Referat af ordinær generalforsamling DTriF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012"

Transkript

1 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Thomas Blom GTC-Bulls Ganløse tri og Vibeke Hansen fra Tri 4. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v. Anna Karin Klærke Amatør- og Ordensudvalg (Jens Chr. Andersen) Pkt. 2 Kun formandens beretning er mundtlig. Der foretages godkendelse af formandsberetningen Se bilagssamling, bilag A 3. Kassererens beretning v. Kim Rohde a. Årsregnskab 2011 fremlægges til godkendelse. b. Budget 2012 fremlægges til orientering. 4. Behandling af indkomne forslag a. nedlæggelse af datterklubbegrebet og ændring af stemmetal pr klub på generalforsamlinger bilag B b. Ny klubkontingentstruktur bilag B 5. Fastsættelse af klubkontingent for 2012 Se bilagssamling, bilag C. 6. Valg af bestyrelse og revisorer a) Formand Anna Karin Klærke er villig til genvalg b) Bestyrelsesmedlem Lars Møller Larsen er ikke villig til genvalg c) Bestyrelsesmedlem Thomas Blom er ikke villig til genvalg d) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år e) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år f) Revisor for 1 år - bestyrelsen foreslår KPMG g) Revisorsuppleant for 1 år Deltagere Fremmødte klubber Ganløse, Kvik tri team, KTK 86, Langgarverne, Sorø triathlon klub, Sigma tri Nordsjælland, Hareskovens triathlon klub, Kongens tri, Blovstrød triathlon Vejle IF triathlon, Trinord, Sigma svøm Allerød, Tri 4, OTK, Århus 1900, HGATM, SMT, Silkeborg, Aalborg triathlon klub, Guldborgsund triathlonklub, Brøndby triathlon klub, TIK triathlon, Nyborg triathlonklub Haderslev tri 2000, Fredericia triathlon team, Atletica tri Horsens 24 klubber I alt 49 stemmer. Bestyrelsen Anna Karin Klærke (AKK) Kim Rohde (KR) Lars Møller Larsen (LML) Mogens Strange (MS) Thomas Blom Kristensen (TBK) Anette Østerkjerhuus (AØ) Øvrige Morten Fenger (MF) Generalsekretær Jakob Ovesen (JO) Udviklingskonsulent Ricka Hea (RH) Udviklingskonsulent Gera Van Rotselar (GR) Sekretær Willy Rasmussen (WR) Dirigent

2 7. Valg til de nedsatte udvalg a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand. Erik Rostbirk, Uffe Sass-Petersen og Jens Christian Andersen er villige til genvalg Suppleant Steffen Mattrup Lund-Hansen er villig til genvalg 8. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Willy Rasmussen, DIF, udpeges som dirigent. Digenten udpeger JO og RH som stemmetællere. Generalforsamlingen er lovligt varslet. Ad 2 Formandens beretning Formandens beretning kan læses på forbundets hjemmeside og er indeholdt i bilagssamlingen til GF. Sune fra KTK 86 spørger til bestyrelsens holdning til det fremsatte mistillidsvotum til ETU, AKK svarer, DTriF bakker op om det især, da den økonomiske del overhovedet ikke fungerer, vi bakker ligeledes op om den italienske kandidat til præsidentposten. Udviklingskonsulenterne fremlægger Vil gerne lave flere klubbesøg, det fremmer dialogen, klubberne opfordres til at tage imod tilbuddet om klubbesøg Der er 7 udviklingsprojekter i gang Der kan søges om midler til sådanne i udviklingspuljen læs mere på hjemmesiden Promoverer ungdomsarbejde gennem disse klubbesøg, stræber efter ungdomsmiljøer i flere af klubberne AGE landsholdssamling vil være årligt tilbagevendende, AGE landsholdet en stor succes Derudover planlægges træneruddannelse, traffic official uddannelse, dommeruddannelse, tidtagningkonsulentsuddannelse, åbent vand instruktør

3 uddannelse Har brugt en del tid på at kontakte stævnearrangører mhp kategorisering i de udarbejdede stævnekategorier Sikkerhed til stævner og ved åbent vandstræning, der arbejdes med en sikkerhedsprotokol som er realistisk Sune fra KTK 86 udtrykker bekymring for de mange pågående projekter/indsatsområder, kan de to udviklingskonsulenter nå det hele? KTK 86 omtaler tendensen med at opsplitte udviklingspuljen til mange små projekter, ønsker fokus på de større projekter F eks støtte klubberne i at gøre det administrative arbejde lettere Mener at midlerne benyttes bedre hvis de anvendes til de større projekter og talentudvikling JO forklarer at udviklingskonsulenterne delvist er honoreret af DIF som stiller visse krav til deres arbejde til orientering. Amatør- og Ordensudvalget Ingen sager og dermed intet at berette. Formandens beretning godkendt Ad 3 Kassererens beretning v/ økonomiansvarlig Kim Rohde a. Regnskab 2011, der var budgetteret med et underskud men rent faktisk kommer vi ud med et lille overskud. Dette skyldes bl. a. flere medlemmer og at der ikke er foretaget helt så mange breddeaktiviteter som forventet. Egenkapital er på ,- kr. til aktiviteter og udvikling. Klaus fra Fredericia spørger til sponsorindtægter Det har ikke været likvider men bl. a. produktsponsorat fra Playitas Ricco fra Kongens tri spørger om der er der styr på, hvad disse sponsorater svarer til i rede penge. KR svarer det er der. MF er overordnet ansvarlig for arbejdet med at rekrutterer sponsorer Regnskabet godkendes enstemmigt. b. Budget 2012 til orientering Der budgetteres konservativt Der er et kalkuleret med en fortsat medlemsfremgang Aktivitetsbudgettet er baseret på RHs og JOs aktiviteter som giver større DIF tilskud

4 Team Danmark tilskud væsentligt reduceret Ganløse spørger om dommerposten stammer fra Challenge dommeropgaven- ja KR Klaus fra Fredericia spørger om man har overvejet at professionalisere sponsorarbejdet, det har man men pt. er det ikke i overvejelserne. Peder fra Team Tri foreslår, at forbundet sælger trikompetencer til virksomheder MF svarer at sponsorsøgning eller kommercialisering af forbundet til elitearbejdet er hårdt arbejde Skal vi sælge vores landshold? KR forklarer, at vi budgetterer med et underskud på ,- kr. i Ad 4 Behandling af indkomne forslag a Nedlæggelse af datterklub begrebet samt ændring af stemmetal pr klub Aalborg stiller forslag om at forslaget opdeles i 2 AKK svarer, at vi har valgt at slå disse to ændringer sammen, da de er meget svære at dele op fordi det kræver sammenfaldende ændringer af lovene. Esben fra OTK spørger om der skal møde 4 personer til GF for at anvende alle 4 stemmer. Dette er ikke nødvendigt der skal blot en til at repræsentere klubben ved GF denne kan så bruge alle 4 stemmer. Jette fra Guldborgsund mener også, at forslaget skal deles i 2, da den nuværende fremstilling betyder,at man skal stemme ens på begge elementer i forslaget. Michael fra Blovstrød spørger om baggrunden for denne opdeling af stemmetal Anne fra OTK medgiver at de har haft mange stemmer men pointerer at de store klubber også repræsenterer mange triathleter Holger fra Guldborgsund spørger om det er rimeligt, at de store klubber bestemmer det hele Keld fra Aalborg spørger om der er en tendens i hvilke klubber der møder til GF Dirigenten opfordrer deltagerne til at komme med et konkret forslag til ændring af antal stemmer pr. klub.

5 Erik fra Sorø har været datterklub et par år men billiger nedlæggelse af begrebet. Esben fra OTK sammenligner differentieringen af stemmetal med partipolitik, foreslår procentvis differentiering. Kristina fra Blovstrød påpeger, at der er mange små klubber i Nordsjælland Anne fra OTK fastholder at de store klubber bør have større indflydelse Jørgen fra Ganløse spørger om unge under 18 tæller med AKK svarer at alle som er registreret i klubben som medlem tæller Vejle IF er enig i at de store klubber skal have flere stemmer Kristina fra Blovstrød savner motiveringen for forslaget, mener at forskellen på stemmetallene er stor Esben fra OTK synes det stemmer med demokratiske principper Nyborg spørger om stemmetallet også skal gælde økonomiske beslutninger Ulrik fra tri nord spørger om nedlæggelsen af datterklubber vil give flere nye klubber JO forklarer at dette forslag ikke ændrer muligheden for at lave underafdelinger Der fremlægges tal for medlemsantal i klubberne 40 klubber med mindre end 50 medlemmer 12 klubber med mindre end 100 medlemmer 4 klubber med mere end 400 medlemmer Der holdes pause hvor forsamlingen taler sammen om et ændringsforslag Der er principiel enighed om at afskaffe datterklubbegrebet Først afstemmes om afskaffelse af datterklubber Dernæst stemmes om ændring af stemmetal ud fra det af forsamlingen stillede forslag Forsamlingen kommer med følgende forslag medlemmer giver 2 stemmer medlemmer giver 3 stemmer 251 medlemmer - og derover giver 4 stemmer Flertallet stemmer for, forslaget vedtages Flertallet stemmer for, forslaget vedtages b Ny klubkontingentstruktur Keld fra Aalborg spørger om det får nogen økonomisk konsekvens for forbundet i efteråret, det gør det ikke.

6 MF forklarer at det er et forsøg på at få alle medlemmer registreret og dermed betalende, MF minder salen om at bestyrelsen har fået mandat til at sende en regning hvis der er stor forskel på indberetningen til DIF og til DTriF. Aalborg spørger om der er mulighed for billigere medlemskab, hvis man først melder sig ind sidst på året. MF fortæller at eventlicens netop er opstået af denne grund. Kirsten fra Kvik tri spørger om bestyrelsen vil arbejde for et sådant Prøvemedlemskab. Muligheden foreligger allerede. Der spørges til hvad det betyder hvis man skifter klub, det må klubberne ordne indbyrdes Ad 5 Fastsættelse af klubkontingent Bilag C Lasse fra Aalborg spørger hvorfor bestyrelsen vælger at sætte kontingentet ned trods budgetteret underskud. Flertallet stemmer for, 2 stemmer imod, forslaget vedtages KR forklarer, at bestyrelsen har valgt at klubmodul skal finansieres over driften, det er en langsigtet satsning. Ad 6 Valg af bestyrelse og revisor Anna Karin Klærke genvalgt til formand TBK træder ud af bestyrelsen Ricco Clausen, Kongens Tri, valgt ind i bestyrelsen. LML træder ud af bestyrelsen Lars Schmidt valgt ind i bestyrelsen Thomas Blom Kristensen, Vejle, valgt til 1. suppleant til bestyrelsen Henrik Badsgaard,OTK, valgt til 2. suppleant til bestyrelsen. KPMG valgt som revisorer. Ad 7 Valg til de nedsatte udvalg Amatør- og Ordensudvalget alle medlemmer genvalgt

7 (Jens Christian Andersen, Uffe Sass- Petersen og Erik Rostbirk og Steffen Mattrup Lund-Hansen til suppleant Ad 8 Eventuelt Lisbeth fra Århus 1900 efterlyser referat fra møde i Fredericia om talentudvikling MSH fortæller, at der blev talt om sportschef, landsholdtræner, Kasper Geil, Fremmødet var ringe, kun KTK, OTK og Fredericia deltog Lidt af meget, tarzantræning, skabe et motiverende miljø udviklingsmiljø, dialog om sportscollege Jørgen fra Ganløse støtter forslaget om referat, da de heller ikke kunne deltage MF fortæller om visionen om at blive selvforsynende med midler til eliten, uafhængigt af Team Danmark, der vil komme informationer ud. Info fra TIK - Kim Greisen holder foredrag 7/5 i TIK, alle er velkomne. Sune fra KTK 86 ønsker indsigt i bestyrelsens og kontorets strategier. Formanden svarer at de er at finde i forbundets virksomhedsplan , men indrømmer at forbundet ikke har været så gode til at formidle indholdet ud. Inputs til den nye plan modtages gerne. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lukket og takkede for god ro og orden. Brøndby, Idrættens Hus Dirigent Willy Rasmussen

8 EVT. NOTER: Referat af ordinær generalforsamling DTriF

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere