BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE"

Transkript

1 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013

2 1. INDLEDNING DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance Frudsætninger... 5 Persnkreds... 5 At kunne administrere BPA... 6 Øvrige frhld BEVILLING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE... 7 Sagsgang... 7 Ansøgningens indhld... 8 Afgørelse... 8 Sagsbehandlingstid... 8 Bevillingens indhld KLAGEADGANG... 9 Oplysningspligt OPFØLGNING/REVISITATION Individuelt tilsyn/revisitatin Generelt tilsyn SITUATIONER I DAGLIGDAGEN Samliv/Ægteskab Sygdm g hspitalsindlæggelse Persnlig assistance til dit erhvervsarbejde FERIE- OG WEEKENDOPHOLD M.M Ophld g ferie i Danmark Krtvarigt feriephld i udlandet Særlige tilfælde FLYTNING BPA I UDLANDET Længerevarende phld i EU-medlemslande Midlertidigt phld i udlandet OPHØR AF DIN BPA-ORDNING Generelt Hvis betingelserne ikke længere er pfyldt Hvis du ønsker at standse din BPA-rdning Dødsfald ADMINISTRATION AF BPA Hvad indebærer arbejdsgiveransvaret CVR-nummer g erhvervsknt Erhvervsknt: Overdragelse af arbejdsgiveransvar Trepartsaftale ved ekstern arbejdsgiver Omkstninger til arbejdsgiverpgaven ØKONOMI Udmåling af hjælpen Rådighedstimer Tilskud til hjælperrelaterede udgifter RELATIONEN TIL ANDRE LOVE Merudgifter i henhld til Servicelvens Bistands- g plejetillæg Invaliditetsydelse (IY) BUDGET Budgetpstilling fr din BPA-rdning Lønbudget Budget-variable udgifter Udgifter, der betales efter regning Øvrige udgifter REGNSKAB, TILBAGEBETALING M.V Årligt regnskab fr BPA-rdning Det årlige regnskab skal mfatte Kmmunen udarbejder årsregnskabet Tilbagebetaling Marts 2013 Side 2 af 45

3 16. DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering (APV) Hjælpemidler/frflytningsteknik Frflytningskursus Oplæring i arbejdspgaver FORSIKRING Lvpligtige frsikringer Hjælpere med på udlandsrejse Gult g blåt sygesikringsbevis ARBEJDSULYKKE OG ARBEJDSBETINGET SYGDOM Arbejdsulykke Arbejdsbetinget sygdm VIKARDÆKNING LØNADMINISTRATION Dine valgmuligheder sm arbejdsgiver Kvalifikatins- g funktinstillæg Afgrænsning fastansatte Arbejdsmarkedspensin SYGDOM OG FRAVÆR Sygemelding Raskmelding Delvis raskmelding Lægeerklæring LÆNGEREVARENDE ELLER HYPPIGT SYGEFRAVÆR Krnisk sygdm Hyppigt, krtvarigt sygefravær OPSIGELSE PÅ GRUND AF SYGEFRAVÆR LØN UNDER SYGDOM LØN UNDER BARNS 1. OG 2. SYGEDAG HJÆLPERNES FERIE Ferielvens bestemmelser Den 6. ferieuge Feriefridage, særlige feriefridage, msrgsdage m.v Optjeningsperiden Ferieåret Ferieplanlægningen Feriegdtgørelse FERIEKORT OG FERIEKONTOBEVISER BARSELSORLOV Barselsfnd NYTTIGE ADRESSER BILAG BILAGSOVERSIGT BILAG Bilag 1 Rekruttering af hjælpere Bilag 2 Ansættelsessamtale Bilag 3 Samtaler med ansatte Bilag 4 Vejledning m Persnaleadministratin Marts 2013 Side 3 af 45

4 1. INDLEDNING Denne håndbg mhandler Helsingør Kmmunes retningslinjer fr brgerstyret persnlig assistance (BPA) efter servicelvens 96 til brgere, der har et mfattende behv fr hjælp, sm frudsætter en ganske særlig frm fr støtte. Hensigten er at skabe en fælles frståelse af intentinerne med Servicelvens 96 g kmmunens serviceniveau g administrative praksis g er derfr tænkt sm et nyttigt arbejdsredskab g pslagsværk fr dig sm BPA-bruger, dine hjælpere g øvrige invlverede. Håndbgen udleveres første gang i papirudgave til alle BPA-brugere g pdateret udgave findes på Helsingør Kmmunes hjemmeside Håndbgen ajurføres i takt med lvændringer. Visitatin til g administratin af Brgerstyret persnlig assistance fretages af Center fr Psykiatri g Handicap. Håndbgen giver ikke svar på alle spørgsmål. Du er derfr altid velkmmen til at henvende dig til din rådgiver g/eller BPA arbejdsgiver, når du er i tvivl eller har et prblem i frbindelse med din BPA-rdning. Helsingør marts 2013 Marianne Mandal Områdeleder Center fr Psykiatri g Handicap Marts 2013 Side 4 af 45

5 2. DET SIGER LOVEN Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance. Brgerstyret persnlig assistance (BPA) er en hjælperdning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsrienteret g fleksibel hjælp til persner med mfattende funktinsnedsættelse g sammensatte hjælpebehv. Brugerens selvbestemmelse er et nøglerd fr BPA-rdningen, frdi den bygger på den enkelte brugers individuelle hjælpebehv g persnlige ønsker m at fasthlde eller pbygge et selvstændigt liv, trds et massivt hjælpebehv. Frudsætninger Servicelvens 96 Stk. 1. Kmmunalbestyrelsen skal tilbyde brger-styret persnlig assistance. Brgerstyret persnlig assistance ydes sm tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, vervågning g ledsagelse til brgere med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne, der har et behv, sm gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse fr tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at brgeren er i stand til at fungere sm arbejdsleder fr hjælperne. Det er desuden en betingelse, at brgeren kan fungere sm arbejdsgiver fr hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en frening eller en privat virksmhed m, at tilskuddet verføres til den nærstående, freningen eller den private virksmhed, der herefter er arbejdsgiver fr hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i frhld til hjælperne vedrørende spørgsmål m ansættelse g afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, freningen eller den private virksmhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kmmunalbestyrelsen kan tilbyde brgerstyret persnlig assistance til brgere, der ikke er mfattet af persnkredsen efter stk. 1, hvis kmmunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed fr at sikre en helhedsrienteret g sammenhængende hjælp fr brgeren. Stk. 4. I de situatiner, hvr brgeren eller en nær-stående er arbejdsgiver, skal kmmunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Fr at få bevilget BPA efter 96 skal du være mfattet af persnkredsen g kunne administrere rdningen. Persnkreds Servicelvens 96 henvender sig til persner, der har et hjælpebehv, sm ikke kan dækkes efter reglerne m hjælp efter g 97 i servicelven. Det er en frudsætning fr tildeling af hjælp efter 96, at du: -Er fyldt 18 år (der er ingen øvre aldersgrænse) -Har en betydelig g varigt nedsat fysisk g/eller psykisk funktinsevne -Har et massivt behv fr pleje, vervågning g ledsagelse -Har massive g sammensatte hjælpebehv -Har brug fr hjælp i g udenfr hjemmet. Det afhænger altid af en knkret, individuel vurdering, m en persn er mfattet af persnkredsen g pfylder betingelserne fr en BPA-rdning. Der er ikke fastsat begrænsninger fr, hvilke funktinsnedsættelser der kan være mfattet af 96. Det er heller ikke et krav, at BPAbrugeren skal have behv fr hjælp døgnet rundt eller have brug fr hjælp til både pleje g vervågning g ledsagelse. Både persner med et fysisk handicap, herun- Marts 2013 Side 5 af 45

6 der gså respiratrbrugere, g persner med hjerneskade, sensriske eller kgnitive funktinsnedsættelser mv., har mulighed fr at få en BPA-rdning. Der kan nrmalt ikke tilbydes BPA til bebere på plejehjem, i plejeblig, btilbud g lignende. At kunne administrere BPA At kunne administrere BPA betyder sm udgangspunkt, at du skal kunne fungere sm arbejdsgiver g arbejdsleder fr dine hjælpere. Du behøver ikke at have erfaring med arbejdsleder-/arbejdsgiverrllen fr at pfylde betingelserne. Arbejdsgiveransvaret g de dermed frbundne pgaver kan du vælge at verdrage til en nærtstående, en frening eller en privat virksmhed, hvis du ikke selv magter eller ønsker at påtage dig dette ansvar. Arbejdsgiverpgaver er blandt andet at: - Ansætte g afskedige hjælpere, - Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne, - Udbetale løn, - Indberette skat, tegne lvpligtige frsikringer, indbetale til ferie- g barselsfnd g ATP g at - Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøfranstaltninger. Arbejdslederansvaret kan du ikke verdrage til andre. Det er derfr en klar betingelse fr at få en BPA-bevilling, at du selv kan magte denne rlle, eventuelt efter en vis plæring g instruktin. Arbejdslederpgaver er blandt andet at: - Varetage arbejdsplanlægning sammen med g fr hjælperne, - Udarbejde jbbeskrivelse g jbpslag / annncer, - Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler, - Varetage plæring g daglig instruktin af hjælperne, - Afhlde medarbejderudviklingssamtaler g at - Udarbejde APV. Scial- g Integratinsministeriet har i prettet en gratis rådgivningsfunktin m juridiske spørgsmål til BPA-brugere. Desuden vil der i samme peride blive udbudt kurser fr såvel nye sm erfarne BPA-brugere. Se mere på g Marts 2013 Side 6 af 45

7 Øvrige frhld Du har gså mulighed fr at kmbinere en BPA-rdning med hjælp fra hjemmeplejen i det mfang, du selv fretrækker en sådan løsning. Det kan være i situatiner, hvr du ønsker at være alene ngle timer i løbet af dageller nattetimerne, hvr du så kan mdtage hjælpen fra hjemmeplejen i stedet fr at have den persnlige hjælper hs dig. 3. BEVILLING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Sagsgang Du ansøger ved at rette henvendelse til Center fr Psykiatri g Handicap fr at aftale et hjemmebesøg eller evt. hspitalsbesøg. Du vil på mødet blive rienteret m rdningen g alternative muligheder fr støtte efter Servicelven. Ved mødet deltager en rådgiver fra Center fr Psykiatri g Handicap g en visitatr fra Center fr Ældre g Omsrg fr at du kan få de nødvendige infrmatiner m mulighederne fr støtte. I samarbejde med dig vil de afdække dine behv g indhente de nødvendige plysninger til behandling af din ansøgning. Kmmunen kan ikke bare indhente plysninger fra andre, det kræver, at du giver dit samtykke. Du må gerne efter dit eget valg lade pårørende eller andre, sm du har tillid til, deltage i møderne. Det kan være en gd idé, frdi du mdtager megen infrmatin, sm du efterfølgende kan have behv fr at drøfte med en anden. Du skal gså give en del infrmatin, hvr det kan være hensigtsmæssigt, at en anden kan supplere. Ofte vil det være nødvendigt med flere samtaler fr at sikre, at kmmunen har de nødvendige plysninger til at træffe en afgørelse. Helsingør Kmmune anvender Vksenudredningsmetden, g rådgiver udarbejder i den frbindelse en funktinsbeskrivelse, sm en del af grundlaget fr dels at vurdere, m du pfylder kriterierne fr at få tildelt støtte, g dels at vurdere hvilken støtte du har behv fr. Skemaet udfyldes med de plysninger, sm du kmmer med, g de plysninger der indhentes fra læge, hspital m.v. Din rådgiver skal tilbyde at udarbejde en handleplan jf. Servicelvens 141. Handleplanen skal styrke din indflydelse g tydeliggøre målet med indsatsen, så den bliver sammenhængende, helhedsrienteret g frpligtende fr alle invlverede persner g instanser. Marts 2013 Side 7 af 45

8 Ansøgningens indhld En ansøgning m BPA skal indehlde plysninger m ansøgerens handicap - herunder hvilke funktiner ansøgeren selv kan klare, g hvilke der behøves hjælp til. Når du vervejer at ansøge m BPA vil dine behv fr hjælp henver døgnet indgå i vurderingen. Det kan eksempelvis være: Persnlig hygiejne Af- g påklædning Tiletbesøg Tandbørstning Madlavning Spisning Tøjvask, rengøring g eventuelle andre gøremål i dit hjem Ledsagelse til indkøb g andre aktiviteter, herunder behv fr hjælp i frbindelse med transprt Overvågning Hvilke aktiviteter, du allerede har Hvilke aktiviteter, du ønsker at kmme i gang med. Det er derfr en gd idé, at du frud fr samtalen har vervejet dine muligheder g behv. Din rådgiver vil i tæt dialg med dig beregne, hvr mange hjælpetimer du har behv fr g til hvilke frmål. Afgørelse Din rådgiver klargør din sag til afgørelse g sender indhentede plysninger til dig til partshøring (gennemsyn g kmmentering, så det sikres, at sagen afgøres på det krrekte grundlag). Når partshøringsfristen er udløbet, fremsender rådgiver din sag til visitatinsudvalget, der træffer beslutning m tilkendelse af BPA g niveauet fr støtte. Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingen vedrørende ansøgninger m 96-bevilling er mfattende. Helsingør Kmmune har en ambitin m at gennemføre en grundig prces, g det er erfaringen, at der fra din første henvendelse vedrørende BPA g til der ligger en afgørelse, går 4-6 måneder. Figuren herunder viser hvilke aktiviteter, der fregår i sagsbehandlingsperiden: Marts 2013 Side 8 af 45

9 Bevillingens indhld Bliver din ansøgning imødekmmet, mdtager du en skriftlig bevilling med følgende plysninger: Bevilgede antal timer enten pr. døgn, pr. uge eller pr. måned, Antallet af eventuelle rådighedstimer, Om der indgår ekstra timer til ferie eller weekendbesøg i bevillingen, Om dit bistands- eller plejetillæg indgår sm delvis betaling fr hjælpen (kun relevant fr førtidspensinister, der har pensinsbevilling fra før den 1/1 2003) g Hvrnår der følges p på bevillingen første gang. Desuden indehlder bevillingen: Tilskuddets størrelse samt hvrledes det udbetales/administreres, Din plysningspligt ved ændringer i din situatin g Mulighed fr at anke afgørelsen. 4. KLAGEADGANG Kmmunens afgørelser kan indbringes fr Det Sciale Nævn, jf. Servicelvens 166, stk. 1, g Retssikkerhedslvens 60, stk. 1 g 2. Marts 2013 Side 9 af 45

10 Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger efter mdtagelsen af afgørelsen, indgive din klage til din rådgiver. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Har du brug fr hjælp til at frmulere din klage, kan du få hjælp af din rådgiver. Når kmmunen har mdtaget din klage, vil din sag blive revurderet. Såfremt du ikke får medhld ved denne revurdering, skal kmmunen videresende din klage til Det Sciale Nævn, sm træffer afgørelse. Oplysningspligt I henhld til Retssikkerhedslvens 11 stk. 2, har du pligt til at plyse m ændringer, der kan have betydning fr den hjælp, du mdtager. Det kan eksempelvis dreje sig m ændringer i din helbredstilstand, flytning eller lignende. Kmmunen kan beslutte at kræve hjælpen tilbagebetalt, hvis du md bedre vidende har undladt at give plysninger eller har mdtaget hjælpen uberettiget. Det er derfr meget vigtigt, at du altid giver din rådgiver relevante plysninger. Er du i tvivl, bør du kntakte din rådgiver. 5. OPFØLGNING/REVISITATION I frbindelse med pfølgning vil du, såfremt der sker ændringer i din bevilling, mdtage en ny skriftlig bevilling med klagevejledning. Kmmunen fører både et individuelt g et generelt tilsyn med samtlige BPA-rdninger. Herunder er de t typer tilsyn beskrevet. Individuelt tilsyn/revisitatin Kmmunen er frpligtet til løbende at følge p på din BPA-rdning. Dette vil i praksis fte ske igennem din rådgivers kntakt med dig. Hvis din BPA-bevilling er ny, vil din rådgiver efter 3 måneder invitere til et pfølgningsmøde. Frmålet er at afklare, m din bevilling fungerer efter hensigten, herunder m der er behv fr: Servicelvens 148 stk. 2: Kmmunalbestyrelsen i phldskmmunen, jf. 9-9 b i lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde, skal løbende følge de enkelte sager fr at sikre sig, at hjælpen frtsat pfylder sit frmål. Kmmunalbestyrelsen skal herunder være pmærksm på, m der er behv fr at yde andre frmer fr hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra mdtagerens frudsætninger g så vidt muligt i samarbejde med denne. Justeringer i timetallet, Flere hjælpemidler g/eller Rådgivning g vejledning m arbejdsleder/arbejdsgiverrllen. Marts 2013 Side 10 af 45

11 Din rådgiver vil herudver fretage en årlig revisitatin fr at vurdere, m: Den udmålte hjælp stadig stemmer verens med dit behv fr pleje, vervågning g ledsagelse, Der er sket ændringer i din situatin, sm kræver justering af din bevilling g Om du frtsat pfylder kravene til at få tildelt en BPA. Skulle det ske, at du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at være arbejdsleder, eller du mislighlder rdningen, kan andre rdninger vervejes. En mulighed er, at du får hjælp efter Servicelvens 94 g 95 stk. 3, hvr hjælpen ydes sm naturalydelse, eller at en af dine nærtstående indgår sm arbejdsgiver fr dine hjælpere. Generelt tilsyn Kmmunen har pligt til at føre tilsyn med alle BPA-rdninger, g du vil derfr mindst én gang årligt få et tilsynsbesøg i dit hjem. Det generelle tilsyn har fkus på at afklare, m din BPA-rdning fungerer efter hensigten, herunder m: Du får den hjælp, sm er hensigten med rdningen, Du tilrettelægger arbejdet på en tilfredsstillende måde Hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde g Andre frhld, herunder hyppige hjælperskift, arbejdsmiljø etc., giver anledning til en særlig indsats fra kmmunens side. Tilsynet sender tilsynsrapprt til dig til partshøring, g efterfølgende sendes den til din rådgiver. Tilsynsrapprten indgår sm en sagsakt ved vurdering af, m du frtsat er i stand til at være arbejdsleder. Retssikkerhedslven: 15. Kmmunalbestyrelsen har ansvaret fr g beslutter, hvrdan kmmunen skal planlægge g udføre sin virksmhed på det sciale g sundhedsmæssige mråde efter den sciale lvgivning. 16. Kmmunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvrdan de kmmunale pgaver løses, jf. 15. Tilsynet mfatter både indhldet af tilbudene g den måde, pgaverne udføres på. 6. SITUATIONER I DAGLIGDAGEN Samliv/Ægteskab Hvis du indgår ægteskab eller samlivsfrhld, kan din ægtefælle eller samlever ikke blive pålagt at udføre udvidede pleje-, vervågnings- g ledsagefunktiner i relatin til din BPA-rdning. Marts 2013 Side 11 af 45

12 Sygdm g hspitalsindlæggelse Ved sygdm, hspitalsindlæggelse eller lignende, kan din bevilling blive øget eller reduceret midlertidigt, afhængig af dit behv g situatinen. Du skal derfr altid infrmere din rådgiver m hspitalsindlæggelse af mere end 1 uges varighed. Under indlæggelse på et ffentligt sygehus, er det sygehuset, der skal varetage patientens pleje mm. jf. Sundhedslvens 74 g 79. I så gd tid sm muligt bør du sm arbejdsleder rientere hjælperne m en kmmende sygehusindlæggelse, så de har mulighed fr at tilrettelægge deres hverdag eller eventuelt afvikle ferie i samme peride. Ved krterevarende indlæggelser (under 1 uge) er det mest praktisk, at handicaphjælperne følger med. Arbejdstiden skal stadig tilrettelægges, så hjælperne verhlder kravene m hviletid g maksimal antal arbejdstimer. Opstår der en situatin, der kræver mere end 4 ugers indlæggelse, skal din rådgiver i samarbejde med dig eller den, du har verdraget arbejdsgiveransvaret til, tage stilling til en eventuel midlertidig eller delvis standsning af rdningen g dermed hjemsendelse eller psigelse af hjælperne. Persnlig assistance til dit erhvervsarbejde Hvis du har et erhvervsarbejde, kan du bruge din BPA-rdning til at dække dit pleje-, vervågnings- g ledsagebehv i arbejdstiden. Dine hjælpere må ikke udføre andre end disse pgaver fr dig, jf. BPA-reglerne. Hvis du har brug fr praktisk hjælp til udførelse af dine arbejdspgaver på jbbet, kan du derfr søge Jbcentret i kmmunen m persnlig assistance, jf. Beskæftigelsesministeriets lv m kmpensatin til persner i erhverv. Det er muligt at få bevilget persnlig assistance p til gennemsnitlig 20 timer m ugen. En persnlig assistent ansættes g aflønnes frmelt af din arbejdsgiver. Jbcentret administrerer rdningen g refunderer løntilskuddet til den virksmhed, hvr du er ansat. Dine BPA-hjælpere kan i princippet gdt ansættes sm persnlig assistance fr dig, men udgår i så fald af din 96-bevilling i de timer, hvr de fungerer sm din persnlige assistent. 7. FERIE- OG WEEKENDOPHOLD M.M. Husk altid, at dine hjælpere så tidligt sm muligt skal have varsel m ændring af arbejdstider, hvis du fx agter at hlde ferie, weekend.l. uden fr dit hjem, såfremt det påvirker den nrmale arbejdsplan. Ophld g ferie i Danmark Sm udgangspunkt kan du medtage din BPA-rdning uændret veralt i Danmark. Marts 2013 Side 12 af 45

13 Du bør derfr allerede ved ansættelsessamtalen sikre dig, at dine hjælpere er indfrståede med, at arbejdsdagen kan begynde g slutte andre steder end i dit hjem g hvilke vilkår, der i øvrigt følger med. Du skal sm udgangspunkt sikre dig, at den fysiske indretning g adgang til arbejdsredskaber på phldsstedet svarer bedst muligt til dit sædvanlige behv fr praktisk hjælp g persnlig pleje, dels af arbejdsmiljøhensyn, dels fr at undgå unødige merudgifter til ekstra hjælpere. Sm udgangspunkt skal du selv afhlde phlds- g rejseudgifter til dine hjælpere. Hvis du i øvrigt pfylder betingelserne i Servicelvens 100 m merudgifter, har du mulighed fr at søge m tilskud til dækning af ekstra mkstninger, der er frbundet med phldet. Du skal være pmærksm på g gøre dine hjælpere pmærksmme på, at arbejdsstedet er der, hvr du er. Det vil sige at transprtudgifter til g fra arbejde afhldes af hjælperne selv, g der kan ske befrdringsfradrag i henhld til gældende regler fra Skat. Krtvarigt feriephld i udlandet Den Sciale Ankestyrelse har fastslået, at 3 uger ikke kan betegnes sm et krtvarigt feriephld. Kmmunen definerer derfr et krtvarigt feriephld sm p til 2 uger, hvr du kan tage din BPA-rdning med til udlandet i frbindelse med din ferie. Ved rejse i udlandet skal du huske at tegne rejsefrsikring fr dine hjælpere. Se under afsnittet Frsikring. Sm udgangspunkt skal du selv afhlde rejse- g phldsudgifter til dine hjælpere under feriephld i udlandet. Du kan dg i særlige tilfælde g efter en knkret vurdering få tilskud til dækning af ekstra mkstninger, hvis du i øvrigt pfylder betingelserne i Servicelvens 100 m merudgifter. Kntakt din rådgiver i gd tid før afrejsen. Særlige tilfælde Hvis frhldene på feriestedet vil medføre, at udførelsen af din sædvanlige persnlige g praktiske hjælp tager længere tid end nrmalt eller vil kræve t hjælpere samtidig, kan du søge m bevilling af ekstra hjælpertimer. Hvis dette betyder, at du må have en ekstra hjælper med, kan du søge m at få dækket dennes rejse- g phldsudgifter efter Servicelvens 100. Der ydes kun løn fr hjælpernes faktiske arbejdstid, frstået sm det udmålte timetal, under dit feriephld. Du bør i gd tid, minimum 3 måneder, før den frventede afrejse, kntakte din rådgiver m tilskudsmulighederne. Det er vigtigt, at du har fået svar på en knkret ansøgning, inden du frpligter dig øknmisk til reservatiner hs rejsearrangør, smmerhusudlejer.l. Marts 2013 Side 13 af 45

14 8. FLYTNING Hvis du flytter til en anden kmmune, kan du medbringe din hidtidige BPA-rdning, indtil din nye kmmune har truffet afgørelse m tilskud. Du bør i gd tid inden flytningen ansøge din kmmende phldskmmune m videreførelse af din BPA-rdning. Du skal i den frbindelse være pmærksm på, at din nye kmmune kan have et andet serviceniveau g andre tildelingskriterier, end du er vant til. Tal derfr så tidligt sm muligt med din rådgiver m flytteplanerne, så denne får mulighed fr at indlede et samarbejde med tilflytningskmmunen m en gd verflytning. 9. BPA I UDLANDET Servicelvens 96 b Flytter en persn fra en kmmune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal den hidtidige phldskmmune, uanset reglerne i 9 i lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde, frtsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye phldskmmune har truffet afgørelse m tilskud efter 95 eller 96. Stk. 2. Har en kmmune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kmmunen krav på refusin herfr fra den nye phldskmmune. Refusinskravet mfatter tilskud, sm den hidtidige phldskmmune har betalt efter brgerens flytning fra den tidligere phldskmmune g frem til daten fr den nye phldskmmunes afgørelse. Længerevarende phld i EU-medlemslande Hvis du g din familie flytter til et EU-medlemsland, kan du medbringe din BPArdning uændret, hvis du er mfattet af EØF Frrdning nr. 1408/71 m anvendelse af de sciale sikringsrdninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende g deres familiemedlemmer, der flytter inden fr Fællesskabet. Det gælder, hvis du eksempelvis er: Arbejdstager, Studerende eller Ægtefælle. Det frudsættes, at du vælger at ansætte lkale hjælpere til phldslandets lønniveau, dg maksimalt svarende til det danske. Kntakt din rådgiver i så gd tid sm muligt, hvis du har planer m et længerevarende udlandsphld, så du er sikker på at få afklaret alle praktiske g bevillingsmæssige frhld af betydning fr din BPA-rdning. Midlertidigt phld i udlandet Den Sciale Ankestyrelse har fastslået, at et halvt års phld i udlandet kan anses fr et midlertidigt phld. Du kan medbringe din BPA-rdning til udlandet, hvis du deltager i eksempelvis: Udviklingsarbejde, Aktivering, Revalidering, Marts 2013 Side 14 af 45

15 Uddannelse, der berettiger til Statens Uddannelsesstøtte i udlandet Nødvendig lægebehandling eller Samkvem med dine børn. Du behøver ikke at søge kmmunen m gdkendelse, hvis dit midlertidige phld er under 1 måned. Hvis det derimd verstiger 1 måned, skal du søge kmmunen m gdkendelse af, at du medbringer din hjælp. Kntakt altid din rådgiver i gd tid, hvis du har planer m et midlertidigt udlandsphld ver 1 måneds varighed. Hvr længe du kan få hjælp under et phld i udlandet, afhænger af frmålet med hjælpen g de knkrete mstændigheder. Din rådgiver skal derfr altid lave en knkret g individuel vurdering af frmålet med dit phld. Du kan medbringe dine egne hjælpere, men tilskuddet kan ikke verstige dit tilsvarende behv i Danmark. Der kan ikke ydes hjælp til rejse g phld fr hjælperne efter 96 i Servicelven eller sm merudgift efter 100 i Servicelven. Du kan gså vælge at ansætte hjælpere i phldslandet efter det stedlige lønniveau, sm dg ikke må verstige det danske. Kntakt altid din rådgiver, hvis der sker ændringer i dit hjælpebehv under udlandsphldet. 10. OPHØR AF DIN BPA-ORDNING Generelt Hvis din BPA-rdning skal phøre, giver kmmunen dig 3 måneders varsel fra udgangen af den måned, hvr beslutningen er truffet. Frmålet med denne frist er at sikre, at du g den, du eventuelt har verdraget arbejdsgiveransvaret til, kan afvikle alle aftaler g frpligtelser på en gd g krrekt måde. I en akut situatin, hvr hensynet til eksempelvis din helbredstilstand gør det nødvendigt at standse BPA-rdningen straks, kan kmmunen dg ikke verhlde dette varsel. I så fald dækker kmmunen sm udgangspunkt de udgifter, der er frbundet med afvikling af rdningen. Din rådgiver skal inddrage dig i afgørelsen, frdi du har baseret din tilværelse på denne frm fr hjælp. Desuden skal din rådgiver tilbyde dig, at I sammen udarbejder en handleplan fr den fremtidige indsats. Du skal være pmærksm på, at eventuelle ufrbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales til kmmunen ved phør af din BPA-rdning. Marts 2013 Side 15 af 45

16 Hvis betingelserne ikke længere er pfyldt Det kan blive nødvendigt at frakende dig din BPA-rdning, hvis kmmunen vurderer, at du ikke længere pfylder betingelserne i 96. Det kan blive aktuelt, hvis eksempelvis din helbredssituatin ændres, så: Du ikke længere kan være arbejdsleder, Du skal flytte i plejeblig eller på døgninstitutin g/eller Dit hjælpebehv nedsættes. Hvis du ønsker at standse din BPA-rdning Du kan selv beslutte at psige din BPA-rdning, hvis du ikke længere ønsker at påtage dig de pgaver g det ansvar, der er frbundet med arbejdslederrllen g rdningen i det hele taget. Af hensyn til den bedst mulige afvikling af rdningen fr dig, dine hjælpere g den eventuelle arbejdsgiver, gælder gså i dette tilfælde et varsel på 3 måneder, medmindre der er frhld, der taler fr et andet varsel. Søg altid råd g vejledning hs din rådgiver, hvis du går med sådanne vervejelser. Dødsfald I tilfælde af din død brtfalder BPA-tilskuddet ved udgangen af samme måned. Hjælperen psiges uden varsel p dødsdagen, hvrfr bevillingen udløber ved udgangen af måned efter, at dødsfaldet er sket. Hvis du selv var arbejdsgiver, sørger kmmunen fr afvikling af hjælpernes ansættelsesfrhld g øvrige frpligtelser mkring rdningen. Derfr skal du sørge fr, at din rådgiver har en ajurført liste m ansatte, CPR. nr. g kntaktadresse. Hvis arbejdsgiveransvaret var verdraget til en nærtstående, frening eller privat firma, skal denne sørge fr afviklingen. Servicelven 96 c: Stk. 1. Hvis en brger, der mdtager tilskud efter 95 g 96, dør, brtfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvr dødsfaldet er sket, jf. dg stk. 2. Stk. 2. Kmmunalbestyrelsen dækker dg eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvr dødsfaldet er sket. Stk. 3. Indenrigs- g scialministeren kan Marts 2013 Side 16 af 45

17 11. ADMINISTRATION AF BPA Hvad indebærer arbejdsgiveransvaret Du eller den, der varetager arbejdsgiveransvaret fr dig, har ansvaret fr at administrere de praktiske g juridiske pgaver, der er frbundet med din hjælperrdning (er nævnt tidligere i afsnit 2). CVR-nummer g erhvervsknt Du eller din nærtstående skal registreres sm virksmhed med et Centralt Virksmheds-Registernummer hs Erhvervs- g Selskabsstyrelsen. Det er gratis at få et CVR nummer. Du kan rekvirere blanketten hs: Erhvervs- g Selskabsstyrelsen Pstbks , København C eller elektrnisk på: Du kan finde vejledning m prettelse af CVR-nummer, på Erhvervs- g Selskabsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsknt: Når Erhvervs- g Selskabsstyrelsen har tildelt dig et CVR-nummer, anbefales det, at du pretter en erhvervsknt i din bank, hvrtil kmmunen kan verføre dit BPAtilskud. Overdragelse af arbejdsgiveransvar Du kan vælge at indgå aftale med en nærtstående, en frening eller et privat firma m at verføre arbejdsgiveransvaret g dermed dit BPA-tilskud til pågældende. Arbejdsgiveren påtager sig administratinen af dit tilskud g de praktiske g juridiske pgaver, der er frbundet med din BPA-rdning. Arbejdsgiveren skal desuden yde den nødvendige støtte g generelle råd g vejledning til dig i din rlle sm arbejdsleder. Aftalen skal være skriftlig g indehlde en nærmere beskrivelse af arbejdsgiverens pgaver g frpligtelser, samt et gensidigt psigelsesvarsel. Kmmunen skal have mindst 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvr aftalen er indgået. Herved får alle parter den nødvendige tid til at få iværksat BPArdningen, herunder udbetaling af tilskuddet. Valget af arbejdsgiver er dit eget ansvar, g du skal frtsat selv være arbejdsleder. Marts 2013 Side 17 af 45

18 Trepartsaftale ved ekstern arbejdsgiver Hvis du vælger en frening eller privat virksmhed sm arbejdsgiver, skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem dig, arbejdsgiveren g kmmunen. I bilag, kan du se den skabeln, der i Helsingør Kmmune skal anvendes til udarbejdelse af trepartsaftaler. Du har ansvar fr at indkalde arbejdsgiver g kmmunen til møde, hvr trepartsaftalen drøftes g underskrives af alle tre parter. Omkstninger til arbejdsgiverpgaven Hvis du har verført arbejdsgiveransvaret til en frening eller privat virksmhed, skal kmmunen udmåle et tilskud til varetagelsen af denne funktin. Tilskuddet skal sikre, at den eksterne arbejdsgiver kan udføre arbejdsgiverpgaverne tilfredsstillende. Herunder gså, at du sm arbejdsleder får den frnødne rådgivning g støtte. Endvidere skal tilskuddet dække arbejdsgiverens indirekte mkstninger til intern administratin, ledelse, kntrhld, løn, regnskab, frsikringsfrhld mv. Hnraret til ekstern arbejdsgiver er fastsat til maksimum 5 % af den samlede bruttløn. Servicelvens 96 a: Stk. 1. Indenrigs- g scialministeren kan fastsætte nærmere regler m kmmunalbestyrelsens udmåling af tilskud til brgerstyret persnlig assistance, herunder m dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiverpgaver g administrative pgaver m.v. samt andre udgifter fr brgeren, der er frbundet med den mdtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til brgerstyret persnlig assistance efter 95 g 96 udbetales månedsvis frud. Stk. 3. Indenrigs- g scialministeren kan fastsætte nærmere regler m udbetaling g regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse g tilbagebetaling af tilskud. Det er derefter p til firmaet eller freningen, m det/den kan g vil udføre arbejdet fr denne pris. Se nærmere i Kap. 12 Øknmi. Du selv eller din nærtstående kan ikke få tilskud til varetagelse af arbejdsgiverpgaven. 12. ØKONOMI Udmåling af hjælpen Udmålingen af din hjælp sker ud fra en helhedsrienteret behvsvurdering med udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Timetallet udregnes på baggrund af: Dit behv fr hjælp ver hele døgnet eller mindre, Om ngle af timerne er rådighedstimer, Marts 2013 Side 18 af 45

19 Dit behv fr ekstra timer i f.m. sygdm, verlappende timer, intrduktin, verhldelse af arbejdsmiljølvens regler m.v., Dit behv fr mere end 1 hjælper i løftesituatiner, Hvrvidt du ønsker at kmbinere hjælperdningen med hjælp fra hjemmeplejen eks. med tilsyn m natten, Hvrvidt din samlever/ægtefælle ønsker at påtage sig at yde frivillig hjælp i ngle timer, Hvrvidt din samlever/ægtefælle ønsker at blive ansat sm hjælper g/eller Hvrdan dit bistands- g plejetillæg indgår. Rådighedstimer I Helsingør Kmmune følges bekendtgørelsens 5, stk. 3, hvr det kun i helt særlige tilfælde vil være muligt, at udmåle tilskud til dækning af rådighedstimer til brgeren. Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Kmmunen skal i sin beregning af tilskud til din 96 BPA-rdning udmåle et beløb til dækning af andre direkte g indirekte udgifter, der er frbundet med at have hjælpere i g uden fr dit hjem. Helsingør Kmmune udbetaler 1030,- kr. pr. måned til brgere med mindre mfattende hjælp (under 16 timer pr. døgn, de fast nrmerede, ugentlige timetal) g 2060,- kr. til brgere med mere mfattende hjælp. Det er brgerens ansvar at administrere beløbet g eventuelt at spare p til udgifter til ferie etc. Der skal ikke aflægges regnskab fr beløbet. Beløbet skal dække fx ekstraudgifter til: Prt, printer, papir, telefn m.v., Ekstra frbrug af vand, varme g el, Diverse småudgifter i hushldningen (f.eks. sæbe, tiletpapir), Handsker, masker g lignende, Huslejeandel til hjælperværelse (hvis udgiften ikke er dækket efter servicelvens 100), Entré- g befrdringsudgifter g Hjælpernes transprt- g phldsudgifter ved fx weekendture, ferie m.v. 13. RELATIONEN TIL ANDRE LOVE Merudgifter i henhld til Servicelvens 100 Når du er bevilget en 96-BPA rdning kan du søge m at få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter Servicelvens 100. Merudgiften skal være en følge af din nedsatte funktinsevne g må ikke kunne dækkes efter andre regler. Marts 2013 Side 19 af 45

20 Din rådgiver kan vejlede dig m, hvilke merudgifter, du vil kunne få dækket via Servicelvens 100. Bistands- g plejetillæg Hvis du er tilkendt førtidspensin før 1. januar 2003, får du måske bistands- eller plejetillæg efter Lv m Scial Pensin, 16 stk. 1 g 2. Dit tillæg kan ikke frakendes, når du får en BPA-rdning, men der skal ved udmåling af din hjælp tages stilling til i hvilket mfang, dit tillæg skal indgå sm en del af finansieringen af din BPA-rdning. Invaliditetsydelse (IY) Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle pensinsregler, påvirkes ydelsen ikke af din BPA-rdning. 14. BUDGET Budgetpstilling fr din BPA-rdning Kmmunen skal pstille et budget, hvr de enkelte pster i udmålingen til din BPArdning tydeligt fremgår. Budgettet er dit styringsredskab, så du har mulighed fr selv at tilrettelægge det daglige arbejde. Frmålet er herudver at synliggøre, at kmmunen har taget højde fr alle de elementer, der skal indgå i udmålingen. Budgettet er derfr et vigtigt styringsredskab fr dig i dagligdagen g danner grundlag fr dit årsregnskab. Budgettet er pdelt i: 1) Budget ver faste lønudgifter, 2) Acnt budget fr lønudgifter, 3) Acntbudget ver variable udgifter samt 4) Øvrige udgifter til hjælpere. Der skal aflægges særskilt regnskab fr de tre første budgetmråder. Budgettet mregnes til et månedligt beløb, der udbetales til din knt, eller til den du har verdraget arbejdsgiveransvaret til. Lønbudget Lønbudgettet pstilles ud fra den førmtalte gennemgang af dit behv fr støtte i det daglige. Marts 2013 Side 20 af 45

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere