Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Retten i Horsens 2013"

Transkript

1 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed formuleret værdier og mål for domstolene. Det fremgår blandt andet af den nye målsætningspublikation, at domstolenes opgave er at værne om demokratiet, retssamfundet og den enkeltes retssikkerhed. Domstolenes opgaver, der er fastlagt i grundloven og anden lovgivning, er at pålægge straf og at afgøre tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder, herunder spørgsmål om lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og spørgsmål om lovgivningens overensstemmelse med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser. Det er visionen, at domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser i rette tid, der skal være velbegrundede og til at forstå. På den måde skal domstolene gøre sig fortjent til befolkningens tillid. Med dette udgangspunkt er der i december 2012 af Domstolsstyrelsens bestyrelse og efter en drøftelse på ledelsesforum med præsidentgruppen fastlagt nedenstående særlige fokusområder i 2013, som de enkelte retter skal tænke ind i handlingsplansarbejdet. Områderne omhandler de to overordnede mål om korte sagsbehandlingstider og mere ensartethed i opgaveløsningen. Implementering af vejledning om behandling af civile sager Digitalisering og it-understøttelse, herunder bl.a.: i. Overveje hvordan retten kan bidrage til implementeringen af JFS fase 1 (modtagelse, afsendelse og berammelse), herunder navnlig ved at stille kritiske forretningsressourcer til rådighed for udvikling og test af systemet samt at sikre tilstrækkelig ledelsesfokus på implementeringsforløbet.

2 ii. Forbedre de enkelte medarbejderes kompetenceniveau inden for it-anvendelse. iii. God udnyttelse af digitaliseringsmulighederne inden for de nuværende rammer, herunder eksempelvis via et projekt Sluk-faxen. Samarbejdet med de professionelle brugere, herunder navnlig i. Bedre decentral koordinering med anklagemyndigheden om sagstilrettelæggelsen. Ved udarbejdelsen af en handlingsplan for 2013 forventes de enkelte retter i øvrigt at fortsætte arbejdet med helhedsorienteret kvalitetsudvikling (løbende forbedring af kvalitet, service og effektivitet eventuelt med udgangspunkt i Domhusmodellen), ligesom det selvfølgelig også er en oplagt del af handlingsplanen, at de enkelte retter fastlægger indsatser, der har til formål at sikre en vellykket implementering af domstolenes fælles værdier og mål. Korte sagsbehandlingstider Retten i Horsens har også i 2012 haft en særdeles god målopfyldelse for alle sagsområder. Der er derfor ikke behov for særlige tiltag, men der er vigtigt, at de gode takter opretholdes. Fællessekretariatet, der opretter alle nye stævninger og betalingspåkrav, afsiger udeblivelsesdomme og forbereder småsager, har i deres handlingsplan anført følgende: Vi skal fortsat have fokus på at fastholde vores gode sagsbehandlingstider, herunder fastholde de gode arbejdsgange o ved udfærdigelse af 2. påtegning i betalingspåkrav kort efter udløbet af indsigelsesfristen, og o ved udarbejdelse af udeblivelsesdomme én gang ugentligt o Det tilstræbes, at fristlisten gennemgås én gang ugentligt o Handlingsplanen gennemgås hvert kvartal. De aftalte og iværksatte arbejdsgange til hurtig sagsbehandling af indkomne bødesager skal følges, og det tilstræbes, at alle indkomne bødesager ekspederes indenfor en uge. Retssekretariatet, der forestår den civile forberedelse, har i deres handlingsplan anført, at tiltagene fra 2012, hvorefter der gøres en ekstra indsats for at sikre, at der kun sker omberammelse af civile hovedforhandlinger, når der foreligger en gyldig grund eller omberammelse i øvrigt er velbegrundet, vil blive videreført i Særligt om frister er det anført: Vi har indført et system, hvor frister fremnoteres i den enkelte administrative medarbejders kalender. Dette sikrer en meget hurtig opfølgning på sager, hvor rettens fastsatte frister ikke er overholdt. Vi vil herudover fortsat bruge fristlisten som et arbejdsredskab til nedbringelse af sagsbehandlingstiden for alle civile sager.

3 Berammelse af voldssager, omfattet af 37 dages reglen, er som altid et fokuspunkt. Vi har i 2012 og vil også i 2013 give dette særlig opmærksomhed. Berammelsen er fortsat placeret hos én medarbejder, og alle voldssager, som ikke kan berammes og gennemføres indenfor fristen, forelægges en dommer eller præsidenten. Denne strategi har vist sig forholdsvis effektiv og betød, at målopfyldelsen i 4. kvartal af 2012 var 100 %. Der vil dog fortsat være store udfordringer i forhold til opfyldelse af fristen på 37 dage, særligt i de sager, hvor der er ønske om meget travle forsvarere. I skifteretten behandles nye dødsboer og insolvens sager indenfor de lovmæssige krav og i overensstemmelse med måltallene. For at fastholde de gode tal for de borgernære opgaver har skifteretten i deres handlingsplan for 2013 om korte sagsbehandlingstider anført følgende: Skifteretten vil fortsætte med at lave straksudleveringer af dødsboer, når pårørende møder personligt op med blanketter, der er udfyldt og underskrevet. Skifteretten vil arbejde hen imod, at udlevering af boer sker dag for dag. Skifteretten vil endvidere arbejde hen imod, at når godkendelse af boopgørelse foreligger fra SKAT, bliver der straks lavet en afgiftsberegning på boafgift. Ekspedition af åbningsstatus og boopgørelse skal ligeledes også helst ske dag for dag. Derimod viser opgørelserne af overbeholdningen, at det kniber med at få sluttet bobehandlede eller komplicerede dødsboer, konkursboer og indledte gældssaneringer i ordentlig tid. Der sættes derfor fokus på dette i Beholdningen af henholdsvis dødsboer og insolvensskifter har de seneste tre år udviklet sig således: Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2006 Dødsboer Insolvensskifter Det er målsætningen at nedbringe beholdningen til 2006 niveau i løbet af 2013 og For at nedbringe beholdningen vil skifteretten i 2013 beramme gældssaneringssager og tvangsopløsningssager, således at mødet afholdes senest 3 uger fra modtagelsen gennemgå indkomne gældssaneringsforslag og boregnskaber i konkursboer, således

4 at de kan lægges til berammelse senest 1 uge efter modtagelsen foretage en grundigere vurdering af redegørelserne i konkursboerne og konkret tilskynde kuratorerne til en hurtigere afslutning af disse. Gennemgå de verserende sager med kritiske øjne og opfordre advokaterne til at få sagerne afsluttet. Der overvejes endvidere forskellige tiltag omkring afslutningen af konkursboerne. I den forbindelse er der aftalt et møde med skifteretten i Aarhus til erfaringsudveksling. I fogedrettens handlingsplan er det anført: Sagsbehandlingstiderne for afdelingens almindelige fogedsager ligger på ca. 4 uger, og 3 uger for pantebrevsudlæg og lejesager. Vi vil have større fokus på vores samarbejde med politiet, idet vi vil invitere dem til møder for at opnå en tættere kontakt til de personer hos politiet, der arbejder med vores henvendelser. Emner til fremtidige møder er: Opfølgning på sager, der ligger til politiforkyndelse Opfølgning på sager, der ligger til politifremstilling Tilrettelæggelse af aktioner Lejeudsættelsessager, herunder politiets medvirken Forbedring af den generelle kontakt Ensartethed i opgaveløsningen Et helt centralt punkt bliver implementeringen af den civile vejledning, både internt og eksternt. Vejledningen har allerede været drøftet på plenarmøde, og det er indtrykket, at der ikke vil være interne problemer ved brugen af vejledningen. En stor del af vejledningen fokuserer på forberedelsen af de civile sager. Om dette har retssekretariatet i sin handlingsplan anført: Målsætning og tiltag: Vi ser frem til at skulle arbejde med at implementere den kommende civile vejledning for byretterne i vores sagsbehandling. Vores sagsbehandling ses på de fleste områder allerede at være i overensstemmelse med vejledningen, og på områder hvor den ikke er, vil vi justere

5 vores interne køreplaner for sagsbehandlingen, så disse er i overensstemmelse med vejledningen. Vejledningen understøtter de bestræbelser, vi allerede gennem lang tid og med en vis succes har udført med hensyn til at gøre advokater og andre professionelle brugere mere bevidste om det ressourcespild og forlængelse af sagsbehandlingstider, som udsættelse af frister samt af hovedforhandlinger med kort varsel medfører, og at ledig retskapacitet opstået på denne baggrund kun i begrænset omfang kan nyttiggøres. For at sikre en ensartet praksis internt er der taget initiativ til i foråret at holde en række møder med de af rettens jurister, der i det daglige forestår forberedelsen af civile sager (småsager og almindelige civile sager). Det er et formål med møderne bl.a. at søge at sikre, at der i det relevante omfang sker en så vidt mulig ensartet forberedelse og afvikling af møderne og af rettens behandling af spørgsmål som syn og skøn/sagkyndige erklæringer og retsmægling. Møderækken skal sikre en ensartet, kvalificeret og velovervejet udarbejdelse af retsbøgerne, så de bliver et brugbart værktøj både internt og eksternt. Møderne vil også give mulighed for vidensudveksling mellem de to afdelingers jurister. Vi ser frem til at resultater fra den landsdækkende brugerundersøgelse 2013 foreligger og vil bruge undersøgelsen som et redskab til at optimere vores betjening af rettens brugere. Vi vil løbende gennemgå og opdatere vore interne køreplaner for sagsbehandlingen med henblik på at fastholde en ensartet og effektiv sagsforberedelse på et højt fagligt niveau. Retten vil afholde møder med retskredsens advokater og advokatsekretærer med henblik på gennem dialog at søge at opnå anerkendelse af vejledningen og intentionerne med denne og derigennem lette implementeringsarbejdet. På straffesagsområdet vil Retten i Horsens i 2013 indlede et samarbejde med Retten i Kolding om behandling af straffesagerne. Der er taget initiativ til oprettelse af et kontaktudvalg mellem de to retter, således at vi arbejder i samme retning på såvel praktiske som mere faglige spørgsmål i forhold til den fælles anklagemyndighed, Sydøstjyllands Politi. Det første konkrete initiativ er et fællesmøde om afvikling af nævningesager. Ensartethed er vigtig i alle dele af rettens funktioner. I skifterettens handlingsplan er det anført: Skifteretten bruger standardteksterne i dødsboer og insolvens. Skifterettens køreplaner ajourføres 2 gange om året, således at vi den ene gang ajourfører dødsboer og den anden gang insolvenssager.

6 Fogedretten har i deres handlingsplan anført, at man vil bidrage aktivt til en landsdækkende ensartethed i behandlingen af fogedsagerne. Der er videre anført: Den 4. februar 2013 deltog afdelingen i den landsdækkende invitation til vores professionelle brugere inkasso- og advokatbranchen gå-hjem-mødet Det gode fogedmøde. Mødets rammer var aftalt mellem afdelingslederne og funktionscheferne i landets fogedretter, og havde det formål at fogedretten kunne fortælle om de rammer vi arbejder inden for og vores kunder havde mulighed for at fortælle om deres udfordringer i arbejdsdagen. Vi vil nu bidrage til at indberette de nyttige forslag og anmodninger til Bedste Praksis, hvilket skal være med til, at der kommer en fælles udmelding til inkasso- og advokatbranchen. Vi vil deltage aktivt i den landsdækkende sparring med det mål at opnå en større ensartet behandling af sagerne uanset i hvilken landsdel man indleverer en fogedsag. Vi vil deltage i ERFA-møder og på seminarerne. Kommunikation, digitalisering og it-understøttelse Retten har i 2013 den målsætning, at alle medarbejdere kan arbejde sikkert og nuanceret med digitalisering, også ud over de anvendte sagsbehandlingssystemer. Vi har derfor iværksat et projekt, der skal sikre og forbedre de enkelte medarbejderes kompetenceniveau inden for itanvendelse. Midlet hertil er lærings-aktiviteterne under DO IT IT test i CAMPUS, og samtlige administrative medarbejdere og øvrige jurister skal inden 1. marts 2013 gennemføre testen. På baggrund af resultaterne vil medarbejderne blive tilbudt differentieret undervisning i de forskellige IT værktøjer, de bruger til dagligt herunder internet/ i Outlook og Word. Retten i Horsens har i flere år søgt at bruge de digitale kommunikationsmuligheder maksimalt. Retten i Horsens var ultimo 2012 pilot embede for brugen af send digitalt knappen. Alle kontormedarbejdere har i den forbindelse lært brugen af denne. På nuværende tidspunkt sker store dele af kommunikationen med advokater og anklagemyndighed via mail. I 2013 vil vi udvide denne digitale kommunikation, så den også i højere grad inddrager de advokater, som endnu ikke bruger sikker mail. Vi vil også arbejde på at kommunikere med borgerne i f.eks. småsager og dødsboer og i den forbindelse vejlede borgerne om muligheden for at modtage post fra Danmarks Domstole via borger.dk. På et afdelingslederseminar i april 2013 er digital kommunikation et af hovedemnerne. Retten i Horsens vil endvidere i 2013 arbejde målrettet på at få afskaffet faxen. Retten i Horsens forventer i 2013 at være pilotembede for JFS modtagelse, oprettelse og afsendelse JFS 0.6. I den forbindelse har retten fået fjerntest adgang til JFS 0.6, og tester løbende

7 efter aftale med Domstolsstyrelsen JFS 0.6. Ved disse tests er afdelingsledere og medarbejdere fra alle afdelinger inddraget med henblik på at sikre såvel ledelsesfokus som medarbejderviden om JFS 0.6, da det forventes at være med til at sikre såvel et bedre pilot- som implementeringsforløb for JFS 0.6 ved Retten i Horsens. Vi er også forberedt på at modtage berammelsesdelen, JFS 0.8, og har valgt superbrugere og plangruppedeltagere. Retssekretariatet har i deres handlingsplan anført: Vi er nået langt med digital sagsbehandling, og kontakt med vores brugere sker i dag hvor det er muligt helt overvejende ved brug af . Vi vil i 2013 og mens vi afventer introduktionen af JFS - undersøge, om der er yderligere områder, hvor vi med fordel kan gøre brug af digital sagsbehandling. Om kommunikation har retssekretariatet videre anført: Vi vil fortsat arbejde for, at vores skriftlige kommunikation formidles i et klart, forståeligt og tidssvarende sprog. Vi har på baggrund af tidligere fokusområder og handlingsplaner udarbejdet i forbindelse hermed længe arbejdet med vores skriftlige sprog og skønner, at vi ikke længere har større udfordringer på dette område. Ved modtagelse af nye medarbejdere i afdelingen vil vi dog sikre, at disse også kommunikerer på en tidssvarende og forståelig måde. Kvalitetsudvikling Fastholdelse og udvikling af kvalitet i opgaveløsninger er fortsat et fokuspunkt. I handlingsplanen for fællessekretariatet er det anført: - Vi laver en videns-mappe med gode eksempler/ideer samt kendelser med henblik på forhøjet kvalitet og mere ensartethed. - Vi etablerer en tavle, hvorpå spørgsmål, gode ideer og/eller kommentarer kan noteres, således at vi sikrer, at alle underrettes og får samme besked. - Vi vil fortsat kommunikere elektronisk i alle tilfælde, hvor det er muligt. - Vi vil fortsat kommunikere tidssvarende og forståeligt.

8 - Alle skal huske at gennemlæse eget arbejde. Det gælder både for arbejde, der sendes ud af huset og arbejde, der lægges videre til en kollega. I skifterettens handlingsplan er det anført, at man som i 2012 vil kontrollere, at der ikke er stavefejl i breve og retsbøger, og vil bruge en fælles blanket til afholdelse af telefonmøder i dødsboer. At være en attraktiv arbejdsplads Hvis domstolene fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads er det vigtigt at den enkelte medarbejder har mulighed for udvikling, udfordringer og ansvar. Samtidig skal der gøres alt for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden, så det bliver en glæde at gå på arbejde ved Danmarks Domstole. Den høje produktivitet har vist, at der bliver arbejdet rigtig godt i alle afdelinger. Produktivitet er imidlertid ikke nok. I flere af rettens afdelinger er der i 2012 fokuseret på en udvidelse af medarbejdernes kompetenceområder og dette arbejde fortsætter i I retssekretariatets handlingsplan er det anført: Prøveordningen vi indførte i 2012, hvorefter de administrative medarbejdere har egne civile sager, har været en succes, og ordningen er nu permanent. Ordningen skønnes at have medført en betydelig større medarbejdertilfredshed og har givet den enkelte medarbejder på samme måde som det både nu og tidligere har været gældende for medarbejderne, der arbejder med straffesager - et større selvstændigt ansvar for den enkelte sags behandling og forløb. I samme forbindelse er enkelte opgaver, som tidligere blev udført af juristerne, blevet uddelegeret til de administrative medarbejdere. Vi vil søge at arbejde for at fastholde og udbygge denne udvikling, både for så vidt angår behandlingen af civile sager som straffesager, og dermed sikre, at den enkelte medarbejder fortsat har grundlag for at opleve udvikling, udfordringer og ansvar. I fællessekretariatets handlingsplan er anført, at man den 1. marts 2013 starter med at rokere, således at alle medarbejdere oplæres i de forskellige funktioner, som varetages af fællessekretariatet. I skifteretten vil man også i 2013 gennemføre oplæring i samtlige sagsområder. I fogedrettens handlingsplan er det anført: I december 2012 gennemførte fogedafdelingen en temadag med overskriften Afdelingens dag, hvor vi i samarbejde med Merete Schlüter fra Bedste Praksis arbejdede med, hvordan

9 trivslen i afdelingen kan blive bedre. Som led i dette arbejde, blev der, mellem afdelingens medarbejdere, indgået en aftale om, at alle i 2013 vil bidrage aktivt til, at der sker en kompetenceudvikling i afdelingen med det mål, at alle medarbejdere kan udføre alle opgaver i afdelingen. Der er nu indkøbt en magnettavle, der skal opdeles med alle fogedrettens arbejdsopgaver og med medarbejderne for derved at synliggøre, hvem der tager ansvar for hvilke opgaver, og hvor der er ekstra behov for fokus. Når oplæringerne går i gang, er det aftalt, at alle opgaver vil ligge på et fælles arbejdsbord. Det skal som udgangspunkt være forbudt at have sager liggende på ens bord, når arbejdsdagen er omme. På sigt skal alle medarbejdere selvstændigt kunne varetage samtlige opgaver i afdelingen. Hensigten med dette er, at skabe en større forståelse for kollegaens arbejdsopgaver, hvilket bør have en positiv indflydelse på trivslen i afdelingen. Det forventes ligeledes at have den positive effekt, at afdelingen bliver mindre sårbar i ferie- og sygdomsperioder, og at den enkelte medarbejder ikke mødes med bunker, når man vender tilbage fra ferie/sygdom. Ansvaret for at dette gennemføres ligger hos samtlige medarbejdere. KAW er tovholder. Forelagt og vedtaget på SSU den 5. marts 2013 Ingrid Thorsboe

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten. Handlingsplan 2010 1 Danmarks Domstole har for 2010 fastsat følgende indsatsområder: 1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Strategi & handlingsplan 2012

Strategi & handlingsplan 2012 Strategi & handlingsplan 2012 Retten i Holstebro Side 1 Strategi & Handlingsplan 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rettens opgaver og organisering 2. Vision og værdier 3. Retten - en attraktiv arbejdsplads 3.1.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2017

Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Side 1 af 21 Indhold 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Handlingsplan for Danmarks Domstole 2017...

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN Senest revideret 15. oktober 2015 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Præsidentens

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2013 2 1. Indledning Københavns Byret er den største byret i Danmark. Byretten afslutter cirka 12,5 % af alle landets vægtede civile

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Retten i HilleRød StRategiplan 2013-2016 for Retten i HilleRød

Retten i HilleRød StRategiplan 2013-2016 for Retten i HilleRød Retten i Hillerød Strategiplan 2013-2016 for retten i hillerød Strategiplan 2013-2016 Forord Retten i Hillerød er en del af Danmarks Domstole og er således en del af den tredje statsmagt. Det er domstolenes

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2016 Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Aftalt på SSU 11. februar 2011 Side 1 af 34

Aftalt på SSU 11. februar 2011 Side 1 af 34 - Aftalt på SSU 11. februar 2011 Side 1 af 34 Handlingsplan for Retten i Horsens 2011 Indledning: Da embedet blev dannet den 1. januar 2007, satte vi os nogle ambitiøse mål. Vi ønskede at blive et af de

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere