Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen"

Transkript

1 Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n e r o v e r f i l m m e d ie t o g d e t s f r e m t id. E n s å d a n h i s t o r i e m å n ø d v e n d i g v i s b e g y n d e i f o r t id e n u d f r a d e v i s e n h v i s d u v i l v i d e, h v o r d u e r p å v e j h e n, m å d u v i d e, h v o r d u k o m m e r f r a. R e j s e n s t a r t e r m e d W a l t e r B e n j a m i n, d e r i e r n e g a v p r o f e t i s k e b u d p å, h v a d f i l m e n v i l l e k u n n e t i l b y d e s it p u b l i k u m. F l e r e a f B e n j a m i n s i d é e r d u k k e r o p i n y e r e s k r if t e r o m f i l m e n, s å h a n e r l i d t a f e n r ø d t r å d i m i n f r e m s t i l l i n g. D e t a n d e t s t o p i d e n o p b r u d t e f o r t æ l l i n g h a n d l e r o m t v - m e d i e t o g d e t le v e n d e b il l e d e s s æ r lig e f o r n e m m e l s e f o r a t o r k e s t r e r e b e g æ r e t. E t t r e d je s t o p p e s t e d e r h j e m m e b i o g r a - f e n, s o m b å d e l e v e r a f f i l m e n o g k a n v æ r e m e d t i l a t u n d e r m i n e r e d e n s e k s is t e n s. 183

2 Film skal ses i biografen D e n o m s i g g r i b e n d e d i g i t a l i s e r i n g e r d e t f o r e lø b ig e s l u t p u n k t ; d e n a k t u e l l e u d f o r d r i n g, s o m s å f o r s k e l l ig e f o r s k e r e s o m L a u r a M u l v e y o g D. N. R o d o w i c k h a r f o r h o l d t s ig t i l i a k t u e l l e b o g u d g i v e l s e r, s o m v i l b l iv e p r æ s e n t e r e t o g d is k u t e r e t. D a v i i k k e ø n s k e r a t s k r iv e e n b e g r æ d e l i g h i s t o r i e, s lu t t e r v i o d y s s é e n m e d a t s e e t ly s i m ø r k e t i d e n t r e - d i m e n s i o n a l e Avatar ( , in s t r. J a m e s C a m e r o n ). M å s k e. I E n a f f i l m t e o r ie n s k l a s s ik e r e e r W a l t e r B e n j a m i n s t e k s t K u n s t v æ r k e t i d e t s t e k n i s k e r e p r o d u c e r b a r h e d s t i d s a l d e r f r a T e k s t e n h a r k l a r e f æ l l e s t r æ k m e d e s s a y e t : s n a r e r e e n d a t v æ r e u d t ø m m e n d e o g b e g r e b s l ig t a f k l a r e n d e e r f r e m s t i l l i n g e n s ø g e n d e o g f r i. E s s a y e t s ig e r m e g e t o m s it e m n e, m e n i k k e a lt, f o r d e t e r i k k e m u l i g t. H v o r d e n v i d e n s k a b e l i g e a f h a n d l i n g v i l s k a b e e n h e l h e d, b e v i s e e n te s e, d y r k e r e s s a y e t i n d f a l d e t, f r a g m e n t e t, s o m a n t y d e r a n d r e o g s t ø r r e f o r b in d e ls e r. E s s a y e t t æ n k e r i b r u d, i d i s k o n t i n u i t e t o g s t r ø t a n k e r f r e m f o r i s a m m e n h æ n g. S p r o g e t e r t i l s v a r e n d e l e g e n d e, s p r i n g e n d e i m o d u s. I m o d s æ t n i n g t i l s t ø r s t e p a r t e n a f B e n j a m i n s t e k s t e r e r d e r i d e t t e b e r ø m t e s k r if t e n p o l i t i s k a g e n d a u n d e r a r g u m e n t a t io n e n - e n k r i t i k a f n a z i s m e n s æ s t e t is k e p o l i t i s e r i n g o g e n a p o l o g i f o r k o m m u n i s m e n s o m f u n k t i o n e r i n g s s t r a t e g i. S å t e k s t e n a d s k i l l e r s ig f r a d e t e g e n t lig e e s s a y v e d a t k o b l e m e l l e m d e n f r i e t a n k e o g e n p o l i t i s k d a g s o r d e n. D e s u d e n e r d e r - en miniature - e n h i s t o r i s k k r o n o l o g i s k f r e m s t i l l i n g a f m e d i e r n e s h i s t o r i e, h v o r f o r s k r if t e t t i l t i d e r m i m e r d e n k u n s t - o g k u l t u r h i s t o r i s k e a f h a n d l in g. I m o d s æ t n i n g t i l d e n a f k l a r e d e a k a d e m i s k e t e k s t h a r B e n j a m i n i m i d l e r t i d f le r e t e s e r i s p i l, o g f le r e s y n s p u n k t e r a f le v e r e s u d e n e n b a s a l a r g u m e n t a t io n. D e t e r s e l v f ø l g e l ig i k k e h e n s i g t e n a t r e d e g ø r e f o r a l le d e i d é e r o g te s e r, d e r b æ r e r t e k s t e n, m e n d e r i m o d a t f o k u s e r e p å f i l m m e d i e t, d e r t i l g e n g æ l d s p i ll e r e n h e lt c e n t r a l r o lle. E n a f d e b æ r e n d e i d é e r e r e n u d v i k l i n g f r a k u l t v æ r d i t il u d s t i l l i n g s v æ r d i. D e t i d l i g e k u n s t v æ r k e r v a r b e s t i l l i n g s o b j e k te r, b e r e g n e t f o r e n e k s k l u s i v, a f g r æ n s e t o g p r i v il e g e r e t g r u p p e m e n n e s k e r. M e d t e k n i k k e n s f l e r f o ld ig e r e p r o d u k t i o n s t e k n i k k e r s k e r d e r e t s k if t. D e t u n i k k e m a l e r i u d f o r d r e s s å l e d e s a f f o t o g r a f ie t, d e r k a n k o m m e u d t i l e t s t o r t, a n o n y m t p u b l i k u m. E t a b l e r e s k u n s t e n s o m e n v a r e i d e t b o r g e r l ig e s a m f u n d s ø k o n o m i, f å r d e n e n u d s t i l l i n g s v æ r d i. P å d e n e n e s i d e t æ n k e r m a r x is t e n B e n j a m i n k r i t i s k o m k u n s t e n s v a r e g ø r e ls e, p å d e n a n d e n s i d e t æ n k e r d e n l e j l i g h e d s v i s o p t i m i s t i s k e B e n j a m i n i d e m o k r a t i e t s p o t e n t i e lle u d b r e d e l s e, s o m o g s å k a n lig g e i d e n r e p r o d u c e r b a r e v a r e. D e t v i l v æ r e f a l s k v a r e b e t e g n e ls e, h v i s m a n k a t e g o r i s e r e d e B e n j a m i n s o m e n t y d i g o g s k a r p i b e g r e b e r n e ; h a n e r i n d e r l i g t s e l v m o d s i g e n d e. E n k r i t i k e r, d e r m e d d i a l e k t i k k e n s h jæ l p p r ø v e r a t s a m m e n t æ n k e n æ s t e n u f o r e n e lig e p o s i t i o n e r. E t a f g l a n s n u m r e n e i e s s a y e t e r b e s t e m m e ls e n a f a u r a e n. D e n h a r t o m a n i f e s t a t i o n s f o r m e r : é n, s o m B e n j a m i n f i n d e r i n a t u r e n, o g é n, s o m h a n f i n d e r i k u l t u r e n. D e r a n a l o g is e r e s r a s k v æ k m e l l e m d e t o - u d e n a t B e n j a m i n d is k u t e r e r, h v o r h o l d b a r e d is s e k o b l i n g e r e r. A u r a i n a t u r - r e g i b l i v e r d e f in e r e t s o m d e n e n e s t å e n d e f r e m t o n i n g a f n o g e t f je r n t, h v o r n æ r d e t e n d e r ( B e n j a m i n [ ] : ), m e n s k u l t u r e n s a u r a r u m m e r e n h i s t o r i s k u d v i k l i n g. D e n o p r in d e l i g e a u r a h æ n g e r s a m m e n m e d d e t u n i k k e v æ r k, m e d d e n e n e s t å e n d e o r i g i n a l, s o m f ø r s t t i l h ø r t e f y r s t e n s e lit æ r e k r e d s, m e n s d e n s e n e r e k n y t t e s t il d e n b o r g e r lig e f i n k u l t u r s k u n s t h i s t o r i s k e f la g s k ib. F æ lle s e r d o g, a t

3 a f Erik Svendsen m a l e r ie t s t r a n s h is t o r is k e, v a r i g e k a r a k t e r s ig n a l e r e r a u r a e n, d e t p å é n g a n g n æ r e o g f je r n e. K u n s t o b j e k t e t s o m k u l t o b j e k t, e t f æ n o m e n f o r e lit e n. M e d r e p r o d u k t i o n s t e k n i k k e n o g m a s s e u d b r e d e l s e n a f d e t a r t i f i c i e l l e p r o d u k t u n d e r m i n e r e s i m i d l e r t i d d e t e n e s t å e n d e v e d o g i k u n s t e n. N å r f o t o g r a f ie t o g f i l m e n e r s t a t t e r m a l e r i e t, b l i v e r k u n s t e n s n y e k a r a k t e r i s t i k a t v æ r t i m o d f l y g t i g h e d o g g e n t a g e lig h e d. K u n s t e n m i s t e r s i n a u r a, e lle r k u n s t e n b l i v e r p o t e n t i e lt e t d e m o k r a t i s k g o d e. B e n j a m i n m e n e r b e g g e d e le. H a n p r ø v e r a t o v e r t a le s ig s e l v t i l a t m e n e, a t a f - a u r a t i s e r i n g e n e r f r e m t i d e n. P o l i t i k e r e n B e n j a m i n t r æ d e r f r e m : M e n i d e t ø j e b l i k, h v o r æ g t h e d s k r it e r ie t i k k e l æ n g e r e s lå r t il i k u n s t p r o d u k t i o n e n, h a r k u n s t e n s h e le s o c i a l e f u n k t i o n f o r v a n d l e t s ig. I s t e d e t f o r d e n s f u n d e r i n g i r i t u a l e t t r æ d e r d e n s f u n d e r i n g i e n a n d e n p r a k s i s : n e m l i g d e n s f u n d e r i n g i p o l i t i k ( i b i d. : ). D e n p o l i t i s k e d r e j n i n g h æ n g e r s n æ v e r t s a m m e n m e d d e n o p t i m i s m e, B e n j a m i n f ø l e r v e d f o t o g r a f ie t s o m k a l f a t r e n d e p o t e n t i a l e o g d e m u l i g h e d e r, d e r l ig g e r i f i l m e n s k o l l e k t iv e r e c e p t i o n i b io g r a f e n. M a r x is t e n e r g l a d f o r p r o d u k t i v k r æ f t e r n e s u d v i k l i n g, s o m r u m m e r m u l i g h e d e r f o r o m s l a g o g n y e r k e n d e ls e - i n k a r n e r e t i f o t o g r a f ie t, d e r k a n f a n g e d e t o p t i s k u b e v i d s t e, d v s. d e t k a n v i s e e n v e r d e n, s o m d e t m e n n e s k e l ig e ø je i k k e t id l i g e r e h a r k u n n e t s e ( f r a g m e n te r, close ups, s t il i s e r e d e b e v æ g e l s e r m m. ). P a r a l l e l i s e r i n g e n m e d p s y k o a n a l y s e n e r e k s p l i c i t - o g m a n k a n d i s k u t e r e, o m d e n h o l d e r. D e n f o t o g r a f is k e t e k n i k h a r f le r e g r e b, s o m d i s t a n c e r e r a u r a e n, o g m e d a p - p a r a t e t m e n e r B e n j a m i n ( n a i v t ), a t d e t o b j e k t i v e f å r f o r r a n g : a p p a r a t u r e t g e n - n e m t r æ n g e r v i r k e l i g h e d e n p å d e n m e s t k o n s e k v e n t e v i s, s o m d e t h e d d e r ( i b i d. : ). D e n t e n d e n s b l iv e r f o r s t æ r k e t m e d M anden m ed kam eraet (Chelovek s kino-apparatom, 1929, instr. Dziga Vertov). f i l m e n s m o n t a g e o g m e d d e n la n g e r æ k k e a f s a n s e u d v i d e n d e t e k n ik k e r, s o m m e d ie t b e s id d e r : Filmen har over hele den optiske sanseverdens bredde, og nu også den akustiske, resulteret i en lignende [ psykoanalysen, ES] fordybelse af perceptionen. Det er kun bagsiden af dette sagsforhold, at de præstationer, som filmen lægger frem, kan analyseres langt mere eksakt og under langt talrigere synspunkter end de præstationer, som fremtræder på maleriet eller på teatret. 1 forhold til maleriet er det den usammenligneligt mere præcise angivelse af situationen, som udgør den i filmen fremstillede præstations større analyserbarhed. I forhold til teatret er den filmiske præstations større analyserbarhed betinget af en højere isolerbarhed. (Ibid.: 151). F i l m e n s t e k n i k e r k l i n i s k : Idet filmen gennem nærbilledet af dens inventarium, gennem fremhævelse af skjulte detaljer ved de for os velkendte rekvisitter, gennem udforskningen af banale miljøer under objektivets geniale ledelse, på den ene side forøger indsigten i de tvangsmæssigheder, som vores eksistens styres af, kommer den på den anden side til at love os et uhyre og uanet spillerum! (Ibid.). H v o r d y r k e r e n a f d e t a u r a t is k e, i n k a r n e r e t a f m a l e r e n, a b o n n e r e r p å m a g i s k t æ n k n i n g, d é r u d m æ r k e r d e n i k k e - a u r a t i s k e 1 8 5

4 Film skal ses i biografen t i l g a n g s ig v e d a t k u n n e s i d e s t i l l e s m e d e n k i r u r g s a r b e jd e. D e n e n e o p r e t h o ld e r e n d i s t a n c e, s e r h e l h e d e n, m e n s d e n a n d e n s k æ r e r ig e n n e m o g h a r b l i k f o r d e t a l je n : Magikeren og kirurgen forholder sig til hinanden som maleren og kameramanden. Maleren iagttager i sit arbejde en naturlig distance til det, han står overfor, kameramanden derimod trænger dybt ind i de foreliggende kendsgerningers væv. De billeder, som de to tager med sig, er uhyre forskellige. Malerens er et totalbillede, kameramandens et mangfoldigt fragmenteret billede, hvis dele finder sammen efter en ny lov. (Ibid.: 148). F r a g m e n t e r in g, p a r t i k u l a r i s e r i n g, d e t a lje r, b r u d f l a d e r, s n it e r a lt s a m m e n a f d e t g o d e. D e t e r i k k e f o r d y b e l s e o g h e l h e d, i k k e k o n t e m p l a t io n, d e r e r e s s e n s e n, m e n d e r i m o d e t s a n s e b e r e d s k a b, s o m u s e n t i m e n t a l t, n ø g t e r n t r e g is t r e r e r d e m a n g e i n d t r y k. C h o k b e r e d s k a b e t f o r e n e s m e d e n h y p e r å n d s n æ r v æ r e l s e. D é t e r p o in t e n : W a l t e r B e n j a m i n d r ø m m e r o m e n s y n t e s e m e l l e m a p p a r a t u r e t s o b j e k t i v i t e t o g d e n p å é n g a n g d is t r æ t e o g u n d e r s ø g e n d e r e c e p t i o n, s o m u d m æ r k e r f i l m e n s p u b l i k u m i b io g r a f e n. D e r g å r s å l e d e s e n l ig e l i n j e f r a d a d a i s m e n s s p r o g r e v o l te o g d e m o n t e r in g a f a u r a e n t i l m a s s e r n e i b io g r a f m ø r k e t. A f d e n g r u n d, a t b e g g e u d m æ r k e r s ig v e d a t e r s t a t t e f o r d y b e l s e m e d a d s p r e d e ls e. O m d a d a h e d d e r d e t : 1 s t e d e t f o r f o r d y b e l s e n, s o m u n d e r b o r g e r s k a b e t s u d a r t e n b l e v t i l o p ø v n i n g i a s o c i a l a d f æ r d, t r æ d e r a d s p r e d e ls e n s o m e n f o r m f o r s o c i a l a d f æ r d. ( I b i d. : ). D e t m e d i u m, h v o r f a v n t a g e t m e d d e n l ø s a g t ig e o g d e r m e d t e n d e n t i e lt b e f r i e n d e k u n s t r e c e p t i o n f o ld e s s m u k k e s t u d, e r f i l m e n, f o r d i d e n le v e r a f t e k n i k k e n, o g f o r d i d e n h a r f o r l a d t d e t k u l t i s k e f o r a t b l iv e d e m o k r a t i s e r e t a f m a s s e r n e. F i l m e n o g d e n s t e k n i k k e r i m p l i c e r e r c h o k - i v i d u d s t r æ k n i n g l a v e r B e n j a m i n e n b e s k r iv e l s e a f f i l m e n, s o m v a r d e n i f a m i l i e m e d d e t i n d u s t r i e l l e a r b e j d e v e d s a m l e b å n d e t - m e n d e t g å r a l t s a m m e n, f o r d i p u b l i k u m i s a le n b r i n g e s o g b r i n g e r s ig i e n b e s t e m t r e c e p t i o n, n e m l i g e n, d e r h a r e n b e d ø m m e n d e h o l d n i n g, u d e n a t d e t m e d f ø r e r o p m æ r k s o m h e d. P u b l i k u m e r e k s a m in a t o r, m e n e n a d s p r e d t s å d a n ( i b i d. : ). I n s p i r a t i o n e n f r a B r e c h t s v e r f r e m d u n g s æ s t e t i k e r å b e n l y s. M a s s e r n e m o b i l is e r e s i b io g r a f e n. H e r k a n t i l s k u e r e n g e n f in d e d e n t e k n is k e f æ r d i g h e d, s o m d e t i n d u s t r i e l l e l ø n a r b e j d e f o r d r e r, o g h e r s t å r f r a g m e n t e r i n g e n i f r i g ø r e ls e n s n a v n. T i l s k u e r e n i n d t a g e r d e r f o r e n k y n d i g a t t i t u d e ; h a n b l iv e r i k k e f o r f ø r t, m e n q u a s i n t a k t i l e r e c e p t io n u n d e r h o l d t - o g d e t s k e r i e t k o l l e k t iv t, s o c i a l t r u m. D e n a d s p r e d t e m a s s e l a d e r k u n s t v æ r k e t s y n k e n e d i s ig, h e d d e r d e t p å d e n e n e s id e ( i b i d. : ) ; p å d e n a n d e n s id e f o r le n e s f i l m e n m e d e n a n a l y t i s k s k a r p s i n d i g h e d. B e n j a m i n t a l e r o m e n t e n d e n s t i l, a t m e d ie t f r e m m e r k u n s t e n s o g v i d e n s k a b e n s g e n s i d ig e g e n n e m t r æ n g n i n g ( ib id. : ). H æ n g e r d e t o t r æ k s a m m e n? I k k e u d p r æ g e t. D e t a f g ø r e n d e e r i d e n n e s a m m e n h æ n g, a t W a l t e r B e n j a m i n b l iv e r d e n s t e m m e f r a f o r t id e n, s o m t i l s k r i v e r f i l m e n s r e c e p t i o n i b io g r a f m ø r k e t s t o r e p o t e n t ia le r. H a n a f lø s e s a f m a n g e a n d r e, d e r s n a r e r e s e r m ø r k e i b io g r a f e n ; i l l u s i o n s s p i l o g m a s s e b e d r a g. E t e k s e m p e l f r a d e n s e l v s a m m e k r i t i s k e t e o r i, s o m B e n j a m i n e r m e d t i l a t e t a b le r e, e r H o r k h e i m e r s o g A d o r n o s Oplysningens dialektik ( ) - u r t e k s t e n f o r s e n e r e å r t i e r s k r i t i k a f m e d ie r n e s o m e n p a s s i v i s e r e n d e k u l t u r i n d u s t r i. II F r a m i d t i d e t 2 0. å r h u n d r e d e a f lø s t e t v f i l m e n s o m d e t d o m i n e r e n d e m a s s e m e d i u m. O g s å t v et e r f o r a n k r e t i d e t l e v e n d e b il l e d e ; s a m m e n l i g n e t m e d læ r r e d e t s m a s -

5 a f Erik Svendsen Tobey Maguire og Reese Witherspoon i Pleasantville (1998, instr. Gary Ross). s i v e f il m g e n g iv e l s e e r d e t b a r e i k k e s å s t o r t a t s e p å - h v i s v i i f ø r s t e o m g a n g u n d l a d e r a t i n d d r a g e v o r e s s a m t i d, h v o r a n s e lig e f l a d s k æ r m e o g h j e m m e b i o g r a f e r e r b le v e t m e d i e i n d u s t r i e n s n y e a f s æ t n i n g s o b j e k t. I n d e n v i n å r d e r t i l, v i l j e g d v æ l e l i d t v e d m e d ie f o r s k e r e n J o h n E l l i s, d e r i u d g a v b o g e n Visible Fictions. I d e n f i n d e r m a n e t in t e r e s s a n t k a p i t e l, d e r d r e je r s ig o m d e t e k n is k e o g d e r m e d b e t y d n i n g s m æ s s i g e f o r s k e l l e m e l l e m t v - a p p a r a t e t o g f i l m e n i b io g r a f e n. I f ø lg e E l l i s e r f ilm o g t v t o v i d t f o r s k e l l ig e v e r d e n e r, d e r s æ tte s o v e r f o r h i n a n d e n. T v e t t i l h ø r e r f a m i lie s f æ r e n, m e n s b i o g r a f e n lig g e r i d e t o f f e n t lig e r u m. I d e n e n e h a r m a n e n b e g r æ n s e t s o c i a l r e c e p t i o n s s i t u a t i o n - o f t e s t f a m i l i e m e d l e m m e r o g / e l l e r v e n n e r - m e n s b io g r a f e n u d g ø r e t a n o n y m t, k o l l e k t iv t r u m. D é r h e r s k e r m ø r k e t, h v o r i m o d t v e t s e s i a l s la g s b e l y s n i n g, o g m e g e t s j æ ld e n t i m ø r k l a g t e r u m. D e r t i l k o m m e r d e t f o r h o l d, a t t v e t - if ø lg e E l l i s d e n g a n g i e r e t h v e r d a g s - o b j e k t m e d e t l i l l e b i l l e d e m e d få d e t a lje r. D é t k o m p e n s e r e r m e d ie t f o r p å f o r s k e l lig e m å d e r, f.e k s. v e d h y p p i g k l i p n i n g, h ø j f r e k v e n t b r u g a f n æ r b i l l e d e r o g f lit t ig a n v e n d e l s e a f d e n m e n n e s k e l ig e s t e m m e ( s t u d i e v æ r t e n, d e r f o r a n k r e r b il l e d e r n e s b e t y d n i n g, voice over i d o k u m e n t ä r e n o s v.). J o h n E l l i s h æ v d e r, a t t v - b i l l e d e t e r s t y r e t a f l y d e n, h v o r i m o d d e t e r b il l e d e t, d e r h e r s k e r i b io g r a f e n. B r e d f o r m a t e r n e t a le r d é r d e r e s 187

6 Film skal ses i biografen e g e t t y d e lig e s p r o g. E t t v p å mute k æ m p e r f o r g æ v e s o m o p m æ r k s o m h e d e n, o g s e l v b a n a l t h v e r d a g s l i g e b il l e d e r t a n g e r e r d e t a b s u r d e. I b io g r a f e n s k o l l e k t iv e r e c e p t i o n s s i t u a t i o n k a n t i l s k u e r e n n y d e m a n g e d e t a l j e r p å e t s t o r t læ r r e d ; b i o g r a f - l æ r r e d e t e r larger than life, h v o r i m o d b il l e d e t i d e t i n t i m e r u m e r n o g e t, v i s o m r e g e l ( i b o g s t a v e l i g f o r s t a n d ) s e r n e d p å. T i l g e n g æ l d g ø r t v m e g e t f o r a t i n d d r a g e o s o g h o l d e o s f a s t t i l s k æ r m e n. T v k o n t a k t e r s e e r e n d ir e k t e, m e n s v i i b io g r a f e n in d t a g e r v o y e u r e n s p o s i t i o n s o m h e m m e l i g e t i l s k u e r e t i l d e n f ik t i v e d ie g e s e. B i o g r a f e n e r s u g g e s t io n e n s r u m ; t v a p p e lle r e r h e r o v e r f o r t i l n æ r h e d o g e n f ø le ls e a f p r æ s e n s. E t a f t v s a t t r a k t i o n s n u m r e e r l i v e - u d s e n d e l s e n. I s a g e n s n a t u r e r d e n s la g s f r e m m e d f o r f i k t i o n s f o r t æ l l i n g e n, d e r r e p r o d u c e r e s g a n g p å g a n g - s o m e t b å n d, d e r t a le r. H v o r k o m m u n i k a t i o n s f o r h o l d e t m e l l e m s e e r o g t v e r v e l d e f in e r e t, f o r d r e r f i l m e n, a t t i l s k u e r e n i n d g å r e n f i k t i o n s k o n t r a k t, d e r i n s t a l l e r e r h a m s o m e n h e m m e l i g g æ s t. D e n s u g g e s t iv e v o y e u r i s m e s k a b e r e n i n t e n s s t ir r e n p å l æ r r e d e t s i m a g i n æ r e v e r d e n. O g s å d e r v e d a d s k i l l e r d e to m e d i e r s ig f r a h i n a n d e n : Det blik, tvet tilbyder, er mindre intenst end biografens: det er kiggeriets (glance) regime, snarere end det er biografens fortryllede stirren (gaze). Det stirrende blik medfører, at tilskueren koncentrerer sig om selve det at se, hvorimod tv-kiggeri ikke er ensbetydende med, at man investerer en særlig energi i aktiviteten. Biografblikket er en tilskuer tryllebundet af projektoren og dog adskilt fra dens illusion. Tv-blikket er en seer, som med et dovent øje ser på aktiviteterne, holder øje med begivenhederne. (Ellis 1982: 137). J o h n E l l i s t a l e r i k k e o m b io g r a f e n s o m e n k o l l e k t i v r e c e p t i o n s f o r m, i k k e o m t i l s k u e r e n, d e r o p ly s t o g a d s p r e d t h å n d t e r e r f i l m e n s b ø l g e a f c h o k i n d t r y k. D e n p o l i t i s k p e jl e n d e t i l s k u e r e r a f lø s t a f d e n i n f a n t i l t f o r a n k r e d e t i l s k u e r, et in t e t a n e n d e o f f e r f o r f i k t i o n e n s v i s u e l l e o r k e s t r e r i n g a f d e t t r a u m a t i s k e. F ø r m a s s e n s a f - a u r a t i s e r e d e, a d s p r e d t e, o p t i s k e te st a f l æ r r e d e t, n u s k o p o f i l i. P s y k o s e m i o t i k o g p s y k o a n a l y s e, C h r i s t i a n M e t z o g J a c q u e s L a c a n, h a r i s k ø n f o r e n i n g o v e r t a g e t d e n f o r n e m m e p l a d s, s o m B e n j a m i n h a v d e r e s e r v e r e t t il d e n k o l d s i n d i g e b r e c h t s k e a n a l y t ik e r. D e t p a r a d o k s a l e e r, a t s å v e l B e n j a m i n s o m M e t z h a r b a g g r u n d i i d e o l o g i k r i t i k k e n, m e n h v o r d e n f ø r s t e h a r s t y r p å f i l m e n s f o r f ø r e l s e o g k a n s e e t p o t e n t i a l e i m e d ie t s f u n d e r i n g i t e k n i k k e n, d e r e r d e t h o s M e t z d e s t r u k t u r e l l e f o r h o l d o g d e t p s y k o s e k s u e l l e m e n a g e r i, d e r g ø r s u b je k t e t t i l b e g æ r e t s o f f e r. H o s B e n j a m i n k a n f i l m e n t a le m a s s e n s s a g ; i e r n e o g i s t a r t e n a f e r n e e r f i l m e n b l e v e t e t s p e jl f o r d r i f t e r n e s f o r v i k l e d e v e r d e n. P å d e n e n e s id e k a n t i l s k u e r e n o m n i p o t e n t e t a b le r e e n p r i m æ r i d e n t if i k a t i o n m e d k a m e r a e t s o p t i k, p å d e n a n d e n s i d e h æ n g e r d e t t r y l l e b i n d e n d e i f i l m m e d i e t i n t i m t s a m m e n m e d v i s u a l i s e r i n g e r a f b e g æ r e t s m a n g f o l d i g e v i l d v e j e - v e l a t m æ r k e s o m n o g e t, d e r a n e s, a n t y d e s o g e r u o p n å e lig t. F i l m e n l e v e r a f a t l o k k e m e d b lo t t e ls e n s e f t e r t r a g t e d e o b je k t e r, s o m v i a l d r i g f å r n o k a f. D e t s t o r e l æ r r e d i n d g å r i h e m m e l i g f o r b i n d e ls e m e d p å d e n e n e s id e L a c a n s k r u k k e d e o b j e k t l i l l e å, d e r b e t e g n e r d e t e v ig t u d s k if t e l i g e b e g æ r s u d t r y k, s i g n i f i a n - t e n, d e n p e r m a n e n t e m a n g e l o g f r a v æ r e t, s o m if ø lg e L a c a n e r e n k o n s t i t u t i o n e l s a n d h e d o m s u b je k t e t, o g p å d e n a n d e n s id e e n f a s c i n e r e t b e s k u e l s e a f o b je k t e r, s o m p e g e r p å d e t r e e l le o g d e t i n f a n t i l e i s u b je k t e t : d r ø m m e n o m s y m b io s e n m e l l e m m o d e r e n o g d e t a m o r f e b a r n. H o s L a c a n e r m e n n e s k e t e n hommelette - e n s a m m e n k l a p p e t æ g g e k a g e o g k u n l i d t a f e t m e n n e s k e. D e t e r f i l m m e d i e t s e k s k l u s i v e p r i v i l e -

7 a f Erik Svendsen g i u m a t g e s t a lt e s p r æ k k e r n e o g m u l i g h e d e r n e i s u b je k t e t. D e t s ig e r J o h n E l l i s g a n s k e v i s t i k k e s å m e g e t o m, m e n d e t g ø r t i l g e n g æ ld T o d d M c G o w a n m a n g e å r s e n e r e i The Real Gaze. Film Theory after Lacan ( ) : [Bjiografen tilbyder en arena, i hvilken subjektet kan forholde sig til blikket på måder, som ikke er mulige nogen andre steder. Den tidlige lacanianske filmteori var i en vis forstand korrekt: blikkets attraktion trækker os i biografen. Men det er ikke herredømmets attraktion, snarere er det nydelsens herredømme. Filmen giver løfte om nydelse gennem den måde, hvorpå den spreder blikket som objekt lille a. Dette objekt, der ikke kan blive integreret i det visuelle felt (og følgelig i det filmiske billede), er det cinematografiske objekt par excellence, det objekt, filmens tilskuer håber at få et glimt af - eller få en relation til - og som hver gang får os i biografen. Selv om det fortryllede blik er magtens antitese, har den nydelse, som et glimt af objekt lille a antyder, dog en vis magt, og det er denne evne til at ophidse tilskuerne, der driver dem i biografen. (M cgowan 2007: 12). S o m c it a t e t a n t y d e r, e r d e r t o v a r i a n t e r a f d e n l a c a n s k e f i l m a n a l y s e. D e n f ø r s t e b e t o n e d e, h v o r d a n f i l m e n v a r e t i d e o l o g i s k r e d s k a b (mastery), m e n s d e n n y e s t e, s o m T o d d M c G o w a n p læ d e r e r f o r o g g e r n e s e l v v i l p r a k t is e r e, a n s k u e r f i l m e n s o m e n g e n v e j t il e n u b e v i d s t k a m p s c e n e, h v o r k u l t u r e n s o g / e l l e r s u b je k t e t s s p r æ k k e r m a n i f e s t e r e r s ig. F o r n ø j e l s e o g n y d e l s e k a n a n s p o r e t il i n d s i g t. J o h n E l l i s u d m æ r k e r s ig v e d a t v æ r e k l a r o g e n t y d ig i s i n e b e s t e m m e ls e r. D e t s a m m e k a n m a n i k k e s ig e o m d e n l a c a n s k e f i l m t e o r i. P å d e n e n e s id e h a r v i d e m a n g e s i g - n i f i a n t e r f o r b e g æ r e t, p å d e n a n d e n s id e e r d e t k a r a k t e r is t is k, at d e t f a m ø s e o b je k t l i l l e a lig g e r i s p r æ k k e r, i d e t n æ p p e s y n lig e s fe lt. L a c a n o p e r e r e r m e d e t d e c e n t r e r e t s u b je k t ; b e g æ r e t la d e r s i g a lt id f o r s k y d e, s å s n a r t s a g t h v a d s o m h e ls t e lle r in t e t k a n r e p r æ s e n t e r e d e t u m æ t t e lig e b e g æ r. D e r e r f r i b a n e f o r v i d t lø f t i g h e d e r i d e n lu f t ig e t e o r i. Hans Holbeins Am bassadørerne (1533). B e g r e b e t gaze g a v L a c a n d o g e n a n a l y t i s k u d f o r d r e n d e i n d k r e d s n i n g a f. I e n a f s i n e k u l t i s k e f o r e l æ s n in g e r u d l a g d e p s y k o a n a l y t i k e r e n d e t b e r ø m t e H a n s H o l b e i n - m a l e r i Ambassadørerne ( ). M a n s e r t o m a n d l i g e k o s m o p o l i t t e r o m g iv e t a f s i g n i f i k a n t e g e n s t a n d e, d e r s i g n a l e r e r k o m p e t e n c e r h o s e j e r m æ n d e n e. P r a g t s t ille s t i l s k u e, to m æ n d u d s t r å l e r s i k k e r h e d o g t i l l i d t i l f r e m t i d e n. M e n d e t r e p r æ s e n t a t iv e s k u e s p il u n d e r m i n e r e s i b u n d e n a f m a l e r i e t a f e t s v æ v e n d e, i r r e a l t o b je k t. V e n d e r b e s k u e r e n h o v e d e t p å s k r å, k a n m a n a n e, a t f æ n o m e n e t l i g n e r e t k r a n i u m. M a l e r i e t s s y m b o l e r p å m a g t s t å r i k o n t r a s t t i l d e t t e memento mori, s o m b e s k u e r e n h v e r k e n k a n o v e r s e e l l e r b e g r ib e. Gaze e r d e t t e k r a n i u m, e t h i n t t i l o s o m, a t v i i k k e k a n s e b il l e d e t p å b e r o l i g e n d e a f s t a n d. O b je k t e t s e r d e r i m o d o v e r r a s k e n d e p å o s, o g s u b je k t e t g l i d e r i n d i d e t g å d e f u l d e u n i v e r s. B e s k u e r e n t r æ k k e s i n d i d e t i m a g in æ r e u n i v e r s v i a d e t u b e s t e m m e l i g e o b je k t : d e t f o r t r y l l e d e b l i k s e k s is t e n s 1 8 9

8 Film skal ses i biografen s o m e n s p r æ n g n i n g a f ( e l l e r s k a m p le t i) b il l e d e t - d e n o b j e k t i v e s t ir r e n - b e t y d e r, a t t i l s k u e r n e a l d r i g s e r p å e n s i k k e r, d i s t a n c e r e t a f s t a n d ; d e e r d e r i m o d i b il l e d e t i f o r m a f d is s e ( s k a m ) p le t t e r, i n d d r a g e t i s e lv e t e k s t e n ( M c G o w a n : 7 ). D e n o p m æ r k s o m m e læ s e r b e m æ r k e r, a t L a c a n o g M c G o w a n s u d l æ g n i n g a f gaze a f v i g e r b e t r a g t e lig t f r a d e n, J o h n E l l i s a b o n n e r e r p å. H o s s i d s t n æ v n t e f o r b i n d e s gaze m e d b e s k u e r e n s o m v o y e u r i s t i s k b e t r a g t e r a f d e t s c e n is k e liv. E l l i s t a le r o m e t h e r r e d ø m m e h o s d e n h e m m e l i g e t i l s k u e r i b io g r a f e n. H v o r m a n g l e n i k k e e r t i l a t se b o r t f r a h o s L a c a n, d é r o p h æ v e s d e n p r o v i s o r i s k i s p e j l i n g e n i d e t i m a g in æ r e h o s J o h n E l l i s. III I d v s. s a m m e å r, s o m J o h n E l l i s s k r e v Visible Fictions - l a v e d e t y s k e W i m W e n d e r s i n t e r v i e w f il m e n Room 666 o m f i l m k u n s t e n s f r e m t i d. I f i l m e n s t il l e r h a n e n r æ k k e k o l l e g e r k r i t i s k e s p ø r g s m å l s o m f.e k s. " H a r t v s æ s t e t ik f o r t r æ n g t f i l m k u n s t e n? o g V i l v i d e o e n f o r v æ r r e e l l e r f o r b e d r e f i l m m e d i e t s s i t u a t i o n? G o d a r d s v a r e r h e lt i J o h n E l l i s å n d, a t d e n l i l l e t v - s k æ r m i k k e k a n h a m l e o p m e d Rainer Werner Fassbinder og Werner Herzog i kollegaen Wim Wenders Room 666 (1982). f i l m l æ r r e d e t. O g e r k læ r e r, a t f ilm e n u d m æ r k e r s ig e k s k l u s i v t v e d a t s k a b e b i l l e d e r a f d e t u t r o lig e, s o m e r d e t, v i ik k e se r. H v o r v i d t G o d a r d h a r læ s t L a c a n, s k a l v æ r e u s a g t, m e n m a n s k u l l e n æ s t e n t r o d e t u d f r a h a n s p å é n g a n g d if f u s e o g i n s i s t e r e n d e b e t o n in g a f f i l m b il l e d e t s m y s t i s k e la g. W e r n e r H e r z o g e r o p t i m i s t p å f i l m k u n s t e n s v e g n e o g s e r s e l v s jæ ld e n t tv. H a n o m t a l e r t v e t s o m e n j u k e b o x, m e n s f i l m e n e r e n e s t å e n d e - o g d e t i d e n g r a d - f o r d i b io g r a f e n t i l b y d e r e n t o t a l s a n s e o p le v e ls e. I n t e t k a n m a t c h e d e n f o r t r y l l e l s e, d e t s t o r e m ø r k e r u m i b io g r a f e n b e s id d e r. E n a f d e s i d s t e m o n o lo g i s e r e n d e i n s t r u k t ø r e r e r M i c h e l a n g e l o A n t o n i o n i. H a n h i l s e r v i d e o e n v e l k o m m e n. T e k n i k k e n v i l f o r n y f i l m s p r o g e t, o g v id e o f o r m a t e t e g n e r s ig t il d e n l i l l e t v - s k æ r m. D e n i m p r o v i s e r e n d e i n s t r u k t ø r g ø r p r o f e t i s k o p m æ r k s o m p å, a t n å r d e s t o r e t v - s k æ r m e o g H i g h D e f i n i t i o n - t e k n i k k e n b l i v e r f o lk e e je, v i l s i t u a t i o n e n b l i v e e n a n d e n. F r e m t i d e n s t e k n i k - n u t i d e n s v i r k e l i g h e d - f o r a n d r e r f i l m m e d i e t, m e n v i h a r i n t e t v a l g a n d e t e n d a t t i l p a s s e o s, s ig e r e n p r a g m a t i s k o g i n n o v a t i v A n t o n i o n i. J o h n E l l i s s k r e v o m d e n l i l l e t v - s k æ r m m e d a lt f o r få d e t a l j e r ; s a m m e å r v e d M i c h e l a n g e l o A n t o n i o n i, a t t v e t v i l k o m m e t i l at l i g n e f i l m l æ r r e d e t o g g e n g iv e b i l l e d e r m e d e t m u l t i p l u m a f d e t a l j e r o g i h ø j o p l ø s n i n g. S t ig H j a r v a r d p o in t e r e r i s i n a r t i k e l F r a d i g i t a l e m e d i e r t il s o c i a l e h j æ l p e m i d l e r ( ), h v o r d a n m a n m å d if f e r e n t ie r e m e l l e m s k æ r m s t ø r r e ls e r o g d e m u l i g h e d e r, s o m t e k n i k k e n d e r m e d r u m m e r. J o m i n d r e s k æ r m, o g d e r m e d j o k o r t e r e a f s t a n d t il d e n, j o m e r e i n d i v i d u a l i s e r e s m e d ie b r u g e n. M e d d e n s t o r e ( f l a d ) s k æ r m, d e r e r e t a f s t a t u s s y m b o l e r n e f o r f r i v æ r d i d a n s k e r n e, h a r m a n d e r i m o d e n s o c i a l a f s t a n d, d v s. a t a p p a r a t e t k a n s a m le f le r e o m s ig. F a m i l i e o g v e n n e r, d e n æ r m e s t e, å p r o p o s J o h n E l -

9 a f Erik Svendsen l i s k a r a k t e r i s t ik a f t v - m e d i e t, f o r e n e s f o r a n e t p r iv a t læ r r e d, d e r k a n a l i s e r e r a l s k e n s u n d e r h o l d n i n g o g i n f o r m a t i o n e r. W i m W e n d e r s s p u r g t e t il, h v a d t v o g v i d e o b e t ø d f o r f i l m k u n s t e n, u n d e r f o r s t å e t i b io g r a f e n. I d a g e r d e s p ø r g s m å l a f lø s t a f, h v a d u d b r e d e l s e n a f h j e m m e b i o g r a f e n o g d i g i t a l is e r i n g e n a f d e t l e v e n d e b il l e d e v i l a f s t e d k o m m e a f f o r a n d r i n g e r f o r f i l m m e d ie t. H v o r d a n s k a l b io g r a f f i l m e n r u s t e s i g t i l f r e m t i d e n? F i l m k u n s t e n k a n i d a g d i s t r i b u e r e s i fle re k a n a l e r. D i g i t a l i s e r i n g e n o g u d b r e d e l s e n a f n e t t e t g i v e r h e l t n y e v i l k å r f o r m e d ie t. F i l m e n k a n p å é n g a n g b l iv e y d e r l i g e r e d e m o k r a t i s e r e t o g m a r g i - n a l is e r e t v i a n e tte t. D e n k a n b l iv e le t t e r e t i l g æ n g e l i g - on dem and - o g e t p e r m a n e n t r e p r o d u c e r b a r t k u l t o b j e k t f o r f e i n s c h m e c k e r e. K a n f i l m e n s a u r a t a b o g g e n a u r a t i s e - r i n g f o r e n e s? IV B a r b a r a K l i n g e r h a r n a t u r l i g v i s r e t, n å r h u n i s in b o g Beyond the Multiplex. Cinema, New Technologies and the Home ( ) s ig e r, a t J o h n E l l i s m o d s t i l l i n g m e l l e m f ilm e n i b io g r a f e n o g b il l e d e t p å t v - s k æ r m e n e r o u t d a t e d ( K l i n g e r : 4 9 ). M e d h j e m m e b i o g r a f e n k a n m a n i p r i v a t e n s e f i l m i r e t s t o r t f o r m a t, m e d m e g e t d e t a l j e r e d e b i l l e d e r o g h ø j l y d. B a r b a r a K l i n g e r s æ r i n d e e r i m i d l e r t i d i k k e b io g r a f f i l m e n s v e r d e n, m e n d e r i m o d a t o v e r v e je, h v i l k e n b e t y d n i n g h j e m l i g g ø r e l s e n a f f i l m s e n in g e n g e n e r e r e r, f o r f i l m i n d u s t r i e n o g k e r n e f a m i l i e n s å v e l s o m fo r d i v e r s e a f a r t e r a f f i l m connaisseurs. B a r b a r a K l i n g e r k o n s t a t e r e r, a t a n t a ll e t a f h j e m m e b i o g r a f e r e r v o k s e t m e d e k s p l o s i v h a s t s i d e n 9 / h v i l k e t v i d n e r o m d e n n a t i o n a l e h o r i s o n t, h u n s k r i v e r u d f r a. V i h ø r e r f.e k s. o m, h v o r d a n d e n t e k n o l o g i s k e f æ s t n in g k a n l u k k e d e n s k r æ m m e n d e g l o b a l e v e r d e n u d e. D e n n e v i t a l i s e r i n g a f d e n k o l d e k r i g s p a r a n o i a k a n i f ø r s t e o m g a n g v i r k e le t t e r e a n s t r e n g t, m e n j e g m å i n d r ø m m e, a t f le r e a f d e r e k l a m e r, K l i n g e r i n d d r a g e r, f r e m s t i l l e r h j e m m e b i o g r a f e n s o m e t r e s e r v a t f o r m i d d e l k l a s s e a m e r i k a n e r e, d e r f ø le r t r a n g t i l a t t r a n s c e n d e r e a l v e r d e n s p r o b l e m e r. A b s t r a h e r e r v i i m i d l e r t i d f r a h j e m m e b io g r a f e n s o m e t æ r k e a m e r i k a n s k k u l t u r t e g n, e r d e t a f g ø r e n d e, a t d e t t e k n is k e m e n a g e r i e r s y s t e m k o n f o r m t. A n s k a f f e l s e n a f u d s t y r e t s i g n a l e r e r o v e r s k u d a f s å v e l k u l t u r e l s o m ø k o n o m i s k k a p i t a l. D e t t e k n i s k e g r e j b e s t y r e s a f d e t s e je r - h u s f a d e r e n ; e n d e l ig h a r d e n t r u e d e m a n d f å e t s ig e n n y le g e p l a d s - o g n å r u n d e r h o l d n i n g e n e r e n f r i t i d s f o r n ø j e l s e, t i l l a d e r f le r e s ig d e n f r i h e d a t s e l i d t b o r t f r a d e n g o d e s m a g, n å r d e s e r f i l m : m a n s e r feel good- f i l m o g i k k e m i n d s t a c t i o n f i l m m e d b u l d e r o g b r a g. B l o c k b u s t e r - f i l m e r s o m s k a b t t i l d e n h j e m l i g e h y g g e ( o g t it p r o d u c e r e t m e d d e t m a r k e d f o r ø je, f o r d i f ø r s t e c i r k u l a t i o n i b io g r a f e n i k k e g iv e r t i l s t r æ k k e l i g t a f k a s t ). B a r b a r a K l i n g e r s s t u d i e i n k l u d e r e r o g s å a n d r e, m i n d r e a p o l o g e t is k e a s p e k t e r. D e n b a g v e d l i g g e n d e, o m e n d i k k e e k s p l i c it e r e d e, p o in t e, e r e n v i d e r e f ø r e l s e a f W a l t e r B e n j a m i n s id é o m, a t s k r ib e n t e n s k a l f o r v a n d l e s t i l p r o d u c e n t ( f o r m u l e r e t i a r t i k l e n S k r i b e n t e n s o m p r o d u c e n t, ). D e n s a k r o s a n k t e k u n s t n e r s k a l a f l ø s e s a f a l m i n d e l i g e b r u g e r e a f m e d ie r n e. D e n d i g i t a l e t e k n i k p e g e r p å d e n m u l i g h e d. F.e k s. v e d d e n s y s t e m u n d e r m i n e r e n d e k o p i e r i n g a f f i l m ( o g a n d r e t e k s t f o r m e r ), s o m c o m p u t e r e n k a n g iv e a d g a n g t il, m e n o g s å v e d c o m p u t e r t e k n o l o g i e n s b l i v - d i n - e g e n - f i l m s k a b e r - p r o g r a m m e r. F o r v a n d l i n g e n k a n s k e p å c o m p u t e r e n s l i l l e s k æ r m, m e n b læ s e s o p p å f l a d s k æ r m e n o g s e n d e s u d i d e t g l o b a l e r u m v i a c o m p u t e r e n s n e t a d g a n g. P å d e n k o n t o h a r m a n f å e t e n s t r ø m a f s u b g e n r e r o g g e n r e p a r o d ie r, d e r v is e r, 1 9 1

10 Film skal ses i biografen Tom Hanks møder John F. Kennedy i Forrest Gum p (1994, instr. Robert Zemeckis). a t b r u g e r n e o m f u n k t i o n e r e r m e d ie t. V i t t ig e a m a t ø r h o v e d e r t r y l l e r Gladiator o m t i l Gaydiator, Mission Impossible t i l Admission Impossible, o g d e n g l o b a l e v e r d e n k a n n y d e l ø j e r n e p å Y o u T u b e. B r u g e r e n s o m p r o d u c e n t r e a l is e r e s i d e t s m å, n å r d v d - o g v h s - a f s p i l l e r e n g ø r d e t m u l i g t a t b r y d e f i l m e n o p. M e d f j e r n b e t j e n i n g e n k a n b r u g e r e n g e n t a g e y n d l i n g s - s c e n e r, n y d e s t il l b i l le d e r, la v e s l o w m o t io n, s o m k a n v i s e b e v æ g e ls e r, g e s t ik o g d y n a m i k, s o m a f s p i l n i n g i n o r m a l h a s t i g h e d i k k e a f s lø r e r, å p r o p o s B e n j a m i n s o p t i s k u b e v id s t e. N å r m a n s p o le r, s p o l e r e r m a n f i l m e n s n a r r a t i v e k r o n o l o g i, o g g o d t d e t s a m m e, s y n e s B a r b a r a K l i n g e r a t m e n e. S e l v o m h j e m m e b i o g r a f e n e r u d t r y k f o r, a t k u l t u r i n d u s t r i e n e r o b r e r t e r r æ n i i n t i m s f æ r e n, k a n ( f o r ) b r u g e r n e p å d e n a n d e n s i d e g ø r e f i l m v æ r k e r n e t i l d e r e s e g n e, o m s k a b e d e m, s o m d e f ø le r t r a n g t il. G ø r e f i l m e n t i l e n l y s t v a n d r i n g, e x c e s t i l e s s e n s. V 192 D e t d e k o n s t r u k t i v e p o t e n t i a l e i d e d i g i - t a le r e p r o d u k t i o n s t e k n i k k e r e r e n e n d n u m e r e u d t a l t p o in t e i L a u r a M u l v e y s b o g Death 24x a Second ( ). I l l u s i o n e n o m d e t l e v e n d e b il l e d e, 2 4 g a n g e i s e k u n d e t, n e d b r y d e s e k s p l i c it, h v i l k e t t it le n a n g iv e r. S o m e t e k k o a f R o l a n d B a r t h e s f o t o g r a f i s t u d i e r - i s æ r d e l e s h e d d e n p e r s o n lig e a p p r o a c h, m a n f in d e r i n y k l a s s i k e r e n Det lyse kammer ( ) - e r d e t s n a r e r e d e n t a b t e v e r d e n, L a u r a M u l v e y e f t e r ly s e r i s in e e s s a y is t is k e a n a l y s e r a f f i l m m e d i e t. E n a f B a r t h e s k o n g s t a n k e r v a r, a t f o t o g r a f ie t v a r e t u d p r æ g e t r e f e r e n t ie lt o g i n d e k s i k a l s k t e g n, d v s. e t f y s is k s p o r a f d e t, d e r e n g a n g b l e v i n d f a n g e t a f t e k n ik k e n. O g s å v i d e r e u d v i k l i n g e n a f f o t o g r a f ie t - f i l m e n s l e v e n d e b ille d e - e r i n d e k s i k a l s k o g t i l h ø r e r f o r t id e n s v e r d e n a lle r e d e ø j e b l i k k e t e fte r, a t d e t e r o p t a g e t. D e i n d e k s i k a l s k e t e g n p e g e r p å n o g e t, d e r v a r - o g d e r m e d o g s å p å d e t, d e r e r f o r s v u n d e t. F i l m e n e r i k k e d r ø m, m e n d e s i l l u s i o n. E t d y n a m i s k u d t r y k f o r memento mori. T i d e n i n d s k r i v e r s ig u v æ g e r l i g t i m e d ie t. F r e m h æ v e r M u l v e y d e t r e f e r e n t ie lle

11 a f Erik Svendsen i o g m e d, a t h u n d v æ l e r v e d f i l m e n s o g f o t o g r a f ie t s v i d n e s b y r d o m d e t f o r g a n g n e, e r h u n p å d e n a n d e n s i d e o p m æ r k s o m p å, a t d e t d i g i t a l e b il l e d e h a r t ø m t d e t a n a lo g e b il l e d e. D e r e r in t e t r e f e r e n t ie l t a t h e n v i s e t i l i d e t k o n s t r u e r e d e b il l e d e. S k a l m a n s a m m e n l i g n e d e t d i g i t a l e b il l e d e m e d e t a n d e t v i s u e l t f o r m u d t r y k, m å d e t b l iv e m a l e r ie t. O m d e t e r e n p e n s e l, d e r r e a l is e r e r m a l e r e n s i n t e n t i o n, e l l e r d e t e r e n m a s k i n e, d e r m a t e m a t i s k m a n i f e s t e r e r i n s t r u k t ø r e n s f a n t a s i, k a n n æ s t e n - m e n o g s å k u n n æ s t e n - k o m m e u d p å ét: f i l m e n a d s k i l l e r s ig i k k e læ n g e r e f r a a n i m a t i o n s f i l m e n. D e n e r i k k e læ n g e r e e n i n d e k s i k a l s k m e d i e t e k n o l o g i, s n a r e r e e n s u b g e n r e k n y t t e t t i l m a l e r i e t ( M u l v e y : 2 0 ). D e t e r i s p æ n d i n g e n m e l l e m d i s s e to p o le r, L a u r a M u l v e y s b o g s v in g e r. P å d e n e n e s id e l æ s e s e n r æ k k e ( a n a lo g e ) f i l m k l a s s i k e r e s o m v i d n e s b y r d o m h i s t o r i e n o g d e n t a b t e t i d. M e l a n k o l i e n o g d e t u h y g g e lig e l u r e r u n d e r o v e r f l a d e n. F o t o g r a f ie t o g f ilm e n k a n v æ r e e n g e n v e j t i l d e t r e e lle o g d e t t r a u m a t i s k e, f o r u d s a t a t i n d e k s e t e k s is t e r e r : Som et fortidsspor, der strækker sig ind i det præsente og i tilfældet m ed filmen ser ud til at kunne levendegøre den døde menneskelige krop, mens fotografiet nærmer sig det uhyggelige (uncanny ) som en effekt af blandingen af det levende og døde. (Ibid.: 31). M e n n å r d e t v i s u e l l e t e g n - i f o t o g r a f ie t, i f i l m e n - m i s t e r s in i n d e k s i k a l s k e n a t u r, s i n r e f e r e n t ia lit e t, e r s i t u a t i o n e n e n a n d e n. P å d e n a n d e n s id e b e s t r æ b e r M u l v e y s i g p å a t b r u g e d ig it a l e t e k n i k k e r i m o d d e t h e g e m o n i s k e : d e n n a r r a t i v e, k a u s a l t - l o g i s k f ik s e r e d e f i l m m e d d e n s h a n d l i n g s b i l l e d e r. F æ l l e s t r æ k k e t m e d B a r b a r a K l i n g e r e r å b e n l y s t. O g s å h e r h a n d l e r d e t o m a t ø jn e d e f r i h e d e r i r e p r o d u k t i o n e n, i f r e m v i s n i n g e n, s o m d e r e p r o d u k t iv e t e k n i k k e r r u m m e r. P o in t e n e r a t f o r h a l e e lle r e n d n u m e r e r a d i k a l t a f m o n t e r e d e t d o m i n e r e n d e f i l m s p r o g. I d e a l e t e r a t s t o p p e b i l l e d s t r ø m m e n, p l e je s t il l b i l le d e t. A t f o r v a n d l e h a n d l i n g s b il l e d e t t il e t t i d s b i l l e d e, s o m d e t h e d d e r h o s D e l e u z e. N å r b r u g e r e n b l i v e r p r o d u k t i v m e d re- mote controlen, b lo t læ g g e s e n h i d t i l s k ju l t s k ø n h e d o g a n d r e s i d e r a f k ø n s f r e m s t i l l i n g e n. Å b e n b a r t f o r b i n d e r f e m in i s t e n o g p s y k o a n a l y t i k e r e n L a u r a M u l v e y d e k o n s t r u k t i o n e n a f h a n d l i n g e n m e d e n s æ r lig k v i n d e l i g n y d e ls e : Uden den magt til at organisere relationer m ellem bevægelse, action og plotfremdrift, som hele den filmiske kultur kategoriseret som handlingsbilledet (Gilles Deleuze) er afhængig af, bliver den mandlige Hollywood-stjerne eksponeret og kan feminiseres af tilskuerens fortryllede blik. Som en films maskulinitet udsættes for forsinkelsens og fragmenteringens kastrationseffekter, kan denne form for tilskuermagt modarbejde filmens væsen, men det er også en opdagelsesproces, en fetichistisk form for tekstanalyse. Når historien fragmenteres, og dens protagonister transformeres til stillbilleder og modelbilleder, som kan restaurere bevægelsen, ændres filmens rytme. (Ibid.: 166). B a r b a r a K l i n g e r o g L a u r a M u l v e y r e p r æ s e n t e r e r ( f o r ) b r u g e r e n, d e r o m f u n k t i o n e r e r d e n d i g i t a l t ( o g a n a l o g t ) r e p r o d u c e r e d e f i l m. H j e m m e b i o g r a f e n - o g d e t, d e r e r m i n d r e - r u m m e r q u a t e k n is k e f a c il it e t e r m u l i g h e d f o r a t f o r v a n d l e f i l m e n. E x c e s æ s t e t ik k e n k a n lig g e g e m t s e l v i h a n d l i n g s b i l l e d e t s f i l m, m e l o d r a m a e t k a n n y d e s e n d n u m e r e v e d, a t b r u g e r e n s t o p p e r t i d e n e l l e r e k s t r a p o l e r e r d e n. D e n p r i v a t e s e n i n g g ø r v o y e u r e n s o g f e t ic h i s t e n s o m g a n g m e d f i l m e n e n d n u m e r e l y s t f y l d t. F i l m a n a l y s e n f å r f le r e f a c e t t e r i o g m e d d e d i g i t a l e t e k n ik k e r, o g d e t e r d e n p o in t e, d e r en miniature p r a k t i s e r e s h v e r d a g i m i l l i o n e r a f h j e m, h v o r s e e r e n v i a m a s k i n e n s m a n i p u l a t i o n s r e g i s t e r g ø r e t e ls k e t v æ r k t i l s it e g e t u d t r y k. H j e m m e b i o g r a f e n o g c o m p u t e r e n e r s u b v e r s i v e - s a m t i d i g m e d, a t d e e r e n 1 9 3

12 Film skal ses i biografen p e n g e m a s k in e f o r m e d ie i n d u s t r i e n. M e n h v a d m e d f i l m e n i b io g r a f e n? D e n f å r d e t ik k e b e d r e m e d b r u g e r e n s e r o b r i n g a f d e n r e p r o d u c e r e d e f ilm t e k s t. VI D. N. R o d o w i c k s k r e v i e n l a n g f i l o s o f is k m e d it a t i o n o v e r f i l m m e d i e t s s i t u a t i o n, The Virtual Life of Film. E t a f b o g e n s o m d r e j n i n g s p u n k t e r e r d i g i t a l i s e r i n g e n a f b il l e d e t o g d e r m e d i s id s t e e n d e e k s k o m m u n i k a t i o n e n a f d e t r e f e r e n t ie lle o g i n d e k - s i k a l s k e i f i l m b il l e d e t. N å r d i g i t a l t e k n i k s n a r e r e k a n s a m m e n l i g n e s m e d m a l e r e n s f r i h å n d s t e g n i n g e n d m e d d e t a n a l o g e f o t o g r a f i, f o r a n d r e s f i l m e n s n a t u r. D e n v i r t u e l le f i l m k a n v æ r e i k o n i s k, m e n d e n k a n ik k e b e s id d e d e n p a t i n a, s o m L a u r a M u l v e y s e r i f o r t id e n s k l a s s ik e r e. F i l m e n m i s t e r s i n e h i s t o r i s k e r ø d d e r. D e n f å r t i l g e n g æ l d e n r æ k k e v i s u e l l e f r ih e d e r. P a r a d o k s a l t n o k e r d e t i m i d l e r t i d s å d a n, h v a d a n g å r f o t o g r a f ie t, a t m a n k u n i b e g r æ n s e t o m f a n g h a r k a p p e t r ø d d e r n e t i l d e t ( t i l s y n e l a d e n d e ) r e f e r e n t ie lle. T e n d e n s e n e r i k k e s å u d t a l t i f i l m e n ( d e t s k a l je g k o m m e t ilb a g e t il i m i n u d g a n g ), m e n s d e t u b u n d n e f o t o g r a f i - d e t r e n t c o m p u t e r m a n i p u l e r e d e b il l e d e, s o m h a r d i s t a n c e r e t s ig f r a d e t i n d e k s i k a l s k e - i v i d u d s t r æ k n i n g m i m e r d e t p e r f e k t a n a l o g e b il l e d e, t æ n k b l o t p å f o t o g r a f e r s o m A n d r e a s G u r s k y o g J e f f W a l l. M e d P h i l i p R o s e n - s o m i b o g e n Change Mummified ( ) h e n t e r id é e n f r a H o m i K. B h a b h a - t a l e r R o d o w i c k o m digital mimicry, d v s. e n m i n u t i ø s e f t e r lig n i n g a f e t f o r læ g, m e n u d e n a t d e r e r e n e s s e n s b a g o v e r f l a d e n. D e t m a n i f e s t e b i l l e d e l i g n e r n o g e t v e l k e n d t, m e n e r d o g e n r e n k o n s t r u k t i o n. P å d e n e n e s id e b l i v e r a l le m e d i e r i d a g s i d e s t i l l e t ; a l le u d s æ t t e s f o r d i g i t a l i s e r i n g e n, h v o r f o r d e r i k k e e r n y e m e d ie r, m e n 194 b l o t e n e n d e l ø s b å n d s l ø j f e a f r e m e d i e r i n g o g s i m u l a t i o n. P å d e n a n d e n s id e e r d e t f o r t s a t f i l m e n, d e r f o r R o d o w i c k u d g ø r a r k e t e k s t e n : Som et resultat af dens århundrede lange succes som en bredt tilgængelig og opslugende kulturel form dominerer filmen vores kulturelle forståelse af, hvad levende billeder består af. Denne forestilling om filmen fungerer som skabelon for designet af den store vifte af digitale interaktive medier. (Rodowick 2007: 95). I d e g l a d e p o s t m o d e r n e d a g e v i l l e m a n s ig e, a t r e p r æ s e n t a t i o n e n e r t o m i d e t d i g i t a le b il l e d e. I k k e d e s to m i n d r e s u g g e r e r e r b i l l e d s t r ø m m e n i m ø r k e t f o r t s a t. T i l s k u e r e n l a d e r s ig f o r f ø r e a f d e n r e n e s i m u l a t i o n. D e t e r k o g n it io n s t e o r i e n o g p s y k o s e m i o t i k k e n e n i g e o m. S e l v o m f i l m e n b l i v e r e t r e n d y r k e t v i r t u e l t p r o d u k t, æ n d r e s d e r g r u n d læ g g e n d e i k k e v e d d e n b a s a l e f o r b i n d e ls e m e l l e m l æ r r e d e t s g e n g iv e ls e a f l i v o g d e t i m a g in æ r e l i v, s o m t i l s k u e r e n i s a l e n r e js e r ig e n n e m. D i g i t a l i s e r i n g e n a f s t e d k o m m e r ik k e r a d i k a l e f o r a n d r i n g e r, h æ v d e r R o d o w i c k, d e r m e n e r, a t d e n d i g it a le e r o b r i n g n o k v i l æ n d r e d e t l e v e n d e b il l e d e s n a t u r, m e n n æ p p e h jæ l p e b io g r a f e j e r n e t i l a t v i n d e e t n y t o g s t o r t p u b l i k u m. S å d a n s e r f i l m i n d u s t r i e n n u i k k e p å s a g e n. D e n h a r i n o g le å r le v e t a f a t r e p r o d u c e r e g l e m t e s k a t t e f r a b a g k a t a lo g e t - f o r t id e n s f i l m, s o m v i a d v d - m e d i e t k a n r e v i t a l i s e r e s o g ig e n g i v e ø k o n o m i s k a f k a s t. M e n d i g i t a l is e r e d e g e n o p t r y k o g h u r t i g e r e d i s t r i b u t i o n a f d e n y e s t e f i l m æ n d r e r ik k e v e d d e t f a k t u m, a t i n d u s t r i e n s k r a n t e r. F o r d i k o p i e r i n g fr a n e t t e t o g a n d r e k i l d e r m i n d s k e r i n t e r e s s e n f o r a t g å i b io g r a f e n. S a lg e t a f d v d e r t i l h j e m m e b i o g r a f e n e r d a l e n d e. F o r R o d o w i c k e r d i g i t a l i s e r i n g e n in g e n k a t a s t r o f e. D e n s k a b e r i k k e n y e m e d ie r, m e n o p e r a t i o n e r, s o m k a n g e n e r e r e s y m b o l s k i n f o r m a t i o n : C o m p u t e r e p r o d u c e r e r i k k e o b j e k t e r e lle r t i n g, m e n a u t o m a t i s e -

13 a f Erik Svendsen A vatar (2009, instr. James Cameron). r e d e p r o c e s s e r, d e r t r a n s f o r m e r e r i n p u t s o g o u t p u t s. D e t k a n m a n k a l d e e n c o o l, p r a g m a t i s k b e t r a g t n in g. D e t u n d r e r m i g i m i d l e r t i d, at R o d o w i c k i s i n p e j l i n g a f m e d ie t s f r e m t i d i k k e m e d é t o r d o m t a l e r d e n n y e ( e g e n t lig g a m l e ) 3 D - t e k n i k, d e r l i g e n u s e r u d t i l at v æ r e f i l m i n d u s t r i e n s m a n t r a. E n t e k n i k, d e r ( i a lt f a ld i n d t i l v i d e r e ) u d m æ r k e r b io g r a f f i l m e n i m o d s æ t n i n g t i l a l le d e a n d r e p la t f o r m e. VII D e n l a c a n i a n s k e k u l t u r k r i t i k e r S l a v o j Z i z e k h a r i k k e m e g e t t i l o v e r s f o r J a m e s C a m e r o n s b l o c k b u s t e r Avatar. I e s s a y e t H o l l y w o o d - m a r x i s m e n s f o r n e m m e l s e f o r p o l i t i s k k o r r e k t h e d ( ) h a r c e l e r e r h a n o v e r h i s t o r i e n s f o r d æ k t e v a l o r i s e r i n g e r : [ U ] n d e r o v e r f l a d e n k ø r e r e n [...] r e a k t i o n æ r g r u n d f o r t æ llin g, h v o r a v a t a r e r n e f r a f ø r s t t il s id s t b l o t e r m e n n e s k e t s r e d s k a b, s o m d e t s lå s fa s t i i n d l e d n i n g e n. A n a l y s e n e r é n l a n g i d e o l o g i k r i t i s k e k s e g e s e. D e t p å v i s e s, h v o r d a n f i l m e n k r y d s e r f o r s k e l l ig e f i l m h i s t o r i s k e s p o r - f r a Who Framed Roger Rabbit ( , Hvem snørede Roger Rabbit?, in s t r. R o b e r t Z e m e c k i s ) t i l The M atrix ( , in s t r. A n d y o g L a n a W a c h o w - s k i) - o g i p a g t m e d L a c a n g ø r Z i z e k e n d e l u d a f a t u d s t i l l e Avatars u d n y t t e l s e a f f a n t a s i e n, i s æ r d e l e s h e d n å r d e n p r æ t e n d e r e r, a t i d e a l e t e r e n k æ r l i g f o r b i n d e ls e m e l l e m t o u m a g e v æ s e n e r ( e n f o r k r ø b le t h v i d m a n d o g p r i n s e s s e - a v a t a r e n ). F o r L a c a n o g Z i z e k k a n f a n t a s i e n v æ r e a lt f o r k o m p r o m i s s ø g e n d e, o g d e t e r t ilf æ ld e t, n å r f i l m e n s s k i l d r i n g a f d is s e n a t u r e n s b l å b l o m s t e r t i l s l ø r e r a v a t a r e r n e s h e l t e g n e u n d e r t r y k k e n d e h i e r a r k i e r. B e v a r e s ; s p ø r g s m å le t e r b l o t, o m Z i z e k s a f k o d n i n g i k k e e r b l i n d f o r d e t, d e r b æ r e r f i l m e n. D e t e r e f t e r m i n e b e g r e b e r s le t i k k e 195

14 Film skal ses i biografen h i s t o r i e n, f o r d e n e r, s o m a l le k r i t i k e r e h a r g j o r t o p m æ r k s o m p å, e t k o n g l o m e r a t a f d i v e r s e m y t e r - b ib e ls k e, i n d i a n s k e, g r æ s k e p l u s e n s a m m e n k o g t r e t a f f i l m h i s t o r i s k e p e r le r. D e r i m o d e r d e t d e t s p e k t a k u l æ r t c i n e m a t o g r a f i s k e, h e r i s æ r d e l e s h e d 3 D - e f f e k t e r n e, s o m g i v e r t i l s k u e r e n e t k i c k. M i l l i o n e r a f m e n n e s k e r h a r i k k e s e t Avatar p å g r u n d a f h i s t o r i e n. D e n e r old hat. D e h a r s e t f i l m e n, f o r d i d e n f o r b i n d e r n y r a f f in e r e t t e k n i k m e d v i s u e l l e e x c e s s e r. D e n s o v e r v æ l d e n d e t e k n is k e g e n ia l i t e t s k a l t je n e t i l a t d æ k k e o v e r [ e n ] g r u n d læ g g e n d e k o n s e r v a t is m e, e r k l æ r e r Z i z e k. E f t e r m i n m e n i n g f o r h o l d e r d e t s ig o m v e n d t : H i s t o r i e n, d e r i k k e e t ø j e b l i k k a l d e r t å r e r f r e m h o s t i l s k u e r e n, e r p å s k u d d e t, i k k e e s s e n s e n. E s s e n s e n e r d e v i s u e l l e lu f t t u r e. D e t e r in g e n k u n s t a t a f s lø r e f i l m e n s f a ls k e b e v i d s t h e d, d e n s r e a k t i o n æ r e m y t e r : D e n k l i c h é - s p æ k k e d e d r a m a t u r g i e r s å a t s ig e b a r e d e t o g s k i n n e r, s o m d e t v i s u e l l e c i r k u s s k a l k ø r e d e r u d a d p å. D e t m a s s iv e o p t o g a f m y t e r e r h i s t o r i e n s k i t : S u s e t e r d e t a u d io v i s u e l l e, o g d e r m e d s k a b e l s e n a f e t n y t f i l m i s k r u m, d e r g å r t æ t t e r e p å t i l s k u e r e n, e n d m a n h i d t i l h a r o p le v e t. V o y e u r e n k a n i k k e s t å d i s t a n c e n. O g d e t e r l ig e n e t o p d é t, d e r s k a l t i l f o r a t g iv e f i l m e n i b io g r a f e n n y t l i v : N å r 3 D - e f f e k t e r n e f u n g e r e r, f o r l a d e r t i l s k u e r e n r o l l e n s o m h e m m e l i g b e s k u e r o g s a n s e s u g g e r e r e s t il a t t r æ d e i n d i d e n v i r t u e l l e r e a lit e t. B i o g r a f m ø r k e t m i s t e r l i d t a f s it b e s k y t t e n d e m ø r k e, o g d e t e r g o d t d e t s a m m e. S e l v o m d e t i p a r e n t e s b e m æ r k e t s k a l t ilf ø je s, a t d e 3 D -e f f e k t e r, m a n u d s æ t t e s f o r i U n i v e r s a l S t u d i o s i L A, e r l a n g t m e r e s a n s e s t i m u l e - r e n d e. H e r k r y b e r c y b o r g - f i n g r e r u n d t o m h o v e d e t p å t i l s k u e r e n, o g h e r r y s t e r s t o le n u n d e r é n, s å m a n m o t o r i s k e r h e n s a t t i l e n v i r t u e l v e r d e n, d e r m o b i l i s e r e r h e le c h o k b e r e d s k a b e t. M e n l i d t f æ r r e e f f e k t e r h a r 196 o g s å re t. F i l m i n d u s t r i e n h a r t i d l i g e r e u d e n s t ø r r e h e l d l a n c e r e t 3 D -e f f e k t e r. D e n g i g a n t i s k e s u c c e s, J a m e s C a m e r o n h a r f å e t m e d Avatar - o g fle re f o r s ø g e r a t t r æ d e i d e t t r e d i m e n s i o n a l e f o d s p o r, s o m f.e k s. T i m B u r t o n s Alice in Wonderland ( ) o g d e t a f s l u t t e n d e k a p it e l i H a r r y P o t t e r s a g a e n - d e m o n s t r e r e r, a t t e k n ik k e n h a r f r e m t i d e n f o r s i g. I n o g le å r i d e t m i n d s t e, i n d t i l t v - t e k n o l o g i e n o g s å k a n t i l b y d e t r e d i m e n s i o n a l e b ille d e r. M e n s e lv n å r d e n d a g s n a r t o p r i n d e r, h a r f i l m e n i b io g r a f e n d e t s t o r e m ø r k l a g t e r u m s o m s in f o r c e. P å d e t t e p u n k t - i f o r n e m m e l s e n a f a t b l iv e s u g e t i n d i e t k o l l e k t iv t r u m, e n v i r t u e l o g d y b v e r d e n - f i n d e r f i l m e n s in e n e s t å e n d e b e r e t t ig e ls e. D e t e r d e t te k o l l e k t iv e m ø r k e, d e r k a l d e r p å t i l s k u e r e n s t r a n g t i l a t t r æ d e i n d i l æ r r e d e t s im a g in æ r e r u m - a c c e n t u e r e t a f d e t t r e d i m e n s i o n a l e b il l e d e ( h e r u n d e r o g s å d e n s u b t ile l y d i s a le n ), s o m e r f i l m e n s c l o u. N å r t e k n i k k a n s t im u l e r e t r a n s c e n d e n t e b e v æ g e ls e r i d e t i m a g in æ r e r u m. É n p o i n t e e r i ø jn e f a l d e n d e, n e m l i g a t 3 D - e f f e k t e n e r e n s b e t y d e n d e m e d e n d r e j n i n g a f f i l m k u n s t e n i r e t n in g a f d e n i m a g in æ r e, f a n t a s i b å r n e, d ig it a lt v i r t u e l l e f o r t æ l l i n g. H v e m g id e r s e Bænken i 3 D? S p e k t a k u l æ r o v e r v i r k e l ig h e d e r l ø s e n e t, i k k e o p d a t e r e t r e a lis m e. D e t e r i k k e t ilf æ l d i g t, a t d e t e r s p e k t a k u l æ r e f o r t æ llin g e r : s c i e n c e - f a n t a s y o g k l a s s i s k s u r r e a lis m e, s o m s k a l p r o m o v e r e d e n y e t e k n is k e t id e r i b io g r a f e n. D e t e r i l l u s i o n i s t e n M é l i è s, d e r d o m i n e r e r p å b e k o s t n i n g a f r e a lis t e n o g d o k u m e n t a r i s t e n L u m i è r e, f o r n u a t h e n v i s e t i l f i l m m e d i e t s k l a s s is k e m o d s æ t n i n g s p a r, d e r - s o m S ie g f r i e d K r a c a u e r i n s t r u k t i v t v i s e r i s in Theory of Film ( ) - d a n n e r t o s p o r i f i l m e n s la n g e h i s t o r ie. K r a c a u e r v a r s e lv m e s t s t e m t f o r r e a l i s m e n. D e t s a m m e v a r A n d r é B a z i n, d e r la n c e r e d e d y b d e f o k u s s o m d e n d e m o k r a t i s k e f ilm s

15 a f Erik Svendsen k e n d e m æ r k e. I d a g s k a l f i l m e n v æ r e m e r e s u g g e s t iv, m e r e s a n s e p i r r e n d e, t r æ n g e l æ n g e r e i n d e lle r n e d i t i l s k u e r e n s b e v i d s t h e d. D e n d i g i t a l e t e k n i k s æ t t e r f i l m e n f r i, s i d e s t ille r d e n m e d m a l e r i e t. I n d e k s ik a l i t e t e n e r s n a r t f o r t id. D e n i m a g i n æ r e o g v i r t u e l l e v i r k e l i g h e d e r b e g y n d t. Litteratur Barthes, Roland (1983 [1980]). D et lyse kam m er. København, Rævens sorte bibliotek. Benjamin, Walter (1996 [1934]). Skribenten som producent. In: Fortælleren og andre essays. København, Gyldendal Benjamin, Walter (1998 [1936]). Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder. In: Kulturkritiske essays. København, Gyldendal Corrigan, Timothy (1991). A Cinem a W ithout Walls. Movies and C u ltu re after Vietnam. London, Routledge Ellis, John (1982). Visible Fictions. London, Routledge og Kegan Paul. Hjarvard, Stig (1999). Fra digitale medier til sociale hjælpemidler. In: Kosm oram a nr København, DFI. Klinger, Barbara (2006). Beyond the M ultiplex. Cinem a, N ew Technologies a n d the H om e. Los Angeles, University of California Press. McGowan, Todd (2007). The Real Gaze. Film Theory After Lacan. New York, State University o f New York Press. Mulvey, Laura (2006). Death 24x a Second. Stillness a n d the M oving Image. London, Reaktion Books. Rodowick, D.N. (2007). The V irtual Life o f Film. London, Harvard University Press. Zizek, Slavoj (2010). Hollywood-marxismens fornemmelse for politisk korrekthed. In: Inform ation,

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635

OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 OPTISK ORANGERI PAVIL L ON T I L GL. HOLTEGAARDS BAR OKHAVE ORANGER I ET 2015 / 87635 KONTEKST Gl. Holtegaard og dens haveanlæg opførtes i en tid, hvor barokkens iscenesættende kultur var på sit højeste

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Turbinerummet fremstår råt og maskinelt med kakler, fliser og højt til loftet. Et par stole står parat til de trængende, men resten af publikum må stå op.

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Ca. 230 medarbejdere Ca. 3400 fødsler Ca. 25.000 ambulante obstetriske besøg Ca. 12.000 besøg i gynækologisk amb. Ca. 8000 udskrivninger

Ca. 230 medarbejdere Ca. 3400 fødsler Ca. 25.000 ambulante obstetriske besøg Ca. 12.000 besøg i gynækologisk amb. Ca. 8000 udskrivninger Den gode gynækologisk obstetriske afdeling med det gode arbejdsmiljø - hvad kan vi lære? Professionel adfærd mellem kolleger og i det tværfaglige samarbejde - hvordan skaber vi det rette miljø? Kurt Klünder

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 2. marts 2016 INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED 10.000 PERSONER Denne analyse beregner effekten af at indføre

Læs mere