BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE"

Transkript

1 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013

2 1. INDLEDNING DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance Frudsætninger... 5 Persnkreds... 5 At kunne administrere BPA... 6 Øvrige frhld BEVILLING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE... 7 Sagsgang... 7 Ansøgningens indhld... 8 Afgørelse... 8 Sagsbehandlingstid... 8 Bevillingens indhld KLAGEADGANG... 9 Oplysningspligt OPFØLGNING/REVISITATION Individuelt tilsyn/revisitatin Generelt tilsyn SITUATIONER I DAGLIGDAGEN Samliv/Ægteskab Sygdm g hspitalsindlæggelse Persnlig assistance til dit erhvervsarbejde FERIE- OG WEEKENDOPHOLD M.M Ophld g ferie i Danmark Krtvarigt feriephld i udlandet Særlige tilfælde FLYTNING BPA I UDLANDET Længerevarende phld i EU-medlemslande Midlertidigt phld i udlandet OPHØR AF DIN BPA-ORDNING Generelt Hvis betingelserne ikke længere er pfyldt Hvis du ønsker at standse din BPA-rdning Dødsfald ADMINISTRATION AF BPA Hvad indebærer arbejdsgiveransvaret CVR-nummer g erhvervsknt Erhvervsknt: Overdragelse af arbejdsgiveransvar Trepartsaftale ved ekstern arbejdsgiver Omkstninger til arbejdsgiverpgaven ØKONOMI Udmåling af hjælpen Rådighedstimer Tilskud til hjælperrelaterede udgifter RELATIONEN TIL ANDRE LOVE Merudgifter i henhld til Servicelvens Bistands- g plejetillæg Invaliditetsydelse (IY) BUDGET Budgetpstilling fr din BPA-rdning Lønbudget Budget-variable udgifter Udgifter, der betales efter regning Øvrige udgifter REGNSKAB, TILBAGEBETALING M.V Årligt regnskab fr BPA-rdning Det årlige regnskab skal mfatte Kmmunen udarbejder årsregnskabet Tilbagebetaling Marts 2013 Side 2 af 45

3 16. DIT HJEM ER EN ARBEJDSPLADS Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering (APV) Hjælpemidler/frflytningsteknik Frflytningskursus Oplæring i arbejdspgaver FORSIKRING Lvpligtige frsikringer Hjælpere med på udlandsrejse Gult g blåt sygesikringsbevis ARBEJDSULYKKE OG ARBEJDSBETINGET SYGDOM Arbejdsulykke Arbejdsbetinget sygdm VIKARDÆKNING LØNADMINISTRATION Dine valgmuligheder sm arbejdsgiver Kvalifikatins- g funktinstillæg Afgrænsning fastansatte Arbejdsmarkedspensin SYGDOM OG FRAVÆR Sygemelding Raskmelding Delvis raskmelding Lægeerklæring LÆNGEREVARENDE ELLER HYPPIGT SYGEFRAVÆR Krnisk sygdm Hyppigt, krtvarigt sygefravær OPSIGELSE PÅ GRUND AF SYGEFRAVÆR LØN UNDER SYGDOM LØN UNDER BARNS 1. OG 2. SYGEDAG HJÆLPERNES FERIE Ferielvens bestemmelser Den 6. ferieuge Feriefridage, særlige feriefridage, msrgsdage m.v Optjeningsperiden Ferieåret Ferieplanlægningen Feriegdtgørelse FERIEKORT OG FERIEKONTOBEVISER BARSELSORLOV Barselsfnd NYTTIGE ADRESSER BILAG BILAGSOVERSIGT BILAG Bilag 1 Rekruttering af hjælpere Bilag 2 Ansættelsessamtale Bilag 3 Samtaler med ansatte Bilag 4 Vejledning m Persnaleadministratin Marts 2013 Side 3 af 45

4 1. INDLEDNING Denne håndbg mhandler Helsingør Kmmunes retningslinjer fr brgerstyret persnlig assistance (BPA) efter servicelvens 96 til brgere, der har et mfattende behv fr hjælp, sm frudsætter en ganske særlig frm fr støtte. Hensigten er at skabe en fælles frståelse af intentinerne med Servicelvens 96 g kmmunens serviceniveau g administrative praksis g er derfr tænkt sm et nyttigt arbejdsredskab g pslagsværk fr dig sm BPA-bruger, dine hjælpere g øvrige invlverede. Håndbgen udleveres første gang i papirudgave til alle BPA-brugere g pdateret udgave findes på Helsingør Kmmunes hjemmeside Håndbgen ajurføres i takt med lvændringer. Visitatin til g administratin af Brgerstyret persnlig assistance fretages af Center fr Psykiatri g Handicap. Håndbgen giver ikke svar på alle spørgsmål. Du er derfr altid velkmmen til at henvende dig til din rådgiver g/eller BPA arbejdsgiver, når du er i tvivl eller har et prblem i frbindelse med din BPA-rdning. Helsingør marts 2013 Marianne Mandal Områdeleder Center fr Psykiatri g Handicap Marts 2013 Side 4 af 45

5 2. DET SIGER LOVEN Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance. Brgerstyret persnlig assistance (BPA) er en hjælperdning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsrienteret g fleksibel hjælp til persner med mfattende funktinsnedsættelse g sammensatte hjælpebehv. Brugerens selvbestemmelse er et nøglerd fr BPA-rdningen, frdi den bygger på den enkelte brugers individuelle hjælpebehv g persnlige ønsker m at fasthlde eller pbygge et selvstændigt liv, trds et massivt hjælpebehv. Frudsætninger Servicelvens 96 Stk. 1. Kmmunalbestyrelsen skal tilbyde brger-styret persnlig assistance. Brgerstyret persnlig assistance ydes sm tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, vervågning g ledsagelse til brgere med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne, der har et behv, sm gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse fr tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at brgeren er i stand til at fungere sm arbejdsleder fr hjælperne. Det er desuden en betingelse, at brgeren kan fungere sm arbejdsgiver fr hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en frening eller en privat virksmhed m, at tilskuddet verføres til den nærstående, freningen eller den private virksmhed, der herefter er arbejdsgiver fr hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i frhld til hjælperne vedrørende spørgsmål m ansættelse g afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, freningen eller den private virksmhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kmmunalbestyrelsen kan tilbyde brgerstyret persnlig assistance til brgere, der ikke er mfattet af persnkredsen efter stk. 1, hvis kmmunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed fr at sikre en helhedsrienteret g sammenhængende hjælp fr brgeren. Stk. 4. I de situatiner, hvr brgeren eller en nær-stående er arbejdsgiver, skal kmmunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Fr at få bevilget BPA efter 96 skal du være mfattet af persnkredsen g kunne administrere rdningen. Persnkreds Servicelvens 96 henvender sig til persner, der har et hjælpebehv, sm ikke kan dækkes efter reglerne m hjælp efter g 97 i servicelven. Det er en frudsætning fr tildeling af hjælp efter 96, at du: -Er fyldt 18 år (der er ingen øvre aldersgrænse) -Har en betydelig g varigt nedsat fysisk g/eller psykisk funktinsevne -Har et massivt behv fr pleje, vervågning g ledsagelse -Har massive g sammensatte hjælpebehv -Har brug fr hjælp i g udenfr hjemmet. Det afhænger altid af en knkret, individuel vurdering, m en persn er mfattet af persnkredsen g pfylder betingelserne fr en BPA-rdning. Der er ikke fastsat begrænsninger fr, hvilke funktinsnedsættelser der kan være mfattet af 96. Det er heller ikke et krav, at BPAbrugeren skal have behv fr hjælp døgnet rundt eller have brug fr hjælp til både pleje g vervågning g ledsagelse. Både persner med et fysisk handicap, herun- Marts 2013 Side 5 af 45

6 der gså respiratrbrugere, g persner med hjerneskade, sensriske eller kgnitive funktinsnedsættelser mv., har mulighed fr at få en BPA-rdning. Der kan nrmalt ikke tilbydes BPA til bebere på plejehjem, i plejeblig, btilbud g lignende. At kunne administrere BPA At kunne administrere BPA betyder sm udgangspunkt, at du skal kunne fungere sm arbejdsgiver g arbejdsleder fr dine hjælpere. Du behøver ikke at have erfaring med arbejdsleder-/arbejdsgiverrllen fr at pfylde betingelserne. Arbejdsgiveransvaret g de dermed frbundne pgaver kan du vælge at verdrage til en nærtstående, en frening eller en privat virksmhed, hvis du ikke selv magter eller ønsker at påtage dig dette ansvar. Arbejdsgiverpgaver er blandt andet at: - Ansætte g afskedige hjælpere, - Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne, - Udbetale løn, - Indberette skat, tegne lvpligtige frsikringer, indbetale til ferie- g barselsfnd g ATP g at - Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøfranstaltninger. Arbejdslederansvaret kan du ikke verdrage til andre. Det er derfr en klar betingelse fr at få en BPA-bevilling, at du selv kan magte denne rlle, eventuelt efter en vis plæring g instruktin. Arbejdslederpgaver er blandt andet at: - Varetage arbejdsplanlægning sammen med g fr hjælperne, - Udarbejde jbbeskrivelse g jbpslag / annncer, - Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler, - Varetage plæring g daglig instruktin af hjælperne, - Afhlde medarbejderudviklingssamtaler g at - Udarbejde APV. Scial- g Integratinsministeriet har i prettet en gratis rådgivningsfunktin m juridiske spørgsmål til BPA-brugere. Desuden vil der i samme peride blive udbudt kurser fr såvel nye sm erfarne BPA-brugere. Se mere på g Marts 2013 Side 6 af 45

7 Øvrige frhld Du har gså mulighed fr at kmbinere en BPA-rdning med hjælp fra hjemmeplejen i det mfang, du selv fretrækker en sådan løsning. Det kan være i situatiner, hvr du ønsker at være alene ngle timer i løbet af dageller nattetimerne, hvr du så kan mdtage hjælpen fra hjemmeplejen i stedet fr at have den persnlige hjælper hs dig. 3. BEVILLING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Sagsgang Du ansøger ved at rette henvendelse til Center fr Psykiatri g Handicap fr at aftale et hjemmebesøg eller evt. hspitalsbesøg. Du vil på mødet blive rienteret m rdningen g alternative muligheder fr støtte efter Servicelven. Ved mødet deltager en rådgiver fra Center fr Psykiatri g Handicap g en visitatr fra Center fr Ældre g Omsrg fr at du kan få de nødvendige infrmatiner m mulighederne fr støtte. I samarbejde med dig vil de afdække dine behv g indhente de nødvendige plysninger til behandling af din ansøgning. Kmmunen kan ikke bare indhente plysninger fra andre, det kræver, at du giver dit samtykke. Du må gerne efter dit eget valg lade pårørende eller andre, sm du har tillid til, deltage i møderne. Det kan være en gd idé, frdi du mdtager megen infrmatin, sm du efterfølgende kan have behv fr at drøfte med en anden. Du skal gså give en del infrmatin, hvr det kan være hensigtsmæssigt, at en anden kan supplere. Ofte vil det være nødvendigt med flere samtaler fr at sikre, at kmmunen har de nødvendige plysninger til at træffe en afgørelse. Helsingør Kmmune anvender Vksenudredningsmetden, g rådgiver udarbejder i den frbindelse en funktinsbeskrivelse, sm en del af grundlaget fr dels at vurdere, m du pfylder kriterierne fr at få tildelt støtte, g dels at vurdere hvilken støtte du har behv fr. Skemaet udfyldes med de plysninger, sm du kmmer med, g de plysninger der indhentes fra læge, hspital m.v. Din rådgiver skal tilbyde at udarbejde en handleplan jf. Servicelvens 141. Handleplanen skal styrke din indflydelse g tydeliggøre målet med indsatsen, så den bliver sammenhængende, helhedsrienteret g frpligtende fr alle invlverede persner g instanser. Marts 2013 Side 7 af 45

8 Ansøgningens indhld En ansøgning m BPA skal indehlde plysninger m ansøgerens handicap - herunder hvilke funktiner ansøgeren selv kan klare, g hvilke der behøves hjælp til. Når du vervejer at ansøge m BPA vil dine behv fr hjælp henver døgnet indgå i vurderingen. Det kan eksempelvis være: Persnlig hygiejne Af- g påklædning Tiletbesøg Tandbørstning Madlavning Spisning Tøjvask, rengøring g eventuelle andre gøremål i dit hjem Ledsagelse til indkøb g andre aktiviteter, herunder behv fr hjælp i frbindelse med transprt Overvågning Hvilke aktiviteter, du allerede har Hvilke aktiviteter, du ønsker at kmme i gang med. Det er derfr en gd idé, at du frud fr samtalen har vervejet dine muligheder g behv. Din rådgiver vil i tæt dialg med dig beregne, hvr mange hjælpetimer du har behv fr g til hvilke frmål. Afgørelse Din rådgiver klargør din sag til afgørelse g sender indhentede plysninger til dig til partshøring (gennemsyn g kmmentering, så det sikres, at sagen afgøres på det krrekte grundlag). Når partshøringsfristen er udløbet, fremsender rådgiver din sag til visitatinsudvalget, der træffer beslutning m tilkendelse af BPA g niveauet fr støtte. Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingen vedrørende ansøgninger m 96-bevilling er mfattende. Helsingør Kmmune har en ambitin m at gennemføre en grundig prces, g det er erfaringen, at der fra din første henvendelse vedrørende BPA g til der ligger en afgørelse, går 4-6 måneder. Figuren herunder viser hvilke aktiviteter, der fregår i sagsbehandlingsperiden: Marts 2013 Side 8 af 45

9 Bevillingens indhld Bliver din ansøgning imødekmmet, mdtager du en skriftlig bevilling med følgende plysninger: Bevilgede antal timer enten pr. døgn, pr. uge eller pr. måned, Antallet af eventuelle rådighedstimer, Om der indgår ekstra timer til ferie eller weekendbesøg i bevillingen, Om dit bistands- eller plejetillæg indgår sm delvis betaling fr hjælpen (kun relevant fr førtidspensinister, der har pensinsbevilling fra før den 1/1 2003) g Hvrnår der følges p på bevillingen første gang. Desuden indehlder bevillingen: Tilskuddets størrelse samt hvrledes det udbetales/administreres, Din plysningspligt ved ændringer i din situatin g Mulighed fr at anke afgørelsen. 4. KLAGEADGANG Kmmunens afgørelser kan indbringes fr Det Sciale Nævn, jf. Servicelvens 166, stk. 1, g Retssikkerhedslvens 60, stk. 1 g 2. Marts 2013 Side 9 af 45

10 Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger efter mdtagelsen af afgørelsen, indgive din klage til din rådgiver. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Har du brug fr hjælp til at frmulere din klage, kan du få hjælp af din rådgiver. Når kmmunen har mdtaget din klage, vil din sag blive revurderet. Såfremt du ikke får medhld ved denne revurdering, skal kmmunen videresende din klage til Det Sciale Nævn, sm træffer afgørelse. Oplysningspligt I henhld til Retssikkerhedslvens 11 stk. 2, har du pligt til at plyse m ændringer, der kan have betydning fr den hjælp, du mdtager. Det kan eksempelvis dreje sig m ændringer i din helbredstilstand, flytning eller lignende. Kmmunen kan beslutte at kræve hjælpen tilbagebetalt, hvis du md bedre vidende har undladt at give plysninger eller har mdtaget hjælpen uberettiget. Det er derfr meget vigtigt, at du altid giver din rådgiver relevante plysninger. Er du i tvivl, bør du kntakte din rådgiver. 5. OPFØLGNING/REVISITATION I frbindelse med pfølgning vil du, såfremt der sker ændringer i din bevilling, mdtage en ny skriftlig bevilling med klagevejledning. Kmmunen fører både et individuelt g et generelt tilsyn med samtlige BPA-rdninger. Herunder er de t typer tilsyn beskrevet. Individuelt tilsyn/revisitatin Kmmunen er frpligtet til løbende at følge p på din BPA-rdning. Dette vil i praksis fte ske igennem din rådgivers kntakt med dig. Hvis din BPA-bevilling er ny, vil din rådgiver efter 3 måneder invitere til et pfølgningsmøde. Frmålet er at afklare, m din bevilling fungerer efter hensigten, herunder m der er behv fr: Servicelvens 148 stk. 2: Kmmunalbestyrelsen i phldskmmunen, jf. 9-9 b i lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde, skal løbende følge de enkelte sager fr at sikre sig, at hjælpen frtsat pfylder sit frmål. Kmmunalbestyrelsen skal herunder være pmærksm på, m der er behv fr at yde andre frmer fr hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra mdtagerens frudsætninger g så vidt muligt i samarbejde med denne. Justeringer i timetallet, Flere hjælpemidler g/eller Rådgivning g vejledning m arbejdsleder/arbejdsgiverrllen. Marts 2013 Side 10 af 45

11 Din rådgiver vil herudver fretage en årlig revisitatin fr at vurdere, m: Den udmålte hjælp stadig stemmer verens med dit behv fr pleje, vervågning g ledsagelse, Der er sket ændringer i din situatin, sm kræver justering af din bevilling g Om du frtsat pfylder kravene til at få tildelt en BPA. Skulle det ske, at du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at være arbejdsleder, eller du mislighlder rdningen, kan andre rdninger vervejes. En mulighed er, at du får hjælp efter Servicelvens 94 g 95 stk. 3, hvr hjælpen ydes sm naturalydelse, eller at en af dine nærtstående indgår sm arbejdsgiver fr dine hjælpere. Generelt tilsyn Kmmunen har pligt til at føre tilsyn med alle BPA-rdninger, g du vil derfr mindst én gang årligt få et tilsynsbesøg i dit hjem. Det generelle tilsyn har fkus på at afklare, m din BPA-rdning fungerer efter hensigten, herunder m: Du får den hjælp, sm er hensigten med rdningen, Du tilrettelægger arbejdet på en tilfredsstillende måde Hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde g Andre frhld, herunder hyppige hjælperskift, arbejdsmiljø etc., giver anledning til en særlig indsats fra kmmunens side. Tilsynet sender tilsynsrapprt til dig til partshøring, g efterfølgende sendes den til din rådgiver. Tilsynsrapprten indgår sm en sagsakt ved vurdering af, m du frtsat er i stand til at være arbejdsleder. Retssikkerhedslven: 15. Kmmunalbestyrelsen har ansvaret fr g beslutter, hvrdan kmmunen skal planlægge g udføre sin virksmhed på det sciale g sundhedsmæssige mråde efter den sciale lvgivning. 16. Kmmunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvrdan de kmmunale pgaver løses, jf. 15. Tilsynet mfatter både indhldet af tilbudene g den måde, pgaverne udføres på. 6. SITUATIONER I DAGLIGDAGEN Samliv/Ægteskab Hvis du indgår ægteskab eller samlivsfrhld, kan din ægtefælle eller samlever ikke blive pålagt at udføre udvidede pleje-, vervågnings- g ledsagefunktiner i relatin til din BPA-rdning. Marts 2013 Side 11 af 45

12 Sygdm g hspitalsindlæggelse Ved sygdm, hspitalsindlæggelse eller lignende, kan din bevilling blive øget eller reduceret midlertidigt, afhængig af dit behv g situatinen. Du skal derfr altid infrmere din rådgiver m hspitalsindlæggelse af mere end 1 uges varighed. Under indlæggelse på et ffentligt sygehus, er det sygehuset, der skal varetage patientens pleje mm. jf. Sundhedslvens 74 g 79. I så gd tid sm muligt bør du sm arbejdsleder rientere hjælperne m en kmmende sygehusindlæggelse, så de har mulighed fr at tilrettelægge deres hverdag eller eventuelt afvikle ferie i samme peride. Ved krterevarende indlæggelser (under 1 uge) er det mest praktisk, at handicaphjælperne følger med. Arbejdstiden skal stadig tilrettelægges, så hjælperne verhlder kravene m hviletid g maksimal antal arbejdstimer. Opstår der en situatin, der kræver mere end 4 ugers indlæggelse, skal din rådgiver i samarbejde med dig eller den, du har verdraget arbejdsgiveransvaret til, tage stilling til en eventuel midlertidig eller delvis standsning af rdningen g dermed hjemsendelse eller psigelse af hjælperne. Persnlig assistance til dit erhvervsarbejde Hvis du har et erhvervsarbejde, kan du bruge din BPA-rdning til at dække dit pleje-, vervågnings- g ledsagebehv i arbejdstiden. Dine hjælpere må ikke udføre andre end disse pgaver fr dig, jf. BPA-reglerne. Hvis du har brug fr praktisk hjælp til udførelse af dine arbejdspgaver på jbbet, kan du derfr søge Jbcentret i kmmunen m persnlig assistance, jf. Beskæftigelsesministeriets lv m kmpensatin til persner i erhverv. Det er muligt at få bevilget persnlig assistance p til gennemsnitlig 20 timer m ugen. En persnlig assistent ansættes g aflønnes frmelt af din arbejdsgiver. Jbcentret administrerer rdningen g refunderer løntilskuddet til den virksmhed, hvr du er ansat. Dine BPA-hjælpere kan i princippet gdt ansættes sm persnlig assistance fr dig, men udgår i så fald af din 96-bevilling i de timer, hvr de fungerer sm din persnlige assistent. 7. FERIE- OG WEEKENDOPHOLD M.M. Husk altid, at dine hjælpere så tidligt sm muligt skal have varsel m ændring af arbejdstider, hvis du fx agter at hlde ferie, weekend.l. uden fr dit hjem, såfremt det påvirker den nrmale arbejdsplan. Ophld g ferie i Danmark Sm udgangspunkt kan du medtage din BPA-rdning uændret veralt i Danmark. Marts 2013 Side 12 af 45

13 Du bør derfr allerede ved ansættelsessamtalen sikre dig, at dine hjælpere er indfrståede med, at arbejdsdagen kan begynde g slutte andre steder end i dit hjem g hvilke vilkår, der i øvrigt følger med. Du skal sm udgangspunkt sikre dig, at den fysiske indretning g adgang til arbejdsredskaber på phldsstedet svarer bedst muligt til dit sædvanlige behv fr praktisk hjælp g persnlig pleje, dels af arbejdsmiljøhensyn, dels fr at undgå unødige merudgifter til ekstra hjælpere. Sm udgangspunkt skal du selv afhlde phlds- g rejseudgifter til dine hjælpere. Hvis du i øvrigt pfylder betingelserne i Servicelvens 100 m merudgifter, har du mulighed fr at søge m tilskud til dækning af ekstra mkstninger, der er frbundet med phldet. Du skal være pmærksm på g gøre dine hjælpere pmærksmme på, at arbejdsstedet er der, hvr du er. Det vil sige at transprtudgifter til g fra arbejde afhldes af hjælperne selv, g der kan ske befrdringsfradrag i henhld til gældende regler fra Skat. Krtvarigt feriephld i udlandet Den Sciale Ankestyrelse har fastslået, at 3 uger ikke kan betegnes sm et krtvarigt feriephld. Kmmunen definerer derfr et krtvarigt feriephld sm p til 2 uger, hvr du kan tage din BPA-rdning med til udlandet i frbindelse med din ferie. Ved rejse i udlandet skal du huske at tegne rejsefrsikring fr dine hjælpere. Se under afsnittet Frsikring. Sm udgangspunkt skal du selv afhlde rejse- g phldsudgifter til dine hjælpere under feriephld i udlandet. Du kan dg i særlige tilfælde g efter en knkret vurdering få tilskud til dækning af ekstra mkstninger, hvis du i øvrigt pfylder betingelserne i Servicelvens 100 m merudgifter. Kntakt din rådgiver i gd tid før afrejsen. Særlige tilfælde Hvis frhldene på feriestedet vil medføre, at udførelsen af din sædvanlige persnlige g praktiske hjælp tager længere tid end nrmalt eller vil kræve t hjælpere samtidig, kan du søge m bevilling af ekstra hjælpertimer. Hvis dette betyder, at du må have en ekstra hjælper med, kan du søge m at få dækket dennes rejse- g phldsudgifter efter Servicelvens 100. Der ydes kun løn fr hjælpernes faktiske arbejdstid, frstået sm det udmålte timetal, under dit feriephld. Du bør i gd tid, minimum 3 måneder, før den frventede afrejse, kntakte din rådgiver m tilskudsmulighederne. Det er vigtigt, at du har fået svar på en knkret ansøgning, inden du frpligter dig øknmisk til reservatiner hs rejsearrangør, smmerhusudlejer.l. Marts 2013 Side 13 af 45

14 8. FLYTNING Hvis du flytter til en anden kmmune, kan du medbringe din hidtidige BPA-rdning, indtil din nye kmmune har truffet afgørelse m tilskud. Du bør i gd tid inden flytningen ansøge din kmmende phldskmmune m videreførelse af din BPA-rdning. Du skal i den frbindelse være pmærksm på, at din nye kmmune kan have et andet serviceniveau g andre tildelingskriterier, end du er vant til. Tal derfr så tidligt sm muligt med din rådgiver m flytteplanerne, så denne får mulighed fr at indlede et samarbejde med tilflytningskmmunen m en gd verflytning. 9. BPA I UDLANDET Servicelvens 96 b Flytter en persn fra en kmmune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal den hidtidige phldskmmune, uanset reglerne i 9 i lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde, frtsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye phldskmmune har truffet afgørelse m tilskud efter 95 eller 96. Stk. 2. Har en kmmune udbetalt tilskud efter stk. 1, har kmmunen krav på refusin herfr fra den nye phldskmmune. Refusinskravet mfatter tilskud, sm den hidtidige phldskmmune har betalt efter brgerens flytning fra den tidligere phldskmmune g frem til daten fr den nye phldskmmunes afgørelse. Længerevarende phld i EU-medlemslande Hvis du g din familie flytter til et EU-medlemsland, kan du medbringe din BPArdning uændret, hvis du er mfattet af EØF Frrdning nr. 1408/71 m anvendelse af de sciale sikringsrdninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende g deres familiemedlemmer, der flytter inden fr Fællesskabet. Det gælder, hvis du eksempelvis er: Arbejdstager, Studerende eller Ægtefælle. Det frudsættes, at du vælger at ansætte lkale hjælpere til phldslandets lønniveau, dg maksimalt svarende til det danske. Kntakt din rådgiver i så gd tid sm muligt, hvis du har planer m et længerevarende udlandsphld, så du er sikker på at få afklaret alle praktiske g bevillingsmæssige frhld af betydning fr din BPA-rdning. Midlertidigt phld i udlandet Den Sciale Ankestyrelse har fastslået, at et halvt års phld i udlandet kan anses fr et midlertidigt phld. Du kan medbringe din BPA-rdning til udlandet, hvis du deltager i eksempelvis: Udviklingsarbejde, Aktivering, Revalidering, Marts 2013 Side 14 af 45

15 Uddannelse, der berettiger til Statens Uddannelsesstøtte i udlandet Nødvendig lægebehandling eller Samkvem med dine børn. Du behøver ikke at søge kmmunen m gdkendelse, hvis dit midlertidige phld er under 1 måned. Hvis det derimd verstiger 1 måned, skal du søge kmmunen m gdkendelse af, at du medbringer din hjælp. Kntakt altid din rådgiver i gd tid, hvis du har planer m et midlertidigt udlandsphld ver 1 måneds varighed. Hvr længe du kan få hjælp under et phld i udlandet, afhænger af frmålet med hjælpen g de knkrete mstændigheder. Din rådgiver skal derfr altid lave en knkret g individuel vurdering af frmålet med dit phld. Du kan medbringe dine egne hjælpere, men tilskuddet kan ikke verstige dit tilsvarende behv i Danmark. Der kan ikke ydes hjælp til rejse g phld fr hjælperne efter 96 i Servicelven eller sm merudgift efter 100 i Servicelven. Du kan gså vælge at ansætte hjælpere i phldslandet efter det stedlige lønniveau, sm dg ikke må verstige det danske. Kntakt altid din rådgiver, hvis der sker ændringer i dit hjælpebehv under udlandsphldet. 10. OPHØR AF DIN BPA-ORDNING Generelt Hvis din BPA-rdning skal phøre, giver kmmunen dig 3 måneders varsel fra udgangen af den måned, hvr beslutningen er truffet. Frmålet med denne frist er at sikre, at du g den, du eventuelt har verdraget arbejdsgiveransvaret til, kan afvikle alle aftaler g frpligtelser på en gd g krrekt måde. I en akut situatin, hvr hensynet til eksempelvis din helbredstilstand gør det nødvendigt at standse BPA-rdningen straks, kan kmmunen dg ikke verhlde dette varsel. I så fald dækker kmmunen sm udgangspunkt de udgifter, der er frbundet med afvikling af rdningen. Din rådgiver skal inddrage dig i afgørelsen, frdi du har baseret din tilværelse på denne frm fr hjælp. Desuden skal din rådgiver tilbyde dig, at I sammen udarbejder en handleplan fr den fremtidige indsats. Du skal være pmærksm på, at eventuelle ufrbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales til kmmunen ved phør af din BPA-rdning. Marts 2013 Side 15 af 45

16 Hvis betingelserne ikke længere er pfyldt Det kan blive nødvendigt at frakende dig din BPA-rdning, hvis kmmunen vurderer, at du ikke længere pfylder betingelserne i 96. Det kan blive aktuelt, hvis eksempelvis din helbredssituatin ændres, så: Du ikke længere kan være arbejdsleder, Du skal flytte i plejeblig eller på døgninstitutin g/eller Dit hjælpebehv nedsættes. Hvis du ønsker at standse din BPA-rdning Du kan selv beslutte at psige din BPA-rdning, hvis du ikke længere ønsker at påtage dig de pgaver g det ansvar, der er frbundet med arbejdslederrllen g rdningen i det hele taget. Af hensyn til den bedst mulige afvikling af rdningen fr dig, dine hjælpere g den eventuelle arbejdsgiver, gælder gså i dette tilfælde et varsel på 3 måneder, medmindre der er frhld, der taler fr et andet varsel. Søg altid råd g vejledning hs din rådgiver, hvis du går med sådanne vervejelser. Dødsfald I tilfælde af din død brtfalder BPA-tilskuddet ved udgangen af samme måned. Hjælperen psiges uden varsel p dødsdagen, hvrfr bevillingen udløber ved udgangen af måned efter, at dødsfaldet er sket. Hvis du selv var arbejdsgiver, sørger kmmunen fr afvikling af hjælpernes ansættelsesfrhld g øvrige frpligtelser mkring rdningen. Derfr skal du sørge fr, at din rådgiver har en ajurført liste m ansatte, CPR. nr. g kntaktadresse. Hvis arbejdsgiveransvaret var verdraget til en nærtstående, frening eller privat firma, skal denne sørge fr afviklingen. Servicelven 96 c: Stk. 1. Hvis en brger, der mdtager tilskud efter 95 g 96, dør, brtfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvr dødsfaldet er sket, jf. dg stk. 2. Stk. 2. Kmmunalbestyrelsen dækker dg eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvr dødsfaldet er sket. Stk. 3. Indenrigs- g scialministeren kan Marts 2013 Side 16 af 45

17 11. ADMINISTRATION AF BPA Hvad indebærer arbejdsgiveransvaret Du eller den, der varetager arbejdsgiveransvaret fr dig, har ansvaret fr at administrere de praktiske g juridiske pgaver, der er frbundet med din hjælperrdning (er nævnt tidligere i afsnit 2). CVR-nummer g erhvervsknt Du eller din nærtstående skal registreres sm virksmhed med et Centralt Virksmheds-Registernummer hs Erhvervs- g Selskabsstyrelsen. Det er gratis at få et CVR nummer. Du kan rekvirere blanketten hs: Erhvervs- g Selskabsstyrelsen Pstbks , København C eller elektrnisk på: Du kan finde vejledning m prettelse af CVR-nummer, på Erhvervs- g Selskabsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsknt: Når Erhvervs- g Selskabsstyrelsen har tildelt dig et CVR-nummer, anbefales det, at du pretter en erhvervsknt i din bank, hvrtil kmmunen kan verføre dit BPAtilskud. Overdragelse af arbejdsgiveransvar Du kan vælge at indgå aftale med en nærtstående, en frening eller et privat firma m at verføre arbejdsgiveransvaret g dermed dit BPA-tilskud til pågældende. Arbejdsgiveren påtager sig administratinen af dit tilskud g de praktiske g juridiske pgaver, der er frbundet med din BPA-rdning. Arbejdsgiveren skal desuden yde den nødvendige støtte g generelle råd g vejledning til dig i din rlle sm arbejdsleder. Aftalen skal være skriftlig g indehlde en nærmere beskrivelse af arbejdsgiverens pgaver g frpligtelser, samt et gensidigt psigelsesvarsel. Kmmunen skal have mindst 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvr aftalen er indgået. Herved får alle parter den nødvendige tid til at få iværksat BPArdningen, herunder udbetaling af tilskuddet. Valget af arbejdsgiver er dit eget ansvar, g du skal frtsat selv være arbejdsleder. Marts 2013 Side 17 af 45

18 Trepartsaftale ved ekstern arbejdsgiver Hvis du vælger en frening eller privat virksmhed sm arbejdsgiver, skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem dig, arbejdsgiveren g kmmunen. I bilag, kan du se den skabeln, der i Helsingør Kmmune skal anvendes til udarbejdelse af trepartsaftaler. Du har ansvar fr at indkalde arbejdsgiver g kmmunen til møde, hvr trepartsaftalen drøftes g underskrives af alle tre parter. Omkstninger til arbejdsgiverpgaven Hvis du har verført arbejdsgiveransvaret til en frening eller privat virksmhed, skal kmmunen udmåle et tilskud til varetagelsen af denne funktin. Tilskuddet skal sikre, at den eksterne arbejdsgiver kan udføre arbejdsgiverpgaverne tilfredsstillende. Herunder gså, at du sm arbejdsleder får den frnødne rådgivning g støtte. Endvidere skal tilskuddet dække arbejdsgiverens indirekte mkstninger til intern administratin, ledelse, kntrhld, løn, regnskab, frsikringsfrhld mv. Hnraret til ekstern arbejdsgiver er fastsat til maksimum 5 % af den samlede bruttløn. Servicelvens 96 a: Stk. 1. Indenrigs- g scialministeren kan fastsætte nærmere regler m kmmunalbestyrelsens udmåling af tilskud til brgerstyret persnlig assistance, herunder m dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiverpgaver g administrative pgaver m.v. samt andre udgifter fr brgeren, der er frbundet med den mdtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til brgerstyret persnlig assistance efter 95 g 96 udbetales månedsvis frud. Stk. 3. Indenrigs- g scialministeren kan fastsætte nærmere regler m udbetaling g regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse g tilbagebetaling af tilskud. Det er derefter p til firmaet eller freningen, m det/den kan g vil udføre arbejdet fr denne pris. Se nærmere i Kap. 12 Øknmi. Du selv eller din nærtstående kan ikke få tilskud til varetagelse af arbejdsgiverpgaven. 12. ØKONOMI Udmåling af hjælpen Udmålingen af din hjælp sker ud fra en helhedsrienteret behvsvurdering med udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Timetallet udregnes på baggrund af: Dit behv fr hjælp ver hele døgnet eller mindre, Om ngle af timerne er rådighedstimer, Marts 2013 Side 18 af 45

19 Dit behv fr ekstra timer i f.m. sygdm, verlappende timer, intrduktin, verhldelse af arbejdsmiljølvens regler m.v., Dit behv fr mere end 1 hjælper i løftesituatiner, Hvrvidt du ønsker at kmbinere hjælperdningen med hjælp fra hjemmeplejen eks. med tilsyn m natten, Hvrvidt din samlever/ægtefælle ønsker at påtage sig at yde frivillig hjælp i ngle timer, Hvrvidt din samlever/ægtefælle ønsker at blive ansat sm hjælper g/eller Hvrdan dit bistands- g plejetillæg indgår. Rådighedstimer I Helsingør Kmmune følges bekendtgørelsens 5, stk. 3, hvr det kun i helt særlige tilfælde vil være muligt, at udmåle tilskud til dækning af rådighedstimer til brgeren. Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Kmmunen skal i sin beregning af tilskud til din 96 BPA-rdning udmåle et beløb til dækning af andre direkte g indirekte udgifter, der er frbundet med at have hjælpere i g uden fr dit hjem. Helsingør Kmmune udbetaler 1030,- kr. pr. måned til brgere med mindre mfattende hjælp (under 16 timer pr. døgn, de fast nrmerede, ugentlige timetal) g 2060,- kr. til brgere med mere mfattende hjælp. Det er brgerens ansvar at administrere beløbet g eventuelt at spare p til udgifter til ferie etc. Der skal ikke aflægges regnskab fr beløbet. Beløbet skal dække fx ekstraudgifter til: Prt, printer, papir, telefn m.v., Ekstra frbrug af vand, varme g el, Diverse småudgifter i hushldningen (f.eks. sæbe, tiletpapir), Handsker, masker g lignende, Huslejeandel til hjælperværelse (hvis udgiften ikke er dækket efter servicelvens 100), Entré- g befrdringsudgifter g Hjælpernes transprt- g phldsudgifter ved fx weekendture, ferie m.v. 13. RELATIONEN TIL ANDRE LOVE Merudgifter i henhld til Servicelvens 100 Når du er bevilget en 96-BPA rdning kan du søge m at få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter Servicelvens 100. Merudgiften skal være en følge af din nedsatte funktinsevne g må ikke kunne dækkes efter andre regler. Marts 2013 Side 19 af 45

20 Din rådgiver kan vejlede dig m, hvilke merudgifter, du vil kunne få dækket via Servicelvens 100. Bistands- g plejetillæg Hvis du er tilkendt førtidspensin før 1. januar 2003, får du måske bistands- eller plejetillæg efter Lv m Scial Pensin, 16 stk. 1 g 2. Dit tillæg kan ikke frakendes, når du får en BPA-rdning, men der skal ved udmåling af din hjælp tages stilling til i hvilket mfang, dit tillæg skal indgå sm en del af finansieringen af din BPA-rdning. Invaliditetsydelse (IY) Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle pensinsregler, påvirkes ydelsen ikke af din BPA-rdning. 14. BUDGET Budgetpstilling fr din BPA-rdning Kmmunen skal pstille et budget, hvr de enkelte pster i udmålingen til din BPArdning tydeligt fremgår. Budgettet er dit styringsredskab, så du har mulighed fr selv at tilrettelægge det daglige arbejde. Frmålet er herudver at synliggøre, at kmmunen har taget højde fr alle de elementer, der skal indgå i udmålingen. Budgettet er derfr et vigtigt styringsredskab fr dig i dagligdagen g danner grundlag fr dit årsregnskab. Budgettet er pdelt i: 1) Budget ver faste lønudgifter, 2) Acnt budget fr lønudgifter, 3) Acntbudget ver variable udgifter samt 4) Øvrige udgifter til hjælpere. Der skal aflægges særskilt regnskab fr de tre første budgetmråder. Budgettet mregnes til et månedligt beløb, der udbetales til din knt, eller til den du har verdraget arbejdsgiveransvaret til. Lønbudget Lønbudgettet pstilles ud fra den førmtalte gennemgang af dit behv fr støtte i det daglige. Marts 2013 Side 20 af 45

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSI- STANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Handicapafdelingen 2012 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere