Brug af ansatte ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af ansatte ressourcer"

Transkript

1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af ansatte ressourcer baggrund, evaluering samt forslag til vedtægtsændring og retningslinjer Dette dokument samler landsmødebilag 2012 samt bilag behandlet af HB i maj og august 2014 til ét dokument, der behandles på fællesmødet mellem HB og landsdelsledelser 23. august På mødet præsenteres evalueringen samt forslaget til vedtægtsændring og retningslinjer for brug af ansatte ressourcer med mulighed for fælles debat. Ideen Baggrund Handlingsplanen for lagde op til et massiv fokus på kredsene i form af flere kredsbesøg og opbakning til kredsene for at øge kvaliteten i kredsarbejdet. For at nå det mål var der behov for at prioritere de ansatte ressourcer på en anden måde end i dag. Hovedbestyrelsen ønskede konkret at løse vedtægternes binding mellem forbundssekretær og landsdel for at give mere fleksibilitet i opgaveløsningen. Den konkrete formulering i vedtægterne blev dog ikke ændret på landsmødet i 2012, i stedet fik Hovedbestyrelsen landsmødets mandat til at afprøve og evaluere forskellige modeller for ressourceanvendelse i kredse og landsdele med følgende ordlyd: Hovedbestyrelsen afprøver flere forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer i landsdele og kredse. Forsøgsordningen evalueres på landsmødet i 2014, hvor hovedbestyrelsen fremlægger en langsigtet strategi for brug af ressourcer i forbund, landsdele og kredse. På mødet mellem landsdelene og HB i august 2013 blev der talt om de forskellige modeller, der er sat i gang, men der var også enighed om, at det så kort tid efter landsmødet ikke gav mening at evaluere. Denne evaluering skulle komme senere, og så ville der være mulighed for at drøfte evaluering og forslag til fremtidens retningslinjer i august I perioden fra landsmødet 2012 har følgende initiativer været sat i gang: a) 1-2-model: To landsdele (Landsdel 7 og 8) deler én sekretær, der friholdes fra forbundsopgaver og dermed kun løser kreds- og landsdelsopgaver. b) modellen: Tre landsdele (Landsdel 1, 2 og 3) deler to sekretærer med udgangspunkt i en fælles samarbejdsaftale. Den ene sekretær har alene opgaver i kredse og landsdele, mens den anden har en klassisk opgavefordeling inkluderet landsforbundsopgaver med kredsfokus, blandt andet Kredsen i Centrum og GUF-kurser. c) Deltids-model: Forbundssekretær ansættes på deltid i landsdel (Landsdel 6) alene med fokus med på kredse og landsdel for at sikre fokus. De resterende 40 procent bruges på andet arbejde, der understøtter handlingsplanens fokus på kredsene, fx musik.

2 d) Brobygger-model: Kredskonsulent ansat fuld tid i staben til at varetage tværgående opgaver vedrørende Kredsen i Centrum (selvevaluering og onlinestøtte) og fungerer som bindeled mellem stab og forbundskontor. Supporterer alle i staben, der arbejder med kredse og har særligt fokus på Landsdel 7 og 8. e) Kursusleder-model: Kontraktansatte kursusledere for seniorkurser og orkesterkursus. Har fungeret på begge seniorkurser fra efteråret 2012 til efteråret 2013, og på orkesterkurset for første gang i efteråret f) Frivillig-model: Frivillige mentorer med højt fagligt niveau, f.eks. tidligere forbundssekretærer, overtager konkrete opgaver vedr. kredsudvikling og støtte til kredsledere. Herved frigives ressourcer fra lønnede forbundssekretærer til anden støtte i kredsene. g) Aktivitetsmedarbejder på Sletten med ansvar for seniorkurser på Sletten og Vork. Fra december 2013 er Majken Østergaard ansat i staben som aktivitetsmedarbejder på Sletten og kursusleder for seniorkurserne. Arbejdet består dels af at afvikle aktiviteter på Sletten for skoler, konfirmander, børnehaver samt eksterne og interne lejere og dels af at være overordnet kursusleder for de to seniorkurser. Evalueringen omhandler de tre første initiativer, eftersom det er de initiativer, som har direkte virkning for kredse og landsdele. Status på de øvrige initiativer beskrives kort i slutningen af evalueringen. Evalueringen består udelukkende af tilbagemeldinger fra landsdele og kredse og ikke af tilbagemeldinger fra ansatte, og den blev præsenteret for HB maj Evaluering Formålet med evalueringen var at få tilbagemeldinger fra kredse og landsdele på, hvordan de har oplevet evt. ændringer i kontakten mellem forbundet og landsdelene gennem forbundssekretærene. For at få disse tilbagemeldinger deltog generalsekretæren i to netværksmøder i hhv. LD 2 og 7 med i alt 14 kredse, og der er blevet sendt skema med fem åbne spørgsmål ud til alle landsdelsledelserne. Af disse har fem svaret. De fem spørgsmål var (1) om kontakten fra forbundet har ændret sig siden LM 2012, (2) hvad er blevet bedre, (3) hvad er blevet dårligere, (4) hvordan man som landsdelsledelse kunne ønske sig at bruge forbundssekretæren samt (5) hvordan landsdelsledelserne tror, kredsene opfatter kontakten til forbundet siden LM Generelt er det nogle ret kortfattede svar, der er kommet retur, og helt overordnet kan det slås fast, at der er tilfredshed med de nye initiativer, der er sat i gang. Det var man sådan set også før, og man oplever ikke, at der er sket nogen stor ændring siden LM2012. Der er enighed om, at modellen med fælles samarbejdsaftale mellem tre landsdele kun fungerer på papiret og det i praksis er en model svarende til modellen for landsdel 7 og 8 med en fælles forbundssekretær. Når landsdelene bliver bedt om at fortælle, hvad der er blevet bedre peges der på, at der er blevet bedre udveksling af ideer mellem to landsdele med fælles sekretær og at HB tager landsdelene langt mere seriøst og opfatter dem som et vigtigt bindeled mellem kredse og forbund. Derudover siges der, at forbundssekretæren er blevet mere fri ved at der ikke er så mange bundne forbundsopgaver og at forbundssekretæren kan bruge tid på kredsene. Det betyder konkret, at mange kredse får forbundssekretæren inden for døren og at forbundet dermed er ude i det rigtige FDF-liv. Der nævnes ikke mange ting, der er blevet dårligere ud over at der for nogen mangler noget ejerskab til nogle landsforbundsarrangementer idet deres sekretær ikke er ansvarlig for nogen. Derudover nævnes det, at uddannelse, stabs- og HB-møder tager lang tid i en deltidsstilling.

3 Til spørgsmålet om, hvordan landsdelsledelserne ønsker at bruge forbundssekretæren peges der især på, at det er af stor værdi at forbundssekretæren deltager i netværksmøder. Derudover ønsker man at have en forbundssekretær, der har endnu mere tid til kredsene og også gerne til at starte nye kredse. De landsdele, der fungerer efter den gamle model med en forbundssekretær, der både har landsdelskontakt og forbundsopgaver peger på, at det set med deres øjne er en rigtig god løsning, idet det sikrer, at man har en forbundssekretær, der har berøring med både kredse og forbund. Det vurderes fra deres side, at det giver en mere alsidig sekretær, og der er stort ønske om at bevare denne model. Når landsdelsledelserne skal vurdere, hvordan kredsene oplever kontakten til forbundet, så peges der igen især på værdien af, at forbundssekretærerne i højere grad deltager i netværksmøder i dag end tidligere. Det giver god kontakt til kredsene og der er således et fast mødested, som også gør det lettere at kontakte forbundssekretæren, hvis der er problemer i kredsen. Det vurderes også, at kredsene oplever at der er større og bedre kontakt til forbundssekretæren i dag end tidligere. Kredsene, der er blevet hørt til de samme emner i forbindelse med de to netværksmøder, udtrykker også generelt stor tilfredshed og mener, at der er kommet tættere kontakt mellem kredse og forbundet gennem forbundssekretæren. Også her peges der på netværksmøderne og forbundssekretærernes deltagelse deri som en væsentlig ting for dette. Man oplever, at man ser mere til forbundssekretæren, og at man når man bliver bedt om at tænke over det føler sig lidt tættere på forbundet i dag end tidligere. Generelt er der dog også enighed om, at det i høj grad er personafhængigt frem for strukturafhængigt, og når de nye initiativer kun har kørt i så kort tid, er det vanskeligt at sige, om det er pga. strukturen, det har ændret sig. Der peges også fra mange kredse på, at det, man har brug for en forbundssekretær til, også i høj grad er at skabe sammenhæng mellem forbund og kredse og hjælpe til at navigere i de store mængder information, der kommer fra forbundet. På den måde kan man være med til at vise kredse, hvad der er vigtigt, og man kan hjælpe med til at få vision og fremtidsplaner gjort relevante for kredsene. Generelt må man altså i evalueringen sige, at der er stor tilfredshed med de nye initiativer, Samtidig er der også stor tilfredshed med måden det fungerer på de steder, hvor der ikke afprøves nye initiativer. Frygten for, at man ville miste noget ved ikke længere at have sin egen forbundssekretær er ikke blevet indfriet. Man peger dog på, at det for at ordningen fungerer er vigtigt, at man stadig har en forbundssekretær, der i høj grad har fingeren på pulsen i forhold til de mange ting, der sker i forbundet, således at man kan være med til at informere rundt omkring i landsdelene. Der er ingen, hverken i landsdele eller kredse, der efterspørger flere specialister blandt ansatte, mens der tværtimod blandt flere lægges vægt på, at det er generalister, der skal kunne lidt af hvert, som skal ansættes i stillingen. Flere er også af den holdning, at man formodentlig kan lave bedre forbundsarrangementer, hvis det laves af folk, der også færdes i kredsene. Status på de øvrige modeller Det er primært de tre første initiativer, der blev evalueret til brug for den videre debat omkring fremtidig brug af ansatte ressourcer. De øvrige initiativer er der her en kort status på: Brobygger-model: Kredskonsulenten er nu ansat fuld tid i staben, og bruger dermed ikke tid på forbundskontoret. Der arbejdes fortsat med at skabe mest mulig sammenhæng bl.a. gennem fælles viden mellem forbundskontoret og staben således, at der ses på kredsudvikling i sin helhed. Kursusleder-model: Initiativet med kontraktansatte kursusledere er afsluttet med ansættelsen af Majken Østergaard som kursusleder for begge seniorkurser. De kontraktansatte kursusledere løste de ønskede opgaver som forventet, men der var et ønske om igen at bringe seniorkurserne tættere på resten af staben og FDF. Orkesterkurset afvikles fortsat med en kontraktansat kursusleder. Frivillig-model: Mentormodellen blev evalueret i forbindelse med evalueringen af kredsudviklingsåret på HBs møde i marts Der er enighed i at der er gode perspektiver i mentorordningen, som en række kredse allerede har haft glæde af. Mentorordningen er fortsat et tilbud til kredse i FDF, og der skabes stadig par mellem mentorer og kredse

4 Aktivitetsmedarbejder på Sletten med ansvar for seniorkurser på Sletten og Vork: Modellen er stadig ny og justeres løbende, men grundlæggende er det den rigtige tanke at få seniorkurserne tættere på staben således at der skabes mest mulig sammenhæng mellem udviklingen af FDF og uddannelsen for de årige. Der har været afholdt seniorkurser i påsken med en fælles kursusleder, og efterårets kurser afvikles med et kursusteam på tre med den ansatte aktivitetsmedarbejder i spidsen som kursusleder. Vedtægtsændring HB arbejder på et forslag til landsmødet 2014 med en vedtægtsændring, hvor der i vedtægternes paragraf om samarbejdsaftalen ( 11,5) tilføjes En forbundssekretær kan godt være tilknyttet flere landsdele således at sidste afsnit i paragraffen lyder: Forbundssekretæren arbejder i landsdelen på grundlag af samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan godt være tilknyttet flere landsdele. Dette forslag færdiggøres på HB-mødet august 2014, og ønsket er at præcisere, at der fortsat arbejdes med at landsdele har én forbundssekretær som primær kontakt, men at der er fleksibilitet i muligheden for at forbundssekretæren kan være tilknyttet flere landsdele. Retningslinjer for brug af ansatte ressourcer Teksten i dette afsnit er enslydende med den tekst, som HB senere på deres møde behandler og vedtager efter kommentarer fra landsdelsledelserne På Landsmødet 2012 var en debat om brugen af ansatte ressourcer og forbundssekretærordningen. Der var et ønske om at afprøve forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer således at man sikrer fleksibilitet i måden FDF bruger lønnede ressourcer til at understøtte arbejdet i kredsene. Landsmødet vedtog derfor at: Hovedbestyrelsen afprøver flere forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer i landsdele og kredse. Forsøgsordningen evalueres på landsmødet i 2014, hvor hovedbestyrelsen fremlægger en langsigtet strategi for brug af ressourcer i forbund, landsdele og kredse. En række forsøg blev derefter sat i gang, og i maj 2014 blev HB præsenteret for en evaluering af kredse og landsdeles oplevelse af disse forsøg. Punkter fra denne evaluering præsenteres i beretningen til landsmødet. Derudover er der på baggrund af bl.a. evalueringen udarbejdet retningslinjer for brug af ansatte ressourcer til vedtagelse på HB-mødet august Disse vedtages af HB, men er inden blevet debatteret på fællesmødet mellem landsdelsledelser og HB. Der fortælles om retningslinjerne til landsmødet i forbindelse med beretning og forslaget til vedtægtsændring. Retningslinjerne har følgende indhold: Forbundssekretærer: Landsdele og kredse har én forbundssekretær som primær kontakt til landsforbundet. En forbundssekretær kan godt være kontakt til to eller flere landsdele. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem landsdelen og Hovedbestyrelsen med beskrivelse af fælles udviklingsmål og opgaver, og forbundssekretæren arbejder i landsdelen på grundlag af samarbejdsaftalen. Disse forhold er sikret gennem vedtægterne og kan således kun ændres hvis Landsmødet ønsker det. I udarbejdelsen af samarbejdsaftalen ønskes det, at der arbejdes med at gøre opdelingen mellem tid i landsdelen og tiden til øvrige opgaver mindre firkantet, idet det i praksis i nogle tilfælde bliver en unaturlig skelnen og ikke til gavn for hverken kredse, landsdele eller forbund. Formål, vision og udviklingsmål Alle ansatte i stab, administration og på centre er med til at føre formål og vision ud i livet. Udviklingsmål vil som udgangspunkt kræve lønnede ressourcer målrettet arbejdet med at føre dem ud i livet. Alternative ansættelsesformer

5 Der vil fortsat blive arbejdet med alternative ansættelsesformer de steder, hvor det giver mening. Generalsekretæren er ansvarlig for at fordele ressourcerne, og HB skal godkende ansættelser jf. forretningsordnen.

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere