29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA"

Transkript

1 29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Om denne vejledning Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning Korrekt anvendelse Overensstemmelseserklæring Sikkerhedsanvisninger Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Driftssikkerhed Reparer aldrig selv Sikkerhedskopiering af data Opstillingssted (i notebook-tilstand) Omgivelsesbetingelser Ergonomi Tilslutning Kabelføring Oplysninger om touchpad en Anvisninger for de indbyggede batterier Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Leveringsomfang Oversigter Åbnet notebook Venstre side Tabletenhedens underside Højre side Via enheden Anvendelse i notebooktilstand Anvendelse i tablettilstand Første ibrugtagning Strømforsyning Tænd-/sluk-knap Lysnetdrift Batteridrift Strømstyring Display Sådan åbnes og lukkes displayet Berøringsfølsom skærm Skærmopløsning Personlige indstillinger Tilslutning af en ekstern skærm af 64

3 9. Dataindtastning Tastaturet Touchpad en Harddiskene Lydsystemet Eksterne audiotilslutninger Netværksdrift Hvad er et netværk? Wireless LAN (radio-netværk) Bluetooth Flytilstand Kortlæser Isætning af et hukommelseskort Fjern hukommelseskortet Universal Serial Bus-indgang Beskyttelse af din notebook Adgangskode Software Lær Windows 8 at kende Windows-aktivering Windows 8 - Nyheder Oversigt Sammenknytning af brugerkonto med LiveID Windows 8 startskærmbillede Windows 8 desktop Brug af søgefunktionen Styring Tænd-/sluk-funktioner i Windows Indstillinger i systemstyringen Nulstilling af din notebook til leveringstilstand UEFI-firmwareindstilling Windows 8 - Hjælp og support FAQ - Ofte stillede spørgsmål Kundeservice Førstehjælp ved hardwareproblemer Lokalisering af årsagen Har du brug for yderligere hjælp? Driverunderstøttelse Transport Vedligeholdelse af 64

4 20. Opgradering/ændring og reparation Anvisninger til serviceteknikeren Genanvendelse og bortskaffelse Europæisk standard EN klasse II Kolofon Index af 64

5 Personligt Noter følgende om dit ejerskabsbevis: Serienummer... Købsdato... Butik... Din notebooks serienummer finder du på undersiden af din notebook. Noter evt. også nummeret i dine garantidokumenter. Vores målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig både til nybegyndere og erfarne brugere. Selvom denne notebook også kan anvendes til professionelle formål, er den udviklet til privat brug i hjemmet. De mange anvendelsesmuligheder står til rådighed for hele familien. Kvaliteten Ved valget af komponenter har vi lagt vægt på høj funktionalitet, nem håndtering, sikkerhed og pålidelighed. Takket være et velafstemt hard- og softwarekoncept kan vi præsentere dig for en avanceret notebook, som du vil få stor glæde af, både til dit arbejde og i fritiden. Vi takker for din tillid til vores produkter og er glade for at kunne byde dig velkommen som ny kunde. Varemærker: MS-DOS og Windows 8 er registrerede varemærker, der tilhører firmaet Microsoft., Intel-logoet, Intel Core, Ultrabook, Intel Inside og Intel Atom er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande., HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 4 af 64

6 1. Om denne vejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt inden første ibrugtagning, og følg altid sikkerhedsanvisningerne! Dette apparat skal altid anvendes og betjenes, som beskrevet i denne vejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! ADVARSEL! Advarsel om fare som følge af høj lydstyrke! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen 5 af 64

7 Handling, der skal udføres 1.2. Korrekt anvendelse Dette apparat er beregnet til anvendelse, administration og bearbejdelse af elektroniske dokumenter og multimedieindhold, samt til digital kommunikation. Apparatet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/ erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis apparatet ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere apparatet uden vores samtykke og ikke bruge ekstraudstyr, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Læs alle oplysninger i denne betjeningsvejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening anses for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Brug ikke apparatet under ekstreme omgivelsesbetingelser Overensstemmelseserklæring Med dette produkt blev der leveret følgende trådløse udstyrsdele: Wireless LAN (trådløst LAN) (extra tilbehør) Bluetooth (extra tilbehør) MEDION AG erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: R&TTE-direktivet 1999/5/EF Direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF Fuldstændige overensstemmelseserklæringer findes på 6 af 64

8 2. Sikkerhedsanvisninger 2.1. Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn må ikke bruge apparatet uden opsyn. Opbevar apparatet og tilbehøret utilgængeligt for børn. FARE! Emballagefolie skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare! 2.2. Driftssikkerhed Læs dette kapitel grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og at din notebook holder længe. Kabinettet til din notebook, batteriet eller lysnetadapteren må aldrig åbnes! Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket resulterer i, at din notebook bliver beskadiget. N introduisez aucun objet à l intérieur de l ordinateur portable à travers les fentes et ouvertures. Cela pourrait provoquer un courtcircuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre ordinateur. Før ikke genstande gennem sprækker eller åbninger og ind i den indvendige del af denne notebook. Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre, at din notebook beskadiges. Apparatets sprækker og åbninger bruges til ventilation af din notebook. Disse åbninger må ikke dækkes til, da der ellers er fare for overophedning. Denne notebook er ikke beregnet til brug i en virksomhed eller i sværindustrien. 7 af 64

9 Brug ikke din notebook under uvejr for at forundgå skader på grund af lynnedslag. Læg ikke genstande på din notebook, og udsæt ikke displayet for tryk. I modsat fald er der fare for at displayet går i itu. Der er risiko for kvæstelser, hvis displayet går itu. Hvis dette skulle ske, skal de ødelagte dele pakkes ind med beskyttelseshandsker og sendes til korrekt bortskaffelse på genbrugsstationen. Vask derefter hænderne med sæbe, fordi det ikke kan udelukkes, at der er lækket kemikalier. Luk ikke displayet mere end 120 op. Hvis denne værdi overskrides, kan det medføre, at kabinettet eller din notebook bliver beskadiget. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. Rør ikke ved displayet med skarpe genstande for at undgå skader. Løft aldrig notebooken i skærmen, da tilslutningsstikkets holdeanordninger ellers kan knække. For at undgå skader skal du sætte tabletenheden forsigtigt ind i midten af baseenhedens holdeanordninger. Sluk for din notebook med det samme, eller tænd slet ikke for den, og kontakt kundeservice, hvis lysnetadapteren eller de netkabler- eller stik, der er sat i det, er afsvedet eller beskadiget. Udskift det/den defekte netkabel/netadapter med originale dele. De må under ingen omstændigheder repareres. din notebooks kabinet er beskadiget, eller der er trængt væske ind i den. Få først din notebook kontrolleret af kundeservice. Ellers kan det ske, at din notebook ikke er sikker at bruge. Der kan være livsfare på grund af elektrisk stød eller/og opstå sundhedsskadelig laserstråling!! Hvis notebooken bliver våd, må du ikke tænde den. Fjern strømkablet, og sluk notebooken. Tænd den først igen, når den igen er helt tør. 8 af 64

10 2.3. Reparer aldrig selv ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Kontakt Medion Service Center, hvis der opstår fejl, eller et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer Sikkerhedskopiering af data PAS PÅ! Sikkerhedskopier dine data på eksterne lagringsmedier, før hver opdatering. Krav om skadeserstatning for mistede data og deraf opståede følgeskader, udelukkes Opstillingssted (i notebook-tilstand) Udsæt ikke din notebook og alle tilsluttede apparater for fugt, støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af din notebook. Anvend ikke din notebook udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige den. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at din notebook falder ned. Anvend ikke din notebook eller lysnetadapteren i længere tid på skødet eller andre legemsdele, da varmeafledningen på undersiden kan føre til en ubehagelig opvarmning. Nye apparater kan i løbet af de første driftstimer afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig lugt, som aftager mere og mere med tiden. Udluft rummet regelmæssigt for at modvirke lugt. Din notebook er ikke egnet til anvendelse på skærmarbejdspladser iht. den tyske forskrift for skærmarbejdspladser. Dette apparat er ikke egnet til brug ved billedskærmsarbejdspladser. 9 af 64

11 2.6. Omgivelsesbetingelser Din notebook kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på 5 C til 30 C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 80 % (ikkekondenserende). Når din notebook er slukket, kan den opbevares ved 0 til 60 C. Træk netstikket og antennestikket ud i uvejr. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din notebook mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. Vent med at tage din notebook i brug, indtil den har nået omgivelsestemperaturen, når den har været transporteret. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i din notebook, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Opbevar den originale emballage i tilfælde af, at apparatet skal sendes Ergonomi BEMÆRK! Undgå blændinger, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke for at skåne dine øjne. Din notebook må aldrig stå i umiddelbar nærhed af et vindue, fordi arbejdsrummet på dette sted er kraftigst oplyst af dagslyset. Dette lys vanskeliggør øjnenes tilpasning til det mørkere display. Din notebook skal altid opstilles så synsretningen er parallel med vinduesfronten. En opstilling i en synsretning, der vender bort fra vinduet er forkert, fordi spejlinger af det lyse vindue i skærmen er uundgåelige. En opstilling med synsretning mod vinduet er lige så forkert, fordi kontrasten mellem den mørke skærm og det lyse dagslys kan medføre tilpasningsvanskeligheder for øjnene og til lidelser. Den parallelle synsretning skal også overholdes i forbindelse med kunstigt lys. Det vil sige, at de samme kriterier og grunde stort set er gældende i forbindelse med belysningen af arbejdsrummet med kunstigt lys. Såfremt rummet ikke tillader, at skærmen opstilles som beskrevet, kan man forhindre blændinger, spejlinger og for kraftige kontraster mellem lys og mørke ved at placere notebooken/ skærmen rigtigt (dreje, hælde den). Der kan også opnås en forbedring med persienner eller lamelgardiner ved vinduerne, med skillevægge eller ved ændre belysningsanordningen. 10 af 64

12 2.8. Tilslutning Læs følgende anvisninger for at tilslutte din notebook korrekt: Strømforsyning FARE! Åbn ikke lysnetadapterens hus. Hvis huset er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Huset indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af din notebook, og den skal være let tilgængelig. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til din notebook (via lysnetadapteren), skal du trække lysnetstikket ud af stikkontakten. Tilslut kun notebook-lysnetadapteren til jordede stikkontakter med AC V~, 50/60 Hz. Kontakt dit el-selskab, hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet. Brug kun den/det vedlagte lysnetadapter- og lysnettilslutningskabel. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din notebook mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. Hvis du vil koble lysnetadapteren fra el-nettet, skal du først trække stikket ud af stikkontakten og derefter trække stikket ud af din notebook. Hvis det gøres i den omvendte rækkefølge, kan lysnetadapteren eller din notebook blive beskadiget. Hold altid i selve stikket, når du trækker det ud. Træk aldrig i ledningen. PAS PÅ! Brug kun den medfølgende lysnetadapter til at oplade enheden. 11 af 64

13 ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner genererer et kraftigt lydtryk og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken på laveste niveau før afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Hvis equalizerens basisindstilling ændres, kan lydstyrken øges og dermed medføre varige høreskader. Desuden kan ændring af driveren, softwaren, equalizeren, styresystemet osv. medføre en forøgelse af lydstyrken, hvilket også kan medføre varige høreskader. Hvis et apparat anvendes med en hovedtelefon/ øretelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren Kabelføring Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Tilslut først perifert udstyr som tastatur, mus, skærm osv., når din notebook er slukket, for at undgå at beskadige din notebook eller apparaterne. Nogle apparater kan også tilsluttes mens din notebook er tændt. Det drejer sig for det meste om apparater med USB-indgang. Følg altid anvisningerne i den tilhørende betjeningsvejledning. Hold mindst én meters afstand fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon, DECT-telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og mistede data. Vær opmærksom på, at der til denne notebook kun må anvendes afskærmede kabler under 3 m til de eksterne grænseflader. Printerkabler skal være dobbelt afskærmede kabler. De medleverede kabler må ikke udskiftes med andre. Anvend udelukkende de medfølgende kabler, fordi de er blevet grundigt kontrolleret i vores laboratorier. Brug også kun de medfølgende tilslutningskabler til tilslutning af perifert udstyr. 12 af 64

14 Kontroller, at alle forbindelseskabler er forbundet til det tilhørende perifere udstyr for at undgå interferens. Fjern ikke de nødvendige kabler. Der må kun tilsluttes apparater til din notebook, der opfylder standarden EN60950 Informationsteknologiudstyr eller standarden EN60065 Sikkerhedskrav - audio-, video- og lignende elektroniske apparater Oplysninger om touchpad en Touchpad en betjenes med tommelfingeren eller en anden finger og reagerer på den energi, der afgives af huden. Brug ikke kuglepenne eller andre genstande, fordi dette med medføre en defekt på din touchpad Anvisninger for de indbyggede batterier FORSIGTIG! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet. Må kun udskiftes med den samme type eller med en tilsvarende type, som anbefales af producenten. Åbn aldrig batterierne. Opvarm aldrig batterierne til over 60 C. Kast aldrig batterierne på åben ild. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger. Enheden indeholder to indbyggede batterier: Der er indbygget et batteri i badeenheden, og det andet batter er indbygget i tabletenheden. Du kan forlænge batteriets levetid og ydeevne samt sørge for, at det fungerer på en sikker måde, ved at følge nedenstående anvisninger: Brug kun den medfølgende originale lysnetadapter til at oplade batterierne. Kontroller, (ved hjælp af notebookens indikatorer eller signallyde), at batterierne er helt afladet, inden de oplades igen. Oplad altid batterierne, indtil batteriopladningsikon slukkes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan kontrollere batteriernes opladningsniveau, under Opladning af batterierne. Batterierne er indbygget permanent og må kun udskiftes af kvalificerede fagfolk/servicecentre 13 af 64

15 2.12. Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Skærmen er notebookens mest følsomme komponent, da den er lavet af tyndt glas. Den kan derfor blive beskadiget, hvis den bliver udsat for voldsomme belastninger. Rids ikke notebookens låg, da nogen ridser ikke kan fjernes. Undgå kontakt mellem skærmen og hårde genstande (f.eks. knapper, urremme). Undgå at stille genstande på skærmen. Lad ikke genstande falde ned på skærmen. Sprøjt ikke væske på notebooken, da dette kan beskadige den. Undgå at ridse skærmen med fingerneglene eller hårde genstande. Rengør ikke skærmen med kemiske rengøringsmidler. Rengør skærmen med en blød, tør og fnugfri klud. BEMÆRK! Der sidder en beskyttelsesfilm på overfladerne for at beskytte apparatet mod ridser under produktion og transport. Træk alle beskyttelsesfilm af, efter apparatet er blevet opstillet korrekt, og inden det tages i brug. 3. Leveringsomfang Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: notebook Ekstern strømforsyning med tilslutningskabel OEM version af operativsystemet Dokumentation FARE! Opbevar emballagemateriale, som f.eks. folie, utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare! 14 af 64

16 4. Oversigter 4.1. Åbnet notebook (Illustrationen er omtrentlig) 1) Mikrofon 2) Webkamera 3) Led webkamera 4) LCD-skærm 5) Windows taster 6) Clavier 7) Touchpad 8) Displayoplåsning 9) Batteri opladningsindikator 10) Lyssensor 15 af 64

17 4.2. Venstre side ) Tabletenhedens Reset-åbning 12) USB-tilslutning ) USB-tilslutning ) microhdmi-tilslutning 15) microsd-kortindgang 16) Audioudgang / Mikrofonindgang 17) Lydstyrkeknapper +/- 18) Tænd-/slukkontakten 19) Baseenhedens Reset-åbning 20) USB-tilslutning ) USB-tilslutning ) Netstikindgang (Illustrationen er omtrentlig) BEMÆRK! Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du forsigtigt trykke spidsen af en bøjet papirclips ind i Reset-åbningen. Enheden nulstilles. Der slettes ikke nogen data. 16 af 64

18 4.3. Tabletenhedens underside (Illustrationen er omtrentlig 23) Netstikindgang 24) Forbindelsesstik til baseenheden 4.4. Højre side 25 (Illustrationen er omtrentlig 25) Stik til 3G-kort (kortet medfølger ikke, men kan købes i butikkerne eller i Medionshop) BEMÆRK! Yderligere oplysninger finder du på vores websted 17 af 64

19 5. Via enheden Denne enhed er i kraft af dens afmonterbare skærm beregnet til at anvendes såvel i notebooktilstand som i tablettilstand Anvendelse i notebooktilstand Via den enkle tilslutning til baseenheden bliver tabletenheden til en notebook. Hold tabletenheden med begge hænder, og sæt den i baseenhedens holdeanordninger, indtil den klikker på plads. PAS PÅ! For at undgå skader skal du sætte tabletenheden forsigtigt ind i midten af baseenhedens holdeanordninger Anvendelse i tablettilstand Skub skærmlåsen (8) til venstre, og tag samtidig forsigtigt tabletenheden ud af baseenhedens holdeanordning. 6. Første ibrugtagning For at garantere, at din notebook er sikker at bruge, og at du har glæde af den i lang tid, skal du have læst kapitlet Driftssikkerhed i begyndelsen af denne håndbog. Denne notebook er allerede fuldstændig installeret på forhånd, så du ikke skal indlæse drivere og kan starte med det samme. Tilslut den medfølgende lysnetadapter til baseenheden (22). Forbind netkablet med adapteren, og sæt derefter stikket i en stikkontakt. BEMÆRK! Du kan også tilslutte lysnetadapteren til lysnetadapterstikket på tabletenhedens underside (23), hvis du kun vil arbejde med tabletenheden. Luk displayet op til den ønskede position med tommelfingeren og pegefingeren. Displayet bør ikke lukkes mere end 120 op. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. BEMÆRK! Kontroller, at batteriet er lagt i, og at strømforsyningen er tilsluttet, før du bruger din notebook første gang. Dette er nødvendigt for at Windows 8 kan finde frem til Windows performance index korrekt. Tænd din notebook med tænd-/sluk-knappen (18). Din notebook starter og gennemgår derefter forskellige faser. 18 af 64

20 Styresystemet indlæses fra harddisken. Ved første ibrugtagning tager indlæsningen noget længere. Styresystemet er først konfigureret, når alle nødvendige data er indtastet. Styresystemet er fuldstændig indlæst, når Windows 8 startskærmbilledet vises. BEMÆRK! Den første installation kan vare et par minutter. Afbryd ikke strømmen til din notebook under den første installation, og sluk den ikke. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen. Sluk først din notebook, når installationen er afsluttet og startskærmbilledet vises. 7. Strømforsyning 7.1. Tænd-/sluk-knap Luk din notebook op, og hold tænd-/sluk-knappen nede i kort tid for at tænde eller slukke din notebook. Din notebook slukker, hvis du holder knappen nede i mere en 4 sekunder, uafhængigt af styresystemet. PAS PÅ! Sluk ikke din notebook mens der hentes data fra harddisken. I modsat fald kan du miste data. For at beskytte harddisken bør du altid vente mindst 5 sekunder, før du tænder din notebook igen, efter du har slukket den Lysnetdrift Din notebook leveres med en universal-lysnetadapter til vekselstrøm, der automatisk indstiller sig til den tilbudte strømkilde. Følgende værdier understøttes: AC V~/ Hz. Læs sikkerhedsanvisningerne for strømforsyningen. Adapteren tilsluttes en stikkontakt med vekselstrøm via et netkabel. Lysnetadapterens jævnstrømskabel tilsluttes på notebookens venstre side (22) eller på tabletenhedens underside (23). Adapteren forsyner din notebook med strøm og oplader også batteriet. Driftsindikatorerne på din notebook informerer om driftstilstanden. Dit batteri oplades også, når du arbejder med din notebook, mens lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapteren forbruger også strøm, når din notebook ikke er forbundet med lysnetadapteren. Træk derfor lysnetadapterens stik ud af stikkontakten, når den ikke er forbundet med din notebook. PAS PÅ! Brug kun den vedlagte lysnetadapter og det vedlagte lysnettilslutningskabels. 19 af 64

21 Start din notebook Luk displayet op som beskrevet ovenfor, og tryk på tænd-/sluk-knappen. Følg vejledningen på skærmen. De enkelte dialogbokse forklarer de trin, du skal udføre. Velkomstproceduren fører dig gennem flere skærmbilleder og dialoger. Vælg det ønskede sprog og derefter indstillingerne for det pågældende land. Licensaftale Læs licensaftalen grundigt igennem. Her finder du vigtige juridiske oplysninger om brugen af dit softwareprodukt. For at læse hele teksten skal du rulle nedad med musemarkøren, indtil du har nået slutningen af dokumentet. Du accepterer aftalen ved at klikke på feltet Jeg accepterer aftalen. Først derefter er du berettiget til at bruge produktet i overensstemmelse med betingelserne. Når du har indtastet et computernavn, kan du på siden Trådløs omgående forbinde din notebook med internettet, såfremt du har en korrekt konfigureret internetforbindelse. Hvis du springer dette punkt over, har du mulighed for at oprette forbindelse til internettet på Windows 8-brugergrænsefladen på et senere tidspunkt. Hvis du allerede har oprettet en internetforbindelse, kan du nu logge på din notebook med en Microsoft-konto. Microsoft Store giver dig f.eks. mulighed for at købe nye apps, eller at opdatere allerede installerede apps. Hvis du logger på med en lokal konto, kan du altid på et senere tidspunkt logge på med en Microsoft-kont. Følgende animerede vinduer er udelukkende informationer om betjeningen af det nye Windows 8-styresystem. Der kan ikke indtastes data under animationen. Når du har logget på, vises Windows 8-brugergrænsefladen. BEMÆRK! Windows kan i de første dage efter første installation opdatere og konfigurere data (f.eks. med nye opdateringer), hvilket kan medføre, at det varer længere tid at lukke din notebook ned og starte den. Sluk derfor ikke din notebook for tidligt. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen. 20 af 64

22 7.3. Batteridrift BEMÆRK! Oplad og aflad det nye batteri fuldstændigt to til tre gange efter hinanden, så det opnår dets fulde ydeevne! Batterier lagrer elektrisk energi i deres celler og afgiver den igen efter behov. Dit batteris levetid og ydeevne afhænger af, om det er behandlet forsigtigt. Batteriet skal altid være fuldstændig afladet og lades fuldstændigt op igen for at optimere dets levetid og ydeevne Opladning af batterierne Batterierne oplades via lysnetadapteren. Når lysnetadapteren er tilsluttet og tændt, oplades batterierne automatisk uanset, om notebooken er tændt eller slukket. Det tager et par timer at oplade notebooken helt, når den er slukket. Hvis notebooken er tændt, tager opladningen væsentligt længere. BEMÆRK! Opladningen afbrydes, hvis batteriets temperatur eller spænding er for høj Batteriopladningsindikatorens status Hvis enheden anvendes i notebooktilstand, vises opladningstilstanden for de to batterier tilsammen og ikke to separate opladningstilstande. Hvis f.eks. batteriet i baseenheden er tomt, men batteriet i tabletenheden er fuldt, vises i operativsystemet en opladningstilstand på ca. 50 %. Hvis enheden anvendes i tablettilstand, dvs. uden baseenheden, vises en opladningstilstand på 100 %. BEMÆRK! Batteriet i tabletenheden oplades altid først. Batteriet i baseenheden oplades også, når skærmenheden er taget af, og strømforsyningen er tilsluttet til baseenheden. Hvis strømforsyningen ikke er tilsluttet, oplades batteriet i tabletenheden af baseenhedens batteri. På den måde sikres det, at tablettilstanden optimeres. 21 af 64

23 Afladning af batterierne Brug notebooken på batteristrøm, indtil den slukker af sig selv på grund af det lave batteriniveau. BEMÆRK! Husk at gemme dine åbne filer i tide for at undgå risikoen for datatab Batteriydelse Den pågældende driftstid varierer, alt efter indstillingen af strømsparefunktionen. Dette kan du tilpasse i Kontrolpanel under System og sikkerhed, Strømstyring efter behov. Desuden kræver din notebook mere ydelse til bestemte anvendelsesformål Kontrol af batteriniveauet Du kan kontrollere den aktuelle opladningstilstand ved at placere markøren over strømikonet på proceslinjen. I batteridrift vises et batterisymbol. Du får yderligere informationer om indstillinger ved at dobbeltklikke på symbolet. BEMÆRK! Hvis du ignorerer advarselssignalerne for lavt batteriniveau, slukker din notebook. 22 af 64

24 7.4. Strømstyring Din notebook har automatiske og modificerbare strømspare- og strømstyringsfunktioner, der kan anvendes til at maksimere batteriets driftstid og reducere de samlede driftsomkostninger Strømstyringsindstillinger Følg instruktionerne nedenfor for at justere strømstyringsindstillingerne : Træk musemarkøren til skærmens venstre hjørne, så ikonet Start vises. Højreklik på ikonet for at få vist valgmenuen. Vælg Kontrolpanel i menuen. Klik på System og sikkerhed. Klik derefter på Strømstyring. Vælg en strømstyringsplan, der passer til dine personlige behov. Strømstyringsikonet viser forskellige valgmuligheder. Du kan vække computeren fra strømbesparelsestilstand ved at trykke på tænd/ sluk-knappen Slumre Denne indstilling sikrer, at indholdet i din notebooks RAM-hukommelse bevares, mens stort set alle andre komponenter i din notebook slukkes, eller reducerer dit strømforbrug til et minimum. Hvis du f.eks. lukker din notebooks display sammen, skifter den til strømsparetilstand og startes automatisk igen, når du lukker displayet op. BEMÆRK! Slumre-indstillingerne kan til enhver tid ændres i strømstyringsfunktionerne Tip til strømbesparelse Brug slumretilstandtasterne Fn + F1 til at skifte til strømbesparelsestilstand. Juster indstillingerne i Strømstyring for at optimere computerens strømstyring. For at reducere strømforbruget til nul bør du altid frakoble lysnetledningen, fjerne batteriet eller slukke på stikkontakten, hvis computeren ikke skal bruges i et stykke tid. Strømstyringsfunktionen gør computeren i stand til at skifte til en tilstand med lavt strømforbrug ( slumretilstand) efter en periode uden brugeraktivitet. For at kunne udnytte disse potentielle strømbesparelser, er strømstyringsfunktionen forudindstillet til at fungere på følgende måder, når systemet kører på lysnetstrøm: Skærmen slukkes efter 5 minutter Der skiftes til slumretilstand efter 10 minutter Computeren forlader slumretilstand, når du trykker på tænd/sluk-knappen. 23 af 64

25 8. Display 8.1. Sådan åbnes og lukkes displayet Displayet låses ved hjælp af displayhængslernes specielle konstruktion, så en ekstra låseanordning ikke er nødvendig. Luk displayet op til den ønskede position med tommelfingeren og pegefingeren. PAS PÅ! Luk ikke displayet mere end 120 op. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. Lukning og åbning af displayet kan være tildelt forskellige funktioner via strømstyringen Berøringsfølsom skærm Din notebook er udstyrtet med en berøringsfølsom skærm. For at sikre en optimal betjening er det vigtigt, at du tager hensyn til følgende anvisninger: Betjening Rør ikke ved skærmen med spidse eller skarpe genstande for at undgå skader. Brug kun en stump inputpen eller en finger. 24 af 64

26 Håndbevægelser for den berøringsfølsomme skærm Her er en oversigt over de vigtigste håndbevægelser, som du kan bruge til at starte programmer og få adgang til din notebooks indstillinger: Illustration Kommando Stryg fra venstre kant mod midten Hvis du vil have vist den seneste app, kan du stryge fra venstre kant mod skærmens midte. Stryg fra højre kant mod midten og tilbage igen stryg fra højre kant gør mindre Hvis du vil have vist alle åbne apps, skal du stryge fra skærmens venstre kant til skærmens midte og tilbage til den venstre kant uden at slippe. Hvis du vil starte amuletlisten, skal du stryge fra skærmens højre kant mod skærmens midte. Før to fingre sammen på den berøringsfølsomme skærm. gør større stryg fra den øverste kant og nedad stryg med fingeren i alle retninger Træk to fingre væk fra hinanden på den berøringsfølsomme skærm. Hvis du vil have vist Alle apps-listen, skal du på startskærmbilledet stryge fra skærmens øverste kant og nedad. I et kørende program vises programmets menu, når du stryger fra skærmens øverste kant og nedad. Med én finger kan du flytte skærmbilledet opad, nedad, til venstre og til højre. 25 af 64

27 Illustration Tryk ned Kommando Tryk/dobbelttryk Hvis du vil flytte en app-flise, skal du holde den nede og trække den til det nye sted. Hvis du vil lukke, skal du holde en kørende apps øverste kant nede og trække app'en til skærmens nederste kant. Hvis du vil starte en app, skal du trykke på den ønskede app. I skrivebordstilstand skal du dobbelttrykke på en app for at starte den Skærmopløsning Den indbyggede skærm har op til 1920 x 1080 pixel. Hvis du i Windowshjælpeprogrammet Kontrolpanel, Udseende og personlige indstillinger skifter til en visning med afvigende indstillinger, vises visningen måske ikke på hele skærmen. Ved at forstørre den forvrænges især tekst i visningen. Du kan dog arbejde med en højere opløsning, hvis du tilslutter en ekstern skærm med en højere opløsning. Med Windows-hjælpeprogrammet Kontrolpanel, Udseende og personlige indstillinger tilpasser du visningen til de understøttede tilstande. 26 af 64

28 8.4. Personlige indstillinger Dette program giver dig mulighed for at tilpasse visningen til din skærm. Hertil hører f.eks. baggrundsbilledet, pauseskærmen, samt skærmens andre indstillinger og dit grafikkort. Programmet kan startes på følgende måde: Højre museklik på Windows-brugergrænsefladen (desktop) og venstre museklik på Personlige indstillinger eller Via Indstil, Personlige indstillinger, Skærm ved at dobbeltklikke med venstre musetast. Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Personlige indstillinger. Vælg først Skærm i vinduet med valgmuligheder. Der er følgende indstillingsmuligheder til rådighed: Juster opløsning Juster lysstyrke Kalibrer farve Skift skærmindstillinger Projicer til en anden skærm Juster Clear Type-tekst 27 af 64

29 8.5. Tilslutning af en ekstern skærm Din notebook har en microhdmi-indgang (13) til en ekstern skærm. Luk din notebook ned. Tilslut den eksterne skærms signalkabel microhdmi-indgang (High Definition Multimedia Interface) til overførsel af billed- og lydsignaler. Forbind den eksterne skærm med det elektrisk ledningsnet, og tænd den. Tænd derefter for din notebook. Når styresystemet er indlæst, identificeres den eksterne skærm. Du har flere muligheder til rådighed. Disse muligheder henter du på følgende måde: Åbn Skrivbord App. Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Personlige indstillinger. Vælg først Skærm i vinduet og derefter Projicer til en anden skærm. Tryk på tasterne + P samtidigt for at åbne denne menu hurtigere. Vælg mellem følgende funktioner under Projicer til en anden skærm: Kun pc-skærm Dublet Udvid Kun anden skærm 28 af 64

30 Dublet Denne tilstand duplikerer din notebooks visning på den eksterne skærm. BEMÆRK! I denne tilstand skal samme skærmopløsning være indstillet på begge apparater Udvid I denne tilstand vises en tom desktop på den anden (eksterne) skærm. Vinduer på den første skærm kan flyttes til den anden og omvendt. De enkelte displayapparaters skærmopløsning og farvekvalitet kan indstilles individuelt under Indstil, Personlige indstillinger, Skærm Kun pc-skærm Desktoppen vises nu på hovedskærm Kun anden skærm Desktoppen vises nu på den anden (eksterne) skærm. 29 af 64

31 9. Dataindtastning 9.1. Tastaturet Ved at tildele enkelte taster dobbelte funktioner har du samme antal funktioner til rådighed som på et almindeligt Windows-tastatur. Nogle funktioner indtastes med Fn-tasten, som er typisk for notebooks Notebookspecifikke tastekombinationer Fn + F1 Fn + F2 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + F7 Fn + F8 Beskrivelse Slumre For at tilpasse denne tast til dine egne behov skal du gå til Strømstyring via Egenskaber fra Vis. Internet Explorer Starter Internet Explorer. Lydløs Aktiverer eller deaktiverer lydafspilning. Lavere Reducerer lydstyrke. Højere Øger lydstyrke. Mørkere Reducerer displayets lysstyrke Lysere Øger displayets lysstyrke. Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Touchpad Tænder eller slukker touchpad en. Flytilstand Åbner brugergrænsefladen for at aktivere eller deaktivere WLANog/eller Bluetooth-funktionen. Webkameraet Tilslutning/afbrydelse af webkameraet. 30 af 64

32 9.2. Touchpad en I normal tilstand følger musemarkøren samme bevægelse som din finger på touchpad en. PAS PÅ! Brug ikke kuglepenne eller andre genstande, fordi dette kan medføre en defekt på din touchpad. I nederste område på din touchpad findes venstre og højre musetast, der kan bruges som en almindelig mus. Men du kan også klikke eller dobbeltklikke direkte med din touchpad ved at trykke let på touchpad-fladen en eller to gange. I systemstyringen i Windows 8 finder du under menupunktet Mus mange forskellige nyttige indstillinger, der letter det daglige arbejde for dig. 31 af 64

33 Betjening af din touchpad med to fingre Din touchpad understøtter betjening med to fingre, der giver mulighed for at udføre bestemte kommandoer i nogle programmer. Du kan udføre følgende kommandoer med din touchpad: Illustration Kommando Funktion Saml to fingre, eller skil dem fra hinanden zoomer ud fra et objekt/ zoomer ind på et objekt Placer en finger i midten og tegn en cirkel med den anden finger Roterer objektet mod uret Strejf to fingre samtidigt fra venstre mod højre/fra højre mod venstre Bladrer fremad/ tilbage Strejf nedad eller opad med to fingre samtidigt Scroll-funktion. Anvendes i de fleste programmer til at rulle hen over skærmen uden at flytte markøren. Strejf oppefra og nedad i touchpad'en Åbner kontekstmenuen på startskærmbilledet og fanebladene øverst og nederst i Internet Explorer Strejf fra yderst til højre i touchpad'en Åbner menulinjen Strejf fra yderst til venstre i touchpad'en Bladrer gennem alle åbnede vinduer 32 af 64

34 10. Harddiskene Harddisken er dit primære lagermedium, der forener høj lagerkapacitet og hurtig adgang til data. I baseenheden er der indbygget en harddisk, og i tabletenheden er der indbygget en 64 GB emmc-harddisk. Med din notebook har du købt en OEM-version * af styresystemet Microsoft Windows 8, der understøtter alle din notebooks faciliteter fuldt ud. Vi har allerede konfigureret harddisken på din notebook således, at du som regel kan arbejde optimalt med den uden selv at skulle installere noget. Styresystemet Windows 8 bruger en del af kapaciteten til administrering af harddisken, derfor er ikke hele harddiskens kapacitet til rådighed. Dette forklarer mulige forskelle mellem UEFIvisningen og styresystemets visninger. På harddisken findes styresystemet til din notebook, yderligere programmer og sikkerhedsfiler, så den fulde kapacitet allerede er reduceret. På harddisken findes desuden drivere og hjælpeprogrammer til din notebook. PAS PÅ! Inden du kobler skærmen fra enheden, skal du for at undgå datatab lukke alle åbne dokumenter/mediefiler, der er placeret på baseenhedens harddisk. PAS PÅ! Desuden finder du i andre partitioner, der ikke kan overskrives, startfilerne til systemgendannelse, samt installationsfiler til Windows 8. Disse partitioner må ikke slettes. * Original Equipment Manufacturer / programversioner købt af producenten, der primært sælges sammen med terminaludstyr 33 af 64

35 11. Lydsystemet Eksterne audiotilslutninger Din notebook er udstyret med en indbygget stereohøjttaler, så den altid kan afspille lyd uden ekstra udstyr. Brugen af eksterne tilslutninger giver dig en god mulighed for at forbinde din notebook med eksterne apparater. Med tastekombinationen Fn + F5 og Fn + F6 har du mulighed for at regulere lydstyrken. ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner genererer et kraftigt lydtryk og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken på laveste niveau før afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Hvis equalizerens basisindstilling ændres, kan lydstyrken øges og dermed medføre varige høreskader. Desuden kan ændring af driveren, softwaren, equalizeren, styresystemet osv. medføre en forøgelse af lydstyrken, hvilket også kan medføre varige høreskader. Hvis et apparat anvendes med en hovedtelefon/ øretelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Audioudgang /mikrofon (16) For lydgengivelse via eksterne stereo apparater som f.eks. højtalere (aktive) eller hovedtelefoner. Til optagelse via en ekstern mikrofon. 34 af 64

36 12. Netværksdrift Hvad er et netværk? Man taler om et netværk, når flere computere er forbundet direkte med hinanden. På denne måde kan brugerne overføre informationer og data til hinanden og dele deres ressourcer (printere og drev). Nedenfor finder du et par praktiske eksempler: På et kontor udveksles beskeder via , og aftaler administreres centralt. Brugerne deler en printer i netværket og gemmer deres data på en værtsdatamat (server). To eller flere computere forbindes med hinanden for at spille netværksspil eller udveksle data Wireless LAN (radio-netværk) Wireless LAN er valgfrit udstyr. Denne funktion giver dig mulighed for at oprette en netværksforbindelse til en modtager via radio. Læs de nødvendige forudsætninger. Wireless LAN-funktionen aktiveres og deaktiveres via Windows 8 -menuen og er aktiveret fra fabrikken. PAS PÅ! Brug ikke WLAN-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Forudsætninger Som modtager kan man bruge et såkaldt LAN Access Point. Et Access Point er et trådløst netværk, der kommunikerer med din notebook, og som styrer adgangen til det lukkede netværk. LAN Access Points findes ofte i kontorlandskaber, lufthavne, på banegårde, universiteter eller internet-caféer. De giver mulighed for at få adgang til egne tjenester og netværker eller internettet. For det meste kræves der adgangsrettigheder, der som regel skal betales for. Ofte finder man Access Points med integreret DSL-modem. Disse såkaldte routere opretter forbindelse til eksisterende DSL-internetforbindelser og Wireless LAN. Der kan også oprettes forbindelse til andet terminaludstyr med Wireless LANfunktionalitet uden Access Point. Netværket er dog uden router begrænset til direkte forbundne apparater. Den trådløse netværksforbindelse fungerer efter standarden IEEE n eller IEEE ac. 35 af 64

37 Hvis der anvendes kryptering til overførslen, skal den fungere på samme måde for alle apparater. Kryptering er en procedure, der beskytter netværket mod uautoriseret adgang. Transmissionshastigheden kan variere, alt efter afstanden til modtageren og dens udnyttelse Bluetooth Bluetooth-teknologien bruges til at etablere trådløse forbindelser på korte afstande. Bluetooth-apparatet overfører data via radiobølger, således at computere, mobiltelefoner, printere, tastaturer, mus og andre enheder kan kommunikere med hinanden uden kabel. Den trådløse Bluetooth-teknologi kan anvendes på mange forskellige måder. De følgende eksempler er kun et udvalg: Oprettelse af en trådløs forbindelse til internettet med en mobiltelefon. Overførsel af filer mellem computere eller mellem en computer og et andet apparat. Udskrivning med en Bluetooth-printer. Brug af et/en Bluetooth-tastatur og -mus. Forbindelse med et PAN (Personal Area Network). Synkronisering af en personlig digital assistent (PDA) med en computer eller et andet apparat, der anvender Bluetooth. Den trådløse Bluetooth-teknologis dataoverførselshastighed kan variere, alt afhængig af apparatet eller omgivelsesfaktorer. Med et Bluetooth-apparat kan der overføres data gennem vægge, jakkelommer og attachétasker. Overførslen mellem Bluetooth-apparater foregår med en høj frekvens på 2,4 gigahertz (GHz). WLAN skal være aktiveret til Bluetooth High Speed-dataoverførsel, og modtageren skal også understøtte High Speed-tilstanden. 36 af 64 PAS PÅ! Brug ikke Bluetooth-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Flytilstand Alle radioforbindelser deaktiveres med flytilstanden (f.eks. WLAN, Bluetooth). Som standard er flytilstand deaktiveret, så alle radioforbindelser er til rådighed. Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Skift pc-indstillinger. Klik på Trådløs. Aktiver eller deaktiver Flytilstand. Alternativt kan du bruge tastekombinationen Fn + til at åbne flytilstanden. Hvis flytilstanden er aktiv, vises et lille fly i proceslinjen i en klassisk desktop. Du kan også aktivere flytilstanden ved at klikke på dette symbol.

38 13. Kortlæser Hukommelseskort er medier, der f.eks. anvendes inden for digital fotografi. Et hukommelseskorts form og kapacitet kan variere, alt efter producent. Din notebook understøtter følgende formater: microsd (Secure Digital), microsdhc, microsdxc Isætning af et hukommelseskort Skub microsd-kortet ind i tabletenhedens kortstik (15) som vist nedenfor. BEMÆRK! Hukommelseskort kan kun sættes i i én retning. Sørg for, at microsdkortets kontakter vender væk fra displayet. Undgå at trykke for hårdt på kortene, når du sætter dem i, så de ikke bliver beskadiget Fjern hukommelseskortet For at fjerne microsd-kort skal de først trykkes ind for at åbne låsen. Træk derefter kortet ud, og opbevar det et sikkert sted 37 af 64

39 14. Universal Serial Bus-indgang En Universal Serial Bus (USB 1.1 og USB 2.0) er standard for tilslutning af indlæseenheder, scannere og andet perifert udstyr. Ved USB-indgangene kan der tilsluttes op til 127 apparater med et enkelt kabel. USB 3.0-indgangene er fuldstændig bagudkompatible med USB 2.0 og 1.1. Din notebook er udstyret med Baseenheden 2 x USB 2.0 (20 og 21) Tabletenheden 1 x USB 2.0 (13) og 1 x USB 3.0 (12) BEMÆRK! Tilslut altid dine USB-apparater til den indgang, de er installeret i, hvis muligt. Ellers får apparaterne et nyt ID, og en ny installation af driveren er nødvendigt. 15. Beskyttelse af din notebook Din nye notebook har software- og hardwareløsninger til uautoriseret adgang Adgangskode Du kan beskytte din notebook med en adgangskode mod uautoriseret adgang. Adgangskoden oprettes i UEFI-firmwareindstillingen. PAS PÅ! Opbevar din kode et sikkert sted. Hvis du glemmer din kode, har du ikke mulighed for at slette den. Kontakt i givet fald din kundeservice. Du kan også bruge Windows-sikkerhedsfunktionen til at beskytte dine data mod uautoriseret adgang. 38 af 64

40 16. Software Dette afsnit handler om software. I forbindelse med software skelner vi mellem styresystemet, softwaren (brugerprogrammerne), Windows-aktiveringen og UEFI-firmwareindstilling. BEMÆRK! Til den aktuelle Windows-familie hører på nuværende tidspunkt Windows 8 og Windows 8.1. Windows 8.1 er den første opdatering af Windows 8-generationen Lær Windows 8 at kende Windows 8, det nye styresystem fra Microsoft, indeholder en række innovative funktioner og ny teknologi, som din notebook arbejder hurtigt og pålideligt med, og som samtidig gør den nem at betjene W indows-aktivering Microsoft har indført produktaktiveringen som en beskyttelse mod softwarepirater. Den Windows 8-version, der er installeret på din notebook, og som medfølger til din notebook, skal aktiveres for at kunne bruge alle funktioner i Windows 8. Du skal kun bruge en internetforbindelse til aktiveringen. Aktiveringen forløber fuldautomatisk, og der overføres overhovedet ingen personlige data. Vælg telefonisk aktivering, hvis du ikke har en internetforbindelse: Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Skift pc-indstillinger. Vælg menupunktet Aktivér Windows. Klik derefter på Aktivér via telefon. Klik på Næste, når du har valgt dit land. Ring til en af de angivne hotlines, og indtast de viste tal, så snart du anmodes om det. Du får nu oplyst et bekræftelses-id via telefonen. Indtast det i de tomme felter og klik på Aktivér. BEMÆRK! Hvis du ikke har aktiveret Windows 8, er ikke alle funktioner under pcindstillinger tilgængelige. Desuden vises fortsat et vandmærke nederst til højre på en klassisk desktop. 39 af 64

41 16.3. Windows 8 - Nyheder Microsoft-konto En Microsoft-konto består af en -adresse og en adgangskode til at logge på Windows med. Du kan bruge en vilkårlig -adresse. Vi anbefaler dog at bruge den adresse, du også bruger til at kommunikere med vennerne med, og at logge på dine foretrukne websites. Med Microsoft-kontoen kan du få gratis apps i Windows Store eller købe dem og installere dem på op til fem apparater. Når du logger på en Microsoft-konto på din notebook, har du desuden adgang til mange forskellige tjenester og programmer, der stilles til rådighed af Microsoft. Dine venners kontaktoplysninger og status opdateres automatisk hos tjenester som Hotmail, Facebook, Twitter og LinkedIn, så snart du åbner disse tjenester via din Microsoft-konto. Du har adgang til og kan frigive dine fotos, dokumenter og andre filer via SkyDrive, Facebook og Flickr. Dine personlige indstillinger, herunder design, sprogindstillinger, internetfavoritter og apps, synkroniseres med hver pc, der har Windows 8 installeret, og som du logger på. Du får apps i Windows Store. Disse apps kan du bruge på enhver pc, der har Windows 8 installeret, og som du logger på. Gør følgende, hvis du ønsker at oprette en Microsoft-konto på Windows 8: Flyt musemarkøren til skærmens øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik på Skift pc-indstillinger > Brugere > Skift til en Microsoft-konto Proceslinje (Desktop-tilstand) Fra proceslinjen i bunden af skærmen kan du starte programmer og skifte mellem allerede startede programmer. Med Windows 8 kan du indstille alle programmer i proceslinjen, så du altid kan åbne dem med et enkelt klik. Derudover kan du ændre symbolernes placering på proceslinjen ved at klikke på dem og trække dem til den ønskede position. Flyt musemarkøren over symbolerne, hvorefter der vises miniatureudgaver af hver fil eller hvert vindue, der er åbnet i dette program. Når du flytter musemarkøren over miniatureudgaven, vises en fuldskærmsvisning af det pågældende vindue. Hvis du flytter musemarkøren væk fra miniatureudgaven, lukkes fuldskærmsvisningen. 40 af 64

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x 25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt

Læs mere

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning

29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning 29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3.

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819,

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, X6821, X6823, X6825 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning 39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

43,9 cm / 17,3" Notebook

43,9 cm / 17,3 Notebook 43,9 cm / 17,3" Notebook MEDION Erazer X7820 (MD 99085) Betjeningsvejledning Åben PC 1 8 2 3 4 7 6 3 5 Forside 9 Venstre side 15 15 10 16 11 13 Højre side 12 14 16 16 17 Betegnelse 1 Mikrofon 2 LCD-skærm

Læs mere

29,5 cm / 11,6 Tablet / Notebook MEDION AKOYA

29,5 cm / 11,6 Tablet / Notebook MEDION AKOYA 29,5 cm / 11,6 Tablet / Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt

Læs mere

35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283)

35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283) 35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 12/11/13 E-Mail: service-denmark@medion.com 99283

Læs mere

43,9 cm / 17,3 " Notebook

43,9 cm / 17,3  Notebook 43,9 cm / 17,3 " Notebook MEDION Akoya P7816 (MD 99075) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 12/05/12 Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com www.medion.dk

Læs mere

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION Akoya. Betjeningsvejledning

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION Akoya. Betjeningsvejledning 25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION Akoya Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

10,1" Windows-tablet MEDION AKOYA E1234T (MD 99566) Betjeningsvejledning

10,1 Windows-tablet MEDION AKOYA E1234T (MD 99566) Betjeningsvejledning 10,1" Windows-tablet MEDION AKOYA E1234T (MD 99566) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 2 Driftssikkerhed... 2 Konformitetsinformationer... 3 Transport og emballage... 4 Sikkerhed ved tilslutning... 4 Strømforsyning... 4

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA P7815, P7816, E7201, E7221, E7222

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA P7815, P7816, E7201, E7221, E7222 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA P7815, P7816, E7201, E7221, E7222 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 notebook MEDION AKOYA E7226 (MD 99420) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 notebook MEDION AKOYA E7226 (MD 99420) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 43,9 cm / 17,3 notebook MEDION AKOYA E7226 (MD 99420) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 09/17/14 E-Mail: service-denmark@medion.com 99420

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning 20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Anvendelsesområde...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Installationssted... 6 Elektromagnetisk kompatibilitet... 6 Mus med laser-sensor... 7 Mus med laser-sensor...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere