har deltaget i et møde i Løgstør gildet, som havde bedt om hjælp (se med andre øjne) De er kun 14 gildebrødre. Ved gildemestermødet på Bygholm Park Hotel var stadsgildet repræsenteret ved stadsgildekansler Klaus Cordes. Gildejubilæer Den 25. juni kunne 1. gilde fejre 75 års jubilæum dette blev fejret med en gildehal og efterfølgende middag på Klarup. I gildehallen blev 1. gildes nye fane indviet og Stadsgildemesteren fik den ære, at slå et af de 3 søm i. Den 22. august holdt 10. gilde 40 års fødselsdag med gildehal på Aalborg Kloster, hvor gildets nye fane blev indviet og efterfølgende var der festmiddag i Løvvangens Kirkecenter. Distriktsforum Stadsgildemesteren deltog i distriktsforum i Korsør den 22. januar. Mødet koncentreredes hovedsageligt om det materiale vedr. ændringsforslag til Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark der var udsendt fra landsgildeledelsen til gilderne i december måned. Dette udmøntede sig i før omtalte 3. gildemestermøde Aalborg, idet Medlem af International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults) 1

2 distriktsgildemestrene var blevet bedt om komme med en tilbagemelding fra gilderne i eget distrikt omkring disse ændringsforslag. God dialog mellem distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen gjorde, at man besluttede at afholde et ekstraordinært distriktsforum i Fredericia. Nytårsarrangementer I år var stadsgildets medlemmer repræsenteret ved alle Aalborg gildernes nytårsgildehaller. 7. gilde stod for årets nytårskur, som blev afholdt i krypten under Hasseris Kirkes den 15. januar, hvor vi blev underholdt af Voices in Modern. - Et rigtigt fint arrangement med stort fremmøde. Ved denne lejlighed overrakte spejderkontaktudvalgets formand Lis Ovesen, 11. gilde, årets Sct. Georgs Pris til Per Sander, Vestbjerg Gruppe. Nytårskuren er fælles gildearrangement, som i 2012 klares af 8. gilde. Andre fællesarrangementer 1. gildes drageskydning igen en hyggelig aften i Gildeborgens have, hvor vi mødes på tværs af gilderne og, hvor overskuddet bidrager til ting til Gildeborgen sidst har vi modtaget et musikanlæg, som samtidigt var 1. Gildes jubilæumsgave til Aalborg Gilderne. 7. gildes andespil med samme gode formål hyggeligt samvær på tværs af gilderne, og overskuddet med til at gøre gavn for os alle, idet Aalborg Gilderne siden sidste års stadsgildeting har modtaget en hjertestarter fra 7. Gilde. På Valdemarsdag den 15. juni fik 1., 8., 10., samt stadsgildet en fane fra Danmarks-Samfundet. Katastrofekassen, hvortil pengene kommer fra overskud ved afviklingen af Vesterhavsmarchen kunne på dagen for marchens afholdelse uddele kr ,00 + kr ,00 som allerede i januar var sendt til ofrene for jordskælvet på Haiti altså i alt kr ,00 uddeltes fra Katastrofekassen. Modtagerne af donationerne fremgår af regnskabet. Vesterhavskomiteen bad sidste år om at få en kontaktperson i hvert gide. Disse personer er nu udpeget, og d. 13. april i år blev der afholdt møde mellem disse kontaktpersoner og Vesterhavskomiteen, og det var meget positivt for fremtiden for Vesterhavsmarchen. Den åbne gildehal i Buderup Øde Kirke var igen i 2010 godt besøgt og ved denne lejlighed blev stadsgildets fane indviet, idet de 3 søm blev slået i af gildemester for Aalborg ældste gilde, 1. gilde, Bent Ove Holm, idemanden til gildehallerne i Buderup Øde Kirke, Jørgen Orlien, 6. gilde, og af stadsgildemesteren. Per Iversen spillede for os i gildehallen. Det går godt i Sangerlauget og i Kulturlauget, ligesom de, der har lyst, kan få traveskoene brugt i Stifinderlauget. Der har været afholdt en ridderhal, nemlig i marts måned i år med optagelse af Lilian Rasmussen, 2. gilde og Kirsten Særmark-Thomsen, 10. gilde, og vi har 2 væbnere, der ønsker at lade sig optage ved ridderhallen den 3. november. Den 5. september 2010 afholdtes Danmarks Friluftsdag ved Aalborg Storcenter. Det var nedsat et udvalg bestående af gildebrødre fra Initiativudvalget og gildebrødre fra spejderkontaktudvalget. Stadsgildet div. Skatmesteren vil senere fremlægge regnskab for 2010 og budget for 2011, med forslag om uændret kontingent for DUS Distriktets Uddannelsessekretær I januar måned er der gennemført ridderforberedelse for to væbnere. Begge væbnere blev optaget som riddere ved ridderhallen i marts måned Væbnerforberedelse blev gennemført i januar og februar måned med 7 svende. Disse svende vil afgive deres væbnersvar ved Gildehaller her i foråret. Endelig har DUS en tilrettelagt Orientering for nye gildeledelser DIS Distriktets Internationale sekretær Fellowship o Arrangementet blev afholdt den 5. november 2010 i Gildeborgen, hvor mange gildebrødre/søstre deltog. o Det var en fin eftermiddag, hvor Eva Mejdahl underholdt med historier fra sit spændende liv. Fredslyset o Fredslyset kom til Aalborg den 24. november og højtideligheden fandt sted i Vor Frue Kirke, og det var som sædvanligt en smuk højtidelighed. o Også her deltog mange gildebrødre/søstre og mange fik en flamme med sig. o Flammen blev efterfølgende ført til Gildeborgen, dog med en lille omvej til Aalborg Helligåndskloster, hvor en lygte blev tændt i klostergården. Gim o Hen over året har der været afholdt flere møder i GIM gruppen. 2

3 Gildeposten o Gruppen har udarbejdet en folder om 3 forskellige projekter, som gruppen har besluttet at arbejde videre med. Folderen er udsendt til alle gilder. o De 3 projekter er følgende: Grønlandske børn i Danmark Foreningen for kvinders vækst Rumænske børnehjemsbørn De 2 projekter er i gang, vi håber også det 3. de grønlandske børn kommer i gang. I de otte måneder om året Gildeposten udkommer, tilstræbes det, at bladets månedsudgave er modtagerne i hænde nogle dage før månedsskiftet. Derfor er deadline i midten af foregående måned, hvilket hver gang fremgår af sidste side i Gildeposten. Redaktøren ønsker igen at udtrykke et ønske om, at der udover gildernes referater af gildehaller og gildemøder også vil blive indsendt indlæg om fremtidige tiltag, om arrangementer der har haft interesse og omtale udenfor gilderne, ligesom, det sikkert vil virke inspirerende med nogle gode debatindlæg i forbindelse med landsgildetinget i Århus til september. Da Gildeposten som bekendt omdeles af postvæsenet, har redaktøren, på stadsgildets vegne, søgt, og igen opnået distributionstilskud fra Biblioteksstyrelsen. Mht. antallet af annoncer, så mener redaktøren, at det nu er passende, set i relation til bladets sideantal. Det er i år ikke lykkedes at lykkedes at fastholde antallet af annoncer i forhold til sidste år, men annonceindtægten på godt kr ,- samt et distributionstilskud på næsten kroner, kan bladudgifterne faktisk hvile i sig selv. I årets løb har redaktøren/pr-sekretæren sendt udklip/fotokopier til landsgildekontoret, af de artikler/fotos, som områdets dagblade og distriktsaviser har bragt. Web-master o Det forløbne år forløbet stille og roligt, der har ikke været de store udfordringer. o På Stadsgildets hjemmeside, er Ryå sejladsen nu fjernet, og der er taget en kopi af siderne, som vil blive afleveret til De Historiske Samlinger. o Med hensyn til nyt indhold på hjemmesiden, er det ikke den store udfoldelse der kommer fra gilderne eller laug. o Kulturlauget er de eneste, som løbende sender opdateringer til siden. o Som noget ny, har der været holdt et fælles webmastermøde for alle gilders webmaster, hvor stort set alle gilder var repræsenteret. - Af punkter fra mødet kan fremhæves: o Brug af skabeloner ved opbygning af hjemmesider o Der var enighed om at alle gilders hjemmesider ikke skulle være ens Vi skal ikke skjule vores forskelligheder o Der bør være frit spil indenfor nogle overordnede rammer. o Alle gilder bør gennemgå egne side på stadsgildets hjemmeside o Web-masteren har lavet et oplæg til nyt design, som 7. og 10. gilde nu bruger til deres gruppemappe. o Der var enighed om at mødet mellem webmasterne var en god ting, og der var enighed om at afholde et nyt møde til efteråret. o I dag har alle gilder en hjemmeside, men nogen af gilderne bør nok ajourføre sider lidt oftere. o Alle gilder og laug opfordres til at fremsende materiale gerne med billeder, om arrangementer, så skal de komme på stadsgildets hjemmeside. o En hjemmeside er altid mere spændende, når der hele tiden kommer nye ting De historiske samlinger: Sammen med Nordjysk Spejdermuseum tilrettelagde og afviklede De Historiske Samlinger mødet for spejdermuseer i Danmark den september. Mødet afholdtes på Aalborg Vandrehjem, men der blev også lejlighed til at besøge Gildeborgen, arkiverne i Skelagergården og Spejdergården på Sofiendalsvej. For tiden arbejdes der med at gennemgå materialet i kælderen, hvoraf noget flyttes til arkiverne i Skelagergården. Spejderkontakten: Danmarks Friluftsdag I løbet af foråret og hen over sommer 2010, blev der afholdt en del møder i Spejderkontaktudvalget for at tilrettelægge Danmarks Friluftsdag Man besluttede i udvalget at man gerne ville være et sted hvor der kommer rigtig mange gæster på en søndag, så gruppen var heldige med at få lov til at bruge pladsen ved indgang D ved Aalborg Storcenter. Gruppen havde fat i mange kontakter i Aalborg og fik rigtig gode aktiviteter "stablet på benene". 3

4 Endvidere var man også meget heldig med hjælp fra de enkelte gilder, og mange gildebrødre mødte op på dagen og hjalp med afvikling af aktiviteterne..den 5. september var en smuk sensommerdag med solskin, og mange børn og voksne besøgte vores aktiviteter og hyggede sig. Det var en flot reklame for Sct. Georg Gilderne i Aalborg. Seniorløb Spejderkontaktgruppens første møde i 2011 blev afholdt i februar- Ulrik Vestergaard fra DDS, var gæst på mødet, fordi han er med arrangør af et senior løb i Aalborg. Ulrik fortalte om planerne for løbet, og han ville gerne gøre brug af de kontakter, vi kunne skaffe så han kunne arrangere posterne. Alle i spejderkontaktudvalget havde kontakter, som blev samlet sammen og videregivet til ham. Gruppen ville gerne hjælpe med bemanding af poster, men det har ikke været nødvendigt. DUKA ZOO DUKA ZOO er et tvær spejder arrangement, der afholdes i ZOO i juni måned, og Sct. Georgs gilderne blev bedt om at lave mad til spejderne. Gruppen talte om udfordringen og kontaktede Laust Dalsgaard, 5. gilde. Laust har senere talt med Gorm, som står for arrangementet, og aftalen er blevet at Sct. Georgs Gilderne ikke kan stå for aftensmaden, men vil rigtig gerne hjælpe med morgenmaden. Laust vender tilbage hvis det bliver brug for hjælp fra Spejderkontaktudvalget. Spejderkontaktudvalget besluttede, at man ikke ville arrangere aktiviteter i Friluftsrådet Preben Nielsen (DUS) er Aalborg gildernes repræsentant i Friluftsrådets repræsentantskab for Himmerland og Aalborg. Der er afholdt to repræsentantskabsmøder. Disse møder indeholder en orientering fra Friluftsrådet samt en redegørelse fra formanden for kreds Himmerland og Aalborg. Orienteringen gennemgår hvilke projekter der arbejdes med i bestyrelsen. For gilderne i Aalborg må det være vigtigt at bevare adgangen til vore skov og naturområder i Aalborg kommune indflydelsen sker igennem det der hedder Det grønne Råd. Stadsgildemesteren sluttede sin beretning med sige en stor tak til den øvrige stadsgildeledelse for et godt og positivt samarbejde og for stor støtte til hende.. Tak til gildemestre og ledelser for jeres indsats og arbejde med at lave et godt gildearbejde. Tak til de gildebrødre, der arbejder i laug, fonde, udvalg og i det hele taget er med til at gøre et stort og flot arbejde i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Distrikt. Ejendomsudvalget Bent Ove Holm aflagde beretning om Ejendomsudvalgets arbejde siden sidste års stadsgildeting Der arbejdes efter en langsigtet vedligeholdelsesplan for Gildeborgen Væsentlige vedligeholdelsesopgaver i 2010 o Fortrappen er blevet repareret o Badefaciliteterne hos Curt er blevet renoveret o Nye gardiner i Gildeborgen o Nyt klaver o Tag på pergola er blevet repareret o Nye gasapparater i køkkenet o Nye lejere i erhvervslejemål meget dyrt (bl. andet på grund af krav om energiattest) Væsentlige vedligeholdelsesopgaver i 2011 o Nyt gelænder på fortrappen o Loft i køkken skal renoveres og males o Efter krav fra postvæsenet skal der opsættes postkasser ude ved vejen senest Stadsgildemesterens og Bent Ove Holms beretning blev godkendt uden bemærkninger Ad.3 Stadsgildeskatmesteren aflagde regnskab for perioden fra sidste stadsgildeting. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 4

5 Ad.4 Der var ikke indkommet forslag til behandling, selvom dette fejlagtigt fremgik af indkaldelse. Stadsgildekansleren beklagede denne fejl. Ad.5 Stadsgildeskatmesteren fremlagde og kommenterede budgettet for det kommende gildeår. Budgettet var udarbejdet på flg. Grundlag: 300 gildebrødre Et årligt kontingent pr. gildebror på kr. 572,-, hvilket er uændret i forhold til sidste år Budgettet viser underskud på kr ,- Budgettet, blev godkendt uden bemærkninger. Ad.6 Fødselsdagsfonden v/elsebeth Korsbæk Det reviderede regnskab blev gennemgået Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Hjælpefonden v/robert Madsen Det reviderede regnskab blev gennemgået Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Katastrofekassen v/betty Kjærsgaard Det reviderede regnskab blev gennemgået Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Richardt Ratzels mindefond Der var ingen repræsentanter fra fonden til stede Stadsgildemesteren orienterede om manglende revisorpåtegning fra den ene revisor. Der blev uddelt en ny side med begge revisorers påtegning Regnskabet gav ikke anledning til bemærkninger Broderkæden v/bente Orlien I sin beretning nævnte Bente Orlien bl. Andet: 195 gildebrødre er i dag medlem af broderkæden, hvilket er 8 mindre end sidste år. o 5. gildebrødre er døde o 5. gildebrødre har meldt sig ud o Broderkæden har fået 2 nye medlemmer Regnskabet blev gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger Ad.7 Valget af stadsgildeledelse forløb således: Stadsgildemester Eva Lykke Madsen blev genvalgt Stadsgildekansler Klaus Cordes blev genvalgt Stadsgildeskatmester Betty Kjærsgaard blev genvalgt DUS Preben Nielsen blev genvalgt DIS Inge Vestergaard blev genvalgt Ad.8 Flg. blev valgt som suppleanter for stadsgildeledelsen: Suppleant for SGM: Peter Thygesen, 1. Gilde Suppleant for SGK: Gunny Kongsted, 9. Gilde Suppleant for SGS: Bent Ove Holm, 1.Gilde Suppleant for DUS: Robert Madsen, 10. Gilde Suppleant for DIS: Kiss Messmann, 6. Gilde 5

6 Ad.9 Flg. blev valgt til revisorer samt suppleanter for disse Revisor: Kaj Palsgaard, 8. Gilde Revisor: Erik Boel Essenbæk, 5. Gilde Suppleant for Kaj Palsgaard: Jens Carl Nielsen 7. Gilde Suppleant for Erik Boel Essenbæk: Ove Olesen, 1. Gilde Ad.10 Fødselsdagsfonden Flg. blev valgt til bestyrelse Formand: Stadsgildemester Eva Lykke Madsen Sekretær: Hanne Groth Kasserer: Elsebeth Korsbæk Hjælpefonden Flg. blev valgt til bestyrelse samt suppleanter: Formand: Robert Madsen, 10. Gilde Kasserer Bent Ove Holm, 1. Gilde Stadsgildeskatmester Betty Kjærsgaard Suppleant: Vibeke Rasmussen, 10. Gilde Suppleant: Ulla Væver, 2. Gilde Katastrofekassen Flg. blev valgt til bestyrelse: Formanden for Vesterhavskomiteen Stadsgildeledelsen Broderkæden Stadsgildemester Eva Lykke Madsen Ernst Thygesen, 1. Gilde Bente Orlien, 6. Gilde Else Wedege, 2. Gilde Vesterhavsmarchen Flg. Blev valgt til Vesterhavskomiteen: Jørgen Vinter Nielsen, 7. Gilde Verner Kjærsgaard, 10. Gilde Anne-Lise Mølgaard, 10. Gilde Søren Aagaard, 8. Gilde Richardt Raetzels Mindefond Bestyrelsen består af flg. medlemmer: Jette Raetzel Breaa Kaj Palsgaard Andersen, 8. Gilde Mogens B. Knudsen, 5. Gilde Følgende blev genvalgt som revisorer: Erik Boel Essenbæk, 5. Gilde Ove Olesen, 1. Gilde Div. Poster: Spejderkontakt: Finn Bramsen, 1.Gilde Redaktør og PR-sekretær: Erik Messmann, 6. Gilde Web-master: Per Sander, 5. Gilde Friluftsrådet: Preben Nielsen, 10. Gilde Ejendomsudvalg: o Bent Ove Holm, 1. Gilde o Sven Orla Rasmussen, 7. Gilde o Stadsgildeskatmester Betty Kjærsgaard o Henrik Larsen, 7. Gilde 6

7 Ad.11 Under dette punkt blev flg. donationer foretaget: Knuden: Telte og mastesejl Knuden: GPS Udsatte børn - Løvvangscentret Nrsb.spejdere: Verdensjamboree Sverige Onkologisk Afdeling: TV Jens Bang: Kagemand 1.Gilde , ,- 2.Gilde ,- 500, ,- 5. Gilde , ,- 6. Gilde 1.000, , , ,- 7. Gilde 1.000, , ,- 8. Gilde , ,- 9. Gilde 1.000, , ,- 10. Gilde Gilde , ,- 12. Gilde Hjælpefonden , ,- Stadsgildet , ,- Ialt 3.000, , , , , ,- Med henblik på at synliggøre Sct. Georgsgilderne blev der stillet forslag om, at uddelinger af donationer (såvel ovennævnte, som personlige ansøgninger) blev samlet, således at der var mulighed for større bevågenhed fra pressens side. Første fælles uddeling aftaltes til at finde sted i forbindelse med årets drageskydning, som finder sted torsdag d. 09. juni i Gildeborgens have. Ialt 7

Stadsgildeting d. 02. maj 2012 Referat

Stadsgildeting d. 02. maj 2012 Referat Aalborg d. 06. maj 2012 Stadsgildeting d. 02. maj 2012 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 39 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Stadsgildeting d. 08. maj 2013 Referat

Stadsgildeting d. 08. maj 2013 Referat Aalborg d. 15. maj 2013 Stadsgildeting d. 08. maj 2013 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 36 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Mødereferat. Stadsgilderådsmøde 17.11.2011 kl. 19.30 I Gildeborgen

Mødereferat. Stadsgilderådsmøde 17.11.2011 kl. 19.30 I Gildeborgen 20.11.2011 Deltagere: 39 gildebrødre var mødt Mødereferat Stadsgilderådsmøde 17.11.2011 kl. 19.30 I Gildeborgen Dagsorden for Stadsgilderådsmøde: 1. Valg af ordstyrer 2. Meddelelser fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Aalborg Stadsgilde. Medlem af International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults) d. 05.09.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Aalborg Stadsgilde. Medlem af International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults) d. 05.09. d. 05.09.2011 Mødereferat mestermøde 01.09.2011 kl. 1900 i borgen Deltagere: 1. Stadsgildeledelsen 2. 6 mestre+ 4 substitutter for gildemester Dagsorden: 1. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen 2. GU er

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Stadsgildeting d. 06. maj 2015 Referat

Stadsgildeting d. 06. maj 2015 Referat Aalborg d.8. maj 2015 Stadsgildeting d. 06. maj 2015 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 34 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde torsdag den 10. marts 2016 i Gildeborgen 1. Valg af dirigent og protokolfører Som dirigent valgtes Tove Husum. Som protokolfører valgtes Gull-Maj Cordes. Begge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 01.04.2014 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Referat af Gilderådsmøde, den 6. oktober 2014. Deltagere: Annie, Jørn, Kirsten, Leo Kjær, Niels, Aage, Kirsten S, Carl, Annette, Jytte.

Referat af Gilderådsmøde, den 6. oktober 2014. Deltagere: Annie, Jørn, Kirsten, Leo Kjær, Niels, Aage, Kirsten S, Carl, Annette, Jytte. Langholt, den 9. oktober 2014 Referat af Gilderådsmøde, den 6. oktober 2014 Deltagere: Annie, Jørn, Kirsten, Leo Kjær, Niels, Aage, Kirsten S, Carl, Annette, Jytte. Afbud fra: Lis og Janne. Ikke tilstede:

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 03.09.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen

Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 03.09.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen Mødereferat GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 03.09.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Flemming Hansen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Preben Nielsen. 2. Peter Jensen 1.g., Ulla Væver 2.g.,

Læs mere

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 19.11.2015 kl. 18.30 i Gildeborgen

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 19.11.2015 kl. 18.30 i Gildeborgen Mødereferat STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 19.11.2015 kl. 18.30 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Flemming Hansen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Preben Nielsen. 2. Fra gilderne: 25 gildebrødre 3.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 20.11.2014 kl. 18.30 i Gildeborgen

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 20.11.2014 kl. 18.30 i Gildeborgen Mødereferat STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 20.11.2014 kl. 18.30 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Flemming Hansen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Preben Nielsen. 2. Fra gilderne: 24 gildebrødre 3.

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg 1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg Gildeting tirsdag d. 3 marts 2015 kl. 19.15 i Gildeborgen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Henning Nielsen Begge blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen

Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen Mødereferat GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Flemming Hansen, SGS Klaus Cordes. Afbud fra SGK Lis Andersen, DUS Preben Nielsen. 2. Peter Jensen 1.g., Ulla

Læs mere

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen Mødereferat STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Eva Lykke Madsen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Preben Nielsen. 2. Fra Gilderne : 26 gildebrødre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat Frederiksborg Boligselskab Møde den 21. maj 2012 Udsendt den 7. juni 2012 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Frederiksborg Boligselskab Møde den 21. maj 2012 Udsendt den 7. juni 2012 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Anette Fogh, Jette Nørskov, Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen, Bertel Rønne, Erik Nielsen, Sten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

Referat af Gildeting den 11. marts 2015

Referat af Gildeting den 11. marts 2015 Referat af Gildeting den 11. marts 2015 GM Annie Sperling bød vedkommen til gildetinget og vi indledte med at synge Fuglene letter mod vinden. Dagsordenen var: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 24. februar 2008 kl Det Biovidenskabelige Fakultet Aud. 3 14

Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 24. februar 2008 kl Det Biovidenskabelige Fakultet Aud. 3 14 Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 24. februar 2008 kl. 16.00 Det Biovidenskabelige Fakultet Aud. 3 14 Der var fremmødt 15 stemmeberettigede medlemskaber. Deltagere fra bestyrelsen: Peter Lunding

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere