OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR."

Transkript

1 OMBUDSMANDSLOVEN

2

3 OMBUDSMANDSLOVEN Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1994

4 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Fkt. 1-bet. Schultz Grafisk, Kbh.

5 Indholdsfortegnelse Side Indledning Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor Kommissorium Udvalgets arbejde 15 Resumé Ændring af ombudsmandens kompetence over for kommunerne Ombudsmanden og domstolene og domstolslignende nævn Domstolenes kompetence over for ombudsmanden Ombudsmanden og Folketinget Ombudsmanden og den private sektor Ombudsmanden og EU-retten Ombudsmandsinstitutionens interne forhold Ombudsmandens iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ Resultatet af ombudsmandens prøvelse Nye opgaver for ombudsmandsinstitutionen 23 Kap. I. Ombudsmandsordninger i nogle andre lande 25 I. Ombudsmandsideens internationale udbredelse Ombudsmænd i en række lande 26 Kap. II. Ombudsmanden og kommunerne 35 / Den nuværende ordning Reglerne Sagsområder, hvor der er hjemmel til rekurs Den samlede kommunalbestyrelse har behandlet sagen De særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker Praksis vedrørende optagelse af kommunale sager af egen drift Generelt Sager af principiel betydning Grove forseelser Behov for undersøgelse af beskyldninger om misligheder 40 // Ombudsmandens bedømmelsesgrundlag inden for sit nuværende område 41 A. Reglerne 41 5

6 B. Forvaltningsakter Sagsbehandlingsspørgsmål Inhabilitet Repræsentation Sagens oplysning Partshøring Begrundelse Aktindsigt Tavshedspligt Hjemmelsspørgsmål Bemyndigelse Fortolkning Kriteriers lovlighed Skønsafvejningen Retsfølgen Faktum 56 C. Andet end forvaltningsakter Generelle regler Procesforberedende afgørelser Faktisk forvaltningsvirksomhed Grundlæggende retlige problemer Tvang. Inspektioner God forvaltningsskik Hensynsfuldhed, høflighed m.v Sagsbehandlingstid Vejledning Udvidelse af forvaltningslovens regler 63 III Ændringer i forudsætningerne for den nuværende ordning Kommunalforvaltningens øgede vægt og begrænsningen af administrativ rekurs Kommunaltilsynets øgede betydning Lokalpolitisk selvstyre 67 IV Behov for ændringer i den nuværende ordning Sammenknytningen af ombudsmandens indseende og administrativ rekurs til en statslig myndighed Er der behov for ombudsmandens kontrol, også hvor der ikke er administrativ rekurs? Ombudsmanden og kommunaltilsynet Forskelle og ligheder mellem kommunaltilsynet og ombudsmandsinstitutionen 71 6

7 1.2.2 Mulige løsninger Den samlede kommunalbestyrelse De særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker 75 V En fremtidig ordning 75 A. Forvaltningsakter Forudgående prøvelse Der er adgang til administrativ rekurs Begrænsninger i rekursinstansens bedømmelsesgrundlag »Visitationsordninger«i den administrative rekurs Der er ikke adgang til administrativ rekurs Forholdet til kommunaltilsynet Forudgående intern prøvelse Sektortilsyn Indkaldelse Systematisk prøvelse Overtilsyn Bedømmelsesgrundlag 81 B. Andet end forvaltningsakter 82 Kap. III. Ombudsmanden og Folketinget Folketingets beføjelser over for ombudsmanden Ombudsmandens beføjelser over for Folketinget 85 Kap. IV. Ombudsmanden og domstolene og dommerne Ombudsmandens beføjelser over for organer, der utvivlsomt er domstole Tvistnævn Hvad er tvistnævn? Ombudsmandens praksis Stillingtagen til ombudsmandens indseende med tvistnævn Særligt om nævn med blandet funktion Særligt om utvivlsomme forvaltningsorganer, der afgør tvister mellem private Andre domstolslignende nævn Indledning Ombudsmandens praksis vedr. nævn med dommermedlemmer Generelt om afgrænsningen Oversigt over ombudsmandens praksis 96 7

8 3.3 Stillingtagen Nævn med dommermedlemmer Et andet vurderingsgrundlag end dommermedlemskab Konklusion En mellemløsning? Domstolenes beføjelser over for ombudsmanden Domstolsprøvelse Vidnepligt 103 Kap. V. Ombudsmanden og den private sektor Ombudsmandens praksis Generelt Organer, som ombudsmanden har erklæret sig inkompetent over for Organer, som ombudsmanden har erklæret sig kompetent over for Forholdet til forvaltningsloven, offentlighedsloven og andre generelle forvaltningsretlige love De generelle forvaltningsloves anvendelsesområder Harmonisering af de generelle forvaltningsloves anvendelsesområde og ombudsmandens kompetence Udvalgets opfattelse 111 Kap. VI. Ombudsmanden og EU-retten 113 Kap. VII. Ombudsmandsinstitutionens interne forhold Indledning Realitetsbehandling af klager Ombudsmandens krav på oplysninger fra forvaltningen 119 Kap. VIII. Nye opgaver for ombudsmandsinstitutionen Ligestilling og ligebehandling af handicappede Systematisk fængelsinspektion 123 Kap. IX. Resultatet af ombudsmandens prøvelse Nuværende tilstand Mulige ændringer Et par selvfølgelige ændringer Tiltale og disciplinærsag Særligt om tjenestemænds adgang til at forlange disciplinærsag rejst Fri proces Gennemtvingelse af ombudsmandens standpunkt

9 Kap. X. Administrative og økonomiske konsekvenser Ressourcebehov Ombudsmandsinstitutionens organisering 132 Udkasttil lovforslag med bemærkninger 135 Parallelsammenstilling af lovforslag med gældende lov/instruks 160 Bilag Bilag 1: Ombudsmandens notat af maj 1990 om eventuel revision af ombudsmandsloven 175 Indholdsfortegnelse 176 Bilag 2: Ombudsmandens skrivelse af 21. januar 1993, bilagt notat om forholdet mellem domstolene og Folketingets Ombudsmand 238 Indholdsfortegnelse 239 Bilag 3: Skrivelse af 3. februar 1993 fra Folketingets formand vedrørende udvidelse af kommissoriet 255 Bilag 4: Henvendelse af 15. oktober 1993 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen 256 Bilag 5: Notat om ombudsmandsinstitutionens interne forhold 258 Bilag 6: Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand 278 Bilag 7: Bekendtgørelse af instruks for Folketingets Ombudsmand. 282 English summary Changing the Ombudsman's powers in relation to the municipalities The Ombudsman, the courts and court-like tribunals The powers of the courts over the Ombudsman The Ombudsman and the private sector Result of scrutiny by the Ombudsman The Ombudsman and the Folketing The Ombudsman and EU law Internal matters of the institution of Ombudsman Implementation by the Ombudsman of investigations on his own initiative New tasks for the institution of Ombudsman 296 9

10

11 Indledning 1. Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor Folketingets Præsidium besluttede i oktober 1991 efter indstilling fra Folketingets Retsudvalg at nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skulle overveje ændringer i ombudsmandsloven. Baggrunden for beslutningen var følgende: Folketingets Retsudvalg havde som led i de opgaver, der er pålagt udvalget i relation til Folketingets Ombudsmand, jf. Folketingets forretningsordens 7, stk. 1, nr. 18, med mellemrum haft drøftelser med Folketingets Ombudsmand om emner af generel karakter vedrørende ombudsmandsinstitutionen. Også spørgsmålet om en ændring af ombudsmandsloven havde været inddraget i disse drøftelser, og på møder mellem ombudsmanden og udvalget den 14. februar og den 12. oktober 1989 gav ombudsmanden Retsudvalget tilsagn om at ville udarbejde et notat om en eventuel ændring af ombudsmandsloven til brug for udvalgets overvejelser herom. Ombudsmanden fremsendte notatet til udvalget med skrivelse af 31. maj Notatet er bilagt betænkningen som bilag 1. Ombudsmandens notat blev gennemgået på et møde mellem ombudsmanden og Retsudvalget den 8. november Udvalget aftalte at drøfte notatet på et snarligt udvalgsmøde, men på grund af udskrivelsen af folketingsvalg nåede udvalget ikke at drøfte sagen videre. Medlem af Folketinget Niels Helveg Petersen foreslog i brev af 21. april 1991 til Folketingets formand, at præsidiet nedsatte et sagkyndigt udvalg, der skulle forberede ændringer i ombudsmandsloven. Som begrundelse for forslaget anførte Niels Helveg Petersen foruden spørgsmålet om ombudsmandens kompetence i forhold til kommunale afgørelser behovet for en vis ajourføring og modernisering af lovgrundlaget for Folketingets Ombudsmand. Efter drøftelse i præsidiet af sagen blev Retsudvalget anmodet om en udtalelse dels med henvisning til de hidtidige drøftelser mellem Retsudvalget og ombudsmanden, dels med henvisning til den nu fra Niels Helveg Petersen modtagne henvendelse. Retsudvalget drøftede efter præsidiets fremsendelse af henvendelsen sagen i nogle møder og udarbejdede herunder forslag til kommissorium for et 11

12 sagkyndigt udvalg, forslag til medlemmer af udvalget og forslag til sekretariat for udvalget, jf. nedenfor. Forslagene blev fremsendt til præsidiet ved skrivelse af 30. august 1991, hvori Retsudvalget endvidere foreslog, at det særlige udvalg blev nedsat af præsidiet. Retsudvalget foreslog følgende kommissorium for udvalget:»folketingets Ombudsmand har den 31. maj 1990 til Folketingets Retsudvalg fremsendt et notat om eventuel revision af ombudsmandsloven. Notatet indeholder en række forslag til lovændringer. Med udgangspunkt i dette notat skal udvalget gennemgå ombudsmandsloven og fremkomme med forslag til eventuelle ændringer i loven. Udvalget anmodes om at udarbejde lovudkast med tilhørende bemærkninger. Retsudvalget forventer, at arbejdet afsluttes i løbet af efteråret 1992.«Retsudvalget fremkom med følgende forslag til sammensætning af udvalget:»i udvalget bør deltage Folketingets Ombudsmand eller en af ham udpeget repræsentant, en repræsentant for Den Danske Dommerforening og en repræsentant for henholdsvis Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet, samt en repræsentant for henholdsvis Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. Herudover bør deltage professor i kommunalret ved Aalborg Universitetscenter Claus Haagen Jensen og en repræsentant fra advokatgruppen. Som formand for udvalget foreslås professor i forvaltningsret, dr. jur. Bent Christensen.«Retsudvalget fremkom med følgende forslag til sekretariat for udvalget:»sekretariatsfunktionen varetages af Folketingets Lovsekretariat med Retsudvalgets sekretær tilknyttet. Folketingets Lovsekretariat kan efter behov inddrage fornøden ekspertise, f.eks. fra Ombudsmandsinstitutionen og Justitsministeriet.«Forslagene fra Retsudvalget var tiltrådt af det samlede Retsudvalg, idet Fremskridtspartiets medlem af udvalget dog havde taget forbehold med hensyn til, at det alene var en af Folketingets Ombudsmand udpeget person og ikke selve ombudsmanden, der deltog i det særlige udvalg. Præsidiet behandlede Retsudvalgets forslag på sit møde den 3. oktober 1991, og det blev besluttet at nedsætte udvalget med kommissorium, medlemmer og sekretariat som foreslået af Retsudvalget. Det blev samtidig besluttet, at lov nr. 157 af 24. april 1985 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lignende skulle finde anvendelse ved afgivelsen af indstillinger. Som følge af præsidiets beslutning om nedsættelse af udvalget blev der den 10. oktober 1991 skrevet til de myndigheder og organisationer, der som foreslået af Retsudvalget hver skulle repræsenteres med et medlem i udvalget. 12

13 Københavns og Frederiksberg Kommuner anmodede efterfølgende om at blive repræsenteret i udvalget med hver en plads, idet de to kommuner ikke er medlem af de kommunale organisationer og de ikke fandt, at deres særlige interesser med hensyn til problemer som følge af beliggenhed og status med både primær- og amtskommunale opgaver kunne varetages af de kommunale organisationer. Spørgsmålet om repræsentation fra København og Frederiksberg havde ikke tidligere været inddraget i Retsudvalgets overvejelser, men Retsudvalgets formand oplyste efter drøftelse af spørgsmålet på udvalgsmøde den 7. november 1991, at udvalget ikke havde indvendinger mod, at de to kommuner deler en plads. Præsidiet besluttede på denne baggrund på sit møde den 19. november 1991, at Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab blev tildelt én plads i udvalget. Indstillinger vedrørende repræsentanter i udvalget fremkom i perioden indtil februar 1992, og præsidiet traf på sit møde den 25. marts 1992 endelig beslutning om udvalgets sammensætning, der blev som følger: Formand: Professor, dr. jur., Bent Christensen. Medlemmer udpeget af Folketingets Præsidium: Professor i offentlig ret ved Aalborg Universitetscenter, Claus Haagen Jensen. Advokat Dorthe Horstmann. Andre medlemmer: Udpeget efter indstilling fra Folketingets Ombudsmand: Retschef Jens Møller, Folketingets Ombudsmand. Udpeget efter indstilling fra Den Danske Dommerforening: Landsdommer Fritse Hove, Vestre Landsret. Udpeget efter indstilling fra Indenrigsministeriet: Afdelingschef Niels Preisler, Indenrigsministeriet. Udpeget efter indstilling fra Justitsministeriet: Afdelingschef Christian Trønning, Justitsministeriet. Udpeget efter indstilling fra Statsministeriet: Kommitteret Ruth Christensen, Statsministeriet. Udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening: Kontorchef Vibeke Vinten, Kommunernes Landsforening. Udpeget efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark: Afdelingschef Ove Nissen, Amtsrådsforeningen i Danmark. 13

14 Udpeget efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab: Konsulent Kurt Nielsen, Frederiksberg Kommune. Sekretariat: Sekretariatsfunktionen varetages af Folketingets Lovsekretariat med Retsudvalgets sekretær tilknyttet. Folketingets Lovsekretariat kan endvidere efter behov inddrage fornøden ekspertise, f.eks. fra Ombudsmandsinstitutionen og Justitsministeriet. Ansvarlig for koordineringen af sekretariatsbistanden: Chefen for Lovsekretariatet, kontorchef Claus Dethlefsen. Sekretær: Fuldmægtig Jenni Birklund, Lovsekretariatet. Tilknyttet sekretær: Retsudvalgets sekretær (fuldmægtig Pia Mortensen). Sekretærer med særlig sagkundskab: Kontorchef i Justitsministeriet John Vogter og konsulent ved Folketingets Ombudsmand Jon Andersen. Kommitteret Ruth Christensen, Statsministeriet, blev med virkning fra den 15. december 1992 afløst som medlem af udvalget af konsulent, senere kommitteret Henning Lund-Sørensen, Statsministeriet. Afdelingschef, senere direktør Christian Trønning, Justitsministeriet, blev med virkning fra den 15. april 1993 afløst som medlem af udvalget af afdelingschef Torsten Hesselbjerg, Justitsministeriet. Kontorchef, senere kst. landsdommer John Vogter, Justitsministeriet, blev med virkning fra den 15. april 1993 afløst som sagkyndig sekretær for udvalget af kst. kontorchef, senere kontorchef Poul Dahl Jensen, Justitsministeriet. Fuldmægtig Pia Mortensen blev den 1. marts 1994 afløst som tilknyttet sekretær for udvalget af fuldmægtig Jens Rubenhagen, Lovsekretariatet. Samtidig overgik fuldmægtig Jenni Birklund fra Lovsekretariatet til at være Retsudvalgets sekretær, men fortsatte som sekretær for udvalget. 2. Kommissorium Som nævnt ovenfor fulgte Folketingets Præsidium ved beslutningen i oktober 1991 om nedsættelsen af det sagkyndige udvalg Retsudvalgets forslag til kommissorium. Kommissoriet fik dermed ovenfor gengivne ordlyd, der ikke blev ændret, selv om beskikkelserne af udvalgets medlemmer først fandt sted i foråret Folketingets Ombudsmand meddelte ved skrivelse af 21. januar 1993 (betænkningens bilag 2) Folketingets Præsidium, at der efter afgivelsen af ombudsmandens notat af maj 1990 om eventuel ændring af ombudsmandsloven havde rejst sig visse spørgsmål om domstolsprøvelse m.v. af ombudsmandens virksomhed. Til brug for præsidiets eventuelle overvejelser om en udvi- 14

15 delse af kommissoriet for udvalget, der skal overveje ændringer i ombudsmandsloven, vedlagde ombudsmanden et notat til belysning af spørgsmålet. Sagen blev behandlet på præsidiemøde den 2. februar 1993, og Folketingets formand anmodede efter beslutning herom i præsidiet udvalget om at inddrage de tvivlsspørgsmål, der blev redegjort for i ombudsmandens notat, i det videre udvalgsarbejde (betænkningens bilag 3). 3. Udvalgets arbejde Udvalget indledte sit arbejde umiddelbart efter, at beskikkelsen af medlemmer m.fl. havde fundet sted i marts 1992, og udvalget afholdt sit første møde den 7. maj På dette møde blev det besluttet at nedsætte et underudvalg til at tage sig af de mere teknisk prægede spørgsmål. Underudvalget kom til at bestå af udvalgets formand, landsdommer Fritse Hove, afdelingschef Christian Trønning (senere afløst af afdelingschef Torsten Hesselbjerg), retschef Jens Møller og konsulent Kurt Nielsen. Underudvalget holdt i alt 4 møder. I det samlede udvalg har der været afholdt 11 møder. Udvalget afsluttede sit arbejde i maj Udvalget har under sit arbejde bl.a. modtaget skriftlige henvendelser fra Det Centrale Handicapråd, Erik Jensen, Virum, Hans Jensen, Brønshøj, og Direktoratet for Kriminalforsorgen. København, den 20. maj Bent Christensen Torsten Hesselbjerg Dorthe Horstmann (formand) Fritse Hove Claus Haagen Jensen Henning Lund-Sørensen Jens Møller Kurt Nielsen Ove Nissen Niels Preisler Vibeke Vinten 15

16 k

17 Resumé Udvalget har koncentreret sine overvejelser om følgende spørgsmål: om ombudsmandens kompetence bør udvides i forhold til kommunerne, ombudsmandens forhold til domstolene og domstolslignende nævn, ombudsmandens kompetence over for organer, der ligger på grænsen mellem den offentlige forvaltning og den private sektor, samt behovet for en ændring af ombudsmandens sanktionsmuligheder. Udvalget har desuden behandlet spørgsmål om ombudsmandens forhold til Folketinget, ombudsmandens anvendelse af EU-ret samt nogle spørgsmål om ombudsmandsinstitutionens interne forhold. Det har endvidere været drøftet, om og på hvilke vilkår ombudsmanden kunne påtage sig nogle nye opgaver. Nedenfor følger et resumé af udvalgets drøftelser. 1. Ændring af ombudsmandens kompetence over for kommunerne Efter den gældende ombudsmandslovs 4, stk. 2, omfatter ombudsmandens virksomhed»personer, der virker i kommunernes tjeneste... for så vidt angår de sagsområder, hvor der er hjemmel for rekurs til en statsmyndighed«. Den samlede kommunalbestyrelses virksomhed er ikke undergivet ombudsmanden. Dog kan ombudsmanden ifølge 6, stk. 5, af egen drift optage en sag til undersøgelse. I så fald gælder begrænsningerne i 4, stk. 2, ikke»for så vidt der er tale om krænkelse af væsentlige retlige interesser«. Siden 1961, da kommunerne i det beskrevne begrænsede omfang kom under ombudsmandens kontrol, er kommunalforvaltningens samlede vægt i den offentlige forvaltning vokset kraftigt. I de senere år har der været en tendens til at begrænse muligheden for at klage over en kommunal afgørelse til en statslig myndighed. Kombinationen af disse to forhold indebærer en begrænsning i ombudsmandens indseende med den samlede offentlige forvaltning, hvis man sammenligner med forholdene, som de var i Det er vanskeligt at begrunde de gældende regler, hvorefter der er en forskel i ombudsmandens stilling i forhold til på den ene side kommunalbestyrelsen og på den anden side økonomiudvalget og de stående udvalg.. 17

18 De to nævnte begrænsninger i ombudsmandens kompetence over for kommunerne foreslås derfor ophævet. Efter den gældende lovs 4, stk. 3, skal ombudsmanden ved udøvelsen af sine beføjelser tage hensyn til de særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker. Denne begrænsning ønskes bibeholdt. Begrænsningen betyder, at ombudsmanden skal respektere den enkelte kommunalbestyrelses budgetmagt og skal lægge til grund, at det er kommunalbestyrelsen, der inden for gældende rets rammer fordeler kommunens ressourcer. Hvor der er tale om skønsmæssige forvaltningsakter eller lignende afgørelser, må ombudsmanden respektere den lokalpolitiske afvejning inden for gældende rets rammer og den deraf følgende mulige forskellighed mellem kommunerne. 2. Ombudsmanden og domstolene og domstolslignende nævn Efter den gældende lov er ombudsmanden ikke kompetent over for domstolene. Der foreslås ingen ændringer i denne kompetencebegrænsning. En række kollegiale organer, der ved deres sammensætning, opgaver og procesform ligner de utvivlsomme domstole i større eller mindre udstrækning, har i praksis givet anledning til tvivl. En del af disse nævn har ved lovgivning fået henlagt afgørelser af tvister mellem borgere, eller der er i lovgivningen åbnet for, at nævn med denne funktion kan nedsættes. Karakteristisk for disse nævn er - foruden tvistløsningsfunktionen - en domstolslignende proces og ofte dommermedlemskab. Landvæsensretter, hegnssyn, huslejenævn, Forbrugerklagenævnet, Advokatnævnet, tjenestemandsretter og Arbejdsretten er eksempler på sådanne tvistnævn. I sin hidtidige praksis har ombudsmanden erklæret sig kompetent over for visse af disse nævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet og huslejenævnene. Over for andre, f.eks. landvæsensretterne og Advokatnævnet, har ombudsmanden anset sig for inkompetent. Nævn, der under en betryggende proces træffer afgørelse i tvister mellem borgere, bør være uden for ombudsmandens indseende, selv om vedkommende nævn hviler på et offentligretligt grundlag. Over for en række nævn, som vel er domstolslignende, men ikke afgør tvister mellem borgere, har ombudsmanden anset sig for inkompetent. Der har typisk været tale om nævn, hvori der har været dommerrepræsentation, og som har varetaget opgaver, der minder stærkt om de traditionelle domstolssager, og som har haft en stærkt judicialiseret sagsbehandling. Eksempler på sådanne organer er fredningsnævn, taksations- og overtaksationskommissio- 18

19 ner i henhold til lov om offentlige veje, lov om by- og landzoner og lov om naturbeskyttelse samt valgbarhedsnævnet. Omvendt har ombudsmanden anset sig for kompetent over for en række nævn, som også har domstolslignende træk. Til disse hører Overfredningsnævnet, Den Sociale Ankestyrelse, Arbejdsmarkedets Ankenævn, de sociale ankenævn, Miljøklagenævnet, Flygtningenævnet, Erhvervsankenævnet og Landsskatteretten. Udvalget har peget på, at det er nærliggende at undtage nævn, der under domstolslignende procesformer udfører samme opgaver som domstolene efter grundlovens 63. Også nævn, som tager stilling til særlig væsentlige retsforhold mellem forvaltningen og borgere, kan tænkes undtaget fra ombudsmandens indseende. Men for disse nævns vedkommende bør procesformen være afgørende. Kun de nævn, der ved kontradiktorisk proces, mulighed for mundtlighed, besigtigelse m.v. er domstolslignende, bør undtages. Udvalgets overvejelser kan ikke føre til en præcis afgrænsning af ombudsmandens kompetence. Lovforslaget indeholder derfor - bortset fra 7, stk. 3, om tvistnævn - ingen nærmere angivelse af retningslinjer for ombudsmandens kompetence over for de domstolslignende nævn. I stedet foretrækkes den løsning, at lovgivningsmagten for hvert enkelt domstolslignende nævn i vedkommende lov træffer bestemmelse om, hvorvidt nævnet skal være under ombudsmandens indseende eller ikke. 3. Domstolenes kompetence over for ombudsmanden Det er i nogle få tilfælde hændt, at borgere har anlagt sag mod ombudsmanden med henblik på enten at få ombudsmanden tilpligtet at undersøge en sag eller at anerkende, at ombudsmandens udtalelse i en sag har været urigtig. Disse sager er enten blevet afvist eller hævet efter dommertilkendegivelse om, at søgsmålet savnede den fornødne retlige interesse. En tredje mulighed, som ikke har vist sig i praksis, er, at et forvaltningsorgan eller en person i forvaltningen anlægger sag med påstand om, at ombudsmandens bedømmelse af forvaltningsorganets eller personens afgørelse eller optræden kendes uberettiget. På denne baggrund har udvalget peget på, at der er tilstrækkelig grund til at begrænse domstolenes prøvelse over for ombudsmanden ved at indføje en bestemmelse om, at sager, der anlægges i den borgerlige retsplejes former mod ombudsmanden i anledning af dennes afgørelser, udtalelser m.v., efter påstand herom fra ombudsmanden kan afvises. Forslaget begrænser ikke domstolenes adgang til at prøve forvaltningsafgørelser under retssager mellem borgere og forvaltningen, uanset om ombudsmanden forud for retssagen har taget stilling til den forvaltningshandling, der er under prøvelse. 19

20 Forslaget betyder heller ikke, at domstolene er forpligtet til at tage en afvisningspåstand til følge. Hvis domstolene finder, at sagsøger har den fornødne retlige interesse i et søgsmål mod ombudsmanden, vil domstolene således kunne tage sagen under påkendelse. Udvalget har overvejet, men ikke fundet tilstrækkelig grund til at foreslå indført, en særregel om ombudsmandens vidnepligt i forhold til domstolene, herunder i forhold til kommissionsdomstole og undersøgelsesretter. 4. Ombudsmanden og Folketinget Ombudsmanden vælges af Folketinget efter hvert folketingsvalg, jf. ombudsmandslovens 1, stk. 1, og Folketinget kan når som helst afskedige den pågældende, hvis denne ikke længere nyder Folketingets tillid, jf. lovens 1, stk. 4. Men én gang valgt og indtil afskedigelse udøver ombudsmanden sit hverv uafhængigt af Folketinget, jf. lovens 3. Uafhængigheden har den selvfølgelige konsekvens, at Folketinget ikke kan pålægge ombudsmanden at tage en sag op til behandling eller forbyde ombudsmanden at behandle en sag. Så meget mindre kan Folketinget diktere udfaldet af ombudsmandens sagsbehandling. Efter udvalgets opfattelse bør en fremtidig ombudsmandslov - som den nuværende - begrænse sig til at fastslå det selvfølgelige princip, at Folketinget ikke er omfattet af ombudsmandens indseende. De problemer, der også i fremtiden måtte opstå vedrørende grænsedragningen mellem Folketingets kontrol med forvaltningen og ombudsmandens indseende med samme, bør ikke søges løst i lovteksten. 5. Ombudsmanden og den private sektor Uden for ombudsmandens kompetence falder personer, organer, virksomheder, sammenslutninger og andre indretninger, som må henregnes til den private sektor. En del indretninger hører organisatorisk, opgavemæssigt og finansielt til i grænseområdet mellem egentlige forvaltningsmyndigheder og utvivlsomt private virksomheder. Sådanne organer er ganske talrige, og det har hyppigt givet anledning til tvivl, om sådanne organer er omfattet af ombudsmandens kontrol. Et tilsvarende afgrænsningsproblem foreligger i forhold til forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om offentlige myndigheders registre. Disse love omfatter alle forvaltningsmyndigheder, hvad enten de hører under den statslige eller kommunale forvaltning, og hvad enten der er tale om almindelige forvaltningsmyndigheder, særlige nævn eller råd eller særlige forvaltningsenheder, som f.eks. Danmarks Nationalbank. 20

21 Uden for den generelle forvaltningsretlige lovgivnings anvendelsesområde falder som udgangspunkt institutioner, foreninger og selskaber, der er oprettet på privat initiativ og organiseret på privatretligt retsgrundlag. Allerede fordi ombudsmanden tidligere end Justitsministeriet måtte tage stilling til afgrænsningen af den offentlige forvaltning, og fordi beskrivelsen af afgrænsningen i ombudsmandsloven og de øvrige love ikke er identisk, er der ikke fuldstændig kongruens i den fastlagte praksis på de to områder. Lovforslagets 7, stk. 1, afgrænser ombudsmandens virksomhed til at gælde»alle dele af den offentlige forvaltning«, dvs. med samme formulering, som er anvendt i de øvrige generelle forvaltningslove. Forslaget betyder, at ombudsmandens kompetence udvides, for så vidt angår organer, der er omfattet af den generelle forvaltningslovgivning, men som i ombudsmandens hidtidige praksis ikke er blevet anset for omfattet af ombudsmandens kompetence. Udvalgets forslag indebærer også, at ombudsmanden ikke selv bør udvide sit kompetenceområde ud over den generelle forvaltningslovgivnings grænse. Men hvis en minister efter en af lovenes bemyndigelser udvider vedkommende generelle forvaltningslovs område, bør ombudsmanden kunne beslutte at udvide sit område tilsvarende. Men ombudsmanden kan også lade være. 6. Ombudsmanden og EU-retten En voksende andel af al gældende ret her i landet - som i de øvrige EU-lande - bestemmes af regler, der stammer fra EU's organer. Der kan være tale om regler, som umiddelbart gælder her i landet og derfor skal anvendes af danske myndigheder. Men der kan også være tale om love vedtaget af Folketinget eller bekendtgørelser udstedt af en minister til gennemførelse af beslutninger truffet af EU's organer. Efter udvalgets opfattelse bør ombudsmandsinstitutionens anvendelse af EU-retten tilrettelægges således: Hvis et EU-retligt spørgsmål, der er afgørende for ombudsmandens stillingtagen til en sag, som er under behandling hos ombudsmanden, samtidig er under behandling hos en af fællesskabsdomstolene, bør ombudsmanden undlade at behandle sagen eller i det mindste udsætte sin stillingtagen, til vedkommende domstol har talt. Sagt med andre ord: Ombudsmanden bør optræde over for verserende sager for retten i 1. instans og EF-Domstolen, som ombudsmanden gør over for sager, der verserer for danske domstole. I alle andre tilfælde bør EU-retten simpelt hen inddrages i ombudsmandens bedømmelsesgrundlag i sager, hvor EU-retlige regler - herunder EUdomstolenes domme - har betydning. 21

22 Lovforslaget indeholder derfor ingen bestemmelser, der særligt tager sigte på ombudsmandens anvendelse af EU-retten. 7. Ombudsmandsinstitutionens interne forhold Efter udvalgets opfattelse er der ingen grund til at ændre indholdet af de gældende regler om valg, genvalg og afskedigelse af ombudsmanden, ombudsmandens habilitet, om ombudsmandens sagsbehandling og embedets organisering m.v. Lovens rammer er med rette meget vide. Ombudsmanden bør fortsat have mulighed for at tilrettelægge institutionens arbejde, som det under de til enhver tid givne forhold er mest hensigtsmæssigt. Udvalget har derfor kun behandlet enkelte spørgsmål vedrørende ombudsmandsinstitutionens interne forhold. Efter den gældende lovs 6, stk. 4, samt instruksens 6, stk. 1, afgør ombudsmanden, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelser. Bestemmelsen giver ombudsmanden ret til at afvise at behandle klager, som opfylder lovens processuelle betingelser. Bestemmelsen tillader ombudsmanden at koncentrere sig om de problemer i den offentlige forvaltning, der bedømt ud fra de retssikkerheds- og beskyttelseshensyn, der er ombudsmandsinstitutionens ideologiske grundlag, til enhver tid er mest betydningsfulde. I praksis har bestemmelsen været benyttet til dels helt at afvise en række sager, som formelt har været omfattet af ombudsmandens kompetence, dels at begrænse ombudsmandens undersøgelse og prøvelse af sager, som har været optaget til realitetsbehandling. Lovforslagets 16, stk. 1, betyder en lovfæstelse af den beskrevne praksis. 8. Ombudsmandens iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ Ombudsmanden iværksætter en række undersøgelser på eget initiativ. Det drejer sig om undersøgelser af konkrete sager, generelle såkaldt egen driftundersøgelser samt inspektioner af offentlige institutioner. Ombudsmandens adgang til at starte en undersøgelse på eget initiativ foreslås opretholdt, og det foreslås udtrykkeligt lovfæstet, at ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. 9. Resultatet af ombudsmandens prøvelse Efter den gældende ombudsmandslovs 9, stk. 1 og 2, kan ombudsmanden pålægge anklagemyndigheden at rejse forundersøgelse eller tiltale ved de almindelige domstole for forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, dog med reservation af Folketingets adgang til at rejse rigsretssag. Og ombudsmanden 22

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere