SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017."

Transkript

1 Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med køer... 4 Konventionelle bedrifter med køer... 5 Økologiske bedrifter med køer... 6 PROGNOSERESULTATER FOR DEN BEDSTE TREDJEDEL AF BEDRIFTERNE... 7 INVESTERING OG GÆLD... 8 FØLSOMHEDSBEREGNINGER... 9 Bilag 1: Prisforventninger og forudsætninger Bilag 2: Datamateriale og definitioner

2 Driftsresultat, kr. SAMMENDRAG September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til Siden sommeren 2014 er mælkeprisen faldet dramatisk. Det forventes, at mælkeprisen først langsomt begynder at rette sig i løbet af Dette gør, at der forventes markant lavere driftsresultater i 2015 og 2016 sammenlignet med Faldet slår især igennem på de store konventionelle bedrifter, som i gennemsnit forventes at få negative resultater både i 2015 og Grundet det aktuelt høje økologitillæg forventes økologernes fald i driftsresultat fra 2014 til 2015 at blive mindre markant end på de konventionelle bedrifter. Det forventes, at de høje økologitillæg fastholdes i 2016, og det er årsagen til, at økologernes resultater i 2016 forventes at blive bedre både i forhold til 2015 og sågar også i forhold til Prognosen viser: At malkekvægbedrifternes gennemsnitlige driftsresultat forventes at blive kr. i 2015 Grundet en forventning om en stor værdistigning på besætning i 2015 og et fald i statusværdierne igen i 2016 forventes driftsresultatet for de konventionelle bedrifter at blive lavere i 2016 i forhold til 2015 Bedrifternes likviditet forventes dog forbedret i 2016 trods lavere driftsresultat Det høje økologitillæg medfører, at økologerne forventes at få et driftsresultat, der er henholdsvis kr. og kr. bedre i 2015 og 2016 i forhold til de konventionelle bedrifter i samme størrelsesgruppe At bedrifternes resultat er særdeles afhængigt af mælkeprisen, som er forbundet med stor usikkerhed. Figur 1 viser effekten, hvis mælkeprisen er 15 øre højere henholdsvis 10 øre lavere pr. kg i Det er umuligt at forudsige udviklingen i mælkeprisen 1½-2 år frem i tid. Derfor er resultaterne for 2017 en konsekvensvurdering, givet at prisforholdene begynder at vende tilbage til et normalt leje. I forhold til maj prognosen er driftsresultat for kr. lavere. En væsentlig årsag er forventede lavere mælkepriser og højere foderpriser. Højere forventede værdistigninger på besætningen i indeværende prognose trækker resultatet i den anden retning Figur 1. Driftsresultat for alle malkekvægbedrifter (økologiske og konventionelle) samt for økologiske og konventionelle mindre bedrifter ( køer)og konventionelle store bedrifter ( køer). KONTAKTPERSONER: Navn Chefkonsulent Susanne Clausen Konsulent Jannik Toft Andersen T M E Alle kvægbrug Konv køer Konv køer Øko køer

3 INDLEDNING I forhold til maj-prognosen 2015 er der følgende ændringer i forudsætningerne for Forventning til mælkeprisen er nedjusteret 6 øre. Det gennemsnitlige økologitillæg for hele 2015 er 79 øre Forventninger til værdiændringer på besætningen er opjusteret med 650 kr. pr årsko Prisen på foderbyg og sojaskrå er opjusteret med 1 øre pr. kg, mens rapsskrå er opjusteret med 8 øre pr. kg Renteniveau inkl. rentemarginaler og bidragssatser er stort set uændret Datagrundlaget er foreløbige vægtede regnskaber for 2014 Stigningen i mælkeydelsen er sat til 2 pct. for både konventionelle bedrifter og økologer i hele prognoseperioden. Det antages derudover, at det aktuelt høje økologitillæg på 107,2 øre pr. kg fortsætter i hele 2016., mens tillægget i 2017 er sat til gennemsnit af tillægget i 2014 og det aktuelle tillæg. I forhold til maj-prognosen har den gennemsnitlige bedrift 5 køer og 3 ha mere i Mælkeydelsen pr. ko er i 2014 stort set på niveau med det, maj-prognosen forudså. De ændrede prisforventninger betyder et ringere bytteforhold mellem mælk og foder i forhold til majprognosen. De store værdistigninger på kvæg til levebrug, der er set siden årsskiftet, forventes at smitte af på statusværdierne. For den gennemsnitlige bedrift vil den forventede værdiændring på bedriften forbedre resultatet med kr. Ultimo 2016 forventes det, at statuspriserne på besætningen igen vil falde. Da værdiændringerne ikke har konsekvens for likviditeten, forventes likviditeten at blive forbedret med kr. i 2016 i forhold til 2015, mens driftsresultatet i 2016 forventes at blive omkring kr. ringere for gennemsnitsbedriften i forhold til Pr. ko er kapacitetsomkostninger og finansieringsomkostninger i 2014 på niveau med maj-prognosen. Der er i 2015 taget højde for superafgiften, som den gennemsnitlige mælkeproducent forventes at skulle betale. Superafgiften er estimeret ud fra forventningerne til overskridelsen i 2014/15. Som gennemsnit er der regnet med, at mælkeindtægten er reduceret med 5 øre pr. kg mælk i Beløbene dækker over stor variation mellem bedrifterne. Nogle vil ikke overskride kvoten, og dermed ikke skulle betale afgift, mens andre vil have en stor overskridelse. Selv om det er muligt at betale superafgiften over tre år, så regnskabsmæssigt vil superafgiften kun belaste 2015 resultaterne. Prognosen følger dette princip. Investeringerne er i forhold til 2014 blevet justeret en anelse ned, så investeringerne i produktionsanlægget (bygninger, maskiner og inventar) matcher afskrivningerne i Den meget pressede indtjening vil tale for et endnu lavere investeringsniveau, men på grund af kvoternes afvikling, og muligheden for at opnå moderniseringsstøtte, forventes investeringer at være på et niveau, hvor kapitalapparatet holdes vedlige. Resultaterne er ikke korrigeret for støtten til investeringerne. Det betyder, at væksten i gælden og finansieringsomkostningerne kan være vurderet for højt. Prognosen rækker frem til og med På nuværende tidspunkt er det umuligt at forudsige udviklingen så langt frem. Der skal derfor tages et stort forbehold i forhold til resultaterne for De viste resultater for 2017 skal mere ses som et skøn på, hvordan resultaterne vil se ud ved langsigtede prisforhold, snarere end det er en prognose for I 2014 resultatet indgår der tab/gevinst på finansielle forretninger. De viste resultater for 2015, 2016 og 2017 inkluderer ikke eventuelle tab på finansielle forretninger. Disse vil med stor sandsynlighed forekomme, men 3

4 er umulige at kvantificere på nuværende tidspunkt. Det skal der tages højde for ved vurderingen af resultaterne i disse år. Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne Konventionelle bedrifter med køer Tabel 1 viser, for konventionelle bedrifter med køer, det opnåede driftsresultat i 2014 ud fra foreløbige vægtede regnskaber, en vurdering af resultaterne i 2015 og 2016 samt et skøn for niveauet på det mere lange sigt. Tabel 1. Resultatopgørelse i kr. for konventionelle bedrifter med køer * 2016* 2017* Produktion: Årskøer Mælkeydelse pr. årsko Hektar kr. Bruttoudbytte Heraf kvæg Stykomkostninger Heraf kvæg Dækningsbidrag Heraf kvæg Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger m.m Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf Værdiændringer, kvæg Heraf Værdiændringer, mark Likviditet før investeringer * 2016* 2017* kr. Realiserede gev./tab i alt -55??? Heraf real. gev./tab gæld -8??? Heraf real. gev./tab finansaktiver -47??? Tabel 1 viser, at driftsresultatet i 2015 ventes at blive kr kr. dårlige end i Den væsentligste forklaring på dette er en mælkepris, der er 66 øre lavere i 2015 end i Højere oksekødspriser, lavere foderpriser og lavere finansieringsomkostninger trækker resultatet i den anden retning. Derudover løfter værdiændringerne på besætningen denne gruppes resultat med kr. I 2016 forventes mælkeprisen at være en anelse højere samtidig med, at oksekødspriserne også forventes at stige. Til gengæld vil stigende styk-, kapacitets- og finansieringsomkostninger trække resultatet i denne 4

5 anden retning. Resultatmæssig forventes 2016 at bliver ringere end 2015, mens likviditeten forventes at blive forbedret næste år i forhold til Dette kan, som ved gennemsnitsgruppen med alle malkekvæg, forklares ud fra udviklingen i statusværdierne på besætningerne. Bedrifternes resultat for 2017 er behæftet med meget stor usikkerhed og skal tolkes derefter viser resultatet, givet at mælkeprisen vender tilbage til et langsigtet normalniveau. Konventionelle bedrifter med køer Tabel 2 viser, for konventionelle bedrifter med køer, det opnåede driftsresultat i 2014 ud fra foreløbige vægtede regnskaber samt en vurdering af resultaterne i 2015 og 2016 og et skøn for niveauet på det mere lange sigt. Tabel 2. Resultatopgørelse i kr. for konventionelle bedrifter med køer * 2016* 2017* Produktion: Årskøer Mælkeydelse pr. årsko Hektar kr. Bruttoudbytte Heraf kvæg Stykomkostninger Heraf kvæg Dækningsbidrag Heraf kvæg Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger m.m Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf Værdiændringer, kvæg Heraf Værdiændringer, mark Likviditet før investeringer * 2016* 2017* kr. Realiserede gev./tab i alt -149??? Heraf real. gev./tab gæld -169??? Heraf real. gev./tab finansaktiver ??? Bedrifterne med køer opnåede et driftsresultat på kr. i De store bedrifter vil blive hårdt ramt af de lave mælkepriser. Grundet det markante fald i mælkeprisen i 2015 ventes driftsresultatet at falde med 1,260 millioner kr. Likviditetsmæssigt forventes 2015 at blive omkring 1,4 million kr. ringere end året før. 5

6 I 2016 forventes denne gruppe at få et underskud på godt en kr. Likviditeten vil dog blive forbedret med kr. På trods af denne stigning i likviditeten forventes likviditeten før investering ikke at være tilstrækkelig, idet blot halvdelen af bedrifternes afskrivninger kan dækkes. Er likviditet før investeringer lavere end afskrivninger, betyder det, at kapitalapparatet nedslides hurtigere end bedriften har mulighed for at afdrage på gæld. Resultaterne for 2017 er, ligesom for de mindre bedrifter, behæftet med ekstrem stor usikkerhed. Hvis forudsætningen om en bedre markedsbalance holder, vil bedrifterne have udsigt til en fremgang i driftsresultatet set i forhold til 2017 på et niveau, der er væsentligt lavere end i Økologiske bedrifter med køer Tabel 3 viser, for økologiske bedrifter med køer, det opnåede driftsresultat i 2014 ud fra foreløbige vægtede regnskaber, en vurdering af resultaterne i 2015 og 2016 samt et skøn for niveauet på det mere lange sigt. Tabel 3. Resultatopgørelse i kr. for økologiske bedrifter med køer * 2016* 2017* Produktion: Årskøer Mælkeydelse pr. årsko Hektar kr. Bruttoudbytte Heraf kvæg Stykomkostninger Heraf kvæg Dækningsbidrag Heraf kvæg Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger m.m Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf Værdiændringer, kvæg Heraf Værdiændringer, mark Likviditet før investeringer * 2016* 2017* kr. Realiserede gev./tab i alt -67??? Heraf real. gev./tab gæld 25??? Heraf real. gev./tab finansaktiver -92??? 6

7 Driftsresultat for økologerne med mellem årskøer blev i 2014 i gennemsnit på kr., hvilket er kr. bedre end de konventionelle bedrifter i samme størrelsesgruppe. På grund af at økologitillægget i 2015 efter flere stigninger aktuelt er 52 øre pr. kilo højere end de 55 øre, der var gældende i starten af 2015, er faldet i driftsresultatet fra 2014 til 2015 ikke nær så markant som ved de konventionelle bedrifter. Da økologitillægget forventes at være på samme niveau i 2016, og det derefter forventes gradvis at nedtrappes, forventes driftsresultaterne for økologerne i 2016 og 2017 at blive bedre end i Som den eneste gruppe forventes økologerne dermed at skabe tilstrækkelig likviditet til fuldt at dække afskrivningerne i alle årene. Med udtagelse af 2015 forventes økologerne også at skabe nok likviditet til, at de kan selvfinansiere reinvesteringerne Grundet det høje økologitillæg forventes økologernes økonomi at blive markant bedre end de konventionelle bedrifter, men da økologitillægget nu justeres måned for måned efter de aktuelle udbud og efterspørgselsforhold for økologisk mælk, vil størrelsen af økologitillægget fremover være en væsentlig usikkerhedsfaktor ved økologisk mælkeproduktion. PROGNOSERESULTATER FOR DEN BEDSTE TREDJEDEL AF BEDRIFTERNE Prognosens resultater præsenteres som gennemsnittet af en størrelsesgruppe. Inden for disse grupper er der særdeles stor spredning i bedrifternes resultater. Således opnåede den bedste tredjedel af bedrifterne markant bedre driftsresultater end gennemsnittet af bedrifterne i de enkelte grupper. Forskellen mellem den bedste tredjedel af bedrifterne og gennemsnittet var i 2014: kr. for konventionelle bedrifter køer kr. for konventionelle bedrifter køer kr. for økologiske bedrifter køer Større udbytte kombineret med lavere omkostninger forklarer forskellen og er i meget høj grad knyttet til den måde, bedriften bliver ledet på. Figur 2 viser det opnåede driftsresultat i 2014for bedrifterne tilhørende den bedste tredjedel samt en vurdering af resultaterne i 2015 og 2016 på længere sigt (2017). Ligesom for gennemsnittet af bedrifterne er der lavet en følsomhedsbetragtning, når der ses på resultatet i

8 Driftsresultat kr (længere sigt) Konv køer Konv køer Øko køer Figur 2. Prognose for driftsresultatet på den bedste tredjedel af bedrifterne. Usikkerheden omkring prisudviklingen i 2015 medfører tilsvarende usikkerhed i bedrifternes indtjening. Indtjeningens følsomhed overfor ændringer i mælkeprisen er typisk større på disse bedrifter sammenlignet med gennemsnittet. Det skyldes, at disse bedrifter oftest opnår en højere ydelse pr. ko sammenlignet med gennemsnittet. Den bedste tredjedel af bedrifterne vil, trods en lav mælkepris, kunne skabe en positiv indtjening i også selvom mælkeprisen skulle blive 10 øre lavere. Blandt bedrifterne tilhørende den bedste tredjedel er der meget stor forskel i de opnåede driftsresultater. Dette varierede således i 2014: Fra kr. til kr. (konventionelle bedrifter fra køer) Fra kr. til kr. (konventionelle bedrifter fra køer) Fra kr. til kr. (økologiske bedrifter fra køer) Variationen bliver beregnet på baggrund af et gennemsnit af de 10 bedrifter i hver gruppe, der ligger omkring henholdsvis 66 % fraktilen og 99 % fraktilen. Variationen vidner om, at selv blandt den bedste tredjedel af bedrifterne er der gode muligheder for at forbedre resultaterne yderligere. INVESTERING OG GÆLD I 2015 ventes et investeringsniveau, der svarer til de driftsmæssige afskrivninger. Investeringerne forventes primært at være større renoveringer og/eller tilbygninger til eksisterende anlæg. Det forventes kun i lille grad at dække over store investeringer i nye kostalde. For de konventionelle bedrifter med mellem køer forventes gælden pr. ko at ligge stabilt omkring henholdsvis kr. og kr. i hele prognoseperioden. For de store bedrifter forventes gælden at stige med kr. pr. ko. For bedste tredjedel af bedrifterne vil gælden for alle bedriftstyper falde med omkring kr. pr. årsko for begge grupper af de konventionelle bedrifter, mens gælden for bedste tredjedel af økologerne forventes at falde med kr. pr. årsko. 8

9 Tabel 4. Gældsforholdene på gennemsnitsbedrifterne i 2014 Konventionel køer Konventionel køer Økologisk køer Antal årskøer/antal ha 125 køer/123 ha 274 køer/222 ha 130 køer/184 ha Gæld i alt, kr Gæld pr. ko, kr Soliditetsgrad 19 % 4 % 17 % Tabel 5. Gældsforholdene på bedste tredjedel i 2014 Konventionel køer Konventionel køer Økologisk køer Antal årskøer/antal ha 126 køer/132 ha 282 køer/241 ha 132 køer/190 ha Gæld i alt, kr Gæld pr. ko, kr Soliditetsgrad 29 % 14 % 25 % FØLSOMHEDSBEREGNINGER Tabel 6 viser de økonomiske konsekvenser af ændringerne indenfor disse prisspænd for prognoseresultatet i 2016 for konventionelle bedrifter med køer. Tabel 7 viser de tilsvarende konsekvenser for konventionelle bedrifter med køer. Tabel 6. Følsomheden i prognoseresultatet for konventionelle bedrifter med køer Konv årskøer Pris 2016 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Mælkepris høj Afregningspris +0,15 kr. pr. kg Mælkepris lav Afregningspris -0,1 kr. pr. kg Foder høj Lav pct. bl. 198 kr. pr. kg -høj pct. bl. 258 kr. pr. kg Foder lav Lav pct. bl. 165 høj kr. pr. kg -høj pct. bl. 220 pr. kg Renten høj Renten op med 0,5 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,25 procentpoint Tabel 7. Følsomheden i prognoseresultatet for konventionelle bedrifter med køer Konv årskøer Pris 2016 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Mælkepris høj Afregningspris +0,15 kr. pr. kg Mælkepris lav Afregningspris -0,1 kr. pr. kg Foder høj Lav pct. bl. 198 kr. pr. kg -høj pct. bl. 258 kr. pr. kg Foder lav Lav pct. bl. 165 høj kr. pr. kg -høj pct. bl. 220 pr. kg Renten høj Renten op med 0,5 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,25 procentpoint

10 Bilag 1: Prisforventninger og forudsætninger Indkomstprognosen for 2014 og 2015 bygger på prisforventningerne gengivet i Tabel 1. Tabel 1: Prisforventninger** * Bytteforhold Hele landbruget Mælkeproducenter Svineproducenter Planteproducenter Mælkeproduktion Mælkepris (kr./kg standard mælk) 2,37 2,64 2,56 2,92 2,98 2,34 Mælkepris (kr./kg økologisk) 2,97 3,22 3,09 3,47 3,53 3,13 Mælkeydelse pr. ko, konv. (stigning i pct. pa.) 1,00-1,00 1,00 3,00 4,50 2,00 Mælkeydelse pr. ko, øko. (stigning i pct. pa.) 1,00-1,00 1,00 0,00 4,50 2,00 Oksekødproduktion Oksekød ældre køer ( ) 13,65 16,54 20,46 20,70 17,72 18,82 Svineproduktion Svinekød (kr./kg.) 9,83 10,68 11,85 11,94 10,93 9,81 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 28,1 28,8 29,6 30,0 30,6 31,1 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg) Foderbyg (kr./hkg) Foderbyg, økologisk (kr./hkg) Maltbyg (kr./hkg) Raps (kr./hkg) Kartofler, konsum (kr./hkg) Foder o.a. Soyaskrå (kr./hkg) A-bl.16 pct., økologisk C-bl. 30 pct., økologisk Foderhvede (kr./hkg) Foderbyg (kr./hkg.) Foderbyg, økologisk (kr./hkg) Rapsskrå (kr./hkg) Gødning (indeks) Dieselolie (øre/l) * Prisprognose fra SEGES og Landbrug & Fødevarer. Prisprognosen udtrykker forventningerne til den gennemsnitligt handlede pris for alle mængder; spot, kontrakt og internt på bedrifterne. ** Priserne er plus efterbetaling og minus diverse produktionsafgifter. Prognoserne offentliggøres næste gang: Onsdag den 20. januar 2016 Fredag den 20. maj

11 Af konkurrenceretlige årsager er prisprognoserne for 2016 og 2017 udeladt. Disse indgår dog fortsat i Landskalkuler i Ø90, i Mark Online og DMS. Udvalgte abonnenter til Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i Bytteforhold Landbrugets bytteforhold har været nogenlunde stabilt og støt stigende fra foråret 2009 til efteråret Derefter har bytteforholdet været faldende. I 2014 var bytteforholdet især negativt påvirket af faldende salgspriser for afgrøder og svinekød. Det ventes at bytteforholdet i 2015 vil falde som følge af et højere købsprisindeks, mens salgsprisindekset starter og slutter året nogenlunde uændret. Salgspriser Korn Det globale kornmarked lider under en dårlig konkurrencesituation i både Europa og USA, da dollar og EUR er relativt stærke i forhold til andre valutaer. Samtidig er den rusiske eksport faldet drastisk på grund af russisk eksportafgift. På grund af lav omsætning er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, om evt. prisstigninger sidst på året, kan række ind i Købere af korn har indgået kontrakter, mens sælgere forsøger at holde salget tilbage i håb om prisstigninger. Der tegner sig et billede af underforsyning af danske dyrket økologisk foderkorn til den økologiske husdyrproduktion i årene fremover, med mindre omlægning af jord til økologisk drift øges. Derfor ventes prisen på økologisk foderkorn at stige. Svinekød Noteringen i tredje kvartal ender lavere end tidligere forventet på grund af en generelt skuffende grillsæson i Europa, som har øget lagrene af svinekød. Endvidere har EU produktionen af svinekød indtil nu i år ligget højere end forventet og betydeligt over sidste år. I de nærmeste kvartaler forventes EU slagtninger tæt på niveauet året før. I løbet af 2016 forventes EU slagtningerne at vige. På eksportmarkederne er der fortsat udsigt til en god efterspørgsel fra Kina. Men stigende slagtninger af svin i USA betyder også forventning om øget priskonkurrence på eksportmarkederne. Som vanligt er der ikke i prognosen indregnet effekter fra ændringer i valutakurser. Prognosen er endvidere udarbejdet under forudsætning af et fortsat lukket marked i Rusland for fødevarer fra EU m.fl. Oksekød Ophævelse af mælkekvoterne fra den 1. april 2015 er hovedårsagen til en nedgang i danske slagtninger af køer. Det har medført højere priser på køer, kvier og kalve/ungtyre. Prisstigningerne begrænses dog af en dårlig grillsæson, stort udbud af andet kød i Europa, mindre efterspørgsel efter huder samt et svagt marked for mælk og mejeriprodukter. Tyrkiet har åbnet markedet for okse- og kalvekød fra EU, og Japan samt evt. andre fjernøstlige markeder åbner i Der ventes prisstigninger for slagtekvæg både i 2016 og Mælk Siden foråret 2014, hvor prisen på mælk toppede, har markedet oplevet et dramatisk prisfald. Faldet i priserne kan henføres til et markant stigende udbud især fra EU og kraftigt aftagende kinesisk efterspørgsel samt Ruslands importforbud. På det allerseneste er priserne på den new zealandske børs steget, og det kan være tegn på, at bunden nu er nået. Det forventes umiddelbart, at priserne kun langsomt bedres, idet tilpasningen primært skal ske gennem udbuddet. Priserne ventes at stige i løbet af 2016, men niveauet vil fortsat være lavt. Det er på nuværende tidspunkt forbundet med betydelig usikkerhed at anslå prisniveauet i Et bud er, at priserne vil være højere end i 2016, men i den lave ende af det langsigtede niveau. Det skal understreges, at mælkeproduktionen på verdensplan er følsom overfor vejrforholdene. Derudover vil en ændring i den politiske situation omkring Rusland påvirke efterspørgslen. 11

12 Købspriser Foder Sojaskrå, som har stor betydning for foderomkostningerne, har haft et stabilt prisniveau målt i kroner siden maj Prisen på sojaskrå faldt lidt i andet kvartal 2015 Fragtraterne er svagt stigende, hvilket kan påvirke sojaprisen i mindre omfang. Sojaprisen forventes at ligge nogenlunde stabilt på omkring 280 kr. pr. hkg. Gødning, bekæmpelsesmidler mv. Prisen på handelsgødning ventes at være uændret til let stigende. Generelt er prisen på kvælstof meget afhængig af naturgasprisen og produktionsomkostningerne. Gødningsprisen har dog været påvirket af de lave priser på afgrøder, som betyder lavere bytteforhold mellem afgrøder og gødning. Det medfører et fald i efterspørgslen. På den anden side kommer der ikke billig russisk gødning på markedet, hvilket vil kunne trække prisen op på gødning. Det forventes, at priserne på bekæmpelsesmidler vil være nogenlunde stabile på 2015-niveauet i hele prognoseperioden. Priserne på reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige pris- og lønudvikling. Konjunktur og renter Hovedscenariet for fremskrivningen og prognosen er en moderat, positiv vækst i den globale økonomi i hele prognoseperioden, men den globale vækst aftager. USA er ene om at holde et vækstniveau omkring vækstpotentialet. Økonomien stimuleres fortsat af Den amerikanske centralbank (FED) i form af nul-renter. En forhøjelse af renten fra det nuværende kriseniveau diskuteres flittigt. Afgørende bliver udviklingen på arbejds- og boligmarkedet samt inflation og løndannelse. Kina oplever en betydelig vækstnedgang. Styrken af afmatningen vides ikke, da økonomiske nøgletal fra Kina er meget usikre. Vi forventer dog, at den stærkt statsstyrede økonomi fortsat kan opretholde en positiv vækst, om end markant under tidligere års 7-10 pct. De største risici i kinesisk økonomi er overbyggeri samt et skrøbeligt parallelt kreditmarked. Japan kæmper fortsat med afmatning trods en voldsom ekspansiv pengepolitik. Væksten forventes dog opretholdt en tid endnu. Den Europæiske Centralbank (ECB) stimulerer vækst og inflation kraftigt med lave renter og likviditet. Deflationsrisikoen i euro-området er afværget i denne omgang. Ukraine-konflikten mellem Rusland og Vesten, folkevandringen fra Mellemøsten/Afrika til Europa og den endnu uløste gældskrise i Europa skaber fortsat usikkerhed. Grækenland exit fra den fælles valuta blev igen udskudt. Behovet for kronen som flugtvaluta på grund af de relativt favorable makroøkonomiske balancer i Danmark er blevet reduceret for en stund. Tabellen viser, hvilke renteforventninger fremskrivningen og prognosen bygger på. Tabel 2: Renter inkl. bidrag mv * 2015* 2016* 2017* Realkredit, fast, dkr. 5,31 5,16 4,78 5,02 4,78 4,63 4,83 4,93 Realkredit, flex, dkr. 2,59 2,41 2,11 1,86 1,98 1,96 2,15 2,31 Realkredit, flex, euro 1,87 2,21 1,95 1,71 1,91 1,91 2,06 2,23 Finanslån, valuta 4,86 5,37 5,86 5,81 5,78 5,76 5,95 6,11 Kassekredit, dkr. 6,50 7,04 7,42 7,47 7,44 7,42 7,61 7,77 Banklån, dkr 5,67 5,72 5,97 6,11 5,82 5,67 5,87 5,97 * Prognose fra SEGES 12

13 Bilag 2: Datamateriale og definitioner Datamateriale Udarbejdelsen af prognosen sker ud fra historiske regnskabsresultater samt forventede ændringer i produktion, effektivitet, købs- og salgspriser, investeringer og finansielle forhold m.v. Prognosen er baseret på de endelige vejede regnskabsresultater for 2014 i økonomidatabasen, men korrigeret for udvikling i regnskabsresultater for de regnskaber der er indberettet for Regnskabsresultaterne er repræsentative for alle heltids planteavlsbedrifter, idet de er vejet op til det samlede antal heltidsplanteavlsbedrifter, der var i 2014 i Danmark i henhold til Danmarks Statistisk landbrugstælling. Bedrifterne, der indgår, har et normtimeforbrug på mindst arbejdstimer pr. år og mindst 50 % af standardomsætning hidrører fra kvæg og grovfoderproduktionen. Derudover skal 50 % af bruttoudbyttet, kvæg stamme fra mælkeproduktionen. I de foreløbige vejede resultater for 2014 indgår 1888 regnskaber, der er vejet op til at repræsentere 3292 landbrugsbedrifter. Konventionelle med årskøer: 631 regnskaber, der er vejet op til bedrifter Konventionelle med årskøer: 186 regnskaber, der er vejet op til 296 bedrifter Økologer med årskøer: 105 regnskaber, der er vejet op til 147 bedrifter Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s økonomidatabase for 2013 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår ovenfor. Klassifikationen af bedriftstyper (Planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ) er baseret på EU s standarddefinitioner om dette. Grundprincippet er, at mindst 50 % af omsætningen skal komme fra en bestemt driftsgren, for at bedriften tilhører denne driftsgren. Definitioner Alle bedrifter: Inkluderer alle bedrifter over 10 ha eller med et standardoutput over euro. Investeringskvote: Investeringer i alt divideret med aktiver i alt. Udtrykker investeringsniveauet i forhold til produktionsapparatets størrelse. Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo minus hensættelser til skat i procent af samlede aktiver ultimo. Gældsprocent: Gæld (ekskl. hensættelser) i procent af samlede aktiver som gennemsnit af primo og ultimo. Årets resultat: Driftsresultat plus nettoindtjening uden for landbruget. Likviditet før investeringer: Årets resultat minus private udtræk minus tilbageførsel plus/minus ændring i beholdninger. Likviditetsoverskud/-behov: Årets resultat minus private udtræk minus tilbageførsel plus/minus ændring i beholdninger minus faktiske investeringer. 13

14 14

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger.

De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger. 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2015 Juni 2014 1 / 15 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Det er tiltrængt efter to hårde år i 2015 og 2016, hvor de konventionelle bedrifter havde et samlet underskud efter ejerløn mv. på godt 1,1 mio. kr.

Det er tiltrængt efter to hårde år i 2015 og 2016, hvor de konventionelle bedrifter havde et samlet underskud efter ejerløn mv. på godt 1,1 mio. kr. 1.000 kr. MÆLKEPRODUCENTER SAMMENDRAG Indtjening ventes at falde i 2018 Mælkeprisen i 2017 lå 60 øre over niveauet i 2016, hvilket kan ses på indtjeningen. Driftsresultat efter ejerløn mv. i 2017 ventes

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG 1.000 kr. SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG Svineproducenternes indtjening forventes at toppe i 2017 2017 blev et godt år for svineproducenterne. Afregningsprisen blev i Danmark 1,6 kr. højere end i 2016 og

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS RESULTATER... 4 Baggrund... 4 Resultater for heltidsbedrifter... 4 Følsomhed... 5 Aktiver, gæld og investeringer... 6 MÆLKEPRODUCENTER... 7 SAMMENDRAG...

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

REDAKTION: Sammendrag. 28

REDAKTION: Sammendrag. 28 1 INDHOLD SIDE Indhold og redaktion 2 Sammendrag.... 3 Prognose for landbrugets resultater Baggrund.... 4 Resultater for heltidsbedrifter..... 4 Følsomhed.. 6 Aktiver, gæld og investeringer. 7 Mælkeproducenter

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning AMS - en sund investering eller en ekstra omkostning? Martin Wegge Landscentret Dansk Kvæg Hans Fink Pedersen Landscentret Økonomi og Jura Er der penge i robotmalkning? JA! Og der er lige så stor forskel

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Future Business Management. Beregnet År 4. Beregnet År 3. Beregnet År 2

Future Business Management. Beregnet År 4. Beregnet År 3. Beregnet År 2 Data og metodebeskrivelse til udarbejdelse af 5 års likviditetsbudget i økonomirapporten Version den 31/8-2015. Prisforudsætninger landbrugsprodukter Prognose År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Hvede salg (kr./hkg)

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere