Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen Deltagere: Mette Kristensen, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen, Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler på skolerne Orientering om puljemidler til Værestedet Nyt byggeri til Værestedet Status på realisering af folkeskolereformen Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Udkast til Ungestrategi Godkendelse af Rammeaftale Satspuljeansøgning i samarbejde med Blå Kors Danmark Politisk mødekalender Meddelelser...14

2 1. Godkendelse af dagsorden 15/703 Godkendt. Tillægsdagsorden behandles efter punkt 2. Jens Munk (O) deltog i mødet som suppleant for Dorthe Ullemose (O). 2. Godkendelse af principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler på skolerne 15/23014 Godkendelse af principper for kortsigtet handlingsplan for faglokaler. At principper for kortsigtet handlingsplan godkendes. Udvalget for Børn og Unge besluttede den 5. maj 2015 at der skal udarbejdes en kortsigtet handlingsplan for faglokaler på Svendborg Kommunes folkeskoler. Udvalget for Børn og Unge træffer principbeslutninger om anlægsopgaver. Økonomiudvalget træffer på baggrund af principbeslutningerne de økonomiske beslutninger, ligesom Økonomiudvalget er byggeudvalg. I 2013 blev der lavet en oversigt over faglokalernes tilstand og kapacitet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor man på den enkelte skole lavede en egenvurdering af lokalerne. Der er i juni 2015 gennemført en ny lignende spørgeskemaundersøgelse, hvor lokalerne blev inddelt i tre kategorier, og besvarelsen desuden indeholdt vurdering af lokalernes kapacitet. På baggrund af resultaterne foreslås det, at afgrænse handlingsplanen således, at den omfatter to fag: Håndværk og Design samt Madkundskab. Håndværk og Design, som er et nyt fag i forbindelse med folkeskolereformen, er sammen med faget Madkundskab de fag, som flest skoler angiver renoveringsbehov for. Af de foreliggende oversigter fremgår at Ørkildskolen og Issø-skolen er de mest udfordrerede på dette felt, herefter kommer Stokkebækskolen, Rantzausminde Skole og Vestre Skole. Det bemærkes, at også 1

3 Nymarkskolen og Ørkildskolen generelt er udfordret på faglokaler og kapacitet. Afdækning af øvrige faglokaler indgår i den kommende masterplan for skolerne, idet der henvises til budgetforliget for 2016, hvori masterplan for kommunens ejendomme indgår. Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med overdragelse af opgaven til CETS, godkendes følgende principper for handlingsplanen: Der tages afsæt i de to fag: Håndværk og Design og Madkundskab. Der udarbejdes et sæt standarder for hvert fag, hvori lokalerne kan kategoriseres. De to typer faglokaler vurderes objektivt efter ensartede standarder/kriterier. Arbejdet varetages af en projektgruppe, hvori relevante interessenter inddrages. Skoleafdelingen er repræsenteret i projektgruppen. CETS har projektledelsen. Udvalget for Børn og Unge vil løbende blive orienteret om arbejdet med faglokalerne. Tidsplan for processen vedlægges som bilag. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 afsat et årligt anlægsbudget på 2 mio.kr. i til renovering af skolernes faglokaler, i alt 8 mio. kr. 2 mio. kr. i 2015 er frigivet til anvendelse til udredning og igangsætning af renovering af faglokaler efter den plan, der udarbejdes pt. i samarbejde mellem CETS og skoleafdelingen. Det forventes, at der bliver et forbrug af de frigivne midler i Eventuelt uforbrugt restforbrug overføres til Budgetbehov/forbrug for 2015 er ikke for nuværende opgjort. I 2016 indstilles 1,8 mio.kr. disponeret til etablering af faglokale, i tilknytning til Værestedet, jf. særskilt punkt på nærværende dagsorden. Bilag: Åben - Oversigt faglokaler Åben - Skolernes faglokaler - udkast til tidsplan.pdf Udsat. 3. Orientering om puljemidler til Værestedet 15/

4 Orientering om modtaget tilsagn om støtte til Værestedets aktiviteter. At orienteringen tages til efterretning. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 29. september 2015 imødekommet ansøgning i form af betinget tilsagn om støtte til en styrkelse af indsatsen med Værestedet som fritidstilbud for børn og unge i Skovparken. Støtten gives fra puljen Styrket koordinering i udsatte boligområder. Værestedet er et uvisiteret tilbud til børn og Unge i alderen 9-18 år fra området omkring Skovparken. Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur, Erhverv og Udvikling og Børn og Unge og bygger på en videreførelse af en initiativaftale fra 2011 for området omkring Skovparken. Ansøgningen og det givne tilsagn omfatter løn til en medarbejder (32 t./ugtl.) i en fireårig periode fra september 2015 til august 2019, samt et mindre beløb til materialer. Der skal ske en mindre revidering af budget til materialer inden det endelige tilsagn modtages. Midlerne vil blive anvendt til en udvikling af Værestedets netværksskabende indsatser og aktiviteter, målrettet gruppen af børn og unge fra området. Aktiviteterne omfatter blandt andet dannelsesture, introduktion til foreningslivet og styrkelse af fællesskaber. Der vil blive arbejdet med i et samarbejde med Helhedsplanen for området at tilknytte en fritidsjobvejleder med henblik på at hjælpe de unge med at få fritidsjob. Derudover vil der være særligt fokus på oplevelser for pigerne og danne fællesskaber for dem. Samarbejdspartnere er skoler, ungdomsskole, UU-vejleder og den Boligsociale Helhedsplan. Der er udarbejdet milepæle for indsatsens mål, ligesom der årligt udarbejdes en skriftlig evaluering. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet betinget tilsagn om puljemidler på det ansøgte beløb kr. over en fireårig periode, startende 1. september Beløbet fordeler sig med kr. til løn og kr. til materialer. Endeligt tilsagn gives, når budget til materialer tilrettes, idet der er ansøgt om kr. årligt, hvor der maksimalt gives kr. årligt. 3

5 Der skal afleveres særskilt revideret statusregnskab til ministeriet senest 1. januar 2017 og 1. januar 2018 samt revideret afsluttende regnskab senest 1. januar Til efterretning. Der gives en orientering om indsatsen i foråret Nyt byggeri til Værestedet 15/9600 Nyt byggeri til Værestedet med tilknytning af faglokale. At Udvalget for Børn og Unge principgodkender en udvidelse af anlægsprojektet Værestedet ved Nymarkskolen, med etablering af ét faglokale, til fælles brug for Værestedet og Nymarkskolen, og at punktet videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget At punktet videresendes til Byrådet og der søges en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr., i budgettet for 2016, til Værestedet ved Nymarkskolen, som finansieres via puljen til Skolernes Faglokaler, i budgettet for I budget 2015 er der afsat 2,9 mio. kr. til etablering af en langsigtet løsning for Værestedet, som i dag er etableret i en pavillon nær Nymarkskolen. Lokalerne bruges i dag tillige af en lokal fodboldklub samt I-klassen fra Nymarkskolen. Der er nedsat en projektgruppe som har udarbejdet et ideoplæg for den fremtidige bygnings anvendelse. Der er indgået en aftale med fodboldklubben, som forventes at overtage den nuværende pavillon og driften heraf. Den nye bygning skal således rumme Værestedet samt I-klassen (eller evt. en anden gruppe elever). Der er udarbejdet et ideoplæg på baggrund af Værestedets og Nymarkskolens behov og ønsker. Jævnfør bemærkningerne til investeringsoversigten skal der søges etableret en langsigtet løsning, herunder en løsning i tilknytning til Nymarkskolen. 4

6 Projektgruppen har arbejdet videre med denne løsning og anbefaler en placering nær skolen, og at der i den forbindelse etableres et værkstedslokale, der også kan anvendes til håndværk og design, således at den samlede nye bygning kan anvendes af såvel Værestedet som Nymarkskolen. Den nuværende pavillon er på brutto 262 m 2, og et foreløbigt overslag viser, at der for det afsatte budget kan bygges brutto ca. 160 m 2. Ved en samtidig etablering af et faglokale imødekommes Værestedets behov samtidig med at mangel på faglokaler på Nymarkskolen afhjælpes. Behovsanalysen viser, at der er overlappende tidspunkter for anvendelse af lokalerne, hvorfor et faglokale i tilknytning til byggeriet tillige kan løse denne udfordring. Et nyt byggeri og indretningen heraf, vil skulle være fleksibelt, idet I- klassen og Værestedet har såvel sammenfaldende men også forskellige behov i forhold til indretning og anvendelse. Det foreslås, at der tages midler fra det afsatte budget til faglokaler på skolerne til byggeri af et faglokale i tilknytning til nyt byggeri til Værestedet. Et faglokale på ca. 80 m 2 samt inventar (til det samlede byggeri)og IT er overslagsmæssigt budgetteret til 1,8 mio. kr. Forudsætningerne for overslaget er et råt byggeri i form af et værksted. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der blev i forbindelse med budgetforliget for indarbejdet en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr., i budgettet for 2015, vedr. nybygning af lokaler til fritidsaktiviteter for Værestedet Hømarken. Udvidelsen af anlægsprojektet, med etableringen af et faglokale, til fælles brug for Værestedet og Nymarkskolen, forventes at være på 1,8 mio. kr. og forventes først at kunne blive realiseret i Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 afsat et årligt anlægsbudget på 2 mio.kr. i til renovering af skolernes faglokaler, i alt 8 mio. kr. 2 mio. kr. i 2015 er frigivet til anvendelse til udredning og igangsætning af renovering af faglokaler efter den plan, der udarbejdes pt. i samarbejde mellem CETS og skoleafdelingen. Det forventes, at der bliver et forbrug af de frigivne midler i Eventuelt uforbrugt restforbrug overføres til Budgetbehov/forbrug for 2015 er ikke for nuværende opgjort. Der søges en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til Værestedet Hømarken, i budgettet for 2016, som finansieres via puljen til Skolernes Faglokaler, i budgettet for Tilføjelse til behandling den : Der er i relation til anlægsbevillingen ikke afsat midler til afledt drift, idet driften af de nybyggede lokaler forudsættes afholdt inden for det eksisterende driftsbudget til Værestedet. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ 5

7 Bilag: Åben - Oversigt byggeforslag - bilag til den Åben - Budget byggeudgifter Værestedet Åben - Værestedet - oversigtskort.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Udsat. 5. Status på realisering af folkeskolereformen 15/15451 Orientering om status på realiseringen af folkeskolereformen. at orienteringen tages til efterretning. På sit møde besluttede Udvalget for Børn og Unge at gøre status på realiseringen af folkeskolereformen efter nedenstående plan: 1. Dialog i de enkelte skolebestyrelser i perioden frem til den 14. september Dialogmøde den 14. september Orientering af Byrådet den 15. september 2015 (Temamøde) 4. Opfølgning på status i Udvalget for Børn og Unge den 6. oktober 2015 Dialogmødet producerede en række udsagn om, hvor skolerne er lige nu set ind i den ramme som KL har opsat for evaluering af realisering af folkeskolereformen. Dagsordenen til dialogmødet havde tre spørgsmål, som udgjorde evalueringen af realiseringen af folkeskolereformen: 1. Skiftet fra år 1 til år 2. Hvad er der godt i gang og hvad udfordrer? 2. Udnyttelsen af kvalitetsrapportens data i udviklingen af læringsmiljøet 3. Andre temaer i forhold til realiseringen af folkeskolereformen 6

8 1. Skiftet fra år 1 til år 2. Hvad er der godt gang i og hvad udfordrer? KL s undersøgelse viste at nedenstående er på rette spor.: Kompetenceudvikling Målstyret undervisning Inklusion EUD-10 Skolerne i Svendborg Kommune iagttager den samme tendens, men skolerne er forskellige steder afhængig af kulturer og valg af fokusområder. 2. Udnyttelsen af kvalitetsrapportens data i udviklingen af læringsmiljøet I Svendborg Kommune suppleres kvalitetsrapportens data med mange forskellige andre data løbende, og der udvikles stadig på: Fokus på dialogisk udvikling Systematisk kobling mellem data og indsats Dataårsplan på skole- og forvaltningsniveau Analyseteams på skolerne => systematisk understøttelse 3. Andre temaer i forhold til realiseringen af folkeskolereformen KL s undersøgelse viste udfordringer, og områder som mange kommuner fremover vil gribe anderledes an: Lektiehjælp og faglig fordybelse Tilrettelæggelse af den understøttende undervisning Samarbejde med eksterne (den åbne skole) Pædagogernes rolle i skoledagen I Svendborg Kommune vil videreudviklingen/justeringen centreres omkring: Inklusion/klassemiljø Lektiehjælp, faglig fordybelse og understøttende undervisning Kommunikation om skolens forandringer Arbejdstidsregler og forberedelsestid Rammer og økonomi Hverdagen udfordres fortsat af folkeskolereformens krav til rammer, økonomi og kompetenceudvikling. Dialogmødets konklusion er, at Svendborgs kommunale skolevæsen er på rette vej inden for mange af reformens elementer, og at der videreudvikles/justeres indenfor ovenstående. Lovgrundlag: Folkeskoleloven. Til efterretning. 7

9 6. Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse 15/23630 Ansøgning om deltagelse i rammeforsøg med konfirmationsforberedelse. At Svendborg Kommune fremsender ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om konfirmationsforberedelse fra og med indeværende skoleår. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i brev af udmeldt rammeforsøg med konfirmationsforberedelse. Brevet er vedlagt som bilag. Ministeren har besluttet, at der skal åbnes op for gennemførelse af rammeforsøg med muligheden for at afkorte undervisningstiden for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin. Der gøres opmærksom på, at til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, der beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning. Endvidere forpligter de deltagende kommuner sig til at deltage i en fælles evaluering af forsøget. 5 af Svendborg Kommunes folkeskoler ønsker at deltage i forsøget. Skolernes ansøgninger er vedlagt som bilag. Såfremt rammeforsøget godkendes, skal det gennemføres indenfor rammerne i aftalen med Svendborg Provsti om konfirmandundervisningen. Aftalen er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Folkeskoleloven Bilag: Åben - Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Issø-skolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse 8

10 Åben - Nymarkskolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Rantzausminde Skole. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Tåsingeskolen. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Åben - Aftale med Svendborg Provsti om konfirmandundervisningen Åben - Skårup Skole. Ansøgning - rammeforsøg med konfirmationsforberedelse Godkendt. Jens Munk (O) var fraværende. 7. Udkast til Ungestrategi 14/32883 Udkast til ungestrategi. at udkastet til en ungestrategi drøftes. I august 2013 blev det på et fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet, at der skulle udarbejdes en ungestrategi for alle unge op til 25 år i Svendborg Kommune. Formålet med en ungestrategi er at skabe en fælles vision for arbejdet med de unge og sætte en strategisk retning for de mange gode igangværende og fremtidige indsatser omkring unge i Svendborg Kommune. Strategien skal være med til at skabe muligheder for trivsel, læring og udvikling så flest mulige unge får en ungdomsuddannelse og dermed mulighed for en selvstændig voksentilværelse. Den grundlæggende værdi for ungestrategien er at styrke samarbejdet med og om de unge. Det har derfor været af afgørende betydning i udarbejdelsen af strategien at inddrage de unge aktivt. Som startskud til ungestrategien blev der den 9. september 2015 afholdt et alternativt borgermøde Speak Up. Cirka 100 unge, politikere, fagpersoner og andre med interesse for ungeområdet mødte frem og fik 9

11 mulighed for at give deres indspark til strategien under temaet Det gode ungeliv i Svendborg. På mødet blev deltagerne præsenteret for forskellige spørgsmål og dilemmaer i form af vurderingsøvelser, forumteater og debat. Der var en god debat, hvor de unge deltog aktivt. Udkastet til strategien er udarbejdet på baggrund af input på borgermødet og en efterfølgende dialog med de unge repræsentanter i Ungerådet. Debatten på Speak Up og i Ungerådet har vist, at de unge er optaget af, hvordan strategien omsættes til handlinger. Der ligger derfor fortsat et arbejde med aktiv involvering af de unge, hvilket afspejles i strategien. Strategien beskriver visionen for Det gode ungeliv i Svendborg og er bygget op om en række temaer, som fylder i de unges liv. Mod Fortrolighed Tryghed Ansvar Indflydelse Vejledning Temaerne påvirker hinanden og har alle væsentlig betydning for unges vej i livet mod uddannelse og selvstændig voksentilværelse. Under hvert tema er beskrevet, hvilken retning der skal arbejdes i for at understøtte arbejdet hen imod visionen for det gode ungeliv. Ungestrategien afspejler de unges perspektiv og bidrag i processen. På baggrund af drøftelser i de tre udvalg; Udvalget for Børn og Unge, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og drøftelser med de unge i Ungerådet vil strategien blive tilrettet og layoutet. Den fremlægges igen i de tre udvalg i november måned med henblik på endelig godkendelse. Bilag: Åben - Ungestrategi - første udkast til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Drøftet. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A). Drøftet med positive tilkendegivelser. Jens Munk (O) var fraværende. 8. Godkendelse af Rammeaftale

12 15/20632 Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service. Rammeaftalen indeholder en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det sociale område og Styringsaftalen omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område. Socialdirektørforum har udarbejdet og godkendt nærværende udkast til Rammeaftalen for 2016, der forelægges til godkendelse. KKR Syddanmark har på sit møde den 17. juni 2015 godkendt udkastet. Rammeaftalen 2016 skal være godkendt i kommuner og region senest den 15. oktober 2015 og har virkning fra 1. januar at udkast til Rammeaftale 2016 godkendes. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er i 2016 sammenskrevet i et fælles dokument med følgende overordnede ambition: Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud Udviklingsstrategien har et fagligt fokus. Den rehabiliterende og habiliterende tankegang er omdrejningspunktet for kommunernes og regionens udvikling på det specialiserede socialområde. Herudover vil evidens og resultatdokumentation komme til at være vigtige omdrejningspunkter de kommende år. Konkret er der i Udviklingsstrategien 2016 fokus på samspil og styring, national koordination, kompetenceudvikling af medarbejderne, samt tværkommunal og regional videndeling. Styringsaftalen har til formål, at sætte rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold i forbindelse med køb og salg af pladser på det sociale område. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen er bygget op om tre konkrete styringsprincipper: 11

13 Styring af udgifterne Koordinering af kapacitetsudviklingen Sikring af effektiv drift Styringsaftalen fastsætter ligeledes administrative regler og principper for takstfastsættelse, betalingsfrister, overtagelse af regionale tilbud og brug af særforanstaltninger samt lukning af tilbud mv. Høringssvar fra Handicaprådet og Rådet for socialt udsatte vedlægges. Bilag: Åben - Rammeaftale 2016 på det sociale område til godkendelse Åben - Rammeaftalen 2016 på det sociale område - bilag Åben - Høringssvar for Rådet for socialt udsatte borgere Åben - Høringssvar fra Handicaprådet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A). Godkendt. Jens Munk (O) var fraværende. 9. Satspuljeansøgning i samarbejde med Blå Kors Danmark 15/15279 Orientering om satspuljeansøgninger i samarbejde med Blå Kors Danmark vedr. Barnets Blå Hus og TUBA. At orienteringen tages til efterretning Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har opslået en satspulje på 267,8 mio. kr. for perioden vedr. behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Svendborg Kommune har indgået samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark om to ansøgninger til satspuljen. 12

14 Den ene ansøgning omhandler etablering af et tilbud, Barnets blå hus, til 6-13-årige børn, der lever i familier med misbrugsproblemer. Svendborg Kommunes ressourcemæssige bidrag er dels at stille lokaler til rådighed, dels at bidrage til kvalitetsudvikling og sikring af sammenhæng til de kommunale tilbud. Den anden ansøgning omhandler etablering af et tilbud, TUBA, til unge årige, som ligeledes er vokset op i familier med misbrugsproblemer. Svendborg Kommunes ressourcemæssige bidrag til denne ansøgning er, at tilbuddet bakkes fagligt op af kommunen, samt at der indgås samarbejde om at finde egnede lokaler til etablering af tilbuddet. Formålet med tilbuddene er at styrke børnenes/de unges håndtering af de udfordringer, herunder følelser, tanker og reaktionsmønstre, der kan følge af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer, for herved at forbedre trivslen og understøtte en langsigtet positiv udvikling. Fælles for begge ansøgninger er, at tilbuddene vil supplere de eksisterende kommunale tilbud. Svendborg Kommune vil derfor også via kontakt til målgrupperne bidrage til rekruttering til tilbuddene. Der forventes svar på ansøgningerne omkring december Til efterretning. Jens Munk (O) var fraværende. 10. Politisk mødekalender /22075 Godkendelse af møder i Udvalget for Børn og Unge i at mødekalenderen godkendes. Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra forslaget således: tirsdag den 12. januar 2016, kl tirsdag den 2. februar 2016, kl tirsdag den 8. marts 2016, kl

15 tirsdag den 5. april 2016, kl tirsdag den 10. maj 2016, kl tirsdag den 7. juni 2016, kl tirsdag den 16. august 2016, kl tirsdag den 6. september 2016, kl tirsdag den 4. oktober 2016, kl tirsdag den 8. november 2016, kl tirsdag den 6. december 2016, kl Tilføjelse til behandling den : Der er efter møde i Udvalget for Børn og Unge den udarbejdet et nyt forslag til mødekalender for de politiske udvalg i Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra nyt forslag således: onsdag den 13. januar 2016, kl onsdag den 3. februar 2016, kl onsdag den 9. marts 2016, kl onsdag den 6. april 2016, kl onsdag den 11. maj 2016, kl onsdag den 8. juni 2016, kl onsdag den 17. august 2016, kl onsdag den 7. september 2016, kl onsdag den 5. oktober 2016, kl onsdag den 9. november 2016, kl onsdag den 7. december 2016, kl Bilag: Åben - Politisk mødekalender for møde onsdag Åben - Politisk mødekalender 2015 Åben - Politisk mødekalender for 2016 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Godkendt. Jens Munk (O) var fraværende. 11. Meddelelser 15/702 Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: 14

16 Direktøren: Ny dato for dialogmøde med bestyrelser på dagtilbudsområdet er aftalt til d. 12. november Til efterretning. Jens Munk (O) var fraværende. 15

17 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 15:00 Mette Kristensen Andreas Pless Helle Caspersen Flemming Madsen Susanne Gustenhoff Arne Ebsen Jens Munk 16

Dagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen

Dagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 13:00 Nymarkskolen Dagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 13:00 Nymarkskolen Deltagere: Mette Kristensen, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen, Jens

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Screening af faglokaler

Screening af faglokaler Screening af faglokaler Der er foretaget en besigtigelse af faglokalerne på alle kommunens folkeskoler, undtaget Thurø Skole og Tåsingeskolen. Besigtigelserne er foretaget i uge 42 og 43. Der er foretaget

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 12-08-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. maj 2011 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:30 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 03-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 03-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 03-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Ulla Larsen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere