FORURENINGSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORURENINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf

2 Badevej og 4, Helsingør Side Forureningsundersøgelse på Badevej og 4, 3 Helsingør. Indholdsfortegnelse 1. Registreringsblad Resumé Indledning Baggrund Formål og strategi Grundlag Ejendomsbeskrivelse Badevej AB Badevej Resultater Beskrivelse af feltarbejde Feltobservationer og prøveudvælgelse Kemiske analyser Vurdering af forureningens omfang Jord Poreluft Risikovurdering Arealanvendelse Indeklima Referencer Bilagsfortegnelse Bilag 1. Situationsplan over planlagt byggeprojekt. Bilag. Situationsplan med eksisterende bygninger og placering af geotekniske boringer. Bilag 3. Placeringen af tank 3, 4 og 5. Bilag 4. Situationsplan. Bilag 5. Borejournaler med PIDmålinger. Bilag 6. Beskrivelse af feltarbejde og prøvetagning, inkl. feltjournaler. Bilag 7. Analyserapporter. Sagsbehandler Kvalitetskontrol HansHenrik Clausen Civilingeniør Henrik Godskesen Civilingeniør Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

3 Badevej og 4, Helsingør Side 3 1. Registreringsblad Rekvirent Kundesagsnr. Domea DMRsagsnr Adresse Matrikelnr. Kommune Region Nuværende arealanvendelse Grundejer Badevej og 4, 3 Helsingør 36p og 84c Helsingør Markjorder Helsingør Kommune, Rådhuset, Stengade 59, 3 Helsingør Region Hovedstaden, Kongens Vænge, 34 Hillerød Badevej : Udlejet delvist til galleri med værksted og butik samt elektriker. Badevej 4: Anvendes pt. ikke Nykredit Anker Heegaards Gade København V Sagsbehandler Kvalitetskontrol HansHenrik Clausen, civilingeniør Claus Larsen, civilingeniør Kortlægningsstatus Grundvandsforhold Ikke kortlagt Lokaliseret (ikke taget stilling til kortlægning) X Kortlagt på vidensniveau 1 X Kortlagt på vidensniveau Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser Ejendommen er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser Ejendommen er beliggende i et indvindingsopland til et alment vandværk Boreentreprenør Analyselaboratorium Geo og Miljøboringer ApS, Hvalsø Højvang Miljølaboratorier A/S, Dianalund Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

4 Badevej og 4, Helsingør Side 4. Resumé Dansk Miljørådgivning A/S har for DOMEA gennemført en forureningsundersøgelse på ejendommene Badevej og 4, 3 Helsingør. Undersøgelsens resultater kan sammenfattes til følgende: Ejendommen Badevej anvendes til erhverv i flere lejemål. Ejendommen Badevej 4 er pt. ubenyttet. Der er udført otte miljøtekniske boringer og 1 poreluftmålinger på ejendommene. Der er konstateret en jordforurening med olieprodukter på Badevej 4, som ikke er afgrænset. Forureningen er karakteriseret som fyrings eller dieselolie. Der vurderes at være tale om forurening fra det tidligere tankanlæg på Badevej 4. Der er påvist indhold af olieprodukt i jorden på op til 19. mg/kg TS. Forureningen er truffet ned til og under grundvandsspejlet, der er truffet ca. 67 m u.t. Forureningen er ikke afgænset og vurderes at være spredt ind under bygningerne på Badevej og 4 samt ud under Badevej. Der er konstateret forhøjede indhold af benzen og totalindhold af kulbrinter i flere af de udtagne poreluftprøver. Der er i flere prøver påvist væsentlige indhold af benzen, kulbrinter, TCE og PCE, der overskrider kriterierne med op til en faktor 1. i de udførte poreluftprøver. Den konstaterede jord og poreluftforurening vurderes ikke at udgøre en risiko for den nuværende eller fremtidige mere følsomme arealanvendelse. Den konstaterede jord og poreluftforurening vurderes ikke at udgøre en risiko for indeklimaet ved nuværende arealanvendelse eller ved den planlagte fremtidige anvendelse til bolig i byggefeltet længst mod vest på Badevej og i det sydøstligt beliggende byggefelt på Badevej 4. Det kan ikke udelukkes, at jord og poreluftforureningen kan udgøre en risiko for indeklimaet i fremtidige boliger placeret i byggefeltet beliggende hen over den konstaterede jordforurening på Badevej 4 samt i byggefeltet placeret nordøstligt på Badevej 4. Såfremt der planlægges opført boliger i disse to byggefelter vurderes det umiddelbart, at det forudsætter supplerende undersøgelse til nærmere afklaring af risikoen og evt. afværgeforanstaltninger til sikring af det fremtidige indeklima. I forbindelse med evt. gravearbejde i det forurenede område på Badevej 4 skal der tages de nødvendige forholdsregler i forhold til den forurenede jord. Det vil sige, at opgravet forurenet jord skal håndteres i henhold til Helsingør Kommunes anvisninger. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

5 Badevej og 4, Helsingør Side Indledning Baggrund Domea planlægger et boligbyggeri på Badevej og 4 i Helsingør. Ejendommene er på baggrund af den tidligere anvendelse blevet kortlagt på vidensniveau 1 (V1), dvs. muligt forurenede. I bilag 1 er vedlagt en situationsplan over det planlagte byggeprojekt, hvoraf det fremgår, at der planlægges opført fire boligbygninger med parkeringsarealer og fællesopholdsarealer. Der forventes en blanding af befæstede og ubefæstede arealer. Ved en geoteknisk undersøgelse udført af DMR Geoteknik blev der den. juli 14 påvist en olieforurening på Badevej 4 /1/. Forureningen blev påvist i jorden i boring fra ca. 4,5 m u.t. og blev ikke afgrænset. I bilag ses en situationsplan med de eksisterende bygninger og placering af de geotekniske boringer. Domea har anmodet DMR om at udføre en undersøgelse, der skal opfylde de forventede krav fra Helsingør Kommune i den 8 tilladelse, der er påkrævet for at kunne etablere nye boliger på de to ejendomme. 3. Formål og strategi Formålet med forureningsundersøgelsen er at afdække de potentielle forureningskilder fra de tidligere erhvervsaktiviteter samt undersøge den konstaterede olieforurening på Badevej 4 og samtidig undersøge om evt. forurening kan udgøre en indeklimarisiko ved det planlagte boligbyggeri. Der er udarbejdet et oplæg til forureningsundersøgelse på ejendommen. Strategien for undersøgelsen har været at undersøge de udpegede potentielle forureningskilder og indeklimarisikoen ved at udtage jord og poreluftprøver. Undersøgelsens omfang er aftalt med Domea og er godkendt af Helsingør Kommune. I forbindelse med undersøgelsen er der foretaget en række ændringer i oplægget, som vil blive beskrevet under beskrivelsen af feltarbejdet. 3.3 Grundlag Undersøgelsen er gennemført på grundlag af: Oplysninger fra Helsingør Kommune, herunder to tidligere historiske redegørelser for de to ejendomme // og /3/. Efterfølgende gennemgang af Helsingør Kommunes webarkiv for de to ejendomme. Besigtigelse af ejendommene d. 9. september 14. Tilstede ved besigtigelsen var grundejeren Nykredit, repræsenteret ved kreditspecialist Michael Andersen, Domea, repræsenteret ved Hans Henriksen fra HH Byggerådgivning A/S, Andersen Advokater, repræsenteret ved advokat Birgitte Andersen og HansHenrik Clausen, Dansk Miljørådgivning A/S (DMR). Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

6 Badevej og 4, Helsingør Side 6 4. Ejendomsbeskrivelse Der er fra Helsingør Kommune modtaget en historisk redegørelse for hver af de to ejendomme udarbejdet for Frederiksborg Amt i /,3/. De to historiske redegørelser har medført at ejendommene er blevet kortlagt på Vidensniveau 1. Der fremgår i korte træk følgende af de to redegørelser: 4.1 Badevej AB Der har været tekstilfabrik fra Fra har Helsingør Brugsforretning haft butik med et trykkeri i forbindelse med en reklameafdeling. Fra 198 har der været engros og vareformidling. Herefter har der været blandede anvendelser uden væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. I forhold til forurening af jord og grundvand er der i tabel 4.1 oplistet potentielle forureningskilder. Aktivitet Potentiel kilde Typiske forureningskomponenter i branchen Oplyst anvendte komponenter Tekstilindustri Spild ved driften i f.eks. kloakafløb Tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler Trykkeri Spild ved drift og opbevaring i f.eks. kloakafløb Chlorerede og aromatiske opløsningsmidler, vandblandbare stoffer, tungmetaller Terpentin, fortynder og kaliumhydroxid Olieoplag Spild ved påfyldning og udsivning fra utætheder i tanke og rørføringer Olie Fyringsolie Tabel 4.1: Potentielle forureningskilder på Badevej A og B. Der er oplysninger om to olietanke på hver 4. L (T1 og T). T1 er nedgravet og T er overjordisk. Den nedgravede tank er sløjfet i 1975, men placeringen er ukendt. Den formodede tidligere placering af den overjordiske tank (T) fremgår af situationsplanen i bilag 4. Der er i den historiske redegørelse ingen oplysninger om kloakforhold eller indretning/anvendelse af lokaler i de tidligere virksomheder på ejendommen. DMR har derfor den 6. august 14 foretaget en gennemgang af det elektroniske arkivmateriale hos Helsingør Kommune. Der er ved gennemgangen fundet oplysninger om kloakforhold, men ikke oplysninger om specifikke rumanvendelser i f.eks. brugsens reklameafdeling eller tekstilfabrikkens fabrikationshal. Det er derfor vanskeligt ud fra disse oplysninger at fastlægge entydige potentielle kildeområder i eller udenfor bygningen. Det vurderes dog, at dele af kloaksystemet samt de to olietanke er/har været potentielle forureningskilder. Derudover fremgår en transformator på flere tegninger. Transformatoren er beliggende i et rum ud mod Badevej. Transformatorer kan være kilde til forurening med olieprodukter og chlorerede opløsningsmidler. 4. Badevej 4 Der har været vaskeri fra Herefter har der været blandede anvendelser, der ud fra arkivmaterialet umiddelbart vurderes uden risiko for væsentlig forurening af jord og grundvand. De anvendte produkter i vaskeriprocessen vurderes i /3/ ikke at medføre en risiko for jord Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

7 Badevej og 4, Helsingør Side 7 eller grundvandsforurening. I forbindelse med vaskeriet er der anvendt en oliefyret kedel med tilhørende olietanke. I /3/ oplyses, at der er 1 olietanke på 35. L og at der ikke er kendskab til placeringen af disse tanke. Ved gennemgang af Helsingør Kommunes elektroniske arkiver den 6. august 14 er der fundet oplysninger om 34 olietanke, som beskrevet i tabel 4.. Tanknr. Etablering Størrelse Produkt Status T3 Før m 3 Fyringsolie/heavy fuel Sandsynligvis sløjfet før 1976 T4 Før m 3 Fyringsolie Sandsynligvis opgravet 1976 T m 3 Fyringsolie Ukendt T6 Ca m 3 Heavy fuel/fyringsolie Ukendt Tabel 4.: Olietanke på Badevej 4. Placeringen af tank 3, 4 og 5 fremgår af en tegning i arkivmaterialet, se bilag 3. Placeringen af tank 6 er ikke kendt, men tanken vurderes dog, ligesom de øvrige tanke, at ligge i umiddelbar nærhed af kedelbygningen, der fremgår af vedlagte situationsplan i bilag 3. Det vurderes, at der muligvis kun er tale om tre tanke, såfremt det i stedet for tank 5 til fyringsolie er valgt at etablere tank 6 til heavy fuel, men umiddelbart virker dette ikke sandsynligt, da det fremgår af arkivmaterialet, at der i 1987 ansøges om tilladelse til at ændre indholdet af tank 6 fra heavy fuel til fyringsolie. Det vurderes ud fra disse oplysninger, at de potentielle forureningskilder på Badevej 4 udgøres af 34 relativt store nedgravede olietanke. Det vurderes, at olieforureningen truffet i den nyligt udførte boring /1/ muligvis stammer fra de ovennævnte tanke. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

8 Badevej og 4, Helsingør Side 8 5. Resultater I henhold til det godkendte undersøgelsesoplæg er der udført otte miljøtekniske boringer. Desuden er der udført 1 poreluftmålinger. Prøvetagningssteder for jord og poreluftprøver fremgår af situationsplanen i bilag Beskrivelse af feltarbejde Forud for udførelse af poreluftmålinger og boringer blev der den. oktober 14 udført en tankeftersøgning med håndholdt metaldetektor dels i et område omkring det tidligere kedelhus på nr. 4 og dels i et område omkring det tidligere kedelhus på nr.. Der blev ved eftersøgningen påvist mange forstyrrende signaler i de undersøgte områder, og der kunne ikke på baggrund af tankeftersøgningen udpeges eksakte tankplaceringer Boringer Boringerne er udført i perioden den 8.3. oktober 14. Alle boringer er udført som 6 tørboringer med snegl under fuldt miljøtilsyn. Borejournaler med feltobservationer og PIDmålinger er vedlagt i bilag 5. Da der under feltarbejdet blev truffet tegn på en mere omfattende jordforurening end tidligere antaget, blev der foretaget justeringer i boreprogrammet. Flere af boringerne er ført dybere end de aftalte 68 meter for at afgrænse forurening vertikalt. Flere af boringerne blev dog indstillet efter et par meters boring gennem vandførende sandlag, da der ikke kunne trækkes jordprøver med op. Vandførende lag blev typisk påvist fra omkring 67 m u.t. og nedefter. Det blev derfor også valgt ikke at udføre boring B15, da den tidligere geotekniske boring B er ført til 6 m u.t. og herunder vil der højst sandsynlig påvises vandførende lag. Boring B1 var vanskelig at udføre pga. et meget stenholdigt lag, der blev truffet fra ca. 3 m u.t. Trods flere forsøg i området lykkes det ikke at få B1 dybere end 3,5 m u.t. Der blev dog truffet tegn på forurening i prøverne fra 3, og 3,5 m u.t., så der formodes også at ligge en dybereliggende forurening ved denne boring. Da der også blev påvist tydelig forurening i jorden i B13 og B11 blev det besluttet at flytte boring B111 fra den planlagte placering midt i et højst sandsynligt forurenet område til en mere sydlig placering for at forsøge at få en delvis afgrænsning af forureningen. På vestsiden af nr. var brøndenes faktiske placering længere nordligt end på tegninger og dermed blev den planlagte placering af B19 stort set sammenfaldende med B11. Boring B11 blev derfor ikke udført. Det blev efter besigtigelsen den 9. september 14 aftalt med kommunen, at boring B16 og B17 ikke kunne udføres indendørs og at der i stedet skulle forsøges udført dybe poreluftmålinger til 3 m u.t. ved P15 og P Poreluftmålinger Poreluftmålinger er udført i perioden den 1. oktober og 11. november 14. Alle målingerne P11P118 er udført lige under gulv i nr. 4. P11 og P14 er udført under gulv i kælderen under nr.. Poreluftmålingerne P1, P13, P119P11 er udført lige under gulv i gallerilokaler i nr.. P15 er udtaget 3 m u.t. med spyd. P18 skulle være udført som en 3 meter dyb poreluftmåling, men måtte efter flere forgæves forsøg udføres som en almindelig måling under gulv. De udendørs planlagte poreluftmålinger P16, P17 og P19 kunne ikke udføres som planlagt, da der ikke kunne trækkes luft fra sonderne i dybder mellem,5 og, m u.t. Istedet blev der etableret et ø5 mm pejlerør i boringerne B11 og B1, hvorfra hhv. P16 og P17 efterfølgende blev udtaget. Luftindtaget i de pejlerør er placeret fra 34 m u.t. (B11) og fra 1 m u.t. (B1). P19 blev rykket lige inden for ydermuren og udtaget under gulvet i bygningen. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

9 Badevej og 4, Helsingør Side 9 5. Feltobservationer og prøveudvælgelse Feltjournaler for det udførte feltarbejde er vedlagt i bilag 6. De væsentligste observationer i forbindelse med feltarbejdet ses i tabel 5.1 sammen med en beskrivelse af prøveudvælgelsen. Boring/ prøve Boredybde Potentiel Tegn på Strategi for Prøveudvælgelse meter forureningskilde forurening prøveudvælgelse m u.t. Parameter B11 9, Olieforurening i boring B Ja, olielugt og PID Højst PIDudslag Afgrænsning i dybden 6, 9, a a B1 3,5 Konstateret olieforurening i boring B Ja, olielugt og PID, slagge i 1,5 m u.t. Højst PIDudslag 3,5 a B13 8, Olietanke T3T5 Ja, olielugt og PID Vertikal afgrænsning Højeste PID Vertikal afgrænsning, 5,5 8, a B14 9, Olietanke T3T5 Ja, olielugt og PID Højeste PIDudslag Vertikal afgrænsning 5,5 9, a B18 4, Transformator Nej Screening 1,5 c B19 4, B111 7, Ved T og ved samlebrønd og fedtudskiller Afgrænsning af olieforurening Ja, PID Højeste PID 1,5 b Ja, PID Højeste PIDudslag 6, a B11 7, Olietanke T3T5 Ja, olielugt og PID Vertikal afgrænsning Højeste PIDudslag Vertikal afgrænsning,5 6, 7, a P11P14, Lige under gulve I projekteret bygning Nej Under gulve u.g d P15 3, I projekteret bygning Nej Prøve udtaget nær påvist forurening 3, d P16 og P I projekteret bygning Nej Prøve udtaget nær påvist forurening 34 1 d P18 og P19 Lige under gulve I projekteret bygning Nej Under gulve u.g. d P11P118 Lige under gulve I projekterede bygninger Nej Under gulve u.g e P11, P113 og P114 Lige under gulve I projekterede bygninger Nej Kontrol for chlorerede opløsningsmidler u.g. F Tabel 5.1: Feltobservationer og udvælgelse af prøver til kemisk analyse. a) Jordprøve udtaget til analyse for kulbrinter, inkl. BTEX er. b) Jordprøve udtaget til analyse for kulbrinter, inkl. BTEX er, chlorerede opløsningsmidler og tungmetaller, herunder kviksølv. c) Jordprøve til analyse for kulbrinter, BTEX er og chlorerede opløsningsmidler. d) Poreluftprøve udtaget til analyse for kulbrinter inkl. BTEX er, chlorerede og vandblandbare opløsningsmidler. e) Poreluftprøve udtaget til analyse for kulbrinter inkl. BTEX er. f) Poreluftprøver udtaget til supplerende analyse for chlorerede opløsningsmidler. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

10 Badevej og 4, Helsingør Side 1 På baggrund af de udførte boringer, kan de lokale geologiske forhold beskrives således: Øverst findes et fyldlag hovedsageligt bestående af sand og sandet ler. Fyldlaget er truffet med udbredelse på mellem,5 og,5 meter. Under fyldlaget træffes blandede sand og lerlag, men generelt træffes der fra omkring 34 m u.t. og nedefter sand, der er fint og stedvist siltet. På den østlige del af arealet mellem nr. og nr. 4 er der flere boringer, også de geotekniske, truffet et svært gennemtrængeligt stenlag fra omkring 33,5 m u.t. Der er truffet grundvand fra ca. 67 m u.t. 5.3 Kemiske analyser Resultaterne af de udførte analyser fremgår af tabel 5.5.4, sammen med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier og afskæringskriterier /4/. Fremhævede felter angiver overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og fremhævet skrift angiver overskridelser af afskæringskriterierne. Analyserapporter med angivelse af analysemetoder for alle kemiske analyser er vedlagt i bilag 7. Jordprøver Kulbrinteanalyser Prøve Dybde Benzen C 5C 1 C 1C 15 C 15C C C 35 C 5C 35 m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B11 6, <, B11 9, <,1 <,5 <5, 5,9 < 5,9 B1 3,5 <, B13, <,1 <,5 <5, 5, B13 5,5 <, B13 8,, B14 5,5 <, B14 9, <,1 <, < 1 B18 1,5 <,1 <,5 <5, <5, < i.p. B19 1,5 <,1 <, < 34 B111 6, <,1 <,5 <5, <5, < i.p. B11,5 <,1 <, < 19 B11 6,, B11 7,, Jordkvalitetskriterier 1, Afskæringskriterium 3 Tabel 5.: Resultater af kulbrinteanalyser af jordprøver. i.p.: Ikke påvist. Som det fremgår af tabel 5., er der i flere af de analyserede jordprøver påvist olieforurening med relativt høje overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringsriterium for kulbrinter. Indholdet af kulbrinter i jordprøverne er af analyselaboratoriet generelt karakteriseret som diesel/fyringsolie. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

11 Badevej og 4, Helsingør Side 11 Jordprøver tungmetalanalyser Prøve Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink Kviksølv m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B19 1,5 9, <, 9,6 13 9,1 33,35 Jordkvalitetskriterier 4, Afskæringskriterier Baggrundsniveau 14,3,5 1,33 13,15 13 Tabel 5.3: Resultater af tungmetalanalyser af jordprøver. Som det fremgår af tabel 5.3, er der ikke konstateret indhold af tungmetaller over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier i den analyserede jordprøve. Jordprøver analyser for chlorerede opløsningsmidler Jordprøverne fra 1,5 m u.t. i både boring B18 og B19 er analyseret for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Der er ikke påvist indhold over analysemetodens detektionsgrænse i nogen af de to prøver. Poreluftprøver kulbrinteanalyser Der findes ingen grænseværdier for koncentrationer i poreluft. Miljøstyrelsens afdampningskriterium er kriteriet for, hvor stor afdampning en forurening må bidrage med til den ovenstående luft. Afdampningskriteriet gælder både til udeluft og til indeluft i bygninger. Poreluftkoncentrationen og Miljøstyrelsens afdampningskriterium kan derfor ikke sammenlignes direkte, men hvis poreluftkoncentrationen er væsentlig højere end afdampningskriteriet, kan poreluftkoncentrationen potentielt udgøre en risiko for arealanvendelsen. Målested Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener C 9C 1 aromater TVOC g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 P11 <,1 <,1 <,1 <, <,7 <5 P1 <,1 <,1 <,1 <, <,7 54 P13 <,1 <,1 <,1 <, <,7 <5 P14 <,1 <,1 <,1 <, <,7 <5 P15,6 1,5,6,91,4 <5 P18,38,8,71 3,5 4,4 5 P19 <,1 <,1 <,1 <,1,9 <5 P11,19,48 <,1,49 <,7 75 P111,1 1,1,17 1,17,9 <5 P11,11, <,1,1 1,84 74 P113,6,41,15,54,8 19 P114,16,16 <,1 <,,8 57 P115,16,5 <,1,19,49 6 P116,3,6,13,54,7 44 P117,17,1 <,1,3,3 3 P118 <,1,7,19,5,38 <5 Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

12 Badevej og 4, Helsingør Side 1 P119,6,38 <,1,19,3 7 P1,1 1,1,17,81,6 14 P11,14,16 <,1 <,, <5 B11 (P16),9,13,,3 1, B1 (P17) 1 1 5,3 3,3 8,3 78 Blind/Uderef.,18,8 <,1,9 <,7 <5 Kvalitetskriterier /4/, Baggrundsniveau i udeluft # /5/,48 1,8,18,3,8,87 1, 61 Baggrundsniveau i indeklima # /5/,8 7,3,75 3, 1,51,9 75 # = Medianværdier. Ved interval har værdier under detektionsgrænsen (hhv. regnet lig og detektionsgrænsen) haft indflydelse på den beregnede median. Tabel 5.4: Resultater af kulbrinteanalyser af poreluftprøver. Som det fremgår af tabel 5.4, er der konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterium for indhold af benzen i en række af de analyserede prøver. Der er desuden konstateret overskridelser af afdampningskriteriet for totalindhold af kulbrinter i flere af prøverne. For de fleste af prøverne er der tale om mindre overskridelser på 1 gange afdampningskriteriet. I prøven P16, udtaget fra pejlerøret i boring B11, er der dog påvist en overskridelse af kriteriet for summen af flygtige kulbrinter (TVOC) på en faktor 56 og i prøven P17, udtaget fra pejlerøret i B1, er der påvist overskridelse af kriteriet for benzen med en faktor ca. 1. Poreluftprøver analyser for chlorerede opløsningsmidler Målested Chloroform (TCM) 1,1,1 trichlorethan (1,1,1TCA) Tetrachlormethan (TeCM) Trichlorethylen (TCE) Tetrachlorethylen (PCE) g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 P11,3 <,1 3,8 <,1 3,3 P1,85 <,1,,66 9, P13,3,14 1,6,17 1,6 P14 <,1 <,1,39 <,1,8 P15 <,1 <,1,37 <,1 <,1 P18,16 <,1,39 4,,11 P19,14 <,1,35 <,1 <,1 P11 1,6,, P113 1,8,91, P114,67 1,1,16 7,6 35 P119,71,3 3,9,87 15 P1 <,1,16,68 <,1 74 P11,4 1,1 1,7 <,1 18 B11 (P16) <,1,1 <,1 3,9,6 Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

13 Badevej og 4, Helsingør Side 13 B1 (P17) 3,1,34, Kvalitetskriterier /4/ Baggrundsniveau i udeluft# /5/ Baggrundsniveau i indeklima# /5/,,,5,38,15,,,,5,17,51 # = Medianværdier. Ved interval har værdier under detektionsgrænsen (hhv. regnet lig og detektionsgrænsen) haft indflydelse på den beregnede median. Tabel 5.5: Resultater af analyser for chlorerede opløsningsmidler i poreluftprøver. Det fremgår af tabel 5.5, at der er flere af prøverne er påvist indhold af PCE, der overskrider afdampningskriteriet med op til en faktor ca. 1. I Prøven P17 fra boring B1 er der dog påvist en overskridelse af kriteriet for PCE med en faktor ca. 78 og et indhold af TCE, der overskrider kriteriet med en faktor 1.. Af de 1 prøver, der er analyseret for chlorerede opløsningsmidler er det kun i prøven P17, at der er påvist indhold af TCE over kriteriet. Poreluftprøver analyser for vandblandbare opløsningsmidler Prøverne P11P15 samt P18, P19, P119P11, B11/P16 samt B1/P17 er alle analyseret for vandblandbare opløsningsmidler. Der er ikke påvist koncentrationer over detektionsgrænserne i nogen af de analyserede prøver. Oversigter over de analyserede enkeltparametre kan ses i bilag 7 med analyserapporter. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

14 Badevej og 4, Helsingør Side Vurdering af forureningens omfang På baggrund af resultaterne af det udførte feltarbejde er der foretaget en vurdering af forureningens omfang i jord og poreluft. 6.1 Jord Der er konstateret en forurening med kulbrinter på Badevej 4 i området, hvor tankene til det tidligere dampvaskeri ligger. Da forureningen er karakteriseret som diesel/fyringsolie, vurderes der at være tale om fyringsolie fra det relativt store tankoplag af olie, der har været på Badevej 4. Forureningen er påvist i boringerne B11, B1, B13, B14 og B11. Det kan ikke udelukkes, at der er tale om flere forureningskilder i dette område. Forureningen er truffet nærmest terræn i boringerne B13 og B11, der ligger i tankområdet, og det vurderes, at anvendelsen af tankene T3T5 med stor sandsynlighed er kilden til forureningen. Forureningen vurderes at være spredt til grundvandet i store dele af tankområdet fra kedelhuset og ud mod Badevej. Forureningen er ikke afgrænset og vurderes at have bredt sig ind under bygningen på nr. og nr. 4 og ud under Badevej. Forureningen vurderes at være delvist afgrænset i sydlig retning med boring B Poreluft I prøverne udtaget under den projekterede nye bygning længst mod vest på Badevej og de to projekterede bygninger længst mod øst på Badevej 4 er der påvist indhold af forureningsstoffer (oliestoffer og chlorerede opløsningsmidler), der overskrider afdampningskriterierne op til 45 gange. I det planlagte byggefelt centralt beliggende ved overgangen mellem Badevej og 4 er der påvist større overskridelser af afdampningskriterierne. Der er i prøven B11/P16 påvist et indhold af kulbrinter på 5.6, dvs. 56 gange over kriteriet for totalindhold af kulbrinter. Prøven er udtaget fra sandede aflejringer ca. 34 m u.t., hvilket er i toppen af den konstaterede jordforurening, se i øvrigt boreprofil B11 i bilag 5. De øvrige poreluftmålinger indenfor dette byggefelt overskrider kun kriteriet for totalindhold af kulbrinter med op til ca. 8 gange. Umiddelbart uden for dette byggefelt er der i prøven P17 udtaget fra boring B1 påvist et relativt højt indhold af TCE og PCE, der overskrider kriterierne op til 1. gange og et indhold af benzen, der overskrider kriteriet op til ca. 1 gange. Der er umiddelbart ikke påvist en kilde til dette indhold af TCE, PCE og benzen, der afviger væsentligt fra de påviste indhold i de øvrige målinger. Laboratoriet har foretaget en reanalyse af prøven, som også viser forhøjede koncentrationer for TCE, PCE og benzen. Der er på baggrund heraf foretaget en supplerende analyse for chlorerede opløsningsmidler af poreluftprøverne P11, P113 og P114, som er de tre poreluftprøver indenfor byggefelter, der ligger nærmest P17. Det fremgår af resultaterne i tabel 5.5, at der er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i P11 og P113, der overskrider kriterierne med en faktor 4514 og i prøve P114 er der påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler, der overskrider kriterierne med op til en faktor ca. 8. Det tyder således på, at der kan være en forurening med chlorerede opløsningsmidler primært på den nordlige del af Badevej 4. Der er ikke påvist indhold af vandblandbare opløsningsmidler over detektionsgrænsen i de udførte analyser af poreluftprøverne. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

15 Badevej og 4, Helsingør Side Risikovurdering På baggrund af den konstaterede forurening er der udarbejdet en risikovurdering i forhold til ejendommens arealanvendelse. Der er ikke foretaget en vurdering i forhold til grundvandsinteresser, da der kun er begrænsede grundvandsinteresser i området. 7.1 Arealanvendelse Der er påvist en jordforurening med olieprodukt over et større område på Badevej og 4 ogsandsynligvis ud under Badevej. Forureningen er i de fleste boringer truffet dybere end,53 m u.t. I boring B11, er der dog truffet en mindre olieforurening fra omkring,5 m u.t. Forureningen er udelukkende truffet under fast belægning og der er derfor ingen risiko for kontakt med den forurenede jord med den nuværende arealanvendelse til pplads. Ved en fremtidig mere følsom arealanvendelse til f.eks. bolig vil der normalt være krav om udlægning af fast belægning eller minimum,5 meter ren jord hen over den forurenede jord. Med disse foranstaltninger vurderes der ligeledes ikke at være risiko for kontakt med den forurenede jord ved en følsom anvendelse. 7. Indeklima Det vestlige byggefelt (Badevej ): Der er under det projekterede byggefelt generelt ikke påvist væsentligt forhøjede koncentrationer af forureningsstoffer i poreluften. Den maximale overskridelse af afdampningskriterierne er på en faktor ca. 1,5. Ved afdampning af stofferne gennem et 1 cm tykt betongulv reduceres bidraget til indeklimaet i en bygning ifølge Miljøstyrelsen som hovedregel med ca. 1 gange, såfremt gulvet er intakt og uden revner og gennemboringer. Ved etablering af nye boliger med betongulve vurderes de nævnte overskridelser af afdampningskriterierne i poreluften således ikke at udgøre en risiko for indeklimaet i fremtidige boliger i det vestligste byggefelt. Det centrale byggefelt (Badevej og 4): I P16 og P17 er der påvist koncentrationer af kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler, der overskrider kriterierne med en faktor ca Det skal dog bemærkes, at disse to prøver er udtaget med en anden metode i forhold til de øvrige poreluftmålinger, da P16 og P17 er udtaget fra filtre i boringerne B11 og B1. Resultaterne kan derfor ikke direkte sammenholdes med de andre poreluftresultater, men det kan på det foreliggende grundlag ikke udelukkes, at der er flere områder i det planlagte byggefelt placeret hen over den konstaterede olieforurening i jorden, hvor der kan være væsentligt forhøjede koncentrationer af kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler i poreluften. Det kan derfor ikke udelukkes, at disse indhold i poreluften kan udgøre en risiko for fremtidige boliger placeret i det centrale byggefelt på Badevej og 4. Det nordøstlige byggefelt (Badevej 4): Der er i prøverne P11P113 kun påvist mindre overskridelser af kriterierne for kulbrinter og benzen. Der er dog i de supplerende analyser for chlorerede opløsningsmidler i P11 og P113 påvist overskridelser af kriterierne på en faktor Det vurderes på baggrund af disse resultater, at der i området kan være en forurening med chlorerede opløsningsmidler at denne forurening kan udgøre en risiko for fremtidige boliger placeret i det nordøstlige byggefelt. Det sydøstlige byggefelt (Badevej 4): Der er i prøverne P114P118 kun påvist mindre overskridelser af kriterierne for kulbrinter, Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

16 Badevej og 4, Helsingør Side 16 benzen og chlorerede opløsningmidler på op til en faktor ca. 6. Det vurderes ud fra resultaterne, at forureningen med chlorerede opløsningsmidler kun i mindre omfang påvirker området ved det sydøstlige byggefelt og de påviste indhold i poreluftprøverne vurderes således ikke at udgøre en risiko for indeklimaet i det sydøstligste planlagte byggefelt på Badevej 4. Såfremt der planlægges opført boliger i disse to byggefelter med vurderet indeklimarisiko vurderes det umiddelbart, at det forudsætter supplerende undersøgelse til nærmere afklaring af risikoen og evt. afværgeforanstaltninger til sikring af det fremtidige indeklima. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

17 Badevej og 4, Helsingør Side Referencer /1/ Orienterende geoteknisk forundersøgelse, Badevej og 4, Helsingør. DMR Geoteknik, 3. juli 14. // Historisk redegørelse for Badevej AB, 3 Helsingør. Udført for Frederiksborg Amt, dateret 19. august. /3/ Historisk redegørelse for Badevej 4, 3 Helsingør. Udført for Frederiksborg Amt, dateret februar. /4/ Miljøstyrelsen, 14 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 14. /5/ Videncenter for Jordforurening. Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme. Teknik og Administration nr., 1. Sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S

18 Bilag 1

19

20 Bilag

21

22 Bilag 3

23

24 Bilag 4

25

26 Bilag 5

27

28 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID=1 1, ASFALT FYLD: GRUS, (stabilgrus), brunt, tørt PID=1,5 LER, svagt gruset, sandet, brunt, tørt 1 PID= 1 1, LER " PID= 1,5 LER, særkt sandet, svagt gruset, brunt, tørt PID=, SAND, stærkt siltet, brunt, tørt PID=1,5 LER, stærkt sandet, brunt, fugtigt 3 PID=1 3 3, LER " PID=49 3,5 SAND, fint mellem, rødbrunt, tørt 4 PID=38 4 4, SAND " PID=66 4,5 SAND, fint mellem, gråt, tørt 1 5 PID=74 5 5, SAND " PID=356 5,5 SAND " 6 PID= , SAND " PID=199 6,5 SAND, fint mellem, gråt, fugtigt 7 PID=7 7 7, SAND " PID=191 7,5 SAND, fint mellem, gråt, vådt 8 PID=58 8 8, SAND " PID=16 8,5 SAND, mellem, rødbrunt, vådt 1 9 PID=46 9 9, SAND " 1 BRegister PSTMDK. /1/14 11:: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1418 DGUnr.: Boring : B11 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

29 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID=.6 1, ASFALT FYLD: MULD, gruset, mørkebrunt, tørt PID=1.4,5 FYLD: MULD, leret, sandet, lysebrunt, tørt 1 PID=.3 1 1, FYLD: SAND, fint mellem, lysebrunt, tørt PID=1.5 1,5 FYLD: SAND, svagt leret, stenet, slagge, mørkebrunt, tørt PID=.9, FYLD: SAND " PID=4.5,5 FYLD: SAND " 3 PID=8 3 3, SAND, svagt stenet, brunt, tørt 1 PID=399 3,5 SAND, stenet, brunt, tørt BRegister PSTMDK. /1/14 11:3: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1418 DGUnr.: Boring : B1 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

30 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID=41.8, ASFALT FYLD: GRUS, (stabilgrus), gråbrunt, tørt PID=5.5,5 FYLD: GRUS, (stabilgrus), stærkt stenet, slagge, tegl, gråbrunt, tørt 1 PID=8. 1 1, FYLD: SAND, stærkt. leret, gruset, brunt, tørt PID=35.5 1,5 FYLD: SAND, svagt leret, gruset, mørkebrunt, fugtigt PID=13.8, SAND, svagt gruset, rødbrunt, tørt PID=59,5 SAND, svagt gruset, gråt, tørt 3 PID= , SAND " PID=658 3,5 SAND, fint mellem, gråt, tørt 4 PID=8 4 4, SAND " PID=86 4,5 SAND " 5 PID=76 5 5, SAND " PID=914 5,5 SAND " 6 PID= , SAND, svagt siltet, gråt, tørt PID=3 6,5 SAND, fint, gråt, vådt 7 PID= , SAND " PID=7 7,5 SAND " 8 PID=53 8 8, SAND " 9 9 BRegister PSTMDK. /1/14 11:5: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1418 DGUnr.: Boring : B13 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

31 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID= PID=.5,,5 ASFALT FYLD: SAND, stærkt gruset, mørkebrunt, tørt FYLD: SAND, stærkt gruset, slagge, mørkebrunt, sort, tørt 1 PID= 1 1, LER, siltet, brunt, tørt PID= 1,5 LER, siltet, svagt sandet, brunt, tørt PID=, LER " PID=,5 SAND, svagt siltet, leret, brunt, tørt 3 PID=5 3 3, SAND " PID=133 3,5 SAND, fint, svagt siltet, gråt, tørt 1 4 PID=19 4 4, SAND " PID=73 4,5 SAND " 5 PID=93 5 5, SAND, fint, gråbrunt, tørt 1 PID=351 5,5 LER, stærkt sandet, gråt, tørt 1 6 PID=85 6 6, LER, stærkt sandet, sv. gruset, gråt, tørt 1 PID=35 6,5 LER, sandet, gråt, tørt 1 7 PID=57 7 7, LER, sandet, gråbrunt, tørt 1 PID=17 7,5 SAND, svagt leret, gråbrunt, fugtigt 1 8 PID=15 8 8, SAND, fint, gråbrunt, vådt 1 PID=48 8,5 SAND, fint, brunt, vådt 1 9 PID=46 9 9, SAND, fint, svagt siltet, brunt, vådt 1 BRegister PSTMDK. /1/14 11:6: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1419 DGUnr.: Boring : B14 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

32 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID=, ASFALT FYLD: SAND, svagt gruset, brunt, tørt PID=,5 FYLD: SAND " 1 PID= 1 1, LER, stærkt sandet, siltet, brunt, tørt PID=.5 1,5 LER " PID=, SAND, fint mellem, brunt, tørt PID=.3,5 SAND " 3 PID=1. 3 3, SAND " PID=.8 3,5 SAND " 4 PID=.4 4 4, SAND " BRegister PSTMDK. /1/14 11:8: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1419 DGUnr.: Boring : B18 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

33 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID=1, ASFALT FYLD: GRUS, brunt, tørt PID=4,5 FYLD: SAND, mellem groft, brunt, tørt 1 PID=36 1 1, FYLD: SAND, gruset, brunt, tørt 1 PID=66 1,5 FYLD: SAND, gruset, brunt, fugtigt 1 PID=9, FYLD: SAND " 1 PID=37,5 FYLD: SAND, gruset, mursten, brunt, fugtigt 1 3 PID=3 3 3, FYLD: SAND, gruset, gråbrunt, tørt 1 PID=3 3,5 LER, sandet, svagt gruset, brunt, tørt 4 PID=4 4 4, LER " BRegister PSTMDK. /1/14 11:8: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1419 DGUnr.: Boring : B19 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

34 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID=, FLISER FYLD: GRUS, (stabilgrus), brunt, tørt PID=,5 FYLD: LER, gruset, gråsort, tørt 1 PID=1 1 1, LER, sandet, brunt, fugtigt PID=1 1,5 LER " PID=1, SAND, svagt leret, brunt, fugtigt PID=.6,5 LER, svagt sandet, stærkt gruset, brunt, tørt 3 PID=.9 3 3, LER " PID=1.6 3,5 LER, stærkt sandet, gruset, brunt, tørt 4 PID=.5 4 4, LER, stærkt sandet, brunt, tørt PID=3. 4,5 SAND, stærkt leret, brunt, tørt 5 PID= , SAND, siltet, brunt, tørt PID=3. 5,5 SAND, fint, brunt, tørt 6 PID= , SAND " PID=1.6 6,5 SAND, fint, brunt, vådt 7 PID=.8 7 7, SAND " BRegister PSTMDK. /1/14 11:1: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1419 DGUnr.: Boring : B111 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

35 Dybde Forsøgsresultater Filtersætning Jordart Karakterisering Kote (m) Geologi Prøve Nr. Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR9 Ukendt PID=6.7, ASFALT FYLD: SAND, gruset, mørkebrunt, tørt PID=4,5 FYLD: SAND " 1 1 PID=18 1 1, FYLD: SAND, svagt leret, gruset, rødbrunt, tørt 1 PID=175 1,5 SAND, stærkt stenet, brunt, tørt PID=78, SAND " PID=76,5 SAND, stenet, brunt, tørt 3 PID=34 3 3, SAND, stenet, gråsort, tørt PID=77 3,5 SAND, fint mellem, gråt, tørt 4 PID= , SAND " PID=39 4,5 SAND " 5 PID= , SAND " PID=573 5,5 SAND " 6 PID=7 6 6, SAND " PID=67 6,5 SAND, fint mellem, gråt, vådt 7 PID= , SAND " BRegister PSTMDK. /1/14 11:1: PID Dansk Miljørådgivning A/S _ /\ = prøve udtaget til kemisk analyse = ingen lugt 1 = svag lugt = lugt 3 = stærk lugt Boremetode : Tørboring uden foring = misfarvet = ikke misfarvet Sag : Badevej og 4, Helsingør Strækning : Boret af : GM Dato : 1419 DGUnr.: Boring : B11 Udarb. af : SD Kontrol : HHC Godkendt : CL Dato : 141 Bilag : S. 1 / 1 Miljøprofil

36 Bilag 6

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilag 7

46 Rekvirent Dansk Miljørådgivning Identifikation Sagsnavn: Badevej og 4, 3 Helsingør Kokbjerg 14 Sagsnr.: Kolding Sagsbeh.: HHC Att.: hhc Udt.dato: Prøvetager: DNJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 14 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID B 11 B 11 B 1 B 13 B 13 Dybde 6, 9, 3,5, 5,5 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS4 mod, / 1 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5C1 56 <,5 14 <,5 69 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,5 / 1 % Kulbrinter >C1C15 1. <5, 53 <5, 5.8 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID 5, / 1 % Kulbrinter >C15C 1.4 5,9 6 5,8 5.3 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID 5, / 1 % Kulbrinter >CC35 75 < mg/kg TS Reflab1:1 GCFID / 1 % Totalkulbrinter >C5C , mg/kg TS Reflab1:1 GCFID Benzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Toluen,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Ethylbenzen,63 <,1 <,1 <,1 8,7 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % m/pxylen,99 <,1,14 <,1 15 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % oxylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Sum BTEX 1,7 #,14 # 4 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID / 15 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: BTEX udført ved GCFID: Enkeltkomponenterne kvalificeres udelukkende gennem retentionstiderne og ved analyse på én kolonne. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter GCFID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B 11 (6,): Kulbrinter i intervallerne >C5C1, >C1C15, >C15C og >CC35 svarende til diesel/fyringsolie. B 11 (9,): Kulbrinter i intervallet >C15C svarende til diesel/fyringsolie. B 1 (3,5): Kulbrinter i intervallerne >C5C1, >C1C15, >C15C og >CC35 svarende til diesel/fyringsolie. B 13 (,): Kulbrinter i intervallerne >C15C og >CC35 svarende til asfalt/bitumen/smøre/hydraulikolie. B 13 (5,5): Kulbrinter i intervallerne >C5C1, >C1C15, >C15C og >CC35 svarende til diesel/fyringsolie. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorie leder Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 3

47 Rekvirent Dansk Miljørådgivning Identifikation Sagsnavn: Badevej og 4, 3 Helsingør Kokbjerg 14 Sagsnr.: Kolding Sagsbeh.: HHC Att.: hhc Udt.dato: Prøvetager: DNJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 14 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID B 13 B 14 B 14 B 18 B 19 Dybde 8, 5,5 9, 1,5 1,5 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS4 mod, / 1 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5C <,5 <,5 <,5 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,5 / 1 % Kulbrinter >C1C <5, 18 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID 5, / 1 % Kulbrinter >C15C <5, 16 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID 5, / 1 % Kulbrinter >CC < < < mg/kg TS Reflab1:1 GCFID / 1 % Totalkulbrinter >C5C # 34 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID Benzen,79 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Toluen 3, <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Ethylbenzen 6,3 1, <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % m/pxylen 1,3 1,7 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % oxylen,1 <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Sum BTEX 14,9 # # # mg/kg TS Reflab1:1 GCFID / 15 % Chloroform ia ia ia <,5 <,5 mg/kg TS GCECDpentan,5 / % 1,1,1Trichlorethan ia ia ia <,5 <,5 mg/kg TS GCECDpentan,5 / % Tetrachlormethan ia ia ia <,5 <,5 mg/kg TS GCECDpentan,5 / % Trichlorethylen ia ia ia <,5 <,5 mg/kg TS GCECDpentan,5 / % Tetrachlorethylen ia ia ia <,5 <,5 mg/kg TS GCECDpentan,5 / % Bly ia ia ia ia 9, mg/kg TS DS59ICP 1, / 14 % Cadmium ia ia ia ia <, mg/kg TS DS59ICP, / 14 % Chrom, total ia ia ia ia 9,6 mg/kg TS DS59ICP 1, / 14 % Kobber ia ia ia ia 13 mg/kg TS DS59ICP 1, / 14 % Nikkel ia ia ia ia 9,1 mg/kg TS DS59ICP,5 / 14 % Zink ia ia ia ia 33 mg/kg TS DS59ICP 1,5 / 14 % Kviksølv ia ia ia ia,35 mg/kg TS DS59FIMS, / 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. BTEX udført ved GCFID: Enkeltkomponenterne kvalificeres udelukkende gennem retentionstiderne og ved analyse på én kolonne. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter GCFID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B 13 (8,): Kulbrinter i intervallerne >C5C1, >C1C15, >C15C og >CC35 svarende til diesel/fyringsolie. B 14 (5,5): Kulbrinter i intervallerne >C5C1, >C1C15, >C15C og >CC35 svarende til diesel/fyringsolie. B 14 (9,): Kulbrinter i intervallerne >C1C15 og >C15C svarende til diesel/fyringsolie. B 18 (1,5): Ikke påvist totalkulbrinter. B 19 (1,5): Kulbrinter i intervallerne >C1C15 og >C15C svarende til diesel/fyringsolie. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorie leder Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side af 3

48 Rekvirent Dansk Miljørådgivning Identifikation Sagsnavn: Badevej og 4, 3 Helsingør Kokbjerg 14 Sagsnr.: Kolding Sagsbeh.: HHC Att.: hhc Udt.dato: Prøvetager: DNJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 14 Bilag: Lab. nr Prøvetype Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/r m/r m/r m/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID B 111 B 11 B 11 B 11 Dybde 6,,5 6, 7, Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS4 mod, / 1 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5C1 <,5 <, mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,5 / 1 % Kulbrinter >C1C15 <5, mg/kg TS Reflab1:1 GCFID 5, / 1 % Kulbrinter >C15C <5, mg/kg TS Reflab1:1 GCFID 5, / 1 % Kulbrinter >CC35 < < mg/kg TS Reflab1:1 GCFID / 1 % Totalkulbrinter >C5C35 # mg/kg TS Reflab1:1 GCFID Benzen <,1 <,1,1,4 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Toluen <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Ethylbenzen <,1 <,1,46 1,7 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % m/pxylen <,1 <,1 3,1 6,7 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % oxylen <,1 <,1 <,1 <,1 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID,1 / 15 % Sum BTEX # # 3,8 8,6 mg/kg TS Reflab1:1 GCFID / 15 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: BTEX udført ved GCFID: Enkeltkomponenterne kvalificeres udelukkende gennem retentionstiderne og ved analyse på én kolonne. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter GCFID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. B 111 (6,): Ikke påvist totalkulbrinter. B 11 (,5): Kulbrinter i intervallerne >C1C15 og >C15C svarende til diesel/fyringsolie. B 11 (6,): Kulbrinter i intervallerne >C5C1, >C1C15, >C15C og >CC35 svarende til diesel/fyringsolie. B 11 (7,): Kulbrinter i intervallerne >C5C1, >C1C15, >C15C og >CC35 svarende til diesel/fyringsolie. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorie leder Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 3 af 3

49 Rekvirent Dansk Miljørådgivning Identifikation Sagsnavn: Badevej og 4, Helsingør Kokbjerg 14 Sagsnr.: Kolding Sagsbeh.: HHC Att.: HansHenrik Clausen Udt.dato: 1114 Prøvetager: TDP Prøver modtaget den: 114 Rapport dato: 9114 Analyse påbegyndt den: 8114 Rapport nr.: Opbevaring før analyse stuetemperatur Antal prøver: 18 Bilag: stk Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P 11 P 1 P 13 P 14 P 114 Parameter Analyserapport Totalkulbrinter >C5C19 <5, 5,4 <5, <5, 5,7 µg/rør GCFIDCS 5, / 15 % Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,16 µg/rør GCMSDCS,1 / % Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,16 µg/rør GCMSDCS,1 / % Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/rør GCMSDCS,1 / % m/pxylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/rør GCMSDCS,1 / % oxylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/rør GCMSDCS,1 / % C9Aromater <, <, <, <,,1 µg/rør GCMSDCS, / % C1Aromater <,5 <,5 <,5 <,5,18 µg/rør GCMSDCS,5 / % Chloroform ia ia ia ia,67 µg/rør GCMSDCS,1 / % 1,1,1Trichlorethan ia ia ia ia,11 µg/rør GCMSDCS,1 / % Tetrachlormethan ia ia ia ia,16 µg/rør GCMSDCS,1 / % Trichlorethylen ia ia ia ia,76 µg/rør GCMSDCS,1 / % Tetrachlorethylen ia ia ia ia 3,5 µg/rør GCMSDCS,1 / % Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter Totalkulbrinter >C5C19 <5 54 <5 <5 57 µg/m3 Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,16 µg/m3 Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,16 µg/m3 Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/m3 m/pxylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/m3 oxylen <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 µg/m3 C9Aromater <, <, <, <, 1, µg/m3 C1Aromater <,5 <,5 <,5 <,5 1,8 µg/m3 Chloroform ia ia ia ia,67 µg/m3 1,1,1Trichlorethan ia ia ia ia 1,1 µg/m3 Tetrachlormethan ia ia ia ia,16 µg/m3 Trichlorethylen ia ia ia ia 7,6 µg/m3 Tetrachlorethylen ia ia ia ia 35 µg/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. Emballage betegnelse: d (Drägerkulrør), s (SKCkulrør), Sp (Supelcokulrør). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter GCFID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. P 11 : Ikke påvist totalkulbrinter. P 1 : Uidentificerede kulbrinter i intervallet >C5C19 P 13 : Ikke påvist totalkulbrinter. P 14 : Ikke påvist totalkulbrinter. P 114 : Uidentificerede kulbrinter i intervallet >C5C19 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emission Emission Enhed Metode Detektionsgrænse Emballage Sp Sp Sp Sp Sp Usikkerhed Sjannie Madsen Laboratorie leder Trine Jørgensen Laborant Højvang Laboratorier A/S Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 1

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET?

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? Dorte Harrekilde, Rambøll doh@ramboll.dk DISPOSITION Problemstillingen Indeklimamålinger, metoder Resultater Konklusion

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere