Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat"

Transkript

1 Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen 3. Aflæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 6. Beretning og reviderede regnskaber for fonde og institutioner under stadsgildet 7. Valg af stadsgildeledelse 8. Valg af suppleanter for stadsgildeledelsen 9. Valg af revisorer samt suppleanter for disse 10. Valg til bestyrelser og laug 11. Eventuelt, og herunder evt. økonomisk koordinering Sct. Georgs Gilderne i Danmark Aalborg Stadsgilde Referat Ad.1 Som dirigent valgtes Robert Madsen 10. Gilde, og som protokolfører valgtes stadsgildekansler Klaus Cordes Dirigenten konstaterede at stadsgildetinget var rettidigt indvarslet og dermed lovligt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplystre, at der var afbud fra såvel Løgstør- som Fjerritslev-gildet Ad.2 Inden aflæggelse af beretning blev de gildebrødre mindet, der siden sidste stadsgildeting var gået bort: Ketty Okkels, Else Pedersen, 2. gilde Dorte Lis Jensen og Inge Solveig Rex, 6. gilde Ebbe Hansen, Kay Kjær Petersen og Henning Deleuran, 7. gilde Finn Qvist, 8. gilde og Oda Fischer, 9.gilde Stadsgildekansler Klaus Cordes Vestre Allé Støvring Tlf post.tdcadsl.dk Stadsgildets beretning vedrører tiden maj 2010 april Pr. 31. marts 2011 er vi 298 gildebrødre. Pr. samme dato sidste år var vi 310. Ledelsesmøder. Der er afholdt 8 ledelsesmøder i stadsgildeledelsen Der er afholdt 2 gildemestermøder samt et ekstraordinært gildemestermøde og 1 stadsgilderådsmøde Møderne har været afholdt i en positiv ånd tak for det. Stadsgildemesteren har deltaget i et møde i Løgstør gildet, som havde bedt om hjælp (se med andre øjne) De er kun 14 gildebrødre. Ved gildemestermødet på Bygholm Park Hotel var stadsgildet repræsenteret ved stadsgildekansler Klaus Cordes. Gildejubilæer Den 25. juni kunne 1. gilde fejre 75 års jubilæum dette blev fejret med en gildehal og efterfølgende middag på Klarup. I gildehallen blev 1. gildes nye fane indviet og Stadsgildemesteren fik den ære, at slå et af de 3 søm i. Den 22. august holdt 10. gilde 40 års fødselsdag med gildehal på Aalborg Kloster, hvor gildets nye fane blev indviet og efterfølgende var der festmiddag i Løvvangens Kirkecenter. Distriktsforum Stadsgildemesteren deltog i distriktsforum i Korsør den 22. januar. Mødet koncentreredes hovedsageligt om det materiale vedr. ændringsforslag til Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark der var udsendt fra landsgildeledelsen til gilderne i december måned. Dette udmøntede sig i før omtalte 3. gildemestermøde Aalborg, idet Medlem af International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults) 1

2 distriktsgildemestrene var blevet bedt om komme med en tilbagemelding fra gilderne i eget distrikt omkring disse ændringsforslag. God dialog mellem distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen gjorde, at man besluttede at afholde et ekstraordinært distriktsforum i Fredericia. Nytårsarrangementer I år var stadsgildets medlemmer repræsenteret ved alle Aalborg gildernes nytårsgildehaller. 7. gilde stod for årets nytårskur, som blev afholdt i krypten under Hasseris Kirkes den 15. januar, hvor vi blev underholdt af Voices in Modern. - Et rigtigt fint arrangement med stort fremmøde. Ved denne lejlighed overrakte spejderkontaktudvalgets formand Lis Ovesen, 11. gilde, årets Sct. Georgs Pris til Per Sander, Vestbjerg Gruppe. Nytårskuren er fælles gildearrangement, som i 2012 klares af 8. gilde. Andre fællesarrangementer 1. gildes drageskydning igen en hyggelig aften i Gildeborgens have, hvor vi mødes på tværs af gilderne og, hvor overskuddet bidrager til ting til Gildeborgen sidst har vi modtaget et musikanlæg, som samtidigt var 1. Gildes jubilæumsgave til Aalborg Gilderne. 7. gildes andespil med samme gode formål hyggeligt samvær på tværs af gilderne, og overskuddet med til at gøre gavn for os alle, idet Aalborg Gilderne siden sidste års stadsgildeting har modtaget en hjertestarter fra 7. Gilde. På Valdemarsdag den 15. juni fik 1., 8., 10., samt stadsgildet en fane fra Danmarks-Samfundet. Katastrofekassen, hvortil pengene kommer fra overskud ved afviklingen af Vesterhavsmarchen kunne på dagen for marchens afholdelse uddele kr ,00 + kr ,00 som allerede i januar var sendt til ofrene for jordskælvet på Haiti altså i alt kr ,00 uddeltes fra Katastrofekassen. Modtagerne af donationerne fremgår af regnskabet. Vesterhavskomiteen bad sidste år om at få en kontaktperson i hvert gide. Disse personer er nu udpeget, og d. 13. april i år blev der afholdt møde mellem disse kontaktpersoner og Vesterhavskomiteen, og det var meget positivt for fremtiden for Vesterhavsmarchen. Den åbne gildehal i Buderup Øde Kirke var igen i 2010 godt besøgt og ved denne lejlighed blev stadsgildets fane indviet, idet de 3 søm blev slået i af gildemester for Aalborg ældste gilde, 1. gilde, Bent Ove Holm, idemanden til gildehallerne i Buderup Øde Kirke, Jørgen Orlien, 6. gilde, og af stadsgildemesteren. Per Iversen spillede for os i gildehallen. Det går godt i Sangerlauget og i Kulturlauget, ligesom de, der har lyst, kan få traveskoene brugt i Stifinderlauget. Der har været afholdt en ridderhal, nemlig i marts måned i år med optagelse af Lilian Rasmussen, 2. gilde og Kirsten Særmark-Thomsen, 10. gilde, og vi har 2 væbnere, der ønsker at lade sig optage ved ridderhallen den 3. november. Den 5. september 2010 afholdtes Danmarks Friluftsdag ved Aalborg Storcenter. Det var nedsat et udvalg bestående af gildebrødre fra Initiativudvalget og gildebrødre fra spejderkontaktudvalget. Stadsgildet div. Skatmesteren vil senere fremlægge regnskab for 2010 og budget for 2011, med forslag om uændret kontingent for DUS Distriktets Uddannelsessekretær I januar måned er der gennemført ridderforberedelse for to væbnere. Begge væbnere blev optaget som riddere ved ridderhallen i marts måned Væbnerforberedelse blev gennemført i januar og februar måned med 7 svende. Disse svende vil afgive deres væbnersvar ved Gildehaller her i foråret. Endelig har DUS en tilrettelagt Orientering for nye gildeledelser DIS Distriktets Internationale sekretær Fellowship o Arrangementet blev afholdt den 5. november 2010 i Gildeborgen, hvor mange gildebrødre/søstre deltog. o Det var en fin eftermiddag, hvor Eva Mejdahl underholdt med historier fra sit spændende liv. Fredslyset o Fredslyset kom til Aalborg den 24. november og højtideligheden fandt sted i Vor Frue Kirke, og det var som sædvanligt en smuk højtidelighed. o Også her deltog mange gildebrødre/søstre og mange fik en flamme med sig. o Flammen blev efterfølgende ført til Gildeborgen, dog med en lille omvej til Aalborg Helligåndskloster, hvor en lygte blev tændt i klostergården. Gim o Hen over året har der været afholdt flere møder i GIM gruppen. 2

3 Gildeposten o Gruppen har udarbejdet en folder om 3 forskellige projekter, som gruppen har besluttet at arbejde videre med. Folderen er udsendt til alle gilder. o De 3 projekter er følgende: Grønlandske børn i Danmark Foreningen for kvinders vækst Rumænske børnehjemsbørn De 2 projekter er i gang, vi håber også det 3. de grønlandske børn kommer i gang. I de otte måneder om året Gildeposten udkommer, tilstræbes det, at bladets månedsudgave er modtagerne i hænde nogle dage før månedsskiftet. Derfor er deadline i midten af foregående måned, hvilket hver gang fremgår af sidste side i Gildeposten. Redaktøren ønsker igen at udtrykke et ønske om, at der udover gildernes referater af gildehaller og gildemøder også vil blive indsendt indlæg om fremtidige tiltag, om arrangementer der har haft interesse og omtale udenfor gilderne, ligesom, det sikkert vil virke inspirerende med nogle gode debatindlæg i forbindelse med landsgildetinget i Århus til september. Da Gildeposten som bekendt omdeles af postvæsenet, har redaktøren, på stadsgildets vegne, søgt, og igen opnået distributionstilskud fra Biblioteksstyrelsen. Mht. antallet af annoncer, så mener redaktøren, at det nu er passende, set i relation til bladets sideantal. Det er i år ikke lykkedes at lykkedes at fastholde antallet af annoncer i forhold til sidste år, men annonceindtægten på godt kr ,- samt et distributionstilskud på næsten kroner, kan bladudgifterne faktisk hvile i sig selv. I årets løb har redaktøren/pr-sekretæren sendt udklip/fotokopier til landsgildekontoret, af de artikler/fotos, som områdets dagblade og distriktsaviser har bragt. Web-master o Det forløbne år forløbet stille og roligt, der har ikke været de store udfordringer. o På Stadsgildets hjemmeside, er Ryå sejladsen nu fjernet, og der er taget en kopi af siderne, som vil blive afleveret til De Historiske Samlinger. o Med hensyn til nyt indhold på hjemmesiden, er det ikke den store udfoldelse der kommer fra gilderne eller laug. o Kulturlauget er de eneste, som løbende sender opdateringer til siden. o Som noget ny, har der været holdt et fælles webmastermøde for alle gilders webmaster, hvor stort set alle gilder var repræsenteret. - Af punkter fra mødet kan fremhæves: o Brug af skabeloner ved opbygning af hjemmesider o Der var enighed om at alle gilders hjemmesider ikke skulle være ens Vi skal ikke skjule vores forskelligheder o Der bør være frit spil indenfor nogle overordnede rammer. o Alle gilder bør gennemgå egne side på stadsgildets hjemmeside o Web-masteren har lavet et oplæg til nyt design, som 7. og 10. gilde nu bruger til deres gruppemappe. o Der var enighed om at mødet mellem webmasterne var en god ting, og der var enighed om at afholde et nyt møde til efteråret. o I dag har alle gilder en hjemmeside, men nogen af gilderne bør nok ajourføre sider lidt oftere. o Alle gilder og laug opfordres til at fremsende materiale gerne med billeder, om arrangementer, så skal de komme på stadsgildets hjemmeside. o En hjemmeside er altid mere spændende, når der hele tiden kommer nye ting De historiske samlinger: Sammen med Nordjysk Spejdermuseum tilrettelagde og afviklede De Historiske Samlinger mødet for spejdermuseer i Danmark den september. Mødet afholdtes på Aalborg Vandrehjem, men der blev også lejlighed til at besøge Gildeborgen, arkiverne i Skelagergården og Spejdergården på Sofiendalsvej. For tiden arbejdes der med at gennemgå materialet i kælderen, hvoraf noget flyttes til arkiverne i Skelagergården. Spejderkontakten: Danmarks Friluftsdag I løbet af foråret og hen over sommer 2010, blev der afholdt en del møder i Spejderkontaktudvalget for at tilrettelægge Danmarks Friluftsdag Man besluttede i udvalget at man gerne ville være et sted hvor der kommer rigtig mange gæster på en søndag, så gruppen var heldige med at få lov til at bruge pladsen ved indgang D ved Aalborg Storcenter. Gruppen havde fat i mange kontakter i Aalborg og fik rigtig gode aktiviteter "stablet på benene". 3

4 Endvidere var man også meget heldig med hjælp fra de enkelte gilder, og mange gildebrødre mødte op på dagen og hjalp med afvikling af aktiviteterne..den 5. september var en smuk sensommerdag med solskin, og mange børn og voksne besøgte vores aktiviteter og hyggede sig. Det var en flot reklame for Sct. Georg Gilderne i Aalborg. Seniorløb Spejderkontaktgruppens første møde i 2011 blev afholdt i februar- Ulrik Vestergaard fra DDS, var gæst på mødet, fordi han er med arrangør af et senior løb i Aalborg. Ulrik fortalte om planerne for løbet, og han ville gerne gøre brug af de kontakter, vi kunne skaffe så han kunne arrangere posterne. Alle i spejderkontaktudvalget havde kontakter, som blev samlet sammen og videregivet til ham. Gruppen ville gerne hjælpe med bemanding af poster, men det har ikke været nødvendigt. DUKA ZOO DUKA ZOO er et tvær spejder arrangement, der afholdes i ZOO i juni måned, og Sct. Georgs gilderne blev bedt om at lave mad til spejderne. Gruppen talte om udfordringen og kontaktede Laust Dalsgaard, 5. gilde. Laust har senere talt med Gorm, som står for arrangementet, og aftalen er blevet at Sct. Georgs Gilderne ikke kan stå for aftensmaden, men vil rigtig gerne hjælpe med morgenmaden. Laust vender tilbage hvis det bliver brug for hjælp fra Spejderkontaktudvalget. Spejderkontaktudvalget besluttede, at man ikke ville arrangere aktiviteter i Friluftsrådet Preben Nielsen (DUS) er Aalborg gildernes repræsentant i Friluftsrådets repræsentantskab for Himmerland og Aalborg. Der er afholdt to repræsentantskabsmøder. Disse møder indeholder en orientering fra Friluftsrådet samt en redegørelse fra formanden for kreds Himmerland og Aalborg. Orienteringen gennemgår hvilke projekter der arbejdes med i bestyrelsen. For gilderne i Aalborg må det være vigtigt at bevare adgangen til vore skov og naturområder i Aalborg kommune indflydelsen sker igennem det der hedder Det grønne Råd. Stadsgildemesteren sluttede sin beretning med sige en stor tak til den øvrige stadsgildeledelse for et godt og positivt samarbejde og for stor støtte til hende.. Tak til gildemestre og ledelser for jeres indsats og arbejde med at lave et godt gildearbejde. Tak til de gildebrødre, der arbejder i laug, fonde, udvalg og i det hele taget er med til at gøre et stort og flot arbejde i Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Distrikt. Ejendomsudvalget Bent Ove Holm aflagde beretning om Ejendomsudvalgets arbejde siden sidste års stadsgildeting Der arbejdes efter en langsigtet vedligeholdelsesplan for Gildeborgen Væsentlige vedligeholdelsesopgaver i 2010 o Fortrappen er blevet repareret o Badefaciliteterne hos Curt er blevet renoveret o Nye gardiner i Gildeborgen o Nyt klaver o Tag på pergola er blevet repareret o Nye gasapparater i køkkenet o Nye lejere i erhvervslejemål meget dyrt (bl. andet på grund af krav om energiattest) Væsentlige vedligeholdelsesopgaver i 2011 o Nyt gelænder på fortrappen o Loft i køkken skal renoveres og males o Efter krav fra postvæsenet skal der opsættes postkasser ude ved vejen senest Stadsgildemesterens og Bent Ove Holms beretning blev godkendt uden bemærkninger Ad.3 Stadsgildeskatmesteren aflagde regnskab for perioden fra sidste stadsgildeting. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 4

5 Ad.4 Der var ikke indkommet forslag til behandling, selvom dette fejlagtigt fremgik af indkaldelse. Stadsgildekansleren beklagede denne fejl. Ad.5 Stadsgildeskatmesteren fremlagde og kommenterede budgettet for det kommende gildeår. Budgettet var udarbejdet på flg. Grundlag: 300 gildebrødre Et årligt kontingent pr. gildebror på kr. 572,-, hvilket er uændret i forhold til sidste år Budgettet viser underskud på kr ,- Budgettet, blev godkendt uden bemærkninger. Ad.6 Fødselsdagsfonden v/elsebeth Korsbæk Det reviderede regnskab blev gennemgået Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Hjælpefonden v/robert Madsen Det reviderede regnskab blev gennemgået Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Katastrofekassen v/betty Kjærsgaard Det reviderede regnskab blev gennemgået Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Richardt Ratzels mindefond Der var ingen repræsentanter fra fonden til stede Stadsgildemesteren orienterede om manglende revisorpåtegning fra den ene revisor. Der blev uddelt en ny side med begge revisorers påtegning Regnskabet gav ikke anledning til bemærkninger Broderkæden v/bente Orlien I sin beretning nævnte Bente Orlien bl. Andet: 195 gildebrødre er i dag medlem af broderkæden, hvilket er 8 mindre end sidste år. o 5. gildebrødre er døde o 5. gildebrødre har meldt sig ud o Broderkæden har fået 2 nye medlemmer Regnskabet blev gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger Ad.7 Valget af stadsgildeledelse forløb således: Stadsgildemester Eva Lykke Madsen blev genvalgt Stadsgildekansler Klaus Cordes blev genvalgt Stadsgildeskatmester Betty Kjærsgaard blev genvalgt DUS Preben Nielsen blev genvalgt DIS Inge Vestergaard blev genvalgt Ad.8 Flg. blev valgt som suppleanter for stadsgildeledelsen: Suppleant for SGM: Peter Thygesen, 1. Gilde Suppleant for SGK: Gunny Kongsted, 9. Gilde Suppleant for SGS: Bent Ove Holm, 1.Gilde Suppleant for DUS: Robert Madsen, 10. Gilde Suppleant for DIS: Kiss Messmann, 6. Gilde 5

6 Ad.9 Flg. blev valgt til revisorer samt suppleanter for disse Revisor: Kaj Palsgaard, 8. Gilde Revisor: Erik Boel Essenbæk, 5. Gilde Suppleant for Kaj Palsgaard: Jens Carl Nielsen 7. Gilde Suppleant for Erik Boel Essenbæk: Ove Olesen, 1. Gilde Ad.10 Fødselsdagsfonden Flg. blev valgt til bestyrelse Formand: Stadsgildemester Eva Lykke Madsen Sekretær: Hanne Groth Kasserer: Elsebeth Korsbæk Hjælpefonden Flg. blev valgt til bestyrelse samt suppleanter: Formand: Robert Madsen, 10. Gilde Kasserer Bent Ove Holm, 1. Gilde Stadsgildeskatmester Betty Kjærsgaard Suppleant: Vibeke Rasmussen, 10. Gilde Suppleant: Ulla Væver, 2. Gilde Katastrofekassen Flg. blev valgt til bestyrelse: Formanden for Vesterhavskomiteen Stadsgildeledelsen Broderkæden Stadsgildemester Eva Lykke Madsen Ernst Thygesen, 1. Gilde Bente Orlien, 6. Gilde Else Wedege, 2. Gilde Vesterhavsmarchen Flg. Blev valgt til Vesterhavskomiteen: Jørgen Vinter Nielsen, 7. Gilde Verner Kjærsgaard, 10. Gilde Anne-Lise Mølgaard, 10. Gilde Søren Aagaard, 8. Gilde Richardt Raetzels Mindefond Bestyrelsen består af flg. medlemmer: Jette Raetzel Breaa Kaj Palsgaard Andersen, 8. Gilde Mogens B. Knudsen, 5. Gilde Følgende blev genvalgt som revisorer: Erik Boel Essenbæk, 5. Gilde Ove Olesen, 1. Gilde Div. Poster: Spejderkontakt: Finn Bramsen, 1.Gilde Redaktør og PR-sekretær: Erik Messmann, 6. Gilde Web-master: Per Sander, 5. Gilde Friluftsrådet: Preben Nielsen, 10. Gilde Ejendomsudvalg: o Bent Ove Holm, 1. Gilde o Sven Orla Rasmussen, 7. Gilde o Stadsgildeskatmester Betty Kjærsgaard o Henrik Larsen, 7. Gilde 6

7 Ad.11 Under dette punkt blev flg. donationer foretaget: Knuden: Telte og mastesejl Knuden: GPS Udsatte børn - Løvvangscentret Nrsb.spejdere: Verdensjamboree Sverige Onkologisk Afdeling: TV Jens Bang: Kagemand 1.Gilde , ,- 2.Gilde ,- 500, ,- 5. Gilde , ,- 6. Gilde 1.000, , , ,- 7. Gilde 1.000, , ,- 8. Gilde , ,- 9. Gilde 1.000, , ,- 10. Gilde Gilde , ,- 12. Gilde Hjælpefonden , ,- Stadsgildet , ,- Ialt 3.000, , , , , ,- Med henblik på at synliggøre Sct. Georgsgilderne blev der stillet forslag om, at uddelinger af donationer (såvel ovennævnte, som personlige ansøgninger) blev samlet, således at der var mulighed for større bevågenhed fra pressens side. Første fælles uddeling aftaltes til at finde sted i forbindelse med årets drageskydning, som finder sted torsdag d. 09. juni i Gildeborgens have. Ialt 7

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere