SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- -------------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet. PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews)', som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1613). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-1613: SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews). Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet. DDA-1613, 1. udgave (ved Bo Andersen, Kirsten Pagh og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (108 respondenter, 111 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (90 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i august 1985 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Bo Andersen, Kirsten Pagh og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1613: SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews).

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV januar 1995 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står

6 i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: aftenskoleundervisning; arbejdsforhold; beskæftigelse, erhvervsmæssig; efteruddannelse; erhvervsmæssig beskæftigelse; uddannelse; voksenuddannelse; undervisning, deltagelse i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1613: SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews). Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet (SFI). DDA-1613, 1. udgave (ved Bo Andersen, Kirsten Pagh og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (108 respondenter, 111 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (90 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: 161. Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. Andre identifikationer/referencer: Omnibusundersøgelserne gennemføres af Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik i forening, idet disse to institutioner i hver omnibusundersøgelse stiller en række baggrundsspørgsmål i fællesskab, ligesom de hver især stiller deres egne rækker af spørgsmålsbatterier - ofte for eksterne rekvirenter. Med hensyn til Danmarks Statistiks spørgsmål i nærværende omnibusundersøgelse henvises til DDA-0752: "Omnibusundersøgelsesregistret". ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik har regelmæssigt siden januar 1974 gennemført de såkaldte omnibusundersøgelser. Ideen med disse undersøgelser er, at der indsamles data om flere forskellige emner i samme interview. Herved opnår man, at de indsamlede baggrundsoplysninger kan anvendes af flere undersøgelser, og derved reduceres omkostningerne ved dataindsamlingen. Omnibusundersøgelserne gennemføres hvert år med regelmæssige mellemrum og på bestemte tider. Omnibusundersøgelserne blev påbegyndt, da der i Socialforskningsinstituttet, Danmarks Statistik, andre statsinstitutioner og blandt forskere m.v. med jævne mellemrum viste sig behov for at undersøge større eller mindre problemer uden at

8 iværksætte selvstændige undersøgelser. Omnibusundersøgelserne har således væsentligt forbedret mulighederne for at gennemføre følgende typer opgaver: 1. Mindre undersøgelser, der ud over traditionelle baggrundsvariable (jf. nedenfor) kun vedrører så få variable, at etablering af en selvstændig dataindsamling ikke er økonomisk forsvarlig. 2. Eksplorative undersøgelser, der har til formål at vurdere fordelingen af en planlagt undersøgelses hovedvariable eller at vurdere størrelsen af bestemte personkategorier eller frekvensen af bestemte holdninger, som er af betydning for den praktiske gennemførelse af en planlagt undersøgelse. 3. Etablering af et baggrundsmateriale, fx fordeling eller frekvens i hele befolkningen af faktorer, som indgår i en mere intensiv undersøgelse af en speciel befolkningsgruppe. 4. Tilvejebringelse af sammenligningsgrundlag eller kontrolgruppe for allerede eksisterende materialer, som kun omhandler en speciel del af befolkningen. 5. Opfølgning af kvalitative undersøgelser. Ved at anvende centrale spørgsmål fra intensive undersøgelser kan man belyse i hvilket omfang, forhold og sammenhænge, der er påvist i kvalitative undersøgelser, forekommer i hele befolkningen. 6. Supplerende dataindsamling, fx i tilfælde hvor man under analysen af et tidligere indsamlet datamateriale finder problemer, som har været overset, eller som ved uheld er blevet dårligt belyst ved hovedundersøgelsens dataindsamling. 7. Gentagelse af tidligere undersøgelser. For en del gennemførte undersøgelser gælder, at det vil være ønskeligt med mellemrum at foretage ny måling af nogle af undersøgelsens hovedvariable. Allerede før omnibusundersøgelsernes etablering havde Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik indledt et samarbejde. I 1970 aftalte de to institutioner, at interviewsektionen under Socialforskningsinstituttet skulle udføre interviewopgaver for Danmarks Statistik også og således være et fælles serviceorgan. En fast bestanddel af spørgeskemaet til en omnibusundersøgelse udgøres af de såkaldte baggrundsspørgsmål, dvs. en række spørgsmål, som belyser undersøgelsespersonens personlige og sociale situation. Det drejer sig om følgende: 1. Køn. 2. Fødselsår. 3. Juridisk civilstand, dvs. om interviewpersonen er separeret, fraskilt, enke(-mand), ugift eller gift. 4. Interviewpersonens familieforhold. Familiebegrebet er i omnibusundersøgelserne defineret som personer, der bor i samme lejlighed eller hus, og som er i familie med hinanden (herunder samlevende par), idet der højst kan være et ægtepar (samlevende par) i familien. Specielt skal bemærkes, at enlige interviewpersoner boende i fælleshusholdninger, som fx plejehjem eller kollegier, indgår i undersøgelsen som familier bestående af en person. 5. Stillingsbetegnelse angives for både interviewpersonen selv og for familieoverhovedet. 6. Med hensyn til interviewpersonen beskrives dennes stilling nærmere, fx gårdejer og ikke blot landmand. Desuden hvilken slags virksomhed, han/hun arbejder på, og hvad man laver på virksomheden.

9 7. Hvor mange timers erhvervsarbejde, interviewpersonen normalt har om ugen. 8. Interviewpersonens eventuelle bierhverv og hvor mange timer om ugen, interviewpersonen har ved dette bierhverv. 9. Interviewpersonens skoleuddannelse. 10. Interviewpersonens egen samlede indkomst i det foregående kalenderår. Både bruttoindkomst (dvs. før skat og fradrag er trukket fra) og nettoindkomst (dvs. efter skattetræk) opgives. 11. Familiens samlede indkomst i det foregående kalenderår. Også her opgives både brutto- og nettoindkomst. Desuden opgives, hvor mange af familiens medlemmer der har bidraget til familiens samlede indkomst. 12. Boligtype, dvs. om interviewpersonen bor i højhus, etagehus forhus, etagehus baghus, fritliggende hus, kæde-, gård- eller rækkehus, landbrugsejendom eller anden type bolig. 13. Hvor mange værelser, interviewpersonens bolig har, bortset fra køkken, bad og entre. 14. Hvordan interviewpersonens boligforhold er, dvs. om han/hun bor på kollegium, lærlingehjem, pleje- eller alderdomshjem, i kollektiv, hos forældre, bor vederlagsfrit, er lejer eller ejer. 15. Hvor mange personer, der normalt bor i lejligheden/huset. 16. Hvilken kommune, interviewpersonen bor i, og om det er i landdistrikt eller i den bymæssige del i den pågældende kommune. 17. Urbanisering. Ud over baggrundsspørgsmål indeholder spørgeskemaet til en omnibus spørgsmål fra forskellige deltagere - spørgsmål, som indgår enten i Socialforskningsinstituttets eller i Danmarks Statistiks del af den pågældende omnibus. Disse spørgsmål kan vedrøre mange forskellige emneområder. Principielt kan alle typer spørgsmål medtages i samme omnibus, også selv om spørgsmålene vedrører mange forskellige emner, idet omnibussens redaktion udarbejder overgange, som binder de forskellige spørgsmålsserier sammen. Herved undgås, at der opstår abrupte og mærkværdige brud, som ville kunne forstyrre interviewsituationen. Teknisk set er det også muligt kun at stille spørgsmål til bestemte undergrupper af stikprøven, fx til kvinder i en bestemt aldersklasse. Det i DDA arkiverede datamateriale omfatter de af Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik i fællesskab stillede baggrundsspørgsmål samt de spørgsmål, der indgår i Socialforskningsinstituttets del af omnibusundersøgelsen. Temaerne for denne omnibus er: Deltagelse i undervisning/uddannelse, fulgt undervisning i radio/tv i 1975, indkøb af lærebog/-bøger, om respondenten har fuldført en erhvervsuddannelse eller deltaget i andre former for undervisning, siden respondenten forlod skolen (hvilken, hvor længe varede den, blev den afsluttet, gennemført anden erhvervsuddannelse før denne); holdning til voksenuddannelse (ønskes uddannelse/undervisning (m.h.p. det daglige arbejde, anden beskæftigelse, for at få mere medbestemmelse på egne arbejdsforhold, for bedre at kunne følge med i, hvad der sker i samfundet, i forbindelse med interesser eller fritidsaktiviteter, andre grunde), hvilke(n) uddannelse(r), og går respondenten til den/dem. Nærværende telefoninterview-omnibusundersøgelse blev gennemført i forbindelse med den ordinære besøgsinterview-omnibusundersøgelse i januar 1976 (DDA-0130), og det anvendte spørgeskema omfatter et udtræk af spørgsmålene stillet ved besøgsinterview-undersøgelsen. Nærværende undersøgelse havde primært til formål at skaffe oplysninger, der kunne

10 danne grundlag for en sammenligning af de to interviewmetoder: besøgsog telefoninterview. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 108. Datasættets størrelse: 108 respondenter; 111 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 26 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Ud over Socialforskningsinstituttets spørgsmål var der 12 spørgsmål stillet af Danmarks Statistik. Disse indgår ikke i det arkiverede datamateriale. Nærværende telefoninterview-omnibusundersøgelse blev gennemført i forbindelse med den ordinære besøgsinterview-omnibusundersøgelse i januar 1976 (DDA-0130), og det anvendte spørgeskema omfatter et udtræk af spørgsmålene stillet ved besøgsinterview-undersøgelsen. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Jf. specielt DDA-0130: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, januar Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Stikprøven er udtaget blandt årige personer, som på undersøgelsestidspunktet havde bopæl i Danmark (excl. Færøerne og Grønland). Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Klyngeudvælgelse. Flertrins udvælgelsesmetode. Stratifikationen ved en ordinær SFI-omnibusundersøgelse foretages normalt i to trin: For det første inddeles landet i 10 geografiske hovedstrata, hvis afgrænsning kan variere over tid (i 1977 var fx inddelingen: København, Frederiksberg, Gentofte; Omegnskommunerne; Sjælland i øvrigt; Lolland-Falster; Bornholm; Fyn; Jylland Syd; Jylland Vest; Jylland Øst; Jylland Nord). Inden for hvert hovedstratum samles for det andet kommunerne i understrata, således at ensartede kommuner med hensyn til urbaniseringsgrad og erhvervsstruktur kommer i samme understratum. I alt er der ca. 60 understrata; man har dog fundet det hensigtsmæssigt at sikre, at visse kommuner (de tre hovedstadskommuner samt Århus, Odense og Ålborg) altid er med i udvalget. Udvælgelsen af kommuner sker nu ved, at der fra hvert understratum vælges en kommune (ved store stikprøver, dvs. ca i stikprøven, vælges dog to kommuner) på en sådan måde, at kommunens sandsynlighed for at blive valgt er proportional med dens befolkningsstørrelse i forhold til befolkningen i hele det pågældende understratum (16-99 år incl.); den samme kommune kan naturligvis udtrækkes 2 gange ved store stikprøver. Udvælgelsen af personer sker ved, at der i indenrigsministeriets centrale personregister (CPR-registret) under hver af de udvalgte kommuner trækkes et antal personer (16-99 år incl.) på en sådan måde, at alle personer i populationen har samme udvalgssandsynlighed. Denne sandsynlighed er den ønskede stikprøvestørrelse divideret med populationens størrelse (den danske befolkning år incl.).

11 Stikprøven udtrækkes ca. 4 uger før dataindsamlingens påbegyndelse. Med denne fremgangsmåde får man en stikprøve, som er proportional med hele befolkningens fordeling på landsdele og kommunetyper (urbaniseringsgrad). Stikprøvens fordeling vil også være proportional med befolkningens fordeling efter andre kriterier, som fx køn, alder og erhvervsstatus - dog naturligvis bortset fra de tilfældige afvigelser, som skyldes, at hvert understratum er repræsenteret ved en beskeden brøkdel af sin samlede befolkning. Det er ikke helt klart, hvilke kriterier der herudover ligger til grund for udvælgelsen af respondenter til nærværende telefoninterview-undersøgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Planlægning og redaktion af omnibusundersøgelserne foretages af Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik i fællesskab. Interviewingen ved en ordinær besøgsinterview-omnibus finder sted over en periode på 2-3 uger, og den samlede interviewtid plejer at være mellem tre kvarter og en time pr. interview. Inden interviewingen påbegyndes, afholdes der instruktionsmøder, hvor spørgsmålene gennemgås grundigt, og interviewerne får orientering om de emner og problemstillinger, der indgår i undersøgelsen. Der udarbejdes endvidere en skriftlig instruktion. Kontakten med den enkelte interviewer er sikret gennem et kontaktinterviewersystem, idet gennemførelsen af interviewopgaverne er tilrettelagt således, at et antal kontaktinterviewere - fordelt over hele landet - fungerer som arbejdsledere, der har til opgave dels at støtte og vejlede interviewerne, dels at kontrollere, at de udfyldte spørgeskemaer er i orden, inden disse videresendes til Socialforskningsinstituttet. Endvidere gennemføres enten skriftlig eller telefonisk stikprøvekontrol af, om de indsamlede interviews faktisk er blevet gennemført. De nærmere omstændigheder omkring gennemførelsen af nærværende telefoninterview-undersøgelse, som primært havde til formål at skaffe oplysninger, der kunne danne grundlag for en sammenligning af de to interviewmetoder (besøgs- og telefoninterview), kendes endnu ikke. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Før en ordinær SFI-omnibusundersøgelse iværksættes, udsendes en introduktionsskrivelse til alle udtrukne undersøgelsespersoner, så de er orienteret om, at de inden for den nærmeste tid vil få besøg af en interviewer, der vil stille dem spørgsmål om flere forskellige emner. Tre besøg er foreskrevet intervieweren som et minimum i bestræbelserne på at få interviewet gennemført. De nærmere omstændigheder omkring gennemførelsen af nærværende telefoninterview-undersøgelse, som primært havde til formål at skaffe oplysninger, der kunne danne grundlag for en sammenligning af de to interviewmetoder (besøgs- og telefoninterview), kendes endnu ikke. Dataindsamlingspersonale: Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Antal telefonopringninger.

12 Vægtning: Vægtningskriterier: Ingen vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: data kontrolhullet; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Inden de indsamlede data kodes, hulles og overføres til magnetbånd, kontrolleres endvidere undersøgelsens bortfald, dvs. den andel af stikprøven, med hvilken man ikke har opnået interview. Kontroloperationer udført af arkivet: ingen. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet (SFI). Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-0130: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, januar MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Hvis respondenten er papirløst samlevende, spørges der, hvor længe han/hun har levet sammen med sin samlever. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Det er angivet, hvilket område af landet respondenten bor i. Kommunens nummer er angivet, og urbaniseringsgraden er angivet dels som bymæssig del/landdistrikt i kommunen og dels som en af 6 kategorier: hovedstaden; hovedstadens forstæder; større byer; mindre byer; bymæssige bebyggelser; og landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Der er to boligtypeangivelser. I den ene lægges der vægt på ejendomsforholdet, mens der i den anden lægges vægt på boligens fysiske karakteristika (højhus, etagehus, fritliggende hus mv.). Desuden er det angivet, hvor mange værelser der er i boligen, hvor mange personer der normalt bor i den, og hvor mange af disse der tilhører respondentens familie. Husstandens karakteristika: husstandstype; respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); antal lønmodtagere; børnenes alder; børnenes køn. Datasættet indeholder oplysninger om køn, fødselsår, skoleuddannelse og stilling for op til 11 personer i respondentens nærmeste familie; desuden er

13 disse personers familiemæssige stilling i forhold til respondenten angivet. De samme oplysninger findes separat for familieoverhovedet. Derudover er der angivelse af antal personer i familien totalt, antal personer på 16 år eller derover, antal børn under 18 år, antal personer med erhvervsarbejde og antal personer, der er lønmodtagere. Respondentens stilling i familien er angivet som familieoverhoved, kvindelig ægtefælle eller barn, og familietypen er angivet som en ud af en række varianter af enlige eller ægtepar/samlevende par med eller uden børn. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Beskæftigelsesmæssig status er angivet for alle personer i respondentens nærmeste familie. Desuden er angivet, hvilken slags virksomhed respondenten arbejder på, hvad man laver på virksomheden, og hvor mange timers erhvervsarbejde respondenten har om ugen i hovederhverv og i evt. erhvervsarbejde ved siden af. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; respondent: nettoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst; hele husstanden: nettoindkomst. Samt antal familiemedlemmer, der har bidraget til familiens indkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; forsørger: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen. Skoleuddannelse er angivet for alle personer i respondentens nærmeste familie, men der er ingen angivelse af en evt. uddannelse derudover. INDLEDNING Denne undersøgelse er blevet foretaget af Socialforskningsinstituttet i januar 1976 som en del af en omnibusundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget via telefon, og det anvendte spørgeskema er et udtræk af spørgsmålene stillet ved besøgsinterview-undersøgelsen (DDA-0130), som er foretaget på samme tidspunkt. Fra Socialforskningsinstituttet modtog DDA en datafil i OSIRIS-format med tilhørende dokumentation i form af relevante spørgeskemaer, interviewervejledninger og kodevejledninger. Desuden har DDA modtaget en OSIRIS-kodebog med T-kort. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (Var. 1 og Var. 2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (1613) og respondentens sekvensnumme inden for datafilen. Under oparbejdningen af materialet i DDA er variablene V30- V53 og V123-V159 i det oprindelige datasæt droppet i det endelige datasæt. Det drejer sig om 7. til 12. person i familien, men disse forekommer ikke blandt de interviewede, dvs. at kun koden irrelevant forekommer i disse variable.

14 Det drejer sig desuden om de spøgsmål, der er stillet for Danmarks Statistik. Med hensyn til manglende data er der foretaget nogle rekodninger således, at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplyst-kategorien). Ligeledes er irrelevant-kategorien konsekvent kodet 10 (henholdsvis 100, 1000 osv.). Referencer tilbage til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Forkortelsen IP refererer til interviewpersonen. Spørgeskemaets filterstruktur er gengivet i kodebogen på følgende måde: Filtervariablene er angivet ved en tekst i de relevante kategorier. Eksempelvis således: - gå til spm. 1.6 (V34). KODEBOG V0001 STUDIENUMMER I DDA start 1, bredde 4 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien 1613 V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 3 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af svarpersonerne V0003 UNDERSØGELSESNR. start 8, bredde 3 SFI Undersøgelsesnummer 0167 Standard 0167 telefonskema januarbus 1976 Variablen har for alle respondenter værdien 0167

15 V0004 IDENTIFIKATIONSNR. start 11, bredde 1 IP løbenummer IP løbenummer er fjernet pga. konfidentialitetshensyn alle respondenter er kodet 0 V0005 IP.S CIVILSTAND start 12 Spm. 1. Hvad er Deres ægteskabelige stilling rent juridisk? er De... % antal kode Separeret Fraskilt Enke(mand) Ugift Gift V0006 ANTAL PERSONER start 13 Spm. 2. Hvor mange personer bor normalt i lejligheden/huset? (Medregnet IP) % antal kode Person Personer Personer Personer Personer Personer V0007 ANTAL FAMILIEMEDLEMMER start 14, manglende data: >=10 Spm. 2. Hvor mange personer bor normalt i lejligheden/huset? (Hvis andre end IP selv): Spm. 3. Hvor mange af dem hører til Deres familie?

16 (Minus IP) Personer Person Personer Personer Personer Personer Irrelevant svarprocent: 96 V0008 ANTAL BØRN UNDER 18.ÅR start 16, manglende data: >=10 Spm. 3. IP og ægtefælles børn under 18 år (født 1958 eller senere). Variablen er dannet af SFI på baggrund af spm Børn Barn Børn Børn Børn Irrelevant svarprocent: 93 Spørgsmål om respondentens nærmeste familie Den familiekreds ("den nærmeste familie"), der tænkes på i denne undersøgelse, når der stilles spørgsmål om familien, afgrænses i spørgsmål 4 (V9-V31). Familiekredsen afgrænses således, at der højst er et ægtepar (samlevende par) i den. Eksempel 1. Det vil sige, at hvis der i lejligheden bor: IP (der er ugift), IP's forældre og IP's bedsteforældre, medregnes til IP's familie i spørgsmål 4 kun det par, der står IP nærmest i familiemæssig henseende, nemlig forældrene. Eksempel 2. Bor IP sammen med sine forældre og sin bedstemor, regnes bedstemoderen med til IP's nærmeste familie og anføres i spørgsmål 4 sammen med forældrene.

17 Eksempel 3. Bor IP sammen med sin ægtefælle hos sine forældre og sine søskende, regnes forældrene og søskende ikke med til IP's nærmeste familie og anføres ikke i spørgsmål 4. Person nr. 1 er altid respondenten selv; er respondenten gift eller samlevende, opføres ægtefællen (samleveren) altid som person nr. 2. Spørgsmål Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: V0009 IP.S KØN start 18 Spm IP's køn % antal kode Mand Kvinde V0010 IP.S FØDSELSÅR start 19, bredde 4 Spm IP's fødselsår Årstallet tastes: interval V0011 IP.S STILLING start 23 Spm IP's stilling Se note: 1 % antal kode Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært (også lærling) Arbejder, ufaglært

18 Funktionær, tjernestemand (også elev og lærling) Skoleelev Pensionist Husmor Arbejdsløs V PERSONS FORHOLD TIL IP start 25, manglende data: >=10 Spm persons forhold til IP Se note: 2 Spørgsmål (V12-V31) overspringes, hvis V7 = 0 Hvis IP er gift, skal person nr. 2 være ægtefælle Ægtefælle Samlever Barn Forældre Irrelevant svarprocent: 92 V PERSONS KØN start 27, manglende data: >=10 Spm persons køn Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 92 V PERSONS FØDSELSÅR start 29, bredde 5, manglende data: >=10000 Spm persons fødselsår Årstallet tastes: interval Irrelevant

19 V PERSONS STILLING start 34, manglende data: >=100 Spm persons stilling Se note: Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært (også lærling) Arbejder, ufaglært Funktionær, tjernestemand (også elev og lærling) Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Irrelevant svarprocent: 92 V PERSONS FORHOLD TIL IP start 37, manglende data: = 99 eller >=100 Spm persons forhold til IP Se note: 2 Spørgsmål (V16-V31) overspringes hvis V7 = Barn Forældre Søskende Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V PERSONS KØN start 40, manglende data: = 9 eller >=10 Spm persons køn Mand Kvinde

20 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V PERSONS FØDSELSÅR start 42, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 Spm persons fødselsår Årstallet tastes: interval Uoplyst Irrelevant V PERSONS STILLING start 47, manglende data: = 99 eller >=100 Spm persons stilling Se note: Arbejder, faglært (også lærling) Arbejder, ufaglært Funktionær, tjernestemand (også elev og lærling) Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V PERSONS FORHOLD TIL IP start 50, manglende data: >=100 Spm persons forhold til IP Se note: 2 Spørgsmål (V20-V31) overspringes hvis V7 = Barn Søskende Irrelevant

21 svarprocent: 42 V PERSONS KØN start 53, manglende data: >=10 Spm persons køn Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 42 V PERSONS FØDSELSÅR start 55, bredde 5, manglende data: >=10000 Spm persons fødselsår Årstallet tastes: interval Irrelevant V PERSONS STILLING start 60, manglende data: = 9 eller >=10 Spm persons stilling Se note: Arbejder, faglært (også lærling) Arbejder, ufaglært Funktionær, tjernestemand (også elev og lærling) Skoleelev Barn under skolealderen Irrelevant svarprocent: 30 V PERSONS FORHOLD TIL IP start 62, manglende data: >=100 Spm persons forhold til IP Se note: 2 Spørgsmål (V24-V31) overspringes

22 hvis V7 = Barn Søskende Irrelevant svarprocent: 16 V PERSONS KØN start 65, manglende data: >=10 Spm persons køn Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 16 V PERSONS FØDSELSÅR start 67, bredde 5, manglende data: >=10000 Spm persons fødselsår Årstallet tastes: interval Irrelevant V PERSONS STILLING start 72, manglende data: = 9 eller >=10 Spm persons stilling Se note: Funktionær, tjernestemand (også elev og lærling) Skoleelev Barn under skolealderen Irrelevant svarprocent: 10 V PERSONS FORHOLD TIL IP start 74, manglende data: >=10

23 Spm persons forhold til IP Se note: 2 Spørgsmål (V28-V31) overspringes hvis V7 = Barn Irrelevant svarprocent: 6 V PERSONS KØN start 76, manglende data: >=10 Spm persons køn Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 6 V PERSONS FØDSELSÅR start 78, bredde 5, manglende data: >=10000 Spm persons fødselsår Årstallet tastes: interval Irrelevant V PERSONS STILLING start 83, manglende data: = 9 eller >=10 Spm persons stilling Se note: Skoleelev Barn under skolealderen Irrelevant svarprocent: 3

24 Respondentens deltagelse i undervisning/uddannelse ************************************************** * Nu vil jeg stille Dem nogle spørgsmål om Deres * deltagelse i forskellige former for undervisning * og uddannelse. ************************************************** V0032 UNDERVISNING 1975 I TV start 85 Spm. 5. Fulgte De i 1975 undervisning i radio/tv? % antal kode Ja, sprogundervisning Ja, anden undervisning Nej, gå til spm. 6 (V34) V0033 KØBTE DE LÆREBOG start 86, manglende data: >=10 Spm. 5a. Købte De lærebog/-bøger til undervisningen? Ja Nej Irrelevant svarprocent: 6 ****************************************************** * Mellemtekst 1: Hvis IP er skoleelev * (kode 08 i spm. 4) gå til... spm. 13 (V81) * ellers fortsæt med... spm. 6 (V34) ****************************************************** V0034 UDDANNELSE EFTER SKOLE start 88, manglende data: >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse)

25 Ja Nej, gå til spm 9 (V47) Irrelevant svarprocent: 97 V0035 HVILKEN UDDANNELSE start 90, bredde 5, manglende data: >=10000 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 6.a. Hvilken? (Den seneste) Variablen er efterkodet i SFI Uddannelse tastes: interval Irrelevant V0036 UDDANNELSESNIVEAU start 95, manglende data: >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 6.a. Uddannelsesniveau Variablen er dannet af SFI Se note: Egentlige teknikere samt uddannelser, der kræver længerevarende uddannelse på skole (3 år) Lærlingeuddannelser inklusive efg Kortvarige uddannelser (indtil 1 år med bøger) Specialarbejderuddannelse (2-6 måneder) Irrelevant svarprocent: 58 V0037 UDDANNELSESOMRÅDE start 97, bredde 2, manglende data: >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejder-

26 uddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 6.a. Uddannelsesområde Variablen er dannet af SFI Område tastes: interval Irrelevant V0038 UDDANNELSESPROGRAM start 99, bredde 3, manglende data: >=100 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 6. Uddannelsesprogram Variablen er dannet af SFI Programmet tastes: interval Irrelevant V0039 UDDANNELSENS VARIGHED start 102, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 6.b. Hvor længe varede den? måned eller mindre måneder måneder måneder måneder år år år år og derover Uoplyst Irrelevant svarprocent: 56 V0040 UDDANNELSE AFSLUTTET ÅR start 104, manglende data: = 9 eller >=10

27 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 7. Hvornår blev uddannelsen afsluttet? Udokumenteret kode Før Uoplyst Irrelevant svarprocent: 57 V0041 GENNEMFØRT ANDEN UDD. start 106, manglende data: >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 8. Har De før denne uddannelse gennemført en anden erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spm. 9 (V47) Irrelevant svarprocent: 58 V0042 HVILKEN UDDANNELSE start 108, bredde 5, manglende data: >=10000 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 8. Har De før denne uddannelse gennemført en anden erhvervsuddannelse? Spm. 8a. Hvilken? Variablen er efterkodet i SFI Uddannelse tastes: interval

28 Ved ikke Irrelevant V0043 UDDANNELSESNIVEAU start 113, manglende data: >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 8. Har De før denne uddannelse gennemført en anden erhvervsuddannelse? Spm. 8.a. Uddannelsesniveau Variablen er dannet af SFI Se note: Egentlige teknikere samt uddannelser, der kræver længerevarende uddannelse på skole (3 år) Kortvarige uddannelser (indtil 1 år med bøger) Irrelevant svarprocent: 6 V A.UDDANNELSESOMRÅDE start 115, bredde 2, manglende data: >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 8. Har De før denne uddannelse gennemført en anden erhvervsuddannelse? Spm. 8.a. Uddannelsesområde Variablen er dannet af SFI Område tastes: interval Irrelevant V0045 UDDANNELSESPROGRAM start 117, bredde 3, manglende data: >=100 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført

29 en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 8. Har De før denne uddannelse gennemført en anden erhvervsuddannelse? Spm. 8.a. Uddannelsesprogram Variablen er dannet af SFI Programmet tastes: interval Irrelevant V0046 UDDANNELSENS VARIGHED start 120, manglende data: >=10 Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (fx en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Spm. 8. Har De før denne uddannelse gennemført en anden erhvervsuddannelse? Spm. 8.b. Hvor længe varede den? måned eller mindre måneder måneder måneder måneder år år år år og derover Irrelevant svarprocent: 6 Uddannelser ikke nævnt før ************************** V0047 UNGDOMSSKOLE start 122, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Ungdomsskole

30 Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0048 EFTERSKOLE start 124, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Efterskole Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0049 REALKURSUS start 126, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Realkursus Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0050 STUDENTERKURSUS start 128, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Studenterkursus Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97

31 V0051 HF/ KLASSE/TF start 130, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Prøveforberendende kursus (hf/ klassetrin / (udvidet) teknisk forberedelseskursus) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0052 BREVSKOLE start 132, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Brevskole Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0053 FOLKEUNIVERSITET start 134, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Folkeuniversitet Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0054 AFTENSKOLE

32 start 136, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Aftenskole (studiekreds, interessegruppe, aftenhøjskole) Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0055 FOLKEHØJSKOLE start 138, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Folkehøjskole Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0056 OMSKOLINGSKURSUS start 140, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Omskolingskursus Ja Nej Irrelevant svarprocent: 96 V0057 EFTERUDDANNELSESKURSUS start 142, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning?

33 Efteruddannelseskursus Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0058 ANDET FAGLIGT KURSUS start 144, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Andet fagligt kursus Ja Nej Irrelevant svarprocent: 97 V0059 ANDET start 146, manglende data: >=10 Spm. 9. Har De, efter De forlod skolen, deltaget i nogen af følgende former for undervisning? Andet (skriv) Ja Nej/irrelevant svarprocent: 14 Respondentens ønsker om uddannelse --- ********************************************************* * Nogle mennesker synes, at de ville få mere ud af li- * vet, hvis de havde noget mere uddannelse. Andre synes, * at det er godt med den uddannelse de har. Nu vil vi * gerne vide, hvad De mener for Deres eget vedkommende.

34 ********************************************************* Uddannelse m.h.p. det daglige arbejde ************************************* V0060 UDDANNELSE MHP ARBEJDE start 148, manglende data: >=10 Spm. 10. Vil De gerne have uddannelse eller undervisning med henblik på Deres daglige arbejde? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke i særlig grad, gå til spm. 11 (V67) Nej, slet ikke, gå til spm. 11 (V67) Har ikke arbejde, gå til spm. 11 (V67) Irrelevant svarprocent: 97 V0061 HVILKEN UDDANNELSE start 150, bredde 5, manglende data: >=10000 Spm. 10. Vil De gerne have uddannelse eller undervisning med henblik på Deres daglige arbejde? Spm. 10.a.1. Hvilken uddannelse har De brug for? Variablen er efterkodet i SFI Spørgsmål 10.a - 10.b (V61-V66) overspringes hvis V60 = 3-5 Uddannelse tastes: interval Ved ikke, gå til spm 11 (V67) Irrelevant V0062 UDDANNELSESNIVEAU start 155, manglende data: >=10 Spm. 10. Vil De gerne have uddannelse eller undervisning med henblik på Deres daglige arbejde? Spm. 10.a.2. Uddannelsesniveau Variablen er dannet af SFI Se note: 3

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- DDA-0560 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- DDA-0828 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ---- DDA-0130 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ---- DDA-0525 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- DDA-0847 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0558 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1982 ---- ----- ----- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1981 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1981 ------ ---- DDA-0543 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1981 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- DDA-1399 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- DDA-0544 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- DDA-1553 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- DDA-1347 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- ------------------- oktober 1982 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- ------------------- oktober 1982 ------- ---- DDA-0656 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- ------------------- oktober 1982 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ---- DDA-1569 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- DDA-0129 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1979 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1979 ------- ---- DDA-0522 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1979 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af P.-H. Kuhl Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- DDA-0515 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- --------------------

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- DDA-0618 -------- Datamateriale ------------- Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- DDA-1610 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere