Budget Budgetoverslag i overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012. Budgetoverslag 2013 2014 2015. - i overblik"

Transkript

1 Budget 2012 Budgetoverslag i overblik

2 Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2012 og overslagsårene 2013 til 2015, som blev endeligt vedtaget den 10. oktober Vi bygger dermed videre på sidste års arbejde, hvor byrådet i budgettet for 2011 skabte fundamentet til et nyt økonomisk niveau i Silkeborg Kommune. Derfor har det for 2012 været muligt at skabe et stabilt budget uden større overraskelser. Vores sigtepunkter er forsat et anlægsniveau på 250 mio. kr., 50 mio. kr. i afdrag på lån og 50 mio. kr. til at konsolidere os, indtil kassen er på ca. 250 mio. kr. I budgetarbejdet har grundlaget været de politiske mål, som byrådet satte sig sidste år. Målet for budgetåret 2012 er at skabe en økonomisk bæredygtig kommune, som kan være fundamentet for Fremtidens Silkeborg Kommune og grundlaget for god service, innovation og udvikling. En ny økonomisk bæredygtig kommune har krævet og kræver fremover en række vanskelige men nødvendige beslutninger. De betyder bl.a. en tilpasning af serviceniveauet i hele kommunen. I prioriteringen har Silkeborg Byråd yderligere haft 5 mål som pejlemærker for arbejdet: Vi tager hånd om de mest sårbare det er en kerneopgave for kommunen at understøtte dem, der ikke mestrer eget liv. Vi sikrer sundhedsfremme og forebyggelse borgerne skal have mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet. Vi er en attraktiv kommune bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber grundlag for vækst, dynamik og innovation for fællesskabet. Vi laver en bæredygtig miljø- og klimaindsats vi tager et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. Vi skaber fagligt bæredygtige miljøer det giver grundlag for faglig ekspertise og høj kvalitet, bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. I budgettet for 2012 har vi bl.a. taget hånd om de tre svært styrbare områder: Vintertjeneste, den kommunale andel af udgifterne til sundhedsvæsenet (aktivitetsbestemt medfinansiering) og voksenhandicapområdet ved indenfor budgettets overordnede rammer - at tilføre de tre områder flere ressourcer, så budgettet også her er så robust som muligt. I anlægsbudgettet er der i 2012 afsat 210 mio. kr. Heraf skal vi afholde anlægsudgifter på ca. 90 mio. kr., inden for kvalitetsfondsområdet dvs. skoler, dagtilbudsområdet, ældreområdet og idrætsfaciliteter for børn og unge. Derudover er vejområdet prioriteret i forbindelse med motorvejsrelaterede projekter. På skoleområdet er Sølystskolen prioriteret, så skolen kan stå færdig i På handicap- og psykiatriområdet er der i årene 2012 og 2013 samlet afsat 10 mio. kr. til ny- og ombygninger til aktivitetstilbud og boliger. Budget 2012 er et godt udgangspunkt for, at byrådet i fællesskab også i årene fremover kan arbejde på at sikre en økonomisk bæredygtig kommune. En bæredygtighed der er fundamentet for arbejdet med udviklingen af kommunen og kommunens tilbud. Venlig hilsen Hanne Bæk Olsen Borgmester December 2011

3 Indledning Hermed foreligger Budget 2012 og budgetoverslag for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen Budget 2012 i overblik (denne), som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave Budget 2012 i detaljer, der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. Budget 2012 i overblik indeholder: Målaftalen mellem Byrådet og fagudvalgene Bevillings- og anlægsoversigt Kvalitetskontrakt Bevillingsregler Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o Forside. Bevillingsaftale. Takstblad. God læselyst.

4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budget 2012 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Målaftale mellem Byrådet og fagudvalgene Budgetopgørelse Bevillingsoversigt...19 Skattefinansieret anlæg Silkeborg Kommunes kvalitetskontrakt...25 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles Formål Tværgående aktiviteter Rengøring...57 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision Kollektiv Trafik Veje Entreprenøropgaver...72 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision Kultur og Fritid...78 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision Skoler Børn og Familie Handicap - børn Handicap børneinstitutioner Familie Institutioner Socialudvalget: Mission og vision Social Service Handicap Sociale overførsler Handicap sociale overførsler Handicap institutioner Social Service Institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision Arbejdsmarked - service Arbejdsmarked - overførsler Arbejdsmarked - institutioner Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision Sundhedsområdet Ældreområdet Fritvalgsområdet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision Natur og Miljø Planlægning og Byggemodning Bevillingsregler...181

5 BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv. 1

6 MÅLAFTALE MELLEM SILKEBORG BYRÅD OG FAGUDVALGENE

7 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Forudsætninger og økonomiske mål Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for udarbejdelsen af Budget Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og Regeringen Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for Udgangspunktet for aftalen er et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for Service Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2012 udgør 247,8 mia. kr. I forhold til 2011 indgår indtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere i serviceudgifterne. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen i 2012 er forudsat til 18,9 mia. kr. Overførsler Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 59,6 mia. kr. i 2012, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,1 mia. kr. i Anlæg Med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er der sikret fuld finansiering af et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. eksklusiv kommunalt ejede ældreboliger. I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kommunernes investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne udgør således i alt 7 mia. kr. i Der afsættes en lånepulje på 600 mio. kr., herunder til kvalitetsfondsområderne og IT-investeringer. Lånepuljen målrettes primært kommunerne i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder særlige betingelser vedrørende ansøgning til IT-investeringer. Pris- og lønfremskrivning Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,2 pct. fra , og PL-skønnet for anlægsudgifter er 3,0 pct. fra Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2012 på 2,9 pct. Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i marts I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2011 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar

8 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Silkeborg Kommune Befolkningsprognose Udvikling i procent årige ,9% -4,3% 2,3% 3-5-årige ,1% -8,0% -3,9% 6-16-årige ,1% 1,7% 0,8% årige ,0% 1,6% 4,7% årige ,7% 16,7% 26,6% 80+-årige ,7% 17,6% 48,8% I alt ,5% 4,4% 9,4% Mål Byrådets overordnede politiske mål som er gældende for budgetåret 2012: 1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. Hvordan sikres bæredygtig økonomi? Gennem overholdelse af budgetterne for serviceudgifter på udvalgsniveau også selv om nogle af udgifterne er mindre styrbare end andre. Gennem effektivisering, innovation og ny teknologi med klare økonomiske mål. Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivningsmæssige ramme. Gennem de økonomisk mest rentable og fremtidssikrede beslutninger med særligt fokus på forebyggelse. Gennem opbygning af en robust kassebeholdning. 2. Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte dem, der ikke kan mestre eget liv. Hvordan sikres, at der tages hånd om de mest sårbare? Gennem definition af, hvem de mest sårbare er. Ved at tage udgangspunkt i ressourcerne hos de mest sårbare og deres netværk. Gennem forebyggende indsatser og frivillighed. Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivningsmæssige ramme. Ved at lade os lede af evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Gennem et stort fokus på tværfagligt samarbejde, som skal sikre et sammenhængende borgerforløb. 3. Sundhedsfremme og forebyggelse, da borgerne skal have mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet. Hvordan sikres sundhedsfremme og forebyggelse? Gennem gode rammer for at borgerne kan vælge et sundt liv. Ved at prioritere sundhedsindsatser til fordel for de mest udsatte samt børn og unge. Gennem tværfagligt samarbejde, der skal sikre en helhedsorienteret indsats. 4

9 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Ved at skabe gode uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, da gode levevilkår er afgørende for den almene sundhedstilstand. Gennem frivillighed, medborgerskab og i samspil med foreningslivet. Gennem benyttelse og udvikling af vores natur og kulturliv, da aktiviteter, gode oplevelser og glæde er med til at styrke den mentale sundhed. Ved at indtænke sundhed i kerneydelser, planlægning og politikker. 4. Attraktiv kommune, hvor bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber grundlaget for vækst, dynamik og innovation. Hvordan sikres en attraktiv kommune? Ved at rumme alsidige bosætningsmuligheder i varierede bymiljøer og lokalsamfundstyper. Ved at understøtte den lokale erhvervsudvikling samt sikre en strategisk opkobling til det Østjyske Bybånd. Gennem en afbalanceret benyttelse og beskyttelse af vores unikke naturværdier, der understøtter de muligheder naturen giver. Gennem kvalitet i kommunens kerneydelser. Gennem et prioriteret kultur- og fritidsliv. Gennem udvikling af uddannelsesmuligheder og miljøer. 5. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. Hvordan sikres bæredygtige miljø- og klimaindsats? Gennem energibesparende foranstaltninger. Ved en årlig CO 2 reduktion på minimum 2 %, som bl.a. opnås med en ambitiøs varme- og energiplanlægning. Gennem en ambitiøs vand- og naturplanlægning. Gennem de mest fremtidssikrede beslutninger økonomiske og klimamæssigt bl.a. gennem partnerskaber. Ved at Silkeborg Kommune via planlægning, myndighedsbehandling, information og dialog understøtter borgeres og de øvrige interessenters bestræbelser på at skabe fremtidssikrede løsninger. 6. Faglige bæredygtige miljøer, da det skaber grundlag for faglig ekspertise og høj kvalitet, bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. Hvordan sikres fagligt bæredygtige miljøer? Gennem samarbejde og videndeling indenfor og især på tværs af fagområder. Gennem fysiske enheder, som understøtter og sikrer specialviden. Ved at digitalisere og innovere arbejdsformer. Ved at lade os lede af evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Gennem borger- og brugerdreven innovation. Finansielle mål: At der årligt netto afdrages 50 mio. kr. på gælden, samt at kassebeholdningen på sigt konsolideres til et niveau på 250 mio. kr. 5

10 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene I Budgetaftale for budgetåret 2012 og overslagsårene 2013, 2014 og 2015 er der følgende tilkendegivelser: DRIFT På driftsrammen er der indarbejdet følgende rammebesparelser som følge af statens bidrag til effektiviseringer i 2012 bevilling 14 Centralfunktioner kr. Bevilling 15 Fælles Formål kr. bevilling 16 Tværgående aktiviteter kr. bevilling 41 Skoler kr. bevilling 45 Handicap Børn kr. bevilling 55 Handicap kr. bevilling 73 Ældreområdet kr. Såfremt der efter Finanslovsforhandlingerne vedr viser sig mulighed for lettelser på driftsområderne skal ovennævnte rammebesparelser på bevilling 14 (beskæftigelse) 41, 45, 55, og 73 reduceres eller fjernes. ANLÆG Såfremt der efter Finanslovsforhandlingerne vedr igangsættes vækstfremmende foranstaltninger, eller der opstår ekstraordinære muligheder for salg af kommunale ejendomme/grunde, skal anlæg indenfor Børn, Skole og Socialområdet tildeles midler til konkrete projekter, som vil kunne medføre driftsoptimeringer. Ud - og ombygninger med henblik på at løse kapacitetsudfordringer prioriteres forud for nye projekter. TILKENDEGIVELSER Skulle der opstå store ekstraordinære udgifter i 2012, træder forligspartierne sammen og skaber løsningen. Partierne er enige om, at oprette en kommunal Borgerrådgiver funktion gerne i et fælleskommunalt samarbejde. Partierne er enige om, at støtte et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Regionshospital Silkeborg, om oprettelse af et Kroniker-hus. I projektet skal de praktiserende lægers rolle indtænkes. Projektet skal sikre større sammenhæng og bedre forløb for patienterne samt medvirke til at mindske kommunale udgifter til indlæggelser. Partierne er enige om, at der skal foretages en grundig undersøgelse af muligheden for byggeri af boliger for plejekrævende borgere, herunder ældre, handicappede og sindslidende. Herunder også, om genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler kan placeres på samme matrikel med henblik på faglig og økonomisk synergi og endelig, om træning af fysisk handicappede også kan foregå på samme matrikel. Undersøgelsen forankres i Ældre- og Sundhedsudvalget, og forlægges til byrådets drøftelse på et temamøde senest i maj Grundlaget for budget 2012 og fremad er lagt efter den værende aftale om 0-Vækst. Denne udfordring for Silkeborg Kommune skal fortsat i størst mulig udstrækning imødegås ved effektiviseringer, driftsoptimering, innovation og tværkommunalt samarbejde. Der er fortsat usikkerhed om den forventede ændring i tilskuds- og udligningsordningen fra

11 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Budget 2013 og fremefter: Partierne ønsker, at der umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2012, påbegyndes et arbejde omkring fundamentet for de kommende 2-3 års budgetter. I den udstrækning der anvendes nøgletal i dette arbejde, tilstræbes at anvende offentligt tilgængelige landsdækkende nøgletal, for eksempel De Kommunale Nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og/eller FLIS nøgletal (når disse bliver tilgængelige) Der ønskes herunder, at mulighederne for bedre anvendelse af personaleressourcerne (ved eksempelvis at fjerne lokale administrative procedurer og kontroller) afsøges. Mulighedernes skal indgå i materialet til det videre arbejde med de følgende budgetår, både på administrativt og politiske plan indenfor alle funktioner med borger/brugerkontakt, undersøges om der lokalt kan ændres i aftalegrundlaget, så der bliver mere direkte kontakttid, og mindre administrativt arbejde der er fokus på behovet for længerevarende kompetenceudviklingsforløb, og at jobrotationsordninger indgår som en del af løsningen Efter indfasning af Fælles Ejendomsdrift med udgangen af 2012 ønskes der en plan for trinvis konkurrenceudsættelse af opgaver (eksempelvis håndværkerentrepriser), og gerne opdelt i geografiske udbud, så alt ikke udbydes på en gang. Dette skal senest påbegyndes i årene Fundamentet for løsning af kommunale opgaver, ønskes bygget på basis af samarbejde og videndeling indenfor og især på tværs af fagområder. Der skal være fokus på borger og brugerdreven innovation og digitalisering, og dette skal kvalificeres gennem brugerundersøgelser, evaluering og fokus på evidens. Budgetopgørelse Budget 2012 viser følgende: Det økonomiske resultat af budget 2012, som fremgår af budgetopgørelse , viser et resultat på det skattefinansierede område på 38,1 mio. kr. Resultatet er summen af en lang række indtægter og udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor. I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes blive beskrevet nærmere. Beskrivelsen følger og uddyber Budgetopgørelse

12 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af: 1) skatter og 2) tilskud fra staten, det såkaldte bloktilskud. Af skatterne, som i 2012 budgetteres til at give i alt 3.608,3 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del. Skatter Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget Indkomstskat 3.175, , , , ,9 Efterregulering af tidligere år -84, Medfinansiering af det skrå skatteloft -11,1-8,5-8,7-8,9-9,2 Grundskyld 321,0 337,8 360,8 386,0 410,7 Dækningsafgift af off. ejendomme 6,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Dækningsafgift på forretningsejendomme 21,0 21,1 21,1 21,1 21,1 Selskabsskat 64,7 34,7 34,7 40,0 44,3 Anden skat på fast ejendom 4,5 1,8 1,8 1,8 1,8 Skatter i alt 3.497, , , , ,9 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Afgiftspligtige grundværdier: (mio. kr.) , , , , ,8 Grundskyldspromille 28,26 28,26 28,26 28,26 28,26 Grundlag til opkrævning af dækningsafgift på forretningsejendomme (mio. kr.) Dækningsafgiften opkræves med (promille) ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent. I Budget 2012 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2009, som er opgjort pr. maj 2011 til ,9 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for ændringer af skattereglerne siden 2009, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af Forårspakke 2.0 samt genopretningsaftalen. Der skal ikke korrigeres for suspension af SPbidraget i 2012, da SP-bidraget også var suspenderet i Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 bliver således ,6 mio. kr. og fremskrives med den af Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte garantiprocent på 10,4 pct. fra 2009 til 8

13 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: ,1 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. I nedenstående tabel fremgår KL s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan. Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 2009/2010 8,7 2010/2011 4,1 2011/2012 1,3 2012/2013 3,8 2013/2014 4,3 2014/2015 3,4 Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med Boligjobplanen medfører at det kommunale udskrivningsgrundlag bliver reduceret fra 2011 til 2013 sfa., at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Tabelen viser boligjobplanens konsekvenser for kommunernes udskrivningsgrundlag i 2011 til Regeringens vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i Regeringen har endvidere indgået en aftale om en tilbagetrækningsreform, som indebærer, at det fra 2012 er muligt at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man træder ud af efterlønsordningen. Finansministeriet forventer, at en del af disse midler vil blive indbetalt på fradragsberettigede pensionsudbetalinger i 2012, mens resten vil gå til øget forbrug. De øgede pensionsindbetalinger vil reducere det kommunale udskrivningsgrundlag i Endvidere er der i opgørelsen af vækstskønnene for 2010, 2011 og 2012 korrigeret for henholdsvis skattereformen "Forårspakken 2.0", "Genopretningsaftalen", "Boligjobplanen og aftalen om tilbagetrækningsreformen. 9

14 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2012 og frem til 2015 er anvendt KL s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 0,75 % årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008 og År Stigning Udskrivningsgrundlag 2012 Statsgaranti , ,05 % , ,55 % , ,65 % ,2 Efterregulering Efterreguleringen for 2009 opgøres i 2011 og afregnes i 2012 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010 og 2011, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i 2011, 2012 og Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,86 pct. i 2011 og 2012 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2011 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på 330 mio. kr. Dette indebærer, at bundskatten skal nedsættes med 0,03 pct. point fra 3,67 til 3,64 pct., svarende til, at kommunernes skatteloft forhøjes fra 24,83 til 24,86 pct. i 2011 til For 2012 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2012 altså højere end de 24,83 % og udskrivningsprocenten er højere end i Det betyder at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2012 er 1.320,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 % (25,5 24,86) ganget med 1.320,5 mio. kr. altså 8,451 mio. kr. Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på 337,8 mio. kr. Grundskyldspromillen er sat til 28,26 i årene Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2012 budgetteret til en indtægt på 4,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme er i 2012 budgetteret til en indtægt på 21 mio. kr. og opkræves med en promille på 3,0. 10

15 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 34,7 mio. kr. Dette ligger under landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 16,1 mio. kr. i udligning. Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2009 udgør 1,8 mio. kr. i Skattesanktionslov Folketinget har den 4. juni 2008 vedtaget skattesanktionsloven, der gælder fra og med Forudsætningen er, at skatten for kommunerne under ét skal holdes i ro, medmindre andet er aftalt eller fastsat i økonomiaftalen for Loven indebærer at kommunerne straffes både individuelt og kollektivt ved en skattestigning udover det aftalte. Den 25. juni 2010 blev loven ændret til at sanktionen i det første år fordeles således, at de skatteforhøjende kommuner trækkes i statstilskuddet svarende til 75 pct. af deres skatteforhøjelse, mens de resterende 25 pct. af forhøjelsen trækkes kollektivt i samtlige kommuners tilskud. I år 1 og 2 efter budgetåret er fordelingen 50/50 mellem den individuelle og kollektive straf, og i det tredje år efter budgetåret er der 25 pct. individuel straf og 75 pct. kollektiv straf. Herefter er det ren kollektiv straf - alle kommuner trækkes i statstilskuddet svarende til hele skatteforhøjelsen. Hvis kommunen i et efterfølgende år sænker skatten, reduceres reduktionen i bloktilskuddet tilsvarende. Der er i aftalen mellem regeringen og KL 4. juni 2011 ikke indgået aftale om mulighed for samlet at foretage en justering af den kommunale indkomstskat, som der har været mulighed for de tidligere år. Tilskud og udligning Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget Landsudligning 651,0 781,8 782,4 791,8 821,7 Statstilskud 293,6 262,8 243,7 225,2 220,3 Efterregulering af tidligere tilskudsår 3, Betinget balancetilskud 48,1 48,0 48,7 48,2 48,3 Udligning og tilskud vedrørende -26,4-26,4-27,8-27,9-28,8 udlændinge Udligning vedrørende selskabsskat 3,7 16,1 16,1 18,6 20,9 Særlige tilskud ældreområdet 22,3 23,0 23,6 24,2 24,8 Tilskud vedr. kvalitetsfonden 32,1 32,0 32,0 32,1 32,2 Beskæftigelsestilskud 170,1 214,8 220,1 225,6 231,3 Kommunale bidrag til regionerne -118,9-11,0-11,0-11,1-11,2 Udligning af købsmoms -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Tilskud og udligning i alt 1.076, , , , ,5 Der er budgetteret med 781,8 mio. kr. på landsudligningen. Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. 11

16 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Efter landsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud samt overgangstilskud og særpuljer er der 19,4 mia. kr. til fordeling i forhold til befolkningstal. Silkeborg Kommune modtager 310,9 mio.kr. i statstilskud heraf er 48,0 mio. kr. betinget balancetilskud. Det betyder at tilskuddet er betinget af at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det forudsatte udgiftsniveau i aftalen mellem KL og regeringen samt at regnskabet overholder budgettet. Da såvel statstilskud som udligning bygger på foreløbige opgørelser af blandt andet udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.m., vil der ske en efterregulering på grundlag af de faktiske tal, hvis der er valgt selvbudgettering i budgetåret. Da der er valgt statsgaranti i 2009, 2010 og 2011 bliver årene ikke efterreguleret. Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 26,4 mio. kr. samt indtægter i forbindelse med udligning af selskabsskatten på 16,1 mio. kr. Særlige tilskud Silkeborg Kommune får en andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (9,8 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,2 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2012 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 600 mio. kr. i 2012, herunder til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånemuligheden er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af: Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud tilskud for 2010 korrigeret for ændringer i love og regler på beskæftigelsesområdet, herunder refusionsomlægningen, afkortningen af dagpengeperioden og at karensperioden hvor staten finansierer hele dagpengeudgiften er reduceret til 8 uger Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne i forhold til ledigheden i

17 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 214,8 mio. kr. i 2012, stigningen fra 2011 skal ses i lyset af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011 samt udvikling i ledigheden. Kommunale bidrag til regionerne Der er budgetteret med enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget i 2012 på 123 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,0 mio. kr. Væksten fra 2011 til 2012 skyldes primært omlægning af medfinansieringsmodellen på sundhedsområdet, hvor grundbidraget er overført til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet. 13

18 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene Driftsudgifter I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i på bevillingsniveau. Hele kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget Overslagsår Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 12. Kommunale ejendomme: Brand og Redning: Centralfunktioner: Fælles formål: Tværgående aktiviteter: Rengøring: Økonomiudvalget i alt: Vej- og Trafikudvalget: 24. Kollektiv trafik: Veje: Entreprenøropgaver: Vej- og Trafikudvalget i alt: Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og fritid: Kultur- og Fritidsudvalget i alt: Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler: Børn og familie: Handicap - børn: Handicap - børneinstitutioner: Familiesektionen - institutioner: Børne- og Ungeudvalget i alt: Socialudvalget: 51. Social service: Handicap: Sociale overførsler: Handicap - sociale overførsler: Handicap - institutioner: Social service - institutioner: Socialudvalget i alt: Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - serviceudgifter: Arbejdsmarked - overførselsudgifter: Arbejdsmarked - institutioner: Arbejdsmarkedsudvalget i alt: Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: Ældreområdet: Fritvalgsområdet: Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 81. Natur og miljø Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i alt: Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 drift (budgetoverslagsårene) Skattefinansieret drift i alt:

19 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene For en specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte bevillinger samt til bevillingsaftalerne. 3. Renter Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter: Budget Budget Budget- Budget- Budget- Mio. kr. løbende priser overslag overslag overslag Renteudgifter -17,5-26,1-25,0-23,0-20,8 Renteindtægter 2,1 4,6 4,6 4,6 4,6 I alt -15,4-21,5-20,4-18,4-16,2 Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2012 er budgetteret til 21,5 mio. kr. 4. Anlægsudgifter ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr priser Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 16 Tværgående aktiviteter ØKONOMIUDVALGET Bevilling 25 Veje VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Bevilling 34 Kultur og Fritid KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler Bevilling 43 Børn og Familie Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner BØRNE- OG UNGEUDVALGET Bevilling 51 Social Service Bevilling 58 Handicap - institutioner SOCIALUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevilling 81 Natur og Miljø Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

20 Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene B. Resultat Det fremgår af budgetopgørelsen, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede område på 38,1 mio. kr. C. Likviditet Der er indregnet et nettoafdrag på gælden på 30 mio. kr. Der er under finansforskydninger budgetteret med indskud i landsbyggefonden på 7,2 mio. kr. Der er, på bundlinien, budgetteret med ændring af de likvide aktiver med 1,1 mio. kr. 16

21 Budgetopgørelse oversigt Mio. kr. - netto Løbende priser Budget Budget Overslagsår Indtægter Skatter 3.497, , , , ,9 Tilskud og udligning 858, , , , ,9 Betinget balancetilskud 48,1 48,0 48,1 48,2 48,3 Beskæftigelsestilskud 170,1 214,8 220,1 225,6 231,3 Indtægter i alt 4.574, , , , ,4 2. Driftsudgifter Økonomiudvalget (incl. forsikringspuljer) -439,9-621,0-622,6-622,8-620,1 Vej- og Trafikudvalget -107,1-115,1-115,1-115,1-115,1 Kultur- og Fritidsudvalget -144,3-135,4-135,2-135,5-135,7 Børne- og Ungeudvalget , , , , ,9 Socialudvalget -332,1-355,3-355,3-355,3-355,3 Arbejdsmarkedsudvalget -20,9-22,5-22,5-22,5-22,5 Ældre- og Sundhedsudvalget -848,5-981,6-981,6-981,6-981,6 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -8,7-8,9-8,9-8,9-8,9 Driftsudgifter ex. overførselsudgifter , , , , ,1 Socialudvalget -663,7-692,3-718,7-745,2-771,7 Arbejdsmarkedsudvalget -278,7-371,0-371,0-371,0-371,0 Økonomiudvalget (forsikringspulje) -15,8-15,8-15,8-15,8 Overførselsudgifter i alt -942, , , , ,5 Anslået pris- og lønskøn -122,3-249,3-380,7 Driftsudgifter i alt , , , , ,3 3. Renter m.v. -15,4-21,5-20,4-18,4-16,2 Resultat af ordinær drift 234,3 248,3 206,6 201,6 200,9 4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget -34,5-55,7-48,2-44,7-44,7 Vej- og Trafikudvalget -20,0-36,8-67,7-51,7-75,0 Kultur- og Fritidsudvalget -7,1-22,9-4,2-25,7-35,7 Børne- og Ungeudvalget -49,8-50,4-32,4-25,9-57,9 Socialudvalget -15,5-11,0-8,4-8,8-12,8 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre- og Sundhedsudvalget -34,3-3,0-3,0-66,9-66,9 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -23,2-30,5-27,2-16,0-16,0 Anlægsudgifter i alt -184,4-210,2-191,2-239,8-309,0 Resultat af skattefin. område 50,0 38,1 15,4-38,2-108,1 Likviditet Resultat i alt (pkt. B) 50,0 38,1 15,4-38,2-108,1 Låneoptag/ændret afdragsprofil 51,2 67,1 44,4 36,9 28,6 Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud 48,4 48,4 Afdrag på lån -90,5-97,1-94,4-86,9-78,6 Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -8,7-7,0-5,4-5,4-3,8 I alt - ændring af likvide aktiver 2,0 1,1-40,0-45,2-113,5 Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud 17

22 DIVERSE OVERSIGTER 18

23 Bevillingsoversigt Hele kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget Overslagsår Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 12. Kommunale ejendomme: Brand og Redning: Centralfunktioner: Fælles formål: Tværgående aktiviteter: Rengøring: Økonomiudvalget i alt: Vej- og Trafikudvalget: 24. Kollektiv trafik: Veje: Entreprenøropgaver: Vej- og Trafikudvalget i alt: Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og fritid: Kultur- og Fritidsudvalget i alt: Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler: Børn og familie: Handicap - børn: Handicap - børneinstitutioner: Familiesektionen - institutioner: Børne- og Ungeudvalget i alt: Socialudvalget: 51. Social service: Handicap: Sociale overførsler: Handicap - sociale overførsler: Handicap - institutioner: Social service - institutioner: Socialudvalget i alt: Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - serviceudgifter: Arbejdsmarked - overførselsudgifter: Arbejdsmarked - institutioner: Arbejdsmarkedsudvalget i alt: Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: Ældreområdet: Fritvalgsområdet: Ældre- og Sundhedsudvalget i alt:

24 Bevillingsoversigt Hele kr. - løbende priser Regnskab Budget Budget Overslagsår Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 81. Natur og miljø Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i alt: Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 drift (budgetoverslagsårene) Skattefinansieret drift i alt: Skattefinansieret anlæg: Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Skattefinansieret anlæg i alt: Skattefinansieret område i alt: Finansiering: 2. Renter U I Finansforskydninger U I Lån U I Ældreboliger (lånefinansieret og beboerindskud) Tilskud og udligning I U Beskæftigelsestilskud I Betinget balancetilskud I Skatter I U Finansiering i alt:

25 Anlægsoversigt ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr priser Senere Bevilling 12 Kommunale ejendomme Salg Køb Vedligehold og energi-investeringer Ombygning Østergade Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen Mindre anlægsarbejder Bevilling 15 Fælles formål Digitalisering, hjemmeside, esdh mv. inkl. udstyr Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel Øget digitalisering og modernisering af IT Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål Klimaindsats Særlige indsatsområder ØKONOMIUDVALGET Bevilling 25 Veje Mindre anlægsarbejder til og med Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne Vejbelysning, renovering til og med Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning Renovering af vejvisning Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1) Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1) Sejling Hedevej Vest Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg Østerbordingvej, udbygning og forlægning Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Vej fra rådhus vest til p-kælder Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej Borgergade - Christians 8.s Vej Viborgvej rundkørsel v/nordre Ringvej Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

26 Anlægsoversigt ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr priser Senere - Balle Kirkevej, cykelstier Nørrevænget, cykelstier Søndertorv, renovering Vestergade, renovering af gågaden Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Søtorvet, omdannelse til bypark Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Bevilling 34 Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Nyt koncert- og aktivitetsområde Søsportscenter ved Sølystvej - projektering Renovering af søbade, generelt Udbygning af Svømmecenter Nordvest Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Ny kunstgræsbane Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset Jorns fødselsdag Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Silkeborghallerne Haller Kulturtorv på Bindslev Plads KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv Modernisering, Kjellerup Skole Sorring Skole, 2. etape Modernisering, Thorning Skole Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser Dybkær specialskole, Lemming afdeling Frisholm Skole, 2. etape Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt) Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt) Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt) Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt) Voel Skole, udskiftning af tag Fårvang Skole, renovering af overbygning Sejs Skole, tagrenovation Fritidstilbud Hvinningdal

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017. Budgettet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2016. Budgetoverslag 2017 2018 2019. - i overblik

Budget 2016. Budgetoverslag 2017 2018 2019. - i overblik Budget 2016 Budgetoverslag 2017 2018 2019 - i overblik B RNEHU SET FÅRV ANG Forord 29 af byrådets 31 medlemmer står bag budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, der blev vedtaget den 5. oktober. Vi tager

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i overblik

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i overblik Budget 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 - i overblik Forord Dette er mit første budget som borgmester og det første budget i byrådsperioden 2014-2017. Jeg er glad for at kunne præsentere et budget, der

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-2014-2015. - i overblik

Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-2014-2015. - i overblik Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013-2014-2015 - i overblik Indledning Hermed foreligger Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. Budgetforslaget består af to dele: En kort

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2012. Budgetoverslag 2013 2014 2015. - i detaljer

Budget 2012. Budgetoverslag 2013 2014 2015. - i detaljer overslag - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig mod dem, der ønsker et

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetforslag Budgetoverslag i overblik

Budgetforslag Budgetoverslag i overblik Budgetforslag 2017 Budgetoverslag 2018-2019-2020 - i overblik Indledning Hermed foreligger Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020 for Silkeborg Kommune. Budgetforslaget består af to dele: En kort

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget Budgetoverslag i overblik

Budget Budgetoverslag i overblik Budget 2011 Budgetoverslag 2012-2013 - 2014 - i overblik Forord Silkeborg Kommune står som mange af landets øvrige 97 kommuner i en vanskelig situation præget af stigende udgiftspres og begrænsede ressourcer.

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget Budgetoverslag i overblik

Budget Budgetoverslag i overblik Budget 2017 Budgetoverslag 2018 2019 2020 - i overblik Forord 29 af byrådets 31 medlemmer står bag budget 2017 og overslagsårene 2018-2020, der blev vedtaget den 10. oktober 2016. Vi er en af Danmarks

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i detaljer

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i detaljer forslag overslag -- - i detaljer I N D H O L D S F O R T E G N E L S E forslag i detaljer Side Byrådets mission og vision... 1 opgørelse -... 2 Skattefinansieret anlæg -... 4 materiale: Økonomiudvalget:

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

BUDGET _ Indtægter og udgifter

BUDGET _ Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter 18 Indtægter INDTÆGTER I det følgende afsnit redegøres for kommunens generelle indtægtsside. Kommunens finansieringskilder består af: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere