Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning"

Transkript

1 Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med relevante IDA-uddannelser på tværs af køn og herkomst. Generelt er indkomsten blandt mænd højere end blandt kvinder. Samtidig er indkomsten højere blandt danskere end blandt indvandrere og efterkommere. Korrigeres der for anciennitet, reduceres denne forskel dog markant. AE har desuden undersøgt socialstatus for personer med en IDA-uddannelse, som er udenfor arbejdsstyrken. Analysen viser, at en stor andel er permanent uden for arbejdsmarkedet på f.eks. førtidspension, efterløn eller anden pension. af Senioranalytiker Emilie Agner Damm og Senioranalytiker Emilie Lichtenberg 2. marts 2018 Analysens hovedkonklusioner Både den gennemsnitlige indkomst og medianindkomsten er højere for personer, der varetager ledelsesarbejde end blandt andre. Det gælder både på tværs af herkomst og køn. Generelt er indkomsten højere blandt mænd end blandt kvinder, både når man sammenligner personer med samme arbejdsfunktion, og når man sammenligner personer med samme anciennitet. Generelt er gennemsnitsindkomsten højest blandt danskere og lavest blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, når man sammenligner personer med samme arbejdsfunktion. Forskellen er mindre, hvis man betragter medianindkomsten i stedet. Sammenligner man i stedet personer med samme anciennitet, er lønforskellene på tværs af herkomst mindre systematiske, både når man ser på gennemsnitsløn og medianløn. Kontakt Senioranalytiker Emilie Agner Damm Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Danske mænd har den højeste indkomst blandt IDA-uddannede AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med en relevant IDA-uddannelse på tværs af køn og herkomst. Herunder gennemgås de væsentligste resultater. Der er både set på gennemsnitsløn og medianløn for at sikre, at sammenligningen mellem forskellige grupper ikke er drevet af outliers. I den del af analysen, der omhandler løn, ses kun på IDA-uddannede lønmodtagere. I den sidste del af analysen ses på personer uden for arbejdsstyrken. Indledningsvist viser tabel 1A, hvilke arbejdsfunktioner de IDA-uddannede varetager. Omkring 80 pct. af de civil/scient.-uddannede varetager arbejde, der forudsætter viden på. Det gælder på tværs af køn og herkomst. Andelen med ledelsesarbejde blandt de civil/scient.-uddannede ligger på 3-10 pct. på tværs af herkomst og køn. Den er højest blandt danske mænd og vestlige kvinder og lavest blandt ikke-vestlige uanset køn. Disse forskelle bør dog tolkes med forbehold for relativt få personer med anden oprindelse end dansk. Blandt diplomingeniører varetager størstedelen arbejde, der forudsætter viden på. Det er dog en lidt lavere andel (66-70 pct.) end blandt civil/scient. erne. Derudover er der ca pct., som varetager arbejde, der forudsætter viden på. Tabel 1A. Fordeling af IDA-uddannede lønmodtagere på arbejdsfunktion, september 2015 Danskere Vestlige Ikke-vestlige Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Antal personer Ledelsesarbejde Under Øvrig Andet manuelt arbejde Under Under 10 Ledelsesarbejde Under Under Under Øvrig Under Andet manuelt arbejde Under Under 10 Total Anm: Se boks 1 for afgrænsning og metode. Antal er afrundet til nærmeste 10 af diskretionshensyn, Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Tabel 1B viser månedslønnen for personer med en relevant IDA-uddannelse. Tabellen er fordelt på herkomst og køn samt på arbejdsfunktion og viser både gennemsnitsløn og medianløn. 2

3 Generelt er den gennemsnitlige månedsløn på tværs af herkomst og køn højest blandt personer, der har ledelsesarbejde og lavest blandt personer, der har andet manuelt arbejde eller øvrige/uoplyste arbejdsfunktioner. På tværs af herkomst og arbejdsfunktion er indkomsten blandt mænd højere end blandt kvinder, bortset fra blandt ikke-vestlige personer med ledelsesarbejde. En del af forklaringen på den generelt højere løn blandt mænd end blandt kvinder er formentlig, at gennemsnitsalderen blandt mændene i populationen er lidt højere end blandt kvinderne. Da der er relativt få kvinder med anden oprindelse end dansk, bør tallene for vestlige og ikke-vestlige kvinder tolkes med forsigtighed. Sammenlignes den gennemsnitlige indkomst på tværs af herkomst, ses det, at indkomsten er højest blandt personer af dansk oprindelse og lavest blandt personer af ikke-vestlig oprindelse. Den absolutte lønforskel er størst blandt personer, der varetager ledelsesarbejde. Dette gælder både blandt civilingeniører/scient er og blandt diplomingeniører. Ser man i stedet på medianlønnen, er forskellen på tværs af herkomst mindre. Mænd af vestlig oprindelse har omtrent samme indkomst som danske mænd med tilsvarende arbejdsfunktioner. Mænd af ikke-vestlig oprindelse har en lidt lavere løn faktisk omtrent svarende til danske kvinders indkomst. At indkomstforskellen på tværs af herkomst er større, når man ser på gennemsnitsindkomsten end når man ser på medianindkomsten, tyder på, at der blandt danskerne er nogle meget højtlønnede personer, som trækker gennemsnittet op. Tabel 1B. Indkomst for IDA-uddannede lønmodtagere fordelt på arbejdsfunktion, sept Danskere Vestlige Ikke-vestlige Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Gennemsnitsindkomst (1.000 kr.) Ledelsesarbejde 86,2 68,1 74,8 51,8 56,7 66,5 48,3 40,3 49,4 38,3 45,1 37,2 50,6 40,0 47,4-45,2 35,5 Øvrig 43,5 32,3 46,7 41,1 34,1 26,7 Andet manuelt arbejde 38,0 34, ,9 - Ledelsesarbejde 77,0 59,8 73,0-59,0-50,8 45,1 51,9 43,9 44,1 43,0 49,6 43,7 47,6-39,2 37,4 Øvrig 43,7 35,1 38,2-35,2 26,6 Andet manuelt arbejde 41,7 35, ,0 - Total 53,0 42,3 51,4 40,6 43,5 38,4 Medianindkomst (1.000 kr.) Ledelsesarbejde 67,1 57,3 66,0 47,3 54,1 46,3 3

4 44,1 37,9 44,1 37,2 41,2 36,0 44,8 36,9 44,9-36,3 34,1 Øvrig 36,9 31,0 37,2 24,4 34,3 27,4 Andet manuelt arbejde 35,5 33, ,3 - Ledelsesarbejde 63,6 54,1 60,0-52,1-47,1 41,8 48,5 41,3 40,6 37,8 46,3 39,0 41,9-39,0 34,2 Øvrig 39,2 34,0 41,8-32,2 24,4 Andet manuelt arbejde 38,8 34, ,2 - Total 46,7 39,1 45,6 37,7 39,9 35,7 Anm: Se boks 1 for afgrænsning og metode. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. I det kommende afsnit er der afgrænset til personer, der varetager arbejdsfunktioner på et niveau tilsvarende deres uddannelse. Det vil sige, at der ses på civil/scient.-uddannede, der varetager ledelsesarbejde og arbejde, der forudsætter viden på, mens der for diplomuddannede derudover også ses på personer, der varetager arbejde, som forudsætter viden på mellemste niveau. I tabel 1C ses gennemsnitsindkomst og medianindkomst fordelt på uddannelsesalder. Uddannelsesalderen er beregnet som antallet af år fra uddannelsens fuldførelse til september 2015, hvor indkomsten er opgjort. Uddannelsesalderen kan således opfattes som et mål for erfaring eller anciennitet på arbejdsmarkedet. For danske mænd og kvinder med både civil/scient.-uddannelser og diplomuddannelser, er tendensen klar: Jo længere siden det er, at man har afsluttet sin uddannelse, jo højere månedlig indkomst har man. Ser man på personer med anden oprindelse end dansk, er billedet ikke helt så klart. For vestlige kvinder og ikke-vestlige mænd ses den højeste indkomst blandt personer, der har afsluttet deres uddannelse for år siden. Antallet af personer er dog relativt lavt, hvorfor der bør tages et vist forbehold for usikkerhed. Sammenlignes indkomsten for personer med samme uddannelsesalder på tværs af køn og herkomst, ses det, at mænds indkomst generelt ligger lidt højere end kvinders, mens der ikke ses systematiske forskelle på tværs af herkomst. Blandt personer, der er uddannet som civil/scient. for enten under 5 år siden eller for år siden, har mænd uden dansk baggrund f.eks. en lidt højere løn end danske mænd. Blandt mænd der har afsluttet deres uddannelse for over 20 år siden, halter mænd med ikke-vestlig baggrund omvendt efter både danske og vestlige mænd. Blandt diplomingeniører er forskellen i gennemsnitsløn på tværs af herkomst meget lille, når man ser på personer, der har opnået deres uddannelse inden for de seneste 15 år. Blandt personer der har opnået deres uddannelse tidligere, er gennemsnitsindkomsten godt kr. lavere blandt ikke-vestlige mænd end blandt danske mænd. Ser man på medianindkomsten i stedet for gennemsnitsindkomsten, er tendenserne de samme. Tabel 1C. Indkomst fordelt på uddannelsesalder 4

5 Danskere Vestlige Ikke-vestlige Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Gennemsnitsløn (1.000 kr.) Under 5 år 33,7 31,0 34,6 29,5 36,2 32, år 42,9 36,9 42,1 36,6 43,5 40, år 49,8 42,0 51,5 38,2 54,0 39, år 59,0 47,5 44,1 48,0 56,5 53,8 Over 20 år 62,8 51,5 61,0 43,6 51,2 61,0 Total 52,3 41,7 51,0 39,7 45,6 38,4 Under 5 år 34,9 32, ,6 28, år 42,9 38,0 33,5-43,5 37, år 49,3 43,0 46,6-46,6 40, år 54,6 47,1 54,0-45,8 71,3 Over 20 år 60,1 50,1 57,0 47,1 49,8 55,6 Total 55,1 46,4 54,1 46,5 44,1 42,7 Medianindkomst (1.000 kr.) Under 5 år 32,2 29,5 31,3 30,2 34,1 32, år 39,8 35,6 38,2 37,0 41,6 38, år 45,4 39,5 45,1 38,5 47,5 38, år 51,2 43,2 43,4 47,5 47,8 43,6 Over 20 år 53,6 45,9 53,5 39,6 49,8 52,3 Total 45,5 38,5 44,5 37,7 41,5 36,3 Under 5 år 33,6 31, ,5 30, år 40,0 36,0 37,0-39,9 38, år 45,2 39,1 41,5-43,0 39, år 49,2 44,4 50,4-42,9 49,9 Over 20 år 52,5 45,4 49,2 45,1 46,2 50,0 Total 48,8 42,1 48,1 42,6 40,6 37,5 Antal personer Under 5 år år år år Over 20 år

6 Total Under 5 år Under 10 Under år Under år Under år Under Over 20 år Total Anm: For civil/scient er der afgrænset til personer, der varetager enten Ledelsesarbejde eller, mens der for diplomingeniører derudover også er inkluderet personer, der varetaget Arbejder, der forudsætter viden på. Se boks 1 for øvrig afgrænsning og metode. Antal er afrundet til nærmeste 10 af diskretionshensyn, Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Gruppering af personer uden for arbejdsstyrken I denne del af analysen kortlægges det, hvem personer uden for arbejdsstyrken er. I samarbejde med IDA har AE lavet en gruppering af personer uden for arbejdsstyrken. Grupperingen er lavet, således at gruppe 1 er de personer, der befinder sig nærmest arbejdsmarkedet, mens gruppe 9 befinder sig længst fra arbejdsmarkedet. Grupperingen ses i tabel 2. Tabel 2. Oversigt over gruppering af personer uden for arbejdsstyrken Gruppe Status 1 Feriedagpenge Barselsfravær fra beskæftigelse (ej primær status) Sygefravær fra beskæftigelse (ej primær status) 2 Børnepasningsorlov fra ledighed Barselsfravær fra ledighed 3 Støttet beskæftigede uden løn Vejledning og opkvalificering Introduktionsydelse 4 Kontanthjælp (passiv) 5 Fleksløntilskud Ledighedsydelse Sygefravær fra ledighed Revalidering Ressouceforløb Jobafklaringsforløb 6 Førtidspension Efterløn Fleksydelse Folkepension Anden pension 7 Øvrige uden for arbejdsstyrken 6

7 8 Personer under uddannelse (ordinær) Kursister Produktionsskoleelever Udenlandske studerende (ud fra opholdsgrundlag) Modtagere af SU 9 Uoplyst status Anm: Grupperingen er foretaget af IDA Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Tabel 3 viser, hvordan personer med en IDA-uddannelse fordeler sig på grupperne vist i tabel 2. Især blandt vestlige indvandrere og efterkommere, men også blandt ikke-vestlige, er der mange celler angivet Under 10. Dette betyder, at sammenligninger mellem personer af forskellig herkomst skal foretages med forbehold for det lave antal observationer. Den største gruppe af IDA-uddannede danskere uden for arbejdsstyrken er i gruppe 7, som er øvrige uden for arbejdsstyrken. Det dækker blandt andet over personer, der hverken er i beskæftigelse, under ordinær uddannelse eller modtager overførselsindkomst. Derudover er der en stor gruppe danskere i gruppe 6, som dækker over personer, der er varigt uden for arbejdsstyrken. Der er f.eks. tale om førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister. De vestlige indvandrere og efterkommere uden for arbejdsstyrken befinder sig også primært i gruppe 6 og 7 og følger dermed danskernes mønster. Det samme gælder for ikke-vestlige indvandrere, hvor der dog også er en betydelig andel kvinder, som er i gruppe 2. Gruppe 2 dækker over børnepasningsorlov og barselsfravær fra ledighed. Tabel 3. Gruppering af personer uden for arbejdsstyrken, IDA ufa 7 grupper Danskere Vestlige Ikke-vestlige Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Antal personer 1 Under 10 Under 10 - Under 10 - Under Under Under Under 10 Under Under 10 - Under Under 10 Under 10 Under Under Under 10 Under 10 Under Total Anm: Se boks 1 for afgrænsning og metode. Tabellen viser tal for 2014 og 2015 lagt sammen. Dette er gjort, da antallet af personer er lavt i nogle af grupperne. Samme person kan dermed indgå flere gange i samme celle, hvis han eller hun f.eks. er på førtidspension i begge år, eller man kan indgå i to forskellige celler, hvis man har skiftet status mellem 2014 og Grupperingen er foretaget af IDA. Antal er afrundet til nærmeste 10 af diskretionshensyn, Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 7

8 Metodeboks Populationsafgrænsning Der er afgrænset til årige personer. De årige har gået i 9. klasse i Danmark, mens det antages, at de årige har gået i 9. klasse i Danmark. Det skyldes, at registrene ikke er fuldt dækkende bagud i tid. Desuden er der betinget på, at personerne har taget deres højest fuldførte uddannelse i Danmark. Dette er gjort for at sikre, at udenlandske studerende, som er kommet til Danmark kort inden de begyndte på en dansk videregående uddannelse, ikke indgår i analysen. Det er den samme population, der er blevet brugt til analysen Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, AE tidligere har leveret til IDA. Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedstilknytningen er opgjort ud fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), som er Danmarks Statistiks register for befolkningens arbejdsmarkedstilknytning. Opgørelsen laves årligt ultimo november. RAS følger ILO s definition af beskæftigede, hvilket betyder, at studerende, som samtidig er i beskæftigelse, vil blive klassificeret som beskæftigede. I denne analyse er der derfor udover RAS også anvendt information om, hvorvidt personerne er indskrevet på en ordinær fuldtidsuddannelse. Denne information findes i Danmarks Statistiks register over befolkningens uddannelsesstatus (UDDA). Personer, der er i gang med en uddannelse, vil i denne analyse indgå i kategorien Under uddannelse, uanset om de er i beskæftigelse ved siden af deres uddannelse. Dette gælder dog ikke for ph.d.-studerende, som i denne analyse vil fremgå som beskæftigede. Arbejdstilknytningen for personer uden for arbejdsstyrken er grupperet af IDA og fremgår af bilagstabel 1. Lønmodtagere Antallet af lønmodtagere er opgjort samlet, således at alle lønmodtagere er medregnet uanset arbejdstid. Det gælder også personer, hvis primære beskæftigelse er selvstændige, men som ved siden af har et lønmodtagerjob. Personer medregnes kun som lønmodtagere den del af måneden, som deres ansættelsesforhold løber over. Hver person kan dermed kun indgå i beskæftigelsen et sted pr. dag. For personer med flere job er den primære beskæftigelse valgt ud fra antallet af dage, beskæftigelsen løber over. Hvis en person har flere job med lige lange ansættelser, vælges det job med flest løntimer. Har en person flere ansættelser med lige mange løntimer, vil det job med den højeste løn blive vægtet som det primære job. Denne opgørelsesmetode følger DST s opgørelse af lønmodtagere. Alle serier er sæsonkorrigerede. Gruppering af discokoder Ledelsesarbejde dækker over discokoder i hovedgruppe 1, inden for pågældende område dækker over discokoder i hovedgruppe 2, dækker over discokoder i hovedgruppe 3, Øvrig dækker over gruppe 4, 5, 6, 7 og 8, mens Andet manuelt arbejde dækker over gruppe 9. Personer med militært arbejde (hovedgruppe 0) er i en gruppe for sig, Militært arbejde. Personer med uoplyst discokode er udeladt fra hele den del af analysen, som vedrører lønindkomst. Lønindkomst Indkomsten er opgjort i september 2015 og er inklussiv ATP-bidrag og personalegoder, men eksklusiv pension. Lønindkomsten er aggregeret på alle ansættelser, hvis flere, i måneden, mens discokoden er refererer til det arbejdssted, hvor der er arbejdet flest timer i måneden. Alternativ undervurderer lønnen og tage kun den ansættelse med flest timer og ét disco. Uddannelsesalder Uddannelsesalderen er alderen på den højest fuldførte uddannelse den , hvor uddannelse opgøres. Alderen er afrundet til nærmeste år. 8

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik

Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik Flere nydanske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater - Baggrundsnotat til IDAs integrationspolitik Marts 2018 2 Resumé Denne analyse har fokus på arbejdsmarkedstilknytningen for personer, der har

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Notat 17. april 2018 J-nr.: / Bygge- og anlægsbranchen er god til at tiltrække folk på kanten af arbejdsmarkedet

Notat 17. april 2018 J-nr.: / Bygge- og anlægsbranchen er god til at tiltrække folk på kanten af arbejdsmarkedet Notat 17. april 2018 J-nr.: 87098 / 2487288 Bygge- og anlægsbranchen er god til at tiltrække folk på kanten af arbejdsmarkedet Kraka har lavet en analyse for Dansk Byggeri, der viser, at bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse 16. personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse Andelen af personer mellem 16-64 år, som modtager overførselsindkomst, er den laveste i mere end 2 år. Faldet i gruppen er dog ikke

Læs mere

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Siden 213 har dansk økonomi nydt godt af en massiv jobfremgang. Det er dog ikke alle grupper på arbejdsmarkedet, som har vundet på opsvinget. Beskæftigelsen

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer

Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer Indkomster og uddannelse Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer En videregående uddannelse slår normalt ud i en højere indkomst, men sådan er det ikke altid. En del faglærte tjener lige så godt

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund Analysen er lavet i samarbejde med IDA, Ingeniørforeningen Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund Blandt studerende på tekniske og naturvidenskabelige lange videregående uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år Beskæftigelsen blandt unge faldet med 85. på 2 år Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt unge særlig hårdt. Unge under 35 år tegner sig for 6 pct. af beskæftigelsesfaldet.

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Helbredsindikatorer for hyrevognschauffører

Helbredsindikatorer for hyrevognschauffører Analysen belyser helbredsstilstanden blandt hyrevognschauffører ud fra en række helbredsindikatorer. Der fokuseres navnlig på, hvor stor en andel af hyrevognschaufførerne, der får diabetesrelateret medicin,

Læs mere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Der er forholdsvis stor forskel på levetiden for efterlønnere sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig,

Læs mere

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Frem mod 219 forventer AE, at beskæftigelsen stiger med ca. 68. personer. Geografisk er det især København og Østjylland, der driver joblokomotivet,

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med 10.000 kr. året efter Blandt ufaglærte, der deltog i 2010, giver AMU-deltagelse en positiv estimeret effekt på lønindkomsten i 2011 på godt 10.000 kr. og på 9.000 kr.

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Gennem krisen har beskæftigelsesfaldet ramt ikke-vestlige indvandrere hårdere end danskere. Andelen af lønmodtagere blandt de 15-64-årige er således

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere

3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere 3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere Regeringen vil blandt andet finansiere sine skattelettelser ved at skære i børnechecken for familier, der har mere end 2 børn. Ved tre børn mister

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension

Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension Markante brancheforskelle på, hvor mange der ender på førtidspension Siden førtidspensionsreformen i 213 er tilgangen til førtidspension faldet markant. AE har for NNF set nærmere på de 4-59-årige, der

Læs mere

Flere lærere uden uddannelse

Flere lærere uden uddannelse Analysen viser, at 16, procent af de kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen ikke har en læreruddannelse. Andelen af læreruddannede i lærerstillinger er faldet fra 89, procent til 83,8 procent

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge

Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge SocialAnalyse Nr. 1 09.2017 Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge Blandt inaktive unge, dvs. 25-29-årige uden tilknytning til uddannelse eller job i 2013 eller 2014, har 2 ud af 3 en eller flere

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse

85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse 85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse Regeringen vil ændre beløbsordningen. Regeringen lægger op til at sænke beløbsgrænsen, som udenlandsk arbejdskraft som minimum skal

Læs mere

Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet

Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet Kontanthjælpsloft Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet En ny kortlægning af danskernes livskvalitet viser, at kontanthjælpsmodtagere er mindre tilfredse med deres

Læs mere

Oversete ledige øger jobkøen med op imod personer

Oversete ledige øger jobkøen med op imod personer Oversete ledige øger jobkøen med op imod. personer Ifølge Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse er der væsentligt flere ledige, end man kan se i de offentlige registre over personer, der modtager

Læs mere

Der bliver færre servicemedarbejdere

Der bliver færre servicemedarbejdere Der bliver færre servicemedarbejdere pr. borger Den offentlige beskæftigelse er i dag lidt lavere end i 2. Dermed er den offentlige beskæftigelses andel af den samlede beskæftigelse mindsket. Pr. borger

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne I dag har knap 6 ud af 10 unge med ufaglærte forældre en uddannelse som 25-årig. Halvdelen af de unge mønsterbrydere er blevet det gennem en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere