For brugeren. Betjeningsvejledning. turbotec exclusiv. Væghængt gaskedel VC 105/3-E VC 205/3-E VC 255/3-E VCW 205/3-E VCW 255/3-E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For brugeren. Betjeningsvejledning. turbotec exclusiv. Væghængt gaskedel VC 105/3-E VC 205/3-E VC 255/3-E VCW 205/3-E VCW 255/3-E"

Transkript

1 For brugeren Betjeningsvejledning turbotec exclusiv Væghængt gaskedel VC 05/3-E VC 05/3-E VC 55/3-E VCW 05/3-E VCW 55/3-E DK

2 Indholdsfortegnelse Henvisninger til dokumentationen Side Henvisninger til dokumentationen Generelt Gaskedlens anvendelse Typeskilt CE-mærkning Sikkerhedsforskrifter Gaslugt Ændringer på/omkring gaskedlen Eksplosive og let antændelige materialer Korrosionsfare Installation i skab eller skabslignende forhold 4.6 Kontrol af anlæggets driftstryk Nødstrømsaggregat Utætheder Frostsikring Fabriksgaranti Betjening Kontrol før idriftsætningen Afspærringshaner åbnes Kontrol af anlæggets driftstryk Oversigt over betjeningspanelet Betjeningselementer Digitalt Informations- og Analyse-system Ind- og udkobling af kedlen Indstillinger for varmtvandsopvarmningen Varmtvandsopvarmning med VCW Varmtvandsopvarmning med VC i kombination med VIH Indstillinger for centralvarmedriften Indstilling af fremløbstemperatur (ved brug af en styring) Indstilling af fremløbstemperatur (uden tilslutning af en styring) Udkobling af centralvarmedriften (sommerdrift) Indstilling af rumtermostat eller vejrkompensering Statusvisning Henvisninger til dokumentationen Undladelse af at iagttage disse henvisninger medfører fare for liv og lemmer eller for beskadigelse af apparatet. I det følgende forklares symbolerne, der er anvendt i teksten: Fare! Umiddelbar fare for liv og legeme! Advarsel! Mulig farlig situation for anlæg og miljø! Henvisning! Anbefalinger angående anvendelse! Symbol for en nødvendig aktivitet Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af, at denne vejledning ikke følges. 5 Fejlafhjælpning Fejl ved tænding Vandmangel Renholdning/service Renholdning Vedligehold/service Kontrol af anlæggets driftstryk Vandpåfyldning af gaskedlen/ centralvarmeanlægget Skorstensfejerdrift (for vvs-installatørens målinger og kontroller) Energisparetips Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

3 Generelt Generelt Med turbotec exclusiv har De købt et topkvalitetsprodukt fra firmaet Vaillant. Hermed bidrager De ikke kun til en rationel brug af energi men samtidigt også til en reduktion af forurenende emissioner og mindre belastning af miljøet. Kedlen er udstyret med et display til informationer, diagnose og fejlafhjælpning.. Gaskedlens anvendelse Vaillant turbotec exclusiv - og exclusiv-gaskedlerne er opbygget med de mest moderne komponenter og opfylder de strengeste miljøkrav. Der kan dog ved uhensigtsmæssig eller forkert anvendelse opstå fare for brugeren eller tredje person hhv. opstå skade på anlægget og andre materielle værdier. Gaskedlen er beregnet til opvarmning af lukkede vandbårne centralvarmeanlæg og varmt brugsvand. En hver anden anvendelse regnes som uhensigtsmæssig. Producenten/leverandøren er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af forkert anvendelse. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt overholdelse af service- og vedligeholdelsesbetingelserne. Henvisning! Opbevar denne betjeningsvejledning til den fremtidige brug.. Typeskilt Typeskiltet på turbotec exclusiv befinder sig på bagsiden af elektronikboksen. Fig. A.: Typeskilt (eksempel).3 CE-mærkning Med CE-mærkningen er det dokumenteret, at denne gaskedel opfylder kravene, der er stillet i gasapparatdirektivet (90/396 EØF) og krav stillet i EMC direktivet (89/336 EØF). Gaskedlen opfylder grundlæggende krav stillet i nyttevirknings-direktivet (9/4 EØF). Væghængt gaskedel turbotec exclusiv 3

4 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforskrifter Installation, indstilling og vedligeholdelse af Deres gaskedel må kun udføres af en VVS-installatør. Denne tager sig ligeledes af eftersyn/service, reparation og vedligehold af gaskedlen samt eventuelle ændringer af den indstillede gasmængde.. Gaslugt Ved gaslugt skal følgende sikkerhedsforskrifter følges: ingen elektriske installationer må anvendes i fareområdet luk gasafspærringshanen () på tilslutningskonsollen og hovedafspærringshanen på gasledningen ryg ikke i fareområdet brug ikke (radiotelefon eller mobiltelefon) telefon i fareområdet hovedgashane lukkes fareområdet udluftes tilkald Deres gasselskab eller VVS-installatør.4 Korrosionsfare Anvend aldrig sprayflasker, klorholdige rengøringsmidler, opløsningsmidler, maling, lim osv. i nærheden af gaskedlen. Disse materialer kan under visse forhold føre til korrosion også i aftrækssystemet..5 Installation i skab eller skabslignende forhold En skabslignende beklædning af kedlen må kun udføres i henhold til Vaillants angivelser. Spørg Deres VVS-installatør..6 Kontrol af anlæggets driftstryk Kontrollér med regelmæssige mellemrum vandstanden (driftstrykket) i anlægget..7 Nødstrømsaggregat El-installatøren har ved installationen tilsluttet Deres gaskedel til strømnettet. Hvis anlægget ved strømsvigt skal holdes funktionsdygtigt med et nødstrømsaggregat, så skal dette i sine tekniske data (frekvens, spænding, jordforbindelse) svare til strømnettets og mindst opfylde gaskedlens strømforbrug. Rådfør Dem i dette tilfælde med Deres El-installatør. Advarsel! Til - idriftsættelse - kontrolformål - vedvarende drift må kedlen kun anvendes med lukket kammerdæksel og fuldstændigt monteret og lukket luft-/røggassystem. Fig.. Gashanen lukkes. Ændringer på/omkring gaskedlen De må ikke foretage forandringer på: - gaskedel - gas-, vand- og elinstallation - aftrækssystem - kondensafløb fra gaskedel - sikkerhedsventil for henholdsvis centralvarmeanlæg og varmtvandsbeholder - omforandringer i opstillingsrum og ved udmunding af aftrækssystem, der har indflydelse på tilførsel af forbrændingsluft til gaskedlen..3 Eksplosive og let antændelige materialer Undgå anvendelse eller opbevaring af eksplosive eller let antændelige materialer (f.eks. benzin, papir, maling) i det rum, hvor gaskedlen er installeret..8 Utætheder* Ved eventuelle utætheder i varmtvandsrørene mellem varmtvandsbeholderen og aftapningsstederne skal De straks lukke koldtvands-afspærringshanen på varmtvandsbeholderen og lade utætheden reparere af VVS-installatøren..9 Frostsikring Hvis De er bortrejst i en mulig frostperiode, så forvis Dem om, at centralvarmeanlægget fortsat er i drift og opvarmer rummene tilstrækkeligt. Advarsel! Frostsikring og overvågningsanordninger er kun aktive, når gaskedlens hovedafbryder står på stillingen I og ikke er koblet fra el-nettet. En tilsætning af frostvæske til centralvarmeanlægget er ikke tilladt. Herved kan der opstå ændringer på tætninger og membraner samt støj under centralvarmedriften. For sådanne og andre heraf resulterende skader påtager vi os intet ansvar. 4 Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

5 Sikkerhedsforskrifter Fabriksgaranti 3 Deres gaskedel er udstyret med en frostsikringsfunktion: Falder centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur til under 5 C og hovedafbryderen er indkoblet, så går gaskedlen i drift og opvarmer kedlens varmekreds til ca. 35 C. En anden mulighed for frostsikring kan være at tømme både centralvarmeanlægget og gaskedlen fuldstændigt for vand. Herved skal det være garanteret, at både anlæg og kedel er tømt fuldstændigt. Rådfør Dem med Deres VVS-installatør. * Kun ved tilsluttet varmtvandsbeholder 3 Fabriksgaranti Vaillant giver Dem som ejer af gaskedlen en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl på gaskedlen. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager vi os ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en VVS-installatør. Hvis der udføres service/ reparationer af andre end vores kundeservice, så bortfalder fabriksgarantien, medmindre dette arbejde er udført af en VVS-installatør. Fabriksgarantien bortfalder yderligere, hvis der er monteret dele i apparatet, som Vaillant ikke har godkendt. Fabriksgarantien dækker ikke krav, som går ud over en gratis fejlafhjælpning, f.eks. krav på skadeserstatning. Væghængt gaskedel turbotec exclusiv 5

6 4 Betjening 4 Betjening 4. Kontrol før idriftsætningen 4.. Afspærringshaner åbnes Henvisning! Ikke alle afspærringshaner hører med til kedlens leveringsomfang. De kan fås som tilslutningstilbehør eller installeres på stedet af Deres VVS-installatør. 4.. Kontrol af anlæggets driftstryk Kontrollér driftstrykket (vandstanden) i anlægget på manometeret (). For at centralvarmeanlægget fungerer korrekt skal viseren på manometeret () stå i området mellem,0 og,0, når anlægget er koldt. Står viseren under 0,75 bar, så fyld tilsvarende vand på. Ved centralvarmeanlæg, der forsyner flere etager med varme, så kan et højere driftstryk i anlægget være nødvendigt. Spørg VVS-installatøren om dette. Åbn gashanen (3) ved at trykke den ind og dreje den mod uret indtil anslag. Åbn koldtvandsafspærringsventilen () ved at dreje den mod uret helt til anslaget. Kontrollér, om servicehanerne på fremløb (4) og returløb () er åbne. Dette er tilfældet, hvis kærven på ventilen følger rørets retning. Er servicehanerne lukkede, kan de åbnes med en kvart omdrejning til højre eller venstre med en gaffelnøgle. 3 0 bar bar 3 Fig. 4. Kontrol af anlæggets driftstryk Wartungshähne Servicehane und 3 og 44 geschlossen lukket Wartungshähne Servicehane 3 und og 4 åbnet offen Fig. 4. Afspærringshaner åbnes 6 Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

7 0 bar Betjening 4 4. Oversigt over betjeningspanelet 4.. Betjeningselementer Tryk midt på frontlågens øverste del og vip den ned. Betjeningselementerne, der nu kommer til syne, har følgende funktioner: Drejeknap til indstilling af varmtvandsbeholderens temperatur (ved kedler med tilsluttet varmtvandsbeholder VIH). Reset-tast: Til genindkobling ved fejl på gaskedlen 3 DIA-systemets display til visning af den aktuelle driftsmåde eller fremløbstemperatur 4 Tast i : Viser informationer 5 Indbygningssted for eventuel styring (tilbehør) 6 Manometer til visning af vandstand hhv. driftstrykket i centralvarmeanlægget 7 Hovedafbryder til ind- og udkobling af gaskedlen 8 Tasterne + og - til at bladre frem eller tilbage i displayet (for VVS-installatøren ved indstilling og fejlsøgning) 9 Drejeknap til indstilling af centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur 4.. Digitalt Informations- og Analyse-system (DIA-system) I DIA-systemets display vises centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur ved gaskedlens normale drift. Ved fejl erstattes visningen af temperaturen med den pågældende fejlkode. Derudover giver de viste kodesymboler følgende informationer: Visning af centralvarmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur, af en status- eller fejlkode Klartekstvisning Fejl i aftrækssystemet Fejl i aftrækssystemet Centralvarmedrift aktiv Varmtvandsopvarmning aktiv permanent tændt: Driftsmåde beholderopvarmning er klar til drift blinker: Beholderopvarmning er i drift, brænder tændt Intern pumpe er i drift Intern gasventil aktiveret Visning af brænderens aktuelle modulationsgrad 3 Flamme med kryds: Fejl under brænderens drift; gaskedlen er udkoblet Flamme uden kryds: Korrekt brænderdrift Fig. 4.3 Frontlågen åbnes bar Fig. 4.4 Betjeningselementer Fig. 4.5 DIA-systemets display Væghængt gaskedel turbotec exclusiv 7

8 4 Betjening 4.3 Ind- og udkobling af kedlen Advarsel! Hovedafbryderen må kun indkobles, når centralvarmeanlægget er fyldt korrekt med vand. Ignoreres dette, kan der ske skader på pumpe og varmeveksler. Med hovedafbryderen ind- og udkobles gaskedlen. I: IND O: UD Når hovedafbryderen befinder sig i stilling I, er gaskedlen koblet ind. I displayet vises standardvisningen på det digitale informations- og analysesystem. 4.4 Indstillinger for varmtvandsopvarmning 4.4. Varmtvandsopvarmning med VCW Drej hovedafbryderen () til stilling "I". Stil drejeknappen for indstilling af beholdertemperaturen () til den ønskede temperatur. Herved svarer: - venstre anslag til ca. 35 C - højre anslag til (maks.) 60 C Til indstilling af kedlen efter Deres behov bedes De læse kapitel 4.4 og 4.5, hvor indstillingsmulighederne for centralvarme- og varmtvandsdriften er beskrevet. Når kedlen skal sættes helt ud af drift, så stil hovedafbryderen på stilling O. Advarsel! Frostsikring og overvågningsanordninger er kun aktive, når gaskedlens hovedafbryder står på stillingen I og ikke er koblet fra el-nettet. For ikke at frakoble disse sikkerhedsanordninger bør Deres gaskedel ind- og udkobles via styringen (informationer herom findes i den pågældende betjeningsvejledning). Henvisning! Skal anlægget tages ud af drift i længere tid (f.eks. i ferien) bør man også lukke gashanen og koldtvands-afspærringshanen. Bemærk i denne sammenhæng advarslerne vedrørende frostsikring. Fig. 4.7 Varmtvandsopvarmning med VCW Giv agt! Hvis vandet er hårdere end,79 mol/m 3 (0 dh) må drejeknappen () maksimalt sættes i midterstillingen. Ved indstillingen af den ønskede temperatur vises den tilsvarende beregnede værdi i DIA-systemets display. Efter ca. 5 sekunder slukker denne visning, og den normale standardvisning (centralvarmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur, f.eks. 45 C) kommer igen til syne. 3 0 bar Ind-/udkobling af Aqua-Komfort-System plus Aqua-Komfort-System plus leverer omgående varmt vand i den ønskede temperatur uden at der skal ventes på opvarmning først. Det opnås ved at holde varmtvands-varmeveksleren på et på forhånd valgt temperatur niveau. Fig. 4.6 Ind- og udkobling af kedlen Aqua-Komfort-System plus aktiveres ved kortvarigt at dreje hovedafbryderen () mod højre til anslag (indstilling a) og tilbage igen. Herefter vælges den ønskede temperatur, f.eks. indstilling (b). 8 Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

9 Betjening 4 Herved svarer: - venstre anslag til ca. 35 C - højre anslag til (maks.) 66 C b a c b Fig. 4.8: Ind-/udkobling af Aqua-Komfort-System plus Vandet holdes nu på denne temperatur og står altid til rådighed; i displayet vises symbolet C. Når symbolet C blinker, efterlades varmeveksleren. Aqua-Komfort-System plus slukkes ved kortvarigt at dreje hovedafbryderen () mod venstre til anslag (indstilling c) og tilbage igen. Nu slukkes symbolet C. Herefter vælges den ønskede temperatur, f.eks. indstilling (b). Tapning af varmt vand Når en varmtvandshane () åbnes ved et tappested (håndvask, brusebad, badekar etc.) sætter gaskedlen i gang med at producere varmt vand. Centralvarmedriften afbrydes derfor, da opvarmningen af beholderen har første prioritet. Når hanen lukkes ved tappestedet stopper gaskedlen med at producere varmt vand igen. Pumpen har en kort efterløbstid. Fig. 4.9: Tapning af varmt vand (med VCW) 4.4. Varmtvandsopvarmning med VC i kombination med VIH Til varmtvandsopvarmning skal der tilsluttes en varmtvandsbeholder af typen VIH til gaskedlen. Drej hovedafbryderen () til stilling I. Stil drejeknappen for indstilling af beholdertemperaturen () til den ønskede temperatur. Herved svarer: - venstre anslag (frostsikring) 5 C - højre anslag (maks.) 70 C - minimal indstillelig værdi (min.) 40 C. Ved indstillingen af den ønskede temperatur vises den tilsvarende beregnede værdi i DIA-systemets display. Efter ca. 5 sekunder slukker denne visning, og den normale standardvisning (centralvarmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur, f.eks. 45 C) kommer igen til syne. Den aktuelle beholdertemperatur (VIH) kan man aflæse ved at trykke på + -tasten. Væghængt gaskedel turbotec exclusiv 9

10 4 Betjening Tapning af varmt vand (med varmtvandsbeholder) Når en varmtvandshane () åbnes ved et tappested (håndvask, brusebad, badekar etc.) aftappes det varme vand fra beholderen. Ligger vandets temperatur under en bestemt varmtvandstemperatur i beholderen (indstillet beholdertemperatur), går gaskedlen i gang og varmer igen beholderen op. Centralvarmedriften afbrydes derfor, da opvarmningen af beholderen har første prioritet. Udkobling af varmtvandsdriften Ved gaskedler med tilsluttet varmtvandsbeholder kan man udkoble varmtvandsdriften eller beholderopvarmningen men fortsat lade centralvarmedriften være i funktion. Drej hertil drejeknappen for indstilling af varmtvandstemperaturen til venstre helt til anslaget. Kun en frostsikringsfunktion for beholderen er fortsat aktiv. 4.5 Indstillinger for centralvarmedriften 4.5. Indstilling af fremløbstemperatur (ved brug af en styring) Hvis der er tilsluttet en rumtermostat eller en vejrkompensering, indstiller De som følger: Drej hovedafbryderen () hen på stilling I. Drej drejeknappen () til indstilling af centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur til højre anslag Indstilling af fremløbstemperatur (udentilslutning af en styring) Hvis der ikke er tilsluttet en rumtermostat eller vejrkompensering, så stil drejeknappen () svarende til den pågældende udetemperatur. Til dette anbefaler vi følgende indstillinger: - venstre stilling i overgangsperioden (drej dog ikke helt hen til anslag): Udetemperatur ca. 0-0 C - midterstilling ved koldt vejr: Udetemperatur ca. 0-0 C - højre stilling ved meget koldt vejr: Udetemperatur ca. -5 C til 0 C Ved indstillingen af den ønskede temperatur vises den tilsvarende beregnede værdi i DIA-systemets display. Efter ca. 5 sekunder slukker denne visning, og den normale standardvisning (centralvarmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur) kommer igen til syne. Normalt kan drejeknappen indstilles trinløst mellem 35 C og 8 C. Hvis der ønskes en højere fremløbstemperatur så kan VVS-installatøren foretage en tilsvarende justering. På denne måde er det muligt, at Deres centralvarmeanlæg kan fungere med fremløbstemperaturer op til 87 C. Fremløbstemperaturen indstilles automatisk af styringen (informationer hertil findes i den pågældende betjeningsvejledning). Fig. 4. Indstilling af fremløbstemperatur uden styring Fig. 4.0 Indstilling af fremløbstemperatur ved brug af en styring 0 Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

11 Betjening Udkobling af centralvarmedriften (sommerdrift) Man kan udkoble centralvarmedriften om sommeren, men fortsat lade varmtvandsopvarmningen være i drift. Drej drejeknappen () for indstilling af centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur til venstre helt til anslag. Fig. 4.4 Statusvisninger Fig. 4. Udkobling af centralvarmedriften (sommerdrift) Visning Betydning 4.6 Indstilling af rumtermostat eller vejrkompensering Indstil rumtermostaten (3, tilbehør), henholdsvis vejrkompenseringen samt radiatorernes termostatventiler (4, tilbehør) ifølge de tilhørende vejledninger. Visninger ved centralvarmedrift S. 0 Intet varmebehov S. Blæser starter S. Vandpumpefremløb S. 3 Tænding S. 4 Brænderdrift S. 5 Blæser- og vandpumpeefterløb S. 6 Blæserefterløb S. 7 Vandpumpeefterløb 3 S. 8 Brænderspærre efter centralvarmedrift Visninger ved varmtvandsdrift S.0 Varmtvandskontakt indkoblet S. Blæser starter 4 S.3 Tænding S.4 Brænderdrift S.5 Blæser- og vandpumpeefterløb Fig. 4.3 Indstilling af styringen 4.7 Statusvisning Statusvisningen giver informationer om gaskedlens driftstilstand. Status vises som klartekst (f.eks. Varmeanlæg Brænder tændt ) Ved fejl erstattes statusvisningen af den pågældende fejlkode. S.6 Blæserefterløb S.7 Vandpumpeefterløb Visninger ved beholderopvarmning/varmstart S.0 holder taktdrift aktiv S.8 Brænderspærre efter beholderopvarmning Tabel: 4. Statusvisninger (udvalg) En fuldstændig oversigt over statuskoderne findes i Installations- og servicevejledningen. Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

12 5 Fejlafhjælpning 5 Fejlafhjælpning Hvis der opstår problemer ved driften med gaskedlen, kan De selv kontrollere følgende punkter: Gaskedlen går ikke i drift: - Er gashanen åbnet? - Er vandforsyningen i orden? - Er der tilstrækkeligt vandstand/driftstryk? - Er strømforsyningen tilsluttet? - Er hovedafbryderen indkoblet? - Fejl ved tændingen? - intet varmekrav (S.0, S.30=sommerdrift) STOP Varmtvandsopvarmning fejlfri; centralvarme starter ikke - Er der varmekrav fra den eksterne styring? Obs! Hvis gaskedlen nu ikke arbejder fejlfrit, skal en VVS-installatør tilkaldes for at denne kan kontrollere gaskedlen. 5. Fejl ved tænding Hvis der ikke efter 3 forsøg sker en automatisk tænding, går gaskedlen ikke i gang og skifter til fejludkobling. Dette vises i displayet med fejlkoden F.8 eller F.9. Yderligere forklares den viste fejlkode med en tilsvarende visning i klartekst i displayet: F.8: F.9: Ingen flamme ved opstart Ingen flamme i drift En ny automatisk tænding kan først ske efter udført genindkobling. Tryk i dette tilfælde på reset-tasten () og hold den inde i ca. sek. Fare! Hvis gaskedlen efter tredje genindkoblingsforsøg stadigvæk ikke er i drift, så tilkald en VVSinstallatør for at denne kan kontrollere gaskedlen. Fig. 5. Genindkobling ved fejl 5. Vandmangel Gaskedlen går også på Fejl, hvis der er for lidt vand på centralvarmeanlægget. Disse fejl vises med fejlkoden F. hhv. F.3 eller F.4. Yderligere forklares den viste fejlkode med en tilsvarende visning i klartekst i displayet: F.: Tørkogning mgl. vand på anlægget F.3: Vandmangel temperaturspredning for stor F.4: Vandmangel temperaturstigning for hurtig Gaskedlen kan først tages i drift igen, når centralvarmeanlægget er korrekt påfyldt med vand. Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

13 Renholdning/service 6 6 Renholdning/service 6. Renholdning Rengør kabinettet på Deres gaskedel udvendigt med en fugtig klud og en smule sæbe. Der må ikke anvendes skure- eller rengøringsmidler, der kan beskadige kabinettet eller betjeningselementerne af kunststof. 6. Vedligehold/service Alle maskiner har efter en bestemt driftstid brug for vedligehold og service, for at de fungerer sikkert og pålideligt. Regelmæssig service er forudsætningen for en konstant funktionsdygtighed, pålidelighed og lang levetid for Deres Vaillant turbotec exclusiv. En gaskedel der fungerer effektivt vil også bevirke en højere virkningsgrad og dermed udnytte energien (gassen) bedre øknomisk set. (Sørg for, at Deres VVS-installatør viser Dem påfyldningsarmaturerne og forklarer vandpåfyldningen hhv. aftapningen af centralvarmeanlægget.) Åbn langsomt for bundhane og spulehane og lad vandet løbe på, indtil det korrekte driftstryk på manometeret () er nået. Luk spulehanen. Udluft alle radiatorerne. Kontrollér derefter igen anlæggets driftstryk (gentag om nødvendigt vandpåfyldningen). Luk bundhanen og afmonter vandslangen. Start gaskedlen igen på hovedafbryderen (stilling I ). Fare! Forsøg aldrig selv at udføre vedligehold eller reparationer på Deres centralvarmeanlæg. Dette skal altid udføres af en VVS-installatør. Vi anbefaler at tegne en servicekontrakt. Manglende service kan reducere gaskedlens driftssikkerhed og føre til skader på materialer og personer. 6.3 Kontrol af anlæggets driftstryk For at centralvarmeanlægget fungerer korrekt skal viseren på manometeret () stå i området mellem,0 og,0 bar for driftstrykket, når anlægget er koldt. Står viseren under 0,75 bar, så fyld tilsvarende vand på. Ved centralvarmeanlæg, der forsyner flere etager med varme, kan det være nødvendigt med et højere driftstryk på manometeret for vandstanden i anlægget. Spørg VVS-installatøren om dette. 6.4 Vandpåfyldning af gaskedlen/centralvarmeanlægget Fig. 6. Kontrol af anlægstryk Giv agt! Til vandpåfyldningen af centralvarmeanlægget må der kun bruges rent vandværksvand. Tilsætningen af kemiske midler som f.eks. frostvæske og korrosionsbeskyttelsesmidler (inhibitorer) er ikke tilladt. Til på- og efterfyldning af centralvarmeanlægget kan man normalt anvende almindeligt vandværksvand. I undtagelsestilfælde kan der dog være tale om en meget afvigende vandkvalitet, som eventuelt ikke er egnet til påfyldning af et centralvarmeanlæg (meget korroderende eller kalkholdigt vand). Henvend Dem i så fald til VVS-installatøren. Påfyldning af anlægget foretages på følgende måde: Afbryd gaskedlen på hovedafbryderen (stilling O ). Åbn alle radiatorventiler på anlægget. Forbind anlæggets bundhane med en slange til en spulehane (kold hane). Væghængt gaskedel turbotec exclusiv 3

14 6 Renholdning/service Energisparetips Skorstensfejerdrift (for vvs-installatørens målinger og kontroller) Aktivér skorstensfejerdrift ved samtidigt tryk på tasterne + og - i DIA-systemet (fig. 6.) DIA-display: S.Fh = Skorstensfejerdrift centralvarmeanlæg S.Fb = Skorstensfejerdrift varmtvand Målingerne må tidligst udføres, når gaskedlen har været i drift i minutter. Foretag målingen af røggas (C) på prøveåbning () (fig. 6.3). Målinger i luftindtaget kan foretages på prøveåbning (). Ved samtidigt tryk på tasterne + og - kan man igen forlade skorstensfejerdrift. Skorstensfejerdrift afsluttes automatisk, når der ikke er trykket på en tast i 5 minutter. 7 Energisparetips Indbygning af vejrkompensering Vejrkompenseringer styrer centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur efter den aktuelle udetemperatur. Herved produceres der kun den varme, der aktuelt er brug for. Dette gøres ved at indstille vejrkompenseringens varmekurve, således at der for enhver udetemperatur opnås en korrekt fremløbstemperatur. Denne indstilling bør ikke være højere end dimensioneringen af centralvarmeanlægget kræver det. Normalt udføres den rigtige indstilling af VVS-installatøren. Via integrerede tidsprogrammer sker der en automatisk ind- og udkobling af de ønskede opvarmnings- og sænkningsperioder (f.eks. om natten). Vejrkompenseringer er i forbindelse med termostatventiler den mest rentable form for varmeregulering. Natsænkning Sænk rumtemperaturen om natten og når De ikke er hjemme. Dette kan man enkelt og sikkert realisere med styringer med individuelt indstillelige tidsprogrammer. Indstil rumtemperaturen ca. 5 C lavere i sænkningsperioderne end ved de fulde opvarmningsperioder. En sænkning på mere end 5 C giver ikke en yderligere energibesparelse, da der til den næste opvarmningsperiode så kræves en forøget varmeydelse. Kun ved længere fravær f.eks. ferie kan det betale sig at sænke temperaturerne yderligere. Men vær om vinteren opmærksom på, at der skal sørges for en tilstrækkelig frostsikring. Fig. 6. Skorstensfejerdrift 3 0 bar Rumtemperatur Rumtemperaturen bør ikke indstilles højere, end det lige nøjagtigt føles behageligt. Enhver grad over denne temperatur betyder et forøget energiforbrug på ca. 6%. Tilpas også rumtemperaturen til det pågældende rums funktion. Eksempelvis er det normalt ikke nødvendigt at opvarme soveværelser eller sjældent benyttede rum til 0 C. Indstilling af driftsmåde I den varme årstid, når boligen ikke behøver opvarmning, anbefaler vi at stille centralvarmeanlægget på sommerdrift. Centralvarmedriften er så udkoblet, men gaskedlen hhv. anlægget er driftsklart til varmtvandsopvarmning. Ensartet opvarmning Den mest rentable driftsmåde får De, når alle rum opvarmes til en passende temperatur. Det giver bare en ujævn varme og dårlig varmekomfort, hvis De slukker for varmen i hele huset eller i enkelte værelser. Det er også værd at bemærke, at det kan medføre f.eks. fugtskader, hvis et rum eller en bygning ikke opvarmes tilstrækkeligt. Fig. 6.3 Skorstensfejerdrift 4 Væghængt gaskedel turbotec exclusiv

15 Energisparetips 7 Termostatventiler og rumtermostater Det burde i dag være en selvfølge at montere termostatventiler på alle radiatorer. De holder den indstillede rumtemperatur konstant. Ved hjælp af termostatventiler i forbindelse med en rumtermostat (eller vejrkompensering) kan De tilpasse rumtemperaturen til Deres individuelle behov og opnå en økonomisk drift af centralvarmeanlægget. I det rum, hvor Deres rumtermostat (eller vejrkompensering) befinder sig, skal alle radiatorventilerne være helt åbne, da de to styringsformer ellers påvirker hinanden. For øvrigt kan man ofte iagttage at brugeren forholder sig på følgende måde: Så snart der er for varmt i rummet, går brugeren hen og lukker for termostatventilen (eller indstiller rumtermostaten på en lavere temperatur). Når brugeren efter et stykke tid føler, at temperaturen ikke er høj nok, så åbner han/hun igen for termostatventilen. En sådan adfærd fører ikke kun til ubehag, men den er også helt unødvendig, for dette regulerer en korrekt fungerende termostatventil helt af sig selv: Stiger rumtemperaturen op over værdien der er indstillet på følerhovedet, lukker termostatventilen automatisk. Når temperaturen ligger under den indstillede værdi, åbner den igen. Styringer må ikke dækkes til Dæk ikke Deres styring til med møbler, forhæng eller andre genstande. Den skal uhindret kunne registrere den cirkulerende luft i rummet. Tildækkede termostatventiler kan udstyres med fjernfølere og herved er de fortsat funktionsdygtige. Passende varmtvandstemperatur Når man vasker sine hænder med varmt vand, så vil man ikke brænde fingrene. For gaskedler med tilsluttet varmtvandsbeholder gælder: Det varme vand bør kun opvarmes til en temperatur, som er nødvendig til brugen. Enhver yderligere opvarmning fører til et unødvendigt energiforbrug og er varmtvandstemperaturen på mere end 60 C fører det desuden til en forøget kalkudfældning. Lad kun cirkulationspumper køre, når der er behov for det Ofte er varmtvands-rørsystemer udstyret med såkaldte cirkulationspumper. Disse sørger for en konstant cirkulation af det varme vand i rørsystemet, sådan at der straks er varmt vand ved tappesteder, der befinder sig længere væk. Også i forbindelse med Vaillant turbotec exclusiv kan der anvendes sådanne cirkulationspumper. Pumperne giver en højere komfort ved varmtvandsopvarmningen. Man skal dog på den ene side være klar over, at disse pumper naturligvis bruger strøm. På den anden side afkøles det cirkulerende varme vand på dets vej gennem rørene, og dette kræver så igen en opvarmning. Cirkulationspumper bør derfor kun fungere af og til, nemlig når der virkelig er behov på varmt vand i husholdningen. Ved hjælp af kontakture, som de fleste cirkulationspumper er udstyret eller kan udstyres med, kan der indstilles individuelle tidsprogrammer. Ofte giver også vejrkompenseringer via ekstrafunktioner mulighed for tidsmæssigt at styre cirkulationspumperne. Spørg Deres VVS-installatør. Udluftning af opholdsrum Når der fyres, bør vinduerne kun åbnes for at lufte ud og ikke for at regulere temperaturen. Det er mere effektivt og energibesparende kort at lufte kraftigt ud end at lade vippevinduer stå åbne længe. Vi anbefaler derfor kort at åbne vinduerne helt. Luk under udluftningen alle termostatventilerne i rummet eller indstil en evt. rumtermostat på minimaltemperaturen. Herved sikres et tilstrækkeligt luftskifte uden en unødvendig afkøling og energitab (f.eks. ved en uønsket indkobling af gaskedlen under udluftningen). En bevidst brug af vand En bevidst brug af vand kan ligeledes sænke omkostningerne betydeligt. F.eks. ved at tage brusebad i stedet for karbad: Mens der bruges ca. 50 liter vand til et karbad, bruger en bruser, som er udstyret med moderne, vandsparende armaturer, kun ca. en tredjedel af denne vandmængde. For øvrigt: En dryppende vandhane spilder op til 000 liter vand, et utæt toilet op til 4000 liter vand om året. En ny pakning koster derimod meget lidt i forhold hertil. Væghængt gaskedel turbotec exclusiv 5

16 834659_4 DK Forbehold for ændringer

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW turbotec II VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW 255/2 Betjenings- og servicevejledning Kære kunde Med Thermoblock TEC II har De købt et topkvalitetsprodukt fra Vaillant. Hermed er De med til at spare energi samt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

Betjeningsvejledning VC

Betjeningsvejledning VC turbotec... Betjeningsvejledning VC I/O Hovedafbryder e Skorstensfejerknap H Vinterdrift I Sommerdrift A Fremløbstemperatur centralvarme C Beholder temperaturindstilling E Fejlmeldelampe F Brænderdrift

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik ecotec plus DK; SE For brugeren Betjeningsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. turboclassic. Væghængt gaskedel VU DK 122/2-5

Betjeningsvejledning. turboclassic. Væghængt gaskedel VU DK 122/2-5 Betjeningsvejledning turblass Væghængt gaskedel VU DK 1/-5 DK ndhld; Generelt ndhld Generelt................................. 1 Til Deres infrmatin.......................... Anvendte symbler............................

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec pro Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

Betjeningsvejledning. For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec exclusive. Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik

Betjeningsvejledning. For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec exclusive. Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik Betjeningsvejledning For brugeren Betjeningsvejledning ecotec exclusive Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse Enhedens egenskaber... 3 Henvisninger vedrørende

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel Driftsvejledning Til brugeren Driftsvejledning ecocraft exclusiv Kondenserende gaskedel DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3. Opbevaring af dokumentation...3.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning aquaplus

Betjeningsvejledning aquaplus Fr brugeren Betjeningsvejledning aquaplus Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbehlder DK VU 8-7 ndhld Henvisninger til dkumentatinen Anvendte symbler........................ Generelt...............................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE Operating instructions ecotec plus VC, VCW DK, SE Driftsvejledning For brugeren Driftsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec plus VC, VCW, VCI..6/5 5 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Gaskedel ecotec plus. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5

Gaskedel ecotec plus. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5 Gaskedel ecotec plus Væghængte gaskedler ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5 Egnet til ethvert forhold ecotec plus ecotec plus brochure med 4 års garanti Idéer til intelligent boligkomfort I dag sættes der

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til systemet Til brugeren Brugsvejledning til systemet geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 DK INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG 1 Beskrivelse af apparatet...2

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Energivenlig opvarmning med maksimal komfort. Væghængt gaskedel. ecotec plus VCW 246/5-5. Årsnyttevirkning.

Hvorfor Vaillant? Energivenlig opvarmning med maksimal komfort. Væghængt gaskedel. ecotec plus VCW 246/5-5. Årsnyttevirkning. Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Energivenlig opvarmning med maksimal komfort Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus VCW 246/55 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med

Læs mere

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR 6 720 810 367 (2014/02) BD-dk Brugervejledning ZEM SOLAR Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder 6720808446-00.1GX ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere