Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer"

Transkript

1 Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkeringskrav Funktioner Erfaring Parkeringsnormer Stationsnærhed Erfaringer Stationsnære områder i Glostrup Reducerede normer i stationsnære områder Dobbeltudnyttelse Eksempel på beregning af parkeringsbehov Handicapparkering Cykelparkering Side 2

3 1 Indledning Parkeringsbehovet hænger i vid udstrækning sammen med arealanvendelsen, men afhænger også af lokale forhold som fremkommelighed, tilgængelighed med alternative transportmidler, bilrådighed mv. Parkeringsbehovet kan således adskille sig fra kommune til kommune og fra område til område i kommunen. Glostrup Kommune ønsker, at antallet af parkeringspladser skal svare til det behov, der er. Det vil sige, at parkeringsnormerne skal fastsættes så der ikke etableres unødvendige parkeringspladser, men samtidig på et niveau, der sikrer, at områder ikke oversvømmes af biler på grund af for få parkeringspladser. Generelt er bilrådigheden i kommunen (54 %) lavere end på landsplan (60 %). Siden 2007 har bilrådigheden ligget på omkring % i kommunen (Danmarks Statistik, 2013). Dette kunne tale for at anvende parkeringsnormer, der begrænser etableringen af parkeringspladser i Glostrup Kommune. I det følgende er opstillet forslag til nye vejledende normer for kommunen. Normerne tager udgangspunkt i de eksisterende normer, samt undersøgelser om parkeringsbehov og parkeringsnormer i andre kommuner. Normerne er opdelt på flere kategorier end tidligere for at få et mere nuanceret billede af parkeringsbehovet. I forhold til tidligere operereres der ikke med flere sæt af normer, der er knyttet til forskellige områder. I stedet kan der anvendes en reduktionsfaktor for at tage højde for stationsnærhed, se kapitel 3. Herudover er der opstillet nye beregningsmetoder for dobbeltudnyttelse, se kapitel 4. Endeligt er der opstillet normer for henholdsvis handicap- og cykelparkering i kapitel 5 og 6. Side 3

4 2 Parkeringskrav 2.1 Funktioner Parkeringsnormerne skal sikre, at der etableres nok parkeringspladser, så de omgivende områder ikke oversvømmes med uønskede parkerede biler. Samtidig skal normerne fastsættes på et niveau, der sikrer, at der ikke etableres unødvendige parkeringspladser, der optager arealer, der kan anvendes til andre formål. Herudover skal normerne fastsættes så de i vid udstrækning tager højde for den fremtidige udvikling i biltrafikken. Det er således en balancegang at fastsætte normerne. I dag er der fastsat normer for boliger (åben-lav, tæt-lav, etagebebyggelse og ældreboliger), detailhandel og øvrige erhverv. Glostrup Kommune ønsker en yderligere nuancering af parkeringsnormerne. På den baggrund foreslås, at parkeringsnormerne fremover opdeles på 17 funktioner, se tabel 1. Boliger Erhverv Andet Anvendelse Åben-lav (fritliggende enfamiliehuse, enkeltstående dobbelthuse, samt sommerhuse) Tæt-lav (række, dobbelt-, kæde, og klyngehuse) Etagebebyggelse Ungdomsboliger, kollegier Plejehjem, ældreboliger Dagligvare Detailhandel Kontor og liberalt erhverv Produktionsvirksomhed Lagervirksomhed Hoteller Restaurant Servicestation Biograf Skoler Voksenundervisning Daginstitutioner Idrætshaller Sygehus Kolonihaver Tabel 1. Funktioner, der omfattes af nye parkeringsnormer. Side 4

5 2.2 Erfaring Normerne omfatter ikke samtlige funktioner i Glostrup Kommune, idet parkeringsbehovet for enkelte funktioner er så specifikt bestemt af lokale forhold, at der ikke kan anbefales at fastlægge generelle parkeringsnormer. Der er indsamlet erfaringstal for parkeringsnormer fra Vejdirektoratet og et udsnit af danske kommuner, se tabel 2. De indsamlede data viser, at der kan være store forskelle kommunerne imellem. Sammenstemmende for alle kommuner er dog, at på nær ungdomsboliger, er parkeringskravet for alle funktioner højere end det gennemsnitlige parkeringsbehov jævnfør Vejdirektoratets erfaringstal. Dette tyder således på, at der generelt etableres flere parkeringspladser end der umiddelbart er behov for. Det er dog Glostrup Kommunens erfaring, at Vejdirektoratets normer ikke er direkte anvendelige i Glostrup Kommune, da kommunens parkeringsbehov er større end normerne angiver. Anvendelse Glostrup (2000) Vejdirektoratet Kommuner Boliger Åben-lav 2 pr. bolig 1,0 pr. bolig 2,0 pr. bolig Tæt-lav 1,0 pr. 100 m 2 0,9 pr. bolig 1,5-2,0 pr. bolig Etagebebyggelse 1,0 pr. 100 m 2 0,6 pr. bolig 1,0-2,0 pr. bolig Ungdomsboliger, kollegier - 0,7 pr. bolig 0,25-1,5 pr. bolig Plejehjem, ældreboliger 0,4 pr. bolig 1,0 pr. 83 m 2 0, pr. bolig Erhverv Dagligvare 1,0 pr. 25 m 2 1,0 pr. 59 m 2 1,0 pr m 2 Udvalgsvare 1,0 pr. 25 m 2 1,0 pr. 53 m 2 1,0 pr m 2 Kontor og liberalt erhverv 1,0 pr. 50 m 2 1,0 pr. 71 m 2 1,0 pr m 2 Produktionsvirksomhed 1,0 pr. 50 m 2-1,0 pr m 2 Lagervirksomhed 1,0 pr. 50 m 2-1,0 pr m 2 Hoteller - 1,0 pr. 43 m 2 1,0 pr. 1-2 værelser Restaurant - 1,0 pr. 9 m 2 1,0 pr siddepladser Servicestation pladser pr. station Biograf - - 1,0 pr siddepladser Andet Skoler - 1,0 pr. 200 m 2 1,0 pr m 2 eller 1,0 plads pr. 1,3-2 ansatte Daginstitutioner - 1,0 pr. 38 m 2 1,0 plads pr normerede pladser eller/plus 1,0 plads pr. 1,3-2 ansatte Idrætshaller - 1,0 plads pr personer Tabel 2. Vejledende parkeringsnormer. Der er vist normer fra Glostrup Kommunes parkeringspolitik (2000), Vejdirektoratets analyse af parkeringsbehov (2009) og normer fra 11 danske kommuner ( ). Side 5

6 2.3 Parkeringsnormer Tabel 3 indeholder vejledende parkeringsnormer for Glostrup Kommune. Normerne er minimumskrav og angiver således et mindste antal parkeringspladser, der skal anlægges ved den pågældende funktion. Alle pladser skal være anlagt, inden der gives ibrugtagningstilladelse. Normerne kan reduceres som følge af stationsnærhed og dobbeltudnyttelse, jf. kapitel 3 og 4. Anvendelse Glostrup Boliger Åben-lav 2,0 pr. bolig Tæt-lav Etagebebyggelse Ungdomsboliger, kollegier Plejehjem, ældreboliger 2,0 pr. bolig 1,5 pr. bolig 0,5 pr. bolig 0,5 pr. bolig Erhverv Dagligvare 1,0 pr. 25 m 2 Udvalgsvare 1,0 pr. 25 m 2 Kontor og liberalt erhverv 1,0 pr. 50 m 2 Produktionsvirksomhed 1,0 pr. 50 m 2 Lagervirksomhed 1,0 pr. 100 m 2 Hoteller Restaurant 1 Servicestation Biograf 1,0 pr. værelse 1,0 pr. 5 siddepladser eller 1,0 pr. 10 m 2 10 pr. servicestation 1,0 pr. 5 siddepladser Andet Skoler 2 1,0 pr. 100 m 2 eller 0,5 pr. ansat Voksenundervisning Daginstitutioner 2 Idrætshaller Sygehuse 1,0 pr. 5 kursist 1,0 pr. 50 m 2 eller 1,0 pr. 10 normerede pladser 1,0 pr. 10 personer som anlægget er godkendt til af brandmyndigheder Glostrup Hospital udregnes efter særlige regler. Kolonihaver 1,5 Tabel 3. Parkeringsnormer for Glostrup Kommune. Normerne er minimumskrav, dog må der ikke etableres mere end 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 erhvervsareal i stationsnære områder, jf. Fingerplan Hvis begge værdier kendes anvendes den højeste værdi. Side 6

7 3 Stationsnærhed 3.1 Erfaringer Forskningscenteret for Skov og Landskab belyste i 2002 effekten af stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet (Peter Hartoft-Nielsen, 2002). Undersøgelsen viser samstemmende, at stationsnær lokalisering indebærer mindre bilkørsel og fremmer brug af kollektiv transport. Det vurderes at mellem hver femte og hver tredje af de ansatte, der ville bruge bil til arbejde ved en ikke-stationsnær lokalisering, i stedet vælger at benytte kollektiv transport, når arbejdspladsen ligger stationsnært. Effekterne af stationsnær boliglokalisering er mindre og mere usikre end effekterne af stationsnær arbejdspladslokalisering. Undersøgelsen viser, at jo tættere arbejdspladsen ligger på en station, jo større trafikal effekt. Ved velbetjente stationer i omegnen strækker den trafikale effekt sig sjældent længere end en reel gangafstand på m. Denne afstandsfølsomhed svarer til, hvad DSB tidligere har fundet. DSB regner med næroplande på op til 600 m i luftafstand. Det skal bemærkes, at der i undersøgelserne ikke kan påvises tilsvarende effekter af god busbetjening. Her er der fundet samme trafikale adfærd som på virksomheder ved andre ikke-stationsnære lokaliseringer. Figur 1. Andelen af ansatte der benytter toget til arbejde afhængigt af arbejdspladsens afstand til stationen. Udtræk fra Transportvaneundersøgelsen viser ligeledes en klar sammenhæng mellem stationsnærhed og brugen af den kollektive trafik. Side 7

8 I en undersøgelse fra 2001 konkluderes, at hvis gangafstanden fra station til arbejdsplads højst er 5 min. reduceres bilkørsel med 40 %. (Danmarks Miljøundersøgelser, 2001) En undersøgelse viser, at den kollektive trafik udgør 31 % af alle rejser, hvor bopæl og arbejdsplads er stationsnært, mens andelen kun udgør 11 % på de stationsfjerne. (Alex Landex) Tabel 4. Nøgletal for stationsnærhedens betydning for pendlerture (baseret på udtræk fra Transportvaneundersøgelsen). I forbindelse med Sjællandsprojektet refereres en effekt på % mindre biltransport fra arbejdspladser tæt på statsbanestationer. (Sjællandsprojektet, 2009) Herudover vurderes der i Miljøstyrelsens turrater (1992), at kontorer, der er lokaliseret mindre end 500 m fra en station, medfører 15 % mindre bilkørsel end kontorer, der er lokaliseret mere end 500 m fra en station. I forbindelse med undersøgelsen i 2002 (Peter Hartoft-Nielsen, 2002) er der endvidere undersøgt betydningen af stationsnærhed for to virksomheder i Glostrup Kommune. Stationsnært Ikke-stationsnært Kbh.s Amtsgård Carl Bro (Grontmij) Afstand til station 0,4 km 2,3 km Bilandel person 48 % 75 % Kollektiv transport 43 % 12 % Transport / ansat 39 km 40 km Gratis bilparkering Ja Ja Tabel 5. Undersøgelse af transportadfærden på to virksomheder i Glostrup Kommune. Undersøgelsen viser, at bilandelen reduceres med ca. 36 % ved en stationsnær placering. Udenlandske erfaringer peger i lighed med de danske erfaringer på en sammenhæng mellem stationsnærhed og bilkørsel. I bl.a. Holland og Tyskland anvendes reduktionsfaktorer på % for det normerede parkeringsbehov i stationsnære områder. Side 8

9 3.2 Stationsnære områder i Glostrup Erfaringerne viser, at der bør regnes med en stationsnærhedseffekt i Glostrup Kommune. Der bør således udpeges stationsnære områder, hvor der anvendes reducerede krav til udlæg og anlæg af parkeringspladser dels at understøtte den kollektive trafik og dels undgå etablering af unødvendige parkeringspladser. Områder omkring letbanestationer bør i det henseende betragtes som stationsnære områder, idet udenlandske erfaringer peger på at letbaner opleves næsten lige så attraktive som andre skinnebårne løsninger (tog). (Alex Landex) Glostrup Kommune har udarbejdet kort over stationsnære områder. Det aktuelle kort kan til enhver tid findes på Glostrup Kommunes hjemmeside. 3.3 Reducerede normer i stationsnære områder Glostrup Kommune anvender allerede i dag en reduceret parkeringsnorm for detailhandel og øvrige erhverv i området omkring Glostrup Station. Der anvendes ikke reducerede normer for boliger. I forhold til den generelle norm er minimumskravet for udlæg af parkeringspladser for detailhandel og øvrige erhverv i området omkring stationen reduceret med henholdsvis 50 % og 75 %. Dette er en væsentlig større reduktion, end hvad der umiddelbart kan begrundes i erfaringstallene. De reducerede normer tager udgangspunkt i, at området i dag er yderst velforsynet med parkeringsmuligheder, hvorfor der ikke er et stort behov for at anlægge ekstra parkeringspladser (Parkeringspolitik, 2000). Dette understøttes af parkeringsanalysen, der viser, at der generelt er et overskud af parkeringspladser i området omkring stationen. Dog skal det bemærkes, at der er flere parkeringsanlæg, hvor belægningen overstiger 100 % i spidsbelastningsperioden. Hvorvidt dette kan tillægges for få udlagte parkeringspladser til de umiddelbart tilknyttede funktioner, eller hvorvidt det er parkeringspladsernes beliggenhed, der gør, at de tiltrækker parkanter, der genereres af andre funktioner, er ikke undersøgt nærmere. Der er generelt ikke undersøgt, hvorvidt der i området kun er etableret parkeringspladser svarende til minimumskravet eller om der reelt er etablerede flere pladser end minimumsnormen forudsætter. Såfremt sidstnævnte er tilfældet foreligger der en risiko for, at der i fremtiden inddrages parkeringsarealer til brug for andre funktioner, hvorved parkeringsudbuddet omkring stationen nedsættes. Det kan derfor være forbundet med en risiko at fortsætte med at bruge væsentlige nedsatte parkeringsnormer, idet der risikeres ikke at udlægge nok parkeringspladser til nye funktioner. Herudover er området sårbart overfor, at cirka halvdelen af parkeringsudbuddet udgøres af private parkeringspladser. Glostrup Kommune Side 9

10 har ikke umiddelbart mulighed for at regulere disse pladser og sikre sig, at der ikke etableres tidsrestriktioner eller betalingsparkering, der alt andet lige vil medføre øget pres på de andre parkeringsområder. På den baggrund anbefales det, at reduktionen af parkeringsnormerne ikke baserer sig på det eksisterende udbud i området omkring stationen, men snarere baserer sig på de generelle erfaringer for parkeringsbehovet. Tabel 6 viser reduktion i beregning af parkeringsbehovet i stationsnære områder i Glostrup Kommune. Boliger Erhverv Reduktion 10 % 25 % Tabel 6. Reduktion i parkeringsbehovet pga. stationsnærhed (kun bilparkering). Side 10

11 4 Dobbeltudnyttelse Med henblik på at undgå at etablere unødvendige parkeringspladser kan der tages højde for dobbeltudnyttelse af pladserne. Med dobbeltudnyttelse hentydes til at forskellige funktioner har forskellige parkeringsbehov i løbet af døgnet, hvorfor de i et vist omfang kan dele de samme parkeringspladser. Dobbeltudnyttelse beregnes enten for ét større sammenhængende parkeringsanlæg eller inden for en radius af 200 m fra den pågældende lokalitet, hvis der forefindes eller etableres spredte parkeringspladser. Ved blanding af bolig og kontorer vil der typisk kunne opnås en reduktion på op til 30 % i det samlede parkeringsbehov, mens der ved blanding af boliger/butikker eller butikker/kontorer vil kunne opnås en 20 % reduktion i det samlede behov. (Vejdirektoratet, 2009). Det skal bemærkes at princippet kun finder anvendelse ved parkeringsanlæg, der anlægges og reguleres således, at de er offentlige tilgængelige for alle de funktioner, der indgår i beregningen. Tabel 7 viser beregningsværdier for dobbeltudnyttelse. Værdierne er som udgangspunkt baseret på hollandske erfaringstal og efterfølgende reguleret til danske forhold, fx lange åbningstider for dagligvarebutikker. Parkeringsbehovet fastlægges ved at beregne den forventede efterspørgsel i de forskellige tidsrum, hvorefter behovet fastsættes som den største samlede forventede efterspørgsel. Anvendelse Hverdage Lørdag Søndag Morgen Middag Aften Middag Aften Middag Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70% Dagligvare 30% 70% 40% 100% 10% 40% Udvalgsvare 30% 70% 40% 100% 0% 40% Kontor og liberalt erhverv 100% 100% 5% 5% 0% 0% Produktionsvirksomhed 100% 100% 5% 5% 0% 0% Lagervirksomhed 100% 100% 5% 5% 0% 0% Hoteller 25% 40% 100% 75% 100% 50% Restaurant 30% 40% 90% 70% 100% 40% Servicestation 100% 100% 100% 100% 100% 100% Biograf 15% 30% 90% 60% 100% 60% Skoler 100% 100% 0% 0% 0% 0% Daginstitutioner 100% 100% 0% 0% 0% 0% Idrætshaller 30% 50% 100% 100% 90% 85% Tabel 7. Reduktion for dobbeltudnyttelse. Tabellen angiver hvor stor en del af parkeringen, der kan forventes belagt om morgenen, i spidsbelastningen omkring middag (kl ) samt om aftenen og i weekenden. Side 11

12 4.1 Eksempel på beregning af parkeringsbehov I et område (ikke stationsnært) planlægges opført følgende på en ejendom: - 20 lejligheder m 2 dagligvarebutik m 2 kontor m 2 restaurant I henhold til parkeringsnormerne i tabel 3 medfører arealanvendelsen, at der skal etableres mindst 122 parkeringspladser. Anvendelse Parkeringsnorm Antal p-pladser 20 lejligheder 1,5 pr. bolig m 2 dagligvarebutik 1,0 pr. 25 m m 2 kontor 1,0 pr. 50 m m 2 restaurant 1,0 pr. 10 m 2 20 I alt 122 Tabel 8. Beregning af parkeringsbehov jf. parkeringsnormer. Da arealanvendelsen giver mulighed for dobbeltudnyttelse beregnes det endelige parkeringsbehov på baggrund af reduktionsfaktorer for dobbeltudnyttelse. Anvendelse/ Reduktionsfaktor Hverdage Lørdag Søndag Morgen Middag Aften Middag Aften Middag Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70% Dagligvare 30% 70% 40% 100% 10% 40% Kontor 100% 100% 5% 5% 0% 0% Restaurant 30% 40% 90% 70% 100% 40% Parkeringsbehov Boliger (30) Dagligvare (32) Kontor (40) Restaurant (20) I alt Tabel 9. Beregning af parkeringsbehov som følge af dobbeltudnyttelse. Det endelige parkeringsbehov fastsættes som den størst samlede forventede efterspørgsel, hvilket i dette tilfælde er 89. Det vil sige, at minimumskravet til antal parkeringspladser kan reduceres fra 122 til 89 på grund af dobbeltudnyttelse. Side 12

13 5 Handicapparkering Ved anlæg af fælles, sammenhængende parkeringsanlæg bør følgende krav til antallet af handicapparkeringspladser anvendes: Parkeringsanlæggets størrelse Handicappladser til alm. biler(3,5 5,0 m) Handicappladser til kassebiler (4,5 8,0 m) Tabel 10. Parkeringsnorm for etablering af handicappladser. Gælder ikke for enkelthuse eller rækkehuse, hvor parkering sker på egen grund. Side 13

14 6 Cykelparkering Opstilling af normer for antallet af cykelparkeringspladser ved forskellige byfunktioner er en vanskelig øvelser. Erfaringer viser, at der er så stor variation i efterspørgsel af cykelparkeringspladser, at det kan være et spørgsmål, hvorvidt der bør opstilles normer. I det følgende er der dog opstillet vejledende normer for etablering af cykelparkeringspladser i Glostrup Kommune. Der bør altid foretages en konkret vurdering for den enkelte lokalitet. Anvendelse Glostrup Boliger Åben-lav Parkering på egen grund (BR13) Tæt-lav Etagebebyggelse Ungdomsboliger, kollegier Plejehjem, ældreboliger Parkering på egen grund (BR13) 2,5 pr. bolig 1,5 pr. bolig 0,5 pr. bolig Erhverv Dagligvare 1,0 pr. 50 m 2 Udvalgsvare 1,0 pr. 50 m 2 Kontor og liberalt erhverv 1,0 pr. 40 m 2 Produktionsvirksomhed 1,0 pr. 100 m 2 Lagervirksomhed 1,0 pr. 100 m 2 Hoteller Restaurant Servicestation Biograf 0,1 pr. værelse 1,0 pr. 10 siddepladser 5 pr. servicestation 1,0 pr. 4 siddepladser Andet Skoler 0,8 pr. elev Voksenundervisning Daginstitutioner Idrætshaller 1,0 pr. 5 kursist 0,8 pr. ansat + areal til cykelanhængere 0,5 pr. person som anlægget er godkendt til af brandmyndigheder Sygehus Glostrup Hospital udregnes efter særlige regler. Kolonihaver Tabel 11. Normer for cykelparkering. Parkering på egen grund (BR10) Cykelparkeringen bør som udgangspunkt etableres overdækket. Som minimum skal 40 % af parkeringsanlæg, hvor der forekommer langtidsparkering af cykler, være overdækket fx ved boliger, skoler og arbejdspladser. Side 14

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Notat 19. december Norm for cykelparkering. Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler.

Notat 19. december Norm for cykelparkering. Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler. Notat 19. december 2016 Parkeringsnorm Norm for cykelparkering Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler. Parkeringspladser til cykler udføres som udgangspunkt i terræn

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Billund Kommunes Parkeringsvedtægt. Retningslinjer for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfond

Billund Kommunes Parkeringsvedtægt. Retningslinjer for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfond Billund Kommunes Parkeringsvedtægt Retningslinjer for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfond December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 3 2. Parkeringsnormer

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 2. Beregning af parkeringsbehov 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse 4. Parkeringspladsernes dimensionering 5. Parkeringsfond for centerområderne

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner

Rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner Notat 18. januar 2017 Sagsbeh.: AT By Byggeri og Ejendomme Rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner I det følgende gennemgås rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner - København, Aarhus,

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus September 2012 Bilag 3. Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. 2012 (tekst til særskilt dokument/pjece) Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune 1. Formål

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Vedtægt for. Vedtægten cirkulære om. Vedtægten. Nyt byggeri: e antal. benyttelse.

Vedtægt for. Vedtægten cirkulære om. Vedtægten. Nyt byggeri: e antal. benyttelse. Vedtægt for Odensee Kommunes parkeringsfond Forudsætninger: Vedtægten er udfærdiget med hjemmel i Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 357 af 3. juni 1993 omhandlende byggeloven, samt i henhold til

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013)

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013) ARBEJDSNOTAT 6. oktober 2014 ARH Baggrund Denne skrivelse er en opsamling på et indlæg vedr. trafikale tal og tendenser, som Via Trafik præsenterede på Byplanlaboratoriets arrangement, 2. netværksmøde

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

PARKERINGSNORMER FOR HELSINGØR KOMMUNE ( )

PARKERINGSNORMER FOR HELSINGØR KOMMUNE ( ) PARKERINGSNORMER FOR HELSINGØR KOMMUNE (19.01.2009) Formål Parkeringsnormer er et af elementerne i den samlede Trafikpolitik for Helsingør Kommune. På den ene side skal der ifølge bygningsreglementet udlægges

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt Parkeringsregulativ 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement. 3. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160750 VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION o:\_egedal by\infrastruktur parkering og veje\parkeringsfond

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

NYT BYGGERI VED KOKKEDAL STATION INDHOLD. 1 Indledning og sammenfatning Baggrund Konklusioner 2. 2 Lokalplanen 3

NYT BYGGERI VED KOKKEDAL STATION INDHOLD. 1 Indledning og sammenfatning Baggrund Konklusioner 2. 2 Lokalplanen 3 HØRSHOLM KOMMUNE NYT BYGGERI VED KOKKEDAL STATION VURDERING AF TRAFIK ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Hvad betyder nye boligers og arbejdspladsers lokalisering i bystrukturen for persontransporten?

Hvad betyder nye boligers og arbejdspladsers lokalisering i bystrukturen for persontransporten? Hvad betyder nye boligers og arbejdspladsers lokalisering i bystrukturen for persontransporten? Af Lic.techn. Peter Hartoft-Nielsen, Forskningscentret for Skov & Landskab Baggrund og formål På Forskningscentret

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond

Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfonden B r ø n d e r s l e v K o m m u n e 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010

Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010 Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010 Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, www.kerteminde.dk Vedtægt for Kerteminde Kommunes Parkeringsfond Vedtægt for Kerteminde kommunes

Læs mere

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond Parkeringsregulativ / Parkeringsfond 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement 3. Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION SLAGELSE KOMMUNE TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A052147 DOKUMENTNR.

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby)

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bydel: Vesterbro Beliggenhed/adresse: Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevgade II samt det meste

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan?

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Fingerplan 2007 Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Peter Hartoft-Nielsen Civ.ing, lic. techn. Projektleder hovedstadsområdets planlægning By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Parkeringsfond. januar 2011

Parkeringsfond. januar 2011 Parkeringsfond januar 2011 Mariagerfjord Kommune Parkeringsfond Udarbejdet af Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Aleks Danmark Mariagerfjord Kommune Park &

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

MILJØMINISTERIET By- og Landskabsstyrelsen

MILJØMINISTERIET By- og Landskabsstyrelsen Hovedstadsområdet overordnet plankoordinering Hovedstadsområdet 1 storbyområde (Fingerbyen) med sammenhængende bolig- og arbejdsmarkeder 1,9 mio. mennesker 34 kommuner (tidl. 50) 2 regioner (28 + 6 kommuner)

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Tillæg nr. 23. Kommuneplan Område til offentlige formål. Udkast. ved Idrætscenter Vest, Holstebro. Idrætscenter Vest. Centerområde.

Tillæg nr. 23. Kommuneplan Område til offentlige formål. Udkast. ved Idrætscenter Vest, Holstebro. Idrætscenter Vest. Centerområde. Tillæg nr. 23 Kommuneplan 2013 V IB O R GV E J Centerområde Idrætscenter Vest Boligområde Område til offentlige formål ved Idrætscenter Vest, Holstebro Udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Redegørelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg

Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg Lic.techn. Peter Hartoft-Nielsen, Center for Skov, Landskab og Planlægning

Læs mere