Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen"

Transkript

1 Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN BESKRIVELSE AF INDSATSEN OVERORDNET METODIK LOKALER, PLACERING OG INDHOLD DEN DAGLIGE BEMANDING OG OPGAVEFORDELING FORVENTEDE AKTIVITETER Opsøgende, imødekommende og tålmodig Afklaring og styrkelse af viden om arbejdsmarkedet, jobsøgning og jobsamtaler Kontakt til og match med virksomheder og institutioner Opfølgende arbejde Temamøder MÅLGRUPPE MÅL SUCCESKRITERIER TIDSRAMME ORGANISERING BAGGRUNDSGRUPPE NETVÆRK AF LOKALE AKTØRER Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen er udarbejdet af: Ib Rose, Sundby Hvorup Boligselskab Vagn Christiansen, Netværkskoordinatorerne Hanne Mousten Madsen, Jobcenter Integration Lise Bundgaard, Jobcenter Nordvest Anne Mette Videbæk, Jobcenter Nordvest Sven Buch, Kuben Byfornyelse Danmark Jens Erik Grøn, Sundby Hvorup Boligselska Susanne Axelsen, Netværkskoordinatorerne Karina Brøndum, Jobcenter Nordvest Ole Christensen, Jobcenter Nordvest Lars Dittmer, Jobcenter Nordvest Sara Terp, Kuben Byfornyelse Danmark 1

2 1. Baggrund for indsatsen Løvvangen er et aktivt og velfungerende lokalområde, som med sine 1805 boliger udgør en social og fysisk ramme for mange menneskers hverdagsliv. Lidt over halvdelen af disse boliger er almene, hvor Sundby Hvorup Boligselskabs afdeling 12 tegner sig for de 818 af disse boliger. Baggrunden for en ekstraordinær beskæftigelsesindsats i Løvvangen er den forholdsvis høje andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at en del beboere har anden etnisk baggrund end dansk, hvilket betyder, at der er et særligt behov for støtte og vejledning i forhold til integration generelt og specielt i forhold til integration på det danske arbejdsmarked. Gennem de sidste år har andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet og med anden etnisk baggrund end dansk været stigende og en del børn i området modtager særlig støtte fra socialforvaltningen. På baggrund af denne udvikling er en forbyggende indsats nødvendig og med støtte fra Socialministeriet blev projektet Forebyggende Boligsocial udviklingsplan igangsat i Planen udvikles i et samarbejde mellem Sundby Hvorup Boligselskab, Aalborg Kommune og Kuben Byfornyelse Danmark og sigter mod et socialt og fysisk løft af Løvvangen, med de lokale aktører som den helt centrale drivkraft. Beskæftigelsesprojektet er således udviklet som en del af et større projekt for området, og vil indgå i et nært samarbejde med de øvrige delprojekter som forventes igangsat. 2

3 2. Beskrivelse af indsatsen Beskæftigelsesprojektet som beskrives i det følgende er tænkt som et frivilligt tilbud til alle beboere mellem 13 og 67 år, som bor i Løvvangen. Det nedenstående er en ramme for projektet, hvor den helt overordnede metodik og kun nogle få og på nuværende tidspunkt meget nærliggende aktiviteter fastsættes. Formålet med kun at fastsætte en ramme er, at aktiviteterne som sættes i gang skal defineres ud fra de lokale behov og vokse frem på basis af beboernes ønsker og behov samt de erfaringer som projektmedarbejdere vil gøre sig gennem det daglige virke i kvarteret. 2.1 Overordnet metodik Den overordnede metodiske tilgang i dette beskæftigelsesprojekt kan karakteriseres som ressource- og netværksorienteret og der tilstræbes anlagt en helhedsorienteret forståelse af beboerne såvel som boligområde. Når der ud fra et helhedsorienteret perspektiv anlægges en ressourceorienteret tilgang, betyder det mere præcist, at den enkelte beboer såvel som boligområdet ses i sin helhed, hvormed det bliver muligt at identificere hidtil oversete ressourcer, som kan bane vejen mod uddannelse, beskæftigelse og integration. Disse ressourcer kan være personlige eller kollektive, i den forstand at den enkelte kan have hidtil oversete faglige og sociale kompetencer; at eksempelvis en bedstemor kan inddrages i en familie som en støtte hvis forældrene skal påbegynde arbejde, og at det sociale samvær mellem beboerne i et boligområde kan skabe en positiv stemning og lyst til at påbegynde aktiviteter i beskæftigelsesprojektet og dernæst uddannelse, arbejde mv. De problemer som den enkelte eller en gruppe beboere kan have og som kan være en afgørende barriere for beskæftigelse skal tages alvorligt uden at overskygge de ressourcer, som den enkelte og gruppen også besidder. Ved netop at bygge på disse ressourcer forventes det, at beboerne kan 3

4 styrkes til selv at tage hånd om påtrængende problematikker. Dette projekts medarbejdere kan således kun støtte og guide beboerne på deres vej mod arbejdsmarked, uddannelse og integration i samfundet. Netværk sociale, kulturelle, professionelle og organisatoriske anses som en ressource, som allerede eksisterer i boligområdet, men som også gennem dette projekt skal udvikles. I forhold til dette projekt handler det således om både at knytte kontakt til allerede eksisterende netværk og opbygge nye netværk. De sociale netværk som allerede findes lokalt i boligområdet er udover at være til glæde for beboerne i det daglige også en ressource, i den forstand at et projekt som dette kan nå en hel gruppe ved at opnå kontakt med en enkelt fra et givent netværk. Det kan eksempelvis være en gruppe kvinder, som gennem årene har opbygget et stærkt socialt sammenhold og har det til fælles, at de gennem en årrække har gået hjemme og passet børn og derfor har mistet tilknytningen til sprogskoler, uddannelse og arbejdsmarked. For at kunne støtte disse kvinder i vejen mod uddannelse, arbejde og integration kan det være hensigtsmæssigt, at der knyttes kontakt til dette netværk og at aktiviteterne som iværksættes udspringer af dette netværk og fungerer som en udbygning af de aktiviteter, som disse kvinder i forvejen har i netværket. For andre beboere som ikke indgår i sociale netværk, kan integration i et eksisterende netværk eller i netværk opbygget gennem dette projekt været et første skridt på vejen til at bryde ensomheden og få mod på at få et arbejde eller komme i uddannelse. Opbygning af et netværk til og/eller mellem lokale aktører, så som foreninger, virksomheder og institutioner, og mellem boligselskab og kommune er afgørende for at opnå viden om og indsigt i området og projektet, give et bredt ejerskab i forhold til projektet og sikre en koordineret og effektiv indsats. Som et delprojekt under Løvvangsprojektet kan beskæftigelsesprojektet profitere af det netværk der i det store projekt er opbygget i lokalområdet. Netværket omfatter såvel boligforeninger, foreninger samt en række kommunale institutioner. En del institutioner i området har allerede nu givet tilsagn om at medvirke til og tage ansvar i en proces der kan være med til at afklare og opkvalificere ledige i området i deres vej til arbejdsmarkedet. 4

5 2.2 Lokaler, placering og indhold Beskæftigelsesprojektet skal have til huse centralt i afdelingen. Projektet skal præges af sin lokale placering og den fysiske ramme for projektet skal derfor have karakter af et Kvarterets hus, hvor man også kan komme og henvende sig med andre problemer end ledighed. I Kvarterets hus skal man ikke kunne løse alle problemer, men kunne guide beboerne videre til de rette hænder. Sideløbende med dette beskæftigelsesprojekt arbejdes der på at opstarte et sundhedsprojekt, også for hele Løvvangen men beliggende i afdeling 12. Det forventes, at der er store fordele ved fysisk at placere disse to projekter i samme hus. Beboere som deltager i sundhedsprojekter, eks. vægttab, afvænning m.v., kan få mod på at komme ud på arbejdsmarkedet og derfor søge vejledning og hjælp dertil i beskæftigelsesdelen. Eller omvendt kan en beboer, som gerne vil i beskæftigelse og har misbrugsproblemer kunne få hjælp gennem sundhedsprojektet. Det vil endvidere tilstræbes at Kvarterets hus også bliver det hus hvor eksisterende såvel som fremtidige beboeraktiviteter placeres. Hensigten med at integrere flere funktioner, som henvender sig bredt til alle beboere, er således i beskæftigelsesøjemed at opnå kontakt og tillid til beboere, som ellers ikke benytter de traditionelle jobformidlings- og beskæftigelsestilbud. I Kvarterets hus vil man derfor have særligt gode forudsætninger for at skabe kontakt og hjælpe de beboere, som har andre problemer end ledighed, og hvor en løsning af disse problemer er en forudsætning for opnåelse af beskæftigelse. 5

6 2.3 Den daglige bemanding og opgavefordeling Projektet skal være bemandet med personer ansat i henholdsvis boligselskab og kommune. Viser der sig særlige behov, kan andre fagpersoner (eksempelvis ungdomsuddannelsesvejleder) i perioder eller på bestemte dage være en del af bemandingen. I boligselskabet ansættes en jobformidler på fuldtid hvor de kommunalt ansatte jobkonsulenter over en 3-årig periode kommer til at udgøre 1,6 fuldtidsmedarbejder. Disse personer skal bestride forskellige opgaver men arbejde nært sammen og gensidigt bidrage med personlig og faglig sparring. Jobformidleren skal med udgangspunkt i afdelingen som helhed koncentrere sig om beboerne og have en god fornemmelse for behov såvel som hidtil oversete ressourcer, som i en lokal indsats kan sættes i spil. Jobformidleren skal derfor være opsøgende overfor beboerne og på denne måde fra begyndelsen skabe tillid og oplyse om projektet. På baggrund af denne personlige kontakt forventes det, at beboerne vil have lettere ved at henvende sig og få mod på at benytte det tilbud, som med projektet gives. Jobformidleren skal endvidere ud fra dette helhedsperspektiv fremme og støtte sociale aktiviteter, som på lang sigt kan betyde, at beboeren for lyst og mod til at påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. Jobkonsulenterne har i kraft af sin tilknytning til kommunen den fornødne viden om den hjælp og de aktiviteter, som kommunen kan tilbyde. Da beboerne indgår frivilligt i de aktiviteter som iværksættes under dette beskæftigelsesprojekt, er det vigtigt, at selve myndighedsudøvelsen forbliver hos rådgiverne på jobcentrene. Jobkonsulenterne skal således med sin viden om tilbud og regler kunne informere beboerne om tilbud og krav, sammensætte særlige tilbud, formidle job og følge op ved kontakt til beboere som arbejdsgiver. En forudsætning for dette er god kontakt til beboerne og i høj grad også til de lokale institutioner og virksomheder, som er de potentielle praktik- og arbejdspladser for beboerne. Jobkonsulenterne skal således, med udgangspunkt i beboernes behov, arbejde på at inddrage de lokale virksomheder og institutioner som en aktiv medspiller, eventuelt i en form for netværk og/eller ved deltagelse i beboerrettede temamøder. 6

7 2.4 Forventede aktiviteter Opsøgende, imødekommende og tålmodig Nogle beboere vil af forskellige årsager have svært ved selv at henvende sig i Kvarterets hus, hvorfor den opsøgende aktivitet er altafgørende for at opnå kontakt med beboere som ikke benytter de eksisterende kommunale jobformidlingstilbud. Den opsøgende aktivitet skal begynde lige fra projektets start, hvor jobformidleren meddeler sin ankomst ved at gå fra dør til dør for at tale med beboerne og dele information ud om projektet. Den opsøgende indsats målrettes det område, hvor der bor flest som er uden for arbejdsmarkedet, hvilket forventes at være i afd. 12. For nogle af dem som henvender sig i Kvarterets hus vil alene det at komme derhen være en stor overvindelse, hvorfor de skal modtages med imødekommenhed et håndtryk, en kop kaffe, tid til en snak mv.: små ting som kan gøre en stor forskel. For disse beboere vil en samtale med henblik på afklaring af fremtidige beskæftigelsesmuligheder langt fra være det første skridt. Der må i stedet udvises tålmodighed, hvor det at personen får mod på at komme tilbage må anses som en succes Afklaring og styrkelse af viden om arbejdsmarkedet, jobsøgning og jobsamtaler Ønske om at komme i job eller uddannelse vil således for nogen være noget der kommer med tiden, mens det for andre vil være et ønske fra første gang de henvender sig. I Kvarterets hus vil man i den situation kunne tilbyde en afklarende samtale, hvor beboeren kan konkretisere sine ønsker og hvor tidligere erhvervserfaring og uddannelse afdækkes. Dernæst kan der lægges en strategi for, hvorledes beboeren opnår sit mål, og hvis der er behov herfor kan Kvarterets hus bidrage med viden om uddannelser og arbejdsmarkedet og vejledning i jobsøgning og jobsamtale Kontakt til og match med virksomheder og institutioner Når en beboer skal ud på arbejdsmarkedet, er det jobkonsulentens opgave at matche denne beboer med det helt rigtige job og den helt rigtige arbejdsplads og sammen med beboeren finde ud af, hvordan dette opnås, hvilket kan ske: 7

8 1. gennem de tilbud om praktik eller regulære jobs som jobkonsulenten via sin kontakt til virksomheder og institutioner har adgang til. Jobkonsulenten tager i dette tilfælde kontakt til virksomheden eller institutionen som passer til beboerens ønsker og kvalifikationer og formidler kontakten mellem de to parter. 2. eller ved at der søges et job på ordinære vilkår. Jobkonsulenten eller jobformidleren kan her være behjælpelig med at finde de relevante jobannoncer, vejlede i at skrive en ansøgning, gå til jobsamtale mv Opfølgende arbejde Udover at beboerne altid er velkomne i Kvarterets hus, er det afgørende, at jobkonsulenten løbende følger op på, hvordan beboere, som er startet i praktik, job eller uddannelse, klarer sig i den nye situation. Nogen kan have brug for særlig støtte og vejledning og for andre kan det handle om at komme over i et andet tilbud, som er mere eller mindre krævende Temamøder Det kan vise sig relevant at samle beboerne til temamøder, som omhandler forskellige tematikker omkring beskæftigelse og uddannelse. Temamøderne kan tænkes tilrettelagt for beboere på vej til beskæftigelse og beboere som nyligt er kommet i beskæftigelse og de kan være rettet mod alle beboere og til andre tider mod enkelte grupper, som har særlige behov. Oplægsholderne til temamøderne kan være repræsentanter fra virksomheder og institutioner, som kan orientere om hvem de er, hvad de kan tilbyde og hvad de forventer sig af deres ansatte. På denne måde etableres der forbindelse mellem beboere og arbejdsgivere, hvilket kan være et afgørende skridt på beboernes vej mod arbejdsmarkedet. 8

9 3. Målgruppe Beboere i Løvvangen mellem 13 og 67 år, som frivilligt ønsker at gøre brug af tilbudet. I forbindelse med den opsøgende indsats vil der ske en prioritering i følgende række følge hvor a) har første prioritet: a) beboere som er særligt langt væk fra arbejdsmarkedet b) børn og unge som er opvokset i familier med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet eller som af andre årsager har særlig brug for støtte i forhold til uddannelse, fritidsjob mv. c) beboere som ønsker og kan varetage et ordinært arbejde 4. Mål Det overordnede mål er, at projekt bliver synligt for beboere såvel som de lokale institutioner, foreninger og virksomheder og at projektets aktiviteter bidrager til at flere i Løvvangs området bliver selvforsørgende. Det kan ske gennem rådgivning, vejledning, opsøgende arbejde og vidensformidling og skal bygge på frivillighed og den enkelte beboers egne ressourcer. Indsatsen skal fungere som supplement til bestående tilbud. a) I forhold til de beboere som er længst væk fra arbejdsmarkedet, skal der foretages en særlig indsats, således at de bevæger sig mod beskæftigelse og uddannelse. Der er tale om en lang proces, som ikke nødvendigvis fører til selvforsørgelse indenfor dette projektets tidsramme, men hvor forbedringer af den enkeltes trivsel i hverdagen er vigtige skridt på vejen hertil. For forældre er målet også at give dem den fornødne støtte og viden, således at de kan støtte deres egne børn på vejen mod uddannelse og beskæftigelse. b) I forhold til børn og unge som er opvokset i familier med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, er målet at give dem og deres forældre særlig støtte og vejledning omkring uddannelse og arbejdsmarked (fritidsjob), således at de på lang sigt er sikret bedre muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse. 9

10 c) I forhold til de beboere som ønsker og kan varetage et ordinært job, er målet at de hurtigt gennem jobkonsulentens kontakter til virksomheder og institutioner eller i kraft af hjælp til jobsøgning mv. kommer i ordinær beskæftigelse. 5. Succeskriterier At Kvarterets hus og aktiviteterne bliver synlige og kendt bredt i Løvvangs området og bliver benyttet af beboerne og at dette bidrager til, at de på sigt kommer i uddannelse eller beskæftigelse: 70 % af de beboere som benytter aktiviteterne og faciliteterne i Kvarterets hus foretager en progression hen imod selvforsørgelse. 6. Tidsramme 1. del: Første opsøgende fase, kortlægning af lokale ressourcer og behov, opstart af Kvarterets hus, etablering af netværk mellem lokale aktører og baggrundsgruppe. Varighed ¼-½ år varetages af jobformidleren. 2. del: Opstart af aktiviteter, dannelse af netværk mellem beboerne, etablering af samarbejde med de lokale institutioner og virksomheder. Varighed 2 ¾ år varetages af jobformidleren og jobkonsulenten. 10

11 7. Organisering 7.1 Baggrundsgruppe Samarbejdet mellem boligselskab og kommune skal være formaliseret i en baggrundsgruppe, som med deres lokale og faglige viden kan spare i forhold til udviklingen af projektet og igangsættelse af aktiviteter. Baggrundsgruppen skal referer til koordineringsgruppen bag projektet Forebyggende Boligsocial udviklingsplan. Efter de behov som viser sig skal der kunne tilføres nye medlemmer til gruppen. Til en start kan det anbefales at baggrundsgruppen udover jobkonsulenten og jobformidleren består af repræsentanter fra: Afdelingsbestyrelsen. Administrationen. Jobcenter Nordvest. Jobcenter Integration Sundhedsprojektet Netværkskoordinatorerne 7.2 Netværk af lokale aktører I forbindelse med det større Løvvangs-projekt, som dette beskæftigelsesprojekt er en del af, er der etableret en følgegruppe. Det er en åben gruppe, som på nuværende tidspunkt består af beboere, repræsentanter fra institutioner, erhvervsliv, de kommunale forvaltninger, foreninger, nærpoliti mv. 11

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Side 1 af 5 Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Forslag fra EL om kontanthjælpsreform 1. Konklusion Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

KVALITATIV ANALYSE HVORDAN FÅR VI FLERE I JOB I TINGBJERG?

KVALITATIV ANALYSE HVORDAN FÅR VI FLERE I JOB I TINGBJERG? KVALITATIV ANALYSE HVORDAN FÅR VI FLERE I JOB I TINGBJERG? 74 INTERVIEWS I ALT 27 BORGERE/ERHVERV 24 KK-MEDARBEJDERE 23 FAGPROFESSIONELLE INNOVATIONSHUSET KØBENHAVN, 21. AUGUST 2016 FILM: TINGBJERG Klik

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Til kommunale samarbejdspartnere. Beskæftigelse og Uddannelse

Til kommunale samarbejdspartnere. Beskæftigelse og Uddannelse Overordnet og målgruppe I Specialområde Autismes beskæftigelses- og uddannelsestilbud tilbyder vi ydelser efter Servicelovens 103 og 104. Herudover tilbyder vi delelementer til ressourceafklaringsforløb

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Niveau 1. Niveau 3. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 1

Niveau 1. Niveau 3. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 1. Niveau 1. Niveau 1 Overordnede mål Øge beskæftigelsen og integrationen samt livskvaliteten i området Boligpolitik Tiltrække ressourcestærke familier. Ændre anvisningsretten. Succeskriterier I 2010 skal beskæftigelsen i Nordbyen

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Aftale- og handleplaner (AHP)

Aftale- og handleplaner (AHP) Aftale- og handleplaner (AHP) Til jobparate og uddannelsesparate En guide til brugen af AHP i praksis Aftale- og handleplaner (AHP) Ideen bag aftale- og handleplaner I forbindelse med Jobcenter Vejles

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med.

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. Byg skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter i de almene boligforeninger Byg

Læs mere

VEJEN TIL EFFEKTIV OG ORDENTLIG INTEGRATION

VEJEN TIL EFFEKTIV OG ORDENTLIG INTEGRATION VEJEN TIL EFFEKTIV OG ORDENTLIG INTEGRATION Det bedste af to verdener Job Integration bygger bro hele vejen fra asylcentret til job Job Integration er en bemærkelsesværdig nyskabelse på integrationsområdet.

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere