Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse"

Transkript

1 Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om eventuelt senere at anvende ejendommen til kommunens administration og kan i mellemtiden udleje dele af ejendommen. For en del af lejemålene skal lovligheden bedømmes efter sundhedsloven Statsforvaltningens brev til kommunen Tårnby Kommune har i en af 11. januar 2010 bedt Statsforvaltningen Hovedstaden om en forhåndstilkendelse af, om det vil være lovligt for kommunen at erhverve en ejendom på adressen Kamillevej 4, 2770 Kastrup. I har oplyst, at ejendommen er opdelt i tre ejerlejligheder. Kommunen ejer ejerlejlighed nr. 1, som er indrettet til kommunalt sundhedscenter med bl.a. genoptræning, sundhedspleje, forebyggelse, temabutik og sygeplejeklinik. Ejerlejlighed nr. 2 og 3 tilhører et ejendomsselskab, som udlejer lokalerne erhvervsmæssigt til bl.a. fitness, apotek, alment praktiserende læger, fysioterapeut, høreklinik, tandtekniker, fodlæge og en afdeling af Tårnby Politi. En mindre del af ejendommen er ikke udlejet p.t. Ejendomsselskabet har tilbudt kommunen at erhverve ejerlejlighed nr. 2 og 3. I har desuden oplyst, at formålet med at købe ejendommen i første omgang skulle være at drive den videre med de nuværende lejeaftaler, som er indgået på almindelige markedsvilkår. Ejendommen kunne på sigt benyttes helt eller delvist til administrationsformål, specielt hvis det bliver aktuelt med en sammenlægning med Dragør Kommune. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen kan efter 50 i kommunestyrelsesloven 1 udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /719 SAGSBEHANDLER: CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Vi kan også afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, dvs. en forhåndsud- 1 Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009

2 talelse. Vi kan kun afgive en forhåndsudtalelse om lovligheden af en disposition eller undladelse, hvis vi har kompetence til at udtale os om lovligheden af den eventuelle senere beslutning. Statsforvaltningens udtalelse Erhvervelse af ejendommen En kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt erhverve en ejendom, hvis den skal anvendes til et kommunalt formål. Der er ikke et krav, at der foreligger konkrete planer for den pågældende ejendoms anvendelse. Det er tilstrækkeligt, at erhvervelsen sker på grundlag af mere generelle overvejelser om fremtidig anvendelse til f.eks. rekreative eller boligmæssige formål. 2 Indenrigsministeriet har i en skrivelse af 11. juli 1998 anført bl.a. følgende: Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis antaget, at en kommune ikke er afskåret fra at erhverve fast ejendom, når kommunen herved varetager en kommunal interesse i at sikre sig rådighed over ejendommen og dermed dens anvendelse, uden at kommunen samtidig har konkrete planer med den pågældende ejendoms anvendelse. Det er i sådanne tilfælde særligt påset af tilsynsmyndigheden, at kommunen ved erhvervelsen ikke (også) varetog et ulovligt formål. 3 Det er vores vurdering, at Tårnby Kommune lovligt kan købe ejerlejlighed nr. 2 og 3 med baggrund i overvejelser om eventuelt senere at anvende ejendommen til kommunens administration. Da kommunen har oplyst, at hensigten er at drive ejendommen videre med de nuværende lejeaftaler, må det være en forudsætning for, at kommunen lovligt kan erhverve ejendommen, at kommunen enten lovligt kan leje lokalerne ud eller opsige lejemålene. Herom skal vi bemærke følgende: Udlejning af lokaler, der er omfattet af sundhedsloven 2 Jf. Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten m.v. s. 150, 2. udgave 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 3 2. k.kt., j.nr. 1997/11122/843-1, omtalt i Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten m.v. s. 150, 2. udgave 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag SIDE 2

3 Sundhedslovens b regulerer kommuners udlejning af lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst, jf. 227, samt til brug for udførelse af regionale ambulante sygehusydelser, jf. stk. 1. Udlejning af lokaler skal ske på markedsvilkår og i overensstemmelse med regionens sundhedsplan, jf. 205 b, stk. 2, som henviser til 206. I Karnovs lovsamling fremgår følgende note til bestemmelsen: Det forudsættes, at den enkelte kommune tilstræber mest mulig synergi mellem varetagelsen af sine egne opgaver på sundhedsområdet og de af regionens sundhedsopgaver, der løses lokalt. Den enkelte kommune bør i forbindelse med udlejning eller tilvejebringelse af lokaler m.v. efter 205 b således tilstræbe, at lokalerne er placeret i fysisk tilknytning til kommunens sundhedscenter eller lignende efter lokale behov. Kommunen kan anvende eksisterende byggeri, som f.eks. sygehusbebyggelse eller sundhedscentre, hvis det forekommer hensigtsmæssigt ud fra de lokale forhold. Det lægges til grund, at muligheden for at udleje eksisterende lokaler altid undersøges forud for beslutning om andre løsninger. Kommunens anvendelse af bestemmelsen forudsætter koordination med regionen, jf. 205 c. Det fremgår af 205 c, at regionsrådet og kommunalbestyrelsen koordinerer de aktiviteter, der er omfattet af 205 b. Disse aktiviteter skal drøftes i sundhedskoordinationsudvalget, jf Tårnby Kommunes udlejning af lokaler til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner efter overenskomst eller til brug for udførelse af regionale ambulante sygehusydelser, skal ske efter reglerne i sundhedslovens 205 b og c. Kommunens oplysninger tyder umiddelbart på, at visse af lejemålene i ejerlejlighed nr. 2 og 3 er omfattet af bestemmelsen i 205 b. For så vidt angår disse lejemål må det derfor bero på en fortolkning af bestemmelserne i sundhedsloven, om kommunen kan udleje til de pågældende formål. Vi skal derfor henvise kommunen til at rette henvendelse til Regionsrådet med henblik på koordinering og drøftelse 4 Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 som senest ændret ved lov nr af 27. december 2009 SIDE 3

4 af disse lejemål i overensstemmelse med sundhedslovens 205 c. Udlejning af øvrige lokaler i ejendommen For så vidt angår de lejemål, som ikke er omfattet af bestemmelsen i sundhedslovens 205 b, er det afgørende, om udlejningen vil være lovlig efter reglerne om udleje af overskudskapacitet, idet det forudsættes, at der ikke er et sagligt, kommunalt formål med udlejningen. Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det en betingelse, at der ikke må være tale om en bevidst planlagt overskudskapacitet, som er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale. En kommune, der ejer en ejendom, som den for en kortere eller længere periode ikke skal benytte til normale kommunale formål, kan udleje denne på markedsvilkår. 5 Kommunen har ikke pligt til at afhænde ejendommen, blot der er en vis mulighed for, at den senere kan anvendes til et kommunalt formål. Hvis kommunen kun delvist har brug for en ejendom, kan den overskydende kapacitet udlejes til formål, der normalt ikke er kommunale. 6 Det er vores vurdering, at Tårnby Kommune lovligt kan udleje visse af lejemålene i ejerlejlighed nr. 2 og 3 efter reglerne om overskudskapacitet. Det er en forudsætning, at udlejningen sker på markedsvilkår. Vi har i denne forbindelse lagt vægt på kommunens oplysning om, at det på sigt kunne være en mulighed at benytte ejendommen helt eller delvist til administrationsformål. 5 Jf. Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten m.v. s. 163, 2. udgave 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, som henviser til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af faste ejendomme, pkt Inger Mogensen & Dario Silic: Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis s. 155, 1. udgave 2004, Nyt Nordisk Forlag SIDE 4

5 Vi vil offentliggøre udtalelsen på vores hjemmeside i løbet af kort tid. Med venlig hilsen Christina Themsen fuldmægtig SIDE 5

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere