ss Chr. Christensen. N M J Q

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ss Chr. Christensen. N M J Q"

Transkript

1 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK IHK. Treganrsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 36" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 29 Fod. Bro I08 Fod. Halvdæk 76 Fod. Poop 15 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 521 Tons. 25o,2 x 27,2 x 19,3 Fod. 255 / 2-o45 dw brutto 911 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 332/l9o3 dat. 13/6 19o3 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Vendila, København. Indregistreret 13/6 19o3-16/ strandet ved Longstone og blevet Vrag. Skibets Værdi Kr oo.- Udslettet af Register 18/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol N /9 19o6 Kollision ved Methil med ss "Brittania" og faaet en Del Skade. 13/ Kl. 4 Em. afgik Skibet fra Aarhus via Tyne til New York for at laste Korn til Danmark. D e n 14/2 passeredes Skagen Fyrskib Kl. 6 Fra. Herfra sattes Kursen efter Longstone Fyrtaarn misv. V. S. Vinden var NO., let Kuling, diset Luft. Om Mandagen skulde man være 153 Sømil fra Longstone og Kursen holdstes uforandret videre, idet Kaptajn og Mester hævder i Forening, at Kaptajnen har givet Ordre til at "tage lidt af fra Maskinen", for at man kunde faa Landkending ved Dag. Maskintelegrafen stod dog stadig paa fuld Kraft og 2. Styrmand, der havde Vagt kort før man grundstødte, har hævdet, at der ikke: før kort før Grundstødningen var givet nogen i Besked om denne Mindsken Fart, medens 1. Styrmand paastaar at have givet Besked. ; Den 16/2 Kl. 4,15 Fm. opdagede 2. Styrmand ; Brænding forude om Styrbord. Maskinen blev i stoppet, Roret lagt haardt Styrbord og umid- delbart derpaa slaaet fuld Kraft bak. Kapvend,

3 tajnen kom straks paa Broen og umiddelbart efter stødte Skibet haardt og stod fast. Det viste sig at Skibet stod paa Longstone (Fyret var paa G r und af Krigen slukket). Der blev gjort flere forgæves Forsøg paa at slæbe Skibet flot, men da det blæste op kort efter maatte man opgive og Skibet blev Vrag. For Forfalskning af Skibsdagbogen blev Kaptajnen idømt en Bøde paa 7 o Kr.

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q. II - 1. Søforklaring i London 4/ll og 5/ : Kollision paa Themsen den 31. Oktober 1903? paa Rejse fra Sverrig til London med 776 Stdr. Trælast, med Barkskibet "Julie" af København, tilhørende P. J. Dessauer, paa Rejse fra Punta Arenas til London med 700 Tons Cedertræ. Omtrent Kl. 7 Em., medens "Julie", Kaptajn N. M. Schmidt, med Lods ombord, for Bagbords Halser og med klart brændende Sidelys, styrede Themsen ind, observeredes - umiddelbart efter at en Damper var passeret - det hvide Ankerlys fra et forude, tæt ved, liggende Dampskib, "Chr. Christensen", Kaptajn H. P. P. H. Holm, af København. Lodsen gav Ordre til at lægge Roret op, men da det straks efter viste sig umuligt at klare "Chr. Christensen", skiftedes Roret, og det ene Anker sattes. Umiddelbart derefter indtraf Kollision, ved hvilken "Julie", som tørnede med Styrbords Side omtrent midtskibs mod "Chr. Christensens" i Bov, fik et stort Hul i Siden og hurtigt løb fuld af j Vand. Efter at have hængt lidt paa Stævnen af "Chr. Christensen" gled "Julie" fri, men blev saa, da Rig- I ningen kom uklar af "Chr. Christensens" Rigning og i Dækslast, hængende langs Siden af dette Skib. Besæt- j ningen fra "Julie" sprang ombord i "Chr. Christensen"! hvis Kaptajn hurtigst muligt med Roret haardt i Bag- j bord lod Maskinen arbejde frem, og derved fik Skibet ] drejet saa meget, at Strømmen skar "Julie" fri, som 1 derpaa drev agterover og straks efter sank. Pra "Chr.i Christensen", som ved Kollisionen fik et Hul i Stæv- ; nen over Vandlinien og en Del Skade paa Rigningen, ; landsattes "Julies" Besætning den følgende Dag i Lon-I don. Ifølge de fra begge Skibes Besætninger foreliggende Yidneforklaringer synes der ikke at kunne tillægges "Chr. Christensen" nogen Skyld i Kollisionen.

5 HANDELS- O:; to^artsmuseet PÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q.! V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

6 h- m UJ co D S CC < IL G CO CD O ro j si O 2 < X (5 o to -z. o CC «< CL. to C*> P4 s <H o -p [Q H!>> JH ^4 O tø CO i t t 1 1 I l 1 1 t 1 1 I t i

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Chr. Gvlstorff. N P G S. Int. - 1, Bygget 19o3 - Sunderland Shipbuilding Co., Ltd., Sunderland. 1 Stk. 123 NHK. - 6oo IHK. Iregangsmaskine. Cylinderdiameter: 16-^-26-^3" Slaglængde: 3o" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 glatte Kanaler. Risteilade 6o Kvadratfod. Hedeflade 2.06^ Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engineering Co., Ltd., Sunderland. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 21 Fod. Brodæk 8l Fod. Halvdæk k6 Fod. Poop Ik Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 2o3 Tons Forpeaktank 26 - ; Agterpeaktank 31 - ' 19^,8 x 32,o x 13,7 Fod. loo /l.loo dw. 812 brutto k93 netto. : Ifølge Anmeldelse Nr. 3o8/19o5 dat. 3o/5 19o5 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Progress, København. Indregistreret 31/5 19o5- Ifølge Anmeldelse Nr. 19o/1913 dat. 12/k Skibet solgt til: 1913 er Angfartygs A/B. Svithiod, Gøteborg, for Kr. 2^ og omdøbt til " Anund T!. Udslettet af Register ik/k Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Reglstreringsprotokol N r Gøteborg. x) 19lé til Rederi A/B. Svenska Lloyd, Kragers 192*0 til K. J. Bredsdorff & N. Chr. Sørensengmdøbt "Kjell" 192^ - Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen, og om«døbt til "Edna". 19^5 - A/B. Hera, Maråehamn. Inter Navneskifte. vend. x) solgt til Kragers 192o for Pund Sterling.

8 6/7 19o9 Kollision med Slusen i Holtenau og faaet en Del. Skade. lo/lo 191o paasejlet Hadsundbroen, der blev stærk beskadiget. / Kollision ved Seaham med ss "Martha" af Newport. Let beskadiget.

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Chr. Gylstorff. N F G S. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Christian Holm ex Christian. (Tankskib). N G R Q. / 0 X I B. III - Berlingske Tidende 30. December 1945: I Morgen ventes D. D. P. A.s store Motorskib "Christian Holm" til København med ca. 15 Millioner Liter Brændselsolie. "Christian Holm" forlod dansk Havn kort før Okkupationen og har siden da ikke været hjemme. Siden Februar 1941 har Skibet sejlet for de Allierede. Det er blevet stærkt skrammet under sin Krigstjeneste og er endnu udstyret med Kanoner. En stor Del af Tiden har det været anvendt som Forsyningsskib for de Allieredes Krigsskibe, der fik deres Olie fra "Christian Holm" ude i rum Sø. Kaptajn Michelsen, der førte "Christian Holm", da Skibet forlod Danmark, er omkommet som Fører af et andet Skib ved et Krigsforlis i Hovember 1942.

11 HAhu._i_o- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Christian Holm ex Christian. (Tankskib). IGEQ. /OXIB. III - Berlingske Tidende 12. Januar 1949= Det Danske Petroleums Aktieselskabs Tankskib ms "Christian Holm", der er kommet hertil fra Aruba, har paa sin Rejse i Nordatlanten været ude for en meget stærk Storm, som forvoldte en Del materiel Skade paa Skibet. Stormen brød løs Nytaarsmorgen, da "Christian Holm" befandt sig Nord for Azorerne, og var saa kraftig, at man maatte ligge underdrejet i ca. 30 Timer, før man kunde fortsætte. Skaderne paa Skibet er endnu ikke helt afgjort, men den haarde Sø har bl. a. slaaet Løbebroen paa Fordækket itu, ligesom der er en Del mindre Skader paa Midterdækket. "Christian Holm", der føres af Kaptajn J. P. Rasmussen, er paa 9*119 BRT. og havde Tons Dieselolie og Tons Brændselsolie med sig. Skibet gaar nu straks i Dok for at faa Skaderne udbedret, saa det hurtigts muligt igen er klar til at gaa ind i Fart, saa Importprogrammet for de kommende Maaneder kan overholdes. Berlingske Tidende 14. Oktober 1949= I Sø- og Handelsretten er afholdt Søforhør i Anledning af, at D.D.P.A.s Motortankskib "Christian Holm" den 22. September d. A. paa Martinique Kanalen med Lods om Bord har haft en Kollision med Bolværket ved en Bro og bagefter været paa Grund paa den anden Side af Broen. Ved Sammenstødet med Bolværket fik Skibet meget svære Tryk over og under Vandlinien, og der opstod Lækage ved en Kaglerække i Forlasten. Ved Grundstødningen blev der ikke kon- ' stateret nogen Skade, og Skibet kom ret hurtigt flot igen. - Føreren, Kaptajn Jens Peter Rasmussen forklarede, at Sammenstødet med Bolværket ved Broen skyldtes, at Skibet mistede Styringen, antagelig som Følge af, at Kanalen var meget smal, ca. 120 Fod bred.

12 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Christian Holm ex Christian. (Tankskib). HtJEQ. / O X I B. III Lloyds List & Shipping Gazette 1. November 1950: Maassluis, Oct. 30.: Danish motor tanker "Christian Holm", from Bari, arrived at Pernis to-day in tow of tug "Schelde", having been assisted from outside the Hieuwe Waterweg. Lloyds List & Shipping Gazette 2. November 1950: Rotterdam, Nov. 1.: Motor tanker "Christian Holm" has been assisted inwards by a tug on account of engine trouble. Lloyds List & Shipping Gazette 4. November 1950: Rotterdam, Nov. 3-: Motor tanker "Christian Holm" left port this morning assisted by tug until outside the Nieuwe Waterweg. She will probably effect repairs in Denmark. Lloyds List & Shipping Gazette 30. Januar 1951: Suez, Jan. 20.: Motor tanker "Christian Holm" arrived here on Jan. 19 with a full cargo of fuel oil from Abadan for Copenhagen and proceeded into the canal this morning assisted by a Canal Company's tug, as starboard engine sould not be used for astern manoeuvring. Note: "Christian Holm" has since left Fort Said on Jan. 20.

13 HANDELS. OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Christian Holm ex Christian. (Tankskib). N G R Q. / 0 X I B. 1 III Berlingske Tidende 7. December 1952: Der føres for Tiden Forhandlinger mellem Det Danske Petroleums Aktieselskab (Dansk Bsso) og et tyrkisk Firma om Overtagelse af DDPA's 25 Aar gamle Tankbaad "Christian Holm", der er bygget hos Burmeister & Wain. Bndnu staar visse Formaliteter tilbage, bl. a. skal den tyrkiske Regering godkende Handelen af valutamæssige Grunde, og det vil vare endnu en Uges Tid, inden den endelige Afgørelse foreligger. "Christian Holm" er paa Tons. Nationaltidende 30. Marts 1953: Dansk Esso A/S. har solgt sit ældste Tankskib, ms "Christian Holm", til et tyrkisk Rederi, Nazim Kalkavan, Istanbul, for Skibet har faaet Navneforandring til "Riza Kaptan".

14 tituj ^^MjlyuJ O'X i B HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ^ uyyo^,j ZJ fy^s ; ^ - p / f U /Z 7 O '.» / *7A a %**>-4R* -J?i-* «i» U tt j g'&&**/ / /'^^-^ if f T?f U*/t tttdtøjc if^c/é^^ HU**-/ Å/'tsz-^, /fi*g~,j '/øu* ffifrf. tu*/fc ii.å^d'f- - - ; /^&yiy^z- t / / rj 7 - / O -»- T f I' ~ s? if / >t ' i tasbn/ %cy? Z7. r'* <f y'-^^-yt/yz*:^ j «sfø / P f (f> y) A 4y H, $t/. t &y <Lsf'6<*&.4- t

15 U3 CC X o ' i. '1 ' i i UJ UJ CO tø;-uh < o li. CD 2 CO O s! coq- _J UJ Q z. < d> 1 i * " I 131! OJ I H t H -P to H O I.' Mi itji.' '» VW! 1.! ;.' ' i: '.' '.i 1 - ' : M..':."! J}M.'-..,',!. ' O.^'f.." Uniii.«'.' i- *,! V.', l'-ii KJ M " ' I.:KM

16 H/s Christiania. N P F G. OG SØFARTSMUSEET, \ KRONBORG I - 1 Registreringsprotokoller: VII-291. XIV-75. Københavns Skibsregister: Registreringsdato: 17/ Certiflkater: 17/ / / Bygget 1874 / 75 af Burmeister og Wain, København, ifl. Bilbrev dat. København 15/ Stk. 260 NHK. = 1100 IHK. Dobbeltcompoundmaskine. Cylinderdiameter: 2 Højtrykscylindre a 26" 2 Lavtrykscylindre a 56" Fart: 13 Knob. Fabrikat: Burmeister og Wain. 1 Dæk med Mellemdæk agter og 1 Overdæk (Awning Deck), 2 Master. Skarpt Forskib med kvindelig Helfigur. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. 4 Hjulkassehuse, Ruf midtskibs og agter. Klinkbygget af Jern. ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 242'2". Bredde: 24 f 4". Dybde: 17 f 7". j 60 / 120 dw. 830,22 brutto. 478,80 netto. Ifl. Bilbrev dat. København 15/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 15/ bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.

17 I H/s. Christiania. N P F G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 PÅ KRONBORG Bfter Fjernelse af Ruf midtskibs og Tilbygning af nyt Ruf forude, er Tonnagen ifl. Maalebevis dat. 15/ forandret til: 837,41 brutto. 524,98 netto. Ommaalt efter Forandring af Aptering ifl. Maalebevis dat. København 13/5 1893: 506,99 netto. Ifl. Generaldirektoratets Resolution af 6/ er Tillægsmaaiebrev udstedt 16/5 1893: 451*44 netto.

18 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET H/s. Christiania. IT P F G. ' Int Ifølge Anmeldelse Kr. 3^0/190^ dat. 16/6 19o^ er Skibet solgt til: Skibsreder Paul Forostawsky, Windau, for Rubler - 27o.ooo Kr. og omdøbt til "Pefrigerator". Udslettet af Pegister 16/6 19o4 - Udslettelsesprotokol Kr. k - II - Pegistreringsprotokol Nr. 2-78/ Skibet blev efter Salget anvendt til Pakhus for Smør. 19 overtog Det Forenede Dampskibs Selskab igen Skibet - der var uden Maskinkraft - og gav det Navnet "Depotskib II 1 z6/k 1913 solgt til Petersen & Albech, København, for Ophugning.

19 H/s. Christiania. N P F G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG II - Søforhør i København 13/8 1898: 10. August 1898 lidt før Midnat paa 2. Styrmands Vagt kolliderede "Christiania", Kapt. E. S. Brabrand fra Aarhus til København, ca. 1 1/2 Sømil S. 0. for Aarhus med Jagt "Kvik" af Aarhus, Kapt. A. Jensen, der knustes og sank. De to ombordværende Mænd bjergedes ved en fra "Christiania" hurtig udsat Baad. Ingen af dem kunde svømme, men det lykkedes dem at holde sig oppe ved Hjælp af Vragstykker fra Jagten. Paa "Christiania" fandtes ingen særlig Udkig paa Bakken. Jagten førte ikke de foreskrevne Sidelys eller viste noget andet Lys i den meget mørke Nat.

20 H/s. Christiania. N P F G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KRONBORG - 1 Billeder: C. - I. Det Forenede Dampskibs Selskab Pag. 25. Det Forenede Dampskibs Selskab Pag. 24. G. Caroe: Billeder af danske Dampskibe. Negativer: Pladearkiv.

21 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET m; Christian Mærsk. (i). O X J F. Int Bygget A/S. Bergens mekaniske Verksteder. Byggenummer * Gudmoder 18/11 196f: Fru Ingeborg Kamper. X Stk. Dieselmotor. 22.8oo IHK. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. Dæk. 1 Dobbeltmast. 6 S a msonposter. 1 Dækskran. 6 Luger. vandtætte Skodder. Vandballast: 560,0 x 80, x 32,6 Fod. Dybgang paa Last 3^so Fod. l^.loo dw. lo.917,76 brutto 6.o3o,31 netto. Ifølge Anmeldelételse dat. 3/ ef Skibet bygget til et Interessentskab bestaaende af: A'/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 21/3 1968,

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Christian Mærsk. (I). O X J F. V Billeder: Mærsk Post - Januar 1968 (Søsætning) Negativer: Litteratur:

23 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,PÅ KROMBORG ms Chr. Sass ex Colonla ex Chr. Sass. & J D H 0 2 A E. III - Lloyds List & Shipping Gazette 29. September 1950: Freights and Fistures. Up and down River Plate to Eotterdam: ms "Chr. Sass", t., 5 p. c. (62 ft.), 52s 6d. pr. ton, option full cargo Buenos Aires same rate, Oct Hov. 10. Lloyds List & Shipping Gazette 15. November 1950: lime Charter. "Chr. Sass" (m.s.), t.d.w. ( cu. ft. bale) (12 knots on 9 t.), 24s pr. ton d.w., delivery Eotterdam, one South African round voyage, mid-jan. Lloyds List & Shipping Gazette 9- December 1950: Time Charter. "Chr. Sass" (m.s.), t.d.w. ( cu.ft. bale) (12 knots on 9 t.), 38s per t.d.w., delivery and redeliverjs: Continent, one South American round voyage, Dec

24 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Chr. Sass. 0 Z A B. PA KRONBORG III - Shipbuilding and Shipping Eecord, 18. Februar 1954: Dime Charter: "Chr. Sass" (motorship), tons dw., cu. ft. bale, 10 knots on 9 tons of motor oil, 22s. 6d. delivery Havre, prompt, re-delivery Madagascar voyage out, option one round voyage at 21s.

25 ^ ^. j U*. OZP,. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET f/z. 7 &/*2f /f' f /^&*&* * W /-*Z-r /> Æ--. ;&f! &» &«-' t-7^- p-w é~ / t.' r /- Z- ' * * *' '% -Zr f ' iyqyfyyy' &~ L&. tiy&z M!><y étø.fr Ms, z*^l4s&>&ck 4- G/^Uy/ >c% 4. yø4*é~^ly f, f y- yi Ua [As^" Æ-iis^,-C^-c ^ o ^ ^ JJJ-S^-^ <So»^»tS.*i^/ 0~!»"-/ ikh-fi-cg^ å^55 C^L<p,, -vfe«. V i-^-o^ it "*-*q9-snt >" S^T -3UW,tf & $<% S~rf4 * f.

26 & j - OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. -h f - f a. j/p^zti <ø&?s^/j ', &Sb *T, fe / *S-a-=«=-[5f., ic^/~f 4 / Z/s 4. /&7-*ffe* / T./*yy, & ]fa ^w lffy a^ /6<f f*\ f; 'ro LÆ^- >s-gigvz *1F-.fe? $y<&tø. /V. S. / /.&t '% t<u \>, '"' - >'<.«&*-..!bo!u-,,e & JSo f^l^ >

27 ss Christiansborg. N T W HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROHBOHG I Eegistreringsprotokoller: X Københavns Skibsregister: Eegistreringsdato: 6/ l/l (Omreg.) Certifikater: 6/ /l / Bygget 1883 af Burmeister og Wain, København, ifl Bilbrev dat. København 3 '/il Stk. 120 NHK. = 750 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 30" - 52". Slaglængde: 33 n. Fabrikat: Burmeister og Wain, København. 1 Dæk. Well Deck. 2 Master. 4 Luger. Skarp Boug med glat Stævn. Agterskibet med rundt Spejl. Bak. Kytte. Ruf midtskibs til Maskinrum, Kabys og Kavigationsrum. 2 Sideruf midtskibs. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 300 Tons. Længde: 230 [ 2". Bredde: 31! 2". Dybde: 14! 7". 158 / dw. 1326,28 brutto. 958,31 netto. ifl. Bilbrev dat. København 3/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 16/ bygget til: A/S. Dampskibsselskabet "Dannebrog", Københavnmed Firmaet C. K. Hansen, København, som bestyrende Reder. Efter Omregistrering den 1. Januar 1894 beskrives Skibet saaledes: 1 Stk. 123 NBK. = 500 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 30" - 52". Slaglængde: 33". Fabrikat: Burmeister & Wain, København.

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Christiansborg. N I W B Dæk. 2 Master. Middelfyldig Bov med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Hytte midtskibs, Bak, Navigationsruf, 2 Sideruf midtskibs. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. Længde: 229'0". Bredde: 32 * 1". Dybde til Tanktop: 14'7". Dybde til Bund: 18'3". Længde af Maskinrum* 33'5". Brutto: 1.320,48. Kubik: 3.736,98 Kubikmeter. Netto: 818,01. Kubik: 2.314,97 Kubikmeter. Ifølge Anmeldelse dat. København 19/ fra Selskabets Bestyrelse er Skibet paa Eejse fra Newcastle on Dyne til Wasa 28/ grundstødt og forlist ved EonnskSr udfor Wasa. Skibet afgik fra Newcastle 20/ til Wasa. 28/ strandet ved ESnnskSr udfor Wasa efter Forveksling af Fyrene og Vrag. Kaptajnen og en kvindelig Passager omkom. De øvrige 18 Besætning og 2 Passagerer reddet i Skibets Baade. Værdi ukendt. Assurance Kr Last: Tons Kul. Værdi ca. Kr Assurance ukendt. Skib og Last solgt for Kr Certifikat gaaet tabt. Udslettet af Skibsregister ifølge Beslutning af 25/ (Udslettelsesprotokol 3-1.)

29 5 y) C v Sr CO g u: co CO o < CO ^ UJ «f:v s-^ t «

30 ss Christiansborg. N i rø B. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG II 1 Søforhør i København 4/6 1894: 28. Maj 1894, paa Hejse fra Bepola (Wiborg) til Ostende med Træ kolliderede Skibet, der førtes af Kapt. H. C. A. Evaldsen, i Østersøen øst for øland paa 56,20^N. Br. 17,45 0. Lgd. med ss "Moskau" af Stettin, &apt. Meyer. Kl. 1,45 Em., da Disen var tiltagen, gav "Christiansborg", der styrede SV. t. V., 1 lang Tone med Fløjten, straks efter saas, uden at nogen Fløjte var hørt, en Damper - der viste sig at være "Moskau" af Stettin - forude 1 1/2 Streg om Styrbord. "Christiansborg" lagde Roret- Styrbord og gav 2 korte Toner. Da det bemærkedes, at "Moskau" drejede Styrbord over, lagde "Christiansborg" Roret haardt Styrbord, samtidig afgaves atter 2 korte Toner,' umid delbart derefter sattes fuld Kraft bak paa Maskinen og afgaves 3 korte Toner, men "Moskau" ramte "Christiansborg" med stor Kraft forude om Styrbord. "Christiansborg" blev stærk læk, fyldtes hurtig og da den krængede stærkt over blev Kæntring sandsynlig, hvorefter hele Besætningen gik ombord i "Moskau", men da "Christiansborg" efter 1/4 Time holdt sig uforandret gik Besætningen atter ombord og i Gang med at kaste Dækslasten overbord samt med at afstive Skodderne o.s.v. Kl. 5 Em. havde Situationen forbedret sig saaledes, at Rejsen fortsattes Natten over under Ledsagelse af "Moskau". Den 29/5 KL. 4 Fm. adskiltes Skibene. "Christiansborg" med Kurs mod København, "Moskau" tilbage til Stettin. "Christiansborg" havde ingen særlig Udkigsmand før Kollisionen, 2 Dæksfolk var af 1. Styrmand sendt til Arbejde i Kabelrummet og Farten mindskedes ikke førend Maskinen kastedes fuld Kraft bak. "Moskau", der var paa Rejse fra Stettin til Finske Bugt, styrede l\fø. t. 0. og havde hele Formiddagen afgivet Taagesignaler, hvilke dog ikke blev hørt af "Christiansborg", da Vinden - N.Ø. - var imod "Moskau", derimod blev "Christiansborgs" lange Tone hørt, men opfattedes som betydende: "Jeg drejer til Styrbord". "Moskau" lagde derfor Roret haardt Bagbord og afgav en kort Tone. Straks derpaa gaves Ordren "Stop" og 2 Minutter senere "Fuld Kraft bak", men lal 1/2 Minut senere fanat Kollisionen Sted. "Moskaus" Fart var ca. 7 Mil. Begge Skibes Førere befandt sig i Bestiklukaferne da Signalerne hørtes, men begav sig straks paa Broen og overtog Kommandoen Direkte udtaler Søretten intet Skøn over, hvilken af de 2 Dampere, der bærer Skylden for Kollisionen. Søforklaring i Dunkerque 26/7 1895: Den 24. Juli 1895 da "Christiansborg", ført af Kapt. C. H. Schmidt, paa Rejse fra Riga til Dunkerque med Tømmer, i Nordsøen under S.ø. Storm med høj Sø arbejdede haardt og tog meget Vand over, fik Skibet efterhaanden betydelig Slagside. Da denne, trods stadig Pumpning og Lempning i Kulkasserne, tiltog saa stærkt, at der blev Fare for Kæntring, blev efter afholdt Skibsraad, en Del af Dækslasten, ca. 7 Stdr., kastet overbord. Herved rettedes "Chri-

31 i II - 2 -,., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Christiansborg. N T W B. PÅ KRONSQRQ stiansborg" noget op og naaede under stadig Pumnningl ind til Dunkerque. ~ \ Maritime Deposition dat. London 29/ Søforhør i København den 23/1 1897: 24. December 1896 Kl. 2,10 Fm. i Nordsøen under Taage med langsom Fart grundstødte "Christiansborg", Kapt. A. M. Schultz, paa Rejse fra Danzig til London med Trælast og Stykgods, ved Højvande paa 2 1/2 Favne Vand. Maskinen stoppedes og der bakkedes med fuld Kraft, men "Christiansborg" stod fast. 10 Minutter forinden havde Loddet vist 18 1/2 Favne Vand. I en Klaring pejledes "Cross Sand" Fyrskib i retvisendeende 0. 1/2 S. ca. 1 1/2 Sømils Afstand. Efter at det meste af Dækslasten var kastet overbord, kom "Christiansborg" ved egen Hjalp flot samme Morgen og Eej senfortsattes. Kapt. Schultz modtog af Søretten i København en Advarsel for ikke at have overholdt Sølovens Paragraf 40. Om Aarsagen til Grundstødningen afgiver Søretten ingen Udtalelse, men efter Vidneforklaringerne maa den antages at skyldes Taagen og uformodet Strømsætning. Søforklaring i Hjørring 22/ Søforhør i København 27/4 og 30/4 1898: 15. Marts 1898 Kl. 9,30 Em. afsejlede "Christiansborg", Kapt. F. Petersen, fra Blyth til Memel med Tons Kul. Den 16/3 havdes en Middagsobservation - 55,51 N. Br. 1,48 0. Lgd. - der viste 8 Minutter nordligere end Bestikket. Kursen sattes da til retvisende ønø. 1/2 0., hvorefter "Christiansborg" antoges at ville gaa 3 a 4 Sømil norden om Hirtshals. Den 17/3 Kl. 12 Middag var Pladsen efter Bestikket 56,57 N. Br. 7,15 0. Lgd., men gissedes ca. 10 Minutter nordligere. Samme Dags Eftermiddag blev Vejret stærkt taaget, hvorfor "Christiansborg" fra Kl. 7,15 Bm. gik dels med halv og dels med langsom Ji'art, tagende Lodskud med Dybdeloddet mindst hver Time, visende aftagende Dybde fra 11,5 til 10 Favne. Da det Kl. 11,15 Em. tagne Lodskud viste 4 5/4 Favne, blev Maskinen kastet fuld Kraft bak, men straks efter grundstødte "Christiansborg" ud for Rubjerg Knude, 1/2 Mil vest for Lønstrup Redningsstation. Hverken Hanstholm eller Hirtshals Fyr vare sete, ligesaa lidt som Taagesifinalerne fra disse Fyr vare hørte. Kaptejn Petersen og 1. Styrmand var paa Kommandobroen, begge angiver, at Grundstødningen maa tilskrives den stærke Taage og en uformodet haard Paalands Strømsætning. Den 18/3 Kl. 2 Fm. kom Lønstrup Redningsbaad og 2 Fladbaade med 50 Bjergere. Varp med 2 Ankere ud-

32 II - 3. ss Christiansborg. N T B. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG sattes, men uden Resultat. Kl. 11 Fm. ankom Svitzers ss "Frederikshavn" og Kl. 2 Bm. paabegyndtes Slæbningen, ligeledes uden Resultat. Kl. 5,30 Bm. maatte Besætningen paa Grund af tiltagende Kuling og Sø, forlade Skibet i de nævnte Baade, efter at Vandtank-; ene var blevet fyldte for at det kunde ligge bedre j støt. Den 23/3 Kl. 10 Fm. lykkedes det Besætningen og Bjergerne atter at komme ombord og Udkastning af! Kullasten paabegyndtes, men Skibet var da løbet fuld! af Vand og paa Grund af Vejrligets Forværrelse maat-l te det atter forlades Kl. 6,30 Em. ; Den 29/3 gik Bjergerne igen ombord og indtil! 31/3 blev der fortsat med Udkastning af Kullasten og Udpumpning af Vandet, men Skibet maatte da atter for lades paa Grund af tiltagende NV. Kuling. Først den i 8/4 da"vejret bedagede sig kunde Arbejderne fortsættes, dog med flere Afbrydelser og den 15/4, altsaa efter henved 4 Ugers ufortrøden Anstrengselse lykkedes det Bjergningsdampeme ("Drogden" var senere kommet til) at bringe Skibet flot og samme Dags Eftermiddag at indbugsere det til Frederikshavn. Søforklaring for Raadstueretten i Nikolaistad den Søforhør i København 4/8 1899= 29/ Den 27. Juli I899 strandede "Christiansborg", Kapt. F. Petersen, fra Newcastle til Wasa med Tons Kul ved Ronskår ud for Wasa. Tidligt om Morgenen passeredes Storkallegrund Fyrskib og Kl. 4 Fm. Prikken paa Sjomandsgrundet. Vejret var da stormende med høj Sø og Regndis, hvor for Skibet holdtes op mod Søen i NV. Retning indtil Kl. 9 Fm., da der holdtes af efter Norrskar Fyr-, - - taarn for at søge Lods. Kl. 12 Middag havde 1. Styr mand udregnet bestikket til 62,58 N. Br. 20,30 0. Lgd. og afsat Pladsen i Søkortet, hvilket blev meddelt Kapt. Petersen med Tilføjende, at en nordligere Kurs vistnok burde styres for at anløbe Norrskar! Kapt. Petersen havde imidlertid i Kikkerten faaet øje paa et Taarn forude og under Forudsætning af, at dette var Norrskar Fyrtaarn, forandredes Kursen ; først til NNø., dernæst til NØ. og endelig til ret j ø. Efter at 2. Styrmand, der Kl. 12,40 Bm. havde overtaget Vagten, Kl. 1,10 Bm. havde observeret et l "^riksømærke", blev Roret efter Ordre af Kapt. Pe-! tersen lagt haardt Bagbord, men under Drejningen grundstødte Skibet og huggede voldsomt. Maskinen kastedes straks fuld Kraft bak, stoppedes derefter \ og sattes halv Kraft frem i Løbet af 2n 1/2 Time, men da Forskibet hurtig sank, blev alle Mand kaldt i op paa Dækket og Redningsbaadene klargjorte. Kapt. Petersen forlod nu Broen, formentlig for at redde \ en engelsk kvindelig Passager, der var forbleven j nede i Kahytten, men da de ikke mere saas, maa de!! begge antages at være omkomne ved Drukning, Hele den^øvrige^besætning og en anden engelsk kvindelig, Passager, samt Kapt. Petersens Hustru, havde imid-j lertid forladt Skibet i Bagbords Redningsbaad og j naaede heldigt ind til Ronnskårs Lodsplads, deri-

33 ss Christiansborg. N T W 3. OG SØFARTSMUSEET \ KRONBORG II A mod blev Skibet, der sank paa Kalleremmames Skår 3 Sømil vest for Ronnskar Fyr, Vrag, hvilket tilligemed Ladningen solgtes for Kr. Aarsagen til Forliset antages at være, at Ronnskar Fyrtaarm fejlagtig gissedes til at være Norrskar Fyrtaam. Skibets Værdi Kr Assurance Kr De private Assurandører Lastens Værdi Kr

34 ss Christiansborg. N T W B. HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET V - 1 Billeder: "Vikingen" Nr !

35 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG ms Christiansborg. (Tankskib). 0 T D I. III - 1. Dansk Søfarts Tidende 25. Maj 1951: Den 19. Maj søsattes ved Lindholmens Varv et Tons dw. Tankmotorskib, der er under Bygning til Dampskibsselskabet Dannebrog, København. Skibet, der af Fru Skibsreder Christian Harhoff fik Navnet "Christiansborg", er 156 m langt og 19?50 m bredt og er forøvrigt Søsterskib til mt "Nerma Dan", som Lindholmens Varv for kort Tid siden afleverede til J. Lauritzens Rederi. Det har 10 Centertanke samt 5 Sidetanke i hver Side. Hovedmaskineriet skal bestaa af en 9-cyl. 2-Takts enkeltvirkende Sulzer Dieselmotor, Type 9-SD-72, EHK. ved ca. 125 O/M. Farten skal være ca. 15 Knob. Afleveringen vil finde Sted i Slutningen af Juli eller Begyndelsen af August, og det nye Skib, der er Rederiets første Tankbaad, er paa Forhaand chartret ud for fem Aar fra Leveringsdagen. Nationaltidende 5* Oktober 1951s Rederiet C. K. Hansen har efter en vellykket Prøvetur overtaget sit første Tankskib, mt "Christiansborg", der maaler ca Tons og er leveret af Lindholmens Varv i Gøteborg. Farten paa Prøveturen var 15,3 Knob. j j i j Skibet er bygget til Lloyds højeste Klasse som I helsvejst Tankskib med to gennemgaaende Langskibs-! skodder, opdelt i 10 Centertanke og 5 Sidetanke i hver Side. Midtskibs er Hovedpumperummet, og des- i uden findes et mindre Pumperum forude. Maskineriet j er en K. M. W. Sulzer Motor Type 9-SB-72, 2-Takts enkeltvirkende Dieselmotor, som udvikler HK. i ved 125 Omdrejninger i Minuttet. Længden mellem PP. i er 551'0", Bredden 64'0", Dybden 38'6 n. Middeldyb- ; gaaende ca. 29'10 n. Total Lastekapacitet j Kubikfod. Navigationsudstyret er up to date, ligesom Apte-i ring og Indretning af Skibet i det hele taget følg-i er de mest moderne Retningslinier. Officerernes og j Mandskabets Rygesaloner er smykket med udsøgte, : farvelagte Reproduktioner af velkendte danske Kunstneres Arbejder, bl. a. J. Ezner, Constantin Hansen, K. Købke, Frants Henningsen - samt enkelte Malerier og Kobberstik. Rederiets Tradition om at give Skibene Navn ef-, ter gamle danske Borge og Fæstninger er ogsaa fulgt I denne Gang, og en Akvarel af Fæstningen Christians- \ borg i Guinea, den tidligere danske Besiddelse i Vestafrika, hører derfor ogsaa med til Udsmykningen j i Skibets Salon. 1 1 Tankskibet er tidsbefragtet af norsk Reder, og i det afgaar om nogle Dage paa sin første Tur til den ' ; Persiske Havbugt.

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET A ^f/t^wq-<**<&ø<*<??s&kx/ HEÆ 'ib^t/ty. n é^^c *%4^yiys/ f( %A»Z%, É*Z 'Zsy-<s&. &5isQ (/$*} SsssUi, 'l^rps^sc^e^'-j &$e*** z. i yopa^<py7-^.-^y n y AP / 'V f^u^y^ fsy. 9A' %- ' f &**>% i-a-«-. *fø**4 yifjyt&.-ttd 9 * / f 'L tu S - &Å 'la~^r**~ ff^tc-, % // 4-^h-^c i-** ttly^c._ y ' y T-yys,?*# > / / - ^ ' -.' /&&? %*% t&t t$sg*&r? &C»$ &*< & i &*&- t4»tx»«2v f ;d k<a,c / zs&z-v Pt~!# -! '*

37 ss Christianssund. N S V P. ELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KRONBORG I - 1 Registreringsprotokoller: X-17. ZI Københavns Skibsregister Registreringsdato: 19/lo Certifikater: 7/ (Interims Nationalitets Certifikat udstedt af Kgl dansk Vicekonsulat i Glasgow.) 19/ / / Bygget 1881 af Løbnitz & Co., Renfrew, ifl. Bilbrev dat. Renfrew 6/ Stk. 85 NHK. = 420 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 24" - 44 n. Slaglængde: 30". Fabrikat: Løbnitz & Co. 1 Dæk. 2 Master. Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskibet med rundt Spejl* Bak. Hytte agter. 2 Sideruf midtskibs, Ruf agter paa Hytten, Kommandohus, Kabysruf, 2 Sideruf forude paa Dækket. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. 6 vandtætte Skodder. Vandballast: 190 Tons. Længde: 179! 8". Bredde: 22! 3". Dybde: 12'7". 72 / 378 dw. 573,59 brutto. 350,55 netto. Ifl. Builders Certificate dat. Renfrew 6/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 8/ bygget til: I. D. S. Adolph ) Firma S -ai-«my, F. T. Adolph j Adolphs Køben}aa ' vrl * med J. V. Adolph ) Enke". 4/10 Part

38 1-2. ss Christianssund. N S V P ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Em. le Maire ) Firma Smidt ) Smidt & København, med 2/10 Part ) le Maire. I Alf. Hansen ) Firma A.N. ) Harald Hansen ( Hansen & Co. li u med 1/10 Part; i Grosserer L. N. Hvidt, København, med 1/10 Partmed l/lo Partj Etatsraad, Bankdirektør Moritz Dery. København. eorg Petersen, Firma Fried. E. Petersen, København, meé l/lo Part med Firmaet Fr. Th. Adolphs Enke, København, som bestyrende Reder. Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets j Skrivelse af 20/ og Attest fra Københavns -j Toldkassererkontor af 18/ betalt med Kr ,10. I Efter Ombygning og Reparation er llonnsigen ifl. j Maalebevis dat. København 23/ forandret til; 573,30 brutto. 351,23 netto. l ' Nyt Certifikat udstedt 23/ i Stedet for det oprindelige, der gik tabt ved Skibets Stranding under Rugen den 29/4 1884, idet Skibet sank og blev fyldt med Vand, men blev hævet og repareret i Helsingør. Ved Skøde dat. København 22/ sælger Em. le Maire 2/30 Part til Grosserer Claus L. Schmidt, København, ifl. Skøde dat. København 23/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 23/ solgt til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København, Efter Ombygning, bl. a. Forandring af Kommandohus til Navigationshus, er Tonnagen ifl. Maalebevis dat. København 20/ forandret til: 580,35 brutto. 357,92 netto.

39 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss. Christianssund. (I). N S V P.. i n t Ifølge Anmeldelse Nr. 254/l9o3 dat. 4/5 I9o3 er Skibet solgt til: Sondmore Dampskibsselskab, Aalesund, for 4.ooo Pund Sterling eller Kr og omdøbt til "Hjorungavaag". Udslettet af Register 4/5 19o3 - Udslettelsesprotokol Nr. 4 - II - Registreringsprotokol N r. 2 - I03. Lloyd 19o4-l8 Hjorungavaag - Søndmøre D/S Rederi A/S Leif Bull, Skien Havda - Indherreds Aktie D/S., Steinkjær, Paa Rejse fra T r ondgjem til Bergen og Stavanger med S^ykgoås blev Skibet den 9. December 1944 bombet I Sænk af Allierede Flyvemaskiner syd for Askvold i Nærheden af Florø. 13/ ved Afgang fra København til Stettin kol- : liderede Skibet med Bombroen. Baade Bro og Skib tog en Del Skade. Uheldet syldtes, at Spildedamp indhyllede Broen fuldstændig, saa Rorgængeren Intet kunde se. Der blev straks slaaet fuld Kraft bak, men Kollisionen var uundgaaelig. : 7/ paa R e jse fra Stettin til København grund^ stødt ved Falsterbo. Mindre Bundskade. \

40 ss Christianssund. N S V P. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG, II - Søforhør i København 25/5 1895: Den 24. April 1895 Kl. 2 Fm. paa Styrmandens I Vagt med norsk Lods ombord havde Skibet, ført af i Kapt. E. F. C. Jensen, paa Rejse fra Stavanger til sergen, Kollision med en ukendt Damper, kommende j nord fra, i Hærheden åf Strømhelms Fyr i Bergens ; Fjord. Fra "Christianssund" saas Damperens røde j Sidelys ca. 1 Streg om Bagbord. Maskinen blev sat ; paa langsom frem for ikke at møde Damperen paa et j særligt smalt Sted i Farvandet og 5 Minutter senere[ saas dens grønne Lys om Bagbord i ca,. 2 Kabellæng- j ders Afstand. "Christianssund" gav da 1 Stød i Fløj4 ten til Varsel om, at det vilde passeres om Bagbord.! Dette Signal besvaredes først med 1 senere med 2 ; Toner fra Damperen, som dog stadig drejede Bagbord ; over. "Christianssund" bakkede da med fuld Kraft ' og Kapt. Jensen, som nu var kommen paa Broen afgav j da 3 Stød i Fløjten. Damperen gav samme Signal, men[ straks efter skete Sammenstødet. Med kun ringe Fart; og ikke synderlig stærkt tørnede "Christianssund" mod Damperens Styrbords Side, men denne stoppede ikke op og besvarede ikke Prajning fra "Christians-] sund". Efter 1 1/2 Times Ophold fortsatte ogsaa! "Christianssund", der ingen Skade havde taget. Vin-; den var sydlig med Regn. \ Om Aarsagen til Kollisionen afgiver Søretten in-i gen Udtalelse. Ifl. Vidneforklaringerne synes imid- lertid den ukendte Damper ikke at have overholdt Søvejsreglernes Paragraf 16 og Sølovens Paragraf 223. Søforklaring for Amtsretten i Stettin 20/l 1897: Den 17. Januar 1897 Kl. 12 Middag, da "Christianssund", Kapt. J. P. B. Schmith, fra Trondhjem til Stettin med Sild og Stykgods, var ankommet til Stet: tin, opdagedes det, at Skibet var læk. Assistance til Pumpning og Losning af Lasten antoges hurtigst. og, da Forrummet var losset, viste det sig, at en \ Plade om Bagbord i Boven var gennembrudt under Vand; linien. Aarsagen skyldes Sejlads i Is mellem Swinemunde os; Stettin.

41 v_.) H UJ UJ CO :D E æ < o IL 0 W O UJ D i > l l S 1 i 1 ^ j *-. 1,'" - '.*2i F\- Zf yt ' -T I _ '-*;. ^i h t' i 1! *' L. ' i 1. i 1 <0 I fl I 2 I W t» I d t ri I +> I w t H I fc I Æ I O I - 1 '_ 1* :^?ri-j" t * " f-'p^i. JfgrøgiraHi :. 1; CO I

42 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Christianssund (2). N R W V. Int. - 1, Bygget A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer Stk. 13o NHK. - 9oo IHK= Tregangsmasklne. ; Cylinderdiameter: l8-3o-5o" Slaglængde: 36" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og partielt Awningdæk. 2 Master. 2 Samsonposter. 3 Luger. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: 37o Tons. 226,2 x 35,1 x Zk,k Fod. 75 / I.083 dw. I.0I7 brutto 34o netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 221/1912 dat. 23/ er Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Indregistreret 23/ Ifølge Anmeldelse Nr. V?o/19l6 dat. 2o/ er Skibet den Zk/ minesprængt i den engelske Kanal 2 Sømil fra Folkstone Fyrskib paa R^jse fra F lmouth til København med S ykgods. Besætningen reddet. Skibets Værdi Kr o.~ Udslettet af Register 29/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr

43 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Christianssund. N R VJ V. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

44 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Christianssund. N R W V. Bilag I - 1. Sø- og Handelsretten i Kjøbenhavn gør vitterligt: Aar 1916 den 1. April Kl. lo blev Ekstraret sat af Rettens Næstformand Kriminalretsassessor Rump og dens Medlemmer Kaptajn Olsen og Kaptajn Wrisberg og foreto- ges: Nr. 48/1916. Søforhør i Anledning af, at Dampskibet "Christianssund" er sunket som Følge af Eksplosion, formentlig af en undersøisk Mine. Mødt var: Føreren, Kaptajn Gotthardt 1. Styrmand Th. Kromann 1. Maskinmester I. H. Johansen 2. Maskinmester C. M. Rasmussen For Rederiet Det Forenede Dampskibs Selskab mødte Fuldmægtig Honoré, der bemærkede at følgende Firmaer, nemlig: Dansk Krigs Søforsikring for Varer, De private Assurandører, Krigsforsikringen for danske Skibe, Danske Lloyd, k. Søforsikring, Den københavnske Sø-Assurance-Forening, Grøn & Witzke, Aug. Borgen, Bahncke Se Co., Jansen & Co., Theo. Koch & Co., Hecksher & Søns Eftf. og Assurance Compagniet Baltica, er underrettede om Søforhørets Afholdelse i Dag. Heraf mødte: for Krigsforsikringen for Skibe Kaptajn Fabricius for Krigsforsikringen for Varer Kaptajn Gabe. Der fremlagdes Uddrag, der ved Konference fandtes overensstemmende med den tilstedeværende Skibsdagbog, oplæstes for og godkendtes af de mødende. Det fremlagte Uddrag af Skibsdagbogen er saalydende: Udskrift af ss "Christianssund"s Skibsdagbog fra 23- Marts til Zk. Marts Fredag den Zk. Marts 1916 Kl. 6,^0 Fm. Lettede Anker for at følge efter medgaaende Skibe. Gik med forskellig Fart i Maskinen. Kl. 7,15 skete en Eksplosion under Forskibet, antagelig foraarsaget ved en Mine. Lugerne og Ladningen i Forlasten kastedes i Vejret. Udkigsmanden blev slynget 1 Vejret, men kom ikke til Skade. Skibet sank hurtigt med Forenden, hvorfor begge Redningsbaade sattes i Vandet og Besætningen forlod Skibet. Kl. ca. 7i3 forlod Kaptajnen Skibet I Styr-

45 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Christianssund. N R V. ;Bilag 1-2. bords Redningsbaad, og blev alle optaget 1 Trawler "Loroone" af Grimsby. Skibet sank hur-, tigt med Forenden, og Kl. 8 gik det lodret ned. sign. Th. Kromann. Besætningen landsattes i Dover Kl. 1 Em. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 1. April Helland, Ass. Kaptajnen forklarede, at Skibet den 23. Marts om Aftenen kom fra Falmouth og var af de britiske Myndigheder beordret til at ankre ved Folkestone. Den engelske Patrouillebaad havde beordret Skibet sammen med an- ' dre Skibe, der laa til Ankers der, til at følge i Kølvandslinie for paa den Maade at sejle de Steder, der : var rensede for Miner. Patrouillebaaden kom imidlertid ; ud af Sigte, og Skibene ankrede derfor for at vente til ; næste Morgen. Patrouillebaaden kom først den Zk. om Mor-: genen og gav de aftalte Signaler om at sejle. "Chrlsii- < anssund" fulgte saa 1 Kølvandslinie efter 3 andre Skibe, og der var Skibe baade bag efter "Christianssund" og paa : Bagbords Side. Efter at have sejlet et lille Stykke Tid med lang- ' som Fart og et Øjeblik med fuld Kraft, skete en Eksplo- ; sion under Forskibet. Skibet fulgte den Gang nøjagtig den Rute, hvor de foranværende Skibe havde været, og der var heller ikke givet Varsel om at holde anden Kurs.. Der var en Mand paa Udkig paa Bakken. Han havde ikke varskoet og har formentlig Intet set. Ved det voldsomme ; Stød i Skibet faldt de ombordværende om. Kaptajnen fik derefter Maskinen standset. Baadene blev straks satte ud, og da Kaptajnen var klar over, at der intet var at gøre, gik de alle fraborde. Kaptajnen overvejede straks, 1 om Skibet kunde sættes paa Land, men han indsaa, at det ' var umuligt, da der var over k-3 Kvartmil til Land. Kysten bestod af Kalkklipper, og Skruen kom hurtigt over; Vandet, da Forskibet sank. Der var ingen Lods om Bord,! men denne skulde først overtage Kommandoen efter Deal. Skibet sank lige uden at hælde til nogen af Sider- ; ne før I det sidste Øjeblik. Der var ca. 15 Favne dybt. i Komparenten antager derfor snarest, det er en Mine, ; der har ramt Skibet. Vidnet havde om Aftenen set, at der: havde været trawlet der, men da Trawlen gaar langs Bund-! en, antager Vidnet, at Minen har været indstillet paa at: flyde 1 en vis Dybde og mulig af Strømmen er ført ind mellem Skibene. Et Par Timer senere blev et hollandsk Skib ramt, hvis Besætning ogsaa kom i Land. Ingen af Besætningen paa "Christianssund 11 Skade. kom til De øvrige mødende bekræftede Rigtigheden af Kaptajnens Forklaring. En af Udenrigsministeriet til Retten udlaant Udskrift af den for det kongelige Konsulat i London aflagte Søforklaring oplæstes for de mødende af Besætningen, der vedstaar de afgivne Forklaringer. Oplæst. Vedtaget. Kaptajnen forklarer, at paa Dækket var indladet

46 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Christianssund. N R W V. Bilag I - 3. over 7oo Korkballer, hvoraf en Del flød, efter at Skib-, et var sunket. Komparenten bad den danske Konsul i Dover, om at gøre de engelske Vragmyndigheder bekendt med, at saadanne Korkballer, som maatte drive I Land, hørte til dette Skibs Ladning. Konsulen blev ogsaa gjort bekendt med Skibets øvrige Ladning. De mødende erklærede paa Anledning, at Eksplosionen ej kan tænkes at være kommen fra Skibets Indre. Oplæst. Vedtaget. Søforhøret udsat. Retten hævet. Rump. H. S. A. Olsen. Wrisberg. ; Aar 1916 den k. April Formiddag Kl. lo blev Eks- ' traret sat af Rettens Næstformand Kriminalretsassessor Rump og dens Medlemmer Kommandør Maegaard og Kaptajn [ Wrisberg og foretoges: ; Nr. 48/1916. Søforhøret fortsat. Der fremlagdes Afskrift af den i forrige Retsmøde tilstedeværende Udskrift af den for Konsulatet i London i afgivne Søforklaring. Søforhøret sluttet. Retten hævet. Rump. C. F. Maegaard. Wrisberg.

47 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Christiansted. N M T L. Int Bygget 19o4 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.. Byggenummer loo. 1 Stk. NHK. - 3oo IHK. Tregangsmasklne. Cylinderdiameter: 12^-19-31" Slaglængde: 18" Fabrikat: Byggeværftet. Fart paa Last: lo,5 Knob. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. Z Master. 2 Luger. Bak 23 Fod. Brodæk kz Fod. Poop lo Fod. k vandtætte Skodder- Vandballast: k7 Tons. Al,l x Zk,6 x 11,o Fod. 31 / 25o dw. 322 brutto 167 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 319/l9o4 dat. 31/5 19o4 e: Skibet bygget til: A/S. Det Vestindiske Kompagni, København. Indregistreret 1/6 I9o4. Ifølge Anmeldelse Nr. 512/19o5 dat. A/lo 19o5 er Skibet solgt til: A/S. Det østasiatiske Kompagni, København. Registreret A/lo 19o5-17 A 19o9 anmeldt solgt til: Siara Steam Navigation Co., Ltd., Bangkok, for Kr. 1^2.6oo,72 og omdøbt til " Chutatutch". Udslettet af Register 17A 19o9 - Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr. l solgt til: Skibsreder T. S. Hsu, Swatow, og omdøbt til "Stanley". Findes sidste Gang i Lloyds Register 19 J

48 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Christiansted. N M IL. ; V Billeder: Østasiatisk Kompagni Pag. 21. Negativer Litteratur: Sea Breezes, Maj 196k - 36l: Endeligt.

49 PÅ KR0N30RG I - 1 ss Christina ex Kristina. H G R. Registreringsprotokol: XI-212. Eegistreringsdato: 20/ Certifikater: 20/ / / Bygget 1877 af Gøteborg mekaniska Werkstad, Gøteborg, ifl. Bilbrev dat. Gøteborg 4/ Stk. 40 B"HK IHK. Oompoundmaskine. Fabrikat: Gøteborg mekaniska Werkstad. 1 X>æk. 2 Master. Middelfyldig Boug med glat Stævn. Agterskibet med rundt Spejl. Ruf midtskibs. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. 3 vandtætte Skodder. Længde: 101*1". Bredde: 20, 6". Dybde: 11 r 6". dw. 212,38 brutto. 148,43 netto. Ifl. Købebrev dat. Gøteborg 16/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 18/6 1867, som ss "Kristina", indkøbt fra Gøteborg af: Dampskibsfører J. Smith, København, og omdøbt til "Christina" Indførselstolden er ifl. Kvittering dat. Københavns Toldkammer 18/ betalt med Kr. 825? oo, som er % af Købesummen Kr ,oo. Efter Ombygning af luger er Tonnagen ifl. ilaalingsforretning dat. Helsingør 13/ og Maalebevis dat. Helsingør 14/ forandret til: 215? 64 brutto. Ommaalt efter Tilbygning af Ruf til Bestikluk- af. Tonnagen er herefter ifl. Maalebevis dat. Kø-

50 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 1-2 ss Christina ex Kristina. ST W G R. benhavn 18/8 1888: 217,50 brutto. 151,73 netto. Ifl. Ejerens Anmeldelse dat. København 7/ er Skibet paa Re jse fra Marstrand til Lybæk, 15 Søfor Kullen, den 25. Januar 1893 mil HEV. 1/2 Y. skruet ned af Is en og sunken. Mandskabet, 9 Mand, reddet af tysk s s "Italia" af Hamborg. Ladningen bestod af Kasser ferske Sild, hvoraf 150 Kaspaa Dækket. Skibet havde arbejdet i ser var anbragt Isen i 12 Dage o g var blevet læk den 16. Januar. Da Forliset sket e var det Taage og haard Erost. Skibets Værdi: Kr Assurance: Kr Svensk Søforsikringsselskab "Øresund". Ladningens Tærdi: Kr Assurance: Kr i Mannheim. Certifikatet afleveret til Generalkonsulatet i Gøteborg og modtaget med Generaldirektoratets Skrivelse af 7/ Registreringen afsluttet 8/ (Udslettelsespro tokol 3 - I.)

51 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET - FÅ KRONBORG A/ (, C -> s, r L. - ~ '*/ > é~.' ' '" c *4ykstusffa f -<frf r /fa-r: /fe ^ **Z/Jjr$ fii fax/

52 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Christine. (Tankskib). N C P S.

53 st Christine. HOPS. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET, I - 1 Registreringsprotokoller: XIV-16 Eegistreringsdato: 20/ Certifikater: 20/ / Bygget 1890 af A/S. Burmeister og Wain, København, ifl. Bilbrev dat. København 11/ Stk. 200 FHK. = IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiamter: 22" - 35" - 57". Slaglængde: 39" Part: 10 Knob. Ifabrikat: Burmeister og Wain. I Dæk og 1 Overdæk (Spar Deck). 3 Master med Skonnertrigning. Middelfyldigt Eorskib med lodretstaaende Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Ruf og 2 Sideruf midtskibs. Hytte agter. 2 Sideruf forude, maskin- og Kabysruf. Styrehus paa Ruf miatskibs. Klinkbygget af Staal. Ingen Inderklædning. Lastrummet bestaar af 12 Tanke. II vandtætte Skodder. Vandballast: Længde: 272'7". Bredde: 36'2". Dybde: 24'9". 600 / dw ,50 brutto ,41 net Typebetegnelse i Register: Petroleums Cisterne Skruedampskib. Ifl. Bilbrev dat. København 11/ og nationalitets- og Ejendomserklæring dat. København 17/ bygget til: Det Danske Petroleums Aktieselskab, København. Efter Eorandring af Apteringen er Tonnagen ifl. Maalebevis dat. København 25/9 1893: 1.592,55 net.

54 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Christine. (Tankskib). N C P S. Int til: Ifølge Anmeldelse Nr. 297/19ol dat. 3/6 19ol solgt Anglo - American Oil Co., London, og omdøbt til "Tioga". Prisen var 2o.7oo Pund Sterling - Kr oo.- Udslettet af dansk Register 3/6 19ol - Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr. lo solgt til: Societa Ballenera Christensen & Cia, Corral. Intet Navneskifte. Skibet var opkaldt efter en af Stifterne af Selskabet, Grosserer Iørgen Jensens, Hustru. 13/ under Losning i Korsør sprang et Pumperør og 50 Tønder Petroleum løb i Søen. /Il 1897 paa Pejse fra Filadelfia til Aarhus har Skibet haft Havari paa Luftpumperne. /3 19ol paa R e jse til New York grundstødt syd for Læsø. Flot ved egen Hjælp. Uskadt.

55 st Christine HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG II - 1 ST C P S. Søforhør i 23. Januar 1899 grundstødte "Christine", Kapt. J. P. Larsen, fra New York til Aarhus med Petroleum, udfor Sletterhage Pyr i godt sigtbart Vejr. Kl. 5,45 Pm. tog "Christine" Grunden, men kom flot nogle Timer senere ved egen hjælp uden at have taget Skade, efterat at have udpumpet Vandballasten og en Del af Petroleumsladningen. Aarsagen til Grundstødningen angives at være, at Afstanden fra Fyret gissedes at være 1/2 Mil, medens den viste sig at være kun 1/4 Mil.

56 ^ANUeko- 03 SØFARTSMUSEET st Christine. N C P S. Billeder: C. - 1,

57 .HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 'Vr^R. 7U/T7/^ary. -5>S-;-Y>^ '"?/, -A. 'O-fc, px <Ab^. //< j.-^/. fc; ^ A 'fey:- ^ yyf~*7/?<" y^ry^^cy Å fa - ffn-h 7'4f S_^/ f ^- --- #/,.- &^ ^. ^ - r '.. _., 1 yiykl_r i I <^-f;s,,^-^cs sus r-fr^t^,^ '/ 'r j,. /by'.; 'l'li'ic: Forsir; c - L, / //-/^-; L/,," ^r H'-i.- -/ ttk'ft /,'> > -{ J-y-J w> -4&3L '^.ZMfi'Ccy/>C'Lc^'-~u ^ ^0 m4 Utc* ^^J^.^ Æ^mÆ ±i^^. c,)- *u 6

58 H/s. Cimbria. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III Berlingske Tidende Tirsdag Aften 10. Pebruar 1852: "Panders Avis" meddeler: Det nye Dampskib "Cimbria", som for den driftige Grosserer Priors Regning "bygges i England, ventes sidst i næste Maaned til Kjøbenhavn, og vil da begynde sine Parter. I Sommermaanederne vil det gjøre tvende Reiser ugentlig mellem Kjøbenhavn og Randers, og afgaae om Eftermiddagen fra de respeetive Afgangssteder. "Cimbria", som vil blive ført af den fordeelagtigt bekjendte Capitain S. E. Andersen, vil faae to Maskiner a 130 Hestes Kraft, det erholder 2 rummelige Saloner, en for Damer og en for Herrer, samt 3 separate Cahytter, foruden Sovesteder. I Lasterummet vil det kunne medføre Gods og Kreaturer. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. April 1852: Dampskibet "Cimbria". Ifølge Beretning fra Glasgow i "North British Daily News", er dette Skib løben af Stabelen og vil blive fuldkommen færdigt omtrent i 3 Uger. Skibet har en Størrelse af 360 engelske Tons og 150 Hestes Kraft, er elegant udstyret til Bekvemmelighed forir'as sagerer, og bliver i det Hele fremhævet som et fortrinligt Skib, der som bekjendt er bygget for Hr. Grosserer Priors Regning, og vil blive sat i Part imellem Kjøbenhavn, Horsens og Randers. Berlingske Tidende Torsdag Aften 6. Maj 1852: Dampskibet "Cimbria", paa 120 Hestes Kraft, bygget i Skotland og tilhørende Grosserer prior, ankom hertil idag, ført af Capt. Andersen. Berlingske Tidende Lørdag Aften 8. Maj 1852: Dampskibet "Cimbria", af 140 Hestes Kraft (Angivelsen af 120 Hestes Kraft i forrige Nummer var feilagtigt), begynder allerede paa Mandag sin Part paa Randers. Det vil for Premtiden komme til at anløbe Greenaae paa Randers-Touren og Samsø paa Horsens- T our en. Berlingske Tidende Torsdag Aften 13«Maj 1852: Dampskibet "Cimbria", hedder det i "Randers Avis" ' for i Tirsdags, indtraf hertil i Pormiddags imellem Kl. 10 og 11, efter allerede at have været ved Udbyhøi i Morges Kl. 6, men paa Touren herop ad Gudenaa at være, formedelst sin Længde, stødt paa adskillige Vanskeligheder, der dog forhaabentligen ville kunne hæves. Det medbragte den kjøbenhavnske Post for igaar.

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1901 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER APRIL 1903 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1899 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER FEBRUAR, 1901 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1931 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI MAJ 1932 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1906 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER DECEMBER 1907 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1900 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER MARTS 1902 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1925 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART MARTS 1927 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927.

Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Uddrag af bogen: Det Nørrejydske Redningsvæsen Dets tilblivelse, organisation og historie. Af Fuldmægtig ved redningsvæsenet, C. P. Eisenreich, udgivet af E. Jespersens Forlag, København, 1927. Der foreligger

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1913 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER OKTOBER 1914 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 194l FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1927 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART NOVEMBER 1928 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1916 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER SEPTEMBER 1917 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1894 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE OG FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. APRIL 1896 KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1914 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER OKTOBER 1915 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1928 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI SEPTEMBER 1929 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

DANSK SØULYKKE STATISTIK

DANSK SØULYKKE STATISTIK DANSK SØULYKKE STATISTIK 1919 Juli 1920 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Handelsministeriet i Henhold til Lov af 12. April 1892 om Oprettelse

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1938 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1939 FORHANDLES FRA D ET KONGELIGE SØKORT- ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

DANSK SØULYKKE STATISTIK

DANSK SØULYKKE STATISTIK DANSK SØULYKKE STATISTIK 1918 September 1919 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den foreliggende statistiske Oversigt, der herved offentliggøres af Handelsministeriet i Henhold til 12 i Lov af 12 te April

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1910 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER DECEMBER 1911 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1920 21 November 1923 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Handelsministeriet i Henhold til Lov af 12. April 1892 om Oprettelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1943 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1944 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1937 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1938 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1897 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. DECEMBER, 1898. KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER.

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1898 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDEFARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER. JANUAR, 1900. KJØBENHAVN. BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI

Læs mere