OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR."

Transkript

1 OMBUDSMANDSLOVEN

2

3 OMBUDSMANDSLOVEN Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1994

4 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Fkt. 1-bet. Schultz Grafisk, Kbh.

5 Indholdsfortegnelse Side Indledning Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor Kommissorium Udvalgets arbejde 15 Resumé Ændring af ombudsmandens kompetence over for kommunerne Ombudsmanden og domstolene og domstolslignende nævn Domstolenes kompetence over for ombudsmanden Ombudsmanden og Folketinget Ombudsmanden og den private sektor Ombudsmanden og EU-retten Ombudsmandsinstitutionens interne forhold Ombudsmandens iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ Resultatet af ombudsmandens prøvelse Nye opgaver for ombudsmandsinstitutionen 23 Kap. I. Ombudsmandsordninger i nogle andre lande 25 I. Ombudsmandsideens internationale udbredelse Ombudsmænd i en række lande 26 Kap. II. Ombudsmanden og kommunerne 35 / Den nuværende ordning Reglerne Sagsområder, hvor der er hjemmel til rekurs Den samlede kommunalbestyrelse har behandlet sagen De særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker Praksis vedrørende optagelse af kommunale sager af egen drift Generelt Sager af principiel betydning Grove forseelser Behov for undersøgelse af beskyldninger om misligheder 40 // Ombudsmandens bedømmelsesgrundlag inden for sit nuværende område 41 A. Reglerne 41 5

6 B. Forvaltningsakter Sagsbehandlingsspørgsmål Inhabilitet Repræsentation Sagens oplysning Partshøring Begrundelse Aktindsigt Tavshedspligt Hjemmelsspørgsmål Bemyndigelse Fortolkning Kriteriers lovlighed Skønsafvejningen Retsfølgen Faktum 56 C. Andet end forvaltningsakter Generelle regler Procesforberedende afgørelser Faktisk forvaltningsvirksomhed Grundlæggende retlige problemer Tvang. Inspektioner God forvaltningsskik Hensynsfuldhed, høflighed m.v Sagsbehandlingstid Vejledning Udvidelse af forvaltningslovens regler 63 III Ændringer i forudsætningerne for den nuværende ordning Kommunalforvaltningens øgede vægt og begrænsningen af administrativ rekurs Kommunaltilsynets øgede betydning Lokalpolitisk selvstyre 67 IV Behov for ændringer i den nuværende ordning Sammenknytningen af ombudsmandens indseende og administrativ rekurs til en statslig myndighed Er der behov for ombudsmandens kontrol, også hvor der ikke er administrativ rekurs? Ombudsmanden og kommunaltilsynet Forskelle og ligheder mellem kommunaltilsynet og ombudsmandsinstitutionen 71 6

7 1.2.2 Mulige løsninger Den samlede kommunalbestyrelse De særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker 75 V En fremtidig ordning 75 A. Forvaltningsakter Forudgående prøvelse Der er adgang til administrativ rekurs Begrænsninger i rekursinstansens bedømmelsesgrundlag »Visitationsordninger«i den administrative rekurs Der er ikke adgang til administrativ rekurs Forholdet til kommunaltilsynet Forudgående intern prøvelse Sektortilsyn Indkaldelse Systematisk prøvelse Overtilsyn Bedømmelsesgrundlag 81 B. Andet end forvaltningsakter 82 Kap. III. Ombudsmanden og Folketinget Folketingets beføjelser over for ombudsmanden Ombudsmandens beføjelser over for Folketinget 85 Kap. IV. Ombudsmanden og domstolene og dommerne Ombudsmandens beføjelser over for organer, der utvivlsomt er domstole Tvistnævn Hvad er tvistnævn? Ombudsmandens praksis Stillingtagen til ombudsmandens indseende med tvistnævn Særligt om nævn med blandet funktion Særligt om utvivlsomme forvaltningsorganer, der afgør tvister mellem private Andre domstolslignende nævn Indledning Ombudsmandens praksis vedr. nævn med dommermedlemmer Generelt om afgrænsningen Oversigt over ombudsmandens praksis 96 7

8 3.3 Stillingtagen Nævn med dommermedlemmer Et andet vurderingsgrundlag end dommermedlemskab Konklusion En mellemløsning? Domstolenes beføjelser over for ombudsmanden Domstolsprøvelse Vidnepligt 103 Kap. V. Ombudsmanden og den private sektor Ombudsmandens praksis Generelt Organer, som ombudsmanden har erklæret sig inkompetent over for Organer, som ombudsmanden har erklæret sig kompetent over for Forholdet til forvaltningsloven, offentlighedsloven og andre generelle forvaltningsretlige love De generelle forvaltningsloves anvendelsesområder Harmonisering af de generelle forvaltningsloves anvendelsesområde og ombudsmandens kompetence Udvalgets opfattelse 111 Kap. VI. Ombudsmanden og EU-retten 113 Kap. VII. Ombudsmandsinstitutionens interne forhold Indledning Realitetsbehandling af klager Ombudsmandens krav på oplysninger fra forvaltningen 119 Kap. VIII. Nye opgaver for ombudsmandsinstitutionen Ligestilling og ligebehandling af handicappede Systematisk fængelsinspektion 123 Kap. IX. Resultatet af ombudsmandens prøvelse Nuværende tilstand Mulige ændringer Et par selvfølgelige ændringer Tiltale og disciplinærsag Særligt om tjenestemænds adgang til at forlange disciplinærsag rejst Fri proces Gennemtvingelse af ombudsmandens standpunkt

9 Kap. X. Administrative og økonomiske konsekvenser Ressourcebehov Ombudsmandsinstitutionens organisering 132 Udkasttil lovforslag med bemærkninger 135 Parallelsammenstilling af lovforslag med gældende lov/instruks 160 Bilag Bilag 1: Ombudsmandens notat af maj 1990 om eventuel revision af ombudsmandsloven 175 Indholdsfortegnelse 176 Bilag 2: Ombudsmandens skrivelse af 21. januar 1993, bilagt notat om forholdet mellem domstolene og Folketingets Ombudsmand 238 Indholdsfortegnelse 239 Bilag 3: Skrivelse af 3. februar 1993 fra Folketingets formand vedrørende udvidelse af kommissoriet 255 Bilag 4: Henvendelse af 15. oktober 1993 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen 256 Bilag 5: Notat om ombudsmandsinstitutionens interne forhold 258 Bilag 6: Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand 278 Bilag 7: Bekendtgørelse af instruks for Folketingets Ombudsmand. 282 English summary Changing the Ombudsman's powers in relation to the municipalities The Ombudsman, the courts and court-like tribunals The powers of the courts over the Ombudsman The Ombudsman and the private sector Result of scrutiny by the Ombudsman The Ombudsman and the Folketing The Ombudsman and EU law Internal matters of the institution of Ombudsman Implementation by the Ombudsman of investigations on his own initiative New tasks for the institution of Ombudsman 296 9

10

11 Indledning 1. Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor Folketingets Præsidium besluttede i oktober 1991 efter indstilling fra Folketingets Retsudvalg at nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skulle overveje ændringer i ombudsmandsloven. Baggrunden for beslutningen var følgende: Folketingets Retsudvalg havde som led i de opgaver, der er pålagt udvalget i relation til Folketingets Ombudsmand, jf. Folketingets forretningsordens 7, stk. 1, nr. 18, med mellemrum haft drøftelser med Folketingets Ombudsmand om emner af generel karakter vedrørende ombudsmandsinstitutionen. Også spørgsmålet om en ændring af ombudsmandsloven havde været inddraget i disse drøftelser, og på møder mellem ombudsmanden og udvalget den 14. februar og den 12. oktober 1989 gav ombudsmanden Retsudvalget tilsagn om at ville udarbejde et notat om en eventuel ændring af ombudsmandsloven til brug for udvalgets overvejelser herom. Ombudsmanden fremsendte notatet til udvalget med skrivelse af 31. maj Notatet er bilagt betænkningen som bilag 1. Ombudsmandens notat blev gennemgået på et møde mellem ombudsmanden og Retsudvalget den 8. november Udvalget aftalte at drøfte notatet på et snarligt udvalgsmøde, men på grund af udskrivelsen af folketingsvalg nåede udvalget ikke at drøfte sagen videre. Medlem af Folketinget Niels Helveg Petersen foreslog i brev af 21. april 1991 til Folketingets formand, at præsidiet nedsatte et sagkyndigt udvalg, der skulle forberede ændringer i ombudsmandsloven. Som begrundelse for forslaget anførte Niels Helveg Petersen foruden spørgsmålet om ombudsmandens kompetence i forhold til kommunale afgørelser behovet for en vis ajourføring og modernisering af lovgrundlaget for Folketingets Ombudsmand. Efter drøftelse i præsidiet af sagen blev Retsudvalget anmodet om en udtalelse dels med henvisning til de hidtidige drøftelser mellem Retsudvalget og ombudsmanden, dels med henvisning til den nu fra Niels Helveg Petersen modtagne henvendelse. Retsudvalget drøftede efter præsidiets fremsendelse af henvendelsen sagen i nogle møder og udarbejdede herunder forslag til kommissorium for et 11

12 sagkyndigt udvalg, forslag til medlemmer af udvalget og forslag til sekretariat for udvalget, jf. nedenfor. Forslagene blev fremsendt til præsidiet ved skrivelse af 30. august 1991, hvori Retsudvalget endvidere foreslog, at det særlige udvalg blev nedsat af præsidiet. Retsudvalget foreslog følgende kommissorium for udvalget:»folketingets Ombudsmand har den 31. maj 1990 til Folketingets Retsudvalg fremsendt et notat om eventuel revision af ombudsmandsloven. Notatet indeholder en række forslag til lovændringer. Med udgangspunkt i dette notat skal udvalget gennemgå ombudsmandsloven og fremkomme med forslag til eventuelle ændringer i loven. Udvalget anmodes om at udarbejde lovudkast med tilhørende bemærkninger. Retsudvalget forventer, at arbejdet afsluttes i løbet af efteråret 1992.«Retsudvalget fremkom med følgende forslag til sammensætning af udvalget:»i udvalget bør deltage Folketingets Ombudsmand eller en af ham udpeget repræsentant, en repræsentant for Den Danske Dommerforening og en repræsentant for henholdsvis Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet, samt en repræsentant for henholdsvis Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. Herudover bør deltage professor i kommunalret ved Aalborg Universitetscenter Claus Haagen Jensen og en repræsentant fra advokatgruppen. Som formand for udvalget foreslås professor i forvaltningsret, dr. jur. Bent Christensen.«Retsudvalget fremkom med følgende forslag til sekretariat for udvalget:»sekretariatsfunktionen varetages af Folketingets Lovsekretariat med Retsudvalgets sekretær tilknyttet. Folketingets Lovsekretariat kan efter behov inddrage fornøden ekspertise, f.eks. fra Ombudsmandsinstitutionen og Justitsministeriet.«Forslagene fra Retsudvalget var tiltrådt af det samlede Retsudvalg, idet Fremskridtspartiets medlem af udvalget dog havde taget forbehold med hensyn til, at det alene var en af Folketingets Ombudsmand udpeget person og ikke selve ombudsmanden, der deltog i det særlige udvalg. Præsidiet behandlede Retsudvalgets forslag på sit møde den 3. oktober 1991, og det blev besluttet at nedsætte udvalget med kommissorium, medlemmer og sekretariat som foreslået af Retsudvalget. Det blev samtidig besluttet, at lov nr. 157 af 24. april 1985 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lignende skulle finde anvendelse ved afgivelsen af indstillinger. Som følge af præsidiets beslutning om nedsættelse af udvalget blev der den 10. oktober 1991 skrevet til de myndigheder og organisationer, der som foreslået af Retsudvalget hver skulle repræsenteres med et medlem i udvalget. 12

13 Københavns og Frederiksberg Kommuner anmodede efterfølgende om at blive repræsenteret i udvalget med hver en plads, idet de to kommuner ikke er medlem af de kommunale organisationer og de ikke fandt, at deres særlige interesser med hensyn til problemer som følge af beliggenhed og status med både primær- og amtskommunale opgaver kunne varetages af de kommunale organisationer. Spørgsmålet om repræsentation fra København og Frederiksberg havde ikke tidligere været inddraget i Retsudvalgets overvejelser, men Retsudvalgets formand oplyste efter drøftelse af spørgsmålet på udvalgsmøde den 7. november 1991, at udvalget ikke havde indvendinger mod, at de to kommuner deler en plads. Præsidiet besluttede på denne baggrund på sit møde den 19. november 1991, at Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab blev tildelt én plads i udvalget. Indstillinger vedrørende repræsentanter i udvalget fremkom i perioden indtil februar 1992, og præsidiet traf på sit møde den 25. marts 1992 endelig beslutning om udvalgets sammensætning, der blev som følger: Formand: Professor, dr. jur., Bent Christensen. Medlemmer udpeget af Folketingets Præsidium: Professor i offentlig ret ved Aalborg Universitetscenter, Claus Haagen Jensen. Advokat Dorthe Horstmann. Andre medlemmer: Udpeget efter indstilling fra Folketingets Ombudsmand: Retschef Jens Møller, Folketingets Ombudsmand. Udpeget efter indstilling fra Den Danske Dommerforening: Landsdommer Fritse Hove, Vestre Landsret. Udpeget efter indstilling fra Indenrigsministeriet: Afdelingschef Niels Preisler, Indenrigsministeriet. Udpeget efter indstilling fra Justitsministeriet: Afdelingschef Christian Trønning, Justitsministeriet. Udpeget efter indstilling fra Statsministeriet: Kommitteret Ruth Christensen, Statsministeriet. Udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening: Kontorchef Vibeke Vinten, Kommunernes Landsforening. Udpeget efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark: Afdelingschef Ove Nissen, Amtsrådsforeningen i Danmark. 13

14 Udpeget efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab: Konsulent Kurt Nielsen, Frederiksberg Kommune. Sekretariat: Sekretariatsfunktionen varetages af Folketingets Lovsekretariat med Retsudvalgets sekretær tilknyttet. Folketingets Lovsekretariat kan endvidere efter behov inddrage fornøden ekspertise, f.eks. fra Ombudsmandsinstitutionen og Justitsministeriet. Ansvarlig for koordineringen af sekretariatsbistanden: Chefen for Lovsekretariatet, kontorchef Claus Dethlefsen. Sekretær: Fuldmægtig Jenni Birklund, Lovsekretariatet. Tilknyttet sekretær: Retsudvalgets sekretær (fuldmægtig Pia Mortensen). Sekretærer med særlig sagkundskab: Kontorchef i Justitsministeriet John Vogter og konsulent ved Folketingets Ombudsmand Jon Andersen. Kommitteret Ruth Christensen, Statsministeriet, blev med virkning fra den 15. december 1992 afløst som medlem af udvalget af konsulent, senere kommitteret Henning Lund-Sørensen, Statsministeriet. Afdelingschef, senere direktør Christian Trønning, Justitsministeriet, blev med virkning fra den 15. april 1993 afløst som medlem af udvalget af afdelingschef Torsten Hesselbjerg, Justitsministeriet. Kontorchef, senere kst. landsdommer John Vogter, Justitsministeriet, blev med virkning fra den 15. april 1993 afløst som sagkyndig sekretær for udvalget af kst. kontorchef, senere kontorchef Poul Dahl Jensen, Justitsministeriet. Fuldmægtig Pia Mortensen blev den 1. marts 1994 afløst som tilknyttet sekretær for udvalget af fuldmægtig Jens Rubenhagen, Lovsekretariatet. Samtidig overgik fuldmægtig Jenni Birklund fra Lovsekretariatet til at være Retsudvalgets sekretær, men fortsatte som sekretær for udvalget. 2. Kommissorium Som nævnt ovenfor fulgte Folketingets Præsidium ved beslutningen i oktober 1991 om nedsættelsen af det sagkyndige udvalg Retsudvalgets forslag til kommissorium. Kommissoriet fik dermed ovenfor gengivne ordlyd, der ikke blev ændret, selv om beskikkelserne af udvalgets medlemmer først fandt sted i foråret Folketingets Ombudsmand meddelte ved skrivelse af 21. januar 1993 (betænkningens bilag 2) Folketingets Præsidium, at der efter afgivelsen af ombudsmandens notat af maj 1990 om eventuel ændring af ombudsmandsloven havde rejst sig visse spørgsmål om domstolsprøvelse m.v. af ombudsmandens virksomhed. Til brug for præsidiets eventuelle overvejelser om en udvi- 14

15 delse af kommissoriet for udvalget, der skal overveje ændringer i ombudsmandsloven, vedlagde ombudsmanden et notat til belysning af spørgsmålet. Sagen blev behandlet på præsidiemøde den 2. februar 1993, og Folketingets formand anmodede efter beslutning herom i præsidiet udvalget om at inddrage de tvivlsspørgsmål, der blev redegjort for i ombudsmandens notat, i det videre udvalgsarbejde (betænkningens bilag 3). 3. Udvalgets arbejde Udvalget indledte sit arbejde umiddelbart efter, at beskikkelsen af medlemmer m.fl. havde fundet sted i marts 1992, og udvalget afholdt sit første møde den 7. maj På dette møde blev det besluttet at nedsætte et underudvalg til at tage sig af de mere teknisk prægede spørgsmål. Underudvalget kom til at bestå af udvalgets formand, landsdommer Fritse Hove, afdelingschef Christian Trønning (senere afløst af afdelingschef Torsten Hesselbjerg), retschef Jens Møller og konsulent Kurt Nielsen. Underudvalget holdt i alt 4 møder. I det samlede udvalg har der været afholdt 11 møder. Udvalget afsluttede sit arbejde i maj Udvalget har under sit arbejde bl.a. modtaget skriftlige henvendelser fra Det Centrale Handicapråd, Erik Jensen, Virum, Hans Jensen, Brønshøj, og Direktoratet for Kriminalforsorgen. København, den 20. maj Bent Christensen Torsten Hesselbjerg Dorthe Horstmann (formand) Fritse Hove Claus Haagen Jensen Henning Lund-Sørensen Jens Møller Kurt Nielsen Ove Nissen Niels Preisler Vibeke Vinten 15

16 k

17 Resumé Udvalget har koncentreret sine overvejelser om følgende spørgsmål: om ombudsmandens kompetence bør udvides i forhold til kommunerne, ombudsmandens forhold til domstolene og domstolslignende nævn, ombudsmandens kompetence over for organer, der ligger på grænsen mellem den offentlige forvaltning og den private sektor, samt behovet for en ændring af ombudsmandens sanktionsmuligheder. Udvalget har desuden behandlet spørgsmål om ombudsmandens forhold til Folketinget, ombudsmandens anvendelse af EU-ret samt nogle spørgsmål om ombudsmandsinstitutionens interne forhold. Det har endvidere været drøftet, om og på hvilke vilkår ombudsmanden kunne påtage sig nogle nye opgaver. Nedenfor følger et resumé af udvalgets drøftelser. 1. Ændring af ombudsmandens kompetence over for kommunerne Efter den gældende ombudsmandslovs 4, stk. 2, omfatter ombudsmandens virksomhed»personer, der virker i kommunernes tjeneste... for så vidt angår de sagsområder, hvor der er hjemmel for rekurs til en statsmyndighed«. Den samlede kommunalbestyrelses virksomhed er ikke undergivet ombudsmanden. Dog kan ombudsmanden ifølge 6, stk. 5, af egen drift optage en sag til undersøgelse. I så fald gælder begrænsningerne i 4, stk. 2, ikke»for så vidt der er tale om krænkelse af væsentlige retlige interesser«. Siden 1961, da kommunerne i det beskrevne begrænsede omfang kom under ombudsmandens kontrol, er kommunalforvaltningens samlede vægt i den offentlige forvaltning vokset kraftigt. I de senere år har der været en tendens til at begrænse muligheden for at klage over en kommunal afgørelse til en statslig myndighed. Kombinationen af disse to forhold indebærer en begrænsning i ombudsmandens indseende med den samlede offentlige forvaltning, hvis man sammenligner med forholdene, som de var i Det er vanskeligt at begrunde de gældende regler, hvorefter der er en forskel i ombudsmandens stilling i forhold til på den ene side kommunalbestyrelsen og på den anden side økonomiudvalget og de stående udvalg.. 17

18 De to nævnte begrænsninger i ombudsmandens kompetence over for kommunerne foreslås derfor ophævet. Efter den gældende lovs 4, stk. 3, skal ombudsmanden ved udøvelsen af sine beføjelser tage hensyn til de særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker. Denne begrænsning ønskes bibeholdt. Begrænsningen betyder, at ombudsmanden skal respektere den enkelte kommunalbestyrelses budgetmagt og skal lægge til grund, at det er kommunalbestyrelsen, der inden for gældende rets rammer fordeler kommunens ressourcer. Hvor der er tale om skønsmæssige forvaltningsakter eller lignende afgørelser, må ombudsmanden respektere den lokalpolitiske afvejning inden for gældende rets rammer og den deraf følgende mulige forskellighed mellem kommunerne. 2. Ombudsmanden og domstolene og domstolslignende nævn Efter den gældende lov er ombudsmanden ikke kompetent over for domstolene. Der foreslås ingen ændringer i denne kompetencebegrænsning. En række kollegiale organer, der ved deres sammensætning, opgaver og procesform ligner de utvivlsomme domstole i større eller mindre udstrækning, har i praksis givet anledning til tvivl. En del af disse nævn har ved lovgivning fået henlagt afgørelser af tvister mellem borgere, eller der er i lovgivningen åbnet for, at nævn med denne funktion kan nedsættes. Karakteristisk for disse nævn er - foruden tvistløsningsfunktionen - en domstolslignende proces og ofte dommermedlemskab. Landvæsensretter, hegnssyn, huslejenævn, Forbrugerklagenævnet, Advokatnævnet, tjenestemandsretter og Arbejdsretten er eksempler på sådanne tvistnævn. I sin hidtidige praksis har ombudsmanden erklæret sig kompetent over for visse af disse nævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet og huslejenævnene. Over for andre, f.eks. landvæsensretterne og Advokatnævnet, har ombudsmanden anset sig for inkompetent. Nævn, der under en betryggende proces træffer afgørelse i tvister mellem borgere, bør være uden for ombudsmandens indseende, selv om vedkommende nævn hviler på et offentligretligt grundlag. Over for en række nævn, som vel er domstolslignende, men ikke afgør tvister mellem borgere, har ombudsmanden anset sig for inkompetent. Der har typisk været tale om nævn, hvori der har været dommerrepræsentation, og som har varetaget opgaver, der minder stærkt om de traditionelle domstolssager, og som har haft en stærkt judicialiseret sagsbehandling. Eksempler på sådanne organer er fredningsnævn, taksations- og overtaksationskommissio- 18

19 ner i henhold til lov om offentlige veje, lov om by- og landzoner og lov om naturbeskyttelse samt valgbarhedsnævnet. Omvendt har ombudsmanden anset sig for kompetent over for en række nævn, som også har domstolslignende træk. Til disse hører Overfredningsnævnet, Den Sociale Ankestyrelse, Arbejdsmarkedets Ankenævn, de sociale ankenævn, Miljøklagenævnet, Flygtningenævnet, Erhvervsankenævnet og Landsskatteretten. Udvalget har peget på, at det er nærliggende at undtage nævn, der under domstolslignende procesformer udfører samme opgaver som domstolene efter grundlovens 63. Også nævn, som tager stilling til særlig væsentlige retsforhold mellem forvaltningen og borgere, kan tænkes undtaget fra ombudsmandens indseende. Men for disse nævns vedkommende bør procesformen være afgørende. Kun de nævn, der ved kontradiktorisk proces, mulighed for mundtlighed, besigtigelse m.v. er domstolslignende, bør undtages. Udvalgets overvejelser kan ikke føre til en præcis afgrænsning af ombudsmandens kompetence. Lovforslaget indeholder derfor - bortset fra 7, stk. 3, om tvistnævn - ingen nærmere angivelse af retningslinjer for ombudsmandens kompetence over for de domstolslignende nævn. I stedet foretrækkes den løsning, at lovgivningsmagten for hvert enkelt domstolslignende nævn i vedkommende lov træffer bestemmelse om, hvorvidt nævnet skal være under ombudsmandens indseende eller ikke. 3. Domstolenes kompetence over for ombudsmanden Det er i nogle få tilfælde hændt, at borgere har anlagt sag mod ombudsmanden med henblik på enten at få ombudsmanden tilpligtet at undersøge en sag eller at anerkende, at ombudsmandens udtalelse i en sag har været urigtig. Disse sager er enten blevet afvist eller hævet efter dommertilkendegivelse om, at søgsmålet savnede den fornødne retlige interesse. En tredje mulighed, som ikke har vist sig i praksis, er, at et forvaltningsorgan eller en person i forvaltningen anlægger sag med påstand om, at ombudsmandens bedømmelse af forvaltningsorganets eller personens afgørelse eller optræden kendes uberettiget. På denne baggrund har udvalget peget på, at der er tilstrækkelig grund til at begrænse domstolenes prøvelse over for ombudsmanden ved at indføje en bestemmelse om, at sager, der anlægges i den borgerlige retsplejes former mod ombudsmanden i anledning af dennes afgørelser, udtalelser m.v., efter påstand herom fra ombudsmanden kan afvises. Forslaget begrænser ikke domstolenes adgang til at prøve forvaltningsafgørelser under retssager mellem borgere og forvaltningen, uanset om ombudsmanden forud for retssagen har taget stilling til den forvaltningshandling, der er under prøvelse. 19

20 Forslaget betyder heller ikke, at domstolene er forpligtet til at tage en afvisningspåstand til følge. Hvis domstolene finder, at sagsøger har den fornødne retlige interesse i et søgsmål mod ombudsmanden, vil domstolene således kunne tage sagen under påkendelse. Udvalget har overvejet, men ikke fundet tilstrækkelig grund til at foreslå indført, en særregel om ombudsmandens vidnepligt i forhold til domstolene, herunder i forhold til kommissionsdomstole og undersøgelsesretter. 4. Ombudsmanden og Folketinget Ombudsmanden vælges af Folketinget efter hvert folketingsvalg, jf. ombudsmandslovens 1, stk. 1, og Folketinget kan når som helst afskedige den pågældende, hvis denne ikke længere nyder Folketingets tillid, jf. lovens 1, stk. 4. Men én gang valgt og indtil afskedigelse udøver ombudsmanden sit hverv uafhængigt af Folketinget, jf. lovens 3. Uafhængigheden har den selvfølgelige konsekvens, at Folketinget ikke kan pålægge ombudsmanden at tage en sag op til behandling eller forbyde ombudsmanden at behandle en sag. Så meget mindre kan Folketinget diktere udfaldet af ombudsmandens sagsbehandling. Efter udvalgets opfattelse bør en fremtidig ombudsmandslov - som den nuværende - begrænse sig til at fastslå det selvfølgelige princip, at Folketinget ikke er omfattet af ombudsmandens indseende. De problemer, der også i fremtiden måtte opstå vedrørende grænsedragningen mellem Folketingets kontrol med forvaltningen og ombudsmandens indseende med samme, bør ikke søges løst i lovteksten. 5. Ombudsmanden og den private sektor Uden for ombudsmandens kompetence falder personer, organer, virksomheder, sammenslutninger og andre indretninger, som må henregnes til den private sektor. En del indretninger hører organisatorisk, opgavemæssigt og finansielt til i grænseområdet mellem egentlige forvaltningsmyndigheder og utvivlsomt private virksomheder. Sådanne organer er ganske talrige, og det har hyppigt givet anledning til tvivl, om sådanne organer er omfattet af ombudsmandens kontrol. Et tilsvarende afgrænsningsproblem foreligger i forhold til forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om offentlige myndigheders registre. Disse love omfatter alle forvaltningsmyndigheder, hvad enten de hører under den statslige eller kommunale forvaltning, og hvad enten der er tale om almindelige forvaltningsmyndigheder, særlige nævn eller råd eller særlige forvaltningsenheder, som f.eks. Danmarks Nationalbank. 20

21 Uden for den generelle forvaltningsretlige lovgivnings anvendelsesområde falder som udgangspunkt institutioner, foreninger og selskaber, der er oprettet på privat initiativ og organiseret på privatretligt retsgrundlag. Allerede fordi ombudsmanden tidligere end Justitsministeriet måtte tage stilling til afgrænsningen af den offentlige forvaltning, og fordi beskrivelsen af afgrænsningen i ombudsmandsloven og de øvrige love ikke er identisk, er der ikke fuldstændig kongruens i den fastlagte praksis på de to områder. Lovforslagets 7, stk. 1, afgrænser ombudsmandens virksomhed til at gælde»alle dele af den offentlige forvaltning«, dvs. med samme formulering, som er anvendt i de øvrige generelle forvaltningslove. Forslaget betyder, at ombudsmandens kompetence udvides, for så vidt angår organer, der er omfattet af den generelle forvaltningslovgivning, men som i ombudsmandens hidtidige praksis ikke er blevet anset for omfattet af ombudsmandens kompetence. Udvalgets forslag indebærer også, at ombudsmanden ikke selv bør udvide sit kompetenceområde ud over den generelle forvaltningslovgivnings grænse. Men hvis en minister efter en af lovenes bemyndigelser udvider vedkommende generelle forvaltningslovs område, bør ombudsmanden kunne beslutte at udvide sit område tilsvarende. Men ombudsmanden kan også lade være. 6. Ombudsmanden og EU-retten En voksende andel af al gældende ret her i landet - som i de øvrige EU-lande - bestemmes af regler, der stammer fra EU's organer. Der kan være tale om regler, som umiddelbart gælder her i landet og derfor skal anvendes af danske myndigheder. Men der kan også være tale om love vedtaget af Folketinget eller bekendtgørelser udstedt af en minister til gennemførelse af beslutninger truffet af EU's organer. Efter udvalgets opfattelse bør ombudsmandsinstitutionens anvendelse af EU-retten tilrettelægges således: Hvis et EU-retligt spørgsmål, der er afgørende for ombudsmandens stillingtagen til en sag, som er under behandling hos ombudsmanden, samtidig er under behandling hos en af fællesskabsdomstolene, bør ombudsmanden undlade at behandle sagen eller i det mindste udsætte sin stillingtagen, til vedkommende domstol har talt. Sagt med andre ord: Ombudsmanden bør optræde over for verserende sager for retten i 1. instans og EF-Domstolen, som ombudsmanden gør over for sager, der verserer for danske domstole. I alle andre tilfælde bør EU-retten simpelt hen inddrages i ombudsmandens bedømmelsesgrundlag i sager, hvor EU-retlige regler - herunder EUdomstolenes domme - har betydning. 21

22 Lovforslaget indeholder derfor ingen bestemmelser, der særligt tager sigte på ombudsmandens anvendelse af EU-retten. 7. Ombudsmandsinstitutionens interne forhold Efter udvalgets opfattelse er der ingen grund til at ændre indholdet af de gældende regler om valg, genvalg og afskedigelse af ombudsmanden, ombudsmandens habilitet, om ombudsmandens sagsbehandling og embedets organisering m.v. Lovens rammer er med rette meget vide. Ombudsmanden bør fortsat have mulighed for at tilrettelægge institutionens arbejde, som det under de til enhver tid givne forhold er mest hensigtsmæssigt. Udvalget har derfor kun behandlet enkelte spørgsmål vedrørende ombudsmandsinstitutionens interne forhold. Efter den gældende lovs 6, stk. 4, samt instruksens 6, stk. 1, afgør ombudsmanden, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelser. Bestemmelsen giver ombudsmanden ret til at afvise at behandle klager, som opfylder lovens processuelle betingelser. Bestemmelsen tillader ombudsmanden at koncentrere sig om de problemer i den offentlige forvaltning, der bedømt ud fra de retssikkerheds- og beskyttelseshensyn, der er ombudsmandsinstitutionens ideologiske grundlag, til enhver tid er mest betydningsfulde. I praksis har bestemmelsen været benyttet til dels helt at afvise en række sager, som formelt har været omfattet af ombudsmandens kompetence, dels at begrænse ombudsmandens undersøgelse og prøvelse af sager, som har været optaget til realitetsbehandling. Lovforslagets 16, stk. 1, betyder en lovfæstelse af den beskrevne praksis. 8. Ombudsmandens iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ Ombudsmanden iværksætter en række undersøgelser på eget initiativ. Det drejer sig om undersøgelser af konkrete sager, generelle såkaldt egen driftundersøgelser samt inspektioner af offentlige institutioner. Ombudsmandens adgang til at starte en undersøgelse på eget initiativ foreslås opretholdt, og det foreslås udtrykkeligt lovfæstet, at ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. 9. Resultatet af ombudsmandens prøvelse Efter den gældende ombudsmandslovs 9, stk. 1 og 2, kan ombudsmanden pålægge anklagemyndigheden at rejse forundersøgelse eller tiltale ved de almindelige domstole for forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, dog med reservation af Folketingets adgang til at rejse rigsretssag. Og ombudsmanden 22

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere