SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J ".""._... ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J ".""._... ~"

Transkript

1 . SOM R USOM Å Æ -..:::.-- J ".""._..... ~.. ~~ -./A't>:. -~. ~ ~ - :.:-- ' /. ::::... -~

2 / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets beiggenhed og størrese side 2 Tigrænsende areaer og disses bebyggese.. side 2 Områdets terrænforhod og eksisterende bebyggese side 2 Områdets fredningsforhod... side 3 Områdets bypanmæssige status side 3 Beskrivese af panen side 4 Områdets vejføring side 4 Udstykningspanen side 4 Områdets bebyggese side 5 Dekaration side 6 BILAGSFORTEGNELSE Orienterende kort side 2 Bebyggesespan.... Eksemper på sommerhuse.... Udstykningspan.... Dekarationsbiag Dekarationsbiag side Dekarationsrids : vedagt Frihåndsskitser visende dee af FERBÆK-området FERBÆK-områdets panægning er udført af andinspektør Jørgen Hviid, Aaborg, og arkitekt m.a.a. Kjed Matha, Aaborg. Frihåndstegninger er udført af arkitekt m.a.a. Hans Jakobsen. Advokat for saget, Ib Nitschke, Ny Østergade 7, 1101 København K, tf

3 FERBÆK, ET SOMMERHUSOMRADE VED VESTERHAVET. OMRADETS BELIGGENHED OG STØRRELSE. Sommerhusområdet er beiggende ved Rødhus i Pandrup kommune, omtrent 3,5 kiometer syd-vest for Bokhus by. Afstanden imeem Bokhus Kitpantage og FER BÆK-området er mindre end een kiometer. Langs Vesterhavets strandbred måer området godt een kiometer og strækker sig herfra havanden kiometer ind i and ti Kystvejen, som forøber angs randen af Lundergaard Mose og formider nem adgang fra Rødhus-området ti feriebyerne Hune og Bokhus. )'.f'.ø11 HUNE: 1V HUS "' - 1 ~~ q IP ' ~ ~ 4 TILGRÆNSENDE AREALER OG DISSES BEBYGGELSE. Området begrænses mod nord-øst devis af statsejede areaer, som har fundet anvendese ti sommerhusbebyggese, den såkadte Sandmose-bebyggese. Denne bebyggeses græstørvdækkede og granraftekædte fritiggende sommerhuse underordner sig passivt det omgivende andskab og udgør, når sommerhusene er bedst, storartede heheder med dette. Mod nord-øst begrænses området endvidere af privatejede sommerhusområder og pantager. For sommerhusområderne gæder, at den egentige sommerhusbebyggese, som er af ædre dato, er koncentreret nær de ydre kitrækker. Omtrent ignende forhod er gædende for beiggenheden af ædre sommerhusansaminger i areaerne syd for FERBÆK-området Det indre andskab er også her stort set frihodt for sommerhuse, når bortses fra enkete nye græstørvdækkede Sandmosehuse nær Kystvejen. OMRADETS TERRÆNFORHOLD OG EKSISTERENDE BEBYGGELSE. For FERBÆK-områdets terrænform gæder naturigt, at den er nøje tisvarende de tistødende areaers terrænform. FERBÆK-området er, trods vædig udstrækning, kun et udsnit af det hee kystandskab. Såedes breder de vide Sandmoseareaer sig fra naboareaerne over næsten havdeen af FERBÆK-området, fra Kystvejen og ti foden af den store kitformation, som forøber paraet med kystinjen, i en afstand af godt 600 meter fra denne. Samspiet og det fade Sandmosearea er FERBÆK-områdets mest værdifude andskabstræk. Langs områdets nord-øst-ske tegnes begrænsningen af privatejede pantagers årige nåetræer, hvis snorige skovbryn understreger det fade andskabs karakter og forhod ti kitskråningerne. Kitgaarden, som igger på det fade and, nær Kystvejen, og kun beskyttet mod syd-vesten-vinden af en mindre krat- og træbevoksning, beriger andskabsbiedet Kitgaarden ses et fremragende eksempe på den ædre, anonyme vestkystbebyggese, som på naturig måde indpasser sig efter de naturgivne forhod. Husets ængderetning er fornuftigvis parae med den fremherskende vindretning, og sammen med tagets afvamning mod syd -vesten-vinden viser dette, hvoredes game dages husbyggere naturigt underordnede sig det andskab og den natur, man måtte eve med. Med stråtag og hvidkakede

4 ~ ~---- ~- ~ ::.::.: '-'.. - ":' ~- -~'~ _. "'. - ~-- " S;?. :~s;;;---"_._;o:s -==~ - ""~ """' :-> -. ~-..,.",;;.._.... -~ k --~~... <r o: : r ;;: ~.i'j..... r -1\...,... ; ""': ' --.~: )... r..:: ':-;,;:;--...r: - ~.. ~.. -~.. o,-::: _ ~~~~~~~-;;::-,.. " \.--- ~ ~ - ~ ' ~ _, J '.r :. J -... ':: -.,.... J J.... :,.. - : ' -~_... { /. / ~ ~~~~~ - ~~ ~:...:~. -~... '-..._~. -~ t'<""'--"-.,...--~.. -.._. ~..._.. -..

5 facader beriger denne anonyme bygning andskabet på en aktiv måde. Bygningen er ikke gemt væk. At Kitgaarden samtidig har ændret status fra andbrugsejendom -ti sommerhusbeboese, uden at de at for vekendte misforståeser har fundet sted, i form af udskiftning af vinduer og døre, skamuring og opsætning af kragetræer og andet uvedkommende, er ykkeigt. Den Indre store kitformation og fadandet indands i forhod herti er nævnt. Langs den anden side, angs vestsiden af kitformationen, er endnu et styk~<e fadand, dog væsensforskeigt fra Sandmose-fadandet derved, at det ikke er vidt og bredt. Som en da imeem den indre kitformation og de ydre, avere rækker af havkitter, strækker daens fadand sig paraet med kitrækker og havstok i en bredde af meter. Ved FERBÆK-områdets begrænsninger i nord-øst og syd-vest anes, i det fortsatte dastrøg, de tidigere omtate ædre sommerhusbebyggeser på naboareaerne. Meem hav og da er havkitternes to rækker, hvorimeem et snævert, ti tider sugtagtigt dastrøg yder æ for syd-vesten-vinden. Her findes krat af havtorn og vide roser, men kun på æsiden af kitterne eer ængst nede i bunden af sugten. De nyttige pantninger med hjeme dominerer kitternes fora. På den inderste af de to rækker havkitter igger sommerboigen Ferborg som et kompeks af gut-maede, fortagtige træbygninger fra 1930'erne. Funktionaismen har her efteradt et byggeri af ganske høj arkitektonisk standard. De fritiggende småbygninger med kraftigt markerede vandrette bræddabekædninger er hedige og kæder, trods stærk farve, det havkystnære andskab, hvor ødet-heden tidigere understregedes af redningsvæsnets teegraftråd, som strakte sig fra pæ ti pæ angs havkitternes andside. OMRADETS FREDNINGSFORHOLD. forbindese med udarbejdesen af FERBÆK-områdets udstykningspan og dekarationsbestemmeser for dette sommerhusområde har den hee sag været foreagt reevante instanser. Såedes har fredningspanudvaget for Nordjyands amt godkendt såve udstykningspan som dekaration, mens de nødvendige dispensationer for udstykningssagens gennemførese i forhod ti naturfredningsovgivningens amene bestemmeser er opnået ved kendese, afsagt af fredningsnævnet for amtets nordige fredningskreds. Inden for FERBÆK-området findes øvrigt fredede kitområder. Kitfredningsinjer er markeret ved pæe i terrænet og med stipet inje på dekarationsridset En sådan kitfredningsinje forøber omtrent paraet med kystinjen, føgende det omtate sugtforøb imeem de havnære, yderste kitrækker, mens andre, tisvarende injer markerer fredede kitpartier, såedes et større kitparti i FERBÆK-områdets nord-østre de og et mindre ved områdets syd-vest-grænse. For bebyggeser nær kitfredningsinjer gæder, at bebyggese ska hodes i en afstand af mindst 5 meter fra disse injer. Foruden de nævnte fredede kitareaer, rummer FER BÆK-området areaer, som er beiggende inden for en afstand af 300 meter fra skovbryn. De foretagne udstykninger af sommerhusgrunde, som er beiggende het eer devist inden for denne afstand fra skovbryn, inden for den såkadte skovbyggeinje, og de kommende sommerhusbebyggeser på disse grunde er muiggjort ved den tidigere nævnte fredningsnævnskendese. OMRADETS BYPLANMÆSSIGE STATUS. Iføge Bypanvedtægt nr. 1, vedrørende kystområdet inden for tidigere Satum-Hune kommune, er FERBÆKområdet beiggende i vedtægtens såkadte Zone 3, hviket betinger områdets anvendese ti sommerhusbebyggese. bypanvedtægten er præciseret, hvike forhod der i vejmæssig, udstykningsmæssig og bebyggesesmæssig henseende ska iagttages. Ud over denne bypanvedtægts amene bestemmeser for areaer beiggende i Zone 3 gæder særigt for FER BÆK-området de bestemmeser, som er udtrykt i den tingyste dekaration, som er udarbejdet med henbik på at sikre, at FERBÆK-området vi bive et sommerhusområde, hvor såve hensynet ti områdets andskabeige kvaiteter som hensynet ti beboernes tarv tigodeses. Udstykningspanen såve som dekarationen er godkendt af kommunabestyresen i Pandrup kommune.

6 --::..: -=--=-- --"' ~ ,.,&eu. ~--- ~-- t\ ~ ~\' T ~ : : '. ' "~ i o ~~ ~--- f -{! 1 f) ; ',!! ' :: ~ (,. J r p t. ':, ~~~~~-: ---- : -:: :.:.... " =:-:-::-..- ~ :-- --.,,'7 -~.S.--..._~ ,... ~ "..-:..

7 BESKRIVELSE AF PLANEN. erkendese af FERBÆK-områdets store andskabeige kvaiteter er der, ved udarbejdesen af panen for områdets anvendese ti bebyggese med fritiggende sommerhuse, agt vægt på, at disse kvaiteter i videst muigt omfang søges sikret. panens vejføring, i sommerhusgrundenes form og beiggenhed og i de bestemmeser om bebyggese og bepantning, som udtrykkes den tingyste dekaration, må ses bestræbeser, som tager sigte på at sikre de andskabeigt værdifude træk. At samme bestræbeser samtidig søger at sikre sommerhusbeboernes tarv er naturigt. OMRADETS VEJFØRING. Overensstemmende med områdets terrænformer er det bevægede vejforøb udført gennem kitter og over fadand. Fra Kystvejen indands nås FERBÆK-områdets system af småveje via den nyanagte vej over statsejede areaer angs områdets syd-vestige begrænsning. Denne vej tænkes senere videreført angs FERBÆK-området, frem ti en offentig parkeringspads, som anægges syd for sommerhusområdet, skjut i det snævre dastrøg meem de to rækker af havkitter. FERBÆK-områdets småveje forgrener sig des i et fortsat vejforøb og des i binde veje, føgende eksisterende avninger og pas. Omkring de binde veje og enkete steder angs fortsatte vejforøb, er sommerhusgrundene grupperet. Vejene er anagt som grusveje og ska forbive som sådanne»simpe«vejanæg. Mens de mest sårbare dee af FERBÆK-området såedes er sikret imod bebyggesesmæssig påvirkning, er sommerhusgrunde udstykket i de dee af området, som skønnes at kunne bære en udstykning og dermed en bebyggese, uden at andskabsbiedet derved forstyrres i nævneværdig grad. Med de senere omtate bestemmeser om bebyggesernes udformning er der begrundet håb om, at disse bebyggeser igefrem kan bive en berigese for andskabsbiedet De udstykkede sommerhusgrunde er des samet i avninger i de større kitformationer eer samet på okaiteter, som er skit ud fra det storandskabeige biede, ved eksisterende bevoksninger eer ved mindre kitdanneser, og des er sommerhusgrunde samet i et større anta i det dastrøg, som forøber imeem den indre kitformation og de havnære kitrækker. Sommerhusgrundene er udstykket i størreser, varierende fra 2500 m 2 ti godt 5000 m 2 Inden for de feste grunde er der udpeget såkadte byggefeter, idet bebyggese på den enkete sommerhusgrund ska paceres inden for respektive byggefet På grunde, hvor byggefeter ikke er udpeget, ska bebyggesers pacering godkendes særigt. Disse bestemmeser om sommerhusbebyggesernes beiggenhed er tiført panen, for at sikre en hensigtsmæssig hehed imeem andskab og bebyggese. UDSTYKNINGSPLANEN Som nævnt er de udstykkede sommerhusgrunde samet i grupper, hvis størrese er tipasset de terrænmæssige forhod. Med sommerhusudstykningens opdeing i grupper søges det hee FERBÆK-områdes bebyggese opdet i mindre, adskite bebyggesesansaminger. Det store fadand meem Kystvejen og den indre kitformation er frihodt for sommerhusgrunde, idet bebyggeser i fadandet vi virke forstyrrende på andskabsbiedet, som det opeves, eksempevis, fra Kystvejen.

8 -;;"'.', / /.. '/ '..:...

9 . ' ~~ -'.. -~~~:~~~;;,.. - '~ ~'7-':':.~G!,".:.:~::;:: <-... -:.7-~ -:--::-:-~"' "'-"',~;,:.::::::: ;.::::::::::-- ~ - "" ""'"..tit Så

10 OMRADETS BEBYGGELSE. Afhængigt af de muigheder, som andskabet inden for FERBÆK-området byder på, er der fastsat bestemmeser om sommerhusbebyggesernes beiggenhed, form, materiaevag og størrese. den tingyste dekaration beskrives disse bestemmeser nøje, mens der her bot ska bringes en kortfattet beskrivese af det ide-grundag, hvorefter dekarationens bestemmeser er udarbejdet. For bebyggese på grunde, hvor bebyggesen må antages at kunne påvirke det storandskabeige biede, gæder, at der ska bygges i en sådan form og med sådanne materiaer, at bebyggesen i videst muigt omfang underordnes andskabet. For bebyggeser, som kun vi kunne opeves i forhod ti mindre dee af andskabet, gæder andr.e bestemmeser. På kortbiaget er de forskeige grupper af sommerhusgrunde betegnet ved bogstaver OiJ ta. forhod ti det ovenfor nævnte gæder, at bebyggeser inden for områderne A1, A2, A3 og A4 samt B1 og 82 fordres udført henhodsvis med græstørvdækkede og stråtækkede tagfader, mens bestemmeser om facader sikrer tisvarende farvedæmpning af bygningernes odrette fader. Bebyggeser i disse nævnte områder søges såedes underordnet de andskabeige træk, mens bebyggeser inden for C-, D- og E-områderne i højere grad er fordret udført i materiaer, farver og form, som ve viser andskabet hensyn, men på en mindre passiv eer mindre underordnende måde. Såedes gæder, område for område, ganske nøje bestemmeser for sommerhusenes udseende, hvorved der inden for de enkete sommerhusgrupper sikres bebyggesesmæssig hehed. Samtidig med, at FERBÆK-områdets bebyggese bibringes variation, sikres den enkete bebyggesesansaming det hehedspræg, som desværre at for ofte manger i såve områder ti bebyggese for heårsbeboese som i områder ti sommerhusbebyggeser. Umiddebart efterføgende er indsat eksemper på forskeige hustyper, som opfyder de krav ti FERBÆK-områdets sommerhusbebyggese, som er udtrykt ved den tingyste dekaration og dennes biag. Eksemperne er bot indsat for at antyde, hvoredes indretning og udseende af områdets bebyggeser kan være, og er atså kun retningsgivende, ikke bestemmende.

11 r- T D \ ~ H ::=--' ~--:-:::-::- -..._-: G NIT "PLA"- H\J5 IVPE.. A. CfAV L...

12 D ' FACA:t:..>E:. 6NIT PL..At--..i HU S T'r'PE.: 1:::$

13 ~... - _:tt:t::= r-:-r~c1. '' j_ '. i " t-:-.--: LJ M : r....,:., r~ i F'E:::JS '!! ' t. VI\ u~ll 1 1.soyaJ 1 :. j \ \. \,,.. i \ u = i..... STUEPL-AN HU S TVPE: D. OVER.ETA.c;E. 6N\T

14 6 MATR. NR. 90 g m. f., Hune by og sogn. ANMELDER: Højesteretssagføre r H. Bech-Bruun Nr. Farimagsgade København K. DEKLARATION. Undertegnede fru Ingeborg Gjerding (i det føgende kadet grundsægeren), der er ejer af det på vedhæftede dekarationsrids (biag 1) viste area, matrikueret som mart. nr. 90 g m. f., Hune by og sogn, samt godsejer Chr. Winther Obe, der er ejer af»kiitgaarden, matrikueret som matr. nr. 90 g pc. 2, Hune by og sogn, påægger herved dette area samt ae parceer, der udstykkes herfra, føgende bestemmeser: 1. Areaet, der er påagt fredning ved kendese afsagt den 31. oktober 1972 af Fredningsnævnet for Nordjyands Amts Nordige Fredningskreds, må aene udstykkes, som vist på vedhæftede dekarationsrids i sevstændige parceer ti fritids- og sommerhusbebyggese (i det føgende kadet parceerne/de enkete parceer). De resterende areaer (i det føgende kadet fæesareaerne) tiskødes vederagsfrit af grundsægeren det i 10 nævnte ejeraug. 2. Fra det af nærværende dekaration omfattede area må ikke drives nogen form for erhverv. På de enkete parceer må aene opføres bygninger ti ferie- eer sommerbeboese. På fæesareaerne må ikke opføres nogen form for bebyggese, herunder stationære eer transportabe konstruktioner, når undtages de i de føgende paragraffer nævnte tekniske anæg. 3. På hver af de enkete parceer må kun opføres bygninger, herunder garager, car-porte og redskabsskure med et samet bebygget area på maks. 180 m 2 Bebyggesen på en parce kan bestå af en eer fere bygninger med et bebygget area hver på min. 30 m 2 og maks. 80 m 2 Parceerne er samet i føgende byggeområder: Byggeområde A 1: Parceerne O Byggeområde A2: Parceerne , og Byggeområde A3: Parceerne Byggeområde A4: Parceerne Byggeområde B1: Parceerne Byggeområde B2: Parceerne Byggeområde C : Parceerne Byggeområde D : Parceerne Byggeområde E : Parceerne og Om de enkete byggeområders pacering henvises øvrigt ti dekarationsrids, hvor områderne er angivet. For de enkete byggeområder fastsættes føgende bestemmeser for bygningsform og materiaevag. Byggeområderne A, med bygninger som beskrevet og vist på biag 2 (hustype A). Byggeområderne B, med bygninger beskrevet og vist på biag 3 (hustype B). Byggeområde C, med bygninger som beskrevet og vist på biag 4 (hustype C). Byggeområde D, med bygninger som beskrevet og vist på biag 5 (hustype D). Byggeområde E, med bygninger som beskrevet og vist på biag 6 (hustype E}.

15 SOMMEUJSO.M\J\.D E T FEtDRAK n.--- ~ :ov/ -AW"T.&.e;.-...-c... ~... ~ C. C.U.>V.,.::J WKp V&ND ~~... DO \ -~ o""1 1 _._.,._ ~.. "'<L... ø< n"'<'coøal"t vti..,.o... I;JI.o qcc.wd t:. '- '"" -e. o.,.,..,~" """' "" ' K.-c<I..... "TIO... Ot;.ID~ oc. o.i TC.. N~ ~. t1un~ OV OC::. co... ~ At-.~OC.v~ 1..!Ø""'""Vo...& oo4s.'-.,-:s"t01c11o'"'"ot:.""'clo

16 7 For en de af parceerne er på udstykningspanen angivet byggefet, og bebyggesen ska opføres indenfor fetet, idet bygningens ængderetning ska være vinkeret på eer paraet med byggefetets ængste side. På parceer, hvor der ikke er angivet byggefet, ska pacenngen af bebyggese i hvert enket tifæde godkendes af bygningsmyndigheden, idet præciseres, at den avest muige beiggenhed ska tistræbes, igesom det bør tistræbes, at bygningers ængde biver vinkeret på eer paraet med de respektive parceers ængderetning. På parceer med angivne byggefeter må ingen form for stationære eer transportabe konstruktioner opsties udenfor disse byggefeter. På parceer uden angivne byggefeter må sådanne konstruktioner ingensinde opsties i en større afstand fra godkendte bygninger end 5 meter. Ved bebyggese ska fundamenter eer soker møde det naturige terræn odret uden reguering eer opfydning. Ved anæggese af terrasser og ign. må der ikke foretages afgravning eer opfydning. Såfremt terrænet ikke naturigt danner en pan vandret fade, ska eventuet terrasseanæg udføres som åbne trækonstruktioner. Udendørs fjernsyns- og radioantenner må ikke forefindes. Større ventiationskanaer for indtagning og udsugning må ikke føres over tagfader. Nærværende dekaration er ikke ti hinder for bibehodese af de eksisterende bebyggeser på parceerne 2 og Ombygning og eventue udvidese af disse bebyggeser ska kunne foretages aene med bygningsmyndighedens og Fredningsnævnets godkendese. 4. For såve fæesareaerne som de enkete parceer gæder føgende bestemmeser: Idet hee det af dekarationsridset omfattede areaers karakter af kitandskab og fadand ska bevares, må den eksisterende bepantnings karakter ingensinde ændres. Der må såedes ikke foretages nogen form for tipantning med træ- ejier buskvækster, men den på dekarationsridset angivne eksisterende træbevoksning ska vedigehodes, om fornødent ved genpantning. Det er dog tiadt at foretage nypantninger med træ- eer busk- vækster indenfor de på dekarationsridset angivne byggefeter og på parceer uden angivne byggefeter indenfor en afstand af maks. 5 meter fra godkendte bygninge[ Sådanne nypantninger må kun finde sted med træ- eer buskarter, der naturigt er hjemmehørende i det havkystnære andskab. Der må ikke anægges pryd- eer nyttehaver, igesom der ikke må foretages nogen form for hegning. Fagstænger må ikke opsties. Naturige terrænformer ska bevares. Der må såedes ikke foretages nogen form for terrænreguering, når bortses fra nødvendige regueringer i forbindese med anæggese af adgangsveje. 5. De på dekarationsridset viste fæesveje er ae beiggende på fæesareaerne. Vejene er anagt som grusveje og ska vedbivende henigge som grusveje. Adgangsveje fra de førnævnte fæesareaer ti bebyggeser på de enkete parceer ska udføres af de respektive ejere af parceerne i højst 3 meters bredde. Såfremt sådanne adgangsveje ønskes udført med beægning, ska denne være grus. Adgangsveje ska anægges, så edes at terrænreguering i videst muigt omfang undgås. hvert enket tifæde ska adgangsvejens forøb godkendes af de påtaeberettigede, forinden arbejdet påbegyndes. 6. Der er etaberet vandedningsnet, der afsuttes med hovedstophaner og vandstandere på de enkete parceer. Yderigere edninger sker for parceejernes bekostning. Når bebyggese har fundet sted, ska vandstanderne demonteres. Der er endvidere etaberet brandstandere. Forsyning af vand ska stedse ske fra et vandværk, der opfyder de krav, myndighederne ti enhver tid stier ti et vandværk. Vandedningsnettet ska stedse vedigehodes. Nyanæg kan foretages. De eksisterende grøfter, inc. røragte dee af grøfter, med tisuttende sidegrøfter og eventuee dræn ska stedse oprenses og vedigehodes.

17 B Ejere af de enkete parceer er pigtige at respektere beiggenheden af eksisterende grøfter og drænedninger. Nye drænedninger kan eventuet nedægges på de enkete parceer. Siveanæg vi efter myndighedernes anvisning kunne etaberes på de enkete parceer eer på fæesareaerne. Siveanæg ska udføres som sivedræn i overensstemmese med Pandrup Kommunes principdiagram og ska paceres mindst 12,5 meter fra vejmidte og 12,5 meter fra naboske, måt fra sivedrænets yderste kant. På parceer, hvor sivedrænene er fastagt, som vist på dekarationsridset, kan dog tiades en afstand på 5 meter ti vejmidte og naboske. 7. Det af dekarationsridset omfattede area er forsynet med eektricitet fra en transformerstation. Såve højspændings- som avspændingsanæggene er etaberet som jordkabeanæg. Det stedige e-forsyningsseskab er ti enhver tid berettiget ti at ade foretage reparationer og/eer nyanæg af e-forsyningsanæggene. Nye kabefremføringsveje kan nedægges overat i fæesareaerne. E-forsyningen ti de enkete parceer sker fra kabeskabe, der er paceret på fæesareaerne. Ved bebyggese af de enkete parceer etaberes e-forsyningen ved, at der for den enkete parceejers bekostning føres et kabe (måeredning) ti kabeskabet Nævnte kabe ska, såfremt det ska krydse vej, føres gennem nedagte u_nderføringer. Den på kabeskabene angivne nummere rmg ska respekteres, og parceejerne ska i det hee føge e-forsyningsseskabets anvisninger. E-måere på de enkete parceer ska paceres udvendig på husene eer være indfædet i facaderne såedes at afæsning af måerne uhindret kan foretage~ fra det fri. 8. Ejerne af de enkete parceer er berettiget ti at ade instaere _teef?n. Te~fonseskabet ska anvende de på dekarat1onsndset v1ste fæesveje som kabefremfø ~ing~veje. Kaberne ska nedægges som jordkaber. De 1 vejene nedagte underføringer ska anvendes såedes at opgravning af vejene undgås. ' 9. For at skabe et så roigt og rekreativt område som muigt, er støjende adfærd forbudt, og det i 10 nævnte ejeraug kan fastsætte nærmere reger herom. Ridning er forbudt på fæesareaerne og de på disse værende veje og stier. Det påhvier ejerne af de enkete parceer at forhindre, at der foretages parkering af beboerne eer disses gæster på fæesareaerne og de på disse værende fæesveje, bortset fra parkering på de etaberede par\eringspadser. På de enkete parceer må der ikke under åben himme, bortset fra kortvarige paceringer anbringes camping-vogne, astbier og mere end to personbier. 10. De ti enhver tid værende ejere af parceer indenfor det af dekarationsridset omfattede område er berettigede og forpigtede ti at være medem af et ejeraug, der stiftes ved grundsægerens foranstatning senest, når 100 parceer er sogt. Grundsægeren fastsætter sev efter samråd med Pandrup Kommune ejerau ets v.edtæ ter. Disse ska senere kunne ændres af en kvaificere majoritet. ~ Under dette ejeraugs virkeområde henægges: 1. at tage skøde på fæesareaerne. 2. at ren- og vedigehode fæesareaerne og de på disse værende fæesveje med rabatter og vejskråninger, som angivet i 4 og at sørge for vedigehodese af det på fæesareai<srne nedagte vandedningssystem, enten derved at ejeraugat sev foranediger vedigehodesen udført eer overader denne ti et vandværk. Endvidere ska ejeraugat varetage de enkete parceejeres interesser i forhod ti det vandværk, der everer vand ti parceerne. 4. at oprense og vedigehode de på fæesareaern3 og de enkete parceer bestående systemer af grøfter, røragte dee af grøfter og dræn, jfr at varetage de enkete parceejeres interesser overfor e-seskabet og teefonseskabet. 6. at udarbejde, såfremt det findes fornødent, reger henhod ti 9 og sikre disses overhodese.

18 9 7. at foranedige opstiet og vedigehode brevkasseanæg efter nærmere aftae med post- og teegrafvæsenet. 8. at opkræve og økonomisk forvate de beøb, som en gennemførese af ovennævnte måtte kræve. 11. Påtaeberettigede ifg. nærværende dekaration er kommunabestyresen i Pandrup Kommune. Påtaeberettiget er endvidere grundsægeren, så ænge vedkommende er ejer af mindst 50 parceer, derefter overføres grundsægerens påtaeret ti det i 10 nævnte ejeraug. 12. De påtaeberettigede er under forudsætning af enighed berettiget ti at meddee dispensation fra nærværende dekaration. Ved udøvese af en sådan dispensation ska såve tigodeses oprethodesen af det hehedspræg, som er søgt fastagt de foregående paragraffer, som de enkete parceejeres direkte interesse i overhodesen af nærværende dekaration. 13. Ae sager vedrørende nærværende dekaration ska anægges ved retten i Brøndersev. 14. Nærværende dekaration vi være at tingyse servitutstiftende på samtige de i dekarationens indedning nævnte matrikenumre. Med hensyn ti byrder og servitutter henvises ti tingbogen.

19 10 t _y :::_ B LAG 2 - HUS TYPE A. Husets hovedform ska i tværsnit føge det på tegningen viste tætskraverede tværprofi. Kun udhæng, terrasser, skorsten og ign. må være ud over dette tværprofi. Tagets stern ska føres ubrudt igennem. Vinduer må ikke paceres i tagfaden. Tagmateriaer: Græstørv Facademateriaer: Brunt- eer sortbajset bræddebekædning Vinduer og døre: Samme farve som facadebekædning

20 i o [) c:;ulvigote:...- B LAG 3 - HUS TYPE B. Husets hovedform ska i tværsnit føge det på tegningen viste tætskraverede tværprofi. Kun udhæng, terrasser, skorsten og ign. må være ud over dette tværprofi. Maximahøjden i facaden på 180 cm må kun overskrides på op ti 1/3 af husets ængde. Vinduer må ikke paceres i tagfaden. Tagmateriaer: Rørtagfstråtag Facademater i a er: a) Hvidkaket murværk b) Brunt- eer sortbajset bræddebekædning Vinduer og døre: a) Hvide b) Farver i jordfarveskaaen.

21 i o![) C,ULV\GOTE: y BILAG 4- HUS TYPE C. Husets hovedform ska i tværsnit føge det på tegningen viste tætskraverede tværprofi. Kun udhæng, terrasser, skorsten og ign. må være ud over dette tværprofi. Maximahøjden i facaden på 180 cm må kun overskrides på op ti 1/3 af husets ængde. Vinduer må ikke paceres i tagfaden. Tagmateriaer: a) Sort tagpap med istedækning Facademateriaer: a} Brunt- eer sortbejset bræddebekædning b) Hvidkaket murværk Vinduer og døre: a} Hvide b} Farver i jordfarveskaaen.

22 13 r t +- MAX. '2>.00 N IN t o f) o t9 11 IIII B LAG 5 HUS TYPE D. Husets hovedform ska i tværsnit føge det på tegningen viste tætskraverede tværprofi. Kun udhæng, terrasser, skorsten og ign. må være ud over dette tværprofi. Vinduer må ikke paceres i tagfaden. Tagmateriaer: a) Sort tagpap med istedækning b) Sort eternitskifer Facademater i a er: Brunt- eer sortbajset bræddebekædning Vinduer og døre: a) Hvide b) Farver i jordfarveskaaen.

23 14 f , nti1 ~~ IIIII _y ::::. _ CtJLVIGOTE:'.: BILAG 6 HUS TYPE E. Husets hovedform ska i tværsnit føge det på tegningen viste tætskraverede tværprofi. Kun udhæng, terrasser, skorsten og ign. må være ud over dette tværprofi. Vinduer må ikke paceres i tagfaden. HEDIN offset Tagmateriaer: a) Sort tagpap med istedækning Facademater i a er: Sejset eer maet bræddebe kædning Farve: Svenskrødfdodenkopf. Vinduer og døre: - a) Hvide b) Sorte c) Svenskrødfdodenkopf.

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

På de enkelte parceller må kun opføres bygninger, herunder garager, carporte redskabshuse o o o f

På de enkelte parceller må kun opføres bygninger, herunder garager, carporte redskabshuse o o o f Ferbæk området Deklarationsbestemmelser (tinglyst 22.11.1973, 5.4.1994 og 31.5.1996) (med mindre redaktionelle ændringer) 1 Arealet er pålagt fredning ved kendelse afsagt den 31. oktober 1972 af Fredningsnævnet

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE LKALPLAN N R. 18 FR ET MRÅDE VEST FR SRØVEJ TL PLEJEHJEM G BESKYTTEDE BLGER SKÆLSKØR KMMUNE Stempe kr. Matr. nr. 7a,, 7dk, 7d og 7 dm Hesseby by, Eggesevinage (Ejcrcjighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Siddinge Kanal. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Siddinge Kanal. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 04338.01 Afgøreser - Reg. nr.: 04338.01 Fredningen vedrører: Siddinge Kana Domme Taksatio nskom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1977, 03-08-1987 Kendeser Dekarationer

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Lokalplan nr. 266. .gform% i Gassum e. - liben/lav boligomrk. Purhus Kommune Januar 2000. U, II I m*n m3 I tnxn m7 I 1030 m2 I 1330 m2 I

Lokalplan nr. 266. .gform% i Gassum e. - liben/lav boligomrk. Purhus Kommune Januar 2000. U, II I m*n m3 I tnxn m7 I 1030 m2 I 1330 m2 I Lokapan nr. 266 - for et omride ti bo - iben/av boigomrk.gform% i Gassum e, 4 m bred st U, II I m*n m3 I tnxn m7 I 1030 m2 I 1330 m2 I 1030 m2 Vandhu r -4 m bred markvej (vejret) 1 I 1060 m2 1200 m2..

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Assens Kirkegård. Domme. la ksationskom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Assens Kirkegård. Domme. la ksationskom miss ionen. 00731.00 Afgøreser - Reg. nr.: 00731.00 Fredningen vedrører: Assens Kirkegård e Domme a ksationskom miss ionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1940 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved x- f Mar nr 6, G1 Hasseris Anme1der: Ilasseris kommune r 04085 Dek1araion vedrørende bebygge1se mv på 5 gnmde ved Sko1eve - 1 Underskrevne Hasseris komnjune som ejer a: ejendommen mr nr 6, Gl Hasseris,

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

01640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01640.00. Fredningen vedrører: Ramme Kirke 06-08-1951. Domme. Taksations kom miss ione n.

01640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01640.00. Fredningen vedrører: Ramme Kirke 06-08-1951. Domme. Taksations kom miss ione n. 01640.00 Afgøreser - Reg. nr.: 01640.00 Fredningen vedrører: Ramme Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1951, 17-07-1951, 06-08-1951 Kendeser

Læs mere

00991.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00991.00. Fredningen vedrører: Skodsborg Strand. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

00991.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00991.00. Fredningen vedrører: Skodsborg Strand. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 00991.00 Afgøreser - Reg. nr.: 00991.00 Fredningen vedrører: Skodsborg Strand Domme Taksationskomm issionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet 10-07-1946 Fredningsnævnet 29-09-1945 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Center for Teknik & Miljø edoc sag 1253-58334 edoc dok. 2012-43096 15. maj 2012

Center for Teknik & Miljø edoc sag 1253-58334 edoc dok. 2012-43096 15. maj 2012 Center for Teknik & Mijø edoc sag 123-8334 edoc dok. 2012-43096 1. aj 2012 Notat 2 ti dagsordenspunkt ti TMU 7. 6. 2012 o parcehusoråderne ee strandvejen og kysten En ang kyststrækning ed forskeig anvendese

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skibet Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skibet Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01889.02 Afgøreser - Reg. nr.: 01889.02 Fredningen vedrører: Skibet Kirke e Domme a ksations komm iss ionen Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-12-1952, 11-02-1956 Kendeser Dekarationer

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vistoft Mølle. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vistoft Mølle. Domme. la ksations kom miss ion en. 05980.00 Afgøreser - Reg. nr.: 05980.00 Fredningen vedrører: Vistoft Møe Domme a ksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-09-1975 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93 J. medarb. Sagsnr. SN ~\\YdA Mijøministeriet T Skov- og Naturstyresen 1989-93 Sagstekst: Erindring: tekst/dato r, t r ((' C"... G. jour.nr. Sagshenvisning Akt. nr.: 6 Svar på akt. nr.; q..... MILJØ & ENERGI

Læs mere

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. ' 01732.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01732.01 Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7. Fanø Kommune. Område beliggende indenfor en afstand af 100 m. fra Sønderho Strandvejs midte. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 7. Fanø Kommune. Område beliggende indenfor en afstand af 100 m. fra Sønderho Strandvejs midte. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 7 Fanø Kommune Område beliggende indenfor en afstand af 100 m. fra Sønderho Strandvejs midte Oktober 1979 2 Lokalplan 7 Fanø Kommune Lokalplanens omfang og indhold Lokalplan nr. 7 omfatter

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Matematikken bag perspektivet I

Matematikken bag perspektivet I Supperende mterie ti erspektiv med GeoMeter Mtemtikken bg perspektivet I Som udgngspunkt for t diskutere de vigtigste mtemtiske sætninger bg perspektivtegninger vi vi benytte noge eementære egenskber for

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Deklaration af 1. Feb Stølsgården Enø. Deklaration

Deklaration af 1. Feb Stølsgården Enø. Deklaration Stempelmærke Dommerkontoret Næstved 23.02.1973 Deklaration Side 1 af 5 Om udstykning, bebyggelse, benyttelse, beplantning og grundejerforening m.v. for Matr. nr. 5 og 2 D Enø, Karrebæk Sogn. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR SOMMERHUSOMRADET BORGNÆS PÅ 1966

BYPLANVEDTÆGT FOR SOMMERHUSOMRADET BORGNÆS PÅ 1966 BYPLANVEDTÆGT FOR SOMMERHUSOMRADET BORGNÆS PÅ 1966 ÆRØSKØBING KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR SOMMERHUSOMRÅDET PÅ BORGNÆS. Byplanvedtægt for området omkring Damgård og. Strandhuse på Borgnæs. I medfør af byplanlôven

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg Byggefolder 2015 Side 1/10 Byggefolder Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg 1. Ønsker du at lave en ny, til eller ombygning af dit kolonihavehus, skal der ansøges om en byggetilladelse. Ved ansøgning

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere