EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler om bord på skibe, der er omfattet af tonnageskatteordningen Hr. Udenrigsminister 1 Sagsforløb Ved brev af 31. marts anmeldte Danmark over for Kommissionen en ændring af en støtteordning, som Kommissionen allerede havde godkendt (sag nr. N 563/2001). 2 Beskrivelse af støtteforanstaltningen 2.1 Betegnelse 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. 2.2 Beskrivelse af de anmeldte foranstaltninger 3. Danmark har til hensigt at udvide listen over de former for virksomhed, der kan beskattes under tonnageskatteordningen, (dvs. dem, der foregår i nær tilknytning til eller er direkte forbundet med levering af transportydelser) til at omfatte udlejning af lokaler om bord, f.eks. forretninger og kiosker, uanset om de drives af tredjemand eller af en uafhængig part i rederiet, og uanset om de pågældende aktiviteter kan være undergivet tonnagebeskatning eller ej. 1 Registreret under reference SG(2004) A/3714. Udenrigsminister Per Stig MØLLER Asiatisk Plads 2 DK København K Europa-Kommisionen B-1049 Brussel/B-1049 Bruxelles - Belgien Telefon: +32 (0)

2 4. Den foreslåede udvidelse af listen over de tilknyttede aktiviteter, der kan beskattes under tonnageskatteordningen, vil bringe ordningen i bedre overensstemmelse med det oprindeligt tilsigtede formål. 2.3 Beskrivelse af den bestående ordning 5. Tonnageskatteordningen kan anvendes af selskaber, der er skattepligtige i Danmark (dvs. som har fast driftssted i Danmark), og som leverer tjenesteydelser inden for søtransport. Ordningen kan også anvendes af udenlandske selskaber, som bliver hjemmehørende i Danmark ved flytning af ledelsens sæde dertil. Kun indkomst ved rederivirksomhed kan omfattes af ordningen. Tonnageskatteordningen fik virkning fra og med skatteåret Deltagelse i ordningen er frivillig. Valget skal træffes senest ved rettidig indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang vil kunne anvendes. Valg eller fravalg af tonnagebeskatning er bindende for en periode på 10 år. Koncernforbundne rederier skal træffe samme valg, for så vidt angår anvendelse af tonnageskatteordningen. Når tonnageskatteordningen vælges, skal samtlige skibe og andre aktiviteter, der opfylder betingelserne, inddrages under ordningen. 7. Under tonnageskatteordningen fastsættes den skattepligtige indkomst af virksomhed omfattet af tonnageskatteordningen for hvert skib som et fast beløb i forhold til skibets tonnage uanset rederiets faktiske driftsresultat. Den således beregnede skattepligtige indkomst beskattes efter den almindelige selskabsskattesats. For hvert skib, der tonnagebeskattes, udgør den skattepligtige indkomst følgende grundbeløb pr. 100 nettoton (NT) pr. påbegyndt døgn, uanset om skibet er i drift eller ej: Til og med NT døgn Fra 1,001 til og med NT døgn Mellem 10,001 og 25,000 NT døgn Mere end NT døgn. 7 DKK (ca. 0,90 EUR) pr. 100 NT pr. 5 DKK (ca. 0,70 EUR) pr. 100 NT pr. 3 DKK (ca. 0,40 EUR) pr. 100 NT pr. 2 DKK (ca. 0,30 EUR) pr. 100 NT pr. 8. Tonnageskatteordningen kan omfatte indkomst ved erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods på rederiets egne skibe eller med lejede skibe med en nettotonnage på mindst 20 ton, forudsat at den forretningsmæssige og strategiske drift udføres fra Danmark. 2

3 9. I overensstemmelse med de generelle regler for tonnageskatteordningen kan der ikke foretages nogen form for fradrag i indkomst beregnet efter denne ordning. Vedrører en udgift såvel indkomst, der kan beskattes efter tonnageskatteloven, som anden indkomst, fordeles udgiften forholdsmæssigt efter den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter selskabsskattelovgivningens almindelige regler. 10. Der kan ikke foretages fradrag af nogen art i indkomsten, herunder fradrag for afskrivninger på aktiver omfattet af tonnageskatteordningen. Finansielle nettoindkomster beskattes efter de almindelige regler. Der er etableret et værn mod overkapitalisering af tonnagebeskattede rederier. 11. Aktiviteter, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indkomster, som ikke skal beskattes efter de normale selskabsskatteregler og henhører under tonnagebeskatningsreglerne. Tilknyttede aktiviteter indgår som en normal del i en samlet transportydelse til kunderne. Sådanne ydelser eller faciliteter stilles normalt til rådighed for kunderne til kostprisen, og rederiet vil derfor ikke opnå noget overskud fra disse ydelser. 12. Ifølge 10, stk. 2, i tonnageskatteloven er der tale om følgende supplerende aktiviteter: (1) Udlejning af containere 2. (2) "Self-handling"-operationer såsom lastnings-, losnings- og vedligeholdelsesfaciliteter er omfattet af tonnageskatteordningen, såfremt de pågældende ydelser leveres til kostprisen, og driften foregår i tilknytning til levering af en transportydelse. (3) Drift af billetkontorer og passagerterminaler i tilknytning til rederivirksomhed, der er omfattet af tonnageskatteordningen. (4) Drift af kontorfaciliteter i tilknytning til rederivirksomhed, der er omfattet af tonnageskatteordningen. (5) Salg af varer til forbrug om bord på passagerskibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen. 13. Normalt kan ingen andre aktiviteter være omfattet af tonnageskatteordningen. Tonnageskatteloven udelukker udtrykkeligt en række erhvervsmæssige aktiviteter, uanset om den pågældende aktivitet udføres fra et skib, som i en anden sammenhæng kan anvendes til en aktivitet, der tonnagebeskattes: (1) Forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter eller andre naturforekomster. Dog vil forsyningssejlads med personer eller materiel fra havn til installationer på kontinentalsoklen eller omvendt samt transport af olieprodukter m.v. fra kontinentalsoklen 2 Containere anvendes i linjetrafikken og er en integreret del af de transportydelser, rederierne leverer. Containerleje omfattes kun af af tonnagebeskatteordningen, såfremt de anvendes i tilknytning til levering af transportydelser, som er omfattet af tonnagebeskatteordningen. 3

4 2.4 Baggrund til installationer på land og opgaver i forbindelse med ankerhåndtering kunne omfattes af tonnageskatteordningen. (2) Fiskeri og forarbejdningsvirksomhed, uanset om den har forbindelse med fiskerisektoren eller ej. (3) Bygning og reparation af havne, broer, olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg, nedlægning af rørledninger på havbunden, stenfiskeri, opmudring, sandsugning el.lign. virksomhed. Entreprenørmæssig virksomhed, der foregår fra skib, vil være udelukket fra tonnageskatteordningen. (4) Dykkervirksomhed. (5) Bugsering, lodsning m.v., når skibene anvendes i og omkring havne. (6) Passagersejlads i eller over havneløb m.v. (7) Uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v. (8) Museumsaktiviteter og skibsbevaring. (9) Sports-, udflugts- og fritidsformål. (10) Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål. (11) Al anden form for virksomhed, hvis formålet ikke er erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer. 14. Tonnageskatteordningen blev indført ved lov nr. 264 af 8. maj 2002 med virkning fra begyndelsen af 2001 og godkendt af Kommissionen den 12. marts 2002 (sag nr. N 563/2001) Siden da er skatteministeriet i forbindelse med et færgerederis stillingtagen til spørgsmålet om valg eller fravalg af tonnageskatteordningen blevet spurgt om den skattemæssige behandling af salg fra kiosker om bord til forbrug i land, herunder om opgørelsen af de fradragsberettigede udgifter i forbindelse med kiosksalget efter reglerne i tonnageskattelovens 15, stk. 3. De danske myndigheder konstaterede i denne forbindelse, at den gældende lovtekst øjensynligt var for stramt formuleret i forhold til intentionerne med loven. 3 Sag nr. N 563/2001. EUT C 28 af , s. 2. Teksten til beslutningen kan findes på det officielle sprog på følgende internetadresse: 2001/n pdf. 4

5 16. Uanset den oprindelige hensigt med loven har en nærmere analyse ført til den konklusion, at der med den gældende lovtekst ikke var nogen hjemmel til at anse udleje af kioskarealer for at være omfattet af tonnageskatteloven. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst af salget fra forretninger om bord efter selskabsskattelovgivningens almindelige regler kunne der ikke foretages fradrag for udgifter i forbindelse med kioskerne. 17. Ifølge de danske myndigheder er den nuværende lovtekst for stramt formuleret i forhold til intentionerne med loven, skulle have haft til følge, at hele rederierhvervets skattebetaling ville ske efter tonnageskattereglerne. 18. Under den gældende tonnageskatteordning kan rederier ikke foretage fradrag af udgifter til leje af forretningslokaler om bord på skibe, der er omfattet af ordningen, hvorimod en operatør i land for samme aktiviteter ville kunne foretage fradrag for sådanne udgifter. Dette forhold gør tonnageskatteordningen mindre attraktiv for passagerfærger. 2.5 Beskrivelse af den anmeldte ændring 19. Til den liste over andre aktiviteter, der i henhold til 10, stk. 2, i tonnageskatteloven er omfattet af tonnageskatteordningen som anført i punkt 10 i denne beslutning, ønsker de danske myndigheder at føje følgende to nye aktiviteter: Udleje af lokaler om bord til rederiets egen anvendelse Udleje af sådanne lokaler om bord til tredjemand. 20. Denne udvidelse vedrører kun lejebeløb, der fastsættes på vilkår, som ikke er gunstigere end markedsvilkårene, og den kan ikke fortolkes, som om indtægter fra ikke-støtteberettigede aktiviteter kan være omfattet af tonnageskatteordningen. 2.6 Varighed 21. Den anmeldte foranstaltning er tidsubegrænset ligesom den tonnageskatteordning, der er godkendt af Kommissionen. 2.7 Budget 22. Den ændrede ordning vil have en budgetmæssig indvirkning svarende til omkring 15 mio. DKK om året (ca. 2 mio. EUR). 2.8 Afgrænsningsmekanisme vedrørende de nye aktiviteter omfattet af tonnageskatteordningen 23. Ifølge tonnagebeskatningslovens 13 skal rederierne i enhver henseende ved opgørelsen af den indkomst, der kan beskattes efter tonnageskatteordningen, anvende det såkaldte "arms længde"-princip. 5

6 24. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal koncernforbundne foretagender anvende et prissystem ifølge arms længde-regler. De skal anvende de priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, som kunne være opstået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Overholdes arms længde-reglerne ikke, kan skattemyndighederne ændreindkomstansættelserne til det, de ville have været, hvis de koncernforbundne selskaber havde handlet indbyrdes på markedsvilkår. Arm længde-reglerne har til formål at hindre, at koncernforbundne selskaber ved at fastsætte priser på andre vilkår end markedsvilkår ved indbyrdes transaktioner kan placerer overskud der, hvor det er skattemæssigt mest fordelagtigt. Eksempelvis kunne en koncern bestående af et tonnagebeskattet rederi og et selskab uden for rederisektoren have interesse i at arrangere sig således via interne prisfastsættelser, at en stor del af koncernens overskud placeres i det tonnagebeskattede selskab, hvor skatten er den samme uanset overskuddets størrelse. 25. Arm længde-princippet gælder tillige internt i et rederi 4. Det vil sige, at der ved opgørelsen af indkomst, som skal henføres til tonnagebeskatning eller beskatning efter de almindelige regler, skal anvendes de priser og vilkår, der kunne være opnået ved aftaler indgået mellem uafhængige parter. 26. Disse regler vil også gælde ved beregning af leje for udlejning af forretningslokaler. om bord på passagerskibe og ved kontrol af, om lejen er blevet fastsat på markedsvilkår. Det bemærkes i den forbindelse, at anvendelsen af arms længde-reglerne ikke indebærer, at der ved fastsættelsen af markedslejen skal sammenlignes med lejen af tilsvarende lokaler i land. Ved udleje af lokaler om bord til en uafhængig tredjemand, vil der ved fastsættelsen af lejen typisk blive taget hensyn til lejers indtægtsmuligheder, herunder fra indtægtsmuligheder ved salg om bord. 27. Ved udleje af lokaler om bord til en uafhængig tredjemand kontrollerer skattemyndighederne, at denne betaler en leje på markedsvilkår og ikke skal betale nogen andre udgifter (f.eks. andel til aflønning af besætning, vedligeholdelse af skibet, bunkerolie). Anvendelsen af arms længde-reglerne indebærer derfor også, at rederiet ved opgørelsen af dets almindelige skattepligtige indkomst kan foretage fradrag for udgifter relateret til driften af forretningen, så som udgifter til varekøb, løn til butikspersonale og beregnet markedsleje, men ikke relateret til udgifter til aflønning af besætning, vedligeholdelse af skibe bunkerolie f. eks. 2.9 Kriterier for at kunne være omfattet af tonnageskatteordningen 28. De gældende kriterier, for at rederier og skibe kunne være omfattet af tonnageskatteordningen, forbliver uændrede 5. 4 Jf. 13, stk.2, i tonnageskatteloven. 5 Jf. punkt 2.10 i Kommissionens beslutning af 12. marts

7 29. De kriterier, der gælder for skibe, der er beskrevet i Kommissionens beslutning af 12. marts 2002, gentages i det følgende. Skatteordningen gælder for skibe, der er registreret i "Dansk Skibsregister" (DAS) eller i "Dansk Internationalt Skibsregister" (DIS) Chartrede skibe 30. Skibe lejet med besætning (time-charter) 7, kan være omfattet af tonnageskatteordningen, forudsat at der i et indkomstår højst inddrages lejet bruttotonnage svarende til fire gange rederiets egen bruttotonnage. Indkomst hidrørende fra eventuel overskydende lejet tonnage skal beskattes efter selskabsskattelovgivningens almindelige regler. 31. I modsætning til time-chartrede skibe kan skibe lejet uden besætning (bareboat charter) 8 være omfattet af tonnageskatteordningen uden begrænsninger Andre skibe 32. Lastbærende pramme og lægtere med en bruttotonnage på ton eller derover er omfattet af tonnagebeskatningen 9. Pramme, som er omfattet af den danske tonnageskatteordning, vil ikke blive anvendt til oplagring, fordi de kun kan indgå i ordningen, såfremt fartøjet eller prammen transporterer noget og ikke ligger permanent for anker Andre statsstøtteordninger, der gælder for søtransportsektoren 33. Ud over tonnageskatteordningen anvender Danmark, så vidt Kommissionen ved, på nuværende tidspunkt kun én anden ordning til fordel for operatører inden for søtransportsektoren, nemlig rederiernes fritagelse for betaling af skat og socialsikringsafgifter for søfolk, der arbejder om bord på skibe, som opfylder de relevante bestemmelser (sag nr. NN 116/98 godkendt ved Kommissionens beslutning af 13. november 2002) Vurdering af støtteforanstaltningen 3.1 Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om statsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten 34. I henhold til artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten "er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse 6 Halvdelen af skibene i den danske flåde og 95 % af nettotonnagen er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). 7 Time-charterkontrakter er ofte af kortere varighed og indgås typisk, når et rederi i en periode mangler kapacitet, mens et andet rederi tilsvarende i en periode har overskudskapacitet. 8 Bareboat-kontrakter er typisk langvarige. 9 Disse pramme er søgående og kan sammenlignes med mindre fragtskibe, selv om de ikke har egen motorkraft, men skal bugseres. De har ikke udstyr om bord til opmudring eller sandsugning. Ifølge oplysninger fra de danske myndigheder anvendes pramme bl.a. til transport af kul fra Polen til Danmark. 10 Teksten til beslutningen kan findes på det officielle sprog på følgende internetadresse: 7

8 virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". 35. De danske myndigheder regner med, at indførelsen af ændringen vil få indvirkning på statsbudgettet. Tilføjelsen af de to nye aktiviteter, der kan være omfattet af tonnageskatten, og som for tiden er til behandling, involverer altså statsmidler. Ændringen er klart til fordel for en bestemt erhvervsgren. Den kan også få indflydelse på konkurrencevilkårene og kan berøre samhandelen mellem medlemsstaterne. Derfor udgør den anmeldte foranstaltning statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk Retsgrundlag 36. I medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) er støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner forenelig med fællesmarkedet, når den ikke ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. I nærværende tilfælde anser Kommissionen artikel 87, stk. 3, litra c), for at være det relevante retsgrundlag i denne sag. 37. Støtte til fordel for søtransportsektoren skal navnlig undersøges i forhold til de EF-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren 11 (herefter benævnt "retningslinjerne"), der blev vedtaget for nylig. Heri præciseres, hvilke statsstøtteordninger Kommissionen kan godkende med henblik på at støtte Fællesskabets søfartsinteresser med det formål at: gøre en sikker effektiv og miljøvenlig søtransport bedre, fremme indflagning eller genflagning i medlemsstaternes registre, medvirke til at underbygge de maritime kompleks i medlemsstaterne og fastholde flådens generelle konkurrenceevne på verdensmarkederne, bevare og forbedre den maritime knowhow og beskytte og fremme beskæftigelsen blandt europæiske søfolk og medvirke til at fremme nye tjenester inden for nærskibsfart i overensstemmelse med hvidbogen om Fællesskabets transportpolitik. 38. I nærværende sag er de pågældende hovedmål for den bestående ordning at bibeholde og fremme indflagning eller genflagning i medlemsstaternes registre og medvirke til at underbygge de maritime kompleks i medlemsstaterne og fastholde flådens generelle konkurrenceevne på verdensmarkederne. 11 EF- retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren. EUT C 13 af 17. januar 2004, s. 3. Teksten til retningslinjerne kan også findes på dansk på følgende internetadresse: 8

9 39. Kommissionen minder om, at den i marts 2002 godkendte den danske tonnageskatteordning på ovennævnte retsgrundlag og på baggrund af retningslinjerne fra De nye retningslinjer, der trådte i kraft i januar 2004, siger ikke noget om, hvor vidt sådanne ændringer til ordningen som anmeldt til Kommissionen er forenelige med bestemmelserne eller ej. Kommissionen minder dog Danmark om, at det ikke kan udelukkes, at de nye retningslinjer indeholder elementer, som vil kræve specifikke ændringer af tonnageskatteordningen, så den bliver i overensstemmelse med 2004-retningslinjerne. Da sådanne ændringer ikke indgår i nærværende anmeldelse, behandles de ikke i denne beslutning. Men hvis der skulle opstå behov for det, kan Kommissionen foreslå passende foranstaltninger for at bringe den bestående støtteordning i overensstemmelse med retningslinjerne. 3.3 Tidligere beslutninger om lignende ordninger i andre medlemsstater 41. Kommissionen har på det samme retsgrundlag i de sidste ti år godkendt en række lignende ordninger til fordel for søtransportsektoren: (1) den nederlandske ordning, der blev godkendt den 20. marts 1996 (sag nr. N 738/1995) (2) den tyske ordning, der blev godkendt den 25. november 1998 (sag nr. N 396/1998) (3) den britiske ordning, der blev godkendt den 2. august 2000 (sag nr. N 790/1999) (4) den spanske ordning, der blev godkendt den 27. februar 2002 (sag nr. N 736/2001) (5) den danske ordning, der blev godkendt den 12. marts 2002 (sag nr. N 563/2001), ændret ved nærværende beslutning (6) den finske ordning, der blev godkendt den 16. oktober 2002 (sag nr. N 195/2002) (7) den irske ordning, der blev godkendt den 11. december 2002 (sag nr. N 504/2002); (8) den spanske ordning, der finder anvendelse på Vizcaya-provinsen og blev godkendt den 5. februar 2003 (sag nr. N 572/2002) (9) den franske ordning, der blev godkendt den 13. maj 2003 (sag nr. N 737/2002) (10) den belgiske ordning, der blev godkendt den 19. marts 2003 (sag nr. N 433/2002) (11) den italienske ordning, der blev godkendt den 20. oktober 2004 (sag nr. N 114/2004). 12 EFTC 205 af 5. july 1997, s. 5. 9

10 42. Kommissionen noterer sig, at flere af disse ordninger indeholder bestemmelser svarende til den anmeldte foranstaltning, for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt provenuet fra leje af lokaler om bord på skibe, kan være omfattet af den pågældende foranstaltning. Især henviser Kommissionen til punkt 15) i Kommissionens beslutning af 20. oktober 2004 om den italienske tonnageskatteordning og punkt 29), femte led, i Kommissionens beslutning af 11. december 2002 om den irske tonnageskatteordning. 3.4 Vurdering af foranstaltningens forenelighed 43. Den anmeldte lov tager sigte på at råde bod på visse mangler i den danske tonnageskatteordning For det første vil de påtænkte ændringer af tonnageskatteloven gøre muligt for et rederi at henføre indtægter fra udleje af forretningslokaler på markedsvilkår under tonnageskatteordningen og dermed rette op på en skattemæssig skævhed, som er til skade for de af rederiets aktiviteter, der ikke er omfattet af tonnageskatteordningen. 45. For det andet er det rimeligt at inkludere lejeindtægter under tonnageskatteordningen for at rette op på en skattemæssig skævhed for situationer, hvor salget varetages af tredjemand. Endvidere er henførelsen af lejen af forretningslokaler under tonnageskatteordningen uafhængig af, om aktiviteterne dér kunne have været omfattet af tonnageskatteordningen, hvis de var blevet varetaget af rederiet selv. 46. Afsnit 3.1 i retningslinjerne tillader udtrykkeligt indførelse af tonnagebeskatning. Spørgsmålet går i nærværende sag på, om en tonnageskatteordning kan omfatte de to nye former for virksomhed i overensstemmelse med EF-statsstøttereglerne. 47. For det første konstaterer Kommissionen, at den anmeldte foranstaltning ikke vil tillade nye aktiviteter, der er forskellige fra dem, der allerede er blevet godkendt i andre medlemsstater, at blive omfattet af tonnageskatteordningen, og at den først og fremmest tager sigte på at gøre skatteordningen mere kohærent og rette op på skattemæssige skævheder, som har vist sig i forbindelse med den bestående ordning. 48. For det andet konstaterer Kommissionen, at denne ændring vil bidrage til en bedre sondring mellem de aktiviteter, der kan være omfattet af tonnageskatteordningen, og dem, der ikke kan, samt at den vil forbedre den skattemæssige sondring mellem to typer indtægter. 49. For det tredje konstaterer Kommissionen, at Danmark har truffet foranstaltninger mod skatteundvigelse ved at hindre, at der fastsættes en for høj lejeindtægt for forretningslokaler, når rederiet selv varetager salget om bord på passagerskibe. 13 Lov nr. 264 af 8. maj 2002 om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven). 10

11 50. Det er Kommissionens opfattelse, at udleje af lokaler o. lign. om bord på passagerskibe på markedsvilkår er en normal aktivitet for rederier, at sådanne aktiviteter opfylder målet, som er at opnå den bedst mulige udnyttelse af sådanne skibes disponible areal, og at aktiviteterne er direkte knyttets til de transportydelser, der ydes kunderne 51. Derudover vil de af de danske myndigheder påtænkte ændringer gøre tonnageskatteordningen mere attraktiv for rederierne og dermed bidrage til målsætningerne i retningslinjerne, såsom indflagning eller genflagning i medlemsstaternes registre. 52. Af alle disse grunde anses ændringen derfor for at være i overensstemmelse med retningslinjerne. 53. Når dette er sagt, minder Kommissionen om, at retningslinjerne bestemmer, at støtteordninger ikke bør være til skade for andre medlemsstaters økonomier og ikke må føre til konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne i et omfang, som er uforeneligt med den fælles interesse. Statsstøtte skal generelt være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde dens formål, og den skal ydes på en gennemskuelig måde. 3.5 Kumulering af støtten 54. Efter retningslinjerne bør det samlede støttebeløb til fritagelse for skat og socialsikringsbidrag, udskiftning af besætning, direkte investeringsstøtte og regionalstøtte ikke overstige det samlede beløb for skatter og socialsikringsbidrag, der opkræves fra skibsfartsaktiviteter og fra søfolk ("loftet") 14. Der skal altid tages hensyn til den kumulerede virkning af al støtte, der ydes på national, regionalt og lokalt niveau. 55. I Danmarks tilfælde er der ingen anden ordning, der sammen med tonnageskatteordningen kunne føre til et negativt beskatningsniveau, hvad angår selskabsbeskatning. 56. Desuden konstaterer Kommissionen, at selv om fritagelse for betaling af indkomstskat og socialsikringsbidrag (sag nr. NN 116/98, godkendt ved Kommissionens beslutning af 13. november 2002) 15 og tonnageskatteordningen kan finde anvendelse på de samme rederier og de samme skibe, vil den kumulerede virkning af de to ordninger stadig ligge under grænsen for, hvad der kan tillades efter retningslinjerne. På denne baggrund kan Kommissionen konkludere, at betingelserne for støtteloftet i retningslinjerne er opfyldt. 14 Jf. punkt 11 i retningslinjerne: "Fritagelse af søfolkene for beskatning og socialsikringsbidrag og nedsættelse af selskabsskattenpå skibsfartsaktiviteter som beskrevet i punkt 3.1 (næstsidste afsnit) udgør det maksimalt tilladte støtteniveau. Andre støtteordninger vil på grund af faren for konkurrencefordrejning sandsynligvis ikke give store fordele. Skønthver enkelt støtteordning, der anmeldes, vil blive undersøgt ud fra dens egnemeritter, er det derudover Kommissionens opfattelse, at det samlede støttebeløb, som ydes efter kapitel 3-6, ikke må overstige det samlede beløb for skatter og socialsikringsbidrag, der opkræves fra skibsfartsaktiviteter og fra søfolk". 15 Teksten til beslutningen på det officielle sprog kan findes påfølgende internetadresse: 11

12 57. Under alle omstændigheder minder Kommissionen de danske myndigheder om, at de bør kontrollere, at ovennævnte loft ikke overskrides for noget rederi, der kan være omfattet af støtten såvel under nærværende ordning og enhver anden ordning, navnlig regionalstøtte. 3.6 Påmindelse til Danmark 58. Derudover minder Kommissionen de danske myndigheder om: 59. at de i henhold til artikel 21, stk. 1, i procedureforordningen vedrørende statsstøtte 16 skal indsende en årlig rapport til Kommissionens kompetente tjenestegrene om anvendelsen af den ordning, som er genstand for denne beslutning, 60. at tonnageskatteordningen, herunder dens anvendelse i medfør af denne beslutning, måske bør ændres som følge af punkt 13 i 2004-retningslinjerne for at bringe den i overensstemmelse med de nye bestemmelser heri, især for så vidt angår bestemmelserne om den andel af flåden, der skal forblive under fællesskabsflag, og at de danske myndigheder godkendte de relevante foranstaltninger i det nævnte afsnit i brevet af 13. september fra Danmarks Faste Repræsentation, samt 61. at de vil blive opfordret til acceptere alle yderligere passende foranstaltninger, der foreslås af Kommissionen i henhold til artikel 18 og 19 i den nævnte procedureforordning, hvis retningslinjerne bliver ændret i fremtiden. 4 Beslutning 62. Kommissionen har på grundlag af den ovenstående vurdering besluttet ikke at gøre indsigelse mod den foreslåede ændring, da den anser den således ændrede ordning for fortsat at være forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). 16 Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999, EFT L 83 af , s Registreret under reference SG(2204) A/

13 Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Modtager Kommissionen ikke en sådan anmodning inden for den fastsatte frist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at hele brevet meddeles til tredjemand og offentliggøres på det autentiske sprog på Internet Anmodningen, hvori de pågældende oplysninger præciseres, sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektorat for Energi og Transport Direktorat A B-1049 Bruxelles/Brussel Telefax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Jacques Barrot Næstformand 13

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Commissione europea Direzione generale dell'energia e dei trasporti Direzione A Unità 4 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 41 04

Commissione europea Direzione generale dell'energia e dei trasporti Direzione A Unità 4 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 41 04 Con lettera del'11 dicembre 2007, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato al Regno di Danimarca la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere