Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)"

Transkript

1 Alle kommuner Jord & Affald J.nr Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring af miljøbeskyttelsesloven, som indeholder rammerne for en ny organisering af dele af affaldssektoren. Miljøstyrelsen forventer at sende en ny affaldsbekendtgørelse i høring i september Bekendtgørelsen skal fastsætte de nærmere regler for den nye organisering. Den nye organisering vil på visse områder kunne have ganske vidtrækkende betydning for virksomheder og kommuners tilrettelæggelse af affaldshåndteringen. Derudover vil der til dels vil være tale om regler, som skal udmøntes af kommunerne. På den baggrund vil Miljøstyrelsen gerne informere om nogle af de nye elementer og om, hvornår de træder i kraft. Orienteringen omfatter: 1. Genanvendeligt erhvervsaffald 1.1. Frit valg af genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomhed 1.2. Godkendelse af indsamlingsvirksomheder 1.3. Affaldsregistret 1.4. Kommunale genanvendelsesanlæg 1.5. Genbrugspladser 2. Standardregulativer 3. Affaldsdatasystem 4. Affaldsgebyrer 4.1. Opkrævning af gebyr hos erhvervsvirksomheder via CVRregistret 4.2. Fritagelser for erhvervsaffaldsgebyr 4.3. Nye principper for gebyrfastsættelse fra og med budgetår Gebyrer til finansiering af driftsudgifter til sffaldsdata- og regulativsystem 5. Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg 1. Genanvendeligt erhvervsaffald 1.1. Frit valg af genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomhed Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Der bliver med den nye bekendtgørelse frit valg for de affaldsproducerende virksomheder af miljøgodkendte genanvendelsesanlæg og godkendte indsamlingsvirksomheder. Det betyder, at kommunerne pr. den 1. januar 2010 ikke længere må anvise kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald til behandling. Kommunerne kan dog fortsat lade kommunens egne institutioner og virksomheder omfatte af en kommunal ordning for genanvendeligt affald Godkendelse af indsamlingsvirksomheder Virksomhederne kan efter den 1. januar 2010 overdrage ansvaret for håndteringen af kildesorteret, genanvendeligt affald til en godkendt og registreret indsamler. De virksomheder, der ønsker at overtage ansvaret for affaldsproducenternes pligt til at sikre en forsvarlig håndtering af deres kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald, skal godkendes af Miljøstyrelsen. Godkendelsen består primært i kravet om, at der i indsamlingsvirksomheden (på det enkelte p-nr.) skal være mindst en person med ledelsesansvar, som har opnået bevis for at kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. Miljøstyrelsen forventer, at uddannelsen vil være udviklet og klar, således at der i affaldsbekendtgørelsen kan stilles krav om, at indsamlingsvirksomhederne skal have gennemført uddannelsen senest den 1. januar Det betyder, at indsamlingsvirksomheder, der er optaget på bilaget, jf. nedenfor, men som ikke har gennemført uddannelsen senest den 1. januar 2011, vil blive ekskluderet fra registret Affaldsregistret Den nye affaldsbekendtgørelse vil fastsætte krav til genanvendelsesanlæg og indsamlere om optagelse på Affaldsregistret. Det er Miljøstyrelsens forventning, at eksisterende genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder skal være registreret senest den 1. september Affaldsregistret forventes herefter at kunne fungere som opslagsværk for virksomheder, der skal have håndteret deres kildesorterede genanvendelige affald. Det betyder, at virksomhederne fra 1. januar 2010 skal håndtere deres genanvendelige affald, selvom Affaldsregistret ikke er i drift endnu. Dette vil i praksis ske ved, at virksomheder, der producerer genanvendeligt affald, får frit valg blandt miljøgodkendte genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder, som efterfølgende opnår bevis for at kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet Kommunale genanvendelsesanlæg Som ovenfor nævnt er udgangspunktet i de nye regler for så vidt angår genanvendeligt affald, at kommunale anlæg kun kan behandle genanvendeligt husholdningsaffald, affald fra kommunale institutioner og kommunale virksomheder og affald afleveret på kommunens genbrugspladser. Kommunale anlæg, der er godkendt til behandling af genanvendeligt affald og godkendt og sat i drift inden den 26. februar 2009 kan dog fortsat behandle kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder. Retten til at behandle genanvendeligt erhvervsaffald gælder kun for eksisterende anlæg 2

3 og kun svarende til den mængde affald, som anlæggene behandlede af erhvervsaffald på dette tidspunkt. Det forventes, at den tilladte behandlingskapacitet for genanvendeligt erhvervsaffald som udgangspunkt vil blive fastsat på baggrund af, hvor meget genanvendeligt erhvervsaffald det enkelte anlæg behandlede i I den kommende affaldsbekendtgørelse vil blive fastsat krav om, at det kun er kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, forstået i overensstemmelse med det nye affaldsdirektivs definition på genanvendelse, som fortsat kan behandle genanvendeligt erhvervsaffald. Det vil sige genanvendelse forstået som enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. Det skal i øvrigt understreges, at kommunale genanvendelsesanlæg ikke kan godkendes som indsamlingsvirksomhed for genanvendeligt erhvervsaffald og derfor ikke kan optages på Affaldsregistret som indsamlingsvirksomhed men alene som genanvendelsesanlæg. Da virksomhedernes frie valg gælder fra den 1. januar 2010, hvor Affaldsregistret endnu ikke er i drift, skal alle kommunale anlæg, der opfylder ovenstående, og som ønsker, at disse fortsat skal kunne behandle genanvendeligt affald fra virksomheder, anmelde dette til Miljøstyrelsen senest den 1. januar Anlæggene skal samtidig fremsende en redegørelse for anlæggets indtægter og omkostninger, herunder fordelingen af indtægter og omkostninger mellem genanvendeligt husholdnings- og erhvervsaffald dækkende kalenderåret Anlæggene skal efterfølgende søge om optagelse på Affaldsregistret. I bekendtgørelsen vil blive fastsat en frist herfor til den 1. september Miljøstyrelsen skal samtidig gøre opmærksom på, at det af lovforslaget fremgår, at der vil blive ført et opsøgende økonomisk tilsyn med, at der er sikret en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse af det genanvendelige erhvervsaffald fra de øvrige kommunale affaldsaktiviteter. Kommunalbestyrelserne skal overfor tilsynet til enhver tid kunne dokumentere denne regnskabsmæssige adskillelse. Der vil skulle betales et gebyr, der skal dække det særlige økonomiske tilsyn. Det er Miljøstyrelsens forventning, at gebyret vil blive fastsat i f.t. aktivitetsniveauet ved det enkelte tilsyn i lighed med principperne i brugerbetalingsbekendtgørelsen Genbrugspladser Virksomhederne skal pr. 1. januar 2010 have adgang til genbrugspladser i deres kommune. Hvis en kommune ikke selv råder over genbrugspladser, skal kommunen på anden måde sikre adgang til genbrugspladser for kommunens borgere og virksomheder. Både borgere og virksomheder skal betale for denne adgang. Hvis kommunen (eller et kommunalt fællesskab, som kommunen er medejer af) har gennemført repræsentative brugerundersøgelser, kan disse anvendes til at fastsætte fordelingen mellem betalin- 3

4 gen for husholdninger og erhverv for adgangen til genbrugspladser i kommunen. Hvis ikke der foreligger brugerundersøgelser, skal kommunen anvende den fordelingsnøgle 15 % til virksomhederne og 85 % til husholdningerne der fremgår af bemærkningerne til den vedtagne ændring af miljøbeskyttelsesloven. Kommunen skal endvidere anvende den fordelingsnøgle, der også fremgår af lovforslaget til fordelingen af omkostningerne mellem de enkelte virksomheder: Øvrige virksomheder ½ Håndværkere og anlægsgartnere 4 (0 1 ansatte) Håndværkere og anlægsgartnere 6 (2 10 ansatte) Håndværkere og anlægsgartnere 8 (over 10 ansatte) Kommunerne skal mindst hvert 4. år lave en ny brugerundersøgelse på genbrugspladserne for at illustrere fordelingen af affaldsmængderne mellem husholdninger og virksomheder. Den 1. brugerundersøgelse skal være gennemført senest den 1. januar 2011 for de kommuner, som endnu ikke har brugerundersøgelser. Den 1. januar 2015 skal alle kommuner på ny have gennemført brugerundersøgelser. Miljøstyrelsen forventer at stille en skabelon og en vejledning for gennemførsel af brugerundersøgelser på genbrugspladsen til rådighed for kommunerne. En sådan skabelon skal sikre, at alle undersøgelserne gennemføres efter samme principper, og således at undersøgelserne bliver statistisk signifikante. Skabelonen vil give mulighed for, at kommunerne kan stille yderligere spørgsmål, når de gennemfører deres brugerundersøgelser, f.eks. i form af tilfredshedsspørgsmål og lignende. Miljøstyrelsen forventer at skabelon og vejledning vil være klar til brug fra efteråret Standardregulativer Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde udkast til standardregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Miljøstyrelsen har allerede afholdt workshopper med kommunerne om funktionalitet og indhold af regulativerne. Det er Miljøstyrelsens forventning, at standardregulativerne sendes i høring i september 2009 sammen med udkastet til affaldsbekendtgørelse. Der vil i høringsperioden blive afholdt informationsmøde for kommunerne om indholdet i regulativerne. Det er styrelsens forventning, at det nye regulativsystem står færdigt den 1. januar 2010, således at kommunerne har mulighed for at anvende systemet og udarbejde de to affaldsregulativer om henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald i løbet af det første halvår af De nye regulativer skal være vedtaget af kommunalbestyrelserne med ikrafttræden senest den 1. juli Miljøstyrelsen vil samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at regulativer, inklusive bilag skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Opgaven 4

5 kan altså ikke delegeres til den kommunale forvaltning, et kommunalt fællesskab (affaldsselskab) eller andre. 3. Affaldsdatasystemet Af den kommende affaldsbekendtgørelse vil fremgå, at affaldsaktører kan indberette til Affaldsdatasystemet fra den 1. april Indberetningerne for 2010 skal dog senest være foretaget 31. januar De nationale statistikker, der tidligere er udarbejdet i ISAG, vil fremover være tilgængelige via et link på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der skal derfor ikke indberettes ISAG data til Miljøstyrelsen for Ligesom virksomhederne fra 1. januar 2010 ikke længere skal udarbejde eller opdatere stamkort. Det er intentionen, at Affaldsdatasystemet skal indeholde alle væsentlige data om affald. Det skal derfor også være den primære kilde til information for miljømyndighederne i deres administration af affaldsreglerne. Det nye Affaldsdatasystem kommer til at indeholde affaldsoplysninger om håndterede affaldsmængder for henholdsvis affaldsproducent, indsamler og modtageanlæg, og kommunerne kan således fra 1. januar 2010 ikke længere anmode om transportørindberetninger. Der vil dog fortsat være adgang for kommunerne til i tilsynsøjemed at opkræve oplysninger, som ikke fremgår af Affaldsdatasystemet eller som endnu ikke er registrerede. Hvis kommunerne ønsker, at virksomhederne skal oplyse om håndteret affald, skal der være tale om en konkret anmodning for den enkelte virksomhed og ikke en række virksomheders oplysninger. Kommunen kan f.eks. anmode om at se faktura som dokumentation for, at affaldet er håndteret korrekt og til anlæg, som kommunen anviser til. Kommunen vil med affaldsdatasystemet få adgang til at se oplysninger om håndteret affald for virksomheder beliggende i kommunen men ikke adgang til at se oplysninger for virksomheder beliggende i andre kommuner. Kommunale fællesskaber får kun adgang til at se data vedrørende deres egen virksomhed. 4. Affaldsgebyrer 4.1. Opkrævning af gebyr hos erhvervsvirksomheder via CVR-registret Pr. den 1. januar 2010 skal kommunerne som udgangspunkt opkræve alle erhvervsaffaldsgebyrer via CVR-registret. Det gælder således for administrationsgebyret samt gebyrerne for genbrugsplads og farligt affald samt eventuelle øvrige ordninger for ikke-genanvendeligt affald. Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der er et særligt problem med opkrævningen direkte hos virksomheden af gebyr for dagrenovationslignende affald i de kommuner, hvor virksomhederne er en del af indsamlingsordningen for dagrenovation fra husholdningen. Det drejer sig dels om fastsættelsen af gebyret efter objektive kriterier og dels udfordringen med opstilling af det nødvendige materiel bestemt for virksomheder i små baggårde og lignende. 5

6 Miljøstyrelsen lægger derfor til grund, at et gebyr for en indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald kan opkræves via BBR-registret i I tilfælde, hvor ejeren af ejendommen ikke ønsker at videreopkræve gebyret hos virksomheden, må kommunen skønsmæssigt fastsætte et gebyr på baggrund af objektive kriterier - og opkræve dette direkte hos den CVRregistrerede virksomhed. Kommuner, der i dag har etableret en anvisningsordning for dagrenovationslignende affald kan blot fortsætte med denne. Miljøstyrelsen kan i øvrigt oplyse, at styrelsen er i dialog med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omkring behovet for aktuelle opdaterede oplysninger i CVR-registret til brug for kommunernes udtræk Fritagelser for erhvervsaffaldsgebyr De nye regler kommer også til at betyde en ensartning af, hvilke virksomheder der kan fritages for at betale erhvervsaffaldsgebyr. Kommunerne skal fritage de relevante virksomheder fra opkrævning af affaldsgebyrer pr. 1. januar 2010 og frem. Der forventes 3 overordnede tilfælde af fritagelser: 1. Fritagelse af branchekoder virksomheder, der reelt ikke indebærer en belastning af de kommunale affaldsordninger. Miljøstyrelsen udarbejder en liste over branchekoder, som skal fritages i alle kommuner. Styrelsen forestiller sig at drage nytte af erfaringer fra de kommuner, som allerede i dag operer med såkaldte brachefritagelser. Miljøstyrelsen sender en sådan liste med i høring i september 2009 sammen med affaldsbekendtgørelsen. 2. Fritagelse ved eksport Virksomheder, som overfor deres kommune kan dokumentere, at de eksporterer alt deres genanvendelige affald, skal fritages fra at betale gebyr for adgangen til genbrugspladser i kommunen. Tilsvarende vil virksomheder, der kan dokumentere, at de eksporterer alt deres farlige affald, skulle fritages fra at betale gebyr for farligt affald. Virksomhederne kan dog ikke fritages for at betale gebyr for administration og for dagrenovationslignende affald (i de kommuner, der har etableret en indsamlingsordning herfor). 3. Fritagelse ved en omsætning under kr. Virksomheder, som overfor deres kommune kan dokumentere, at de har en omsætning under kr., skal fritages for at betale gebyr. Kommuner, som foretrækker selv at lave udtræk fra SKAT, kan vælge at administrere fritagelsen baseret på disse oplysninger i stedet for en ansøgningsmulighed for virksomhederne. Dette skal i så fald fremgå af det kommunale regulativ for erhvervsaffald Nye principper for gebyrfastsættelse fra og med budgetår 2011 Der vil i den nye affaldsbekendtgørelse blive fastsat regler, der pålægger kommunerne at fastsætte gebyrer for hver enkelt affaldsordning, og udgifterne skal fordeles på henholdsvis husholdninger og erhverv, således at krydssubsidiering i vidt omfang undgås. 6

7 Miljøstyrelsen er opmærksom på, at en stor del af landets kommuner allerede har fastlagt budgettet for 2010, og at det ville kræve administrativt store ressourcer at tilpasse budgettet for 2010 til disse gebyrprincipper. De vil derfor først gælde for kommunernes gebyrfastsættelse fra og med Gebyrer til finansiering af driftsudgifter til Affaldsdata- og regulativsystem Det følger af bemærkningerne til den nye ændringslov, at driftsudgifterne til det nye affaldsdata- og regulativsystem skal gebyrfinansieres via det kommunale affaldsgebyr for henholdsvis virksomheder og husholdninger i kommunen. Provenuet herfor skal herefter overføres til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil hvert år og første gang den 1. marts 2010 melde et beløb ud til kommunerne, som kommunerne skal opkræve pr. den 1. juli 2010, til dækning af driftsudgifterne. 5. Benchmarking I den kommende affaldsbekendtgørelse vil der blive stillet krav om, at forbrændings- og deponerings anlæg leverer data fra 2010 til brug for benchmarking af anlæggene. Miljøstyrelsen er i løbende dialog med RenoSam, Affalddanmark, DI samt Dansk Energi om de nærmere krav til benchmarkingens indhold samt til den afrapportering som parterne bag den politiske aftalt har ønsket. Det forventes, at Miljøstyrelsen i efteråret 2009 kan offentliggøre en benchmarking af anlæggene for på grundlag af oplysninger, som anlæggene frivilligt har givet. 7. Øvrige emner Mængdegrænser for kildesortering: Miljøstyrelsen forventer ikke, at der i den kommende affaldsbekendtgørelse vil blive fastsat mængdegrænser for, hvornår genanvendelige affaldsfraktioner som minimum skal udsorteres til genanvendelse. Det er heller ikke Miljøstyrelsens forventning, at kommunerne f.eks. i forbindelse med tilsynsbesøg på de affaldsproducerende virksomheder skal stille krav om genanvendelse ved særlige mængdegrænser. Det er dog styrelsens forventning, at kommunerne ud fra en konkret vurdering vil påbyde virksomhederne at kildesortere deres affald i overensstemmelse med affaldshierakiet, herunder kildesortering til genanvendelse. Bioaffald Nogle kommuner tilbyder i dag en særlig indsamling af virksomhedernes bioaffald, som derefter sendes til genanvendelse. Kommunerne kan med de nye regler ikke længere tilbyde denne indsamling, da bioaffaldet, hvis det udsorteres, omfattes af den nye frit-valgs-ordning for genanvendeligt erhvervsaffald. Kommunerne kan dog fortsat f.eks. i forbindelse med tilsynsbesøg sikre, at virksomhederne kildesorterer deres affald, herunder bioaffald. Kommunerne bør herefter gøre virksomheden opmærksom på Affaldsregistret, hvor virksomheden kan vælge transportør, indsamlingsvirk- 7

8 somhed eller genanvendelsesanlæg til håndteringen af det genanvendelige bioaffald. Henlæggelser Det er Miljøstyrelsens forventning, at den nye affaldsbekendtgørelse også vil indeholde nærmere vilkår for kommunalbestyrelsernes adgang til at gebyrfinansiere forskudsvise dækninger af planlagte investeringer på affaldsområdet. Dette vil ske i form af krav om, at kommunalbestyrelsens beslutning om henlæggelser sker på baggrund af konkrete planer om nye investeringer, der er omfattet af de kommunale affaldsplaner. De nye bestemmelser forventes at komme til at gælde for gebyrer, der opkræves fra den 1. januar 2011, således at kommunerne har mulighed for at tilpasse budgettet de nye krav. Bygge- og anlægsaffald En ny bekendtgørelse om sortering af bygge- og anlægsaffald, til erstatning af det eksisterende skal erstatte cirkulære om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse. Det forventes at udkast til bekendtgørelse vil blive sendt i høring i løbet af efteråret. Med venlig hilsen Brigitta Pürschel 8

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Til alle landets kommuner Jord & Affald J.nr. Mst-7759-00016 Ref. JABRA 17. februar 2010 Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald,

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10 Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens første fase? 08.02.2016 Side 1 af 10 J.nr. 4.10.1.1 Indledning KL og Dansk Affaldsforening vil med dette notat lave en komprimeret gennemgang

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Uddybende bemærkninger til KL s høringssvar til lovforslag om organisering af affaldssektoren (ændring af Miljøbeskyttelsesloven)

Uddybende bemærkninger til KL s høringssvar til lovforslag om organisering af affaldssektoren (ændring af Miljøbeskyttelsesloven) NOTAT Uddybende bemærkninger til KL s høringssvar til lovforslag om organisering af affaldssektoren (ændring af Miljøbeskyttelsesloven) Behov for klare begreber og definitioner...2 Myndighed og drift...2

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 16. maj 2008 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 16. maj 2008 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 16. maj 2008 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmark har fra Folketingets Ombudsmand den 10. august 2007 modtaget en klage fra Dem over Odense Kommunes opkrævning

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 1415 af 12/12/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 L 152 Bilag 2 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 L 152 Bilag 2 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 L 152 Bilag 2 Offentligt Jord & Affald J.nr. Ref. CFM; KBH; BPC; BOMGO; AWD; AMLBE Den 25. februar 2009 Høringsnotat ændring af Miljøbeskyttelsesloven (organisering

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

01.01.12 trådte den nye affaldsbekendtgørelse, Bekg. nr. 1415 af 12.12.11 om affald, i kraft (efter at være blevet kundgjort den 31.12.11).

01.01.12 trådte den nye affaldsbekendtgørelse, Bekg. nr. 1415 af 12.12.11 om affald, i kraft (efter at være blevet kundgjort den 31.12.11). Læsevejledning 03.01.12 AMB/IW Vedr. de væsentligste ændringer i affaldsbekendtgørelsen pr. 01.01.12 01.01.12 trådte den nye affaldsbekendtgørelse, Bekg. nr. 1415 af 12.12.11 om affald, i kraft (efter

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

2.1 Styrket konkurrence og øget gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald

2.1 Styrket konkurrence og øget gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 486 Offentligt 21. juni 2007 Politisk aftale om organisering af affaldssektoren Regeringen har den 21.6.2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Marianne Moth Miljøstyrelsen. Ny organisering af affaldssektoren Politisk udspil

Marianne Moth Miljøstyrelsen. Ny organisering af affaldssektoren Politisk udspil Marianne Moth Miljøstyrelsen Ny organisering af affaldssektoren Politisk udspil Historie Anbefalinger fra bredt sammensat arbejdsgruppe, december 2004 Baggrundsrapporter om forskellige emner findes på

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen mst@mst.dk mamun@mst.dk Høringssvar fra KL over udkast til bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om affaldsdatasystemet samt bekendtgørelse om affaldsregisteret og registrering heri og om godkendelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter den 23. marts 2011 REFERAT 1. KORT OM DEN NYE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Indledningsvist blev der gjort opmærksom, at der var kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr 224 af 07.03.2011). Nedenstående oversigt

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Når du har bestået indsamlerprøven, får du automatisk tilsendt dit indsamlerbevis [link til indsamlerprøven]

Når du har bestået indsamlerprøven, får du automatisk tilsendt dit indsamlerbevis [link til indsamlerprøven] Indsamleruddannelsen Velkommen til indsamleruddannelsen. Her på siderne kan du læse det, du skal vide for at kunne bestå indsamlerprøven og opnå dit indsamlerbevis. Virksomheder som pr. 1. januar 2015

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

Plan-, Bygge- og Miljøcenter

Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan-, Bygge- og Miljøcenter Dato 21. marts 2012 Erhvervsaffaldsgebyrer 2012 I 2010 og 2011 skulle alle virksomheder betale gebyr for muligheden for at anvende kommunernes genbrugsstationer. Herunder et

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

X har den 18. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

X har den 18. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens udtalelse til boligforening 2015-4826 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes opkrævning af affaldsgebyrer for erhvervsdrivende i ejerforening X har den 18. januar

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

224 af 07/03 2011 Status: Gældende

224 af 07/03 2011 Status: Gældende Bek. om affald 224 af / 21 Status: Gældende Nr. 224 af 7. marts 21 Miljøministeriet Bekendtgørelse om affald Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Vedrørende Albertslund Kommunes opkrævning af gebyr for affaldsordning i kommunens natur- og parkområder

Vedrørende Albertslund Kommunes opkrævning af gebyr for affaldsordning i kommunens natur- og parkområder Albertslund Kommune albertslund@albertslund.dk Sagsnr. 2014-7595 Doknr. 140531 Dato 07-08-2014 Vedrørende Albertslund Kommunes opkrævning af gebyr for affaldsordning i kommunens natur- og parkområder Albertslund

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling retssikkerhed og opgavefordeling?genbrugsstationer farligt affald regelforenkling genanvendeligt erhvervsaffald Idéoplæg om Fremtidens affaldssektor I N D H O Forord 3 Indledning 4 L D?Genbrugsstationer

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald X 01-09- 2011 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved breve af 23. september 2010 og 25. januar 2011 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Gentofte Kommune den 21.

Læs mere

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Side 1/8 www.ens.dk Indhold 1. Indledning - Forståelse af forsyningssikkerhed

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 01-11-2010 Sag nr.: KB 237 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere