Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger m.v. (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejerlejligheder og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v.) 1 I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, som ændret ved 148 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr af 22. december 2010 og 1 i lov nr. 517 af 5. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 1 indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Udlejning af ustøttede private plejeboliger til kommunen eller regionen efter 56 i lov om almene boliger m.v., jf. lovens 143 r, og udlejning af ældreboliger til kommunen efter 17, stk. 4, i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap er omfattet af lov om leje af erhvervslokaler m.v.«2. Efter 59 c indsættes:» 59 d. Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed, afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. For ejere af ejerboliger gælder denne ret dog kun for ejere, der ikke ejer flere end én udlejet ejerbolig.«3. Efter 106 indsættes:» 106 a. Kommunalbestyrelsen kan på vegne af en lejer af en bolig som nævnt i stk. 2 indbringe en sag om vedligeholdelsesmangler og om huslejens størrelse for huslejenævnet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten samt fremsætte begæring over for Grundejernes Investeringsfond om udførelse af påbudte vedligeholdelsesarbejder, jf. 60 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Kommunalbestyrelsen afholder de udgifter, som sagen medfører, herunder sagsomkostninger, såfremt sagen indbringes for boligretten. Stk. 2. Udover i de i stk. 1 nævnte tilfælde kan kommunalbestyrelsen af egen drift indbringe en sag om vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet, såfremt en bolig, der udlejes til beboelse, på

2 klimaskærmen udefra vurderes at være behæftet med så væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler, at boligen vurderes at være mindre velegnet til beboelse, uden dog at boligen kan kondemneres efter reglerne i 76 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunalbestyrelsen kan endvidere indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten samt fremsætte begæring over for Grundejernes Investeringsfond om udførelse af de påbudte vedligeholdelsesarbejder, jf. 60 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.«4. I 113 a, stk. 3, nr. 2, ændres»af byggeloven«til:»af byggelovens 30«og efter»eller andre, «indsættes:»eller for i forbindelse med udlejning at benytte lokaler til beboelse, som ikke efter byggeloven lovligt må anvendes til beboelse,«. 2 I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010, som ændret ved 149 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr. 517 af 5. juni 2012, foretages følgende ændring: 1. Efter 25 c indsættes:» 25 d. Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed, afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. For ejere af ejerboliger gælder denne ret dog kun for ejere, der ikke ejer flere end én udlejet ejerbolig.«2. I 39, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter»hver sag«:», dog betales et beløb på kr. for sager efter 25 d og lejelovens 59 d«. 3. I 39, stk. 1, 4. pkt., ændres»beløbet er fastsat i 1998-niveau«med:»Beløbene er fastsat i 1998-niveau hhv niveau«. 3 I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010, som ændret ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 3 i lov nr. 517 af 5. juni 2012 og 2 i lov nr. 518 af 5. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 1 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Udlejning af almene boliger til virksomheder m.v. (juridiske personer) med henblik på videreudlejning til beboelse er omfattet af lov om leje af erhvervslokaler m.v. Udlejning af almene ældreboliger efter 56 i lov om almene boliger m.v. er ligeledes omfattet af lov om leje af erhvervslokaler m.v.«4 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011, lov nr af 28. december 2011, 1 i lov nr. 518 af 5. juni 2012 og lov nr. 556 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

3 1. I 161, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: Lokalerne udlejes til kommunen eller regionen efter reglerne i lov om leje af erhvervslokaler m.v. Loven træder i kraft den 1. april

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og formål 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene Gældende ret Lovforslaget Kommunalbestyrelsens indbringelse af sag for huslejenævnet på lejers vegne Kommunalbestyrelsens indbringelse af vedligeholdelsessag for huslejenævnet af egen drift 2.2. Udvidelse af frakendelsesordningen Gældende ret Lovforslaget 2.3 Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger Gældende ret Lovforslaget 2.4 Udlejning af almene boliger m.v Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene 3.2 Udvidelse af frakendelsesordningen 3.3 Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger 3.4 Udlejning af almene boliger m.v. 3.5 Samlede økonomiske og administrative konsekvenser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget indeholder 4 elementer: Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af ordningen om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme, forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v. (juridiske personer). Som led i regeringens indsats imod den spekulative udlejning af dårlige boliger, som især foregår i landdistrikterne, foreslås, at såfremt kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at en udlejet bolig generelt fremstår i en meget dårlig stand, og lejeren efter kommunalbestyrelsens opfordring ikke ønsker at give kommunalbestyrelsen fuldmagt til at indbringe en sag om udbedring af vedligeholdelsesmanglerne for huslejenævnet, skal kommunalbestyrelsen selv kunne indbringe en sådan sag.

5 Det forekommer at være et stigende problem, at ejere udlejer lokaler til beboelse, som ikke lovligt kan anvendes hertil. Dette ses bl.a. af mediernes dækning af denne problemstilling. Denne form for udlejning finder regeringen generelt uacceptabel. Det foreslås derfor med et forebyggende sigte at udvide frakendelsesordningen til også at omfatte gentagelsestilfælde på dette område. En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening har i dag ingen mulighed for at få godkendt den leje, som de påtænker at udleje boligen for. Med henblik på at give både udlejer og lejer større sikkerhed i lejeforholdet foreslår regeringen, at ejeren kan anmode huslejenævnet om at fastsætte den leje, som lovligt kan opkræves for den pågældende lejlighed. Som et led i ordningen foreslås, at forhåndsgodkendelsen fuldt ud betales af brugeren. Endelig foreslås det præciseret, at udlejning af almene boliger til en virksomhed med henblik på videreudlejning til beboelse og udlejning af forskellige typer ældreboliger til kommuner og regioner som aflastningsboliger sker efter erhvervslejelovens regler. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 1) Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene 2) Udvidelse af frakendelsesordningen 3) Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger 4) Udlejning af almene boliger m.v. 2.1 Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene Gældende ret Lejeforhold er et privatretligt forhold, der indgås mellem en udlejer og en lejer. Med reglerne i lejelovgivningen er der skabt mulighed for, at parterne kan indbringe tvister, herunder uenighed om det lejedes stand samt huslejens størrelse for huslejenævnet. Nævnet behandler sagen på grundlag af officialprincippet, hvorefter sagens oplysning beror på nævnet selv. Parterne kan dog pålægges at fremlægge oplysninger, som den enkelte part er i besiddelse af, og manglende fremlæggelse kan af nævnet tillægges processuel skadevirkning for den pågældende part. Med reglerne er der skabt en enkel adgang for parterne i et lejeforhold til at få afgjort tvister. Eftersom lejeforholdet er af privatretligt karakter, er lejeaftalen som udgangspunkt alene bindende for aftalens parter. Det vil af samme grund almindeligvis alene være parterne, der kan påberåbe sig aftalens indhold samt anfægte dette. Efter lejelovens 19 påhviler det udlejeren at vedligeholde det lejede. Dette gælder såvel den udvendige vedligeholdelse som den indvendige vedligeholdelse. Denne regel kan dog fraviges således, at parterne kan fastlægge den nærmere fordeling af vedligeholdelsespligten i lejekontrakten. Det er ikke ualmindeligt, at den indvendige vedligeholdelse, som alene omfatter maling, hvidtning og tapetsering, påhviler lejeren, hvorimod det sjældent forekommer, at større dele af den udvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. Som en del af huslejen anses lejeren at betale for vedligeholdelse. Den konkrete fordeling af vedligeholdelsespligten vil derfor skulle påvirke huslejens størrelse, således at lejen skal reduceres svarende til den del af vedligeholdelsespligten, som påhviler lejeren. Opstår der i lejeforholdet uenighed om, hvorvidt en part konkret overholder sin vedligeholdelsespligt, kan sagen efter lejelovens 106 indbringes for huslejenævnet. Nævnet træffer afgørelse ved at tage stilling til, om der foreligger en vedligeholdelsesmangel og i givet fald, hvem af parterne det påhviler at afhjælpe den pågældende vedligeholdelsesmangel. I kommuner, hvor boligreguleringsloven er gældende (regulerede kommuner), kan huslejenævnet efter lovens 22, stk. 3, pålægge udlejeren at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder inden for nærmere fastsatte frister. Såfremt udlejeren ikke overholder nævnets afgørelse, herunder fristerne, kan lejeren i henhold til boligreguleringslovens 60 opfordre Grundejernes Investeringsfond til at udføre arbejderne for ejerens regning. Fonden kan kun afvise at udføre arbejderne, hvis der gør sig særlige forhold gældende for ejendommen, herunder hvis ejendommens økonomi ikke giver mulighed for at udføre arbejderne. I så fald skal fonden meddele dette til huslejenævnet, som herefter skal træffe afgørelse om, at ejendommen skal tages under

6 tvangsadministration efter reglerne i lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 17. september I kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke er gældende (uregulerede kommuner), kan huslejenævnet ikke give udlejeren påbud om at udføre vedligeholdelsesarbejder men alene tage stilling til, hvem vedligeholdelsespligten påhviler. Hvis ikke udlejeren frivilligt udfører vedligeholdelsesarbejderne, kan lejeren i stedet indbringe sagen for boligretten med påstand om, at udlejeren tilpligtes at udføre de pågældende vedligeholdelsesarbejder. Huslejenævnsafgørelsen vil, såfremt udlejeren ikke har anket denne, have en betydelig bevisværdi i en sådan efterfølgende sag ved boligretten. Lejeloven indeholder i kapitel XVIII A en mulighed for ved straffedom at frakende en udlejer retten til at administrere udlejningsejendomme i tilfælde, hvor udlejeren gentager handlinger, der er i strid med nærmere bestemte regler i lejelovgivningen m.v., herunder hvis udlejeren er idømt straf der for. Under denne ordning kan udlejeren frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis Grundejernes Investeringsfond i tre eller flere tilfælde inden for 10 år har tvangsudført vedligeholdelsesarbejder. Det påhviler Grundejernes Investeringsfond at indbringe sagen for anklagemyndigheden, når fonden 3 gange har udført vedligeholdelsesarbejder for den samme udlejer. Efter de gældende regler kan kommunalbestyrelsen ikke indbringe en sag for huslejenævnet på lejerens vegne med henvisning til, at en udlejet bolig fremstår i en meget dårlig stand. I boligstøttelovens 11, stk. 2, findes en sådan hjemmel for kommunalbestyrelsen til at indbringe en sag for huslejenævnet om huslejens størrelse, hvis lejen i væsentlig grad overstiger den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse. Denne mulighed eksisterer i situationer, hvor en lejer har ansøgt om boligstøtte. Kommunalbestyrelsen er i sådanne tilfælde part i sagen for huslejenævnet om lejens størrelse og under boligrettens eventuelle senere behandling af spørgsmålet, og kommunens adgang til at rejse sag efter bestemmelsen forudsætter således ikke fuldmagt fra lejeren. Det fremgår af byfornyelseslovens 75, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, og gribe ind, hvor disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Tilsynsforpligtelsen gælder alle boliger og opholdsrum, som faktisk anvendes til bolig eller ophold uanset ejerforhold. Det er dog først og fremmest ejerens ansvar, at bygninger ikke er sundheds- eller brandfarlige for personer, der bor eller opholder sig i dem Lovforslaget Lovforslaget er et led i indsatsen imod den spekulative udlejning af dårlige boliger, som særligt finder sted i landdistrikterne. Der er typisk tale om, at visse personer systematisk opkøber ubeboede boliger som regel fritliggende enfamiliehuse der fremstår i en meget dårlig stand, og derfor kan erhverves til en meget lav pris. Boligen lejes efterfølgende ud til boligsøgende til en leje, der ligger langt over det lejedes værdi. Endvidere iagttager udlejer efter lejemålets indgåelse ikke sin vedligeholdelsespligt. Ofte er der tale om en lejer, som enten ikke har ressourcer til at rejse en sag omkring lejemålets vedligeholdelsestilstand, eller som ikke har et ønske om at involvere det offentlige, herunder huslejenævnet. Der bliver derfor ikke rejst sag ved huslejenævnet, selv om boligens dårlige stand umiddelbart indikerer, at der kan være tale om et betydeligt misforhold imellem boligens leje- og brugsværdi og huslejens størrelse. Det har i praksis vist sig, at det åbenbart kan være en lukrativ forretning at drive denne form for udlejning. Der er tale om en udlejningsform, som resulterer i, at familier og husstande bor til leje i boliger, der kan være i så ringe stand, at beboelse kan være eller vil blive forbundet med sundhedsfare, fx i forbindelse med skimmelsvampsforekomster. Den gældende lovgivning giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at nedlægge forbud mod, at en bygning eller en del af denne benyttes til beboelse eller ophold for mennesker (kondemnering) efter byfornyelseslovens 76. Dette forudsætter, at bygningens benyttelse skønnes forbundet med sundhedsfare eller brandfare. Hvis dette er tilfældet, kan den foreslåede ordning ikke anvendes. Endvidere har kommunalbestyrelsen som nævnt ovenfor mulighed for at indbringe sager for huslejenævnet, når en lejer søger om boligstøtte, og kommunen i den forbindelse bliver opmærksom på, at der er et misforhold mellem det lejedes værdi og huslejens størrelse, jf. boligstøttelovens 11, stk. 2. Med henblik på at udvide kommunernes mulighed for at dæmme op for den spekulative udlejning af meget dårlige boliger, som dog ikke kan kondemneres efter byfornyelseslovens 76, foreslås med dette lovforslag

7 at give kommunalbestyrelsen mulighed for at indbringe sager om vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet principalt ved fuldmagt fra lejeren og subsidiært af egen drift. Adgangen omfatter de meget dårlige boliger, som dog ikke kan kondemneres efter byfornyelseslovens 76, idet kommunalbestyrelsen i så fald skal træffe afgørelse om kondemnering af den pågældende bolig. Lovforslaget skal hermed ses som et supplement til de øvrige reaktionsmuligheder, der findes i den gældende lovgivning, herunder det ovenfor anførte, samt byggelovgivningens bestemmelser om påbud om afhjælpning af farefremkaldende vedligeholdelsesmangler og om at holde ejendommen i sømmelig stand, jf. byggelovens Kommunalbestyrelsens indbringelse af sag for huslejenævnet på lejers vegne Med den foreslåede bestemmelse i 106 a, stk. 1, skabes der mulighed for, at kommunen på vegne af lejer kan indbringe en sag om vedligeholdelsesmangler og om lejens størrelse for huslejenævnet. Der er tale om en særlig mandatarordning, hvorefter kommunalbestyrelsen afholder eventuelle omkostninger forbundet med sagen, herunder eventuelle sagsomkostninger, såfremt sagen indbringes for boligretten. Med ordningen vil kommunen på lejerens vegne kunne indbringe sagen for huslejenævnet. Såfremt der efterfølgende rejses en sag ved boligretten, finder retsplejelovens almindelige bestemmelser om rettergangsfuldmægtige anvendelse. Dette indebærer bl.a., at der skal gives møde ved advokat, medmindre sagen behandles under småsagsprocessen jf. herved retsplejelovens 131 og 260, stk. 5. Ordningen omfatter kun boliger i dårlig vedligeholdelsestilstand som nærmere bestemt i det foreslåede stk. 2 Bestemmelsen kan tænkes anvendt i den situation, hvor kommunalbestyrelsen eksempelvis i forbindelse med udførelse af sin tilsynspligt efter byfornyelseslovens 75 bliver opmærksom på, at en bolig, som lejes ud til beboelsesformål, er behæftet med væsentlige vedligeholdelsesmangler, der dog ikke kan føre til påbud om kondemnering. I dette tilfælde vil kommunen efter den foreslåede bestemmelse i stk. 1 med lejerens accept kunne indbringe en sag om lejens størrelse eller om vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet. Den foreslåede mandatarordning stiftes ved lejerens viljeserklæring til kommunen. Der er ikke med den foreslåede bestemmelse foreskrevet særlige formkrav til en sådan fuldmagtserklæring. Baggrunden for den foreslåede ordning er, at de lejere, som oftest bliver ofre for en boligspekulants udlejning af boliger, der er i meget dårlig vedligeholdelsestilstand, i mange tilfælde ikke har ressourcer til eller forudsætninger for at rejse en sag for huslejenævnet. Med den foreslåede bestemmelse, gives kommunalbestyrelsen en mulighed for at tilbyde sådanne udsatte lejere at føre sagen for dem. Det vurderes, at førelsen af en sådan sag også kan være i kommunens egen interesse. Den foreslåede bestemmelse kan således være et redskab til at dæmme op for spekulativ boligudlejning med de sociale konsekvenser m.v. som dette kan have. Huslejenævnets behandling af sagen sker på grundlag af de gældende bestemmelser i lejelovgivningen, hvorom der er nærmere redegjort i pkt Huslejenævnet vil således skulle tage stilling til, hvem af parterne det påhviler at udbedre de pågældende vedligeholdelsesmangler. Endvidere vil huslejenævnet i regulerede kommuner efter boligreguleringslovens 22, stk. 3, kunne påbyde udlejeren at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder indenfor nærmere fastsatte frister. Overholder udlejeren ikke huslejenævnets påbud, kan kommunalbestyrelsen efter boligreguleringslovens 60 anmode Grundejernes Investeringsfond om at udføre arbejderne for udlejerens regning. I uregulerede kommuner har huslejenævnet ikke hjemmel til at påbyde udlejeren at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder. Nævnet kan alene træffe afgørelse om, hvem af parterne det påhviler at udføre de pågældende vedligeholdelsesarbejder. I disse områder må sagen indbringes for boligretten, hvis arbejderne ønskes gennemtvunget. I en sådan sag vil en upåanket huslejenævnsafgørelse om udlejerens vedligeholdelsespligt kunne indgå i bevisførelsen Kommunalbestyrelsens indbringelse af vedligeholdelsessag for huslejenævnet af egen drift I visse tilfælde må det imidlertid forventes, at lejeren selv med kommunens tilbud om at føre sagen for dem ikke ønsker, at spørgsmålet om lejemålets stand eller lejens størrelse indbringes for huslejenævnet. Det kan fx være i tilfælde, hvor lejeren frygter udlejers reaktion. I disse tilfælde kan kommunen stå i en situation, hvor der efter de gældende regler ikke kan rejses en sag over for udlejer, selv om det er tydeligt, at der er tale om spekulativ udlejning af meget dårlige boliger. Det foreslås derfor, at der med 106 a, stk. 2, bliver indført en mulighed for, at kommunalbestyrelsen af egen drift kan indbringe sager om vedligeholdelsesmangler i en udlejet bolig for huslejenævnet. Forslaget tager som stk. 1 sigte på boliger med væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler på klimaskærmen,

8 hvor lejeren ikke ønsker at give kommunalbestyrelsen fuldmagt til at indbringe sagen. Væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler på boligens klimaskærm kan bl.a. være huller i og andre skader på tag, revner i og andre skader på murværk, herunder sætningsskader, utætte og revnede vinduer, der gør boligen mindre velegnet til beboelse, forudsat at manglen, såfremt vedligeholdelsen ikke udføres, vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte med den virkning, at bygningen nedbrydes. Med bestemmelsen kan kommunalbestyrelsen gribe ind overfor udlejeren og sikre en vis vedligeholdelsestilstand, når denne vælger at lave en forretning ud af at udleje boliger til private personer til beboelsesformål. Den foreslåede ordning, der giver kommunalbestyrelsen en selvstændig adgang til at indbringe spørgsmål om vedligeholdelsespligt for huslejenævnet, tager som det foreslåede stk. 1 sigte på de boliger, der ikke er i så dårlig stand, at de er kondemnable, og som kommunerne efter gældende lovgivning dermed ikke har mulighed for at skride ind overfor med reglerne i byfornyelsesloven, men som dog er i en så dårlig vedligeholdelsestilstand, at det vurderes, at vedligeholdelsesarbejder bør søges gennemtvunget. Som anført vil der være tale om vedligeholdelsesmangler, der såfremt vedligeholdelse ikke udføres - vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte med den virkning, at bygningen nedbrydes. Såfremt boligen er i så dårlig, at den kan kondemneres, kan den foreslåede ordning ikke anvendes, idet kommunalbestyrelsen i så fald skal træffe afgørelse om, at boligen kondemneres. Huslejenævnets behandling af sagen sker på grundlag af de gældende bestemmelser i lejelovgivningen, hvorom der er nærmere redegjort i pkt Udvidelse af frakendelsesordningen Gældende ret Lejeloven indeholder i kapitel XVIII A en ordning, hvorefter en udlejer i nærmere bestemte tilfælde kan frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme. Ordningen kan bringes i anvendelse overfor udlejere, som ejer flere end én udlejet lejlighed, og har til formål at ramme de tilfælde, hvor en udlejer gentager den retsstridige handling. Efter de gældende regler sanktionerer ordningen ikke udlejning af lokaler til beboelse, som ikke lovligt må bebos i henhold til byggelovgivningen Lovforslaget Da det ifølge pressens dækning forekommer at være et stigende problem, at ejere udlejer lokaler til beboelse, som ikke lovligt kan anvendes hertil, foreslås det at udvide frakendelsesordningen til også at omfatte gentagelsestilfælde på dette område. Efter forslaget vil frakendelse således tillige kunne ske, hvis en udlejer to eller flere gange er idømt bødestraf for at benytte lokaler til beboelse, som ikke lovligt må anvendes til beboelse efter byggeloven, når benyttelsen er sket som et led i et lejeforhold om en bolig. 2.3 Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger Gældende ret Efter de gældende regler har en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening ingen mulighed for at få godkendt den leje, som de påtænker at udleje boligen for. Ofte fastsættes lejen af ejeren selv uden, at denne har særlig kendskab til lejelovgivningens regler om huslejefastsættelse. Som følge heraf sker der i nogle tilfælde udlejning til en husleje, som overstiger den lovlige leje. Hvis lejeren rejser sag om huslejens størrelse for huslejenævnet, vil huslejenævnet derfor nedsætte huslejen. Selv om dette er helt i overensstemmelse med de gældende regler, kan det ikke afvises, at dette i nogle tilfælde kommer helt bag på udlejeren Lovforslaget For at skabe større gennemskuelighed i reglerne og dermed give ejere af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening bedre mulighed for at sikre sig imod en uforudset lejenedsættelse, og at vurdere, om det er formålstjeneligt at udleje boligen, foreslås det, at ejeren skal kunne anmode huslejenævnet om at forhåndsgodkende lejen. Det foreslås, at ordningen skal gælde for ejere, som kun ejer eller har brugsret til én lejlighed, som påtænkes udlejet. Forslaget rettes hermed imod de uprofessionelle ejere, som ikke driver udlejning erhvervsmæssigt. Det foreslås samtidig, at ordningen finansieres ved fuld brugerbetaling for at undgå konkurrenceforvridning. En forhåndsgodkendelse er bindende og kan derfor ikke ved en senere sag imellem ejeren og den kommende lejer ændres, hverken af huslejenævnet eller af retten.

9 2.4 Udlejning af almene boliger m.v Gældende ret Hvis almene boliger på grund af ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder ikke kan udlejes til beboelse, kan de udlejes til andet end beboelse. Hvis boligerne i denne situation udlejes til en virksomhed til fx kontorformål, er der tale om udlejning efter erhvervslejeloven. Hvis der derimod sker udlejning til en virksomhed med henblik på videreudlejning til beboelse, er det uklart, efter hvilket regelsæt udlejningen til virksomheden skal ske. Almene ældreboliger og ustøttede private plejeboliger kan efter almenboligloven lejes af kommunen/regionen med henblik på, at kommunen/regionen stiller dem til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Loven indeholder imidlertid ingen regler om, hvilke regler der regulerer lejeforholdet mellem udlejeren og kommunen/regionen, men det antages, at der er tale om lejeforhold omfattet af erhvervslejeloven. Det samme gælder for så vidt angår ældreboliger efter ældreboligloven, der udlejes til kommunen til samme formål. Lovgivningen regulerer heller ikke selve udlejningen af de i almenboliglovens kapitel 12 nævnte institutioner og boliger Lovforslaget For at skabe klarhed over retstilstanden ved udlejninger af almene boliger til virksomheder m.v. med henblik på videreudlejning til beboelse foreslås det præciseret, at sådanne udlejninger er omfattet af erhvervslejeloven. Det foreslås ligeledes præciseret, at udlejning af almene ældreboliger, ældreboliger efter ældreboligloven og ustøttede private plejeboliger som aflastningsboliger til kommunen eller regionen også er omfattet af erhvervslejeloven. Det foreslås endvidere præciseret, at de i almenboliglovens kapitel 12 nævnte institutioner og boliger skal udlejes til kommunen eller regionen efter reglerne i erhvervslejeloven. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Nedenfor gennemgås økonomiske og administrative konsekvenser af de enkelte delelementer i lovforslaget. I afsnit 3.5. sammenfattes lovforslagets samlede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 3.1 Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene Det forventes, at forslaget vil få en præventiv effekt på den meget lille gruppe af udlejere, der foretager spekulativ udlejning af dårlige boliger især i landdistrikterne. Forslaget skønnes derfor ikke at være forbundet med nævneværdigt ekstraarbejde for huslejenævnene og dermed heller ikke at medføre kommunale merudgifter. Forslaget vurderes ikke at ville have øvrige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 3.2 Udvidelse af frakendelsesordningen Forslaget vil medføre en begrænset skærpelse af de eksisterende frakendelsesregler. Det forventes derfor, at forslaget vil få en præventiv effekt på udlejere, der gentager en retsstridig handling. Forslaget skønnes derfor ikke at medføre nogen nævneværdig stigning i huslejenævnenes arbejde og dermed heller ikke at medføre kommunale merudgifter. Forslaget vurderes ikke at ville have øvrige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 3.3 Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger Forslaget har konsekvenser for antallet af sager, der indbringes for huslejenævnene. Den foreslåede kompetence for nævnene til at forhåndsgodkende huslejen vil øge sagsmængden. Dette vil dog ikke medføre kommunale merudgifter, fordi der indføres fuld brugerbetaling. Modsat vil der efterfølgende ske en begrænset reduktion i antallet af sager, da huslejefastsættelsen ikke efterfølgende kan indbringes for nævnet af lejerne. Den efterfølgende reduktion i antallet af indbragte sager skønnes med betydelig usikkerhed at ligge i

10 størrelsesordenen 200 sager pr. år. Under forudsætning af, at udgifterne pr. sag udgør kr., vil de årlige kommunale administrative mindreudgifter ligge på i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. (2012-priser). Der skønnes ikke mindreudgifter i 2013, som følge af, at der må påregnes en periode før effekten af forhåndsgodkendelsen indvirker i reduktionen af indbragte sager. Det skønnes med nogen usikkerhed, at forslagets samlede konsekvenser for huslejerne ikke har nævneværdige afledte konsekvenser for de offentlige udgifter til individuel boligstøtte. 3.4 Udlejning af almene boliger til virksomheder m.v. Det vurderes, at forslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige, idet der er tale om en præcisering af reglerne for udlejninger af almene boliger til virksomheder, samt at omfanget at den type udlejning er yderst begrænset. 3.5 Samlede økonomiske og administrative konsekvenser I tabellen er vist de samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget for staten, kommunerne og regionerne, jf. afsnit Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for staten og regionerne. Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner (Mio. kr., 2012-prisniveau) Staten 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunerne 0,0-0,8-0,8-0,8 Regionerne 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0-0,8-0,8-0,8 Anm.: En negativ værdi angiver en mindreudgift. De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forhold til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Høring Lovforslaget har været i høring hos følgende organisationer m.v.: Advokatrådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Udlejere, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Forsikring og Pension, Grundejernes Investeringsfond, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Kommunernes Landsforening, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret og Præsidenten for Østre Landsret.

11 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for Kommunale mindreudgifter på Ingen stat, kommuner og regioner 0,8 mio. kr. i 2014 og frem Administrative konsekvenser De administrative konsekvenser Ingen for det offentlige er fuldt brugerfinansierede. Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Ustøttede private plejeboliger kan efter almenboliglovens 56, jf. lovens 143 r, lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Den person, som på denne måde får stillet en aflastningsbolig til rådighed, er ikke lejer, men kommunen/regionen er lejer. Det fremgår dog ikke af bestemmelserne efter hvilke regler. Det antages imidlertid, at der er tale om lejeforhold efter erhvervslejeloven, hvilket nu foreslås præciseret. Ældreboliger efter ældreboligloven kan også udlejes til kommunen med henblik på, at kommunen stiller dem til rådighed som aflastningsboliger, jf. ældreboliglovens 17, stk. 4. Af de samme grunde som anført ovenfor foreslås det præciseret, at udlejning til kommunen er et lejeforhold reguleret af erhvervslejeloven. Til nr. 2 Efter de gældende regler har en ejer af en enkelt ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening ingen mulighed for at få godkendt den leje, som de påtænker at udleje boligen for. Der er som udgangspunkt tale om personer uden særlig kendskab til lejelovgivningen, og det er ikke almindeligt, at disse ejere antager den professionelle rådgivning, som udbydes af advokater, ejendomsformidlere og lignende. Dette har i praksis medført, at der ofte sker udlejning til en husleje, som overstiger det, som lejelovgivningen giver mulighed for. Klager lejeren over huslejen til huslejenævnet, nedsætter nævnet - ofte helt uventet for ejeren den aftalte leje med virkning for fremtiden og i nogle tilfælde med tilbagevirkende kraft. For at give disse ejere mulighed for at sikre sig imod en sådan uforudset lejenedsættelse, og at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at leje ud foreslås det, at der indføres en forhåndsgodkendelsesordning for denne type af lejeforhold, hvorefter ejeren kan anmode huslejenævnet om at fastsætte den leje, som lovligt kan opkræves for den pågældende lejlighed. Det foreslås, at ordningen skal gælde for ejere, som kun ejer eller har brugsret til én lejlighed, som påtænkes udlejet. Forslaget rettes hermed imod de uprofessionelle ejere, som ikke driver udlejning erhvervsmæssigt. Det foreslås samtidig, at ordningen finansieres ved fuld brugerbetaling for at undgå konkurrenceforvridning. En forhåndsgodkendelse er bindende og kan derfor ikke ved en senere sag imellem ejeren og den kommende lejer ændres, hverken af huslejenævnet eller af retten.

12 Til nr. 3 Bestemmelsen i 106 a er ny og indeholder regler, der skal give kommunerne yderligere muligheder for at imødegå spekulativ udlejning af boliger, som er i meget dårlig stand. Denne form for udlejningsvirksomhed finder særligt sted i landdistrikterne. Om baggrunden for bestemmelsen henvises til pkt i de almindelige bemærkninger. Efter bestemmelsens stk. 1 foreslås, at der indføres en særlig mandatarordning, hvorefter kommunalbestyrelsen på vegne af en lejer kan indbringe en sag om vedligeholdelsesmangler og om huslejens størrelse for huslejenævnet. Bestemmelsen vil fx kunne bringes i anvendelser i de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen i forbindelse med udførelse af sin tilsynsforpligtelse efter byfornyelseslovens 75 bliver opmærksom på, at en bolig, som lejes ud til beboelsesformål, er behæftet med væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler som nærmere fastlagt i det foreslåede stk. 2. I sådanne tilfælde vil kommunen kunne tage kontakt til lejeren for at opnå den pågældendes samtykke til, at der føres en sag ved huslejenævnet. Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 vil dog også kunne finde anvendelse i andre tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen på anden vis er blevet bekendt med, at den konkrete bolig, der udlejes til beboelsesformål, er i en mangelfuld vedligeholdelsestilstand. Den foreslåede mandatarordning stiftes ved lejers viljeserklæring til kommunen. Der er med lovforslaget ikke opstillet materielle eller formelle formkrav til denne viljeserklæring. Lejeren vil som fuldmagtsgiver bindes af kommunalbestyrelsens handlinger og undladelser inden for fuldmagtens grænser. Fuldmagten ophører, såfremt lejeren tilbagekalder bemyndigelsen, og udlejeren som modpart har fået meddelelse herom. Som anført under de almindelige bemærkninger vil kommunen kunne repræsentere lejeren i forbindelse med huslejenævnssagen. Hvis sagen indbringes for boligretten, vil de almindelige regler om rettergangsfuldmægtige i retsplejeloven finde anvendelse, hvilket bl.a. betyder, at kommunen som udgangspunkt skal lade sagen føre af en advokat. Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 1 afholder kommunen de udgifter, som sagen medfører, herunder sagsomkostninger, såfremt sagen indbringes for boligretten enten af kommunalbestyrelsen på lejerens vegne eller af udlejer. I de tilfælde, hvor kommunen har indbragt en sag ved huslejenævnet, og udlejer efterfølgende indbringer sagen for boligretten, vil kommunalbestyrelsen således skulle afholde udgifterne ved sagens førelse, jf. bestemmelsens 3. pkt. Når kommunalbestyrelsen har indbragt en sagen for huslejenævnet, skal nævnet vurdere, om der er tale om vedligeholdelsesmangler af et omfang, som forudsat i den foreslåede bestemmelse. Hvis dette er tilfælde, kan huslejenævnet tage stilling til, hvilke vedligeholdelsesmangler det påhviler udlejeren at udføre. I kommuner, hvor boligreguleringsloven er gældende de såkaldte regulerede kommuner kan huslejenævnet i henhold til boligreguleringsloven 22, stk. 3, pålægge udlejeren at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder og fastsætte nærmere frister for de enkelte arbejders fuldførelse. Dette gælder tillige for sager, der indbringes efter det foreslåede stk. 2. Dog kan huslejenævnet i sager indbragt efter stk. 1 - i modsætning til efter stk. 2 - give påbud om såvel udvendige som indvendige vedligeholdelsesarbejder, da det forudsættes, at lejeren vil give huslejenævnet adgang til boligen. Huslejenævnet kan samtidig nedsætte huslejen med et beløb, der svarer til den brugsværdiforringelse, som vedligeholdelsesmanglen udgør. I uregulerede kommuner, kan huslejenævnet alene tage stilling til, hvem af parterne det påhviler at udbedre de pågældende vedligeholdelsesmangler. Hvis de pågældende vedligeholdelsesarbejder ønskes gennemtvunget, må sag herom indbringes for boligretten. Endvidere kan huslejenævnet tage stilling til den aftalte husleje, og såfremt den anses at overstige det, som følger af lejelovgivningen, kan nævnet som i andre sager om huslejens størrelse nedsætte huslejen. Denne mulighed gælder ikke i sager, der er indbragt efter stk. 2. Når der foreligger en endelig afgørelse fra huslejenævnet, følger det af den foreslåede bestemmelse, at kommunen kan indbringe sagen for boligretten. Endvidere kan kommunen, hvis der i huslejenævnets afgørelse i henhold til boligreguleringslovens 22, stk. 3, er fastsat frister for de vedligeholdelsesarbejder, som udlejer har fået påbud om at udføre, og udlejer ikke overholder disse frister, gøre huslejenævnet opmærksom herpå med henblik på, at forholdet indberettes til Grundejernes Investeringsfond, jf. reglerne i lejelovens kapitel XVIII A om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

13 Det bemærkes i den forbindelse at Grundejernes Investeringsfond administrerer ordningen med frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme i tilfælde, hvor en udlejer ikke iagttager påbud om vedligeholdelse, som huslejenævnene giver, og sørger for, at sagen overgives til anklagemyndigheden, når der er registreret 3 eller flere tilfælde indenfor 10 år, med det formål, at der rejses sag om frakendelse af administrationsretten. Samtidig kan kommunen i henhold til boligreguleringslovens 60 på lejerens vegne anmode Grundejernes Investeringsfond om at udføre de påbudte vedligeholdelsesarbejder for ejerens regning, når den af huslejenævnet fastsatte frist er udløbet, og arbejderne ikke er udført. Grundejernes Investeringsfond kan under henvisning til ejendommens særlige forhold afvise at udføre de pågældende arbejder. Sådanne særlige forhold vil efter omstændighederne kunne være, at der ikke er rimelig sammenhæng imellem udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne og ejendommens anslåede værdi i øvrigt. I så fald skal huslejenævnet beslutte, at ejendommen skal under tvangsadministration i henhold til tvangsadministrationsloven. Særligt i forhold til huslejenævnets eventuelle afgørelse om huslejens størrelse bemærkes det, at en eventuel håndhævelse heraf vil bero på lejeaftalens parter. Kommunalbestyrelsen gives således ikke med ordningen adgang til at gøre denne del af huslejenævnets afgørelse gældende i forhold til udlejer. I stk. 2 foreslås, at kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor en bolig i meget dårlig vedligeholdelsestilstand udlejes til beboelsesformål, af egen drift kan indbringe en sag ved huslejenævnet mod udlejer. En forudsætning for at kommunen kan søge sagen rejst ved huslejenævnet er, at der er tale om så væsentlige og alvorligere vedligeholdelsesmangler på boligens klimaskærm, at boligen umiddelbart vurderes at være i mindre velegnet stand til beboelse på grund af flere og/eller omfattende synlige mangler. Da kommunalbestyrelsen og huslejenævnet ikke kan forlange at få adgang til ejendommen, skal der være tale om mangler, som kan konstateres udefra. Der vil således skulle være tale om flere og/eller omfattende mangler, som kan konstateres udefra, herunder nedslidt tag med synlige utætheder, mangelfuldt vedligeholdt murværk med revner og afskalning, herunder sætningsskader, nedslidte vinduer med utætheder og revnede ruder og træværk med synlige råd- og svampeangreb samt meget ringe vedligeholdte og tilgroede udenoms- og adgangsarealer. Det er væsentligt at understrege, at der skal være tale om boliger, der samlet set er i en så dårlig vedligeholdelsestilstand, at de udefra vurderes at være mindre egnede til beboelse. Der skal dermed være tale om vedligeholdelsesmangler, der såfremt de ikke udbedres - vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte med den virkning, at bygningen nedbrydes. Manglerne skal dermed være så væsentlige, at boligen er i risiko for på kortere sigt at blive kondemnabel, såfremt vedligeholdelsesmanglerne ikke afhjælpes. Kommunalbestyrelsen vil alene kunne søge en sag rejst ved huslejenævnet, såfremt der er tale om væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler. Der skal endvidere efter huslejenævnets vurdering være tale om væsentlige og alvorlige vedligeholdelsesmangler, før nævnet på kommunens foranledning uden medvirken fra lejeren kan påbyde udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder på boligen. Bestemmelsens anvendelsesområde vil således være boliger, der er udlejet til beboelsesformål, og som vurderes at være ivære i fremskreden eller begyndende ikke uvæsentlig forfald. Ordningen kan dog ikke anvendes på boliger, der er i så dårlig stand, at de i byfornyelseslovens forstand udgør en sundhedsfare for beboerne og derfor vil skulle kondemneres efter byfornyelseslovens 76. Det bemærkes dog samtidig, at der kan være tale om vedligeholdelsesmangler af en karakter, som vil kunne udløse påbud om afhjælpning efter byggelovens bestemmelser om farefremkaldende vedligeholdelsesmangler, jf. byggelovens 14. Sådanne påbud vil kunne meddeles sideløbende med en indbringelse af en sag for huslejenævnet om afhjælpning. I forbindelse med sager rejst efter stk. 2, vil der være behov for, at huslejenævnet foretager en besigtigelse af boligen. Da nævnet imidlertid, jf. ovenfor, ikke har hjemmel til at kræve adgang til ejendommen, vil besigtigelsen skulle ske udefra, medmindre lejeren giver huslejenævnet adgang til boligen. Hvis huslejenævnet træffer afgørelse om, at der er tale om en bolig i en vedligeholdelsesstand som nævnt i det foreslåede stk. 2, kan nævnet i regulerede kommuner efter boligreguleringslovens 22, stk. 3, påbyde udlejeren at udføre nærmere bestemte vedligeholdelsesarbejder inden for bestemte frister, jf. nærmere ovenfor. I uregulerede kommuner kan nævnet alene tage stilling til vedligeholdelsespligtens fordeling, mens en sag om gennemtvingelse af vedligeholdelsesarbejderne må indbringes for boligretten.

14 Det er kommunalbestyrelsen og ikke lejer der er part i såvel nævns- som retssager rejst efter stk. 2. Det er derfor kommunalbestyrelsen, der kan indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten, og herefter eventuelt anke boligrettens afgørelse efter de almindelige regler herom. Indbringer udlejeren huslejenævnets afgørelse for boligretten, er det endvidere alene kommunalbestyrelsen, der skal indstævnes. Ligesom efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen også i sager rejst efter stk. 2 i henhold til boligreguleringslovens 60 anmode Grundejernes Investeringsfond om at udføre de påbudte vedligeholdelsesarbejder for ejerens regning, når den af huslejenævnet fastsatte frist er udløbet, og arbejderne ikke er udført. Dette forudsætter dog, at boligreguleringsloven er gældende for den pågældende. I de uregulerede kommuner har Grundejernes Investeringsfond ikke hjemmel til at udføre arbejderne for ejerens regning. Til nr. 4 Lejeloven indeholder i kapitel XVIII A en ordning, hvorefter en udlejer i nærmere bestemte tilfælde kan frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme. Ordningen kan bringes i anvendelse overfor udlejere, som ejer flere end én udlejet lejlighed, og har til formål at ramme de tilfælde, hvor en udlejer gentager en retsstridig handling. Frakendelse kan således ske, hvis udlejeren to gange er idømt bøde- eller fængselsstraf efter lejeloven, boligreguleringsloven eller byfornyelsesloven, to gange er idømt bødestraf efter byggeloven for at undlade at udføre vedligeholdelsesarbejder med deraf følgende farefremkaldelse, to gange har været under tvangsadministration efter tvangsadministrationsloven, tre gange inden for 2 år ikke har efterlevet en huslejenævnsafgørelse eller tre gange inden for 10 år har fået tvangsudført arbejder af Grundejernes Investeringsfond efter boligreguleringsloven 60. Et helt afgørende moment for ordningen er, at den har en væsentlig præventiv virkning således, at udlejere er klar over, at gentagelse ikke alene fører til en ny straffesanktion men tillige indebærer, at udlejeren bliver sat helt ud af spillet for så vidt angår administration af udlejningsejendomme. Det forventes, at risikoen herfor vil få udlejere til at afstå fra at gentage lovstridige handlinger. Den gældende henvisning til byggeloven vedrører alene straf for ikke at afhjælpe farefremkaldende vedligeholdelsesmangler. Da det ses at være et stigende problem, at ejere udlejer lokaler til beboelse, som ikke lovligt kan anvendes hertil, foreslås det at udvide frakendelsesordningen til også at omfatte gentagelsestilfælde på dette område. Efter forslaget vil frakendelse således tillige kunne ske, hvis en udlejer to eller flere gange er idømt bødestraf efter byggeloven for at udleje lokaler til beboelse, som ikke lovlig må bebos. Til nr. 1, 2 og 3. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 2. Til 2 Til 3 Til nr. 1 Almene boliger skal som altovervejende hovedregel udlejes direkte til de personer, som skal bo i boligerne. Der er imidlertid mulighed for at udleje boligerne til andet end beboelse, fx til kontorformål, hvis der foreligger ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder, jf. udlejningsbekendtgørelsens 38. Der kan også i denne situation ske udlejning til en virksomhed, som videreudlejer (fremlejer) boligerne til beboelse. Lejeforholdene mellem virksomheden og beboerne er lejeforhold efter den private lejelovgivning. Der er derimod uklarhed om, efter hvilke regler udlejningen til virksomheden skal foregå. Det foreslås derfor præciseret, at sådanne lejeforhold er omfattet af erhvervslejeloven.

15 Almene ældreboliger kan efter almenboliglovens 56 lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Det fremgår dog ikke af bestemmelsen, efter hvilke regler boligerne udlejes til kommunen eller regionen. Det antages imidlertid, at der er tale om lejeforhold efter erhvervslejeloven, hvilket nu foreslås præciseret. Til 4 Til nr. 1 Efter almenboliglovens 161, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at lokaler til brug for sociale tilbud efter lov om social service og lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge samt lokaler til brug for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan tilvejebringes ved overenskomst med almene boligorganisationer. Sådanne lokaler institutioner og boliger (ikke almene boliger) skal ligge i en selvstændig afdeling, og det er en lovlig sideaktivitet for en afdeling at have skøde på disse institutioner og boliger. Ifølge sideaktivitetsvejledningen er der tale om erhvervslejemål. Det foreslås nu præciseret i loven, at disse lejeforhold er omfattet af erhvervslejeloven. Til nr. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. april Til 5

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 2 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 2.1 Hvornår kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 2007/2 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. april 2008 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Thomas Jensen (S) og Nanna Westerby (SF) Forslag

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notits BO0200-00037 10-07-2017 Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere