fra tisk~ridir~kt.ør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~ridir~kt.ør~n"

Transkript

1 UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr pr. trent lignende fangster. Det samlede Uken 40 mars. hl. (ifjor 6.50). Værdien av ukens vaar parti for Lofoten er iaar 7,0 mill. stk. sildfangst blev vel mill. kroner og mot 5,0 ifjor, 8,5 i 92, 3,5 i 920 Va ar sil d fis k et var i uken for hele sæsongen i søndre distrikt er og 2,3 mill. stk. i 99. Deltagelsen meget rikt, saa ukefangstenblev større værdien ansat til 3,8 mill. kroner mot er iaar større end i de foregaaende end paa flere aar i en uke. Garnfisker 2,8 ifjor, 2, i 92,6,9 i 920 og 2,6 6 aar. Ved ukens slutning var der ne gjorde det o:gsaa meget godt i sid mill. kr. i 99. Av aarets fangst tilstede 5020 haater, hvorav 3738 er ste uke, da de fik op en mængde sild. er hl. iset (ifjor ), sal! stationert i 0stlofoten, 7 i fen Omkring midten av uken begyndte tet hl. (ifjor 05000), til her ningsvær, 542 i Vestlofoten og 29 i en ganske livlig landnotkastning i Ut metik hl., til sildolje m. v Værøy og R0!. Av kjøpefartøier er sie, i Karmsundets sydli.gste del, om hl. og hjemmeto.rbru hl. Desl fremmøtt 24? mot 29 ifjor og 62 i krmg Sletten og omknng Bømmel uten er der opfisket aar stk. 92. Av k]øpefartølerne er 208 Sti:iøens søndre del. Der blev sat en hel torsk, hvorav saltet og tionert i 0stlofoten. Prisen var for række større og mindre stæng. Pri stk. sei, pris henholdsvis 25 og 65 øre usløiet fisk 5075 øre pr. stk. og for sen var onsdag i Haugesund kr pr. stk. sløiet 0J2 øre pr. (ifjor 20 pr. hl. for garnsild og kr for Sildefisket i S og n og F j ord a øre). Leverprisen var 2538 øre og enurpen0tild. den Eidste del av uken ne var gjennem hele uken hindret av for rogn 525 øre pr. liter. 00 var garnfisket noget ujevnt, men gjen uveir, saa der bære blev opfisket 290 stk. sløiet fisk veiet nemsnitlig var det et ganske godt sil hl. drivgarnsild. alt er i Sogn og Fjor (ifjor ) og hl. lever gav 40 defiske ogsaa de sidste dager og der dane opfisket hl. sild, hvorav 56 liter dampmedicintran. fiskedes langs hele kysten. Der sattes saltet hl. og iset til eksport Om v i n ter fis k e t i fin ill ark yderligere i denne tid mange større 780 hl. Værdien av dette fiske er bemangler kvantumsopgave for februar og mindre stæng saa derstaar adskil regnet til ca. kr maaned. sidste uke har fisket her lig sild i stæng paa strækningen mel S kre i fis k e t hadde ogsaa en god lem Jærens rev og Korsfjorden. Der uke, da ukefangsten blev 5 mill. stk. tat sig godt op flere steder. For Hasblev ogsaa gjort mange gode snurpe skrei, hvilket er den største ukefangst vik og Hasvaag optil 2000, Kob notfangster i ukens løp. alt blev i som man har hat paa flere aar. bevaag 2450, Breivikbotn optil 3000, uken optat i søndre distrikt Lofoten faldt fisket godt Sørvik 2300, Kjøllefjord i uken i og for Dyfjord fuldastede smaahl. sild, hvorav hl. garnsild? de fleste vær, saa ukefangsten blev 2j5baater bl. landnotsild og hl. mill. stk. En saa god uke har man ikke snurpenotsild. samme uke ifjor var hat i Lofoten paa flere aar. fjor var de tilsvarende tal hl., ukefangsten,8 mill. stk. Onsdag hadhl., og hl.. alt er de man gjennemsnitlig med garn for iaar i søndre distrikt optisket Svolvær 300, linebaater Brettesnes 20, hl., hvorav hl. med garn, Kabelvaag 350, lineskøiter Brettesnes hl. med landnot og , Svolvær 400 og Stamsund 80 stk. hl. med snurpenot. fjor var' opfisket pr. baat, forøvrig landligge. Torsdag ialt hl., hvorav h. hadde man gjennemsnitlig med garn garnsild, hl. landnotsild og for Renøy (ved Kanstadfjorden), Bret hl. snurpenotsild. Det store tesnes Ogl Værøy 260, Risvær 600, fiske i de par sidste uker har bevirket Skroven 230, Svolvær 300, Kabelvaag at prisen er ga at ned, men i det store 280, Hopen 'Og Røst 90 stk., forøvrig hele maa man under de nuværende mindre garnfangster, ved Risvær 2 forhold betegne priserne som nogen gandamlpskibe 600 og 700 stk. Lilunde bra. Middelprisen for hele sæ neskøiter for Brettesnes 300, Svolvær songens fangst beregnes nu, til for 400, Henningsvær 370 og Stamsund garnsild kr pr. hl. (ifjor 5.67), 0 stk. Dypsagnskøiter for Skroven Troms fylke er fisket omtrent som fjor, da det iaar utgjør stk. mot ifjor. Paa Yttersiden har fisket været godt, saa partiet er stykker større end ifjor, nemlig nu stk. mot ifjor og i 92. Partiet paa Helgeland er iaar stk. mot ifjor. Vikna er fisket endnu gjennemgaaende smaat, men der er fisket noget i Sklinna og Flatanger saa det samlede parti er noget større end ifjor, nemlig nu stk. mot ifjor. Prisen var 56 øre pr. ; lever 2830 øre og fogn 2022 øre pr. liter. SørTrøndelag er ogsaæ fisket litt bedre end 'ifjor. og partiet

2 80 UKENTLlGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 mars 923 er nu stk. mot ifjor og i 92. Møre fylke er fisket naget bedre end i de foregaaende 2 aar, men iforhold til tidligere gode aar maa fisket betegnes som smaat paa alle redskaper. Paa flere av Nordmøreværene er fisket meget smaat, saa fiskerne ligger paa land. for fiskemangel. Partiet er nu stykker mot ifjor og i 92. Rundfiskprisen var 6080 øre pr. stk. Her deltar nu 650 baater i' fisket. Sogn og Fjordane var fisket meget smaat gjennem hele uken. Lørdag var utsigterne for en bedring av torskefisket noget lysere. Her deltar nu i torskefisket 054 baater. Partiet er nu stk. mot i 922 og 35 0'00 i 92. Rundfiskpris øre pr. stk søndre vaarsilddistrikt er opfisket 75 00'0 stk. torsk mot ifjor. Det,samlede skreikvantum til 0 mars utgjør for hele landet 4,3 mill. stykker, hvorav 4,6 hængt, 8,8 saltet, 2890 hl. dampmedicintran, 4729 hl. lever til andre transorter og hl. rogn mot ifjor henholdsvis,4 3,7 7, , i 92 3,7 5,3 7, og i 920 8,5 2, , 677. Litt sto r s i l d blev fisket ogsaa i sidste uke paa Mørekysten. Ved eltermeldinger fra Smølendistrikterne blev partiet forøket med 6697 maal, saa 0 talkvantumet er nu maa], hvorav iset maal, saltet maal og anvendt til sildolje, agn og hjemmeforbruk maal. fjor var partiet maal, hvorav s3het. V ærdien av storsildfisket er beregnet til kr. mot '00 kr. ifjor. Skreifisket. Lensmanden i Bjøl'nør indberetter 2/3 923: Beretning om skreifisket i Bjørnør. Deltagende i fisket er 98 større garnbaater, hvorav 77 med motor, 30 mindre garnbaater uten motor samt 40 snørebaater, med tilsammen 790 manet Siden sidste indberetning 0 februar 923, antlges opfisket stkr. skrei, utvundet damptran 273 hl., lever til andre transorter 5 hl., rogn 230 hl. Fisk og rogn usolgt, leverpris 20 til 30 øre pr. l. Siden fiskets begyndelse 8t3.ges opfisket ialt stkl'. skrei, utvundet damph'an 300 hl., lever til andre tran50'te' 5 hl, rogn 250 hl. Opsynsbetjenten i Halten indberetter for uken 24 februar3 mars 923: TilStede: 60 baater med 25 mand. Ellers belæg som tidligere anført. Sjøveirsdage 2 hele. Ukepal'tiet fisk stk., lever 99 hl., rogn 50 hl. Av leverpartiet anvendt til dampning av medicintran 90 hl, hvorav utvundet 55 hl. Lever tilovers til anden tran 9 hl. Priser rundiisk 5255 øre pr. stk., sløiet fisk, 34 øre pr;, lever 22 øre pr. liter, rogn 30 øre pr. liter. alt fiskeparti stk., rogn 95 hl., damptran 235 hl. Lever tilovers til anden tran 27 hl. Uavbrudt landligge' i 4 dage for sydostraak og kulde. dring. Fefsildfisket. ngen utsigt til veirforan Fylkesmanden i Bodø telegraferer 0/3 923: Rødøy lensmand telegraferer: Sildepar Het ialt 400 maal smaasild solgt dels agn, dels fabrik, pris 67 maalet. tlgrammr. respektive middelpriser 5 og 65 ore fisken, saltet torsk, fisken forøvrig hjemmeforbrukt. Buvik. Opslag2. K vitingsøy 6/3: Ogsaa idall tildels bra natsætfangster rundorn hel'. Opsynet. Opslag 2. Egersund 7/3: 200 baater ujevne tildels bra fangster utfor Egersund, nogen baater god fornemmelse natsæt Siregrunden. Lensmandell. Opslag 2. Haugesund 7/3: Bra driv, garnsfangster omkring Røvær og i Bømmelfjorden samt i Skutefjorden i nat Vike, vaagenskitnedal, Skudenes mindre til, dels meget gode natsætfangster, større stæng Skitnedal, ' god natsætfomemmelse Store Bokn vestside,. større stæng Trosnavaag, mindre enkelte gode natsætfangster omkring Røvær, helst smaat paa natsæt SmørsundMølstrevaag mindre stæng Langevaag, 3 stæng Bømmelhav., større stæng Hjertnesvaag, flere bomkast Bømmeløens indside, 3 store mindre stæng Espevær sydside, hvor gode natsætfangster, større stælg Grøtlefjord, flere større og mindre stæng omkring' Jeitullg, Løkling og Torska, Hisken, hvor gode natsætfangster, fornemmelse natr;:æt Melingsvaag. OpsyneL Storsildfisket. Opslag 2. Egersund 8/3: Noget ujeyl Opslag 5. :2/3: Storsildfisket. Uke tildels rik fangst Siregrunden og utenfor kvantum 6697 maal, v:esentlig ved efter Egersund. 'Lensmanden. melding fra Smølen.. Totalfangst maal, hvorav iset, maal, saltet Opslag 2. K vitingsøy 8/3: Meget bra maal og hjemmeforbruk, fabrik natsætfangster heromkring idag. vare og agn maal. Opsynet. Vaarsildflsket. Opslag 9. Maaløy. 7/3: Sildefiske i Sogn og Fjordane hindret av storm denne uke, deltagelse i sildefisket 72 garnlag, 6 notbruk, 0 landkjøpere, 2 seilere, 459 mand, idag godveir. Opsynschefen. Opslag 9. Haugesund 8/3: Søndre vaarsilddistrikt imandags, og iforgaars rusket, igaar noget bedre veir, optat disse dager tilsammen hektoliter garn og hektoliter pos8notsild det aller bedste mellem Jerensrev og Selbjørnsrjorden, respektive Haugesund, priser omkring 4 og 4 /5 kroner hektoliteren, hvori 400 notsild, i Utsire i Karmsundets sydligste del omkring Sletten og omkring Hommeløens søndre del ganske livlig landnotkastnilg idet sidste, torskefisket hindret av uveiret. Buvik. Opslag 9. Maaløy 0/3: Vaarsildfisket Sogn og Fjordele denne uke for det meste hindret av storm, kun 89 maal drivsud. hvorav saltet 4, hjemmeforbrukt 75 maal, tetalkvantum av, vaarsild 2775 maal, herav seiltet 2336, hjemmeforbruk 239, iset 2,)() maal av samlet kvantum 2575 maal drivsild. 200 maal notsild, landsætforsøk ved YtterøenKinn, de to sidste nætter sorte garn. Opsynschefen. Opslag 2. Haugesund 8/3: Drivgarnfisket inat misligt, endel mindre fangster i Bømmelfjorden paa natsæt Vikevaagen Skitnedal rike fangster, 2 større slueng Skitnedal inat, Bokns vest og nordside gode tildels meget rike natsætfangster, nogen faa baate mislig paa natsæt omkring Røvær, paa natsæt SmørsundMølslrevaag og Bømmeløens ildside kun fornemmelse, misligt paa natsæt omkring Espevær, ' stæng Grøttefjorden, flere stæng omkring Løkling og Hisken, goje natsætfangster Torska, mindre natsætfangster Løklingfjol' den, bra natsætfangster Melingsvaag og Ølandsvaag, Bremnes, fornemmelse natsæt Brandesunds nordside, stæng Edjø, Fitjar. Opsynet. Opslag 2. Kvitingsøy \:l/3: Ogsaa idag meget rike natsætfangster heromkring, Opsynel. Opslag 2. Egersund fl/3: Ujevne tildels gode fangster natsæt utfor Egersund, rike fangster paa Siregrunden (utfor Sokndal). Lensmand en. Opslag 2. Stolmen Solsvik 9/3: lnat St:BUg Opsynet. Opslag 2. Haugesund 9/3: dag meget godt natsætfiske VikevaagenTømmervik, Karmsund, gode drivgarnfangster Skutefjorden, misligt tildels meget gode n'3.t Opslag 9. 'Haugesund /3: Søndre sætfangster for vestsiden Storebokn og ved vaarsilddistrikt meget ujevnt men gjen Førresvik, mindre stæng ved Førresvik, nemsnitlig ganske bra sildefiske de sid ste masse fugl østre Bokn indside og Falkeiddager. Der fiskes hele kysten langs. holmerne idag, misligt tildels bra lel.tsæt Torske og seiefisket derimot smaat til fiske Førresfjorden, 2 mindre stæng Sondato. laar optat hektoliter garn, dre Vaaga.vaag, Avaldsnes, Tømmervik hektoliter landnot og hek Høievarde, misligt natsff,tfiske Smørsundtoliter posenotsild, middejpriserne hen lvølstrevaag og Bømmeløens indside, kull holdsvis og 4.25 kroner hekto svak fornemmelse natsæt, paa natsæt OtJlliteren, hvori 430 notsild. set 426 (JOO, kring Espevær misligt, flere stæng 0 saltet , til hermetik og sild kring Hisken var tildels gode natsætolje o.s.v samt hjemmeforbrukt l':cngster, 'l større stæng 0klandsvaag, hektoliter. Forskjellige laasekvallta Hisken, stæng Hanøen, 2 stæng Kirke.. i sjøen mellenl Jærens rev og KOl'sfjorden'8und, Fitjar, paa natsæt Brandesund Del'hos torsk og sei, misjigt. Opsynet. E,

3 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FiSKERDREKTØREN Bl :2. Egersund 0/3: Utenfor ujevne) tildels gode fangster at Siregrunden rikt fiske. Lensmanden. Henningsvær 90; Stamsund, Ure 30; Balstad 50; Værøy 70; lineskøiter Risvær :SOO; Brettesnes 330; Svolvær 700; Henningsvær, Stamsund 230; dypsagn Rinøy, Hisvær, Kabelvaag 70; Brettesnes 90; Skroven, K vitingsøy 0/3: l\'eget 25. vlaaløy 7/3: Torsldisket i Svolvær 30; mandag gjennemsnitlig garn 3ltsætrang'st8 heromkring idag. Ogll og de sidste dage opsyns Rinøy 300; Risvær 480; Brettesnes 80; Opsynet. distriktet ut av Stat 3000, Skaa Skroven 280; Svolvær 220; Kabelvaag, rarjorden tirsdag landligge overalt Stamsund 30; Hopen 90; linebaate' Bret 2. Solsvik 0;3: gaar et stæng i'ol' storm, fra Kl'aakenes tesnes, Stamsund 70; Skroven, Hopen 300; stæng Horgen, inat 2 stæng Havfruskallen Kabelvaag 80; Henningsvær 0; Balstad Opsyaet. fælleshavd og Vetviken 40; lineskøiter Brettesnes 2f)O; Svolvær havet , liner gjennemsnitlig 300; Hopen 250; Henningsvær, Stamsund Opslag 2. Haugesund 0/3: Meget gode Torskangerpollen 320, Bremanger fra 220; dypsagn Risvær, Brettesnes 40; Skronøtsætf'angster.JeitungVikevaagenTøm Bremangel'pollen O60, rykk 05, rælles ven 200; Svolvær 90; Kabelvaag, Hopen u:ervik, fol'lemmelse nat:,;æt SørS(Ok],,8 havet 3050, rykk optil 60, Kalvaag fra 60; tirsdag gjennemsnitlig garn Rinøy, Høyeval'de i Karmsundet, omkring Bokn fælleshavet 5450, Frøyskjærene og Røst 200; lusvæl' 500; Brettesnes, Skroven, idag mere misligt paa natstbt, bedst ved Minne 080, Kinn fra TyskefJJlet 8240, Balstad 80; Svolvær 300; Kabelvaag 80; Store Bokns sydvestside hvor endel Skaaregrunden Araldsbakken 080, Bu Hopen, Reine, Sørvaagen 00; Henningsfangster, stæng Trosnavaag, 2 iandet stormhindring, rundfiskpl'is 6075, vær, Sund 70; Stamsulld, Værøy 60; )'e, ::;æeg Ah estalbokn ilat) misligt nab??t hskevegt , leverholdighet 60 Nufsfjord 20; linebaater Risvær 00; Bretriel\:e mørsuldj\ølstre 60, l'ognholdighet fehpl'ocent tesnes, Henningsvær, Stamsund, U'e, Bal mu )aa natst, ujell( deltagelsen i fisket motol'baa stad 70; Kabelvaag 200; Hopen 260; Værøy bra paa natsæt Bommeløons indslde. ter, smaagarnsbaater, 63 rykkbaater, 60; lineskøiter Brettesnes 250; Svolvær end! tpdpbj bra. drivgarnslangster Bøm 34 la?dkjøere, 49 trandampejer, Hi sålte?5q; Henningsvær 200; dysagn Risvær,!i' e lf.l0rclen, omkrmg Espevær l{ørlhol frtøler, 4032 mancl, godvelr ldag. Kaoelvaag 60; Brettesnes, Skroven, Svo Ji'erne il isligt tildels bra paa 0k Opsynschefen. vær 80; fiskepris usløiet 65 75,kilopris JandsvaagBrandesuld kun fornemmelse 03, leverpris 2535, rognpris 627, natsæt, endel stæng ved anoentorsdagsø Opslag 25. lvlaaløy 0/3: Torskefisket idag sydvestlig storm. og Nyleden. OpsyneL i Sogn og Fjordane de sjdste dage: Selje Utvalgsformanden. op,synsdistrikt. Paa rn uta Stat 50, Opslag 30. Balstad 0/3: Fiskepartiet Bakkasund 2/3: lnat rykk 040, Skaarafjorden. b5), Haude millioner hvorav 4.7 saltet 2. hængt she'ng bra utsigtel' Kors berg utav Kraakenes 50200Do, yaags resten iset' leverparti 85 dmpmedicin: fjorden. Opsynet. fra BremanO'e'havet 00' VetvlkDll '),,. b '_ c h Tl v '' tran 4543 roo'lll)arti 8256 hektoliter bl nætters aarn 0 ('0 K'0'T0'e'.' b, i;' '..,.') l'. i ', '. i :: leverholdghet , tranprocent 40 Opslag 2. Egersund 2/3: Nogen baa l alletkvalhelltsvlk nl,eledes..2 tl l: 56 fiskevegt O'arnfisk 3,55 linefisk 335 ip\, gode fangster natsæt Si'3QTUnden. næt!ers arn , de to s(lste dage fiskepriser :ls0et 5075 lilopris 02' e'lc'nlaell vbelydeljat r' P'Olell l'o'oaat,.., ' U,,.) t',.: u l. _ leverpris 2538 Toalpris 525 baatan Opslag 2. Haugesund 2/3; Misligt tildels hra rlat::iætfiske omkring Kvitingsøy idag hvor litet sat, mindre indsiden Skudesnes, omkring Bømmeløens bare ornemmels8 natsæt, stæng Espevær inat.. Opsynet. Opslag 2. Egersund 3/3: Gjenllemgaaende misligt natsæt iragrundel strum og kuling hindrer fisket, skøhe 5 hl natsæt Ognagnmden ved Eigerøy. Lensmanden. Ovsag 2. Haugesund 3/3: Fisket tildels hindret av storm Espevær, enkelte bl:late bra natsætfangster vestsiden Kvimisligt tildels bra natsætfangster strækningen Hervik og gode natsætfangster, 2 mindre stæng Bærøyfjorden. Opsynet. Skreifisket. Ovsag 2c. Aalesund 7/3: Til deltagelse torskelisket More fylke dmeldt damp 090 dækkede motorbaate, 233 aapile,fr,ph,,=, 36 aapne baater uten motor manel. Lørdag var garnfisket L'& Vigra opsynsdistrikt og sørover til Stat ganske bra, tildels rikt fra 200 til 300 line samt tirsdag yderst smaat paa gan og rykk litt bedre paa line, for Nordmørsværene noget bedre paa alleslags redskap, dagsfangster der garn 60500, line 40400, ry], 040 pl snore, en del av fiskerne reist nedover til Maaløy. Borgundfjordfisket fremdeles ubetydelig dagsfangstee 6 22, idag fint veil'. Opsynschefen. Opslag 24. Aalesund 0/3: Fiskepartiet i More fylke stk. skrei, 5442 hl rogn, 4300 hl. medicintran, 62 hl. lever opsat anta skrei pr. hl. lever , vegt av 00 sløiet , tranprocenten 4N5R, rundfiskpris 7080, leverpris 23 SU. Onsdag og torsdag gi,ennemgaaende (taarlig fiske paa alle redskap, frerll:lg litt bedre paa garn, for Aalesund og Nordre ::::øndmof med fangster 50800, for Søndre ::;{:nclmor mindre j for Nordrnorsværene opgiyes l'ungste'lc fredag garn 20300, ine 000, fra _ 4400 rykl_ 0 bl 5020 hvora'v {047 uarnbaat'er 73,0 KalYl'lag fra fælleshve+ O 60(\ tll ls., l:>, '.. Q,.,a. J,. ue doryer fra 6 seilskøiter 753 motorfal'.' hl 4 nættel's g3.rl F røys.l0en og Mne, koster og 9 dampskibe hvorav st 050 ryvk utfor O', Y' 0' d 6:' lofoten, Henningsvær 7, Vestlofoten 542, ::\.lm Ha >aa.l'gru_lm.. _ Værøy, Røst 29; kjopefartøier 243, hvorav to, Bulanae met jh,<:;\'hevo:;idlg fiste, uke 208 0stlofoten Henni!lO'svær 23 Vestlofokyantvm 0,00,oT'\T,.,ltet.' l:> '. o'.v,.,l.. 'dci CÆ'.. ten 6, Værøy, Røst 4. Onsdag g]ennem q <JO?, hjel;lhtoj Ol.U... t O,,dalliJtl:l snitlig garn Svolvær 300, Kabelvaag 80, 6, logn L3, opsat lever nl., total linebaater Brettesne ')0 F'abelvaau 35P fa!ust hetlhrldsyis RO 7: 786 r.::t 8 V 'O.,., h.,. '2,,.., f ClQu u, l? u, ' li t, leskølter Brettesnes 300 Svolvær tl, 2/089, utslgt8! for bere torske Stamsund 80 for0vrio' landlio'ue. Torsdao: lske C'ines at væe ltt 8'e lclau 'to 0'0' h VJ o.l } ' : ' ':l' gjennemsnitlig garn Rinøy, Brettesnes, Opvynscl8fen. Værøy 260; Risvær 600; Skroven 230; Svolvær 300; Kabelvaag 280; Hopen, Røst Opslag 27. Trondhjem 0/3: Fylkets 90; Henningsvær 20; Stamsund, BaL:;ld, samlede fiskeparti 63000, dampmedicintran 070, lever 500, rogn 562, tilstede Risvær 2 garndampere ; linc, Reine 50; U'e, Sund 80; Nufsljord 00; 580 baatei' med 2464 mand. banter Brettesnes 200; Kabelvaag, Stamsund go; Hopen, Ure, V;;eføy 60; Hennings Fy lkesmand en. vær, Balstad 80; linesk0iter Bretlesiles 300; Skroven 60; Svolvær 400;' Henningsvær 370; Stamsund 0; dypsagn baater Risvær, Brettesnes, Kabelvaag 00; Skroven 40; Svolvær 60; dypsagnskøiter Skro Opslag 28. Sørgjæslingel'le /3: Viknafisket mars 923. Fiskepartiet 05000, hvorav hængt 000, damptl'an 208, ragn 76, kilopris 56, leverpris 28 rcgnpl'is 2022, fredag, lørdag latstat gjennemgaaende smaa fangster, yderst smaat, ganske bra sjøveir, agnmangel. Sklinnafisket) mars 92. Fiskepul'tiet 56 tran 28, rognpal'tiet leverpris 26, fredag 200. Flatangerfisket 0 mars 923. <:iskepartiet , damptran 95, rognparbet 04. Opsynsbetjenten. Opslag 29. Bodø 0/3: Yttersiden. Opfisket ialt stykker torsk, hvol' :iv hængt 79622, saltet 8960 iset 53800, damp tran 32 hl., lever 38' roan 22. Helgeland: Opfisket ialt stykker torsk, hvorav hænat saltet 000, iset , clamptra 736 hl:, rogn 679. Salten: Opfisket parti uforandret. Fylkesmanden. ven 350; Hopen 600. Fredag gjenllemsnitlig garn Rinøy 650; Risvær 600, Brettesnes 250' Skroven 3;)0 Svolvær Hopen 420' Kabelvaag 220; llenningsvr 00; Stam sund 60; Ure 80; Balstad 30; Værøy 30; linebaater Risvær, \ræmy 00; Brettesnes, Ure 90; Kabelvaag 200; H0)en 80; Henningsvær, Balstad :J 3U; Stamsund, Sorvaagen 70; lineskøiter Brettesnes 350; Skroven, Svolvær 500; Henningsvær, Stamsund 200; dypsagnsbaater Rin0Y 30; Kabelvaag 90; Brettesnes, Skroven 40; dypsagnskøiter Brettesnes 380; Skroven 600; idag godveir. Utvalgstormand. 0pE.lag 3. Tromsø 0/3: Hillesøy ukepartiet torsk, hvorav anv:endt saltet 38000, iset 200, hængt 20 00, damptran 25 hl., lever hl., fiskepris 03, lever 56, fiskevegt 400, tran procent 45. Torsken ukepartiet kgtorsk, hvorav saltet , iset 3500, hængt Opslag 30. Balstad Lørdag gjennemsnitlig garn Ri.0Y, 260; Skroven, Stamsund, Reine 30, Svolvær, Ho fiskepris 93, lever 5, rogn 5, belæg damptran 53 hl, rogn 62 hl., pen 00; J'hlfsfjord 80; Hen som før. Fylkets parti , hvorav saltet 9468, iset 29089, hængt ; Ure 80; Sund 30: ; linebaater Risvær, Brettesnes , damptl'an 704, lever 7, rogn Skroven 20; Kabelvaag 240; Hopen 340; 436 hl. FyJ;:esmandeJl.

4 82 UkENtLGE MEDDELELSER FOR NORSK FiSKERBEDRFT FRA FiSKERDREKTØREN i4 mars 92 Opslag 32. Vadsø 0/3: Bergsfjord linebaater 70200, garn 50350, Hasvik, Hasvaag liner , Kobbevaag , garn 50225, Breivikbotn liner , garn 50400, Breivik liner , garn 00350, Sørvær dypsagn , liner 2300, Børfjord garn , Dønnesfjord garn 50200, Laksefjord liner 400, Dyfjord fuldastede smaabaater loddeliner, Kjøllefjord , Vardø dypsagn , Vardø herred , sild tilstede Laksafjordbotn, betydelige kvanta lodde stængt Vadsø. Fylkesmanden. Opslag36. Breistrand 9/3 : Øksnes: Belæg, prisen torsk, kveite, levelog rogn uforandret, prisen hyse 0, uer 20, leverholdighet , tranprocent 4b, fiskevegt 400, opfisket stk. torsk, hvorav iset 6 700, saltet 4660, resten hængt, 695 hyse, 768 uer, iset 4 hele, 2 delvise sjøveirsdage, garnfangster Lensmanden. Opslag 36. Dverberg 9/3: Siden sidste beretning 5 hele, delvis sjøveirsdag, opfisket stk torsk, hvorav saltet, 9500, hængt 8000, i hl. lever, hvorav dampet 93 hl. dampmedicintran, 54 hl. l'ogn saltet, belæg, priser, leverholdighet, fiskevegt uforandret Lensmanden. Vaarsildfisket 923 til 0 mars. o Uken som endte Total Total tilsvarende uker i Ukefangst fangst hl. hi januar febmar o ! : l mars o i i 84078, Opgave. over avsendt sild, saltfisk og tran fra Trondhjem til Sverige over Storlien i janlil[ 923. Opslag 36. Nyksund 9/3: Nyksund, ii Sild S;:lltfisk Tran Langenes: Siden forrige beretning 4 hele, 2 delvise sjøveirsdage, fangst smaagarn 60500, natlinebaater 30200, motorbaater 50300, daglinemotorer Ytterbakken ;r.:'ve gt.ik.r=,v_e_g_t_kr kilo hyse og smaafisk, opfisket stk. torsk, hængt 99700, iset 2200, Vognlast resten saltet, kveite kilo, hyse kilo, iset smaafisk kilo, Stykgods l hvorav iset 2900 kilo, resten hængt, rogn 7ooi5o,2875.7cll760 ilouo 560 j hl, hvorav 260 iset, 84 saltet, damptran 487 hl., udainpet lever 38, fiskevegt, leverholdighet, tranprocent uforandret, priser torsk 34, kveite 0, hyse 80, KHp fiskm, rkedet. Valencia og Genua 44, Leith 32, Kjø smaafisk 020, lever 020, rogn 5 Opslag 5. 9/3: Legationen Rio de benhavn 4. Januar og første halv 6, belæg uforandret. Janeiro telegraferer klipfiskimport februar Opsynsbetjenten. del februar foruten tidligere opgit norsk 62 kolli, utenlandsk 5028, behold ning omkring 2000 kolli, pris 3045 yderligere eksportert talien 49 lons milreis. Opslag 5. 3/3: Konsulatet Bilbao tele graferer 2 mars: Uketilførsel 4000 kvin taler norsk, 3500 islandsk. Klipfiskbeholdning norsk 000, islandsk Priser norsk 5878 pesetas, islandsk Kurser pund 30.35, francs Opslag 5. 3/3: Legationen Lissabon Opslag 36. Bø i Vesteraalen 0/3: telegraferer mars: Lissabon : Klipfisk Siden forrige beretning 2 nætters garn Hovden , Nykvaag import islandsk 92 ton, skotsk 82, fransk 250, Aasandfjord , Strøm 83. Beholdning islandsk 245, nyfundlandsk sjø , Skaarvaag , skotsk 50, fransk 20, indenlandsk 200, 300 ton. Priser islandsk esc., Svinøy og Vinjesjø 200'500300, opfisket nyfundlandsk , skotsk 2602'75, l :! il ; klipfisk) 47 saltfisk, Leith fisk 87js saltfisk. klip Telegram datert 6 mars 923 fra Det norske generalkonsulat, \tlontreal til Statens Fiskecentral : Klipfiskeksporten 0 februar7 februar ca kvintaler til Portugal, Sydspanien, 4500 Brazilien, 200 Kanada. parti 7900 stk., hvorav iset stk., fransk , indelllandsk Telegram datert 7 mars 923 fra saltet 2000 stk, hængt stk, damp Kurs pund 25b. Oporto: mport islandsk tran 40 hl., Ogn 776 hl, priser og belæg 97 ton, nyfundlandsk 727, fransk 60. 3e Det norske generalkonsulat, Montreal uforandret. Lensmanden. holdning islandsk 99, nyfundlandsk 292, til Statens Fiskecentral : fransk 60. Priser islandsk første kvalitet... Opslag 8. 2/3: L andets skreifjske til sto:'fisk 260, middelstor 24, smaafalden Nyfundlands Khphskeksport 7 fe JO mars 4.3 millioner stykker, hvorav hængt, 8.8 saltet, 2890 hl. clampmedicin., 0, ny!undlandsk}ørste kv_alitet stor bruar24 februar ca kvintaler tran, 4729 hl. lever og 3628 hl. rogn mot l:: 336, middelstor 2bO, smaafalden 24 til Portugal, 900 England, 4000 ifjor henholdsvis.4, 3.7, 7.0, 22960, 324, Finmark vinterfiske beregnet til Brazilien, 4800 Britisk Vestindien. 3 januar. Sildefisket sland. Fra legationen i Rio de Janeiro til Opslag 0. 8/3: Generalkonsulatet Utenriksdepartementet, dat. 8 februar Reykjavik telegraferer 7 mars: Februar 8 tønder eksportert til Danmark og : tønder til Norge. januar maaned indførtes ialt Utnlandsk fiskrlr 4740 kolli, hvorav fra Norge 922 helkasser og 75 halvkasser, fra Skot Cthgrammtr. land 6250 helkasser samt fra Kanada Det svenske sildefiske helkasser og 250 halvkasser og Telegram datert 6 mars 923 fra endelig fra sland 440 helkasser. Opslag 4. 3/3: Det svenske sildefiske Det norske generalkonsulat, Reykjavik llkefangst 99 hl. trawlsild, middelpris Beholdningen beregnedes ved maanedens utgang at være ca kas 2 kr., 655 hl. notsild, middelpris 0 kr til Statens Fiskecentral: Totalfangst hl. trawlsild og Klipfiskeksporten anden halvdel februar Barcelona 54 tons, Bilbao hl. notsild, saltning 400 hl. notsild. ser. Prisen har variert mellem 35 og 40 milreis. 497j2, hvorav 922 sei, Oenua 80,

5 l!l rs l )2:3 UKENTLGE MBDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 83 Fiskets gang i lofoten. (Begyndelsen av tisket). Uken som endte: 27/ :3/ 2 0/2 7/2 fiskevær====:::=:::!= =:=n=d=:: ==f<=ng st li;! Mænd iangst lii! Mændi_Fant j!l::<:ansti! Kabelvaag ! Hopen [! [ Stamsund [' ; Ure ' Balstad.... i Nufsfjord ! ! ! Sund.. '.' : Reine [ , Sørvaagen Værøy ' Røst ; , i 250: 4700i narkdsbrtnlnger Ut \). Priserne var i begyndelsen av uken Priserne for skotsk sild er uforan Mk pr. pund, men grundet dret. de rikelige tilførsler og de gode fangst Fra Norge foreligger direkte offer F ra Norges fiskeriagent i Tyskland, beretninger flauet markedet av og gik ter til kr for slo og kr. 20 Johan Reusch, dat. Hamburg 9 mars forhaandssagsprisen ned til Mk pr. td. eif. for vaarsild og til disse 923: 260 pr. pund. priser har ogsaa tildels salg fundet uken fra 24 februar til 3 mars an Der var ogsaa rikelige tilførsler av sted, slosilden paa prompt leveringog drog ferskfisktilførslerne til Oeeste tysk trawlsild fra Skagerak og blev vaarsilden paa levering i aprilmai. munde fiskemarked til pund. der for denne vare betalt Nk. 20 op Dette kvantum er næsten tre gange til Mk. 350 pr. pund. saa stort som i den foregaaende uke. 9 dampere kom fra sland med pund) gjennemsnitlig 6378, pund og 20 fra Nord og østersjøen med pund) gjennemsnitlig pund. Auktionspriserne var gjennemgaaende lavere end i den foregaaende uke, hvortil i særdeleshet de rikelige tilførsler av fersksild fra Norge bidrog. 0 dampere ankom med norsk fersksild) som fandt god.søkning, da prisen ca. Mk. 300 pr. pund var betydelig billigere end priserne for fersk fisk. Priserne var: Hyse..... /6 570,00/2500,00 pr. pund n ,00/2075,00 Torsk...?50,00/300,00 l ,00/000)00 Sei ,00/040,00 Rødspætter 900,00/3450,00 Pigvar ,00/4500,00 Kveite ,00/3200,00 Til HamburgAltona ankom i ukens løp 4 direkte dampere med ca. 600 tons løs iset vaarsild og ca kasser, desloruten med ruteba aten ca. 000 kasser. Saltsildmarkedet. Saltsildtilførslerne androg i ukens løp til 2359 Derav 264 fra Norge) 777 fra Skotland og 3 fra Amerika. Fra Norge ankom hovedsagelig ny slo og fetsild. Fra Norge foreligger rikelige tilbud av fetsild, hvilket er bemerkelsesværdig paa denne aarstid. Om markedet er litet at berette. Forretningen er uforandret rolig. Noteringerne er: 922 Vaarsild, 4/ kr. 23. pr. td. 5/ /2.5 6/ Slosild, 4/ /26 5/ / /500, ganet og uganet 26/27 Slosild, 5/600og 6/ /28 Nordsjøsild... 32/34 Skjæresild /49 Fetsild, 8/ 0, 0/2 og 2/4 34/38 Tysk fuldsild, M tomsild, tdgrammr. Saltsildmarkedet Opslag. 3/3: Fiskeriagent Reuseh, Hamburg telegraferer 9 mars: Uketilførsler saltsild 264 tønder norsk, 095 skotsk amerikansk. Markedet uforandret rolig, fjorfanget vaarsild 2326 kroner pr. tønde, slosild 2527 kroner, ny slosild 26 28, skjæresild 4849 kroner, efter størrelse. En last iset sild, førstehaandspris idag , markedet flauere. Fersksil dmarkedet. Opslag 2. 7/3: Konsulatet Hull telegraferer 7 mars: 2000 kasser notsild. litet solgt 5 shillings. Rester notsild fra igaar, litet solgt 3;4 shillillgs kassen. Opslag : Fiskeriagent Reuseh, Hamburg telegraferer 7 mars: Tre laster iset sild, pris 330 mark pundet. Opslag 2. 8/3: Konsulatet Hull telegraferer 8 mars: 2400 kasser prima notsild, flaut salg 0;4 shimngs kassen, rester fra igaar 0 shillings. Opslag 2. 8/3: Fiskeriagent Reuseh, Hamburg telegraferer 8 mars: 2 laster sild forhaandssolgt mark, pris idag mark pundet. Opslag 2. 0/3: Konsulatet Hull, telegraferer 0 mars: Flaut salg, pris notsild 2;4 shillings kassen, omkring 000 kasser overhgger for mandag. Opslag 2. 2/3: Konsulatet Hull telegraferer 2 mars: 2 baater 4500 kasser prima notsilcl. og rest fra lørdag delvis solgt 5;45 shillings kassen. Prisen uholdbar.

6 84 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN lla:::; 923 Opslag 2. 3/3: Fiskeriagent Reusch behov og importen er derfor ganske kunde bli mere koncentrert hos en be Hamburg telegraferer 2 mars: 6 laster t j. k b k s: iset sild forhaandspris mark pun betydelig i forhold til folkemængden. s emt nors an etter overenskomst det, flaut. Disse vedvarende valdavanskeligheter bankene imellem. Denne bank vilde Opslag 2. 3/3: Konsulatet Hull, tee maa formentlig fur en del tilskrives da sitte inde med den bedst mulige graferer 9 mars: 2 baater idag litet solgt den omstændighd at bankene endnu oversigt over handelsforreiningens 0 shillings pr. kasse. Prima notsild., ikke fuldt ut far sig overlatt den hele omfang mellem de to land og der Opslag 2. 3/3: Konsulatet Hul, tee værdi av eksportprodukterne. Det burde de søkes hitført en nærmere forgraferer 3 mars: To laster nolslld og, r... b d l l d k rester fra igaal' omtrent utsolgt 9X0X nar saaledes hændt at slandske lill m.e se me em enne Dan. og ne to shijlings kassen. portører har opkjøpt eksportvarer for islandske banker med det formaal at ved deres utbringende i utlandet at sætte den norske bank i stand til slands nælingsliv ved aarsskiftet kunne betale sin import uten banker regelmæssig at notere selv eller efter nes formidling. Den 3 juni ifjor gjen, avtale med en norsk børs kurs paa optok bankerne, som i lang tid ingen den islandske krone i Norge. ndberetning fra generalkonsulatet Reykjavik til Utenfiksdepadementet, datert kurser hadde notert, daglige kursno slands import av varer fra Norge februar 923. teringer, som nævnte dag var island i 922 var meget livlig og blev delvis ske kroner 26.50) og 29.7 begmstiget ved den lave kurs paa Omend det svundne aar var præget for nenholdsvis et pund sterling) 00 den norske krone. Da flere firmaer j av nedgangens tid, maa dette derfor norske og 00 danske krcner.valuta Norge i aarets løp sendte reisende til ikke til hods for vanskeligheter paa noteringerne i Reykjavik stod i nor sland, skal det her bemerkes at hanmange hold betegnes i økonomisk male tider, da islandsk og,delspas, som lyder paa navn og har henseende som et for sland særlig hadde den samme værdi, i et visst for en gyldighet av et aar, mao. løses av daarlig aar. Vistnok fandt en del hold til Kjøbenhavnerkurselle paa vedkommende ved ankomsten til ]anfaliuer sted, hvorav et par hadde et vedkommende valutaer, Elens man det. Passet koster kr. 200, hvis den større omfang, men virkning av betyd senere har gaat over til at rette sig reisende repræseriterer et firma; men ning har disse neppe hat utover de elter en fast sterling kurs i yderligere kr. 50 for hvert firma den interesserte kredser. sland har en kjavik og foretat beregrting av andre reisende repræsenterer utover det f0roverflod av selvstændig forretnings valutaer efter stulings sti.gen og ste, samt desuten kr. 300 i stempelavdrivende og det er et spørsmaal om falden i Kjøbenhavn_ Reykjavik gik gift, altsaa til sammen kr. 500, hvis ikke mange vil de være bedst tjent med pund sterling kort ud efter noterin der er tale om salg av varer for bar:; at de av dem, som er underliggende i gens gjenoptagelse ned i kr og et utenlandsk firma. Har dette firula konkurransen, forsvinder. Bankene holdt sig paa nivaa derimot en i landet fast bosat agent, indskrænket i aarets løp i sterk grad konstant i mange maaneder uten at som besidder handelsborgerbrev som sine utlaan og folkets kjøpeevne tør undergaa den allermindste indenlandsk kjøbmand og herfor har som følge herav ha været avtagende. før i desember, da blev sat erlagt de foreskrevne avgifter (hen En næringsgren, nemlig trawlfiskeriet, til kr , mens andre lands va holdsvis kr. 50 og kr. 00), fritages har delvis arbeidet tungt og dette gjæl lutaer har variert meget. sidste en fremmed reisende for løsning 2/ der særlig de trawldampskibseiere, halvdel av desember fscertes i Rey det forannævnte handelspas, men elet som sitter inde med til meget høie kjavik islandske kroner 26.00, 5.72, er da saavidt vites forutsætnin, priser efter krigen indkjøpte fartøier. lg9.02, 6.4, for henholds gen at den fremmede ikke faldbyr Vlen aarets lyspunkt har været de rike vis et pund sterling, _ en nordameri varer til islandske kjøpere uten gjentorskefiskerier; naar en gang de hit kansk dollar, 00 av norske) danske nem den fast bosatte agent. henhørende statistiske opgaver forelig eller svenske k:roner. tiden fra juni Fra. januar 922 har slands ger for aaret 922, vil det utvilsomt m.aaned og utover høsten overførte regjering monopol paa indfør8el av vise sig at slands klipfiskproduktion bankerne jevn.t penge. til utlandet) men \'arer, indeholdende mere end 2 :i pet. i dette aar naadde et godt stykke ut medio november stanset overførselen alkohol, samt av forarbeidet og uforover det gjennemsnitlige aarskvantum helt og dette utover aars, arbeidet tobak og hertil slutter sig i og hvad der er vel saa vigtig, der blev skiftet. begyndeen av indeværende aar et i sommerens løp betalt priser, som for Hvorvidt og l tihæluc ijcl3r den petroleumsmonopol. forøvrig drives tilvirkerne maa ha været meget til.. islandske krone vil SCffi før opnaa fremdeles regjeringens fra krigens tid fredsstillende. Endvidere stilte veir paritet med den darske er det stammende handelsvirksomhet, Landsforholdene sig særlig gunstig næsten ikke mulig at iren interesserte versluni, hvem_ tobaks og peholeumsdet hele aih saaledes at bondenærin i Norge i handelen paa sland bør ha monopolene er overdraget. ror imgen arbeidet under gode vilkaar. sin opmerksomhet henvendt paa porten av nævnte alkoholholdige va Det var dog igjen som i de to utvikling, som det vil være av rer er oprehet et eget organ, Afengisforegaaende aar valutavanskelig ning at følge. Det er ogsaa ('t!:::ørs verslun rikisis. Andelsselsk:aper er!'eterne, som den islandske importør maal uanset om fcran'_ævnte meget utbredt paa sland; de fleste av tørstepaften av aaret 922 hadde at eller il,:.,e i en rlær ener fjern dem er sammensluttet i f ællesforeninkjærrpe med. sland fremstiller som om ikke de sarnme interesserte gen for andelsselskaper i Reybekjendt htet selv, hvad industri burde tih:træbe en hvorved kjavik med filialkontorer i Leith og v': (r angaar, til dækning av landets den norske forretning paa sland Kjøbenhavll, hvilken forenmg formid

7 r dell juli nriserne var 6S90 is. hl c_=, ca. faldi 0fjordsdistrikt, tønder blev saltet i safjord ScydisfjGrd. Over eksporsild fra 0fjordsdistrikt 's opgaver i maanederne :d esemb er, i henhold til hvilke tidsrum blev utført til Sverige, 2057 tønder til _. og 4464 tønder til Norge. c=:.:hgvedjtførselen fandt sted i august : og september, da denne var henholds ; vis 0 08 og tønder, hvorav sendtes til Sverige og 78 8 : tønder. Et saavidt betydelig kvantum er ikke før blit utført saa tidlig' un, tons andre der sæsongen og at der ifjor blev trurden ja fet særlige foranstaltninger til at brin utgjort ca. ge den islandske sild paa det svenske ns var stor marked saa hurtig som mulig, frem :_[,do; og 55'0 andre gaar av den omstændighet at det i ',r:nmer en del vaat august maaned ialfald eksporterte talmæssig opgave kvantum blev utført i fiskepakket der herav er opgit E:tand, mens det maa antages at de omkring 000 tons; lenere avsendte sildetønder for stør,tllll lllåå det antages at der stedelen vor blit paapakket. En væ ;er mere i landet. Av det iaar sentlig del av det til Norge sendte ;.c;,sskiftet i behold værende stor kvantum tør ha været kryddersild, be :ltum formenes en fjerdepart stemt.i jnorske hermetikfabrikker. paa tilvirkernes hænder. Pri Beholdningen i 0fjordsdistrikt utgjorde ved aarsskiftet 6 80'0 tønder saltet ca. 80'0 hl is. øre pl ca hl isl. øre pr. fob. uklaret ca. 00 hl isl. øre pr. fob. Pressetran l 2530 isl. øre pr. fob. Av nævnte transorter blev eksportert 500 fater til Frankrike, 4000 til Tyskland) en del til Kjøbenhavn og resten til Bergen, ved aarsskiftet fandtes ingen tranbeholdning i landet. slands eksport av saltet faarekjøt androg ifjor til tender, som hovedsagelig blev kjøpt av Norge; kun en ubetydelig del gik til Kjøbenhavn. Priserne var meget varierende. Der betaltes i begyndelsen av sæsongen norske kr. 60 eil Bergen og danske kroner 40 eif. Kjøbenhavn pr. tønde. Priserne faldt imidlertid hurtig til danske kroner 4 6 og norske kr cif. Norge. Ved aarsskiftet var beholdningen av saltet faarekjøt ubetydelig og prisen paa dette tidspunkt steget ti] danske kr. 45 pr. tonde cil Bergen. Helligdagsfisl<e Honningsøy Aarsbog i Møre. Ved kongelig resolution av 9 mars 923 er det bestemt:». At det, i henhold til lov om vaartorskefisket ved Romsdals arnts kyst og fjorder av juli , bestemmes som gjældende i n d t i l v ide r e, at paabudet i nævnte lovparagrafs første punktum om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden midnat før søn og helligdage i k k e skal være gjældende indell

8 j, 86 UKNTLGE MEDDELELSER FUR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 mars 923 den havstrækning som er tillagt lionningsøyaarsbog opsynsdistrikt. 2. At denne resolution trær ikraft s t rak s.«laan av den finske stat til Pet sam o aldiebolag. følge meddelelse fra legationen i Helsingfors har den finske regjering den 27 januar d. a. foreslaat for riksdagen at bevilge et laan paa mark til Petsamo Aktiebolag. Forslaget begrundes med at selska pet, dersom det ikke faar den nødvendige støtte, grundet økonomiske vanskeligheter enten vil bli nødt til helt at nedlægge virksomheten eller indskrænke den i saa hei grad at man vil lisikere at det ikke kan opretholde provianteringen av Petsamoomraadet. Staten vilde i tilfælde bli nødt til at overta mange av de opgaver som paahviler selskapet, hvad der ikke ansees heldig, og derfor skal laanet tjene til at opretholde selskapets virksomhet dens nuværende omfang. Rundskrivel se r a Handelsdepartementet. Betingelser for statens garanti for klipfisk av 922 aal4s fangst. For at lette den indenlandske omsætning av klipfisk av 922 aars fangst har departementet bestemt:. At der ved h:mtidige salg av saakaldt oplagsfisk fra tilvirker til eksportør skal ydes lageteie og rentegodtgjørelse efter gjældende satser fra den ved klipfiskkontoret registrerte oplægningsdag til salgsdagen. 2. At godtgjørelsen blir at utbetale vedkommendetilvirker (sælger av partiet) mot indsendelse av behørig sluttseddel til Statens Fiskecentral, klipfiskkontoret. Foranstaaende indrømmelse gjælder kun de fiskekvaliteter som indgaar under Statens garantiansvar i henhold til departementets rundskrivelser av 24 februar og 9 desember 922 og er desuten betinget av at der for disse kvaliteter mindst er betalt de i nævnte cirkulærer fastsatte mindstepriser. Kristiania den 9 mars 923. Norges utførsel av fiskeprodukter i januar 923. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsætningen med ue landet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i januar 923 saaledes: Varernes navn Tab el: Mængae enhet 923 Januar 922 Januar 7_ Sild, fersk: Vaarsild....,, Storsild.... Fetsild.... Fisl(, fersk: Torsk..... Makrel....,, Kveite (hellefis!<:).... Flyndre....,, Laks.... ørret.... Tørfisk. Rotskjær.... Rundfisk.... Lange.... Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Klipfisk: Torsk.... Lange.... Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Sild,saHet: Vaarsild....,, Storsild(slosil:l). Fetsild....,, Skjæresild.... Nordsjøsild..,, slandssild... Brisling.... Sild, kryddersaltet, herunder appetitsild... Sild: Brisling, kr.saltet (ansjos).... Salt fisk: Torsk.... Makre.... Sild, røkt, flækket og anden Hummer Ra:ker...,... Røkt smaasild og brisling i olje... :,, i tomat....,, ellers.... U røkt smaasild og brislin, g i olje...,, i tomat.. i,, ellers Vaarsild, kippers(røktogurøkt) i olje...,... : i tomat.... ellers.... Makre.... Fisk forøvrig.... Krabber, ræ!(er, skjæl.... Rogn (ogsaa kaviar).... Fiskeboller. (pudding, kaker o..).... Sildemel.... Fiskemel.... Hvalkjøtmel.... J.evermel.... Sæl og kobbeskind.... Hvalbarder.... Fiskeguano.... Hvalguano Benmel.... Rogn, saltet: Av torsk...,, Anden.... Tran: Dampmediein.... Raamedicin.... Blank.... Brunblank.... Brun.... Av sæl.... Av bottlenose.... Av hval.... kke særskilt opgit. stlu j G ! 6 60: l , ' hl Sildetran Fra utenl. fangstfel j_e_m_fø_r_t_tr_a_n 02

9 UKENTLGE MEbDELELSER FOR NORSK FSKERiBEbRfT FRA FiSKERDREKTØREN 87 Nm'gas utfør'sei av fisl<eprodulder januar 923. Oversigt V ærdien av fiskeutførselen Januar maaned 923 var 7,3 mill. kr. Den samlede u.hørsel av norske varer i januar beløp sig til 46,4 mill. kr. Paa fiskeprodukter falder sa aledes 5.7 pel. V æ'fdien er fordelt paa de forskjellige grupper av produkter saaledes: Sild og fisk kr Hermetik....» Sild og fiskemel..» ljermeiik.. Herav til: Danmark Tyskland Stor bri tannien Frankrike talien.... Østerrike Br. Sydafrika Australien U. S. A... Kanada... SydAmerika ialt ialt 20' Tran.....» Sild. og fiskemel ialt Til de forskjellige uttørselslande er Herav til: utført følgende mængder av de vigtig Sverige.. 0. ste fiskeprodukter: Tys.kland Frankrike 25.3 Fersk sild.. ialt Japan Herav til: U. S. A Sverige Tyskland 07.5 hl. Storbritannien Tran ialt 7827 Tørfis:k... Herav til: Sverige.... Rusland... Nederlandene Belgien.. Storbritannien frankrike talien.. Vestafrika U.S. A. Klipfisk Herav til: Spanien.. Portugal og lvladeira talien.. Kuba Brasilien Argentina Sild, salt Herav til: Sverige.. Danmark RU2and.. Polen Lettland.. Nederlandene Belgien.. Storbritannien Fr8nkrike U. S. A... ialt ialt ialt Herav til: Rusland.. Lettland.... Tyskland Nederlandene Belgien.. Storbritannien Frankrike.. Spanien... talien.. Australien.. U 5.. A. 000 Sydamerika og saltet storsild underveis fra samme sted, som ventes at ville indtræffe her i slutningen av denne uke. Samtlige forsendelser er gjennemgaaende kommet frem i god forfatning. Dertil har avsætningsforholdene for fersk sild i Belgien iaar været gode, idet der i vinter er forekommet en betydelig mindre tilførsel av fersk fisk end vanligvis saavel til Ostende, hvor den belgiske fiskeflaate bringer iland sin fangst, som ira Holland, England og Danmark. Denne reduktion. av ferskfisktilførselen skyldes i første række det stormfulde veir i Nordsjøen, hvilket har hindret de for skjellige landes fiskeflaater at opretholde en regelmæssig drift, men ogsaa de nuværende ugunstige valutaforholde opgives at ha hat til folge, at særlig. de: hollandske og engelske fiskeeksportører har forholdt sig mere passiv med sine konsignationer, som med den lave franckurs vanskelig har kunnet levnet dem et regningssvarende re'sultat, tiltro ds for at ferskfiskpriserne her efter jul, i betragtning av francens indenlandske kjøpeevne, gjellnemsnitlig maa betegnes at ha holdt sig meget høie. Efterspørselen elter fersk sild vil formodentlig vedvare indtil paaske, endskjønt man bør regne med et mindre forbruk elter midten av mars maaned. Størsteparten av den igaar med d/s»ris««og dis»bryssek ankomne sild solgtes til frc. 60 pr. kasse. Av saltet storsild har tilførselen ut. gjort ca tønder, hvorav meste _ Belglen. parten er sendt som konsignatiolls, Markedsindberetning fra sekretær Einar vare. For denne vare er der i de Jakobsen, datert Anhverpen 28 februar <::tds.te da dd s: fl] O t'l 923. '' v ger opnaa Ha re. l he. 00 pr. tønde efter kvalitet og pak Tilførslerne av fersk iset sild fra ning. Forbruket av saltsild ophører Norge til Antwerpen i denne sæsong likeledes ved paasketider, men i enkelte har hittil beløpet sig til 5800 kasser, aar forbrukes der en del storsild j som med undtagelse av ca. 600 kasser, august og september. Avsætningen i der ankom hertil den 23 januar, er tilført markedet i de sidste fjorten dager. det paa den tid av belgiske fiskefar nævnte maaneder vil dog avhænge,v Av nævnte totalkvantum har 3300 tøier drevne sildefiske i Bristolkanakasser betaat av storsild, væsentlig len; hvilket fiske ifjor ga et godt resuleksportert fra Aalesund og resten av tat og utelukket saagodtsom enhver vaarsild ha Bergen; Haugesund, Sta import av storsild. vanger og Egersund. Med sidste rutebaat fra Bergen Av direkte ladninger er der hittil ankom der 300 kasser ferskfisk, hoved kun ankommet en mindre damper fra sagelig torsk) som betingede fra he Aalesund med vel 700 kasser storsild. 40 til he. 0 pr.. kasse. Fisken var Desuten er en mindre ladning av fersk pakket i almindelige sildekasser, inde,

10 ._. L,, 88 UKENTLGE MEDDELELSEh FOR NOR.SK FJSKERBEDRiFt FRA FlsKERDREKT0REN 4 mars 92) holdende omkring 7075 netto pr. kasse. For nogen faa kasser hyse med samme vegtindhold opnaaddes der en pris av hc. 2'5 til fre pl kass. Saavel fersk hyse som torsk bestemt for Belgien maa helst sendes med hode, omhyggelig renset for indvolde. Utsigterne for fersk fisk vil bero paa tilførslerne, men man har grund til at anta at tilgangen vl bli mere jevn fremover mot paaske og at priserne formodentlig vil komme noget lavere. Den 7 mars telegraferer sekretær Jakobsen fra Antwerpen.»leia«igaar 800 kasser fersksild, pris 70 francs kassen, en mindre del 85 francs. Portugals klipfiskimport i januar 922 og 923. Fra legationen i Lissabon til Utenriksdepartementet datert 4 februar 923: mporten av klipfisk til Lissabon og Gporto i januar iaar, sammenlignet med samme maaned ifjor, stillet sig som følger: Lissabon : Januar 922 Januar 923 slandsk... ' 370 tons 03 tons Nyfundlandsk ' Skotsk Fransk _..._ 397 tons 68 tons Oporto: slandsk tons Nyfundlandsk.. _ Skotsk... j Tysk tons 5 44 tons 79 0ns Hele Portugal: 44 tons '2337 tons ) Konsulatet i Oporto, som i sine importopgaver i tidligere aar har benyttet iællesbenævnelsell»britisk,; for baade llyfundlandsk og skotsk fisk, er anmodet om fra, indeværende aal's begyndelse at skjelne mellem disse to sorter. Maaling av aarets skrei. Meddelelse fra Fiskeridirektørens avdeling for havundersøkelsel'. Maaling av den torsk som danner grundlaget for vore store fiskerier utføres nu efter en fast plan fraaar til andet og har som væsentligste hensigt at skaffe indblik i fiskebestandens vekslinger slik at disse kan forutsees. 500 f LOfottorsk. Hele. 92,2. (8.b3inåT.).... jctn fdr. 02. (6hn.dJ FLnmQrke n 'ocnv. SD,bO Hosstaaende figur viser resultatet av aarets maalinger i Lofoten 0rsaavidt januar og februar angaar, sammenlignet med maalingerne i Lofo ten og Finmarken ifjor. Der er i nævnte tidsrum maalt vel 3 tusen fisk. Det vil sees at fisken stort set er blit noget mindre iaar end ifjor (kurven har flyttet sig noget tilvenstre). Dette skyldes at der skjønt hovedmassen endnu er av aargangen 92 er kommet et tilskud av yngre og mindre fisk i aarets skreishmer. Skjønt der endnu ikke foreligger nogen aldersbestemmelser er der ingen grund til at tvile paa at denne yngre fisk er den samme som Jor utgjorde hovedtyngden av Finmarkfisken. aargangen 95 der altsaa nu er 8 aar og derfor er i den alder da den med hele sin styrke strømmer til gytebankerne for at utføre sin første gytnig. (Bare et faatal kommer til skreibankerne i yngre alder). Kurven for Finmarksfisk for ifjor viser et andet maksimum længer tilvensire aargangen 97. Denne vil bli skrei i 925 og vil imellemtiden bidrage til at oprehe Finmarksfisket, fra iaa' vistnok i selskap med aargangen 99. De mellemliggende aarganger, 93, 94, 96 og 98 er daarlige. Vegtenheter ved prisnoteringer Statens Fiskeriforsøksstation for klipfisl<. fiskeridirektoratet, Bergen. Følgende vegtenheter benyttes ved Analyser, undersøkelser, veilednnig prisn?teingerne for klipfisk paa de ved tilvirkning av fiskeriprodukter. forskjellge markeder: Veiledning angaaende: Spanien: Fremgangsmaaten ved frysning av Bilbao pr. kvintal.... a 50 kg fisk og sild efter forskjellige metoder, Santander..,,50 fremstilling, koldklaring og forædling Barcelona....,,40 av traner og oljer, fremstilling av Cartagena 50 Malaga 50 sildolje og formel, røkning av fisk Tarragona 40 og sild, nedlægning av kryssild etc. Orienterende oplysninger vedrørende den kunstige tørring av klipfisk. Alle forespørsler besvares gratis saafremt der ikke kræves særlige un dersøkeiser for besvarelsen. Portugal: Lissabon 60 Oporto..., 60 talien Havana pr. helkasse Rio de Janeiro Buneos Aires

11 266 i 3290!i =: ' : mclrs 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 89 Raøøortnr.70skriflskt til 0 mars, Finmark Vinterfiske til 3/ Troms fylke.... Lofotens opsynsdistrikt (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden.... HelgelandSalten... N. TrøndelagVikten S. Trøndelag,Fosen. Nordmøre fogderi... l Romsdals fogderi... f Søndmøre fogderi... Sogn og Fjordane fylke 00 stk. Derav sløiet torsk Priser for Tilstede Lever tilovers til, ve gt i Dampleverhol medicin andre lever,c Torsk i Rogn 000 stie i hl. sløiet kjøpe baater hængt saltet dighet stk. tran i hl. transorter pr. hl. torsk far 000 stk. l 000 stk. lever \ i hl. pr. g. rogn tøier fiskere i h. 5 ) pr. hl. 722 ) ) , , 83,06, 93 i 5 023):::25;=38:: 243 i ) l ' i !' Mot i 922 til i ]92 2/ / i 99 8/ i 98 9/ i 97 0 s ' i 96 /3., 2247 i 95 3/ i 94 4/ i 93 8/3.. i 92 9/ Lofoien i 922 til /, 5000 i 92 2/ i 920 3/ i 99 8 _ / i 98 9/3 840 i 97 0 s 700 i 96 / i 95 3s 700 i 94 4/ i 93 8/a 2000 i 92 9/ ' = 24766, = i l i l' = = mg i, m = ' i , ' 0050,253 i : l =3 62.; ' , i 80 29æ ' =l _}_ l ' ! _ _ , ' pr. stk. l 5558 i _ i pr. stk. 66 ' Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) l omgjort til stykker. 3) Prisen pr. 00 stk.usløiet torsk i Lofoten 5075 kroner, i Møre kroner og i Sogn og Fjordane 6075 og søndenfor 5 kroner. 4) Herav 047 garnbaaterog 73 doryer fra 753 motorbaater og 6 seilfartøier og 9 dampskibe. 0stlofoten er stationert 3738 i Henningsvær 7 i Vestlofoten 542 og Værøy og Røst 29 baater.. ' 5) 00 liter lever gav i Lofoten 4056 liter dampmediciritran og i Sogn og Fjordane 5058 liter, i Møre 4858 og i Hillesøy 45 liter.,

12 Sildemel Blank 33 Fiskeguano Brun blank Brun Kristiania ' Kristiansand , Egersund l Haakjærr. Sælskind Herme.tik <.O o te r Toldsteder norgts utførsd a\ fisk.,rouktr fra januar til mars 923 og i ukn som tnt 3 mars. Fetsild Nd',Klipfisk Vaarsild og skaaret Storsild or. sja Brisling slnds Khpfisk, slandsk Rundfisk. sild sild norsk sild td tdr k etc. r.. g. Rotskjær Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rogn D.m. tran R.m. tran Stavanger l Kopervik Haugesund ' Bergen ,5 207 i Florø ' :l:l.ud:::::::: = gg = 5750 = = Molde Kristiansund l Trondhjem Bodø Svolvær Narvik ' Tromsø Ham. merfest Vardø Vadsø... 2, Andre = _!= _= _.= = l= _= Z alt :) !.J_3.E uken t=j ø tt Cl en ' O :::a O :::a Hærdet Toldsteder hvaltran Hvaltran Sæltran Bottle. nosetran Sldetran Sild, fersk ks. Sild, rakt Makrei, Makrei, saltet fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk saltet i farta i Fisk saltet i Kfl. Stiania Kristiansand Egersund Stavanger KoperVik Haugesund ' l 725 Bergen Florø Måløy Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem ' 9038 Bodø... Svolvær Narvik Trom.sø... Hammerfest Vardø... 9! Vadsø i 2029 Andre ) ' l 240!!,t r r i uken 00, ! o ) Desuten margarit. alt margarit l{g =a > ' :::a > tt Cl i l Vl l' l ! sa tt >3 lsl :::a tt Z......,. S P>

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere